Page 1

NYE

VINTER 2017/18

BØGER

til sundhedsprofessionerne KAT H RINE H O F F M A NN PII OG T RINE U NG E RM A NN F RE D SK IL D ( R E D. )

Patientinddragelse i praksis – erfaringer, metoder og perspektiver

Perspektiverer den sundhedsprofessionelles rolle i forhold til forskellige patienter

Redigeret af Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard

SOCIOLOGI FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE

Giver en metodisk og Gteoretisk A D S F O R L A G tilgang til at inddrage patienter i behandlingsforløb

GADS FORLAG


K ATH R IN E H O F F M A N N P I I O G TR IN E U N G E R M A N N F R E D SK I L D (RED. )

Patientinddragelse i praksis – erfaringer, metoder og perspektiver

Patientinddragelse i praksis GADS

Visionen om aktive patienter og borgere står stærkt på den politiske og sundhedsfaglige dagsorden, og denne bog giver indsigt i, hvordan visionen omsættes i praksis i forhold til forskellige patientgrupper, sygdomssammenhænge og sundhedsudfordringer på tværs af sektorer og specialer i sundhedsvæsenet. Ved at kombinere praksiseksempler med refleksionsspørgsmål kan bogen understøtte de studerendes evne til at inddrage borgere og patienter i pleje- og behandlingsforløb samt at forholde sig til såvel muligheder som udfordringer i det inddragende arbejde.

FO RLAG

Patientinddragelse i praksis ISBN 9788712052944 Redigeret af Kathrine Pii og Trine Ungermann Fredskild 280 sider. 299 kr.

DECEMBER 2017

Bogen henvender sig til studerende på sygeplejerskeud-dannelsen og andre sundhedsfaglige studerende på grund-niveau, efter- og videreuddannelseog masterniveau.

Kapitel- og forfatteroversigt KAPITEL 1 De politiske og faglige intentioner med patientinddragelse - Trine Ungermann Fredskild og Kathrine Hoffmann Pii KAPITEL 2 Fælles beslutningstagning på en ortopædkirurgisk afdeling - Aviaaja Ring Høyer, Lone Bjørklund og Claus Munk Jensen KAPITEL 3 Pårørende- og patientinvolvering - Anne Sophie Ågård,

2

Vibeke Bregnballe og Lene Seibæk

KAPITEL 6

KAPITEL 9

Patientinddragelse i patientuddannelse

KAPITEL 4

- Ditte Hjorth Laursen

Ældre kronisk syge borgeres perspektiv på involvering i pleje og behandling i eget hjem - Kathrine Hoffmann Pii, Annette Gyldengren, Evy Ravn og Gerd Halskov

Systematisk patientinddragelse som strategi på et medicinsk behandlingscenter - Katrina Pitt Winther KAPITEL 5 Patientinddragelse i kræftrehabilitering via individuel behovsafklaring og målsætning - Kamila Adellund Holt, Helle Hartmann Sørensen og Inger Rudbeck Juhl

N Y E BØGER TIL SU N DHEDSPROFESSION ER N E

KAPITEL 7 Velfærdsteknologiske muligheder for øget patientinddragelse - Hanne Svenningsen og Trine Ungermann Fredskild

KAPITEL 10 Peerstøtte i psykiatrien - Birgitte Hansson KAPITEL 11

KAPITEL 8 Patientinddragelse i almen praksis - Ole Fredskild og Trine Ungermann Fredskild

Stofindtagelsesrum – et involverende mødested for stofbrugere og sundhedsprofessionelle - Nanna Kappel


Patientinddragelse er mere end metoder Patientinddragelse i praksis behandler inddragelse af patienter i forskellige kliniske kontekster. Bogen beskriver forskellige metoder, patientgrupper og perspektiver på patientinddragelse, og bredden i bogen gør, at man kan anvende den gennem hele uddannelsen, og når man er færdiguddannet. ”Fordi bogen er så tæt knyttet til praksis, vil mange af de udfordringer og problemstillinger, der er omkring patientinddragelse, og som bogen beskriver, være noget, man kan genkende. De cases og beskrivelser af, hvordan man konkret har arbejdet med patientinddragelse i forskellige kontekster, kan forhåbentligt være med til at inspirere til at involvere i højere grad,” siger redaktør Kathrine Pii. Bogen behandler aktuelle patientinddragende metoder, værktøjer og programmer, men beskriver også patientinddragelse som en etisk praksis, der knytter sig til det at være sundhedsprofessionel, siger Kathrine Pii. Og det er især vigtigt at få fremhævet for den studerende. ”Den studerende skal vide, at der er mange måder at praktisere patientinddragelse på, og at det både er en metodisk tilgang og en etisk tilgang. Den studerende skal kunne omsætte det til egen praksis og egne erfaringer.” For at understøtte koblingen til praksis afsluttes hvert kapitel med refleksionsspørgsmål, der kan bruges i undervisningen og i klinikken. Inddragelse af sårbare patienter Patientinddragelse kritiseres ofte for mest at komme de allerede ressourcestærke patienter til gode, og derfor har redaktørerne lagt vægt på, at bogen også beskriver patientinddragelse i forhold til patienter, som er særlige sårbare. Et kapitel omhandler fx, hvordan stofindtagelsesrum skaber mulighed for at involvere stofbrugere på en måde, så man kan arbejde sundhedsfremmende og skadesforebyggende. Patienters netværk har tillige betydning for patienters sårbarhed, og særligt pårørende kan være med til at understøtte patientinddragelse. Derfor beskrives pårørendes rolle også i bogen. ”Inddragelse handler ikke kun om patienten eller borgeren, det handler også om netværket omkring den syge,” siger Kathrine Pii.

Kathrine Hoffmann Pii

Trine Ungermann Fredskild

”Pårørende er vigtige at medtænke i patientinddragelse – de er en ressource. Men rollen som pårørende er også en belastning, og der kan være risiko for, at deres behov overses, hvilket kan betyde, at de selv bliver patienter en dag.” Et felt i udvikling Der er mange begreber, metoder og værdier på spil, når det kommer til patientinddragelse. Nogle af bogens kapitler er metodeorienterede, og andre har et mere analytisk perspektiv på patientinvolvering. Alle bidrager de til, at læseren bliver klogere på patientinddragelse. ”Patientinddragelse er et felt i udvikling. Der er hele tiden nye metoder og fremgangsmåder, der kommer til, evidensen bliver stærkere, og der er kommet et større fokus på, hvordan vi får omsat visionen om patientinddragelse til kultur i sundhedsvæsnet. Så det er et felt, der hele tiden bliver udvidet, og vi kunne have haft mange andre eksempler og andre redskaber med. Der er mange gode initiativer i gang og rig mulighed for at tænke bogens indhold ind i andre sammenhænge,” afslutter Kathrine Pii.

”Den studerende skal vide, at der er mange måder at praktisere patientinddragelse på, og at det både er en metodisk tilgang og en etisk tilgang. Den studerende skal kunne omsætte det til egen praksis og egne erfaringer” - R EDA K TØ R K AT H R I N E PI I

Om redaktørerne Kathrine Hoffmann Pii er cand.mag. i antropologi og ph.d. fra CBS. Hun er lektor på Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, hvor hun underviser og forsker. Omdrejningspunktet for hendes forskning er patientinvolvering. Trine Ungermann Fredskild er cand.cur. og ph.d. fra Syddansk Universitet. Hun er chefkonsulent ved Sygehus Sønderjylland i Lærings- og Forskningshuset og ekstern lektor på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Hun har beskæftiget sig med anvendelsen af teknologi i professionsuddannelserne i mange år. GADS FORLAG

3


Sociologi for sundhedsprofessionelle

Redigeret af Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard

SOCIOLOGI FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE

Alle sundhedsprofessionelle, uanset om det drejer sig om sygeplejersker, radiografer, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter og bioanalytikere, arbejder med mennesker. Ofte begrundes deres valg af erhverv og profession netop med ønsket om at ville arbejde med mennesker. Denne grundbog i sociologi og socialantropologi giver såvel studerende på de sundhedsfaglige grunduddannelser som sundhedsprofessionelle på efter- og videreuddannelse en grundviden i sociologisk og socialantropologisk teori samt forståelse for menneskelige reaktioner og relationer i en institutionel og samfundsmæssig kontekst. Sundhedsprofessionelle har med alle befolkningsgrupper at gøre, fx børnefamilien og ældre medborgere, socialt udsatte grupper og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. I disse år vokser uligheden i sundhed, og den danske velfærdsmodel er under forandring. Sociale forhold har stor betydning for patienters sundhed, men også for hvordan de håndterer sygdom. Sundhedsvæsnet har været underlagt store reformer, og der ses en øget tværprofessionel indsats i forhold til patienters sygdomsforløb.

GADS FORLAG

Sociologi for sundhedsprofessionelle ISBN 9788712052968 Redigeret af Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard 288 sider. 299 kr.

DECEMBER 2017 De sundhedsprofessionelle møder befolkningsgrupper, som måske ikke håndterer deres sygdom hensigtsmæssigt, og det kræver professionalisme og viden at kunne håndtere befolkningsgrupper fra alle dele af det danske samfund. Denne bog giver de studerende en god indsigt i at forholde sig til mange forskellige typer patienter.

Kapitel- og forfatteroversigt

4

KAPITEL 1 Sociologi i et sundhedsprofessionelt perspektiv - Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard

KAPITEL 4 Socialisering, hverdagsliv og rollespil - Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard

KAPITEL 2 Samfund, velfærd og individ - Henrik VardinghusNielsen

KAPITEL 5 Familien i det senmoderne samfund - Annemarie Dalsgaard og Lone Meldgaard

KAPITEL 3 Tillid i relationer og systemer - Henrik Vardinghus -Nielsen og Carsten Kronborg Bak

KAPITEL 6 Social ulighed i sundhed - Carsten Kronborg Bak og Henrik VardinghusNielsen

N Y E BØGER TIL SU N DHEDSPROFESSION ER N E

KAPITEL 7 Når sociale forhold gør mennesker syge - Henrik VardinghusNielsen og Maria Appel Nissen KAPITEL 8 Krop og livsstil går hånd i hånd - Lone Friis Thing KAPITEL 9 Møder i sundhedsregi - Niels Sandholm Larsen

KAPITEL 10 Håndtering af sundhed og sygdom - Henrik VardinghusNielsen og Carsten Kronborg Bak


Tværprofessionelt samarbejde og viden om samfundet Bogens to redaktører har mange års erfaring med at undervise i sociologi: Lone Meldgaards samfundsperspektiv supplerer kollegaen Annemarie Dalgaards interaktionstilgang til faget. Men i deres arbejde med sociologien har de manglet lærebøger med flere perspektiver på sociologien. Udgangspunktet for bogen udspringer af disse mangler. ”Det er vekselvirkningen mellem samfund og individ, som vi forsøger at få med, fordi bogen er rettet mod det tværprofessionelle. Nutiden kræver, at sundhedspersonalet i sygehusvæsenet og primærsektoren arbejder sammen. Det er også en del af baggrunden for bogen, for der er mere og mere fokus på det tværprofessionelle samarbejde,” siger redaktør Annemarie Dalsgaard. Det er redaktørernes opfattelse, at de studerende mangler grundlæggende viden om samfundets indretning. Noget, der har stor betydning for de studerende, når de skal ud og arbejde med sundhedsfag. ”Det er vigtigt, at man ved noget om, hvordan sundhedsvæsnet er opbygget, hvilke beslutninger der tages på samfundsmæssigt plan – rent politisk – for det har betydning for, hvordan vores arbejdsbetingelser er, og dermed også vores muligheder for at yde en rigtig god pleje og behandling til patienter og borgere,” siger Annemarie Dalsgaard.

Annemarie Dalsgaard

Lone Meldgaard

for at finde forklaringer på borgere og patienters ageren i sundhedssystemet og i deres eget netværk. Sociologien kan også perspektivere det vestlige samfunds forhold til kroppen. Derudover er patienters livshistorie indlejret i kroppen, og hvordan patienter mestrer eller coper i forhold til sygdom og sundhed, afhænger af mange forskellige faktorer, som har at gøre med uddannelse, livsvilkår, opvækst og lignende. Bogen indeholder derudover mange eksempler, og efter forespørgsel fra flere studerende har redaktørerne inddraget en kort introduktion og opsummering til hvert kapitel.

”Det er vigtigt, at man ved noget om, hvordan sundhedsvæsnet er opbygget, hvilke beslutninger der tages på samfundsmæssigt plan – rent politisk – for det har betydning for, hvordan vores arbejdsbetingelser er, og dermed også vores muligheder for at yde en rigtig god pleje og behandling til patienter og borgere” - R EDA K TØ R A N N EM A R I E DA LS G A A R D

Nye perspektiver ”Læserne skal have et rigtig godt fundament for at se, hvordan sociologien giver mening i deres profession. Vi mener begge to, at sociologien har så mange vinkler på både samfundet og på individplan, som gør, at man forstår sit fag på en anden måde. Det bidrager virkelig til at sætte nye perspektiver på den enkelte professions fagområde. Det er i hvert fald vores mangeårige erfaringer,” siger Annemarie Dalsgaard og gør det dermed klart, at målgruppen er sundhedsprofessionelle og -studerende generelt.

Annemarie Dalsgaard er sygeplejerske, cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet. Hun er ansat som lektor Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen UCN. Hun har klinisk erfaring og ledererfaring fra sekundær sektor og har arbejdet med patienter med forskellige medicinske sygdomme.

Det har været vigtigt for redaktørerne at få sociologiens mange vinkler med i bogen. Det gør de ved at præsentere væsentlige og centrale teoretikere, hvis teorier de sætter i spil i forhold til de forskellige sundhedsprofessionelle og samarbejdet på tværs af professionerne. Redaktørerne ser, at studerende på sundhedsuddannelserne og eftervidereuddannelser i stigende grad tager sociologien til sig

Lone Meldgaard er anæstesisygeplejerske, pæd.art. og cand. scient.soc. fra Roskilde- og Aalborg Universitet. Hun har mange års erfaring som underviser, projektvejleder og koordinator på sygeplejeuddannelsen og er nu ansat som lektor og udviklingskonsulent på efter- og videreuddannelsen hos Act2learn sundhed og velfærd, University College Nordjylland.

Om redaktørerne

GADS FORLAG

5


Kommunikation for sundhedsprofessionelle 4. udgave af lærebogen indeholder en række nye og opdaterede kapitler, der imødegår sundhedsvæsnets udvikling i retning af mere ambulant behandling og korte relationelle kontakter. Bogen bygger på et forskningsbaseret vidensgrundlag for at imødegå de udfordringer, som sundhedsprofessionelle oplever med patienter og pårørende. Pædagogisk forholder forfatterne sig til forskellige problemstillinger i en klinisk praksis med udgangspunkt i teorier og cases. I bogens første del præsenteres mere generelle udgangspunkter for kommunikation som grundlæggende perspektiver på kommunikation, dialog og forståelse, velfærdsteknologiske løsninger i kommunikation og den professionelle relation. I anden del præsenteres forskellige kommunikative metoder som aktiv lytning, kommunikation i akutte situationer, organiseret kommunikation, den fænomenologisk-eksistentielle samtale, klinisk lederskab, patientinddragelse, fælles beslutningstagning, den forebyggende og motiverende samtale samt den interkulturelle og sundhedspædagogiske samtale. Bogen kan anvendes som en lærebog i kommunikationsundervisningen på de sundhedsfaglige professionsbachelorud-

Om redaktøren Kim Jørgensen er cand.cur og ph.d.-studerende. Han er ansat på UCC Hillerød og underviser primært på sygeplejerskeuddannelsen. Han har i en årrække arbejdet som lektor på Metropol og undervist i bl.a. kommunikation, psykiatri, kvalitative forskningsmetoder, ledelse, forandringsprocesser og kvalitetsudvikling.

6

N Y E BØGER TIL SU N DHEDSPROFESSION ER N E

Kommunikation for sundhedsprofessionelle KIM JØRGENSEN (RED.)

4. UDGAVE

G A D S F O R LA G

Kommunikation for sundhedsprofessionelle, 4. udgave ISBN 9788712055389 Redigeret af Kim Jørgensen 309 sider. 349 kr.

DECEMBER 2017

dannelser, idet den giver grundlag for at nå de læringsmål, som gælder for faget kommunikation. Den kan tillige være en inspirationskilde i refleksionen over de kommunikationssituationer, som sundhedspersonen ønsker at blive klogere på i sit arbejde. Bogen kan læses i sammenhæng, hvorved de kommunikative teorier kommer til at supplere hinanden, men kapitlerne kan også læses enkeltvis som baggrund for anvendelse i praksis.

Anmeldelse af 3. udgave: ”Samlet set kommer bogen rundt om mange relevante dimensioner ved kommunikation i sundhedsvæsnet. Jeg anser bogen for yderst relevant og brugbar for alle sundhedsprofessionerne - såvel præ- som postgraduat.” – Uddannelsesnyt, anmeldt afsygeplejerske Camilla Bernild


Projektledelse i sundhedsvæsnet

PROJEKTLEDELSE i sundhedsvæsnet FRA IDÉ TIL RESULTAT 2. REVIDEREDE UDGAVE

Fra idé til resultat

Bogen er en praktisk håndbog for sundhedspersoner, som står over for at skulle i gang med et projekt, og som søger praktisk anvendelige værktøjer til at sikre, at målet nås. Læseren får indsigt i et projekts faser og bliver undervejs præsenteret for en række redskaber, som hjælper til at lede et projekt sikkert fra start til slut. Redskaberne kan anvendes systematisk og samlet, men bliver i bogen præsenteret på en måde, som gør det muligt at anvende dem enkeltvis i mindre projekter, hvis det er dét, der er behov for. Det har været vigtigt for forfatterne at præsentere redskaber, som umiddelbart kan forstås og anvendes i praksis og dermed sikre fremdriften i projektet. Efter at have læst bogen vil læseren være i stand til at: • Forstå projektlederens mangeartede opgaver og påtage sig ansvaret som projektleder. • Planlægge og gennemføre et projekt sikkert og effektivt. • Lede og motivere en projektgruppe.

Hanne Dahlerup og Thomas Hanberg Sørensen

Det er på den baggrund, at bogen er skrevet. Projektledelse er en bog, der kan hjælpe med at komme fra idé og frem til det ønskede resultat.

GADS FORLAG

Projektledelse i sundhedsvæsnet, 2. udgave 9788712055167 Af Hanne Dahlerup og Thomas Hanberg Sørensen 160 sider. 249 kr.

JANUAR 2018

I de senere år er der udviklet en bred vifte af forskellige metoder og begreber inden for projektledelse, og der findes efterhånden en omfattende litteratur om emnet. Megen litteratur henvender sig imidlertid til ansatte i den private sektor og benytter de udtryk og begreber, som anvendes der. Projektledelse i sundhedsvæsnet skal imødekomme behovet for litteratur, der henvender sig til sundhedsvæsnets faggrupper.

Om forfatterne Anmeldelse af 1. udgave: ”Bogen er letlæst og giver svar på spørgsmål, man ikke selv formår at stille, ligesom den systematiserer de brokker af viden, jeg efter deltagelse i mange projekter sidder tilbage med. Der er dels en god systematisk gennemgang af, hvad et projekt er, dels en nøje gennemgang af projektets faser og ikke mindst, hvilke redskaber man har at gøre godt med i de forskellige projektfaser.” – Månedsskrift for praktisk lægegerning

Hanne Dahlerup er uddannet cand.scient.adm. og har desuden en master i offentlig ledelse. Hun er kvalitetsog udviklingschef på Aarhus Universitetshospital. Hun har mange års erfaring som projektleder i sundhedsvæsnet. Thomas Hanberg Sørensen er uddannet cand.mag. Han er projektchef på Regionshospitalet Horsens. Han har igennem flere år undervist i projektledelse på bl.a. diplomuddannelserne i sundhedsvæsnet og på kurser i forskellige faglige sektorer.

GADS FORLAG

7


Andre NYE BØGER

Refleksion i vejledningssamtaler ISBN 9788712054658 Af Linda Schumann Scheel 203 sider. 199 kr.

At studere sygepleje 2. udgave ISBN 9788712055198 Redigeret af Eva Hoffmann og Kitt Vestergaard 208 sider. 199 kr.

ER UDKOMMET

ER UDKOMMET

Med revisionen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og dermed med den nye bekendtgørelse er refleksion eksplicit fremhævet, og der kommer derfor større fokus på refleksionsbegrebet i uddannelsen og på de studerendes evne til at reflektere i såvel teori som i den kliniske undervisning. Det betyder, at de studerende skal have en grundlæggende viden om og forståelse af refleksionsbegrebet, samtidig med at færdighederne i forhold til refleksion skal indøves.

Denne bog tydeliggør en række af de forventninger og krav, man som sygeplejestuderende stilles overfor i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen, med det formål at give den studerende de bedst mulige forudsætninger for at opnå viden, færdigheder og kompetencer i sygepleje i tæt samspil med studiekammerater, patienter og undervisere.

Anmeldelse ”På et område, der er svært at sætte i system, giver bogen mening. Her gives ikke faststrukturerede guidelines, men der gives forslag til, hvordan aktørerne i vejledningen selv finder frem til den i situationen bedst egnede fremgangsmåde (...) Det er en bog efter mit hoved. – Sygeplejersken, anmeldt af sygeplejerske Jens Bydam

Anmeldelse ”En gave til de studerende, som står foran et krævende studie. Den er vejledende, informativ og nyttig. Den kan også bruges af vejledere eller undervisere som inspiration. (…) Jeg vil gerne anbefale bogen til alle de ambitiøse studerende, som gerne vil nå noget særligt med deres studium.” – Sygeplejersken, anmeldt af lektor Ole Bjørke

Den primære målgruppe er studerende på første studieår, men bogen kan også finde anvendelse hos studerende, som er længere i uddannelsen.

Følg ”Sygdomslære – for sundhedsprofessionelle” på Facebook, hvor næsten 5.000 følgere følger med i de spændende quizzer.

Gads Forlag · Fiolstræde 31-33 · 1171 København K · E-mail: reception@gad.dk

Sabine Brandt Studio

Følg ”Gad Sygepleje” på Facebook, hvor vi løbende opdaterer med nyheder fra den sundhedsfaglige redaktion.

Nye bøger til sundhedsprofessionerne - Vinter 17/18  
Nye bøger til sundhedsprofessionerne - Vinter 17/18