Ovanliga tider / Konsthögskolan Umeå universitet

Page 1

BILDMUSEET 08/05 23/05 2021 SVENSKA

K H S O L T

O Ö K V I I

N G O A G D

S L N A E

TAN/ R08/05 23/05

KONSTHÖGSKOLAN / OVANLIGA TIDER

INTRODUKTION

Årets examensutställning för Konsthögskolans masterprogram är en mycket personlig utställning av unga konstnärer som ägnat energi och ansträngningar åt en gammal poetisk uttrycksform — konsten — i en tid när många självklarheter har börjat svikta. Denna ovanliga tid är ett slags outtalad bakgrund till de utställda verken. Samtidigt presenteras här konstnärernas individuella praktiker och uttryck, intresset för material och tekniker, som måleri, video eller skulptur, och berättelser som utgår från det personliga och från uppfattningar om världen. Deras tillvägagångssätt är individuella, men det betyder inte att de skiljs av barriärer, eftersom de kommunicerar genom de utställda verken. Medverkande: Rakel Bergman Fröberg, Tekla Bergman Fröberg, Hannah Brännström, Joel Danielsson & Louise Öhman, André Fischer, Mrah Gazi, Erica Giacomazzi, Emma Hjelm, Judit Kristensen, Per Nenzelius, Charlotte Ostritsch, Jonatan Pihlgren, Yuri Rusinov (Georgios Lazaridis) och Sandra Wasara-Hammare. Huvudhandledare är Ariane Müller, Berlinbaserad konstnär och gästlärare på Konsthögskolan.

Bildmuseet / 40 år av internationell samtidskonst i Umeå


DIGITALT PROGRAM

LÖR 8/5 14.00-15.00 Digital vernissage / Konsthögskolans examensutställning Vernissage för årets examensutställning av masterstudenterna vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Språk: Svenska och engelska. SÖN 16/5 14.00-15.00 Filmpresentation / Konsthögskolans examensutställning Masterstudenter från Konsthögskolan berättar om sina verk i examensutställningen i en serie korta filmer, som också rullar i utställningssalen. Språk: Svenska och engelska. SÖN 23/5 14.00-15.00 Digital visning av Konsthögskolans examensutställning Lisa Lundström, museiintendent och projektledare, ger en visning av Konsthögskolans masterutställning Ovanliga tider och berättar om Bildmuseets samarbete med masterstudenterna. Språk: Svenska För mer information och länkar se Bildmuseets hemsida.


08/05 23/05

KONSTHÖGSKOLAN / OVANLIGA TIDER

CURATOR ARIANE MÜLLER

Bildmuseet presenterar examensutställningen för Konsthögskolans masterprogram. Det tvååriga programmet syftar till att skapa utrymme och tid för blivande konstnärer inom samtliga medier att diskutera sin verksamhet, experimentera och lära sig nya material och tekniker — inom de ramar som skolan erbjuder — och ta steget in i ateljéarbetet, en process som utgör en konfrontation mellan önskningar, möjligheter och kapaciteten att förändra dessa. Årets examensutställning är personlig och individuell, men samtidigt öppen och fylld av frågeställningar. Skolan och studenterna har genomlevt en ovanlig tid, liksom vi alla. De har upplevt övergången från närhet till avstånd, som en mognadsprocess som skett under mycket kort tid. Många självklarheter har börjat svikta, och den personliga friheten tycks framträda som ett motnarrativ till begrepp som omsorg och ansvar. På senaste tiden har våra livsberättelser handlat om trygghet och motståndskraft, inte stora äventyr. Mötet mellan arter har visat sig riskfyllt, men naturen har samtidigt visat sig vara en plats som erbjuder visshet och vila. Risk har förenats med höga potentiella kostnader, inte bara för individen utan för samhället. Nuet tycks uppdelat mellan introspektion och ett sökande efter vägar ut, alltmedan vår levda historia spöklikt dröjer sig kvar i de nya socialiteter som elektroniken definierar åt oss. Allt detta ser vi spår av i de utställda verken, eftersom konsten inramar nuet samtidigt som den ger möjlighet att gå längre och även frammanar bilder av framtiden. I alla händelser är den exceptionella tiden en slags outtalad bakgrund till de utställda verken. Samtidigt presenteras även studenternas individuella utvecklingsbanor, och


BILDMUSEET PLAN 5/6

deras öppenhet att diskutera de verk som fört dem samman från så många olika platser till masterprogrammet i Umeå. Med Konsthögskolans hjälp har de även upplevt det som återigen visat sig nödvändigt för allt konstnärligt arbete, nämligen utrymme att producera, vikten av workshops och möten med specialister med kunskaper om olika material, behovet av dagliga samtal med kolleger, och möjligheten att engagera sig i andras verk, samt, inte minst, utbytet med allmänheten genom möjligheten att ställa ut och diskutera sina verk. Tillvägagångssätten är individuella, men det betyder inte att de skiljs av barriärer. Konst är, bland annat, kommunikation. Den uppmanar oss att lita på våra sinnen och konstruera en kollektiv bild av unga människors reflekterade iakttagelser, människor som ägnat energi och ansträngningar åt ett gammalt poetiskt och narrativt system — konsten.


08/05 23/05

KONSTHÖGSKOLAN / OVANLIGA TIDER

PLAN 5,6

Rakel Bergman Fröberg (f. 1994, Göteborg) Åkallan Installationer med träsnitt Spelplan Installationer med träsnitt Sker då vår vilja Blandteknik En sista dans Blandteknik Skärbräda (Plan 6) Koskinn, träsnitt ”Omgivande varelsers (o)anade insidor; från ljus till mörker och tillbaka igen.” Bearbetningar av minnen och hågkomster, både nära och fjärran, självupplevda eller uppfångade, är centrala teman hos Rakel Bergman Fröberg. Hon intresserar sig för djur och djurs beteenden och de möten som uppstår i kollisionen människa-djur, djur-djur, kropp-rum, rovdjur-maskin. Trägravyren är den teknik som konstnären återkommande använder. Genom linjen förmedlar hon de konstant pågående berättelserna — från liv till död till liv igen. Verken kan ses som undersökningar av ett maktspel där olika lager av både underkastelse och kontroll blottas; ett ständigt ifrågasättande av vardagens allehanda ting och incidenter för att öka kraften i greppet om verkligheten. Rakel Bergman Fröberg är intresserad av att ställa frågor, men inte alltid att ge de enkla svaren.


BILDMUSEET PLAN 5/6

PLAN 6

Tekla Bergman Fröberg (f. 1994, Göteborg) KAPITEL 8, AVDELNING 23 57°12’01.4”N 12°11’04.4”E 57°41’55.6”N 11°59’14.4”E 63°48’49.5”N 20°18’07.4”E Objektsamling / Skulptur Signaler från ett hål under himlen Lera och porslin Visa mig mot skyn Blandteknik Livstid Video, 9.27 min. i loop Tekla Bergman Fröberg är intresserad av minnen, såväl synliga som osynliga, och att med olika tillvägagångssätt dekonstruera den pågående verkligheten och sätta ihop den till nya former och läsningar. Hon söker efter förlorade insikter, borttappade meningar och språk. I sina skulpturala arbeten använder hon sig ofta av föremål som kastats bort och hamnat i grovsoprummets dunklaste vrå, glömda saker, borttappade saker, men också — en gång i tidens flöde, älskade saker. När de återfinns ger hon dem nytt liv. Hon fascineras av hur ömtåliga de flesta ting är, men också livet i allmänhet. Konsten är för henne ett redskap för att förstå sig själv och sin plats på jorden. Hon ser det som sitt kall att grundligt undersöka det fördolda och mystiska som döljer sig i utkanten av vår uppfattningsförmåga.


PLAN 5,6

Hannah Brännström (f. 1992, Stockholm) Sweep (Plan 6) Gjuten och svetsad aluminium Stage (Plan 5) Skulpterad gips, juteväv, textil, trälim Peek-a-boo (Trapphus plan 6) Gardin, polyester, lack Relationen till hemmet och dess interiörer är centralt tema i Hannah Brännströms skulpturer och rumsliga ingrepp. Med en övertygelse om att hemmet och hemmets objekt har en inneboende förmåga att upprätthålla strukturer och mönster bearbetar, imiterar och manipulerar hon dem för att tvinga dem att tala om våra individuella upplevelser av gemensamma rum. Konstnären menar att i mötet med en miljö, en yta eller en möbel kan det strukturella bli synligt. Verken i utställningen undersöker hur subjektet blir synligt i ett objekt. Vad händer med oss när vi upplever en förväntan hos rummet, som inte är i linje med vår individuella vilja och våra begär? Med hänvisningar till teatern vill hon betona hur våra handlingar, erfarenheter och känslor speglar individens roll inom det kollektiva, och hur den verkar och agerar i relation till andra roller.


PLAN 6

Joel Danielsson (f. 1988, Örebro) Louise Öhman (f. 1989, Stockholm) Transmission HD video, ljud, black box 14.51 min Joel Danielsson och Louise Öhman är en konstnärsduo som bildades 2014 och främst arbetar med video, text och installationer. De rör sig genom det förflutna, med särskild tonvikt på historiens perifera berättelser. Genom sin läsning av dessa berättelser, mellan fakta och fiktion, återvänder de ofta till montaget som form, där kollisioner och kopplingar uppstår i konstellationer av ljud, bilder och beskrivningar av händelser. I montaget tillåts de spekulativa, hemsökande, associativa bilderna omformuleras i nya gestaltningar. Transmission fokuserar på monument från arkaiska ritualer och deras kopplingar till rymdfarkosten. Genom tre olika historiska berättelser framträder en bild av teknologin och dess uppåtriktade strävan, och det som överlevt från det som är fjärran i det som är nära.


PLAN 5

André Fischer (f. 1978, Umeå) Vera Brons Ann-Katrin Gips Bruno Gips Genom avbildande skulptur och teckning undersöker André Fischer människans natur som kännande och reflekterande varelse. I samarbete med modeller i olika åldrar har han sökt en atmosfär av närvaro snarare än prestation och poserande. I betraktandet av individen ser han en väg i arbetet med frågor som berör livets beskaffenhet och villkor. I utställningen visas skulpturskisser som utgår från tankar om känslohantering. Kan en avbild av en människa inge tröst, eller till och med nåd i stunder av förtvivlan? Snarare än att tro sig kunna finna direkta svar har konstnären genom frågorna erbjudits en ingång till de andliga aspekterna av en människas liv.


PLAN 6,0

Mrah Gazi (f. 1991, Jeddah, Saudi Arabia) Praise Be! The Church is Falling Under It’s Own Bloat Epoxyherts, oljefärg, LED lampor The Pesky Red Pill (Plan 0) Epoxylim, MDF trä, oljefärg Mrah Gazi undersöker olika aspekter av historiska tillfälligheter, paradigmskiften, självuppfyllande profetior och oförutsedda konsekvenser. Hans metod är mestadels objektiv och vill förmedla udda, spekulativa kopplingar mellan historien och nutiden, och hur den samtida populärkulturens utkanter kan ge oss en föraning om vad som ska komma. I de här verken undersöker Mrah Gazi begreppen “The Blue Church” och “The Red Pill”. Det röda pillret populariserades i filmen “The Matrix” från 1999, och är en metafor för sanningen, uppvaknandet och upplysningen. På många internetforum, både inom finans, filosofi, politik, bilar och videospel, används begreppet för att beskriva en tydlig positionsförändring, någon som väljer eller väljer bort något, ibland i form av irrationell extremism som leder till en lika stark motreaktion från andra sidan. “Den blå kyrkan” är en metafor som populariserats av författaren Jordan Hall och som syftar på den gamla meningsskapande strukturen inom media- och forskarvärlden. Mrah Gazi utvidgar här den metaforen till en beskrivning av vad som framstår som ett genuint paradigmskifte mellan generationer.


PLAN 5

Erica Giacomazzi (f. 1995, Venedig, Italien) Lupus in Fabula Video och ljudinstallation, tyg, kablar 31 min Erica Giacomazzi flyttade till norra Sverige från Venediglagunen. Här undersöker hon kontextberoende miljöer i sin omgivning, ett landskap som kan framstå ogenomträngligt och fientligt, en plats där människorna har byggt sig en fristad. Hennes studie tar sin utgångspunkt i platsens historiska och kulturella arv, dess kollektiva minne. Landskapets topografi står i centrum för tolkningen. Vattenvägarna fungerar som gator, öarna blir till monument, och det svenska landskapets oräkneliga vattendrag förvandlas till stora torg. Lupus in Fabula är en rå dokumentär, med ett skarpt och oförvanskat perspektiv av det slag som en utomstående kan ge. Äktheten och skönheten bakom den rituella rutinen utgör verkets parametrar, tillsammans med en närbild av vägval, intimitet och frihet för en grupp kvinnliga hundspannsförare.


PLAN 6

Emma Hjelm (f. 1988, Stockholm) Oviss väntan Video, stop-motion animation, blandteknik 13 min Emma Hjelm skapar sina animerade filmer utifrån en känsla eller en stämning. Ämnen som hon undersöker är ensamhet, längtan, vardag och känslan av att vara obekväm. Hon studerar gärna närgånget en rörelse med hjälp av loopar och upprepningar. Genom en kombination av ljud och mänskliga röster förmedlas intrycket av att ett rum eller ett föremål har ett medvetande och minns vad det upplevt. På så sätt kan det berätta sin historia. Videoverket Oviss väntan utgår från en tanke om att alla fiktiva karaktärer faktiskt existerar. Karaktärerna bor med varandra i ett inre hus där de väntar på att få användas. Filmen porträtterar detta hus, där karaktärerna är inhysta i de olika rummen. Genom animationens olika material och tekniker speglas deras väntan och önskan att bli redo för att komma ut i världen.


PLAN 6

Judit Kristensen (f. 1990, Umeå) Screen Light and Sky Line Wine and Cheerios Galanty Show Electric Angel Boy Midnight Holding / ‫םולכ ילב ררועתתש בצמ שי םיבנג םע התשת םא‬ Sitting on a Borderline Olja på duk I måleri och teckning skildrar Judit Kristensen sitt liv; ett deklarerande av en yttre värld med Coca Cola, iPhones, filtallrikar och Netflix blandas med ett berättande från en inre värld med ljusa och mörka fantasier. Hon önskar göra betraktaren till en spion som får bevittna emotionellt laddade berättelser som spelas upp i en intim privat sfär. De ämnen hon återkommer till rör vardag och verklighet. Serien av målningar som visas på Bildmuseet är sprungen ur klaustrofobi, dagar och nätter som flyter ihop, instängdhet, social deprivation och tristess under Coronaisolering.


PLAN 6

Per Nenzelius (f. 1984, Kramfors) Building a Desert Installation: Sand, sparkstötting Med fokus på fantasi och symbolik undersöker Per Nenzelius dissociationen mellan existentiella frågor och vårt vardagsliv. Hans arbeten tar form ur personliga upplevelser och ett globalt informationsflöde; som en pilbåge av den typ som kinesiska studenter använde för att belägra sitt universitet i Hongkong 2019, men gjord av längdskidor från Returbutiken på Gimonäs, eller en egentillverkad camping-utrustning av material från Ikea, till en kostnad som är 20 gånger lägre än för jämförbar produkt från Naturkompaniet. Konstnären undersöker hur vi själva kan tillgodose våra materiella önskningar och ställer frågor om behov, konsumtion, överlevnad och lyx. Installationen Building a Desert består av två komponenter och gestaltar mötet mellan idébilden av en främmande öken och den lokalt välkända sparken, där något så tillsynes oförenligt som tidens gång och eftertanke kolliderar.


PLAN 5

Charlotte Ostritsch (f. Örebro, 1980) OBJECTS OF OUTMOST IMPORTANCE Reproduction Fotopolymergravyr OBJECTS OF OUTMOST IMPORTANCE Stilleben Olja på duk OBJECTS OF OUTMOST IMPORTANCE Mimesis Torrnål Charlotte Ostritsch arbetar processbaserat och ser själva görandet som viktigare än slutresultatet. Genom repetition, omtag, upprepningar och justeringar skapar hon strukturer och mönster med en inre logik. Hon har utvecklat en metod där hon upprepar något lustfyllt, som att teckna av något, tills det automatiseras och hon blir som en maskin. Kropp och tanke separeras och metoden för henne bort från sig själv och den inre kritikern. Hennes femårige son följer ibland hennes kreativa process och de arbetar gärna med samma material och inspirerar och kopierar varandra. Samarbetet med barnet är lekfullt och befriande — i det till synes meningslösa uppstår något meningsfullt. I utställningen ger Charlotte Ostritsch en bild av den reproduktiva processen som tagit form i lera, foton och grafiska tryck.


PLAN 6

Jonatan Pihlgren (f. 1993, Hägersten) De trasiga sinnenas gång Olja på duk Förtrollningen Olja på duk Gränsland Olja på MDF Skuldens blick Olja på MDF Jonatan Pihlgren arbetar främst med måleri men även med skulptur, performance, serieteckning och musik. I den konstnärliga processen använder han sig ofta av improvisation; att gå in i tillstånd som kan leda till att man omvärderar saker och ändrar deras funktioner. Han undersöker föremål och deras relation till människokroppen. Dessa handlingar kan se groteska ut men är alltjämt sprungna ur lustfylld kreativitet. Serien av målningar och skulpturer gestaltar den blindes väg genom livet. Det är famlande människor i en kaotisk värld. Verken handlar om förvirring och maktlöshet men även om de luckor som finns i vardagen, in till fantasin och dagdrömmeriet. Världar och olika viljor möts och skapar knutar eller collage, scener som på ett drömlikt sätt utspelar sig på flera platser samtidigt.


PLAN 5

Yuri Rusinov (Georgios Lazaridis) (f. 1988, Temirtau, Kazakstan) Jag tog blicken från en sak för att se på något annat Olja på duk, med kretsande objekt: ett poem och ett objekt En sådan njutning att låta tänderna sjunka in, att vara hunden som biter i stolen Olja på duk Väntan på att brista ut i leenden Olja på duk Styx antenn Olja på duk, trä monterat på konstruktion Yuri Rusinov undersöker en kollektiv subjektiv överbyggnad, en topos [plats] som kan nämnas men aldrig synas. Han kallar det spårning: en “mållös satsning”, en riktning utan slutsats eller syfte, ett tillstånd präglat av intuition och spontanitet. En procedur för att upptäcka konsten som inte väljer att förkasta eller avvisa alla mål, utan som driver fram genom “icke-förståelsen” på ett fruktbart sätt. Mållösheten är främst ett intuitivt tänkande, som inte står i kontrast till det analytiska tänkandet. De är båda verktyg för förståelsen av tidens, ögonblickets, händelsens varaktighet. I sitt arbete vill Yuri Rusinov vara samarbetspartner istället för aktör, på sin spårjakt efter tänkbarheter och återkommande mönster genom markering, skulptering och återanvändning av ytor. Han söker de begränsningar som gör konsten läsbar som ett språk, med hänsyn inte bara till själva konstobjektet utan även till hur det presenteras. Målningar som tagits ner från väggen har hängts upp och monteras på en konstruktion, vilket antyder att konstverket kan uppträda och utföra en handling. Rusinov vill få oss att se uttrycksvägarna som väver samman vår verklighet till den punkt där vi blir inneslutna och avgränsade.


PLAN 5

Sandra Wasara-Hammare, (f. 1986, Kiruna) Jag lägger hjärtat i mitt skåp när jag kommer och tar med det när jag går. Till Julia och Julia Vulkaniserat gummi, betong, brons, tyg, väggfärg Ett transportband av vulkaniserat gummi, en väggmålning och en skulptur i två delar, utgör Sandra Wasara-Hammares verk. I sin konst intresserar hon sig för samtiden, normer, mörka mantran, ekonomiska bonussystem, rädslor och förtvivlan som tankegods, i perspektiv av egna erfarenheter från drygt tio års arbete på golvet på ett av Sveriges största gruvbolag. Verket Jag lägger hjärtat i mitt skåp när jag kommer och tar med det när jag går. Till Julia och Julia refererar till ett slags mantra som konstnären hört under sina år på golvet och till två händelser som inträffat på olika platser i Sverige, då två unga kvinnor som båda hette Julia dödades i arbetsplatsolyckor. En av dem drogs in i en stålvals och den andra föll genom en rostig gallerdurk. Verket manar till hågkomst och gestaltar konstnärens undran och vrede över försummelse och bortvända blickar. Materialen möter våra kroppar och våra sinnen och bär på ett sorgebudskap.


5

BILDMUSEET PLAN 5

Rakel Bergman Fröberg

Rakel Bergman Fröberg

Yuri Rusinov

Yuri Rusinov

HISS

André Fischer

Hannah Brännström

Charlotte Ostritsch

Sandra Wasara-Hammare

Erica Giacomazzi

ENTRÉ HISS ENTRÉ


6

BILDMUSEET PLAN 6

Per Nenzelius Emma Hjelm

HISS

Tekla Bergman Fröberg

Tekla Bergman Fröberg

Joel Danielsson & Louise Öhman

Jonatan Pihlgren

Rakel Bergman Fröberg

Mrah Gazi

Hannah Brännström

Judit Kristensen HISS ENTRÉ

Hannah Brännström

ENTRÉ

Jonatan PihlgrenKONSTHÖGSKOLAN / OVANLIGA TIDER

KONSTHÖGSKOLAN / OVANLIGA TIDER

PETER ÖHRNELL / MÅLNINGAR

NAEEM MOHAIEMEN / JOLE DOBE NA

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK / BILDVERKSTAD

RECEPTION

HUVUDENTRÉ

NAEEM MOHAIEMEN / JOLE DOBE NA

ENTRÉ

P

210517