VIJA | 12 | LINE

Page 1

NRD

Natural Resources in Development

Nr. 12, 2017

Koplik i Sipërm Bajram Curri Vermosh Tamarë - Selcë Razëm Reç Bogë Lugina e Kirit Ndërlysaj - Nënmavriq Koman Dushaj Valbona Lekbibaj Curraj i Epërm Tropojë e vjetër Lepushë Vukël - Nikç Theth Çerem Rragam

Njihuni me lokalitetet turistike të Alpeve Shqiptare dhe karakteristikat e tyre

Nivelet dhe ndikimi i lokaliteteve turistike të Alpeve Shqiptare

Sipas draft-Planit Kombëtar Sektorial të Turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare, të hartuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Alpet Shqiptare përbëhen nga 22 lokalitete, zhvillimi i të cilave është projektuar në këtë Plan në funksion të kategorizimit në 4 nivele me karakteristika të veçanta. Në këtë numër të gazetës VIJA do të njiheni me të gjitha këto lokalitete, me theks të veçantë te kapaciteti akomodues optimal i secilit. Sipas FSHZH-së, ky kapacitet do të orientojë dhe shpërndajë ofertën turistike bazuar në parimet e zonave të mbrojtura mjedisore si dhe ruajtjen e florës e faunës, situatën aktuale të akomodimeve dhe nevojave për përmirësime, diversifikimin e ofertës së tipologjisë akomoduese, atraksionet e secilit lokalitet, respektimin e tipologjisë urbane dhe arkitektonike të secilit lokalitet. Kategoria I “Portat hyrëse” e Alpeve Shqiptare: Kopliku i Sipërm dhe Bajram Curri. Dy “Portat hyrëse” të rajonit të Alpeve Shqiptare, Bajram Curri nga ana lindore e rajonit dhe Koplik i Sipërm nga ana perëndimore, do të shërbejnë si stacione pritëse dhe shpërndarëse për fluksin e turistëve. Ato janë të pajisura me shërbime informative të standarteve të duhura, shërbime turistike, akomodim të llojeve të ndryshme për një numër të madh turistësh, ofrojnë aktivitete turistike, argëtuese e kulturore të shumllojshme, tregje të produkteve vendase dhe të punimeve artizanale, etj. Kategoria II “Porta shërbimesh”: 1. Jashtë parqeve/zonave të mbrojtura: Tamarë, Lugina e Kirit, Koman, Tropojë e Vjetër, Dushaj, Ndërlysaj-Nënmavriq dhe 2. Brenda parqeve/zonave të mbrojtura: Vermosh, Valbonë, Lekbibaj, Bogë, Razëm, Reçi, Curraj i Epërm. Lokalitetet e kësaj kategorie janë stacione më në brendësi të rajonit të Alpeve. Këto porta do të presin vëllime më të larta të turistëve se lokalitetet e atraksionit, por investimet në infrastrukturë dhe shërbime synojnë fusha dhe shkallë më pak intensive se “portat” kryesore të nivelit të parë. Kategoria II do të përfshijë lokalitetet që ndodhen në brendësi të zonës, që kanë zhvillime turistike, kanë akses të mirë pranë akseve kryesore rrugore, rrethinat që kanë potenciale mjedisore por jo kufizime si në pjesë të tjera të zonave të mbrojtura. Këto lokalitete do të shërbejnë dhe si një zonë tampon apo shfryrje e lokaliteteve kryesore turistike. Kategoria III “Porta të atraksionit turistik”: Lëpusha, Vukël-Nikçi, Thethi, Rragami, Çeremi. Në këtë kategori përfshihen qendrat lokale më të frekuentuara sot nga turistët dhe që kanë ruajtur tipologjinë hapësinore dhe arkitektonike. Këto qendra janë identifikuar si “Porta Atraksioni” duke qenë destinacionet turistike në zemrën e zonave natyrore të mbrojtura me qëllim për të absorbuar një vëllim të kufizuar turistësh dhe me karakteristika specifike të kërkesës turistike, gjithashtu duke u kujdesur për të ruajtur e mbështetur ekuilibrin e tanishëm mes mjedisit natyror dhe vendbanimeve tradicionale njerëzore. Në këto “porta atraksioni” investimet në akomodim dhe shërbime synojnë një shkallë më pak intensive, gjithmonë duke u mbështetur në mënyrë strikte në rregulloret dhe planet e menaxhimit të parqeve. Këto lokalitete ndërthurin vlera të larta mjedisore me karakteristika të arkitekturës tradicionale që duhen ruajtur. Këtu do të synohet një ngarkesë turistike e ulët duke e orientuar kërkesën drejt lokaliteteve të nivelit të II. Kategoria IV “Lokalitete natyrore”: Sulbicë & Grykëderdhja e Shalës Këtu lokalitete janë kryesisht të pozicionuara në zona strikte natyrore, për të cilat planet e menaxhimit lejojnë vetëm ekskursione me qëllim kërkime shkencore, ndërhyrje përmirësuese të përkohshme, akses i kufizuar dhe i kontrolluar i turistëve. Impakti zero ose minimal i infrastrukturës. Ndërhyrjet këtu do të jenë vetëm përmirësuese me kusht që efektet e tyre të mos dëmtojnë qëllimet e zonës strikte natyrore.

Sulbicë Grykëderdhja e Shalës

Fondit Shqiptar i Zhvillimit në kuadër të projektit “Përgatitja e Masterplanit dhe Studimeve të Fizibilitetit për Projekte Infrastrukturore në Zonën e Alpeve të Shqipërisë”, i financuar nga Banka për Zhvillim e Këshillit të Europës, në kuadër të asistencës teknike të “Kornizës së Investimeve për Ballkanin Perëndimor” (WBIF).


Koplik i Sipërm

Lloji i Turizmit • Turizëm kulturor • Turizëm rural • Turizëm aventurës dhe sportit • Turizmi urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Motel, Fjetje dhe mëngjes (B&B)

Përmirësim i infrastrukturës rrugore, hyrëse në Alpe Lidhja e turizmit me aktivitetet bujqësore të fshatit – tregje panaire etj Ndërtimi i strukturave të shërbimeve turistike: infopoint, dyqane, dhënie me qira automjetesh dhe pajisjesh për turizmin e aventurës dhe sportit

Kapaciteti Akomodues Ndërhyrjet e nevojshme Sistemimi i hapësirës për terminalin Turistik 600-650 shtretër turistik,

Bajram Curri

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Hotel, Motel, Kamping, Qendër Kurative

rrugore, hyrëse në Alpe Lidhja e turizmit me aktivitetet kulturore, administrative të qytetit: muzeume, teatër, kinema, stadium, biblioteke etj , si dhe bujqësore të fshatrave përreth – tregje panaire etj Ndërtimi i strukturave të shërbimeve turistike: infopoint, dyqane, dhënie me qira automjetesh dhe pajisjesh për turizmin e aventurës dhe sportit

Ndërhyrjet e nevojshme Sistemimi i hapësirës për terminalin Kapaciteti Akomodues Turistik turistik, 500-550 shtretër Përmirësim i infrastrukturës

Vermosh

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Fjetje dhe mëngjes (B&B), Strehim Alpin Ndërhyrjet e nevojshme Sistemimi i rrugës hyrëse. Identifikimi i qendrës së lokalitetit pranë objekteve të kultit dhe krijimi i shërbimeve tregtare. Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobusë. Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt

Tamarë - Selcë

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje dhe mëngjes (B&B) Ndërhyrjet e nevojshme Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobusë. Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin

Razëm

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel,Qendër Kurative, Fjetje dhe mëngjes (B&B) Ndërhyrjet e nevojshme Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobusë. Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin

bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin.

Kapaciteti Akomodues Turistik 950-1,000 shtretër e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Kapaciteti Akomodues Turistik 600-650 vizitorë e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Kapaciteti Akomodues Turistik 700-750 shtretër


Reç

Lloji i Turizmit • Turizëm natyror • Turizëm kulturor • Turizëm rural • Turizëm aventurës dhe sportit • Turizmi urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Motel, Fjetje dhe mëngjes (B&B) Ndërhyrjet e nevojshme Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobusë. Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt zonave me vlera natyrore dhe kulturore: lugina e Rrjollit, Repisht etj

Bogë

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Resort, Qendër Kurative, Fjetje dhe mëngjes (B&B) Ndërhyrjet e nevojshme Identifikimi i qendrës së lokalitetit pranë objekteve të kultit dhe krijimi i shërbimeve tregtare. Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine

Lugina e Kirit

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje dhe mëngjes (B&B), Strehim alpin Ndërhyrjet e nevojshme Rikonstruksioni i rrugës lidhëse me qytetin e Shkodrës. Identifikimi i qendrës së lokalitetit pranë objekteve të kultit dhe krijimi i shërbimeve tregtare. Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobusë. Përcaktimi dhe vendosja e

Ndërlysaj - Nënmavriq

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje dhe mëngjes (B&B), Strehim alpin Ndërhyrjet e nevojshme Rikonstruksioni i rrugës lidhëse me qytetin e Shkodrës. Identifikimi i qendrës së lokalitetit pranë objekteve të kultit dhe krijimi i shërbimeve tregtare. Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobuzë. Përcaktimi dhe vendosja e

Koman

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Strukturat turistike më kryesore Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Motel, Fjetje dhe mëngjes Ndërhyrjet e nevojshme Zgjerim i hapësirës së strukturës

Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Promovim i pyllit të gështenjave dhe tregtimi i tyre si produkt lokal Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Kapaciteti Akomodues Turistik 200 - 250 shtretër (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Kapaciteti Akomodues Turistik 450-500 shtretër sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Kapaciteti Akomodues Turistik 150-200 shtretër sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Kapaciteti Akomodues Turistik 150-200 shtretër së ankorimit për mjetet lundruese. Rehabilitim i rrugës hyrëse (intinerarë) Vau i Dejës – Koman. Evidentimi i zonave për aksesin e publikut në hidrocentral. Krijimi i lidhjes me objektet monument kulture dhe historike nëpërmjet identifikimit dhe pajisjes me sinjalistikën përkatëse.

Kapaciteti Akomodues Turistik 200-250 shtretër


Dushaj

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Strukturat turistike në kryesore janë/ Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Motel, Fjetje dhe mëngjes (B&B) Ndërhyrjet e nevojshme

Lekbibaj

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Qendër Kurative, Fjetje dhe mëngjes, Strehim Alpin

Zgjerim i hapësirës së strukturës së ankorimit të mjeteve lundruese. Rehabilitim i rrugëve hyrëse Fush Arrëz - Fierzë. Evidentimi i zonave për aksesin e publikut në hidrocentral. Krijimi i lidhjes me objektet monument kulture dhe historike nëpërmjet identifikimit dhe pajisjes me sinjalistikën përkatëse.

Kapaciteti Akomodues Turistik 100-150 shtretër Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Ndërhyrjet e nevojshme Ndërtimi i aksit rrugor Vuksanaj – Lekbibaj poshtë kufirit jugor të Parkut Rajonal të Nikaj-Mërturit . Identifikimi i qendrës së lokalitetit pranë objekteve të kultit dhe krijimi i Kapaciteti Akomodues shërbimeve tregtare. Turistik Krijimi i parkimeve publike të 250-300 shtretër përshtatur edhe për autobusë.

Curraj i Epërm

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Fjetje dhe mëngjes (B&B) Ndërhyrjet e nevojshme Rikonstruksion i rrugës lidhëse me lokalitetin e Lekbibajt. Ndërtim stacioni ankorimi në zonën e Markajt për mjetetet lundruese të kapacitetit të ulët. Konsolidim i qendrës së lokalitetit pranë objekteve të kultit dhe krijimi i shërbimeve tregtare. Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobusë. Përcaktimi dhe

Tropojë e Vjetër

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Fjetje dhe mëngjes (B&B) Ndërhyrjet e nevojshme Konsolidim i qendrës së lokalitetit pranë objekteve të kultit dhe krijimi i shërbimeve tregtare. Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobusë. Përcaktimi dhe vendosja e

Lepushë

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje dhe mëngjes (B&B), Strehim Alpin. Ndërhyrjet e nevojshme Përshtatja e ish fushës së sportit për zhvillimin e eventeve kuturore (Logu i Bjeshkëve) dhe si pikë promovimi, tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati dhe

vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin Transformimi i lokalitetit në një strukturë “hotel i shpërndarë”

Kapaciteti Akomodues Turistik 250-300 shtretër sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Kapaciteti Akomodues Turistik 650-700 shtretër produktesh në funksion të turizmit. Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobusë. Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Kapaciteti Akomodues Turistik 550-600 shtretër


Vukël - Nikç

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Struktura kryesore të akomodimit: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje dhe mëngjes (B&B)

vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Ndërhyrjet e nevojshme Rikonstruksion i rrugës lidhëse me lokalitetin e Tamarës. Identifikimi i qendrës së lokalitetit pranë objekteve të kultit dhe krijimi Kapaciteti Akomodues i shërbimeve tregtare. Krijimi i Turistik parkimeve publike të përshtatur edhe për autobusë. Përcaktimi dhe 500-550 shtretër

Çerem

Rragam

Sulbicë

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban

Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi Tipologjia e Strukturave të produkteve tradicionale Struktura kryesore të akomodimit gastronomike, etnografike, janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje dhe mëngjes (B&B), artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Strehim alpin Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e Ndërhyrjet e nevojshme Rikonstruksion i rrugës lidhëse me kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe lokalitetin e Valbonës. informacionit turistik për lokalitetin Identifikimi i qendrës së lokalitetit pranë objekteve të kultit dhe krijimi Kapaciteti Akomodues i shërbimeve tregtare. Turistik Krijimi i parkimeve publike të 150-200 shtretër përshtatur edhe për autobusë.

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit • Turizmi Urban

tregtare. Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi Tipologjia e Strukturave të produkteve tradicionale Struktura kryesore të akomodimit gastronomike, etnografike, janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje dhe mëngjes (B&B), artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Strehim alpin Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e Ndërhyrjet e nevojshme kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve Lidhja me lokalitetin e Valbonës në ofrimin e shërbimeve dhe me rrugë të paasfaltuar (dhé informacionit turistik për lokalitetin i ngjeshur) për të shmangur përdorimin e shtratit të lumit si formë aksesi. Identifikimi i qendrës Kapaciteti Akomodues Turistik së lokalitetit pranë objekteve të 150-200 shtretër kultit dhe krijimi i shërbimeve

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi kulturor • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit

sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Identifikimi i hapësirave të Tipologjia e Strukturave nevojshme për ngritjen e Struktura kryesore të akomodimit kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje dhe mëngjes (B&B), në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin Strehim Alpin

Ndërhyrjet e nevojshme Përcaktimi dhe vendosja e

Grykëderdhja e Shalës

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror • Turizmi rural • Turizmi i aventurës dhe sportit

Kapaciteti Akomodues Turistik 150-200 shtretër

(staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale Tipologjia e Strukturave gastronomike, etnografike, Struktura kryesore të akomodimit artizanati. janë: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje dhe mëngjes (B&B), Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Strehim alpin Identifikimi i hapësirave të nevojshme për ngritjen e Ndërhyrjet e nevojshme kampingjeve. Ndërtim stacioni ankorimi në Trajnimi i mikpritësve në ofrimin brendësi të luginës së Shalës për mjetetet lundruese të kapacitetit të e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin ulët. Përcaktimi dhe vendosja e Kapaciteti Akomodues Turistik sinjalistikës në shtigjet drejt 200-250 shtretër bjeshkëve dhe kullotave alpine


(gjeomonumente, ujëvara, kanione, pyje, lumenj, perrenj, shpella, koridore të gjelberta). Piknik, shëtitje me ski / ski nordik / ecje me raketa / slita;" Vizita në zona të mbrojtura / rezervate natyrore / monumente të Natyrës; Vizita në muzeume / monumente të kulturës / site arkeologjike / kulla historike / fshatra historike me vlera arkitektorinke / vende historike dhe legjendare / galeri arti. Njohje me zakonet dhe rregullat sociale të zonës / folklorin dhe legjendat lokale. Kurse kërcimi të valleve popullore / veglave muzikore lokale. Lloji i Turizmit Udhëtime në itinerare kulturore; • Turizmi natyror / • Turizmi kulturor Vizita në atelieret e artizanatit / • Turizmi rural /• Turizmi i aventurës hidrocentrale / mullinj. Kurse për dhe sportit / Turizmi Urban prodhimin / blerje të produketeve të Tipologjia e Strukturave artizanatit; Struktura kryesore të akomodimit janë: Studim i florës dhe faunës / specieve Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Fjetje të mbrojtura ose në zhdukje / dhe mëngjes (B&B) eksplorim i etnografisë / arkitekturës Aktivitetet turistike lokale / astronomik. Vizita në zona me biodiversitet të lartë / Atelie kuzhine / qëndisjeje / poçeri / ekosistemeve të ndryshme / rezervate pikture / vizatimi / skulpture. natyrore / parqe natyrore. Studim i Vizita në ferma bujqësore, blegtorale florës dhe faunës. Kurse dhe aktivitete dhe baxho. Degustim i produkteve sensibilizuese për problematikat lokale. Pjesmarja në aktivitetet e mjedisore /për ruajtjen e biodiversitetin fermës / Korrja dhe mbledhje e dhe speciet në zhdukje; produkteve bujqësore lokale / Bar "Shëtitje në natyre dhe shtigje / Restorante me ushqime dhe pije panoramike (në këmbë / kuaj dhe lokale. Blerje të produketeve lokale. mushkë) Mësimi i proceseve të përpunimit vizita në monumente të natyrës dhe përgatitjes së produkteve

Thethi

Valbona

Lloji i Turizmit • Turizmi natyror / • Turizmi kulturor • Turizmi rural / • Turizmi i aventurës dhe sportit / • Turizmi Urban Tipologjia e Strukturave Strukturat e akomodimit: Bujtina, Fjetina (Hostel), Kamping, Hotel, Qendër Kurative, Fjetje dhe mëngjes (B&B) Aktivitetet turistike "Shëtitje në natyre dhe shtigje panoramike (në këmbë / kuaj dhe mushkë) vizita në monumente të natyrës (gjeomonumente, pyje, lumenj, perrenj, shpella,). Piknik, shëtitje me ski / ski nordik / ecje me raketa / slita;" Vizita në zona të mbrojtura / rezervate natyrore / monumente të Natyrës; Njohje me zakonet dhe rregullat sociale të zonës / folklorin dhe legjendat lokale. Kurse kërcimi të valleve popullore / veglave muzikore lokale. Udhëtime në itinerare kulturore;

Vizita në atelieret e artizanatit / hidrocentrale / mullinj. Kurse për prodhimin / blerje të produketeve të artizanatit; Studim i florës dhe faunës / specieve të mbrojtura ose në zhdukje / eksplorim i etnografisë / arkitekturës lokale / astronomik. Atelie kuzhine / qëndisjeje / poçeri / pikture / vizatimi / skulpture. Vizita në ferma bujqësore, blegtorale dhe baxho. Degustim i produkteve lokale. Pjesmarja në aktivitetet e fermës / Korrja dhe mbledhje e produkteve bujqësore lokale Bar / Restorante me ushqime dhe pije lokale. Blerje të produketeve lokale. Mësimi i proceseve të përpunimit dhe përgatitjes së produkteve specialiteteve lokale Aktivite të ndryshme Montain-Board, accrobranches, kërcim me leastik, xhiro me balonë, paint boll, speedmountain, tenis, volejboll, futboll, basketboll, pingpong, zip-line, organizimi i garave të orientimit. Aktivitete dimrore : ski, Slita, Speed-riding, Snow-Kite, Gara ciklistike / shëtitje me bicikleta / çiklizëm malor Parashutizëm / Paragliding / Skydiving / Parapent Ecje në natyre (Hiking/treking) / Alpinizëm / Via ferata Pjesëmarrje në evenimente / festivale / panaire / akspozita, kulturore, sportive, folklorike,

specialiteteve lokale Gara ciklistike / shëtitje me bicikleta / çiklizëm malor Vizita në shpella, speleologji Ecje në natyre (Hiking/treking) / Alpinizëm / Via ferata Pjesëmarrje në evenimente /festivale / panaire / akspozita, kulturore, sportive, folklorike, kinematografiek, teatrale, bujqësore Ndërhyrjet e nevojshme Rikonstruksion i rrugës lidhëse me Nënmavriqin dhe Bogës. Identifikimi i qendrës pranë objekteve të kultit dhe krijimi i shërbimeve tregtare. Krijimi i parkimeve publike të përshtatur edhe për autobuzë. Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Rinovimi i bujtinave në përshtatje me arkitekturën tradicionale. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapsirave për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin Kapaciteti Akomodues Turistik 1500-1550 shtretër kinematografiek, teatrale, bujqësore Shërbime dhe qëndra kurative reumatologjike / kardiologjie / ortopedike / SPA / estetik / joga / fitnesi / dietetike / mjekësi alternative (kurim me bime mjeksore) Ndërhyrjet e nevojshme Identifikimi i qendrës pranë zyrës së informacionit Turistik. Krijimi i parkimeve edhe për autobuzë. Rekuperim i objekteve në ndërtim për t’i përshtatur me elementë të arkitekturës tradicionale. Pasurimi i zonës me struktura të shërbimeve gastronomike për të promovuar turizmin ditor. Përcaktimi dhe vendosja e sinjalistikës në shtigjet drejt bjeshkëve dhe kullotave alpine (staneve), potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore. Pika promovimi dhe tregtimi të produkteve tradicionale gastronomike, etnografike, artizanati. Pika shitjeje guidash dhe produktesh në funksion të turizmit. Identifikimi i hapsirave të nevojshme për ngritjen e kampingjeve. Trajnimi i mikpritësve në ofrimin e shërbimeve dhe informacionit turistik për lokalitetin

Kapaciteti Akomodues Turistik 1600 - 1650 shtretër

PERIODIKE PËR ZONAT E MBROJTURA TË QARQEVE TË VERIUT Nr. 12, 2017 Botohet në kuadër të projektit EcoNord të mbështetur nga Bashkimi Europian dhe të zbatuar nga Albanian Local Capacities Development Foundation. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e NRD dhe GO2 dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si pasqyrim i pikëpamjeve të Bashkimit Europian.

NRD

Natural Resources in Development Organizatë për Planifikim Urban të Qëndrueshëm Resurset Natyrore në Zhvillim Sustainable Urban Planning Organization Natural Reources in Development Bulevardi “Skënderbeu”, Pallati Nr. 168, Hyrja 1, Ap. 1 Lagjja “Qemal Stafa”, Rruga “Musa Juka” Lagjja “Vasil Shanto”, 4001, Shkodër, Albania Nr. 16, Shkodër, Albania www.go2albania.org, vija@go2albania.org resourcesindevelopment@gmail.com +355(0)696728877, +355(0)695590290 +355(0)676035803


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.