Page 1

ANNE INGER HELMEN BORGE er professor i utviklingspsykologi og ansatt ved

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært redaktør for boken Resiliens i praksis. Teori og empiri i et norsk perspektiv (Gyldendal, 2007), og har skrevet en lang rekke vitenskapelige artikler.

Resiliens – risiko og sunn utvikling

Boken er skrevet for alle, men er spesielt aktuell for alle helsearbeidere som møter mennesker i risiko, og for studenter innenfor psykologi, medisin, samfunns­ fag, pedagogikk, spesialpedagogikk, barnevern og sosionomutdannelsen.

ANNE INGER HELMEN BORGE

Resiliens er et verdifullt begrep i vår tid. Det betyr å greie seg bra tross risiko og stress. Det handler om håp og styrke i vanskelige miljøer. Resiliens skjer ved kontrollert mestring av risiko, ikke ved å unngå det. Resiliens er normalt. Men det har ikke vært vanlig å forske på god tilpasning tross risiko, fordi elendighetsperspektivet har dominert. Boken utvider dette dominerende perspektivet. Denne 3. utgaven er oppdatert og utvidet. Innholdet er både problem- og styrkebasert. Det er nye kapitler om teori, skole og katastrofer i verden. Resiliens er global. Det angår alle. Menneskelig resiliens gjennom livsløp utforskes i studier som pågår i hele verden, og boken gir en oversikt over dette. En dårlig barndom fører slett ikke alltid til problemer som voksen. Hva gjør det mulig for barn, ungdom og voksne å manøvrere seg tilfredsstillende gjennom livet tross vonde opplevelser? Hvorfor går det bra med noen, mens andre strever? Hvilke beskyttelsesfaktorer reduserer negative virkninger? Boken oppsummerer den nyeste norske og internasjonale forskningen på feltet og svarer på slike viktige spørsmål.

ANNE INGER HELMEN BORGE

Resiliens – risiko og sunn utvikling


resiliens

Resiliens_1.indd 1

23.05.2018 13:40:44


Resiliens_1.indd 2

23.05.2018 13:40:44


anne inger helmen borge

resiliens risiko og sunn utvikling

Resiliens_1.indd 3

23.05.2018 13:40:44


© Gyldendal Akademisk 2018 1. utgave, 2003 2. utgave, 2010 3. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-49723-8 Omslagsdesign: Cecilie Mohr Grafisk Design Layout: Laboremus Oslo AS Sats: have a book Brødtekst: Minion 10,5/15 Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Opolgraf, Polen 2018 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Resiliens_1.indd 4

23.05.2018 13:40:44


Forord

Alle kjenner løvetannbarn. Det er interessante fortellinger. Men det meste jeg har lært om resiliens, kommer fra den fantastiske vitenskapen. Vitenskapens innsikt i resiliens er global. Resiliens angår alle. Jeg er takknemlig for at Gyldendal ga meg anledning til å skrive denne 3. utgaven og dele utdrag av denne vitenskapen med dere. Resiliensforskningen har eksplodert de siste ti årene. Jeg har fordypet meg i en én meter høy stabel med nøye utvalgte forskningsartikler. Det er derfor en glede å presentere utdrag av ny kunnskap om resiliens i denne 3. utgaven av boka. Litteraturlisten anser jeg som en gullgruve for framtidige lesere, og særlig for studenter som velger å skrive om resiliens. Det er alltid en glede å møte kommentarer og spørsmål om resiliens fra studenter, journalister og andre, så fortsett med det. Jeg er svært takknemlig for råd og hjelp fra mange. Familie og gode venner takkes spesielt for tålmodighet, oppmuntring og ikke minst interesse for stoffet. En spesiell takk til broren min Thorstein Helmen og svigerinne Berthe-Marie Egge Helmen for utallige kaffekopper underveis i skrivingen, der de har måttet høre på mine utlegninger. Kolleger og ledelsen ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, har gitt råd og hjelp, så takk til Mona Bekkhus, Vidar Ulset, Vera Østensen, Bruno Laeng, Evalill Karevold, Francisco Pons og Pål Kraft. Takk også til Bjørn Torgrim Ramberg for interessante diskusjoner. «Det ligger til familien», sa min kloke mor og far, som kjente bygda jeg har vokst opp i, og som inspirerte og

Resiliens_1.indd 5

23.05.2018 13:40:44


6

forord

støttet forskerinteressen min. I dag er genetikk og resiliens et aktuelt tema for framtidens vitenskap. Jeg benytter anledningen her til å takke Arvid Heiberg, som leste kapittel 8 i forrige utgave, og som har lært bort så mye om samspillet arv og miljø. Skulle det være noen feil og mangler, er det min skyld. Men jeg tror ikke det er så mange, fordi dyktige redaktører i Gyldendal har gått grundig gjennom stoffet. Jeg vil derfor rette en stor takk til redaktøren av første utgaven, Bjørnar Olsen, og redaktøren av andre utgaven, Cathrine Idsøe. Nå gjenstår det å si tusen takk til nåværende redaktør, Katharine Cecilia Williams, for forståelsesfullt samarbeid og omhyggelig lesning av alle mine utkast og kapittel­versjoner. Det har blitt bra til slutt. Så til alle som har bidratt, tusen takk! Anne Inger Helmen Borge

Resiliens_1.indd 6

23.05.2018 13:40:44


Innhold

kapittel 1  hva resiliens handler om 

Resiliens_1.indd 7

��������������������������������������������������������������������������������������������������  

11

Kauai-undersøkelsen: Opptakten til resiliensforskningen  ��������������������������������������������������������������������������  Hvordan fant forskere risikobarna – og resiliensbarna?  ��������������������������������������������������������������������������������  Barn som greier seg til tross for  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Definisjon av resiliens  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Tema som utvider resiliensfeltet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Tilknytning mellom mennesker  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Vitenskapen om håp  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Resiliens og beslektede begreper  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Løvetannbarn og løvetanneng  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Mestring og håndtering  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Salutogenese  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  «Sense of coherence»: opplevelse av sammenheng  ������������������������������������������������������������������������������������������������  Pseudoresiliens: kunstneriske anlegg  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Resiliens som moralisme  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hvordan kan vi hjelpe?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hvorfor bør vi lære om resiliens?  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

12 14 17 18 22 22 26 27 27 28 30 30 31 33 34 35

kapittel 2  resiliensteori 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

38

Teori  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Perspektiv  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  En ny psykologisk tenkemåte – tilbakeblikk og framtidsblikk  ������������������������������������������������������������  Alle er sårbare, selv i velferdssamfunn  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Grunnmuren i resiliensteorien  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Individuelle forskjeller  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Nyere norsk resiliensforskning og selvbildet  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Atferdsgenetikk og resiliens  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Gener i samspill med miljø: Lik oppvekst, men ulik skjebne  ������������������������������������������������������������������ 

39 41 42 44 47 48 48 52 53

23.05.2018 13:40:44


8

innhold Modeller for å forstå resiliensprosesser  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kompensasjonsmodellen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Beskyttelsesmodellen  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Utfordringsmodellen  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Modellene i praksis  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Mange lag av faktorer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Første resiliensbølge – kartlegging  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Andre bølge – avdekke prosesser  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Tredje bølge – eksperiment og tiltak  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Fjerde bølge – tverrfaglighet og biologi  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Femte bølge – atferdsgenetikk og omgivelser «fra nevroner til nabolag»  ����  Lagvis resiliens  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

57 59 60 61 61 62 63 63 64 64

kapittel 3  risiko, virkning og virkningsmekanismer 

������������������������  

68

Begrepene risiko og stress eksisterte også før i tiden  ������������������������������������������������������������������������������������������  Individuell risiko  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Familiebasert risiko  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Samfunn og risiko  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Risiko og rikdom  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Karakteristika ved risiko  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Alvorlighetsgrad  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Akutt eller kronisk risiko  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Antall risikofaktorer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Kumulativ risiko  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Resiliens utvikles ikke av å unngå problemer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Virkning og virkningsmekanismer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Når sårbarhet beskytter  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Sleeper-, teflon og stålsettende effekt  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Mottakelighet hos individer i miljøer med høy og lav risiko  �����������������������������������������������������������������  Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

69 69 72 73 75 77 77 77 78 82 82 84 86 86 89 92

kapittel 4  familie og resiliens 

94

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

64 65 66

Omsorgssvikt og resiliensfremmende tiltak  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  96 Foreldre med egne psykiske problemer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   100 Disharmoniske familier, brudd og rekonstitusjon  ��������������������������������������������������������������������������������������������������   103 Resiliensprosesser i disharmoniske familier  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   105 Barnas alder og forståelse av familiekonflikter  ��������������������������������������������������������������������������������������������������   109 Konstruktive familiekonflikter  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   110 Alkoholmisbruk og resilient utvikling hos barna  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������   111 Mestring i familier med alkoholmisbruk – en norsk studie  ������������������������������������������������������   115 Adopsjon av barnehjemsbarn  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   116

Resiliens_1.indd 8

23.05.2018 13:40:44


innhold

Resiliens_1.indd 9

Langtidseffekter av tidlig understimulering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   To pappaer eller to mammaer: mye resiliens hos barna  ����������������������������������������������������������������������������   Metodeproblemer og sterk seleksjon i adopsjonsprosessen for homofile fedre  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Kultur påvirker hva som er risiko og beskyttelsesfaktorer  ��������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

119 121

kapittel 5  skole og resiliens 

130

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

9

122 125 127

Skolen besitter faglig, sosial og miljømessig kapital  ��������������������������������������������������������������������������������������������   Effektive skoler  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Risikofaktorer og skoler  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Samspill mellom elev og lærer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Antisosial oppførsel og resiliens  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Aggresjon og antisosial atferd viser seg på ulike måter  ��������������������������������������������������������������������������������   Vennskap  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Sosial tilbaketrekning er to forskjellig ting  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Montreal-studien  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Resiliensfremmende kombinasjoner?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   En bredspektret intervensjon mot antisosial atferd på skolen  ��������������������������������������������   Resiliensbyggende tiltak i barnehage  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Mobbing og nettmobbing  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Skoleungdom i Syria  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

131 134

kapittel 6  krig, terror og flukt: traume og resiliens 

��������������� 

157

Resiliens i miljøer med krig og vold  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Traumer og PTSD hos voksne og barn  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Utøya: Terror og resiliens  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Afghanistan og familieresiliens  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Syriske flyktninger i Jordan og resiliens  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Sierra-Leone og barnesoldater  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Naturkatastrofer  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Posttraumatisk vekst hos hjelpearbeidere i Midtøsten  ��������������������������������������������������������������������������������   Flyktninger  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tvungen og frivillig flukt  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Migrasjon fra Irland og Norge på 1800-tallet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Enslige, mindreårige flyktninger i Norge i dag  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Språk og flyktninger  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   PTSD og posttraumatisk vekst blant enslige unge asylsøkere  ���������������������������������������������������  Tiltak i Norge  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Målrettet forebygging mot mentale helseproblemer i militæret  ��������������������������������������������   Oppsummering  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

158 158 160 163 165 167 171 172 173 174 174 177 179 179 181 182 184

137 138 139 140 142 142 144 145 147 150 151 153 156

23.05.2018 13:40:45


10

innhold

kapittel 7  stier gjennom livet og resiliens 

186 186 187 189 190 192

kapittel 8  genetikk og resiliens 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

222

Arv og miljø  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Tre «generasjoner» psykologiske genetikkstudier  ��������������������������������������������������������������������������������������������������   Måter gener og miljø virker på  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Gener, oppvekstmiljø, antisosial atferd og depresjon  ������������������������������������������������������������������������������������   Mobbingens konsekvenser kan motvirkes  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Autisme og genetikk  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Arvens manglende gjennomslagskraft når miljøet blir skadelig  ������������������������������������������������   Genetisk sårbarhet  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Fosterliv, miljø og konsekvenser senere i livet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Ungdomsalder, genetikk og alkoholisme  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Resiliensforskning med aper  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

222 223 225 226 229 229 232 232 234 234 237 241

litteratur 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

244

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

270

stikkord 

Resiliens_1.indd 10

��������������������������������������������������������������� 

Resiliens i voksen alder  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Vendepunkter i livsløp  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Forskerildsjeler må til for å drive store studier videre  ������������������������������������������������������������������������������������   Fire store studier om tidlig risiko og resiliens i voksen alder  ������������������������������������������������������������   Studie 1. Kauai-studien: fra spedbarn til 40-åring  ��������������������������������������������������������������������������������������������������   Virksomme beskyttelsesfaktorer gjennom turbulente ungdomsår til 40-årsalder  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Studie 2. Isle of Wight-studien: fra skolebarn til voksen  ����������������������������������������������������������������������������   Risiko og resiliens i oppfølgingsstudien på Isle of Wight  ����������������������������������������������������������������   Studie 3. Midtvesten-studien  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Streng definisjon på psykososial resiliens  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Stålsetting og vekking av psykologisk styrke  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Vennskap i ungdomstiden og resiliens  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Studie 4. Boston-studien: kriminelle unge gutters livsløp  ����������������������������������������������������������������������   To forskergenerasjoner  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Gjenoppliving av en gammel database  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Resiliens blant ungdomskriminelle og stier videre  ��������������������������������������������������������������������������������������   Felles utgangspunkt, forskjellige liv  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Beskyttelsesfaktorer og livsløp  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Oppsummering  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

193 194 195 198 198 199 199 201 201 203 204 205 206 210

23.05.2018 13:40:45

Borge - Resiliens  

Gyldendal Akademisk 2018

Borge - Resiliens  

Gyldendal Akademisk 2018