Duurzaam Nederland

Page 1

Het tekort aan personeel in de technische sector zal morgen niet verholpen zijn. Tachtig procent van de technische be drijven verwacht de komende vijf jaar met onvoldoende personeel te zitten, blijkt uit onderzoek van technisch opleider ROVC. Bovendien wordt verwacht dat het tekort verder gaat oplopen. De cijfers uit het onderzoek laten ook zien dat ruim 30 procent van de openstaande vacatu res pas na een half jaar wordt ingevuld. Bij 11 procent van de vacatures duurt dit zelfs meer dan een jaar.

“Toch ben je net zo goed zonder diepgaande technische stu die bij ons welkom. Ook als juridisch-, marketing-, financi eel- of HR-medewerker is het mogelijk om impact te maken en je steentje bij te dragen aan de duurzame toekomst.” Wat De Ridder merkt, net als recruiters in andere sectoren, is dat vacatures langer open staan voordat ze vervuld zijn. Gezien de forse concurrentie op de ar beidsmarkt is de tijd voorbij dat een openstaande vacature leid de tot vele tientallen, misschien wel honderden binnenkomen de sollicitatiebrieven. “Wil je nu als werkgever slagen om de juiste mensen te vinden voor openstaande plekken, dan zul je wel iets meer moeten doen dan het plaatsen van een vacature.

Tekst: Hugo Schrameyer

Uitgegeven door: Contentway NL-1016KeizersgrachtB.V.424GCAmsterdam Campagne Manager: Wolf van Nispen Managing Director: Jonathan Andersson Redactie: Féline van der Linde Graphic Design: Blanca van Megen Tekst: Féline van der Linde, Hugo Schrameyer, Koos Plegt Gedistribueerd met: het AD 2022 Drukkerij: DPG Media Tel: +31 20 808 82 00 Web: www.contentway.nl Email: redactie@contentway.nlinfo@contentway.nlPartner content in deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met onze klanten. Dit zijn commerciële uitingen. Dit is een commerciële uitgave. Het AD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

Op zich is dat natuurlijk prachtig nieuws, voor zowel de branche zelf als vanuit duur zaamheidsoogpunt. Fossiele brandstoffen als energiedrager hebben hun langste tijd gehad, de samenleving is naarstig op

zoek naar minder milieubelas tende alternatieven. De bedrij ven in deze sector kennen ech ter een dusdanig voorspoedige groei dat de arbeidsmarkt grote moeite heeft om dit tempo bij te benen. Een paar cijfers wat dat betreft: volgens de nieuwste arbeidsmarktcijfers werd de branche in 2021 geconfronteerd met het hoogst aantal vacatu res sinds 1997. Inmiddels is maar liefst 36 procent van de vacatu res in de energietransitie onver vulbaar, waar dit eind vorig jaar nog 24 procent bedroeg.

Nu de energietransitie bo venaan de agenda staat, leidt dat tot de opstart van tal van duurzame projecten. Afgeleid effect daarvan is dat er een waaier aan nieuwe functies ontstaan. Er bestaan niet alleen openstaande vacatu res voor technici, maar net zo goed voor andere specialisten die een bijdrage willen leveren aan een energieomslag

Ontplooiing matrasrecycling ligt absoluut niet stil

Feiten

hebben een onverholen ambitie om een bijdrage te leveren aan de ‘wereld van morgen’ en zijn minder gecharmeerd van de milieuvervuilende sector. De generatie Z (de leeftijdscate gorie van 12 tot en met 26 jaar) toont zich ondernemend, leergierig en legt volop nieuws gierigheid aan de dag voor actuele technologie. Wat bovendien geldt: steeds meer volwassenen haken aan bij deze ontwikkelingen. Iedereen voelt dat er iets moet veranderen, en het mooie daarvan is dat generaties daarmee verder naar elkaar toegroeien. Bovendien is ervaring vanuit andere sectoren hard nodig voor een branche die zichzelf dagelijks aan het uitvinden is.

e kranten staan er dage lijks vol mee, het nieuws is in ieder groeienhetBedrijvenden,vevanongekendprijzenenergieprijzen,weerondertussenheeftkelijkvoormaken,wilbinnengedrongen.huishoudenNederlandweliswaareenommekeermaarnogaltijdzijnweeenbelangrijkdeelafhanvanRussischgas.Endatzijnconsequenties,weetiedereen.Erlijktwatluchttekomenindetochblijvendevoorgasenelektriciteithoog.Hetaanjagenprojectendiealternatieenergiebronnenaanbiekenteensuperprioriteit.metoplossingenopvlakvanduurzameenergiealskool.

de energietransitie zoveel inte resse heeft van jonge mensen, merken wij dat ons bedrijf juist veel mensen aantrekt die vanuit hun eigen intrinsieke motivatie aankloppen. Een passende op leiding is mooi meegenomen, maar bij ons voor vele functies geen vereiste. Dit voornamelijk omdat wij zelf geen installa teurs in dienst hebben.

Toch kent deze uitdaging net zo goed zijn hoopgevende kant. De sector is jong, de gemid delde leeftijd van werknemers is jong en energietransitiebe drijven leveren aantoonbaar een dienstbare bijdrage aan milieuverbetering. Dat zijn thema’s die in hoge mate in de belangstelling staan bij jonge sollicitanten. Veel jongeren

Duurzaam Nederland

2 4 6

Dat klinkt niet bepaald opbeu rend. Veel sectoren kampen met openstaande vacatures en dat geldt misschien in dubbele mate voor de ofne-energie,energiemogelijkhedenwareheeft.kelijkheidinatieven,verderenenuitdagingenergietransitiebranche.snelgroeiendeDiekanimmersbetekedaterhinderontstaatvoorontwikkelingvaninititerwijlNederlanddatdezeperiodevangasafhanjuistextrahardnodigDesamenlevingzitalshettespringenomnieuwealszonthermischeenergiewaterstofoplossingen.

In de transitie naar een circulaire economie zien we steeds meer ambities en vindingrijke oplossingen vanuit het bedrijfsleven.

“Impact maken met schone mobiliteit is en blijft ons plan”, zegt directeur en oprichter Marcel Borger.

Scan de code voor je volgende carrièrestap www.solarfields.nl DIT IS EEN COMMERCIËLE UITGAVE GEDISTRIBUEERD DOOR AD. DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD.

Er is echter vooralsnog sprake van een gat tussen de praktijk en het opleidingstraject dat gericht is op een carrière in de duurzame branche. Het aantal nieuwe opleidingen op dit vlak is afgelopen jaren sterk toe genomen, maar daarbij geldt tevens dat het doorlooptraject van deze scholing vele jaren bedraagt. Zeker op HBO of universitair niveau. Wat je ook kunt zeggen, is dat het lastig blijft om het scholingsprogram ma af te stemmen op de snelle ontwikkelingen in de sector.

Anita de Ridder is Corporate Recruiter bij Solarfields. Zij vertelt dat niet alleen erva ring of de juiste opleiding een garantie zijn voor kans van slagen in deze sector. “Omdat

D

Duurzame drive, positieve mindset, hands on-mentaliteit en ondernemend karakter is voor ons belangrijker”, aldus De Ridder, die daar nog aan toe voegt dat een zonnepark van enkele jaren geleden er anders uitziet dan de huidige generatie zonneparken, met name omdat we te maken hebben met een overvol elektriciteitsnetwerk.

Verpakkingsmateriaal wordt steeds vaker gerecycled

OG Clean Fuels maakt impact met schone mobiliteit

De belangstelling voor deze branche combineren we boven dien met werkomstandigheden die aansluiten bij moderne arbeidswensen. We hebben drie kantoren, in Groningen, Rotterdam en Arnhem, boven dien is dat te combineren met hybride werken op kantoor en thuis. Verder investeren we in ontwikkeling om persoonlijke groei te stimuleren en bij te scholen waar nodig.”

Wil je interessant zijn, dan moet je wegblijven van logge besluit vormingsprocessen, maar moet je praktische en flexibel opere ren en iedereen de ruimte ge ven om het verschil te maken. Als bedrijf in de energietransitie hebben we het voordeel dat we echt van nu zijn.

Jaarlijks worden er circa 2 miljoen nieuwe matrassen aangeschaft. Niet alleen door particulieren, maar ook voor de zakelijke markt.

Actueel

Bedrijven die zich manifesteren in de wereld van duurzame energie kennen een dubbele uitdaging

Samen met ons werken aan een duurzame toekomst?

loop-model waar DS Smith voor staat dichterbij te brengen, werkt het bedrijf samen met (lokale) overheden en de eigen klanten. “De supply cycle is zo sterk als de zwakste schakel”, vertelt Bautil. “Duurzaamheid is ook zoveel mogelijk mensen betrek ken bij de circulaire economie. Met loka le overheden werken we samen om het terugwinnen van de verpakkingen zo veel mogelijk te stimuleren.” DS Smith doet dat bijvoorbeeld door de jonge ge neratie bij te brengen wat het betekent om circulair te leven. Het bedrijf ontwik kelde een internationaal lespakket voor basisschoolleerlingen in samenwerking met de Ellen McArthur Foundation. Een voorbeeld in Nederland is een video voor KlasseTV. “Het educatieve is voor ons een belangrijke taak en een van de doelstellingen van onze duurzaamheids

Denk aan dozen met piepschuim of air bags. Door in te zetten op monomateriaal, met name uit papiervezels, willen we het voor de eindconsument zo duidelijk en makkelijk mogelijk maken om hun steen tje bij te dragen aan de ‘closed loop’.”

Philip Bautil, DS Smith Managing Director Benelux

Verpakkingsmateriaal wordt steeds vaker gerecycled

te winnen, stelt Bautil.“Steeds meer klanten onderken nen dat we toonaangevend zijn voor de industrie. Ons doel is om alleen nog maar recyclebare producten te leveren. Veel verpakkingen bestaan uit multimateriaal.

Steeds meer klanten onderken nen dat we toonaangevend zijn voor de industrie.

bruikbare of recyclebare verpakkingen fabriceren. In 2030 moeten al onze ver pakkingen voor 100 procent gerecycled of hergebruikt worden”, vertelt Philip Bautil, DS Smith Managing Director Benelux, met trots. Een ander belang rijk doel: “In 2025 willen we een alterna tief hebben voor een miljard stuks ‘one way’-plastic verpakkingen

Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto’s

De essentie van een circulaire mindset is samenwerking en kennisdeling, bena drukt Bautil: “Met onze nieuwe ‘Design Metrics’-tool laten onze designteams aan klanten zien hoe onze verpakkingen scoren op het gebied van circulariteit en zo kunnen bijdragen aan hun duurzaam heidsdoelstellingen. Ons doel is om voor klanten een duurzamer alternatief te presenteren. Het leukst is het als de de signers van DS Smith worden uitgedaagd door de klanten om een nog betere en duurzame verpakking te maken.”

zo veel mogelijk te hergebruiken. In huis houdens komt slechts een gedeelte van alle recyclebare verpakkingen terug in de keten, met name plastics blijken lastig.” DS Smith heeft zich als marktleider op het gebied van duurzame verpakkingen tot doel gesteld om dat te veranderen.

gemaakt is van fossiele grondstoffen, en dus bij uitstek geschikt als duurzame Omverpakking.”hetclosed

Erstrategie.”isnogveel

Het is onze taak in de circulaire economie om het voor mensen duidelijker te maken wat kan worden hergebruikt - en om te zorgen dat er geen gaat.verpakkingsmateriaalrecyclebaarverloren

DS SMITH – PARTNER CONTENT

Smith legt de lat hoog. “Onze verantwoordelijkheid is vast gelegd in onze ‘Now & Next’ Induurzaamheidsstrategie.2023willenwe100procent her

DS

2 DUURZAAM NEDERLAND Lees meer interessante artikelen op contentway.nl

Focus

Zo introduceerde DS Smith onlangs haar Circulaire Design Principles. Hiermee wil DS Smith bijdragen aan de verduur zaming van verpakkingen door zichzelf en haar afnemers een set duurzame regels op te leggen. “Het is onze taak in de circulaire economie om het voor mensen duidelijker te maken wat kan worden hergebruikt - en om te zorgen dat er geen recyclebaar verpakkingsma teriaal verloren gaat. Met deze principes van circulair ontwerp zorgen we ervoor dat verpakkingen duurzamer worden. Dat is onze core business.” Golfkarton is een heel mooi product. Je hebt heel veel producten die je kunt recyclen, maar dan wordt het een minderwaardig product. Voor golfkarton geldt dat niet, van een doos maak je een nieuwe doos. Het behoudt dezelfde functie. Ook is het een van nature circulair product dat niet

In de transitie naar een circulaire eco nomie zien we steeds meer ambities en vindingrijke oplossingen vanuit het bedrijfsleven. Zo streeft het inter nationale verpakkingsbedrijf DS Smith onder andere naar 100 procent herge bruik in 2030.

De afgelopen tijd is de vraag naar papier en kunststof explosief gestegen, onder meer doordat consumenten sinds de coronacrisis steeds meer online kopen. “Mensen hebben tijdens corona ontdekt hoe makkelijk het is. Dat gaat blijven”, vertelt Bautil. “Maar het e-commerceka naal heeft ook een belangrijke keerzijde. In de retail en supermarkt worden ver pakkingsmaterialen standaard geschei den ingezameld. Hierdoor is het voor recyclers makkelijker om de grondstoffen

Als onderdeel van de Now and Next duurzaamheidsstrategie heeft het bedrijf de ambitie om tegen 2025 het vezelge bruik voor individuele toeleveringsketens in 100 procent van de nieuwe verpak

Spadel en DS Smith introduceren een nieuwe 5-literverpakking met een inno vatief ontwerp dat praktisch in gebruik is en bovendien een duurzame oplos sing biedt. De respectievelijk markt leiders, gespecialiseerd in natuurlijk mineraalwater en duurzame verpak kingsoplossingen, hebben hun krach ten gebundeld om het SPA® Reine Eco Pack te creëren.

De achthoekige doos bestaat uit karton en een flexibele plastic binnenzak met een inhoud van 5 liter. Het efficiënte gebruik van materialen resulteert in 65 procent minder plastic* en verlengt de

Bovendientoegepast.vermindert

DS Smith onderzoekt hoe zeewiervezels gebruikt kunnen worden als grondstof in papier en verpakkingsproducten – met het oog op de toenemende vraag van klanten en consumenten naar duurzame

“We kijken niet alleen hoe we de stan daard gerecyclede papiervezels die we nu al gebruiken kunnen optimaliseren, maar zijn ook erg enthousiast over het vooruitzicht van gebruik van andere hulpbronnen zoals miscanthus, hennep, landbouwafval en zeewier in de volgende generatie verpakkingsoplossingen. Dit alles maakt deel uit van ons doel om te gen 2030 het maximum te halen uit elke vezel die we gebruiken”, vertelt Thomas Ferge, Paper and Board Development Director DS Smith.

in de sector zou DS Smith zeewier in haar verpakkingsnetwerk kun nen gebruiken als alternatieve vezelbron voor hout. Na de eerste experimenten onderzoekt het bedrijf ook de mogelijk heid of zeewier een belangrijke rol kan spelen als alternatief voor plastic, door te fungeren als een barrièrecoating ter vervanging van op aardolie gebaseerde verpakkingen die worden gebruikt bij de bescherming van vele voedingsmidde len. DS Smith zit aan tafel met een aantal biotechnologiebedrijven om het ge bruik van zeewiervezels in verschillende verpakkingsproducten, zoals kartonnen dozen, papierwikkels en kartonnen trays, te onderzoeken.

Zeewier als alternatieve vezelbron voor papier en verpakkingen?

Havo b.v. en DS Smith ontwikkelden een speels pakketje dat na levering omgeto verd kan worden in een handig flessen rekje. Hiermee wordt het voor leer krachten makkelijker om de verfflessen na gebruik op te ruimen en helemaal leeg te maken, doordat de flessen op de kop in de golfkartonnen tray weggezet kunnen worden. De doos wordt gesloten zonder tape, is gemaakt van volledig gerecycled karton en is na gebruik ook weer 100 procent recyclebaar.

Petrabasis.

Ook onderzoekt het bedrijf het gebruik van eenjarige planten zoals madeliefjes en landbouwafval om hun vezeleigen schappen en mogelijke prestaties voor de productie van papier. Er zijn een aantal eerste proeven binnen de sector gedaan waarbij is onderzocht hoe bij voorbeeld zeewier kan worden gebruikt als grondstof om probleemplastics uit karton, papierwikkels en kartonnen bak jes te verwijderen.

Ook verf- en kleiproducent Havo scha kelde DS Smith in om het ecologische karakter van Creall Eco color door te voeren in de verpakking.

Siens, Design & Innovation Manager Benelux bij DS Smith is ook enthousiast over het resultaat van de samenwerking: “We hebben het proces in kaart gebracht middels onze Circular Design Metrics, waarmee we meten hoe duurzaam een verpakking is. Tijdens een van onze PackRight verpakkings workshops brachten we gegevens uit de leveringsketen verder in kaart en konden we eerste prototypes beoorde len. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan de draagfunctie, scheurperforatie, materiaalsoort en duurzaamheid. Bij DS Smith maken we gebruik van onze eigen Europese designdatabase, waar mee we de inzichten van meer dan 700 van onze experts combineren, om zo tot het perfecte design te komen. We zijn ontzettend trots dat we deze verfver pakking op een creatieve en duurzame manier hebben gerealiseerd”

*Gemiddelde plasticreductie (in g/l) in vergelijking met de SPA® Reine 6x1L en 6x1,5L verpakkingen SPA® Reine Eco Pack. Creall Eco. www.dssmith.com/nl

Dit is een ontwikkelingsproces in vier stappen: DS Smith start met het verkrij gen van inzichten, en vervolgens met het ontwikkelen, testen en implemen teren van de verpakking. DS Smith’s Supply Cycle Thinking heeft Spadel bij elke stap ondersteund om specifieke behoeften te identificeren en zo hun 5L SPA® Reine Eco Pack te optimaliseren.

DS SMITH – PARTNER CONTENT

houdbaarheid van het water. Het SPA® Reine Eco Pack is daarmee een duur zame oplossing die afval vermijdt en gedurende een langere periode dezelf de verfrissende smaak van natuurlijk mineraalwater biedt.

Hoe uw (plasticvrije) producten in de toekomst verpakt zouden kunnen worden

Vanuit een Nederlandse fabriek in Ermelo produceert Havo b.v., bekend van het eigen merk Creall, verschillende soorten klei, verf en lijm voor de inter nationale hobby- en scholenmarkt. Dit doet het bedrijf op een zo duurzaam mogelijke manier. Om de verpakking te verduurzamen, werd het wereldwijd toonaangevende verpakkings- en recy clingbedrijf DS Smith ingeschakeld.

Samen met onderzoekspartners heeft DS Smith dergelijke nieuwe materialen uitgetest. “In een innovatief pilotpro gramma met de Research Institutes of Sweden (RISE) hebben we onderzocht hoe de eigenschappen van stro en zee wier zouden kunnen werken voor verpak kingsproducten, in vergelijking met meer traditionele materialen zoals gerecycled hard- en zachthout.”

M

het achthoekige ontwerp niet alleen de totale hoeveel heid gebruikt karton, maar maakt deze het ook gemakkelijk, veilig en efficiënt om de Eco Packs tot zes niveaus hoog te stapelen zonder dat er extra pallets nodig zijn binnen de toeleveringsketen. Zowel het karton, de plastic zak aan de binnenkant en de tapmaterialen zijn zo ontworpen dat consumenten de verpakking na gebruik gemakkelijk kunnen scheiden en recyclen.

Het innovatieteam van DS Smith expe rimenteert nu met cacaodoppen voor karton in chocoladeverpakkingen en bekijkt andere materialen die een goed milieuprofiel hebben. Zoals landbouw afval in de vorm van stro en eenjarige planten zoals hennep of miscanthus, die in sommige gevallen aanzienlijk minder energie en water nodig hebben dan sommige traditionele materialen om papier te produceren.

kingsoplossingen te optimaliseren - en tegen 2030 elke vezel voor elke toeleve ringsketen te optimaliseren.

Voorgoederen.heteerst

3DUURZAAM NEDERLANDLees meer interessante artikelen op contentway.nl

Het achthoekige 5-liter Eco Pack is de meest recente innovatie die voortvloeit uit de lange samenwerking van Spadel en DS Smith. Als B-Corp gecertificeerd bedrijf zoekt Spadel voortdurend naar nieuwe manieren om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. DS Smith heeft Spadel in dit proces geholpen bij het op maat maken en realiseren van de ideale verpakkingsoplossing met behulp van hun PackRight-aanpak.

Door verschillende samenwerkingen aan te gaan, helpt DS Smith diverse ondernemers de huidige uitdagingen aan te gaan.

omenteel test DS Smith een reeks alternatieve vezels als onderdeel van het R&D- en innovatieplan van 100 miljoen pond om die sneller in te kunnen voeren in de kringloopeconomie (circular economy). Het programma zal het potentieel van de vezels en de plasticvervangende mo gelijkheden van een aantal materialen onderzoeken om het scala aan bronma terialen dat het bedrijf voor verpakkin gen gebruikt te diversifiëren.

De SPA® Reine Eco Pack is 100 procent recyclebaar en handig voor dagelijks gebruik. De verpakking is gemaakt van ongebleekt en ongecoat karton om de hoeveelheid gebruikte vezels te mini maliseren. Waar kleur aan het karton is toegevoegd, zijn alleen inkten op water basis

Door de unieke constructie is het ook na transport te gebruiken als draagtray. Om het duurzame ontwerp van de bedruk king goed naar voren te laten komen, werd ervoor gekozen om de ecologische uitstraling van het bruine buitenpapier te gebruiken en slechts te werken met twee kleuren duurzame inkt op water

Dat misschien dus niet, maar wel bestaat de verwachting dat we uitein delijk toegroeien naar een wereld die bestaat uit een 100 procent aanbod van circulaire matrassen. Technieken veranderen: mechanische recycling krijgt almaar vaker gezelschap van nieuwe vormen van chemische re cycling, terwijl het aanbod van oude matrassen zodanig sterk is gegroeid dat er nieuwe omzetkansen ontstaan.

Jaarlijks worden er circa 2 miljoen nieuwe matrassen aangeschaft. Niet alleen door particulieren, maar ook voor de zakelijke markt als ziekenhui zen, hotels en gevangenissen. Een zeer fors deel van de oude exemplaren, naar schatting iets minder dan de helft, be landt in de verbrandingsoven. 1 miljoen matrassen: daar kun je gemakkelijk de Johan Cruijff Arena tot de nok toe mee vullen. Verbranden is natuurlijk dood zonde, vandaar dat er steeds meer matrassen worden gerecycled

4 DUURZAAM NEDERLAND Lees meer interessante artikelen op contentway.nl

Ontplooiing matrasrecycling ligt absoluut niet stil

recycling te stimuleren. Dat is een vrij willige regeling, waarbij in stapjes tot 2028 de bijdrage voor recycling naar 75 percent wordt verhoogd. Of dat vorm moet krijgen in een producen tenverplichting tot terugname is ech ter de vraag. “Bij een huisontruiming, ook van overleden personen, komen matrassen tevoorschijn met een his torie van meer dan tientallen jaren. Je kunt moeilijk een matrassenfabrikant opzadelen met de plicht om een oud matras in te nemen uit de periode dat de leverancier nog niet eens bestond.”

V

“Wat veel mensen niet weten, is dat in veel matrassen een laagje kokos als drukverdeler is verwerkt. Als je enkele tienduizenden matrassen per jaar verwerkt, dan levert dat aan het einde van het recycletraject misschien

twee zakken kokos op. Dat is niet echt bere-interessant. Verwerk je hon derdduizenden matrassen per jaar, dan win je een volume kokos dat voor afnemers wel de moeite waard is”, ver telt Ruud, die daar nog aan toevoegt dat hij rechtstreekse afspreken heeft met Tata Steel om de teruggewon nen metaalonderdelen voor recycling aan te bieden. “Met het recyclen van honderdduizenden matrassen win je een dusdanige hoeveelheid metalen terug dat zelfs een partij als Tata Steel interesse voor afname toont.”

Wat België in deze context voor heeft op Nederland is dat in Vlaanderen een recycleplicht bestaat voor oude matrassen. Nederland gaat ook die richting op, zij het in kleine stapjes. Ook dit land kent een systeem om

Tekst: Hugo Schrameyer Foto: Pexels

Met het recyclen van honderd duizenden matrassen win je een dusdanige hoeveelheid metalen terug dat zelfs een partij als Tata Steel interesse voor afname toont.

oordat het fenomeen re cycling van matrassen zijn intrede deed, nu ongeveer tien jaar geleden, belandden vrijwel alle afgedankte matrassen in de verbran dingsoven. Dat wil zeggen: in Nederland. In veel landen om ons heen kwamen exemplaren bovendien te liggen op de vuilstort. In die context is de keuze voor verbranden misschien de minst kwalijke alternatieven, zeker als er sprake is van een vorm van warmteterugwinning, maar toch zit er bij het verbranden van matrassen wel een probleem. Afvalverbrandings installaties werken optimaal wanneer de calorische waarde van afval rond de negen megajoule per kilo bedraagt. De calorische waarde van matrassen kan echter oplopen tot 30 megajou le per ton, dus ruim drie keer zoveel. Daarmee is het niet ondenkbaar dat rookgasinstallaties schade kunnen op lopen. Sterker nog, het gaat zelfs om aanzienlijke schade tot maar liefst 600 euro per ton afval.

Het teruggewonnen staal dat voor verwerking wordt aangeboden, komt terecht in de smelterij om later bij voorbeeld als auto-onderdeel verwerkt te worden. De rest van de matrason derdelen, waar matrasschuim het grootste deel van vormt, wordt ver werkt tot veelal verpakkingen, isolatieof dempingsmateriaal. “Denk dan aan judomatten, yogamatjes of koeienma trassen bijvoorbeeld. 95 procent van het materiaal wordt nuttig toegepast, 83 procent daarvan wordt hoogwaar dig gerecycled tot nieuwe producten.”

Succes op matrassenfront heeft een duidelijk volumeaspect. Eén matras ter recycling aanbrengen, heeft weinig impact. Het recyclen van tienduizenden of zelfs honderd duizenden matrassen op jaarbasis genereert wel voldoende grondsto faanbod om afnemers te interesseren.

De urgentie om te komen tot een alternatief werd in de loop der jaren steeds duidelijker. Niet in de laatste plaats omdat er een enorme hoeveel heid oude matrassen ontstond die tijdelijk werd opgeslagen omdat ver brandingskosten zo hoog waren. Het goede nieuws is: dat alternatief heeft zich tien jaar geleden aangediend en maakt nu een forse groei door.

“Waar nog wel een verantwoorde lijkheid ligt, is bij de vuilophaaldien sten van grote steden. In veel grote gemeentes is het gebruikelijk dat grofvuil aan de kant van de weg wordt gezet. Om een matras goed te kunnen recyclen, is het van belang om deze snel en dus zo min mogelijk vervuild op te halen. Als een matras lang op straat ligt, dan raakt deze vervuild en neemt ook de kans op schimmel toe. Dat is niet bepaald een stimulans om tot een goed recycleproces te komen.”

Focus

Ruud Kortink, één van de Nederlandse specialisten als het aankomt op matras recycling, vertelt dat hij circa een decen nium terug één van de initiatiefnemers was op dit gebied. In eerste instantie gebeurde dat redelijk kleinschalig, met het terugwinnen van vijf matrasonder delen. Nu staat de teller inmiddels op 20 verschillende materialen, de ambi tie bestaat om toe te groeien naar 26 grondstoffen. Ruud: “Ik vroeg laatst nog aan een ter zake kundige ingenieur: ‘Als je niet één, maar 100 matrassen neemt, over hoeveel verschillende grondstoffen praat je dan?’ Voorzichtige inschatting van hem was dat het dan gaat om circa 150 verschillende matrasonderdelen. We hebben dus nog een lange weg te gaan.”

20 tot 26 materialen

Recyclen

Matras Recycling Europe streeft naar een circulaire economie

tijd, binnen een dag, worden opgehaald. Ligt een ma tras langer op straat, dan raakt het matras zo bevuild dat het niet meer gerecycled kan worden en bestaat er ook de kans dat het matras gaat schimmelen. Ook dan kan het matras niet worden gebruikt voor recycling. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om matrassen apart in te zamelen en dat kost hen heel veel geld. Tegelij kertijd rijden mensen niet graag naar de milieustraat. Het snel ophalen van de matrassen, door de gemeente en door ons, is dus van belang om matrassen beter te kunnen recyclen en de mensen die van hun matras af willen te ontzien.”

België

De afgelopen jaren is de inzameling door Matras Recycling Europe ook in Nederland opgeschaald. ‘Met de nieuwe vestiging in Tilburg kunnen we per jaar on geveer een miljoen matrassen verwerken en vanuit de steden zijn dat er 300.000.”

“Duurzaamheid is het bestaansrecht van MRE”, vertelt Ruud Kortink, oprichter en eigenaar Matras Recycling Europe. “En duurzaamheid bestaat bij ons uit twee onderdelen: grondstoffen- en materia lenrecycling én de carbon footprint van onze eigen processen verlagen. We zamelen de matrassen in, de verwerking vindt geheel plaats binnen het bedrijf met als resultaat verschillende eindproduct waar vol doende vraag naar is.” MRE haalt op het moment al 20 verschillende materialen uit de matrassen en het plan is dit naar 26 te brengen.

“Iedere dag recyclen we met MRE tussen de 2000 en 2500 matrassen. De matrassen die binnenkomen zijn tussen de 5 en 70 jaar oud en hebben een gevarieerd bronmateriaal. Waar de recycling van matrassen over het algemeen heel goed gaat, is dat bij de matrassen die langs de straat worden gezet nog niet het geval. In dat geval moet de gemeente de matrassen ophalen en dat gebeurt in de meeste gevallen niet op tijd. Voor het recyclen van matrassen is het belangrijk dat deze op

toekomst nog meer materialen te kunnen recyclen, is samenwerking met de producenten nood zakelijk. “Alle grote producenten in Nederland zijn daar om nu bezig om hun matrassen anders te ontwerpen, zodat ze makkelijker uit elkaar te halen zijn.” De onder delen mogen niet meer aan elkaar gelijmd worden en er moet een ander soort schuim worden gebruikt. Pas dan kan er van een oud ingezameld matras ook echt weer een volgend matras worden gemaakt.

Kortink: “Het afgelopen jaar zijn we ongelooflijk druk geweest met de uitbreiding naar België. Op Europees niveau is er ontzettend veel aandacht voor de ontwik keling in België, waar consumenten worden belast bij aankoop van een matras met een recyclingsbijdrage. Hiermee neemt ook de producentenverantwoorde lijkheid toe. Deze bijdrage voor recycling van matras sen is ook aanstaande in Nederland. De vijf grootste

MRE – PARTNER CONTENT

Ga voor meer informatie www.matrasrecyclingeurope.comnaar

producenten van matrassen in Nederland hebben het initiatief genomen en het zogeheten ‘vrijwillige produ centenverantwoordelijkheid’ gestart. Dan geldt voor de gehele sector dat de producenten van matrassen gaan opdraaien voor de kosten van recycling”.

5DUURZAAM NEDERLANDLees meer interessante artikelen op contentway.nl

Kortink: “Het overgrote deel van de materialen die wij uit de matrassen halen, ruim 80 procent, wordt her gebruikt. De materialen worden ingezet om bijvoor beeld yogamatten, judomatten en vloerisolatie van te Ommaken.”inde

groeid tot de snelst groeiende aan bieder van duurzame brandstof in Europa. Tankstations van het bedrijf staan op 220 locaties in Nederland, Duitsland, Zweden en binnenkort ook Italië en de UK. Hier verkoopt OG uitsluitend de schone brandstoffen Bio-CNG (Groengas), Bio-LNG, water stof, elektrisch en HVO 100. “We zijn de enige leverancier die dit doet”, ver telt Borger, CEO en oprichter van OG Clean Fuels.

Tekst: Koos Plegt

sluiten niks uit of zijn nergens extreem fan van.” Door zich te beperken tot één technologie, beperkt Nederland zich te veel. “Als de overheid dit alleen al meer zou waarderen, erkennen en benoemen, dan zouden veel meer bedrijven fossielvrij gaan rijden en kunnen klimaatdoelstellingen sneller worden gehaald.”

circulaire economie. Dat een goed businessplan, rustig blijven en goed kunnen luisteren naar klanten en partners belangrijk is, zijn lessen die Borger in zijn loopbaan bij verschillen de commerciële bedrijven opdeed. In dienst van een bouwer van tankstati ons leerde hij de brandstoffenwereld goed kennen en bouwde hij hier een netwerk op.

Mix van brandstoffen heeft de toe komst De Nederlandse overheid zet sterk in op elektrisch rijden, maar andere landen omarmen bijvoorbeeld BioCNG veel meer. Borger: “Elke schone brandstof heeft zijn toepassing. Wij

OG gelooft erin dat schoon rijden voor iedereen haalbaar is.

OG Clean Fuels maakt impact met schone mobiliteit

Verdieping

6 DUURZAAM NEDERLAND Lees meer interessante artikelen op contentway.nl

OG gelooft erin dat schoon rijden voor iedereen haalbaar is. Het produceert de schone brandstoffen zelf én met partners en produceert het Bio-CNG (groengas) onder meer uit rioolwater zuivering en GFT-afval. “Overal waar onze brandstoffen verkrijgbaar zijn, kunnen we 100 procent duurzaam heid garanderen.” Het bedrijf draagt daarmee bij aan een duurzame en

G Clean Fuels, dat in 2008 onder de naam OrangeGas startte, is inmiddels uitge

OG CLEAN FUELS – PARTNER CONTENT

Foto: Persfoto’s

O

100 procent groen “Ik merkte meer dan vijftien jaar ge leden al dat de markt voor Bio CNG in verschillende landen veel verder was dan in Nederland”, zegt Borger.

Met een stevige dosis ambitie en een uitgesproken visie op de transi tie naar duurzame mobiliteit is OG Clean Fuels een Europese topspeler op het gebied van schone brand stoffen. Onverstoorbaar blijft het bedrijf internationaal uitbreiden. “Impact maken met schone mobili teit is en blijft ons plan”, zegt direc teur en oprichter Marcel Borger.

FUELS – PARTNER CONTENT

We hebben altijd gekeken naar hoe we het zelf beter konden doen, maar het ook voor anderen beter konden maken.

OG CLEAN

klein waren en weinig budget hadden was het voor ons belangrijk om ande ren te helpen. Een medewerker die het nodig had, of een sporter die extra steun kon gebruiken. We hebben altijd gekeken naar hoe we het zelf beter konden doen, maar het ook voor anderen beter konden maken.”

7DUURZAAM NEDERLANDLees meer interessante artikelen op contentway.nl

Voetbalfansverbeterde.”zullenOG

Niet alleen praten maar ook doen Een doel bereiken is een kwestie van doen. Maar er is geen rechte lijn naar succes, erkent Borger. “We hebben in het verleden veel steun gehad van aandeelhouders, waaronder de stich ting DOEN en andere ondernemers. De groene aandeelhouders nu zijn

Ondernemerschap,aangeboden.

“Die kant zag ik het in Nederland ook opgaan. Daarom zijn we begonnen met OG. Onze visie dat we vijf scho ne brandstoffen wilden verkopen, stond al op papier in een tijd dat je in Nederland nog niet overal elektrisch kon laden en bijna nergens schone brandstof verkrijgbaar was. Het gekke is dat we in onze begintijd veel steun kregen van traditionele oliehandela ren; wij vroegen hen of we Bio-CNG tanks konden plaatsen bij hun tank stations met onze naam erop, in ruil voor een vergoeding.” Inmidels heeft OG eigen locaties en is het bezig met het bouwen van Dreamstation, wat een locatie is waar uitsluitend mini maal drie schone brandstoffen wor den

inmiddels ook herkennen als sponsor van FC Gronin gen. “De club past bij ons. De menta liteit is met de voeten in de klei staan en de mouwen opstropen, maar men is ook vooruitstrevend. Zeker als je kijkt hoe de club commercieel bezig is en met het naar data kijken. En ze zijn groen natuurlijk, dat maakt ons een goede match.” De ambities komen eveneens overeen. “Zij willen Europa in en een stabiele club zijn. Nou, dat loopt synchroon met wat wij willen.

durven en anders denken. Het zijn belangrijke waar den bij OG, maar ook: als je voor 100 procent groen gaat, moet je dat ook doen. “Ook daarin zijn we uniek in Eu ropa, er is geen ander bedrijf dat zoals wij met groen geld groen investeert. Tegelijkertijd willen we een gezond bedrijf zijn dat onderaan de streep een financieel resultaat behaalt.” En dan nog iets waarin OG uitblinkt: maatschappelijke betrokkenheid. “Zelfs toen we als bedrijf nog heel

ABN AMRO Sustainable Impact Fund en Sustainable investment fund Mee wind. Daardoor hebben we door kun nen bouwen.” OG groeit middenin de energietransitie die zich niet altijd even makkelijk laat voorspellen, zeker op de korte termijn. Toch ziet de onderne mer kansen. “Onze ambities zijn hoog. Dat moet ook, want de energiemarkt verandert in hoog tempo en steeds meer bedrijven en consumenten willen schoon en milieuvriendelijk rijden.”

Inspiratie uit de sportwereld Met het programma ‘OG Heroes’ wil OG een bijdrage leveren aan de ambities van mensen, waaronder veel sporters, die een steuntje in de rug nodig hebben. Een mooi voorbeeld is boegbeeld en Olympisch schaats kampioene Irene Schouten. Maar ook steunt het bedrijf krachtsporter Jitse Kramer, die al twee keer de titel Sterk ste Man van Nederland won. “Hij is erg gemotiveerd om duurzaam te rijden, maar ook sportief intrinsiek gemoti veerd. Dat heeft zich er onder meer in geuit dat hij vorig jaar nog op veertig jarige leeftijd zijn Nederlandse record deadlift

We zijn met Bio-CNG marktleider in Nederland en Duitsland en bezig om groter te worden in de rest van Europa. Ons doel is heel duidelijk: in één adem genoemd worden met schone brand stoffen en met alle grote partijen.”

Marcel Borger, Directeur en oprichter OG Clean Fuels

Maak jouw short break compleet Een short break in Almere maak je compleet met een ontspan nende overnachting. Kies je voor een luxe centraal gelegen hotel

Van schitterende tuinen en duurzame innovaties tot gevarieerde kunst en cul tuur en lekker eten, je vindt het allemaal bij Floriade Expo 2022 in Almere. Op deze wereldtuinbouwtentoonstelling – die

Tussen Almere en Lelystad ligt het grootste man-made natuurgebied ter wereld: de Oostvaardersplassen, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

Foto: Richard Terborg

Floriade is nog tot en met 9 oktober geo pend, dus mis het niet!

of ga je voor een unieke over nachting in bijvoorbeeld een wijngaard, een tiny wagon, yurt of tipi Overnachtentent? in Almere kan op allerlei manieren.

Misniet!het

wandeling een hapje en drankje klaarstaan. Wil je meer weten over dit bijzondere gebied? Ga dan op ontdekkingstocht met de boswachter.

Ontdek Almere: een stad vol architectuur, nieuwe natuur & water

Hoe houd je jouw woonomgeving en stad aantrekkelijk en leefbaar? Ontdek diverse oplossingen voor groene steden in de landenpaviljoens van de Urban Dis trict. Wandel door de kleurrijke Chinese bamboetuin of bezoek de Pigeon Towers van Qatar, die met duurzame materialen 3D geprint zijn en letterlijk groen worden tijdens de Expo. In de tuin van de Verenig de Arabische Emiraten leer je hoe je in een droog land met enkel zout water toch groen kan laten groeien. Volg een interac tieve tour in het Duitse paviljoen Biotopia en creëer een eigen visie op de groene stad van de toekomst.

Tuinen vol inspiratie en innovatie!

8 DUURZAAM NEDERLAND Lees meer interessante artikelen op contentway.nl

Architectuur in Almere Centrum

Een uniek moerasgebied waar duizenden dieren leven, zoals edelherten, konikpaarden en heckrunderen. Met een beet je geluk maak je de ‘big five’ compleet: ook vossen en de zeearend voelen zich thuis in de Oostvaardersplassen. Het gebied is gemakkelijk zelf te verkennen door de diverse fiets- en wandel routes. Start bij Natuurbeleving centrum de Oostvaarders voor een fantastisch uitzicht over het moerasgebied. Op de begane grond vind je Paviljoen de Oost vaarders, waar na een mooie

Varen

Nieuwe Natuur

Official partner Premium partnersFounders

Voordelig naar Floriade met maar liefst 50% korting!

Floriade is nog t/m 9 oktober geopend!

Actueel

Er is deze zomer van alles te beleven in de jongste stad van Nederland. Zo kun je in Almere Centrum moderne, architect onische highlights spotten die ontworpen zijn door wereldbe roemde eigentijdse architecten zoals Rem Koolhaas en René van Zuuk. Bij VVV Almere kun je een architectuurwandeling met gids boeken of op eigen gelegenheid de wandelroute volgen. Geniet tussendoor van een drankje op een sfeervol terras of ontdek het veelzijdige winkelaanbod van de stad.

Geniet nog een laatste keer van tuinen vol inspiratie en innovatie. Ga naar floriade.com/korting, gebruik de kortingscode GENIETVANGROEN en koop jouw entreeticket. €14,50 per ticket voor volwassene en €9,50 voor kind (4 t/m 12 jaar). Tickets voor kinderen t/m 3 jaar zijn gratis.*

ZundertTreeportFoto:

zen je tuin sieren. De Planting Meadow van Lageschaar Vaste Planten is met haar kronkelende pad tussen hoge kleurrijke beplanting een inspiratiebron voor een tuin vol biodiversiteit. De tuin van Treeport Zundert heeft prachtige bomen en kunstwerken die doen denken aan de werken van Vincent van Gogh.

slechts eens in de 10 jaar plaatsvindt –ontdek je oplossingen die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken.

Verdwalen tussen het groen Laat je op Green Island en Utopia Island inspireren voor je eigen tuin of balkon. Zo ontdek je in de spiraalvormige stadstuin van Wilde Weelde hoe afgedankte mate rialen zoals lepels, bierflessen en rioolbui

Er even tussenuit deze (na)zomer? Almere is de ideale bestemming voor een korte break. Ontdek moderne architectuur en nieuwe natuur, beleef een heerlijke dag op het water of bezoek Floriade Expo 2022.

FLORIADE EXPO 2022

Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto’s

Inspiratie voor een groene leefomgeving

ADVERTENTIE

In Almere beleef je de perfecte dag op het water. Ontdek het gevarieerde vaargebied in én rondom de stad door middel van diverse korte en lange vaarroutes. Je passeert de indrukwekkende skyline en vaart door rustige natuurgebieden en over weidse plassen. Op diverse locaties in Almere kun je een boot huren. Zo kies je jouw ideale startpunt. Tip: bij VVV Almere is een vaarkaart beschikbaar waarmee je mak kelijk kunt navigeren over het Almeerse water.

Boordevol (podium)kunst Met meer dan 30 kunstwerken tussen het groen, kom je als kunstliefhebber bij Floriade volop aan je trekken. De kunst werken in het Kunstbos, het imposante 12 meter hoge kunstwerk ‘Beehold’ van Florentijn Hofman en kunstpaviljoen M. tonen hun visie op de natuur. Kom kijken naar een voorstelling op de Urban Stage, Main Stage of in het Bostheater. Geniet van een verfrissend drankje of een ijsje en een lunch of een diner bij verschillende restaurants en foodtrucks. Op Floriade is ieder moment van de dag wel wat te beleven!

*Kijk voor de voorwaarden op floriade.com/korting