Page 1


Werkplanning maken


> Inhoud > Cursus: Een werkplanning maken 5 > Tekstbron: Een werkplanning maken 35 > Project: Draaiboek voor juffendag 51 > BPV: Maak voor drie werkdagen een werkplanning 59

Colofon Uitgeverij

Edu’Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Auteur Klara Naaijer Titel Werkplanning maken Vormgeving Binnenwerk: DBD design/Ruurd de Boer, omslag: Tekst in beeld/Hubi de Gast ISBN Copyright

978 90 3720 589 3 © 2012 Uitgeverij Edu’Actief b.v.

Tweede druk/eerste oplage Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.


cursus:

Een werkplanning maken


> Een

werkplanning maken

Inleiding Na deze opdracht kun je aangeven wat het belang van het werken met een plan is en kun je een werkplanning maken op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan. Deze cursus gaat uit van de situatie in een verzorgingshuis, maar het maken van een werkplanning is in elke werksituatie belangrijk en komt overal voor.

Casus Je werkt nu al een paar maanden als stagiair helpende in verzorgingshuis Zonnedael. Tot nu toe heb je altijd meegedraaid met een collega. Hij verzorgt de was, helpt de zorgvragers bij het opstaan, het wassen, het aanen uitkleden, de voeding en soms de activiteiten. Vanaf volgende week mag jij deze dagdiensten zelfstandig gaan draaien. Als je op één dag veel verschillende taken moet uitvoeren, kun je wel eens iets vergeten. Het is daarom handig om een werkplanning te maken. Zo kun je zien wanneer je welke activiteit moet doen. Daarnaast geeft een werkplanning houvast en overzicht. Jij weet wat er gaat gebeuren en de zorgvrager weet dit ook. Het is daarom erg belangrijk om je aan je werkplanning te houden.

Zorgvragersdossier Vier bewoners van de somatische afdeling in verzorgingshuis Zonnedael: Meneer Abdulah: 85 jaar, licht dementerend, diabeet.

Mevrouw De Vries: 78 jaar, woont al vele jaren in Zonnedael, door een val heeft ze haar arm gebroken en heeft ze hulp nodig bij alle huishoudelijke en verzorgende taken.

Mevrouw Abdulah: 82 jaar, verdrietig om haar man, houdt van lezen en spelletjes spelen, verder nog zeer zelfstandig.

Mevrouw De Wit: 80 jaar, reumatisch, heeft hulp nodig bij de zware huishoudelijke klussen en bij het aan- en uitkleden.

Beroepsproduct Een werkplanning maken.

Doelstellingen • • • • •

Je kunt een dag- en activiteitenplanning op basis van gemaakte afspraken maken. Je kunt prioriteiten stellen volgens een daarvoor bestemde methode. Je kunt vijf redenen geven voor waarom het belangrijk is om te plannen. Je kunt de volgorde van jouw werkzaamheden plannen. Je kunt rekening houden met de wensen, behoeften en gewoonten van cliënt(en)/zorgvrager(s) en naasten. • Je kunt de verschillende plannen lezen en begrijpen. • Je kunt van de verschillende soorten plannen benoemen voor welk werkveld ze geschikt zijn. • Je kunt van de verschillende plannen benoemen welke informatie erin is verwerkt.

© Uitgeverij Edu’Actief b.v.

7


Beoordelingscriteria Je wordt beoordeeld op: • de inhoud van je werkplanning • werken volgens de werkplanning, de instructies en de richtlijnen • het rekening houden met de wensen van de zorgvrager • het prioriteiten kunnen stellen • het kunnen maken van je eigen werkplanning.

8

Een werkplanning maken


> Voorbereiding Opdracht 1: Mindmap maken Deze beroepstaak gaat over het maken van een werkplanning. Waaraan moet je denken als je het hebt over het maken van een werkplanning?

Toolbox: Hoe maak je een mindmap?

† Maak hiervoor een mindmap.

© Uitgeverij Edu’Actief b.v.

9


Opdracht 2: Een goed begin is het halve werk Overkomt het jou ook wel eens dat je veel te veel moet doen in veel te weinig tijd? Morgen ben je een dagje vrij en je wilt van alles gaan doen. Kijk naar alle verschillende activiteiten en zet deze in de juiste volgorde: 12. GTST kijken om 20.00 1. Stofzuigen om 10.30 uur uur 2. Eten koken om 17.30 uur 13. Mama bellen voor 3. Boodschappen doen voor avondeten afspraak om 10.00 om 09.00 uur 14. Hond uitlaten om 08.00 uur 4. Fitness van 18.45 tot 19.30 uur 15. Douchen om 07.30 uur 5. Ontbijten om 07.15 uur 16. Opstaan om 07.00 uur 6. Je liefje een sms sturen om 22.00 uur 17. Strijken om 16.30 uur 7. Shoppen om 14.30 uur 18. Beltegoed opwaarderen 8. Bedtijd om 22.30 uur 19. Geld halen voor boodschappen 9. Kamer opruimen om 10.15 uur Belangrijk: stofzuigerzakken zijn op! 10. Hyves checken om 20.45 uur 11. Lunchen met mama om 13.00 uur Tijdstip

Activiteit

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

10

Een werkplanning maken

Wat heb je ervoor nodig?


Opdracht 3: Stagedag plannen Tijdens een stagedag zijn er natuurlijk heel andere taken dan wanneer je naar school gaat. † Maak een lijst met taken die je tijdens je stage hebt en probeer deze

meteen in de juiste volgorde te zetten. Je kunt de lijst uit opdracht 2 als voorbeeld nemen.

Opdracht 4: Schooldag plannen Tijdens een schooldag zul je heel andere dingen doen dan op je vrije dag of stagedag. † Zet de volgende activiteiten in de goede volgorde:

11. Naar de tandarts om 16.00 uur 1. Proefwerk scheikunde om 14.15 uur 12. Douchen om 07.15 uur 2. Je vriendin oppikken bij de brug om 13. Wiskunde om 10.30 uur 08.25 uur 14. Hond uitlaten om 08.00 uur 3. Huiswerk maken om 17.30 uur 15. Eten om 18.00 uur 4. Volleybaltraining om 19.00 uur 16. Opstaan om 07.00 uur 5. Ontbijten om 07.45 uur 17. Naar school fietsen om 08.15 uur 6. Je liefje bellen om 22.00 uur 7. Een broodje halen in de stad om 12.00 uur 18. Kleine pauze om 10.15 uur 19. Engels om 08.45 uur 8. Bedtijd om 22.30 uur 20. Proefwerk wiskunde leren om 21.00 uur 9. Nederlands om 12.45 uur 10. Hyves checken om 20.45 uur

© Uitgeverij Edu’Actief b.v.

11


Tijdstip

Activiteit

Wat heb je ervoor nodig?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Opdracht 5: Vergelijken Je hebt drie planningen gemaakt: één voor een vrije dag, één voor een stagedag en één voor een schooldag. † Leg jouw planningen naast die van een medestudent en ga hierover

samen in gesprek.

Welke overeenkomsten zien jullie in de volgorde van de activiteiten en wat je nodig hebt? _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

12

Een werkplanning maken


Welke verschillen zien jullie? _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Welke activiteiten (die wel heel belangrijk zijn) mis je bij de planning van je medestudent? _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Zijn er ook activiteiten die jullie op een ander tijdstip hebben gezet? Waarom? _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Wie houdt uiteindelijk de meeste vrije tijd over op een dag (schooldag/stagedag/vrije dag)? Hoe komt dit? _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Kijk nog eens goed naar de planning van je medestudent. Zijn er nog dingen die jij anders zou doen? † Geef drie TOPS (wat vind je goed aan de planning?) en drie TIPS (wat

zou je anders doen?) TOPS: 1. _____________________________________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________________________________ TIPS: 1. _____________________________________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________________________________

© Uitgeverij Edu’Actief b.v.

13


Opdracht 6: Werken volgens een plan Zoals je hebt gemerkt, is het erg handig om al je werkzaamheden te plannen. Als je de activiteiten van de vorige opdracht niet in de juiste volgorde had gezet, was je waarschijnlijk iets vergeten.                                                              

     

Bron: www.frankartoons.nl. † Kijk goed naar de bovenstaande plaatjes. Wat gaat er verkeerd in deze

strip? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ † Heb je dit in de praktijk ook wel eens meegemaakt? Hoe werd dit

opgelost? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

14

Een werkplanning maken

Tekstbron: 1. Methodisch werken


† Wat zou je doen als jou dit zou overkomen?

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ † Hoe zou je een soortgelijke situatie kunnen voorkomen?

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

Opdracht 7: Werken volgens een planning

† Waarom is werken volgens een planning zo belangrijk?

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ † Schrijf op wat er zou kunnen misgaan als je de onderstaande activiteiten

niet zou plannen. • Op vakantie gaan _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Vriendinnen op vakantie.

Verhuizen _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Van baan veranderen _____________________________________________________________________________________________

© Uitgeverij Edu’Actief b.v.

15


Opdracht 8: Voordelen Een van de voordelen van werken met een werkplanning is dat je minder snel dingen vergeet (zie de strip in opdracht 6). Kun jij nog meer voordelen bedenken van werken met een planning? † Schrijf er vijf op:

1. _____________________________________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________________________________

Opdracht 9: Volgorde van werken Als je op een kinderdagverblijf werkt, zijn er vaak activiteiten die elke dag terugkomen. † Kijk naar de volgende plaatjes. Kun jij deze in de goede volgorde zetten?

a. Kring

b. Knutselen

c. Samen eten

f. Verschonen

g. Slapen

d. Buiten spelen

d. e. Binnen spelen

h. Schoonmaken

De juiste volgorde is: ______________________________________________________________________________________________________

Opdracht 10: Verschillende soorten plannen Je kunt als helpende zorg en welzijn binnen verschillende werkvelden aan de slag. Overal zul je werkplannen tegenkomen. Deze plannen hebben alleen niet overal dezelfde naam. Hieronder zie je foto’s van de verschillende werkvelden en daaronder een rij met soorten plannen. Welke werkvelden en plannen horen bij elkaar?

16

Een werkplanning maken

Tekstbron: 2. De verschillende soorten plannen


† Zet deze in het schema op de juiste plek.

a. De verpleging

1. 2. 3. 4.

b. Het onderwijs

c. Activiteitenbegeleiding

d. Woonbegeleiding

begeleidingsplan/behandelplan activiteitenplan zorgplan leerplan.

Werkveld

Soort plan

Opdracht 11: Inhoud van de plannen Niet alle plannen hebben dezelfde inhoud. Weet jij welke informatie bijvoorbeeld in een zorgplan staat? † Geef bij de volgende soorten plannen aan welke informatie je erin kunt

vinden. Soort plan

Welke informatie

Begeleidingsplan/behandelplan Activiteitenplan Zorgplan Leerplan Leefplan

© Uitgeverij Edu’Actief b.v.

17

Werkplanning maken - proefmateriaal  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you