Jeg vil ikke sove! (I alle fall ikke i sengen min.)

Page 1

ikke i sengen in.)

Norsk utgave © Fontini Forlag, 2023 Opprinnelig utgitt som Ik wil een ander bed av Luitingh-Sijthoff bv, Amsterdam © 2021 Tjarko van der Pol Oversatt av Kristian Baardsen Norsk omslag og sats: www.jensendesign.no Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 1. opplag, 2023

ISBN 978-82-8373-152-1

Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR.

Til Fara og alle andre barn som har en grenseløs fantasi.

Tjarko van der Pol

(Ialle fallikke i sengen min.)

Jeg vil ikke sove!
I alle fall ikke i sengen min! Den er altfor KJEDELIG.

Men … hvor skal dere?

Denne sengen er altfor rosa. Jeg liker grønt mye bedre.

Her var det grønt og fint. Men fullt av småkryp!

Denne sengen er altfor langt hjemmefra.

Her var det BRÅKETE. Helt umulig å få sove!

Denne sengen er altfor varm. Og full av sand!

Denne sengen gynger for mye!

www.fontini.no ISBN: 978-82-8373-152-1 9 788283731521 Passer for 2–6 år.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.