Page 1

Sosu Care


syg e p l ej e

Sosu Care-serien Sosu Care indeholder netop det, eleverne på social- og

Farve- og talkoder på bøgerne er:

sundhedsuddannelserne ønsker sig af såvel lærebøger

Grundforløbet har gylden ryg

som e-læringsmateriale: Et undervisningsmateriale af høj

røde rygge og hedder ”1” til efternavn,

kvalitet med fokus på elevernes behov og kompetencer.

blå rygge og hedder ”2” til efternavn.

Målet er at sætte alle kompetencer i spil i bøgerne, hvor både de faglige kompetencer fra teori og praksis og de personlige kompetencer udfordres undervejs. Samtidig kombinerer bøgerne arbejdet med praktikmål og teorimål i alle kapitler for til sidst at samle enderne i refleksioner over den teori og praktik, der er gennemgået i det enkelte kapitel. Det er en vigtig pointe, at serien opleves som læsevenlig med høj grad af sproglig klarhed, så alle elever kan være med. Bøgerne er rigt illustreret i farver, og illustrationerne bruges aktivt enten som information eller til refleksion. Hver lærebog har sin egen hjemmeside, hvor læseren finder: e-læringsmaterialer, forfattergallerier, baggrundslitteratur, op­ dateringer, supplerende tekster, svar på opgaver m.m. Til hver bog hører desuden en gratis mp3-lydbog, der. kan downloades på bogens hjemmeside. Hjemmesidens adresse findes på bogomslagene.

Social- og sundhedshjælperbøger har Social- og sundhedsassistentbøger har

Specielt til bogen Aktivitets- og praktisk fag 1 findes et omfattende e-læringsmateriale:, Sosu-care.dk, der er case-baseret med en kombination af teori, praksis og refleksion. Materialet rummer masser af socialrealistiske billed- og lydoptagelser samt spændende opgaver fra den virkelige praksis i hjemmeplejen. Adgang til mate­ rialet fås ved køb af bogen. Tanken er, at Sosu Care-serien gradvist får tilknyttet mere e-læring til de forskellige lærebøger. Vibeke Skov


4


Opbygningen af kapitlerne i Sosu Care-serien Alle kapitler starter med to cases eller to historier fra praksis. Her fortæller to forskellige hovedpersoner deres version af samme situation, det kan fx være en assistent og en patient. Gennem casene vil eleverne blive mindet om, at vi alle oplever noget forskelligt, når vi mødes. Samtidig bruges casene som grundlag for refleksioner i slutning af hvert kapitel. Bøgerne tilstræber, at der er balance mellem praktik, teori og refleksion. I den teoretiske gennemgang er der bl.a. indbygget praktikøvelser, der lægger op til, at eleverne arbejder med de gennemgåede emner på praktikstedet. For at få det bedste udbytte af praktikøvelserne, kan det anbefales, at eleven samarbejder med praktikvejlederen om dem. Til slut i kapitlerne er der to refleksionsrum, hvor de to cases fra starten bruges som basis for refleksion. I det første refleksionsrum er forfatteren rollemodel og viser eksempler på, hvordan man kan reflektere over historie 1 ved brug af teorien, der lige er gennemgået i kapitlet. Dernæst skal eleven selv øve sig på refleksive spørgsmål i det andet refleksionsrum.

En del af fotomaterialet er tilstræbt at være socialrealistiske billeder fra praksis. Det betyder, at hverdagslivet afspejles tydeligere i billederne. Andre steder er fotos med til at understrege en psykologisk tilstand eller stemning. På den måde håber vi, at elevens tanker og følelser igangsættes under læsningen. En del af tegningerne i bøgerne bruges aktivt til at vise situationer, hvor tingene er tilspidset. Ideen er, at de skal indbyde til diskussion og refleksion med spørgsmål, der går tæt på eleven. Margenordene skal hjælpe eleverne til hurtigt at orientere sig på siderne og kan fx bruges under repetition. Ordforklaringerne giver et hurtigt overblik over svære ord og vendinger på hvert opslag. Under Litteratur og links bagest i bogen findes anbefalinger til eleven, hvorimod forfatternes baggrundslitteratur og litteratur­ henvisninger skal findes på bøgernes hjemmeside. På bøgernes hjemmesider: www.gads-forlag.dk/ (efterfulgt af titlen) ligger lydbog og supplerende materialer til bogen. Klik ind og tjek menuerne fx forfattergalleri.

5


Læremiddel.dk har foretaget en undersøgelse om læsbare læremidler i erhvervsuddannelserne (2010). Undersøgelsen udmunder i en række anbefalinger, der skal være opfyldt for at læremidlet er læsbart for elever på erhvervsuddannelserne. Vi har målt Sosu Care-serien op imod disse anbefalinger Didaktiske læremidler skal give et bud på: • Hvad eleven skal lære (vidensdimension) – Sosu Care-serien bygger på Bekendtgørelsens krav til, hvad eleven skal lære under uddannelsen og gradvist vil supplerende materialer kunne findes på bøgernes hjemmesider. • Hvordan eleven skal lære det (læringsdimension) – Sosu Careserien kommer med forslag til, hvordan vidensdelen kan integreres i praksis vha. praktikøvelser og i refleksioner gennem refleksionsrum, i billedmaterialet og i sosu-care.dk: læringsdimensionen er nedprioriteret i tidligere lærebøger til sosu-uddannelserne. • Hvordan undervisningen kan planlægges, gennemføres og evalueres (undervisningsdimensionen) – Bøgernes anvendelighed er beskrevet gennem brochurematerialet, der sendes ud ved hver ny udgivelse, og som ligger på bøgernes hjemmesider. Der er også lærervejledning til sosu-care.dk til igangsætning af aktiviteter i materialet. Læremidlerne skal tage højde for: • Elevernes almene ordkendskab eller ordforråd – i Sosu Careserien er der arbejdet systematisk med sprog og ordforråd, og der er foretaget sproglige kvalitetstjek af flere omgange: 1) Forfatterne er blevet bedt om at følge en oversigt over sproglige retningslinjer for serien (indsamlet fra læsevejledere fra sosu-skoler).

6

2) Fagredaktører og forlagsredaktør har redigeret efter retningslinjerne. 3) eksterne sprogredaktører har systematisk og detaljeret gennemgået al teksten efter retningslinjerne. 4) Korrekturlæser har tilrettet efter aktuel retskrivning. • Fagudtryk, der skal indgå i læringsmaterialet, markeres grafisk og forklares – i Sosu Care-serien er fagudtryk, begreber og svære ord markeret med kursiv i teksten og forklaret på samme opslag (enten i højre eller venstre side). • At eleven hurtigt kan finde ord fra stikordsregisteret på siden – i Sosu Care-serien er margenord og underoverskrifter som regel samtidig stikord, der let ses på siden. For at forstå teksten skal benyttes: • Viden, der indgår i elevens forforståelse (viden om verden) – Sosu Care-serien gør sig umage for at vise eksempler, eleverne kan genkende fra deres hverdag – fx i form af billeder og historier eller cases.


• Taksonomier i form af systematiserede overskrifter og under-overskrifter – Sosu Care-serien har arbejdet på at organisere overskriftshierarkiet og margenordene så logisk og systematisk som overhovedet muligt med de mest centrale ord og vendinger. Sproget skal være ”pakket ud”, så eleven: • ved hvem, der gør hvad – Sosu Care-serien forsøger i størst mulig udstrækning at undgå passive konstruktioner, der skjuler, hvem der gør hvad. Samtidig tilstræber serien brugen af nutidsform (undtagen ved historiske beretninger) for at gøre sproget mere levende og undgå misforståelser. • ved i hvilken rækkefølge, det skal læses – Sosu Care-seriens billedmateriale er markeret i den rækkefølge, det skal læses, fx billedserier eller ved zoom-in-billeder (undtagen de steder, hvor rækkefølgen er underordnet). • ikke møder sproglige konstruktioner af verber og adjektiver, der er lavet om til substantiver – Sosu Care-serien er renset for tunge sætningskonstruktioner og akademisk sprogbrug.

• Multimodalitet (når flere udtryksmåder sættes sammen) – anvendelse af forskellige elementer i teksten kan være gode til forskellige formål De forskellige typer af elementer er rigt udbygget i Sosu Careserien: tekst, billeder, lyd, videoer, interaktive opgaver (i sosu-care.dk, der er testet af elever og undervisere). I Sosu Care-serien er der faste tekstelementer: 1) Historier (SSH)/cases (SSA) – til at beskrive virkeligheden, 2) Praktikøvelser – til at øve sig i praksis på teoretisk grundlag, 3) Refleksionsrum – til at overveje, hvad man netop har læst 4) Litteratur og links – til at søge mere viden. Samtidig er der tekstelementer, der adskiller sig fra bog til bog fx: • Observationer i Sundhedsfag 1, • Eksempler (fra psykologiens og psykiatriens verden) i Pædagogik med psykologi 2 og Psykiatri 2. Eksempler på forflytninger i Aktivitets- og praktisk fag 1 og i Kultur- og aktivitetsfag 2. • Opgaver i Grundforløbet. • Tekstuddrag og øvelser i Danskbogen.

7


Social- og sundhedshjælperuddannelsen S ocia l - o g sundh e dsh j æ l p e r e

Sundhedsfag 1

Pædagogik med psykologi 1

ISBN 978-87-12-04389-8

ISBN 978-87-12-04387-4

1. udgave 2009

1. udgave 2009

352 sider

228 sider

Kr. 320,-

280,- kr.

Sundhedsfag 1 handler i første del om almene sundhedsfaglige emner som fx sundhedsfremme og forebyggelse, omsorg og egenomsorg, behov og hygiejne. I anden del gennemgås kroppens organsystemer. Hvert kapitel starter med den raske krop, hvor anatomien og fysiologien beskrives og bl.a. vises med serier af tegninger fra helhed til detaljen. Dernæst kommer en kort orientering om de mest almindelige sygdomme, som social- og sundhedshjælperen er med til at forebygge, pleje, og observere i praksis. Døden og den døende er temaet for sidste kapitel. På bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/sundhedsfag1 findes lydbog og supplerende materialer til bogen.

Pædagogik med psykologi 1 handler om noget af det, der foregår mellem mennesker. Det drejer sig fx om situationer, hvor social- og sundhedshjælperen skal samarbejde med en borger eller med en kollega, eller når hun skal sætte sig ind i et andet menneskes situation. I hvert kapitel findes historier fra praksis, teori om pædagogiske og psykologiske emner, praktikøvelser, refleksionsøvelser og billeder. Kapitlerne lægger på den måde op til diskussion og refleksion over teksten. Klik ind på bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/paedagogik-medpsykologi1. Her findes lydbog og andet supplerende materiale.

8


S ocia l - o g sundh e dsh j æ l p e r e

Social- og samfundsfag 1

Aktivitets- og praktisk fag 1

ISBN 978-87-12-04390-4

ISBN 978-87-12-04388-1 1. udgave 2010 269 sider Kr. 350,-

1. udgave 2010 172 sider Kr. 250,-

Hvordan er samfundet opbygget, og hvilke spilleregler er der? Hvilke tilbud er der til ældre? Hvordan får man et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen? – Og hvordan kan man bruge sin viden om socialog samfundsfag i det daglige i samarbejde med borgerne? Det er nogle af de mange spørgsmål, social- og sundhedshjælper­ eleven får svar på i Social- og samfundsfag 1. Klik ind på bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/social-og­samfundsfag1. Her findes lydbog og andet supplerende materiale.

I Aktivitets- og praktisk fag 1 får eleven redskaber til brug i det praktiske arbejde som social- og sundhedshjælper. Samtidig kan bogen bruges som hjælp til at udvikle de personlige kompetencer. Bogens første del handler om, hvordan eleven støtter, vejleder, aktiverer og drager omsorg for borgeren i hverdagen. Anden del ser på, hvordan eleven bedst udfører den praktiske hjælp hos borgeren i hverdagen. Det gælder fx personlig pleje, hjælp til maden, fysisk aktivitet og aktiviteter med it. Tredje del handler om arbejds- og forflytningsteknikker og om arbejdsmiljø. Kapitlet om rengøring, tøjvask, indkøb og miljø supplerer et ny­skabende e-læringsmateriale, sosu-care.dk, om praktisk hjælp i hjemmet. På bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/aktivitets-og praktiskfag1 er der adgang til sosu-care.dk, lydbog og andet supplerende materiale. Man logger ind ved at bruge sin kode fra bogen og følge bogens anvisning. 9


Social- og sundhedsassistentuddannelsen S ocia l - o g sundh e dsassist e nt e r

Social- og samfundsfag 2

Kultur- og aktivitetsfag 2

ISBN 978-87-12-04399-7

ISBN 978-87-12-04396-6

1. udgave 2009

1. udgave 2010

228 sider

216 sider

Kr. 320,-

Kr. 250,-

Social- og sundhedsassistenter skal arbejde på grundlag af lovgivningen på social- og sundhedsområdet. Et af formålene med socialog samfundsfaget er derfor at give eleven den nødvendige indsigt i denne lovgivning til at kunne handle professionelt og på et lovligt grundlag. I bogen trænes eleven i at forholde sig søgende, spørgende og kritisk reflekterende til arbejdet i hverdagen. Bogen har derfor mange tegninger, hvor problemstillinger bliver sat på spidsen og lagt op til diskussion. Bogen er opdelt i tre dele: Første del beskriver samfundets opbygning, anden del er om borgernes vilkår, og tredje del handler om social- og sundhedsassistenten på arbejdspladsen. Klik ind på bogens hjemmeside www.gads-forlag.dk/social-ogsamfundsfag2. Her findes lydbog og supplerende materiale.

Kultur- og aktivitetsfag 2 er i tre dele: Del 1 er generelle kapitler, som belyser fagets grundelementer, begreber og definitioner. Del 2 omhandler metoder i arbejdet med faget. Del 3 gennemgår centrale arbejdsopgaver i praksis for social- og sundhedsassistenter afhængigt af ansættelsesområde. Bogens kapitler har fokus på assistentens centrale opgaver med at sikre trivsel og sundhed for den enkelte og for grupper af mennesker. I kapitlerne om kultur er der lagt vægt på at give eleven en bred forståelse af kultur. I kapitlerne om fysiske aktiviteter og træningsopgaver er et vigtigt mål, at eleven forstår betydningen af at have et aktivt liv. Assistenten skal samtidig være i stand til at aktivere patienter eller borgere med meningsfulde aktiviteter. I kapitlet om forflytning kommer konkrete eksempler til at afprøve i praksis for bagefter at analysere bevægelserne. Klik også ind på bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/kultur-ogaktivitetsfag2. Her findes lydbogen og andet supplerende materiale.

10


S ocia l - o g sundh e dsassist e nt e r

Pædagogik med psykologi 2

Medicinske fag 2

ISBN 978-87-12-04396-6

ISBN 978-87-12-04397-3

1. udgave 2010

1. udgave 2010

319 sider

400 sider

Kr. 350,-

Kr. 400,-

Pædagogik med psykologi 2 præsenterer viden, som eleven får brug for under vejledning, støtte, pleje eller, når man giver omsorg til andre mennesker. Bogen giver et indblik i, hvordan mennesker udvikler sig, reagerer, tænker, føler og oplever verden. Samtidig understøtter bogen elevens refleksioner over egne reaktionsmønstre, styrker og svagheder. Lydbog og supplerende materialer findes på bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/paedagogikmedpsykologi2

Medicinske fag 2 består af en generel og en specifik del. Den generelle del indeholder overordnet viden om faget, fx om den normale aldring, generelle undersøgelser og generel farmakologi. I den spe­ cifikke del gennemgås organsystemerne systematisk fra top til tå. Medicinske fag 2 er opbygget, så den kan læses parallelt med bogen Sundheds- og sygeplejefag 2. Det vil sige, at de to bøgers gennemgang af organsystemerne supplerer hinanden og kommer i samme rækkefølge. Klik ind på bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/medicinskefag2. Her findes en lydbog i mp3format og supplerende materialer til bogen. Hvis der er opdateringer, kan de også findes der.

11


sy S ocia g e p l -e joeg sundh e dsassist e nt e r

12


S ocia l - o g sundh e dsassist e nt e r

Sundheds- og sygeplejefag 2

Psykiatri 2

ISBN 978-87-12-04400-0

ISBN 978-87-12-04398-0

1. udgave udkommer ultimo 2010

1. udgave udkommer ultimo 2010

Ca. 500 sider

Ca. 400 sider

Kr. ca. 500,-

Kr. ca. 400,-

Sundheds- og sygeplejefag 2 er en lærebog til social- og sundhedsassistenter og til færdiguddannede. Bogen tager hovedsagelig udgangspunkt i plejen af patienter på hospitalet, men det kunne lige så vel være plejen af borgere i eget hjem. Første del indeholder en vifte af generelle sundhedsfaglige emner, der karakteriserer faget, fx forebyggelse og sundhedsfremme, generelle undersøgelser, generel farmakologi. Anden del er en gennemgang af sygepleje knyttet til de enkelte organsystemer. Her kan assistenteleven læse bogen parallelt med Medicinske fag 2. De to bøger supplerer hinanden, og kapitlerne kommer i samme rækkefølge. Lydbog og supplerende materialer findes på bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/sundheds-ogsygeplejefag2

Psykiatri 2 er til social- og sundhedsassistentuddannelsen, men kan også bruges af færdiguddannede. Bogen giver assistenteleven en nænsom indføring i psykiatriens verden. Fokus i bogen er mødet med den psykiatriske patient og hans eller hendes familie. Først og fremmest er det mødet med mennesket bag sygdommen, og dernæst handler bogen om mødet med psykiske sygdomme og problemerne, der følger med. Social- og sundhedsassistenter har mulighed for at få ansættelse i psykiatrien, og bogen er en hjælp til at blive ”klædt på” til opgaven. Lydbog og supplerende materialer findes på bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/psykiatri2

13


fĂŚ l l e s for socia l - o g sundh e dsuddann e l s e rn e

14


Fælles for social- og sundhedsuddannelserne

Danskbogen til social- og sundhedselever

ISBN 978-87-12-04393-5

ISBN 978-87-12- 04402-4

1. udgave 2009

1. udgave 2010

291 sider

239 sider

Kr. 250,-

Kr. 250,-

Lærebogen til elever, der ønsker at arbejde med mennesker. Under Grundforløbet kan eleven finde ud af, hvilken uddannelse der passer bedst. Måske er det pædagogiske børneområde mest attraktivt – eller ældreområdet inden for sundhed og omsorg? I bogen er fokus på dagtilbud til børn og ældrepleje. Tanken er, at eleven får et indtryk af arbejdet, der samtidig understøttes af den teoretiske viden, som kræves på uddannelsen. Lydbog finder du på bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/ grundforloebet

Danskbogen er skrevet til elever, der er under uddannelse til socialog sundhedshjælper eller -assistent. Bogen viser en danskfaglig vinkel på arbejdslivet i social- og sundhedssektoren. Danskbogen er delt i to dele: I første del er fokus på kommunika­ tion, hvor eleven bl.a. skal arbejde med strategier for at lytte, tale og skrive. I anden del er tekstarbejde centralt. Her arbejder eleven med læsning og analyse af relevante tekster. Først indføres eleven i teksten og skaber sig et overblik – dernæst gælder det om at forstå teksten – og endelig handler det om, hvordan eleven bruger teksten. For dem, der ønsker at bruge analysemodeller, findes de som opslag bagest i bogen. På bogens hjemmeside: www.gads-forlag.dk/danskbogen findes lydbog og supplerende materialer.

15

fæ l l e s for socia l - o g sundh e dsuddann e l s e rn e

Grundforløbet


sosu car e

Sosu-care.dk – en del af Sosu Care-serien Sosu-care.dk er et interaktivt e-læringsmateriale om rengøring, tøjvask og indkøb, der er målrettet til social- og sundhedshjælpere. Det understøtter lærebogen Aktivitets- og praktisk fag 1 fra Sosu Care-serien. Man får adgang til e-materialet, som findes online, ved at købe bogen og logge sig ind med en kode, der findes i bogen. Sosu-care.dk er opbygget ligesom lærebøgerne, så eleven skifter mellem praktik, teori og refleksion. Både lærebøger og e-læring indledes med cases. I Sosu-care.dk er det en video om det første besøg hos den borger, hvor hjælperen kommer fx for at gøre rent. Herefter følger panoramabilleder af de rum, hvor opgaverne foregår. Opgaverne er med billeder og lyd og kræver refleksioner om situationer fra praksis kombineret med teoretisk viden. Mål og mening Målet med materialet er, at eleven opnår al den viden, der kræves i uddannelsen inden for de tre arbejdsområder, og at læring foregår interaktivt med brug af elevens sanser. Meningen er, at eleverne får vækket deres nysgerrighed og får lyst til at gå på opdagelse i badeværelset, køkkenet, stuen og vaskekælderen hos de borgere, de besøger i materialet. Når eleverne har gennemgået e-materialet, er de forhåbentlig bedre klædt på til at gå i gang med opgaverne i praksis.

16

Ideerne bag sosu-care.dk E-læringsmaterialet er udarbejdet med tanke på en alternativ læringsform for målgruppen. Sanserne og forskellige læringsstile tages i brug, og eleven skal bruge sin nysgerrighed og lyst til at udforske emnerne på forskellig måde. Der er taget højde for målgruppens styrker og svagheder undervejs, fx en udviklet praktisk sans og en svaghed over for mange og svære ord. Eleven oplever her sit lærestof i form af billeder, lyd og tekst, der er basale i e-læringsmaterialet. Billederne er fx slideshows, videoer, fotos fra praksis og tegninger med glimt i øjet. Samtidig supplerer teksterne billedernes budskaber. Fotomaterialet er de fleste steder fokuseret på en socialrealistisk dagligdag, der er den mest nærliggende måde at illustrere det virkelige arbejdsliv på fx ved diskussionsopgaver eller dilemmaspil. Andre steder er billedserierne iscenesat fx ved instruktionen af hensigtsmæssige arbejdsstillinger under arbejdet. Sproget er formuleret kort, enkelt og letforståeligt, og eleven tiltales i du-form. Samtidig er der speak på alle tekster for at lette læseproblemerne hos målgruppen – lyden kan slås fra ved klik på øreikonet.


sosu car e

E-materialet kan gennemgås alene eller i grupper. Dilemmaspillene, fotogallerierne, og Hvad nu hvis-opgaverne er dog mest tænkt som oplæg til diskussion i grupper. Alle emner bliver arbejdet igennem fra forskellige vinkler for at vise dagliglivets mangfoldighed. Samtidig må eleven gerne forbe­ rede sig på en spraglet hverdag gennem materialet. Det har været vigtigt at materialet ikke opfattes som et færdigt svar på alle spørgsmål, men derimod som en igangsætter eller ”en åbner”, der giver eleverne lyst til at fortsætte med at tænke sig frem til deres egne svar i hver enkelt situation i hverdagen. Materialet er derfor til diskussion: fx kan arbejdsstillingerne dis­kuteres ud fra de arbejdsteknikker, den enkelte elev selv bruger i praktikken. Eller ud fra elevernes eksempler på situationer, der volder særlige problemer under arbejdet. Samtidig kan der også være områder, hvor e-læringsmaterialet hjælper eleven på vej med faktaorienterede oplysninger, som fx at de fleste bakterier dør i vask ved 60 grader. 17


sosu car e

For at imødekomme store kulturforskelle blandt elever og borgere er der indbygget fotogallerier med dilemmafyldte kulturmøder eller -temaer, der skal fungere som oplæg til diskussion i grupper og oplæg til øvelser. Vi har derfor forsøgt at indfange emner og situationer, der kan være sat lidt på spidsen for at stimulere eleverne til at starte en god diskus­sion. Flere steder støder eleven på tegninger eller andet, der appellerer til deres humoristiske sans. Her er håbet, at der frigives energi ved brug af humor, hvor eleverne holder en kort pause og smiler eller griner lidt. For at opnå succes med brugen af sosu-care.dk er det vigtigt, at opgaverne styres af underviserne, og at opsamling sker sammen med underviseren. På den måde sikres, at eleverne opnår den tilsigtede refleksion over emnerne om rengøring, tøjvask og indkøb.


Design: Imperiet


www.gads-forlag.dk Tilmeld dig nyhedsbrev og f책 besked om nye udgivelser p책 www.gads-forlag.dk

36c3e829b0884ff9adc35ac105127634  
36c3e829b0884ff9adc35ac105127634