Page 1

VÅR/ SPRING / SUMMER 2014

SOMMAR/ 2014 1


2


Välkommen

Bildmuseet är ett centrum för samtidskonst och visuell kultur och en plats för upplevelse, reflektion och diskussion. Här visas utställningar med samtida internationell konst, fotografi, arkitektur och design tillsammans med konsthistoriska tillbakablickar. Existentiella, politiska och filosofiska frågor är centrala i programmet. Utställningarna kompletteras av visningar, föreläsningar, seminarier, film och performance. Bildverkstäder och pedagogiska aktiviteter inspirerar till eget skapande. När denna text trycks är Bildmuseet en av tre europeiska toppkandidater till utmärkelsen Council of Europe Museum Prize. Sedan 2012 finns Bildmuseet i en uppmärksammad byggnad vid Umeälvens strand, granne med Konsthögskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Den nya museibyggnaden, ritad av Henning Larsen Architects i samarbete med White, nominerades 2013 till det svenska Kasper Salin-priset och det europeiska Mies van der Rohe-priset och har omskrivits som ett av världens vackraste universitetsmuseer. /

welcome

Bildmuseet is a centre for contemporary art and visual culture as well as a place for experiences, reflection and discussion. The museum exhibits contemporary international art, photography, architecture and design, along with art historic retrospectives. Existential, political and philosophical issues are key to the programme. The exhibitions are complemented by guided tours, lectures, seminars, films and performances. Workshops and educational activities inspire creativity. At this writing, Bildmuseet is one of three top European candidates for the Council of Europe Museum Prize. Since 2012 Bildmuseet has been housed in an acclaimed building by the shores of the Ume River, right next to Umeå Academy of Fine Arts, Umeå Institute of Design and Umeå School of Architecture. The new museum building, designed by Henning Larsen Architects in collaboration with White, was nominated for the European Mies van der Rohe Award 2013, and has been named one of the world’s most beautiful university museums.


översiktsplan / FLOORPLAN

UTSTÄLLNINGSHALL/ EXHIBITION HALL

UTSTÄLLNINGSHALL/ EXHIBITION HALL

UTSTÄLLNING/ EXHIBITION ADMINISTRATION

UTSTÄLLNINGSHALL/ EXHIBITION HALL

UTSTÄLLNING/ EXHIBITION ÖPPEN BILDVERKSTAD/ PUBLIC WORKSHOP

RECEPTION/ INFORMATION DESK HUVUDENTRÉ/ MAIN ENTRANCE

SHOP

FLEXHALL / AUDITORIUM KAFÉ / CAFÉ BIBLIOTEK / LIBRARY ÄLVSENTRÉ/ RIVER ENTRANCE


Innehåll / Content

06-07 thilo frank 08-09 Andreas JOhansson 10-13 leonor fini 14-15 katarina pirak sikku 16 marja helander 17 årets svenska bilderbok 18-19 shahzia sikander 20-21 per enoksson 22 samtida självporträtt 23 master i fri konst 2014 24-26 liselotte wajstedt 27 Carola Grahn 28-31 samtida kinesisk konst 32-33 program / events 34-35 Babyteater och måleri 36 VISNINGAR och verkstad 37 KULTURFÖRSKOLA 38 SKOLPROGRAM 39 SHOP, BIBLIOTEK, KAFÉ 40 Öppettider, kontakt, info


– 13/10 19/01 – 16/03

THilo frank / THE PHOENIX is closer than it appears

VERNISSAGE 19 JANUARI

Thilo Franks spegelinstallation The Phoenix is closer than it appears fyller en sal i Bildmuseet. Med sitt stora format är den ett påtagligt objekt men samtidigt kan verket upplevas som närmast osynligt, bara en reflektion av sin omgivning. Utställningsrummet blir på samma gång en fysisk plats och en spegling. Även installationens insida utmanar våra sinnen; ett gränslöst rum av oändliga speglingar och en ensam gunga i kubens mitt. När man gungar får desorientering full effekt. Väggar, tak och golv försvinner i en rumslig centrifugal rörelse och kroppen tycks försvinna ut i en oändlig rymd. Thilo Frank gör också ett platsspecifikt verk för Bildmuseets stora fönsterparti på receptionsplan. Thilo Frank är född 1978 i Waiblingen, Tyskland, och numera bosatt och verksam i Berlin. Det här är hans första utställning i Sverige. /

OPENING 19 JANUARy

Thilo Frank’s engaging mirror installation The Phoenix Is Closer Than It Appears fills one entire room of Bildmuseet. With its large size it is a tangible object but, at the same time, the installation can be perceived as almost invisible, only a mirror image of its surroundings. The exhibition room becomes, at one and the same time, both a physical space and a reflection. The installation’s interior also challenges our senses: a limitless room of endless reflections and a single swing in the middle of the cube. When the swing starts to move the disorientation exerts its full effect. Walls, ceiling and floor disappear in a spatial centrifugal movement and the body seems to disappear out into an endless space. Frank has also created a site-specific work for Bildmuseet’s large window section on the ground floor. Thilo Frank (born 1978) lives and works in Berlin. This is his first exhibition in Sweden.

6


7

Thilo Frank The Phoenix Is Closer Than It Appears, 2010 Spegelinstallation


19/1 – 16/3

ANDREAS JOHANSSON / PlaCE POSITION

VERNISSAGE 19 JANUARI

Andreas Johanssons illusoriskt tredimensionella landskap återger förfallna, övergivna områden. Han använder sig av collageteknik och utgår ifrån fotografier av den egna närmiljön som han klipper isär och fogar samman till nya sammanhängande helheter. På så sätt skapar han fiktiva platser som relaterar till tidigare verkliga händelser och verksamheter men är helt konstruerade – oåtkomliga, hemlighetsfulla miljöer mellan verklighet och dröm. Andreas Johansson har tidigare presenterat sina landskap i form av popup-böcker, där motiven vecklas ut när pärmarna öppnas. För Bildmuseet skapar han ett helt nytt verk, ett popup-landskap i storformat. Andreas Johansson är född 1977, numera bosatt och verksam i Malmö. Efter studier på Konsthögskolan i Malmö har han deltagit i utställningar bland annat i Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Arles och Hannover. /

OPENING 19 JANUARY

Andreas Johansson’s illusory three-dimensional landscapes depict dilapidated, rundown and abandoned areas. He makes use of collage techniques relying on photographs of his own neighbourhood as a starting-point – cutting them apart and assembling them to form new, coherent entities. In this way, he creates fictitious places that relate to previous actual events and activities, but are entirely constructs of his imagination – inaccessible, secretive environments existing somewhere between reality and dreams. Johansson has previously presented his landscapes in the form of pop-up books, where the motifs emerge when the covers are opened. He is creating a wholly new work for Bildmuseet: a pop-up landscape in large-scale format. Andreas Johansson (born 1977) currently lives and works in Malmö. After completing his studies at Malmö Art Academy, he has participated in exhibitions in Stockholm, Malmö, Copenhagen, Arles and Hannover.

8


Andreas Johansson, Husvagn, 2013 Detalj av Popup-installation

9


31/01 – 27/04

LEONOR FINI / Pourquoi pas?


Leonor Fini Sphinx Amalburga (Sphinx Amoureaux), 1941 Oljem책lning


31/01 – 27/04

LEONOR FINI / Pourquoi pas?

vernissage 2 FEBruari

Leonor Fini (1907–1996) var en uppmärksammad konstnär och personlighet i europeiskt kulturliv under mitten av 1900-talet. Hennes konstnärskap utmanade genom att ifrågasätta gränser mellan kvinnligt och manligt, myt och verklighet, medvetenhet och det omedvetna. Fini gick demonstrativt sin egen väg och hennes arbete utmärks av ett radikalt, konsekvent och individuellt förhållningssätt. Hon rörde sig i surrealistkretsar och deltog i surrealisternas utställningar samtidigt som hon markerade avstånd från gruppens förgrundsgestalt André Breton och hans dominerande inställning. Leonor Finis mångsidiga konstnärskap presenteras nu för första gången i Norden. I utställningen visas målningar, teckningar, bokillustrationer, objekt, text, film och kostymskisser för teater och opera. Utställningen har producerats av Bildmuseet med stöd av Umeå2014. /

opening 2 FEBruary

Leonor Fini (1907–1996) was a recognised artist and personality in Europe’s cultural life in the middle years of the 20th century. Her work challenged conventional ideas through questioning the frontiers between female and male, myth and reality, the conscious and unconscious. Fini demonstratively followed her own path and her work is characterised by a radical, consequential and individual approach. She moved in Surrealist circles and participated in the movement’s exhibitions while as she distanced herself from the group’s flag bearer André Breton and his domineering attitude. Leonor Fini’s many-sided oeuvre is now presented for the first time in the Nordic countries. The exhibition includes paintings, drawings, book illustrations, objects, text, film and costume sketches for the theatre and opera. The exhibition is produced by Bildmuseet with the support of Umeå2014, a key stakeholder in the city’s European Capital of Culture year.

12


Leonor Fini, Corset Chair, 1939 Objekt av bem책lat tr채, p채rlemor och metall


31/01 – 27/04

KATARINA PIRAK SIKKU / NAMMALÁHPÁN

vernissage 2 FEBruari

Kan sorg ärvas? frågade sig Katarina Pirak Sikku när hon började studera rasbiologiska institutets undersökningar av samer från 1900-talets första hälft. Hon granskade arkivmaterial och intervjuade människor som blev utsatta för fotografering, mätning och införda i rasbiologiska institutets listor. Hon intervjuade också deras släktingar för att ta reda på hur händelserna satt spår som märks än idag. På Bildmuseet presenterar hon sin konstnärliga gestaltning av materialet i form av teckningar, fotografier, målningar, installationer och texter. Katarina Pirak Sikku (f. 1965) är utbildad vid konsthögskolan i Umeå och numera bosatt i Jokkmokk. Hennes verk har bland annat visats på Korundi, Rovaniemi 2012; Grafikens hus, Mariefred, 2012; Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombia, 2011; och Árran lulesamisk senter, Drag, Norge, 2011. Utställningen är producerad av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och Kulturkontakt Nord. /

opening 2 FEBruary

Can sorrow be inherited? Katarina Pirak Sikku asked herself when she looked into the studies of Sami people undertaken by the State Institute for Race Biology in the first half of the 20th century. She examined archive material and interviewed persons who had been subject to physical measurement and photographic registration in the Institute’s lists. She also interviewed their families in order to find out how these events have left a scar on their lives that marks them even today. At Bildmuseet she presents her artistic configuration of this material in the form of drawings, photographs, paintings, installations and texts. Katarina Pirak Sikku (born 1965) was educated at Umeå Academy of Fine Arts and is now resident in Jokkmokk, Sweden. Her work has been shown at Korundi, Rovaniemi Finland 2012; Grafikens hus, Sweden, 2012; Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombia, 2011 and Árran lulesamisk senter, Norway, 2011. The exhibition is produced by Bildmuseet with funding support from Umeå2014 and Kulturkontakt Nord.

14


Katarina Pirak Sikku, 2013

15


23/02 – 04/05

MARJA HELANDER / TYSTNAD MARJA HELANDER / SILENCE

vernissage 23 FEBRUARI

I Marja Helanders suggestiva fotografier och videor spelas huvudrollen av det nordliga landskapet och dess speciella levnadsförhållanden. Snölandskap, bergklädda horisontlinjer och karga vidder. Ljusets olika nyanser, mörkrets djup och ensamma fabriksbyggnader förmedlar förtrollande stillhet men också oro. Vad ska hända med de förorenade industrilandskapen? Hur passar människan in i denna miljö? Marja Helander (f. 1965) bor och arbetar i Helsingfors, Finland. Hennes arbeten kretsar ofta kring den egna identiteten i gränslandet mellan finsk och samisk kultur och i mötet mellan samtida och traditionell kultur. Hennes bilder har bland annat visats på National Gallery of Canada, Ottawa, 2013; Northern Photographic Center, Uleåborg, 2012 och Photographic Gallery Hippolyte, Helsingfors, 2010. Utställningen är producerad av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och Kulturkontakt Nord. /

OPENING 23 february

In Marja Helanders suggestive photographs and videos the lead role is played by the Northern landscape and the special living conditions it imposes. Snow-bedecked landscapes, horizontal lines of distant mountains and vast expanses of bare terrain. The light’s different nuances, the depth of darkness and lonely factory buildings convey a bewitching stillness but also a sense of unease. What is to happen with those industrial landscapes stained by pollution? How do we people fit into this environment? Marja Helander (born in 1965) lives and works in Helsinki, Finland. The accent of her work is on her own identity in the borderland between Finnish and Sami culture and on the encounter between contemporary and traditional culture. Her work has been exhibited at the following venues, among others: National Gallery of Canada, Ottawa, 2013; Northern Photographic Center, Uleåborg (Finland), 2012 and the Photographic Gallery Hippolyte, Helsinki, 2010. The exhibition is produced by Bildmuseet with funding support from Umeå2014 and Kulturkontakt Nord. 16


16/03 04/05

ÅRETS SVENSKA BILDERBOK picture book of the year

vernissage 16 mars

Bilderboken är en konstform som kan rikta sig till alla åldrar. Snöbollen – Årets svenska bilderbok är den enda utmärkelsen i Sverige som uppmärksammar bilderboken som konstnärligt medium. Vinnaren offentliggörs och priset delas ut under Littfest – Umeå Internationella Litteraturfestival, 12-15 mars 2014. Boken presenteras sedan i en utställning på Bildmuseet. Under utställningsperioden är det också bilderbokstema i vår bildverkstad för alla åldrar. Snöbollen delas i år ut till den bästa bilderboken i 2013 års utgivning. Bakom priset till årets svenska bilderbok står Krumelur – föreningen för unga ord i norr i samarbete med Umeå2014, Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, Kulturföreningen Pilgatan, Länsbiblioteken i Västerbotten och Västernorrland, Littfest och Bildmuseet. /

OPENING 16 march

The picture book is an art form that can appeal to all ages. Snöbollen (the Snowball) – The Swedish Picture Book of the Year – is the sole award in Sweden that highlights the picture book as an artistic medium. The winner is announced and the prize is awarded during Littfest – Umeå International Literature Festival, 12-15 March 2014. The book will then be presented in an exhibition at Bildmuseet. During this exhibition period, the theme of picture books will be the focus of activities in our workshop which is open to all ages. Snöbollen will be awarded to the best picture book published in 2013. The initiative for the Swedish Picture Book of the Year prize has been taken by Krumelur – the organisation for young words in the north – together with Umeå2014, the Astrid Lindgren Foundation Solkatten, Kulturföreningen Pilgatan, County Libraries of Västerbotten and Västernorrland, Littfest and Bildmuseet.

17


30/03 – 18/05

SHAHZIA SIKANDER / PARALLAX

VERNISSAGE 30 MARS

Shahzia Sikander blandar det indiska miniatyrmåleriets strikta hållning med en västerländsk betoning av det uttrycksfulla och personliga. I videoinstallationen Parallax kombinerar hon teckning, måleri, fotografi, poesi, musik och animation. Här samsas det abstrakta och det föreställande, röster och rytmer. Shahzia Sikanders arbete kommenterar vår tids geopolitiska förändringar, som de senaste årens händelser i Mellanöstern. Parallax handlar om det strategiskt viktiga Hormuzsundet mellan Oman, Förenade Arabemiraten och Iran och utgår från idéer om makt och kontroll. Shahzia Sikander är född 1969 och uppvuxen i Lahore, Pakistan men numera verksam i New York. Hon är bland annat representerad på MOMA, Whitney Museum och Guggenheim i New York. Presentationen på Bildmuseet är hennes första utställning i Skandinavien.

18


OPENING 30 MARCH

Shahzia Sikander blends the strict discipline of miniature painting from the Indian sub-continent with the Western World’s traditional emphasis on the expressive and personal. In the video installation Parallax, she combines drawing, painting, photography, poetry, music and animation. The work presents an encounter between the abstract and figurative, voices and rhythms. Shahzia Sikander’s work comments on our time’s geopolitical changes, such as the events in the Middle East of recent years. Parallax focuses on the strategically important Strait of Hormuz between Oman, UAE and Iran; its original concept is centred in the tensions engendered by ideas of power and control. Shahzia Sikander (born 1969) grew up in Lahore, Pakistan though she is now living and working in New York. Her work is represented at MOMA, Whitney Museum and the Guggenheim in New York among others. The presentation at Bildmuseet is her first exhibition in Scandinavia.

19

Shahzia Sikander, Parallax, 2013 Stillbild från videoinstallationen


06/04 – 01/06

PER ENOKSSON / SKOGEN I MIG PER ENOKSSON / THE FOREST IN ME

VERNISSAGE 6 APRIL

Människans relation till skogen är temat för Per Enokssons installation utanför Bildmuseet. Verket förenar hans intressen för konst och design och består av ett bygge av trä och textil med inslag av ljud och ljus. Skogen i mig speglar en längtan efter ett enklare liv närmare naturen där de dagliga valen reducerats till det allra nödvändigaste. Stadens brus slutar vid en upplyst skylt och en spång tar vid som leder djupare in i skogen. Per Enoksson (f.1965) är konstnär och bor och arbetar i Umeå. Några av hans senaste separatutställningar har ägt rum på Eskilstuna konstmuseum, Sverige, 2012; Vetlanda konstmuseum, Sverige, 2010; GAD, Oslo, Norge, 2009; Derek Eller Gallery, New York, USA, 2009. Verket är producerat med stöd av Umeå2014 och Kulturkontakt Nord. /

OPENING 6 APRIL

People’s relationship with the forest is the subject of Per Enoksson’s installation outside Bildmuseet. This work brings together his interest in art and design and comprises a structure of wood and textile with elements of sound and lighting. The forest in me reflects a longing for a simpler life closer to nature where the everyday choices we make are reduced to those absolutely necessary. The din of the city ends at an illuminated sign and a footbridge leads us deeper into the forest. Per Enoksson (born 1965) is an artist who lives and works in Umeå. Some of his latest solo exhibitions have taken place at Eskilstuna Art Museum, Sweden, 2012; Vetlanda Museum, Sweden, 2010; GAD, Oslo, Norway, 2009 and Derek Eller Gallery, New York, USA, 2009. The work is produced with funding support from Umeå2014 and Kulturkontakt Nord.

20


Per Enoksson Skiss till installation utanfรถr Bildmuseet, 2013

21


03/05 – 25/05

Master i fri konst 2014 MASTER of FINE ARTS 2014

VERNISSAGE 3 maj

Bildmuseet har en lång tradition av att varje vår visa en utställning av avgångsklassen från Konsthögskolan vid Umeå universitet. Efter fem års utbildning visar studenterna sina verk i en gemensam utställning innan de går ut i arbetslivet som färdiga konstnärer. I årets utställning presenteras fjorton masterstudenter som arbetar i olika medier och uttryck: Lasse Brink, Mark Frygell, Jonas Gazell, Anna Johansson, Ingrid Klintskog, Wenche Krusell, Jens Lindqvist, Camilla Lundquist, Chris Magnusson, Ida Persson, Jaqueline Shabo, Madelaine Sillfors, Matti Sumari och Fabian Tholin. Utställningen är kuraterad av Victor Neuman, frilansande kurator baserad i Berlin. Studenterna kommer att presentera sin utställning tis 6 maj 18:30, sön 11 maj 14:00 och tis 13 maj 18:30. /

OPENING 3 may

Bildmuseet has a long tradition of hosting an exhibition, each year, of the graduating class from Umeå Academy of Fine Arts. After five years of education, the students are able to display their work in a joint exhibition before they embark on their working life as artists. This year’s exhibition shows the work of fourteen Master of Fine Arts students who use different media and forms of expression: Lasse Brink, Mark Frygell, Jonas Gazell, Anna Johansson, Ingrid Klintskog, Wenche Krusell, Jens Lindqvist, Camilla Lundquist, Chris Magnusson, Ida Persson, Jaqueline Shabo, Madelaine Sillfors, Matti Sumari and Fabian Tholin. The exhibition is curated by Victor Neuman, free-lance curator based in Berlin. The students will present their exhibited work on Tuesday 6 May at 18.30 h., Sunday 11 May at 14.00 h. and Tuesday 13 May at 18.30 h.

22


07/05 – 01/06

SAMTIDA SJÄLVPORTRÄTT CONTEMPORARY SELF PORTRAITS

VERNISSAGE 7 maj

Självporträtt är ett sätt att undersöka sig själv genom att avbilda sitt yttre och inre. Under två år har Bildmuseet samarbetat med konsthögskolor i Estland, Finland, Irland och Lettland för att utarbeta konstpedagogiska metoder kring självporträtt. I en mindre utställning visar vi nu fotografi, skulptur, collage och bildspel från de workshops som hållits på fem platser i Europa. Med olika konstnärliga tekniker och metoder har deltagare i olika åldrar berättat om sig själva. Bildmuseet bjuder också in dig till en publik konferens fredag 9 maj där arbetet med självporträtt kommer att presenteras och sammanfattas. Den arrangeras i samarbete med institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet och konstkonsulenten vid Region Västerbotten. Samtida självporträtt är finansierat av EU:s kulturprogram.

KONFERENS 9 MAJ

/ OPENING 7 may

CONFERENCE 9 MAY

The self-portrait is a way of examining oneself through depicting one’s outer and inner self. Over a period of two years Bildmuseet has collaborated with Colleges of Art in Estonia, Finland, Ireland and Latvia in order to draw up a relevant pedagogical methodology relating to self-portraits. In this exhibition we are showing photography, sculpture, collage and a slideshow based on material produced in workshops held at five locations in Europe. Using different artistic techniques and methods, the participants of different ages have all revealed something about themselves. Bildmuseet also invites you to a public conference on Friday 9 May where the work with self-portraits will be presented and summarised. This is arranged in collaboration with the Department of Creative Studies, Umeå University and the Fine Arts Co-ordinator for Region Västerbotten. The Contemporary self-portraits project is financed by the EU’s Culture Programme.

23


24


25

Liselotte Wajstedt, The Lost One, 2013


25/05 – 07/09

liselotte wajstedt / THE LOST ONE

VERNISSAGE 25 maj

I Liselotte Wajstedts nya film The Lost One söker hon sin mormors historia och finner paralleller och kopplingar till sitt eget liv. Hon berättar på ett personligt sätt historien om en kvinna som vågade gå sina egna vägar och om hur det togs emot av hennes omvärld. Filmen speglar en unik berättelse och många djupt allmänmänskliga upplevelser och tankar om livet. The Lost One visas som en installation i Bildmuseets bottenvåning. Liselotte Wajstedt (f. 1973) är konstnär och filmmakare. Hon bor och arbetar i Kiruna. Hennes filmer rör sig ofta någonstans i gränslandet mellan dokumentär och experimentell konstfilm. Bland hennes filmer återfinns Kiruna – Rymdvägen, 2012; A Soul of a City, 2012; I am in Lavvu, 2011; Àrvas, musikvideo, 2009; Faces, 2008; A sami in the city, 2007; The sami and her body, 2007 och A city sami in the woods, 2007. Utställningen är producerad av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och Kulturkontakt Nord. /

OPENING 25 may

In Liselotte Wajstedt’s new film The Lost One she looks for her grandmother’s history and finds parallels and connections to her own life. In a personalised way she tells the story of a woman who dared to follow her own path in life and how the world around her reacted to this. The film represents both a unique tale and many profoundly universal experiences and ideas about life. The Lost One is shown in the form of an installation on the ground floor of Bildmuseet. Liselotte Wajstedt (born 1973) is an artist and filmmaker. She lives and works in Kiruna in northern Sweden. Her films exist in the borderland between documentary and experimental arthouse movie. Her films include Kiruna – Rymdvägen, 2012; A Soul of a City, 2012; I am in Lavvu, 2011; Àrvas, musikvideo, 2009; Faces, 2008; A sami in the city, 2007; The sami and her body, 2007 and A city sami in the woods, 2007. The exhibition is produced by Bildmuseet with funding support from Umeå2014 and Kulturkontakt Nord.

26


25/05 – 07/09

carola grahn

VERNISSAGE 25 maj

Carola Grahns ljudinstallation utanför Bildmuseet markerar den samiska historiens närvaro i Umeå. Verket bygger på en föreställning om att när människor tystas eller tystnar jämrar sig den förtvivlade marken. Då viskar den om historierna vi glömt, förträngt och förvägrats. Utsikten över Umeälven intill låter besökaren kontemplera relationen mellan landskap och historia. Carola Grahn (f.1982) kommer från Jokkmokk men bor och verkar i Stockholm. Hon arbetar bland annat med fotografi, ljud och text. Flera av hennes verk ställer frågor kring samisk och svensk identitet, och fokuserar på maktstrukturer i relation till genus och etnicitet. Hennes verk har bland annat visats på Centrum för Fotografi, Stockholm, 2013; Malmö Konsthall, Malmö, 2013 och Galleri Mejan, Stockholm, 2013. Hon publicerade även romanen Lo & professorn 2013. Verket är producerat med stöd av Umeå2014 och Kulturkontakt Nord. /

OPENING 25 may

Carola Grahn’s sound installation outside Bildmuseet marks the presence of Sami history in Umeå today. The work is based on a conception that when people are silenced or hold their tongue the disconsolate land groans. It starts to whisper about the stories we have forgotten, repressed and denied. The view over Ume River allows the visitor to contemplate the relationship between landscape and history. Carola Grahn (born 1982) comes from Jokkmokk but lives and works in Stockholm. Amongst other things, she works with photography, sound and text. Several of her works pose questions concerning Sami and Swedish identity; they focus on power structures in relation to gender and ethnicity. Her work has been exhibited at the following venues among others: Centrum för Fotografi, Stockholm, 2013; Malmö Konsthall, 2013 and Galleri Mejan, Stockholm, 2013. She has also published the novel Lo & professorn 2013. The work here is produced with funding support from Umeå2014 and Kulturkontakt Nord. 27


08/06 – 12/10

right is wrong / SAMTIDA KINESISK KONST

VERNISSAGE 8 juni

Utställningen Right is Wrong visar kinesisk konst från fyra decennier och presenterar samtidskonstens framväxt i Kina. Med start i 70-talet och konstnärsgrupper som No Name group och The Star group, via händelserna på Himmelska fridens torg 1989, följer vi utvecklingen fram till dagens rika konstscen. Utställningen fyller Bildmuseets alla salar och omfattar drygt 60 konstverk med allt från måleri, fotografi, skulptur, video till installation och performance. Right Is Wrong presenterar centrala verk av betydande konstnärer och en nutida kinesisk konsthistoria. Verken ingår i en av världens främsta samlingar av kinesisk samtidskonst; M+ Sigg Collection från M+ Museum for Visual Culture som öppnar i Hongkong 2017. Utställningen är producerad av Bildmuseet och M+. Kuratorer: Lars Nittve, Pi Li och Katarina Pierre i samarbete med Uli Sigg. /

OPENING 8 june

The exhibition Right is Wrong shows Chinese art from four decades and presents the emergence of contemporary art in China. Starting in the 1970’s and with groups of artists such as No Name group and The Star group, via the events in Tiananmen Square in 1989, we follow developments up to today’s prolific art scene. This exhibition fills all spaces at Bildmuseet; it comprehends just over 60 works of art ranging from painting, photography, sculpture, video to installation and performance. Right Is Wrong presents key works of important artists and is a panorama of contemporary Chinese art history. The works are part of the world’s foremost collections of Chinese contemporary art; M+ Sigg Collection from the M+ museum for visual culture which is opening in Hong Kong in 2017. The exhibition is produced by Bildmuseet and the M+ museum. Curated by Lars Nittve, Pi Li and Katarina Pierre in collaboration with Uli Sigg.

28

Till höger: Zhang Huan, Family Tree 3, 2000 Färgfotografi, en av åtta delar i serien


29


08/06 – 12/10

Right is wrong / SAMTIDA KINESISK KONST

30


Cao Fei, Whose Utopia, 2006 Stillbild från video Till vänster: Zhang Peili, X Series No. 4, 1987 Oljemålning Zhang Xiaogang, Bloodline Series, 1998 Oljemålning Yang Fudong, Seven Intellectuals in a Bamboo Forest, 2003 Stillbild från 35 mm film

31


program / events

tisdagkvällar och helger

Föreläsningar, visningar, performance, debatter, film, konstnärspresentationer, konserter och dans fördjupar och kompletterar utställningarna. Tisdagar kl 18:30 har vi evenemang och kvällsöppet till 20:00. På helgerna bjuder vi på visningar, bildverkstad och program. Alltid fri entré. Nya programpunkter och event tillkommer allt eftersom. Missa till exempel inte vårens program i anslutning till Leonor Fini-utställningen. Ett uppdaterat program finns alltid på vår webbplats www.bildmuseet.umu.se /

Tuesday evenings and weekends

Lectures, guided tours, performances, debates, films, artist presentations, concerts and dance enhance and complement the exhibitions. Tuesdays at 18.30, we have events and stay open until 20.00. At weekends we offer guided tours, workshops and scheduled events. Admission is always free. New programme items and events will be added during time. For example, don’t miss the program in conjunction to the Leonor Fini exhibition this spring. An updated calendar of events is always available at our website www.bildmuseet.umu.se/en

32


33


17/02 – 25/02

här är jag! / Babyteater och babymåleri Here I am! / Babyteater och babymåleri

premiär 17 februari

Alla människor har rätt till kultur, även de allra minsta. Tillsammans med Ögonblicksteatern bjuder Bildmuseet in till en helhetsupplevelse av teater och måleri för barn mellan 6 och 18 månader och deras föräldrar. Med temat självporträtt och identitet utforskar vi tillsammans med vår publik den allra närmaste världen – oss själva. Ögonblicksteatern ger föreställningen ”Här är jag!” som bygger på nya bilder av Stina Wirsén och inspiration från hennes böcker. Efter paus fortsätter vi med babymåleri med ätbara färger under ledning av Bildmuseets pedagoger.

målgrupp tillfällen

Barn 6-18 månader och deras föräldrar Kl 13:00-15:00 den 17 februari (premiär), 18 februari, 19 februari, 20 februari, 24 februari och 25 februari 2014 Två timmar inklusive paus med frukt Fri entré men bindande föranmälan till info@bildmuseet.umu.se

LÄNGD biljetter

/ premiere 17 february

Everyone has the right to culture, even the very youngest. Together with Ögonblicksteatern, Bildmuseet opens its doors to a holistic experience of theatre and painting for children between 6 and 18 months of age and their parents. Echoing the theme of self-portrait and identity, together we explore, with our public, the world with which we are most familiar - ourselves. Ögonblicksteatern is offering the performance Here I am!, based on new pictures by Stina Wirsén and with inspiration from her books. After a well-deserved break, we continue with baby painting using edible finger paint under the supervision of Bildmuseet’s educators.

target AUDIENCE DATES

Children 6-18 months and their parents February 17th (premiere), 18th, 19th, 20th, 24th and 25th, 2014, at 13:00-15:00 Two hours including fruit break Free admission but prior registration: info@bildmuseet.umu.se

DURATION tickets

34


35


visningar & VERKSTAD / TOURS & WORKSHOP

bildverkstad HELGER & lov

Kreativ verkstad för alla åldrar under ledning av konstpedagog lördagar och söndagar 12:00-17:00. Under sport- och påskloven är bildverkstaden dessutom öppen tis-fre 12:00-16:00

VISNINGAR SÖN & ONS

Visning av utställningarna sön 13:00 och ons 12:30. Välkommen att kombinera visningen med ett besök i kafé Hansson & Hammar

FAMILJEvisning

Familjevisningar alla lördagar kl. 13:00. Visningarna blir en konstupplevelse som barn och vuxna kan dela. Mycket små barn kan uppleva konst. Visningar med babymåleri torsdag 23/1, 20/3 och 24/4 kl 14:00-16:00 för vuxna med barn upp till 15 mån. Föranmälan krävs. Se också sid 40

babyvisning

boka visning

Boka visning för en grupp – dina vänner, din förening eller din arbetsplats. Mer info och bokningsformulär finns på vår webb /

WORKSHOPS weekends & HOLIDAYS

Creative workshops for all ages, supervised by an art educator, Saturdays and Sundays 12:00 to 17:00. During sports holiday and Easter break the public workshop is open Tuesdays to Fridays, 12:00 to 16:00.

TOURS SUN & WED

Guided tours of ongoing exhibitions are conducted on Wednesdays at 12:30 and Sundays at 13:00. You are welcome to combine the lunch tour with a visit at the restaurant, Hansson & Hammar.

family TOURS

Family tours Saturdays at 13:00. The tour will be an art experience that children and adults can share. Very young children can experience art. We offer tours and baby painting for babies up to 15 months and their parents, on Thurs the 23/1, 20/3 and 24/4 at 14:00 to 16:00. Prebooking required.

Baby tours

PREBOOKED TOUR

In addition to public tours, it is also possible to book a private tour for a group of friends, an association or your colleagues.

36


öppen KULTURförskola / open CULTURAL preschool

fredagar 11-15

Bildmuseet är en mötesplats där föräldralediga kan möta konst och kultur tillsammans med sina barn. Varje fredag under terminerna är det öppen kulturförskola i vår bildverkstad. Tillsammans tittar vi på utställningarna och inspireras av bilder och konst. Föräldrar och barn får skapa och vara kreativa tillsammans under ledning av en konstpedagog. Ålder: 0-6 år. Ingen föranmälan krävs. Öppen kulturförskola är ett samarbete mellan Bildmuseet och Idéan vid Umeå kommun. Under vårterminen pågår den från 17/1 till 2/5. OBS! Fredag 7/3 under sportlovet och 18/4 under påsklovet är bildverkstaden öppen för alla åldrar, med fokus på skolbarn. Kulturförskolan gör uppehåll från 9/5 och över sommaren. /

fridays 11-15

Bildmuseet is a meeting point where parents on parental leave can experience art and culture with their children. Every Friday throughout the school terms, there is an open-door cultural preschool in the workshop area. Together, we will look at exhibitions and take inspiration from images and art. Parents and children are given the opportunity to create and be creative together under the guidance of an art educator. Age: 0-6 years. Reservation is not required. The cultural preschool is a collaboration between Bildmuseet and Idéan at Umeå municipality. It will run throughout the autumn term from the 17/1 until the 2/5. N.B. Fridays the 7/3 and 18/4 during the school breaks the workshop will be open to all age groups, with a focus on school children. The cultural preschool will take a break from the 9/5 and over the summer.

37


skolprogram / school programMe

tis-tOR 9-16

För skolklasser och förskolegrupper erbjuder vi program anpassade till olika åldrar. En konstpedagog presenterar teman eller tekniker i de aktuella utställningarna, eleverna deltar i diskussioner, gruppövningar och praktiska aktiviteter. Bildmuseet tar emot skolgrupper tisdag – torsdag mellan 9:00 och 16:00. Alla skolprogram är kostnadsfria och pågår 1-2 timmar. Mer information om skolprogrammen och länk till formulär för bokningsförfrågan finns på vår webbplats. /

tue-THU 9-16

For school classes and pre-school groups, we offer events that suit different age groups. An art educator presents themes or techniques from ongoing exhibitions and the students partake in discussions, group exercises and practical activities. Bildmuseet accepts school groups from Tuesdays to Thursdays between 9:00 and 16:00. All school events are free and run for 1-2 hours. More information regarding school events as well as links to the booking forms can be found at our website.

38


shop / bibliotek / Kafé shop / library /café

shop

Ett varierat utbud av konstböcker, kataloger, affischer, vykort och andra bildsouvenirer finner du i Bildmuseets shop

Kafé / restaurang

Intill Bildmuseets flexhall i Konstnärligt campus suterrängvåning finns kafé och restaurang Hansson & Hammar

bibliotek

På bottenplan finns också universitetsbibliotekets filial med böcker och tidskrifter om konst, arkitektur och design /

shop

You can find a variety of art books and catalogues, posters, postcards and other art souvenirs in the museum shop

café / restaurant

Next to Bildmuseet’s flexhall in the basement of Umeå Arts Campus you will find Hansson & Hammar café and restaurant

library

On the ground floor, there is also a small public branch of the university library, with books and magazines on art, architecture and design

39


Tis 11:00 – 20:00 / Ons – Sön 11:00 – 18:00 Mån stängt / Fri entré

telefonnummer

Reception 090-786 74 00 Växel 090-786 50 00

Hitta hit

Östra Strandgatan 30B, Umeå. Ta strandpromenaden till Konstnärligt campus eller lokalbussar 1, 5, 6 och 8. Parkeringsplatser finns vid älven nära kyrkbron eller längs gatorna Öst på stan.

MER INFO

www.bildmuseet.umu.se /

Opening hours

Tue 11:00 – 20:00 / Wed – Sun 11:00 – 18:00 Mon closed / Free admission

telephone

Reception +46 90-786 74 00 Switchboard +46 90-786 50 00

find us

Östra Strandgatan 30B, Umeå. Follow the river promenade to Umeå Arts Campus or go by bus no 1, 5, 6 or 8. Parking spaces available by the river near the bridge or along the streets near the campus

FURTHER INFO

www.bildmuseet.umu.se

Partners 2014

40

Framsidan: Fang Lijun, Untitled, 1995. Courtesy of M+ Sigg Collection. Foto sid 33, 38 Andreas Nilsson; sid 37 Polly Yassin och sid 39 Mikael Lundgren

Öppettider

Bildmuseet Spring / Summer 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you