Bergem - Når barn er pårørende

Page 1

I denne boken har forfatteren samlet kunnskap fra forskning og praksis i Norge for å gi deg som leser boken en forståelse av hvorfor det er viktig å ivareta barn som er pårørende, og hva som kan være lurt å gjøre. I boken finnes det mange historier fortalt av mennesker som selv har vært barn som pårørende, som er foreldre til barn som opplever sykdom og død, eller som arbeider som hjelpere. Historiene gjør boken til noe mer enn en lærebok – den er også en bok om levd liv og personlige erfaringer.

Foto: Eivind Mo Andreassen

Ivaretakelse av barn som pårørende har vært lovfestet siden 2010. Lovendringen kom på bakgrunn av de belastningene barn og unge kan oppleve når en forelder blir syk. I 2017 ble ivaretakelse av søsken som pårørende også tatt inn i lovverket.

Når barn er pårørende

1 Barn som pårørende 2 Utfordringer i familien når en blir syk 3 Psykiske helseplager 4 Fysisk sykdom 5 Rusrelaterte tilstander 6 Fengsling 7 Død 8 Selvmordsatferd og selvmord 9 Drap 10 Traumer 11 Søsken 12 Hvilke tilbud finnes? 13 Hva hvis den som er syk eller familien ikke vil ha hjelp? 14 Råd til alle voksne

Kjenner du et barn som er pårørende til en syk forelder? Møter du voksne som strever på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, og som du vet har barn? Lurer du på hvordan akkurat du kan hjelpe?

Anne Kristine Bergem

Kapitteloversikt

Anne Kristine Bergem

Når barn er pårørende Anne Kristine Bergem (f. 1969) er psykiater med lang erfaring fra psykisk helsevern. Hun har arbeidet med barn som pårørende både i klinikk, gjennom organisasjonsarbeid og i møte med foreldre, frivillige og hjelpere. Dette er hennes femte bok om tematikken barn som pårørende. I dag er hun universitets­ lektor ved OsloMet – storbyuniversitetet. I tillegg har hun ulike styreverv, skriver spalter og er en stemme i det offentlige rom om temaer knyttet til psykisk helse og barn og unge spesielt.


når barn er pårørende

Nar barn er parorende.indd 1

2018-06-01 13:17:38


Nar barn er parorende.indd 2

2018-06-01 13:17:38


anne kristine bergem

nür barn er pürørende

Nar barn er parorende.indd 3

2018-06-01 13:17:38


© Gyldendal Akademisk 2018 1. utgave, 1. opplag 2018 ISBN 978-82-05-51151-4 Omslagsillustrasjon: Ståle Gerhardsen Omslagsdesign: Cecilie Mohr Grafisk Design Layout: Laboremus Sats: have a book Brødtekst: Minion Pro 10,5/15 Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Opolgraf, Polen 2018 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

Nar barn er parorende.indd 4

2018-06-01 13:17:38


Introduksjon

Min erfaring gjennom de siste årene er at det finnes mange som vil hjelpe barn og unge som er pårørende. Likevel opplever jeg at mange fremdeles både er redde for å gjøre feil og ikke helt vet hva de skal si eller gjøre i møte med barn som er pårørende. Mange jeg har møtt, har ønsket seg mer kunnskap, mer forståelse og ikke minst råd og tips som er lett omsettelige i den praktiske hverdagen. Det er mitt ønske at denne boken kan være en enkel introduksjon til et viktig og komplisert tema. Arbeid med barn som er pårørende, er sjelden noens fulltidsjobb. Oppgavene med å ivareta barn som er pårørende kommer som regel i tillegg til andre arbeidsoppgaver. Også i utdanningssammenheng er arbeid med pårørende og barn som er pårørende et tema som i beste fall skal inn i en timeplan som fra før av er full av fagstoff knyttet til den profesjon eller det fagfelt studentene skal inn i etter endt utdanning.

Hvordan du kan bruke boken Denne boken er ment for deg som ønsker å bidra til å ivareta barn som er pårørende, enten det er som forelder, som frivillig eller som profesjonell hjelper. Boken er bygget opp med et innledningskapittel om forekomst, definisjoner og lovverk for å sette barn som pårørende inn i en kontekst. Jeg har også ønsket å løfte fram noe av den viktige forskningen som er gjort i Norge de siste årene på feltet. Etter innledningskapitlene følger et kapittel som tar for seg hvilke utfordringer som kan oppstå i familien når én blir syk. Her er særlig en del utviklingspsykologiske utfordringer vektlagt, da kunnskap om slike utfordringer etter min erfaring er nyttig når man skal forstå hvorfor barn som pårørende trenger ivaretakelse.

Nar barn er parorende.indd 5

2018-06-01 13:17:38


6 introduksjon

De neste kapitlene er organisert ut fra ulike sykdomsgrupper, og det vil være mulig å velge ut de temaområdene som er mest aktuelle for deg. I disse kapitlene er det historier fortalt av mennesker som selv er eller har vært berørt av sykdom, rusmisbruk eller avhengighet, med mine refleksjoner og generelle kommentarer etterpå. Jeg har også valgt å omtale en del av de mange tilbudene som finnes i Norge for familier og barn som er pårørende. Oversikten er ikke fullstendig, men jeg håper at det kan være til inspirasjon og hjelp å bli kjent med noe av det gode arbeidet som gjøres. Mange mennesker som arbeider med familier og barn som pårørende, vil av og til oppleve at det ikke alltid er slik at hjelpen blir ønsket velkommen i første omgang. Noen vil også kunne kjenne at det kan være vanskelig å tørre å bry seg. Mot slutten av boken finner du et eget kapittel om mulige årsaker til at slik «motstand» kan oppstå, og hvordan man kan arbeide for å komme rundt den. Dette kapittelet tar for seg det generelle, og vil være aktuelt for alle, uavhengig av rolle. Siste del av boken er innrettet med tanke på hvilken rolle du som leser har i møtet med barn som er pårørende. Etter å ha satt den enkelte rolle i en sammenheng får du noen råd og eksempler på hvordan det går an å snakke med barn. Mitt ønske med boken er å gi leseren en forståelse av hvorfor arbeid med barn som pårørende er viktig, og hvilken kunnskap man bør ha med seg inn i møtet med familier med barn som er pårørende, i den praktiske hverdagen. Håpet er at boken kan bidra med kunnskap, konkrete råd, og ikke minst inspirasjon til å se alle de barna som berøres når en i familien blir syk, dør, misbruker rusmidler eller kommer i fengsel slik at de blitt sett, hørt og ivaretatt.

Takk Takk til min kjære redaktør Ida Stendahl, som har tro på mine prosjekter og som alltid har innspill som kan gjøre materialet bedre. En stor takk fra hjertet går til Olaug Vervik Bollestad, Kai Henning Melberg, Rigmor Galtung, Siv Stafsnes-Gregersen, Øyvind Heen Ottesen, Julia Skoglund, Åse-Line Baltzersen, Vibeke Solbue, Aina Brønstad, Helene Sandbu Ryeng, Anette Hauge-Eltvik, Åshild Bergstø, Kristina M. Støvik, Irmeli Rehell Øistad, Kari-Anne Pedersen, Ingrid Johanne Vaalund og Cathrine Nordstrand og familiene deres for å ha delt sine erfaringer i boken. I tillegg vil jeg takke to mødre, to fedre, en datter og en sønn for å ha delt sine historier. Deres erfaringer kan bidra til at nye generasjoner med barn som pårørende blir møtt med den forståelse som er nødvendig for å h ­ indre

Nar barn er parorende.indd 6

2018-06-01 13:17:38


introduksjon 7

redusert livskvalitet og økt risiko for egne helseplager. Historiene representerer hver enkelts erfaringer, og alle barn vil ha sine egne unike opplevelser. Men noe er felles, og erfaringer fra andre mennesker kan berøre på en slik måte at motivasjon og vilje til å lære mer og evnen til å se barn som pårørende øker. Jeg sender også en stor takk til alle mennesker som gjennom forskning og arbeid i hverdagen har bidratt til at det faktisk finnes kunnskap om barn som er pårørende også i Norge. Jeg vil rette en ekstra takk til en god psykologspesialistkollega som av hensyn til familien i historien hun forteller, har valgt å være anonym, til Ingeborg Lunde ved RVTS Øst, Tine Grimholt ved Oslo universitetssykehus, Torunn Støren og Hanne Netland Simonsen ved Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo og Kitty Byng fra For fangers pårørende, som alle raust har delt av sin kunnskap og sine erfaringer slik at jeg har kunnet bruke dem i boken. Sist, men ikke minst vil jeg takke alle voksne som bryr seg om barn som er pårørende, og som gjør en forskjell i barns hverdag. Jeg dedikerer denne boken til dere. Asker, mars 2018 Anne Kristine Bergem

Nar barn er parorende.indd 7

2018-06-01 13:17:38


Nar barn er parorende.indd 8

2018-06-01 13:17:38


Innhold

del 1  om barn som pårørende  kapittel 1  barn som pårørende

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

15

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16

Hvor mange barn i Norge er pårørende?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Når er barn pårørende?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hvilke lover handler om barn som pårørende?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Når plikten ikke overholdes  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Forskning om barn som pårørende  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16 18 18 23 32

kapittel 2  utfordringer i familien når en blir syk

40

���������������������������������������������������

Psykologiske utfordringer i foreldre–barn-relasjonen når en i familien blir syk  �������������  Tilknytning mellom foreldre og barn kan utfordres ved sykdom eller rusmisbruk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Barn trenger voksne for å få speilet sine følelser  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Barn som er pårørende kan tilpasse seg på bekostning av egen utvikling  �������������������������  Barn trenger voksne for å lære seg å håndtere følelser  ���������������������������������������������������������������������������������������������  Utvikling av mentaliseringsevne skjer i samspillet mellom barna og de voksne  �� �  Foreldrenes fungering er viktigere enn hvilken sykdom eller krise familien rammes av  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Noen praktiske utfordringer i familien når en blir syk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hvilke utfordringer er vanlige for voksne i en familie når en blir syk?  �������������������������������������������������  Hvilke utfordringer er vanlige for barn når en i familien blir syk?  �����������������������������������������������������������������  Barn på ulike alderstrinn har forskjellige utfordringer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  0–6 år  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6–12 år  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  12–18 år  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nar barn er parorende.indd 9

40 41 43 45 46 50 51 54 55 58 60 60 62 64

2018-06-01 13:17:39


10 innhold

del 2  mennesker med egne erfaringer forteller  kapittel 3  psykiske helseplager

�������������������������������������������������

67

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

68

En fortelling om en pappa, en liten gutt og en mamma med svangerskaps- og fødselsdepresjon  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  En fortelling om å vokse opp med en deprimert mor  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  En fortelling om å være mamma og ha en bipolar lidelse  ���������������������������������������������������������������������������������������������  Fortellinger om en oppvekst sammen med en alvorlig psykisk syk mor  �����������������������������������������  En fortelling om å være datter av en far med en alvorlig personlighetsforstyrrelse  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Når barn er pårørende til foreldre med psykiske helseplager  �������������������������������������������������������������������������������  Lettere psykiske helseplager  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Affektive lidelser  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Personlighetsforstyrrelser  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Psykoser  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hva påvirker foreldrefungering ved psykisk sykdom?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  Stigma knyttet til psykisk sykdom er en tilleggsbelastning  �������������������������������������������������������������������������������

kapittel 4  fysisk sykdom

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

68 72 74 78 83 89 90 90 91 91 92 93 95

En fortelling om å være pappa til tre små barn og samtidig ha en alvorlig kreftsykdom  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  95 En fortelling om en akuttsituasjon  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  99 En fortelling om en ulykkeshendelse  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   101 En fortelling om en pappa som helt uventet fikk hjerteinfarkt  ���������������������������������������������������������������������   102 En fortelling om ei jente som hadde en mamma med en langvarig og alvorlig lungesykdom  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   104 En fortelling om å være mamma og ha sykdommen amyotrofisk lateralsklerose  ���   107 Når barn er pårørende til foreldre med fysisk sykdom  �����������������������������������������������������������������������������������������������������   111 Når i sykdomsforløpet skal barn få vite at forelderen er syk?  �����������������������������������������������������������������   113 Skal barnet vite alt?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   113 Skal barn vite at en sykdom har dødelig utgang?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������   114 Hva skal man si til barn?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   115

kapittel 5  rusrelaterte tilstander

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

116

Bruddstykker fra livet med en mamma som drakk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������   En pappas minner fra tiden han drakk  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Når barn er pårørende til foreldre med rusproblemer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������

116 118 119

Nar barn er parorende.indd 10

2018-06-01 13:17:39


innhold 11

kapittel 6  fengsling

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

122

En psykolog i organisasjonen For fangers pårørende forteller om sine erfaringer    Når barn er pårørende til noen som sitter i fengsel  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

122 126

kapittel 7  død

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

129

En fortelling om en datter som mistet sin mor i kreft  �������������������������������������������������������������������������������������������������������   En fortelling om to jenter som brått og uventet mistet pappaen sin  �������������������������������������������������   Når barn opplever at foreldre dør  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

129 132 135

kapittel 8  selvmordsatferd og selvmord

��������������������������������������������������������������������������������������

141

En beskrivelse av å være barn og vitne til et selvmordsforsøk  �������������������������������������������������������������������������   En fortelling om å oppdage at et dødsfall var selvmord lenge etterpå  �������������������������������������������   Når barn bli berørt fordi foreldre begår selvmord eller har selvmordsatferd  �����������������   Når barn blir berørt av foreldres selvmordsatferd  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������   Når barn blir berørt av foreldres selvmord  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

141 143 147 148 150

kapittel 9  drap

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

154

Sitater fra norske aviser i saker hvor far har drept mor  �������������������������������������������������������������������������������������������������   Når barn er pårørende ved drap  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hvem skal ta vare på barna?  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

154 155 158

kapittel 10  traumer

159

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

En fortelling om å oppdage at ens egen mamma har vært utsatt for overgrep  �����������   En fortelling om en overgripers død  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Når barn er pårørende til foreldre med traumeerfaring  �����������������������������������������������������������������������������������������������   Informasjon  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Foreldrerollen  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Arbeid med foreldre og barn som pårørende i familier hvor en voksen har vært utsatt for traumer  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

159 162 163 164 166

kapittel 11  søsken

174

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

En fortelling om å være lillesøster til en storesøster med psykisk utviklingshemming  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   En fortelling om å være storesøster til en lillebror med Downs syndrom  �������������������������������   En fortelling om en søskenflokk hvor eldstemann har psykiske helseplager  ���������������������   En fortelling om å ha en søster med en spiseforstyrrelse  �������������������������������������������������������������������������������������������   En fortelling om en familie som mistet et barn  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Når barn er pårørende til syke søsken, søsken med funksjonsnedsettelser og søsken som dør  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nar barn er parorende.indd 11

167

175 177 181 182 192 196

2018-06-01 13:17:39


12 innhold

del 3  hvordan hjelpe?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

201

kapittel 12  hvilke tilbud finnes til barn som er pårørende og deres familier?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  202 kapittel 13  hva hvis den som er syk eller familien ikke vil ha hjelp?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Hvorfor kan det være vanskelig for foreldre å involvere barna sine?  �������������������������������������������������   Foreldrene har ikke kunnskap om hvordan det å være pårørende påvirker barna  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Foreldrene forstår ikke at barna merker at noe skjer  �����������������������������������������������������������������������������������������������   Foreldrene ønsker å skåne barna  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Foreldrene bagatelliserer betydningen av hendelsen i familien  ���������������������������������������������������������   Det er skamfullt å være syk  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hva kan årsaken være til at barn ikke ønsker å snakke om det som skjer i familien?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Barn er lojale mot foreldrene sine  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Barn er redd hva som vil skje med foreldrene hvis de snakker om det som skjer  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Barn ønsker å unngå å snakke om vonde ting  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Barn vil ikke framstå som ofre  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Barn ønsker å skåne foreldrene sine  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hva kan være årsaken til at hjelpere ikke ønsker å snakke med barn?  ���������������������������������������������   Hjelpere ønsker å skåne barn fra vonde ting  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hjelpere er usikre på hvordan man snakker med barn om vanskelige temaer  ���   Hjelpere er redde for foreldrenes reaksjoner  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

kapittel 14  råd til alle voksne som vil støtte barn som er pårørende  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Til deg som er forelder  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for foreldre til barn som er pårørende  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������   Hva hvis foreldre er uenige seg imellom når det gjelder informasjon til barna?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Til deg som arbeider i barnehage eller på skole  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for ansatte i barnehage og skole  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Eksempler på hvordan snakke med barn  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Til deg som er fastlege  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for fastleger  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Eksempler på hvordan ta opp temaet barn som pårørende med foreldre  �������������������   Til deg som arbeider i psykisk helsevern og rusbehandling  �����������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for behandlere og ansatte i psykisk helsevern og rusbehandling  �����������   Eksempel på hvordan snakke med barn i psykisk helsevern  �����������������������������������������������������������������������   Eksempel på hvordan snakke med barn i rusbehandling  �����������������������������������������������������������������������������������

Nar barn er parorende.indd 12

209 210 210 211 211 211 212 213 213 214 214 214 215 215 216 216 217

219 220 222 223 223 225 226 226 228 228 230 233 235 236

2018-06-01 13:17:39


innhold 13 Til deg som arbeider i somatiske helsetjenester  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for behandlere og ansatte i psykisk helsevern  �������������������������������������������������������������������������������   Eksempel på hvordan snakke med barn  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Til deg som arbeider i kriminalomsorgen  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for ansatte i kriminalomsorgen  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Eksempel på hvordan snakke med barn  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Til deg som er venn eller nabo  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for venner og naboer  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Eksempel på hvordan snakke med barn  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Til deg som er frivillig  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for frivillige medarbeidere  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Eksempler på hvordan snakke med barn  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Til deg som arbeider i NAV  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for ansatte i NAV  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Eksempel på hvordan snakke med unge klienter  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Til deg som er helsesøster, jobber i skolehelsetjenesten eller pedagogisk-psykologisk tjeneste  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Huskeliste for helsesøstre, skolehelsetjeneste og PPT  �������������������������������������������������������������������������������������������   Eksempel på hvordan snakke med barn  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   Til deg som jobber i øvrige helse- og omsorgstjenester  �����������������������������������������������������������������������������������������������

237 240 242 243 245 246 247 248 248 248 249 250 251 252 252

samtaleguide

258

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Samtale med barn og søsken som pårørende – aktuelle temaer og spørsmål

�����

258

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

260

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

262

en hyllest til en mor  referanser

Nar barn er parorende.indd 13

252 253 254 255

2018-06-01 13:17:39


Nar barn er parorende.indd 14

2018-06-01 13:17:39


del 1

Om barn som pürørende

Nar barn er parorende.indd 15

2018-06-01 13:17:39