Haddy Njie og Lisa Aisato Snart sover du

Page 1
Til mamma og pappa

© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-50753-4 1. utgave, 1. opplag 2016 Illustrasjoner, omslag og design: Lisa Aisato Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2016 Satt i 14/18 pkt. Caslon 540 og trykt på 150 g Arctic Volume. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no
I kulda sover våren under pledd av frossen jord. Han puster liv i dype røtter, frø og alt som gror. På taket glitrer skaresnø, men senga hans er lun. Et rede kledd i gåsunger og myke lerkedun.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.