Page 1

B Formål for barne- og ungdomsarbeiderfaget

Opplæringen skal legge til rette for å kunne tilpasse det pedagogiske tilbudet til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og miljø. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til kommunikasjon og samhandling med barn, unge og foresatte. Opplæringen skal også bidra til å utvikle flerkulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd. Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver i ulike pedagogiske tilbud for barn og unge. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet der barn og unge ferdes. » Kilde: Læreplan i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / Opplæring i bedrift

Kompetansemål for Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / Opplæring i bedrift

Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærlinger og praksiskandidater mot fagprøven. Den er også et hjelpemiddel når opplæringen veksler mellom skole og bedrift, og i prosjekt til fordypning (PTF).

HELSEFREMMENDE ARBEID (H)

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

Kompetansemålene i Læreplan for barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opp­læring i bedrift ­konkretiseres her i arbeidsoppgaver du som barne - og ungdomsarbeider skal mestre. Opplæringsboka • har egne kapitler om – å være lærling – å være praksiskandidat – å planlegge opplæringen – å vurdere underveis – å ta fagprøven • har eksempler på fagprøver • gir øvelse i fagprøvens fire deler: planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon • fremmer læring og refleksjon ved hjelp av planleggingsverktøy, veiledning, logg og vurdering • har skjema til planlegging, dokumentasjon og vurdering – med eksempler på hvordan de kan være utfylt Oppvekst-serien for barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift består av disse bøkene: • Kommunikasjon og samhandling • Helsefremmende arbeid • Yrkesutøvelse • Idébok Prøv Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren digitalt på www.smartbok.no

H1 planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge H2 gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet H3 veilede barn og unge i påkledning som passer for den enkelte aktivitet, årstid og værforhold H4 utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen H5 foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte H6 gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering H7 gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet H8 gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk H9 identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldende regelverk

Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren

«Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rolle­modeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Unni Bjarkøy • Hanne Enger Jenssen • Ingvild Skjetne

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING (K)

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne K1 kommunisere og samhandle med barn, unge og foresatte K2 legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet K3 legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar K4 veilede barn og unge i etiske spørsmål K5 bruke strategier for konflikthåndtering og veilede barn og unge i å håndtere konflikter K6 samarbeide med foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere om aktiviteter og tiltak for barn og unge K7 iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse K8 drøfte hva rollemodeller betyr i barn og unges sosialiseringsprosess YRKESUTØVELSE (Y)

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

Hanne Enger Jenssen er veileder ved ­Avdeling for fagopplæring i Oslo. Hun har ­mange års e ­ rfaring med barn og unge. Hanne holder kurs i veiledning og samtalemetodikk. Hun er bl.a. ­utdannet i fritidspedagogikk og bedrifts­pedagogikk, og er sertifisert coach. Ingvild Skjetne arbeider som forlagsredaktør i Medlex, Norsk Helseinformasjon. Hun har mange års erfaring fra ulike felt innenfor ­helsesektoren, organisasjonsarbeid og fra ­undervisning i videregående skole og høg­ skole. Hun har skrevet flere lærebøker. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i praktisk pedagogikk, sosialpedagogikk og ­arbeidsliv, historie og samfunn.

Bjarkøy • Jenssen • Skjetne

Unni Bjarkøy underviser ved Hadeland ­videregående skole. Hun har bl.a. jobbet med endringsarbeid og ledelse på ulike nivåer i ­primærhelsetjenesten. Hun har sammen med bedrifter i Hadelandsregionen etablert et l­ærings- og utviklingsteam (LUT) i helse­ arbeiderfaget, samarbeid om opplæring skole og bedrift. Hun var medlem i læreplangruppen som skrev forslag til læreplan for Vg1 helseog oppvekstfag og leder for gruppen som skrev forslag til læreplanene for Vg2 og Vg3 helsearbeiderfag. Unni er utdannet sykepleier med videreutdanning i ledelse og praktisk ­pedagogikk.

Opplæringsbok

for barne- og ungdomsarbeideren Vg3 Ÿ O ppl æ r in g i bed r ift

Y1 planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon Y2 bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet Y3 gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling Y4 legge til rette for lek ut fra den betydningen lek har for barns læring, utvikling og sosialisering Y5 tilpasse leke-, idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og miljø Y6 gjennomføre aktiviteter knyttet til kunst og kultur Y7 bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte Y8 følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern Y9 tilberede mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer for mat og måltider Y10 gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester Y11 utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet Y12 bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsrett Y13 utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer


Unni Bjarkøy • Hanne Enger Jenssen • Ingvild Skjetne

Bokmål

Opplæringsbok

for barne- og ungdomsarbeideren VG3 Ÿ O PP LÆ R IN G I BE DR IF T


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 1. utgave 2008 2. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-43610-7 Boka er utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Redaktør: Randi Ulven Hushovd Omslagsdesign: Hanne W. Broen Design: Vibeke Tjæreberget / ord & form, Gudbrand Klæstad Layout: ord & form, Gudbrand Klæstad Illustrasjoner: S. 4: Phanie / Ina Agency, s. 8: Tomas Rodriguez /Corbis / NTB scanpix, s. 27: Berit Roald / NTB scanpix, s. 37: Getty Images , s.38 t.v.: Bjarne Nygård / Samfoto / NTB scanpix, s. 38 tegninger: Privat, s. 47: Pål Hermansen / NN / Samfoto / NTB scanpix, s. 75: NTB scanpix, s. 77: Anjo photo&archive – Anastazia / Ina Agency. Printed in Latvia by Livonia Print SIA, 2013 Skjema for Halvårlig vurderingssamtale side 56–57 er gjengitt med tillatelse fra Oslo kommune, Utdanningsetaten, Avdeling for fagopplæring. Vurderingskriterier side 58–71 er gjengitt med tillatelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Avdeling for videregående opplæring. Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: Gyldendal Undervisning Redaksjonen for videregående skole Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 Oslo E-post: undervisning@gyldendal.no www.gyldendal.no/undervisning Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo


Innhold

Formålet med barne- og ungdomsarbeiderfaget

4

Oversikt over læresteder

5

1 Velkommen som lærling/praksiskandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget! 6 2 Om fagprøven og læreplanen – hvor skal jeg? 8 Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift 9 3 Planlegging av opplæringen din 10 Oversikt over kompetanseområder og arbeidsoppgaver – eksempler 13 Barne- og ungdomsarbeider – eksempler på arbeidsoppgaver 14 Aktivitetsplan – trening mot fagprøven 19 Halvårsplan – intern opplæringsplan 32 Periodeplan 34 4 Logg og veiledning – hvor er jeg? Logg – egenvurdering Veiledning

36 36 40

5 Vurdering 44 Vurdering for læring – underveisvurdering 45 Minifagprøver 46 Halvårssamtalen – vurdering 54 Vurderingskriterier 58 6 Lærling 72 Dine oppgaver og ansvar 72 Andres oppgaver og ansvar i lærlingordningen 76 7 Praksiskandidat 78 8

Fagprøven – sluttvurderingen 80 Oppmelding til fagprøven 80 Om selve fagprøven 80 Eksempel A Fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget 83 Eksempel B Fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget 84 Eksempel C Fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget 86

Vedlegg 88 Lærekontrakt 88 Læringsplakaten 89 Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget vg3 / opplæring i bedrift 90 Forskrift til opplæringslova – utdrag 92 Ordforklaringer

99


4

Formålet med barne- og ungdomsarbeiderfaget «Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barneog ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter. Opplæringen skal legge til rette for å kunne tilpasse det pedagogiske tilbudet til ulike alders­ grupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og miljø. Videre skal

opplæringen bidra til å utvikle evne til kommunika­ sjon og samhandling med barn, unge og foresatte. Opplæringen skal også bidra til å utvikle fler­ kulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd. Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeids­oppgaver i ulike pedagogiske tilbud for barn og unge. Arbeidet kan foregå på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet der barn og unge ferdes.» Kilde: Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Arbeidsoppgaver krever - planlegging - gjennomføring - vurdering - dokumentasjon


Oversikt over læresteder

Oversikt over læresteder Oversikt over læreplassene for: ________________________________________________________________________________ (lærling) Tlf.: ____________________________

E-post: __________________________________________________________________________________

Lærested:

Tlf.

Periode (fra dato til dato): Veileder/instruktør (navn, e-post):

Tlf.

Faglig leder (navn, e-post):

Tlf.

Opplæringskontor/Opplæringsring:

Tlf.

Fagopplæringen i fylkeskommunen:

Tlf.

Lærested:

Tlf.

Periode (fra dato til dato): Veileder/instruktør (navn, e-post):

Tlf.

Faglig leder (navn, e-post):

Tlf.

Opplæringskontor/Opplæringsring:

Tlf.

Fagopplæringen i fylkeskommunen:

Tlf.

Lærested:

Tlf.

Periode (fra dato til dato): Veileder/instruktør (navn, e-post):

Tlf.

Faglig leder (navn, e-post):

Tlf.

Opplæringskontor/Opplæringsring:

Tlf.

Fagopplæringen i fylkeskommunen:

Tlf.

5


1

Velkommen som lærling/ praksis­kandidat i barne- og ungdomsarbeider­faget!

Du har valgt et yrke med en kompetanse det alltid vil være behov for! Opplæringsboka skal være et hjelpemiddel fram til fagprøven i arbeidet med kompetansemålene i læreplanen i barne- og ungdomsarbeiderfaget for Vg3 / opplæring i bedrift. Ulike veier fram til fagbrev (kilde: www.udir.no):

Opplæringsboka kan du bruke til å finne ut hva du kan, hva du skal lære, og hvordan du skal lære. Opplæringsboka skal være et hjelpemiddel fram til fagprøven ved å bruke underveisvurdering for å fremme læring. Vær ærlig på hva du forstår og ikke forstår. Når du får oppgaver du forstår, vil du oppleve mestring. Når du opplever mestring, får du bedre motivasjon og økt kompetanse fordi du kan begrunne hva du kan og gjør.

Lærested:

Opplæringsboka er også en dokumentasjon på hva du har lært, og dermed en kontroll på at du mestrer kompetansemålene i læreplanen gjennom arbeidsoppgavene du utfører. Skissen under viser et eksempel på hvordan lærlingeløpet fram mot fagprøven kan være, med blant annet halvårs- og periodeplaner, vei­ ledninger, logger, halvårssamtaler og vurderinger underveis. Praksiskandidaten går rett til fagprøven og kan melde seg opp når han/hun har bestått teorieksamenen og fått godkjent 5 års praksis. Lærested:

1. halvår

2. halvår

Sjekkliste Forventningssamtale

Sjekkliste Forventningssamtale

Halvårsplan 1. halvår

Halvårsplan 2. halvår

Periodeplan Periodeplan Periodeplan Periodeplan Underveis: Veiledninger Logger Veiledningssamtaler

Minifagprøve etter 1. halvår (noen få tema, enkel prøve, kjente kriterier) • planlegge • gjennomføre • vurdere • dokumentere Halvårssamtale: • egen­vurdering • tilbake­melding • framover­ melding, lage neste halvårs­plan Halvårs­vurdering ut fra læreplanen

Periodeplan Periodeplan Periodeplan Periodeplan Underveis: Veiledninger Logger Veiledningssamtaler

UNDERVEISVURDERING UTEN KARAKTER

Minifagprøve etter 2. halvår (mer omfattende prøve, kjente kriterier) • planlegge • gjennomføre • vurdere • dokumentere Halvårssamtale: • egen­vurdering • tilbake­melding • framover­ melding, lage neste halvårs­plan Halvårsvurdering ut fra læreplanen


1  Velkommen som lærling/praksiskandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget!

Følgende spørsmål vil hjelpe deg til å lære bedre og jobbe systematisk mot fagprøven: 1 Hvor skal jeg? Du lærer bedre hvis du forstår hva du skal lære, og hva som forventes av deg. Kompetansemålene i Vg3-læreplanen er det du skal prøves i til fagprøven. Derfor er det viktig at du kjenner disse målene godt. Legg merke til hvilke(t) tema hvert av målene handler om, og hvilke ord som brukes, for eksempel planlegge, utføre, observere. I denne boka kan du bruke halvårsplaner, periodeplaner og logg som verktøy i samtalen med veileder på veien mot fagprøven. Forventningssamtalen og veilednings­samtalen hjelper deg til å avklare hvor du skal. 2 Hvor mener jeg selv at jeg er (egenvurdering)? Du lærer bedre hvis du er involvert i eget arbeid og utvikling. Logg skal hjelpe deg til å lære å vurdere deg selv, så du blir bevisst på hva og hvordan du lærer. I arbeidet med å skrive og gjennomføre aktiviteter er det viktig at du både muntlig og skriftlig vurderer ditt eget arbeid. Dette kan du gjøre alene, med en annen lærling eller sammen med veileder/ instruktør. Refleksjonene du gjør deg i dette arbeidet, tar du med deg videre når du skal lage nye planer.

3 Hvor er jeg (tilbakemelding)? Du lærer bedre hvis du får tilbakemelding på hvordan du har utført arbeidsoppgaven (kvaliteten på arbeidet ditt). Lærebedriften er pålagt å gi deg tilbakemelding og vurdering minst en gang i halvåret gjennom den såkalte halvårssamtalen. Men de fleste lærebedrifter har veilednings­ samtaler i tillegg til disse. Men det er ved slutt­ prøven, fagprøven, du viser om du har god nok kompetanse til å bli barne- og ungdomsarbeider. 4 Hvordan kommer jeg til målet (framovermelding)? Du lærer bedre hvis du får råd om hvordan du kan forbedre deg. Framovermelding – råd for videre arbeid – får du gjennom veiledningssamtalene. Opplæringsboka er arbeidsboka di enten du er lærling eller praksiskandidat. Den skal hjelpe deg til å holde orden og oversikt over opplæringen din innenfor kompetansemålene i læreplanen. Planleggingsverktøyene, skjemaene og loggene, sammen med vurderingene underveis, dokumen­ terer din faglige og personlige utvikling på veien til å ta fagprøve og bli en selvstendig og profesjonell yrkesutøver. Les mer om vurdering på side 44. Skjemaene kan du også finne på www.smartbok.no. Disse skjemaene kan du fylle ut og lagre. Jobber du systematisk med opplæringsboka, vil du være godt trent og forberedt til fagprøven. Lykke til med opplæringen i barne- og ungdoms­ arbeiderfaget!

Lærested:

Lærested: 3. halvår

4. halvår

Sjekkliste Forventningssamtale

Sjekkliste Forventningssamtale

Halvårsplan 3. halvår

Halvårsplan 4. halvår

Periodeplan Periodeplan Periodeplan Periodeplan Underveis: Veiledninger Logger Veiledningssamtaler

Minifagprøve etter 3. halvår (enda mer omfattende prøve, kjente kriterier) • planlegge • gjennomføre • vurdere • dokumentere Halvårssamtale: • egenvurdering • tilbakemelding • framover­ melding, lage neste halvårsplan Halvårsvurdering ut fra læreplanen

Periodeplan Periodeplan Periodeplan Periodeplan Underveis: Veiledninger Logger Veiledningssamtaler

UNDERVEISVURDERING UTEN KARAKTER

FAGPRØVE Individuell prøve, altså laget spesielt for deg Du kan prøves i alle kompetanse­målene Prøven + hva som vektlegges under prøven Inntil 5 dager, vanlig med 3 Arbeidsgang • planlegge (dag 1) • gjennomføre (dag 2) • vurdere (dag 3) • dokumentere (dag 3) Viktig å vise din kompetanse ut fra Vg3-planens kompetansemål SLUTTVURDERING MED KARAKTER

7


2

Om fagprøven og læreplanen – hvor skal jeg?

Lærlingen må ha bestått den tverrfaglige eksamen for Vg2 for å kunne avlegge fagprøven. Lærlingen avlegger fagprøven når læretiden er fullført, og senest innen to måneder. Praksiskandidaten (privatisten) må ha bestått eksamen i den teoretiske delen av fagprøven og fått godkjent 5 års praksis før han/hun kan melde seg opp til den praktiske delen av fagprøven. Fagprøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplan for Vg3 / opplæring i bedrift og består av fire deler: • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger • Gjennomføring av et faglig arbeid • Vurdering av eget prøvearbeid • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Når du får fagprøven, skal du få vite hva som vektlegges i vurderingen. Se eksempler på hva som vektlegges i vurderingen (vurderingskriterier) fra side 58. Opplæringsboka viser noen eksempler på fagprøver, se i kapittel 8 Fagprøven.

Lengden på fagprøven framgår av læreplanen for faget: «Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager.» Prøven kan altså gjennomføres på inntil 5 arbeids­ dager, men mange steder gjennomføres den på 3 dager: • første dag er planleggingsdel • andre dag er gjennomføringsdel • tredje dag er en vurderings- og dokumentasjonsdel. Da samler du dokumentasjonen du har gjort gjennom hele fagprøven. Fagprøven er individuell, som betyr at den blir laget spesielt for deg ut fra de lærestedene du har hatt som lærling eller den praksisen du som praksiskandidat har hatt. Fagprøvene er ulike i oppbygning og form, men alle vil være bygd opp etter delene: planlegging, gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon. Disse delene går ofte over i hverandre. Det vil blant annet være nødvendig å dokumentere underveis i arbeidet, og vurdering av eget arbeid foregår fortløpende, selv om det også skal oppsummeres for prøvenemnda. Vurderingen skal omfatte alle fire delene. Øv deg derfor på å bli god på å plan­ legge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidsoppgavene du skal gjøre.

Arbeidsoppgaver krever - planlegging - gjennomføring - vurdering - dokumentasjon


2  Om fagprøven og læreplanen – hvor skal jeg?

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fagprøven skal prøve kandidatens kompetanse i faget slik denne er beskrevet i læreplanen for Vg3. Målet med opplæringen er at lærlingen skal kunne Helsefremmende arbeid (forkortes her til H) H1 planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge H2 gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet H3 veilede barn og unge i påkledning som passer for den enkelte aktivitet, årstid og værforhold H4 utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen H5 foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte H6 gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering H7 gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet H8 gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk H9 identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldende regelverk Kommunikasjon og samhandling (forkortes her til K) K1 kommunisere og samhandle med barn, unge og foresatte K2 legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet K3 legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar K4 veilede barn og unge i etiske spørsmål K5 bruke strategier for konflikthåndtering og veilede barn og unge i å håndtere konflikter K6 samarbeide med foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere om aktiviteter og tiltak for barn og unge K7 iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse K8 drøfte hva rollemodeller betyr i barn og unges sosialiseringsprosess Yrkesutøvelse (forkortes her til Y) Y1 planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon Y2 bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet Y3 gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling Y4 legge til rette for lek ut fra den betydningen lek har for barns læring, utvikling og sosialisering Y5 tilpasse leke-, idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og miljø Y6 gjennomføre aktiviteter knyttet til kunst og kultur Y7 bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte Y8 følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern Y9 tilberede mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer for mat og måltider Y10 gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester Y11 utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet Y12 bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsrett Y13 utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer

9


3

Planlegging av opplæringen din

Som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget er du ansatt i barnehage, SFO eller klubb i en kommune. I løpet av de første ukene på et nytt opplæringssted er det mye å sette seg inn i.

Nytt opplæringssted – sjekkliste Du og instruktøren/veilederen din snakker om forventninger (se eget skjema side 12), planlegger hva du skal lære og fokusere på, og blir enige om hva du skal begynne med. Ta med deg dette skjemaet til instruktøren/ veilederen din på lærestedet og lag en plan for hva som skal skje, og når det skal skje.

Det er lurt å sette opp datoer for veiledning og halvårs­vurdering. Etter hvert som oppgavene er utført, kan dere begge signere i kolonnen til høyre. Gjennomgå og signer sjekklisten i første omgang for de første ukene.

Sjekkliste Oppgaver

Ansvarlig

Presentasjonsrunde og omvisning på opplæringsstedet/avdelingen

Veileder/ kontaktperson

Regler for frammøte

Leder på opplæringsstedet

Motta nøkler til opplærings­stedet og til garderobeskap

Leder på opplæringsstedet

Informasjon om • arbeidstid, dags­rytme, pauser, spisepauser, pauserom • hvordan en svarer når telefonen ringer • annet:

Veileder

Rutiner og regler i forbindelse med fravær (hvem skal kontaktes, regler for egenmeldinger osv.)

Veileder og lærling

Bedriftens HMS-rutiner: • branninstruks og brannslukningsutstyr • regler ved ulykker og informa­ sjon om første­hjelpsutstyr, sikrings­skap, hovedvannkran, alarm, lys • rutiner ved tyveri • rutiner for avviksmeldinger • mottak av nyansatte • tjenestevei

Veileder

Lærling sign. og dato

Kontaktperson sign. og dato


3  Planlegging av opplæringen din

Oppgaver

Ansvarlig

Signere erklæring om taushetsplikt

Leder og lærling

Informasjon om plikter og rettigheter ved å være lærling og arbeidstaker

Lærling, faglig leder og lærebedrift

Signere lærekontrakt og arbeidskontrakt

Lærling, faglig leder og lærebedrift

Levere skattekort

Lærling

Levere politiattest

Lærling

Dersom det er krav om dette: Ta tuberkulinprøve

Lærling

Avtale fast tid til veiledning

Veileder og lærling

Avtale tid for lærlingens egen dokumentasjon og planlegging

Veileder og lærling

Lage en plan for opplæringen første halvår

Lærling, faglig leder og lærebedrift

Informasjon om vurdering for læring • læreplan for Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfag • vurderingskriterier • egenvurdering • tilbakemelding

Lærebedrift

Informasjon om fagforeninger og ev. utvalg

Veileder og lærling

Informasjon om bedriftens organisering og viktige funksjoner å kjenne til på din arbeidsplass: leder og nestleder, personalansvarlig, verneombud

Veileder og lærling

For barnehage/skole: Presentere lærlingen for foreldrene

Veileder og lærling

Lære navn på brukere og kolleger

Lærling

Informasjon om bedriftens mål og planer og om lover og regler som styrer bedriften

Leder

Innføring i bruk av • oppvaskmaskin • vaskemaskin, tørkeskap • kopimaskin, datamaskin, AV-utstyr • ventilasjon

Leder/Veileder

Lærling sign. og dato

Kontaktperson sign. og dato

11


12

Forventningssamtalen I løpet av de første ukene på et nytt opplæringssted snakker du og veilederen eller instruktøren din om hvilke forventninger dere har til hverandre.

Hvilke forventninger har du til veilederen eller instruktøren din, og hvilke forventninger har hun/ han til deg?

Hvilke forventninger har du til arbeidsstedet ditt, og hvilke forventninger har kollegene dine til deg?

Forventningssamtalen De forventningene arbeidsstedet har til deg (for eksempel at du kommer til rett tid, er ferdig skiftet, er høflig og viser interesse, initiativ og engasjement):

Som lærling:

Som arbeidstaker:

De forventningene du har til arbeidsstedet (for eksempel at du har mulighet til å spørre når du lurer på noe, kan få tips om arbeidsoppgaver det er lurt å være med på, og kan få tilbakemeldinger og framovermeldinger):

Som veileder:

Som leder/arbeidsgiver:


3  Planlegging av opplæringen din

Oversikt over kompetanseområder og arbeidsoppgaver – eksempler I læretiden skal du bli kjent med og mestre arbeids­oppgavene som hører til yrket som barneog ungdomsarbeider, og som du finner i målene i læreplanen for Vg3. Vi har valgt å dele inn kompetanse­målene for Vg3 i fem kompetanse­ områder. Kompetanseområdene – eksempler 1 I møte med barn, ungdom og foresatte 2 Aktiviteter og lek 3 Forebygging 4 Omgivelser 5 Helse, miljø og sikkerhet – HMS Kompetanseområdene dekker alle kompetanse­ målene i læreplanen, og du kan kjenne dem igjen når du kommer ut i lære. Kompetanseområdene er konkretisert i arbeids­oppgaver. De er delt inn i tre nivåer og viser en faglig utvikling mot sluttkompetansen. Det er gjort for at du og

veilederen/instruktøren din skal ha det samme utgangspunktet når dere diskuterer innholdet i læreplanen. Du skal vite hva du skal lære. Du og veilederen/instruktøren din må sammen konkretisere målene ut fra lokale forhold. Når det gjelder for eksempel kompetanseområdet I møte med barn, ungdom og foresatte, vil arbeidsoppgavene være forskjellige om du arbeider i en barnehage eller i en klubb. Men vi kan stille de samme spørsmålene: Hvilke rutiner gjelder? Hvem samarbeider du med? Er rutinene forankret i lovverket? Nedenfor ser du et eksempel fra kompetanse­ området I møte med barn, ungdom og foresatte som gjelder mottak av barn. Prøv å konkretisere dette ut fra hva du gjør på opplæringsstedet ditt.

Nr.

Nivå 1 – observer

Nivå 2 – delta

Nivå 3 – ta ansvar

Kompetansemål

1.1

• Delta i morgenåpning • Lære barnas navn • Samtale og bord­ aktiviteter med barna • Observere rutiner for mottak av barn

• Delta i mottak av barn • Ha medansvar for frokostmåltid sammen med kontaktperson • Delta og ta initiativ til enkle bordaktiviteter sammen med barna

• Ha ansvar for mottak av barn • Samtale med foresatte • Notere beskjeder vedrørende barnet • Følge gjeldende rutiner ved mottak av barn

H1, H6, H9 K1, K2 Y7, Y8

Kompetanseområdene utgjør en helhet. Helhetlig kompetanse på arbeidsoppgavene i 1.1 viser du når du arbeider ut fra alle disse kompetanse­ målene samtidig: H1 planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge H6 gjennomføre tiltak som kan forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering H9 identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldende regelverk

K1 kommunisere og samhandle med barn, unge og foresatte K2 legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet Y7 bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte Y8 følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern Selv om du er innom disse målene her, må du jobbe med dem mange ganger for å mestre dem.

13

Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren bla i boka  
Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren bla i boka