Page 1

Innhold

I n n ledning .................................................................................................................. 13

Bokens hensikt.............................................................................. 13 Hovedelementer i god ernæring........................................................ 19 del 1  Gener ell er næ r ing ......................................................... 21 k a pit tel 1   Hva er m at? .............................................................. 22

Hva er helsekost?........................................................................... 23 Mat, kultur og religion.................................................................... 23 k a pit tel 2   Måltidene ................................................................ 30

Planlegging.................................................................................. Frokost........................................................................................ Formiddagsmat............................................................................. Middagsmat................................................................................. Kveldsmat.................................................................................... Småmåltider – mellommåltider......................................................... Godterier, snacks og brus................................................................ Litteratur......................................................................................

31 32 33 33 34 34 35 38

k a pit tel 3   No r sk er næ r ingsp oli t i k k ...................................... 39

Hvorfor offentlige meldinger om ernæring?......................................... Hvordan påvirke folks kosthold?....................................................... Lettere å velge............................................................................... Helse og sosial status...................................................................... Litteratur......................................................................................

39 42 43 45 47


8  |

innhold

k a pit tel 4   Mat var ene ............................................................... Melk og melkeprodukter................................................................. Egg, kjøtt, fisk og innmat................................................................. Poteter, grønnsaker, frukt og bær....................................................... Korn og kornprodukter.................................................................... Matfett........................................................................................ Sukker......................................................................................... Lettprodukter................................................................................ Varedeklarasjon............................................................................. Tilsetningsstoffer............................................................................ Drikkevann.................................................................................. Økologisk matproduksjon................................................................ Functional foods............................................................................ Genmodifisert mat......................................................................... Litteratur......................................................................................

48 49 52 55 57 59 60 61 61 62 66 66 67 68 71

k a pit tel 5   Næ r ingsstoffene .................................................... Energilære.................................................................................... Karbohydrater............................................................................... Proteiner...................................................................................... Aminosyrer.................................................................................. Vann........................................................................................... Vitaminer..................................................................................... Mineraler..................................................................................... Fytokjemikalier............................................................................. Trenger vi kosttilskudd?................................................................... Norske næringsstoffanbefalinger 2005................................................ Litteratur......................................................................................

72 72 76 81 82 83 84 85 86 87 92 107

k a pit tel 6   Vur der ing av er nær ing sstat u s .............................. Matinntak.................................................................................... Biokjemiske data........................................................................... Antropometriske data..................................................................... Klinisk undersøkelse....................................................................... Psykososiale data........................................................................... Litteratur......................................................................................

108 109 111 116 117 117 118

del 2  Forebyggende er nær ing ................................................ 119 k a pit tel 7   Kosthold fo r ulike gru ppe r .................................. Barn........................................................................................... Mat i barnehage og skole................................................................ Ungdom...................................................................................... Voksne........................................................................................

120 120 130 131 133


innhold

Vegetarianere................................................................................ Innvandrere.................................................................................. Gravide og ammende..................................................................... Funksjonshemmede....................................................................... Eldre........................................................................................... Litteratur......................................................................................

|  9

133 134 135 137 139 146

k a pit tel 8   Ko sthold, helse o g ve lvære på kort si k t .............. 147

Konsentrasjon og kosthold............................................................... Yteevne og kosthold....................................................................... Tannhelse.................................................................................... Fibermangel................................................................................. Jernmangelanemi........................................................................... Litteratur......................................................................................

147 148 151 152 156 162

k a pit tel 9   Ko sthold, helse o g ve lvære på l a ng si k t .............. 163

Hjerte- og karsykdommer................................................................ Kosthold og kreft........................................................................... Beinskjørhet – osteoporose.............................................................. Litteratur......................................................................................

163 177 185 188

k a pit tel 1 0   Kro p p sv ekt ............................................................ 190

Helseproblemer ved overvekt........................................................... Arv og miljø................................................................................. Slanking...................................................................................... Glykemisk indeks.......................................................................... Spiseforstyrrelser........................................................................... Litteratur......................................................................................

190 192 193 198 204 209

del 3  Klinisk er nær ing ............................................................ 213 k a pit tel 1 1   Matens rolle i behan d l i ng og re konva l e se ns ..... 215

Mat – omsorg eller behandling?........................................................ Matens rolle under sykdom.............................................................. Sykepleierens ansvar og utfordringer.................................................. Maten – et fellesansvar for flere yrkesgrupper....................................... Litteratur......................................................................................

216 217 217 218 221

k a pit tel 1 2   Matserv er ing i helse i nst i t u sjone r ....................... 223

Måltidsrytme................................................................................ Ulike serveringsformer.................................................................... Pårørende som deltakere i måltidene.................................................. Frivillige...................................................................................... Spisestilling.................................................................................. Litteratur......................................................................................

224 224 228 229 229 230


10  |

innhold

k a pit tel 1 3   Næ r ingsbehov v ed sy k d om ................................... 231

Energibehov ved sykdom................................................................. Proteinbehov................................................................................ Vitaminer og mineraler................................................................... Litteratur......................................................................................

231 233 235 238

k a pit tel 1 4   Inter aksjon m ellom legemidler o g nær ingsstoffer ............................................... 239

Glukokortikoidindusert osteoporose................................................... 242 Kostråd som kan lindre bivirkninger av ­medikamenter........................... 243 Litteratur...................................................................................... 246 k a pit tel 1 5   Under er nær ing på he l se i nst i t u sjone r................. 247

Hva er underernæring?................................................................... Hvordan oppdager vi underernæring?................................................ Konsekvenser av underernæring........................................................ Ernæring og trykksår....................................................................... Litteratur......................................................................................

247 249 254 255 256

k a pit tel 1 6   K artlegging av m atinnta k ................................... 258

Kostanamnese............................................................................... Kostregistrering............................................................................. Matkortet..................................................................................... Litteratur......................................................................................

260 265 269 271

k a pit tel 1 7   Er næ r ingstiltak .................................................... 276

Mat og spisesituasjonen.................................................................. Ernæringstilskudd.......................................................................... Sondeernæring.............................................................................. Intravenøs ernæring........................................................................ Litteratur......................................................................................

276 279 287 300 310

k a pit tel 1 8   Sp esialko ster ........................................................ 312

Retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner................................... Kost med avvikende konsistens......................................................... Mage-og-tarm-koster...................................................................... Perioperativ ernæring..................................................................... Nyresykdom og kostbehandling........................................................ Diabeteskost................................................................................. Sekundærforebyggende behandling av hjerte- og ­karsykdommer.............. Matvarereaksjoner......................................................................... Litteratur......................................................................................

312 313 321 332 333 338 347 355 361


innhold

|  11

k a pit tel 1 9   Kost hold v ed kr eft .............................................. 365

Kan ernæring påskynde kreftsykdommen?........................................... Ulike ernæringsproblemer, årsak og tiltak............................................ Mat når døden nærmer seg.............................................................. Litteratur......................................................................................

366 366 374 377

k a pit tel 2 0   Kom m unik asjo n m ed pa si e nt e n om kosth ol d ..... 378

Endring av spisevaner..................................................................... 380 Litteratur...................................................................................... 385 Nyt t ige adresser ...................................................................... 386 Sti kkord .. ................................................................................. 388

Sykepleierens ernæringsbøk  

Innholdsfortegnelse

Sykepleierens ernæringsbøk  

Innholdsfortegnelse