Presentatie webinar Tienvoet 3 maart 2021

Page 1

Proces. 3 maart 2021

1/67


sept 2020

nov 2020

dec 2020

januari en februari

maart 2021

start voorlopig

webinar #1

meedenktafels

uitwerking ideeën naar

webinar #2

stedenbouwkundig

stedenbouwkundig

plan

ontwerp

Waar komen we vandaan? 3 maart 2021

2/67


De afgelopen periode webinar 25 november 2020 3 maart 2021

3/67


De afgelopen periode meedenktafels 16 december 2020 3 maart 2021

4/67


Stedenbouwkundig plan. 3 maart 2021

5/67


Dorpse schaal Rondje Heinenoord 3 maart 2021

Bijschrift afbeelding 6/67


Laan

Waard

Kreek

Planessenties 3 maart 2021

7/67


Van schetsontwerp naar stedenbouwkundig plan 3 maart 2021

8/67


De Kreek

De Waard

De Laan

Een divers plan

3 maart 2021

9/67


De dorpse entree van Heinenoord

Laan

3 maart 2021

10/67


Waard

Woningen direct aan het landschap en in haakse hofjes

3 maart 2021

11/67


Woningen direct aan het water

Kreek

3 maart 2021

12/67


Terugkoppeling thema’s. 3 maart 2021

13/67


Thema: Groen en water 3 maart 2021

14/67


• Bomen en bezonning (tuinen) • Openbare route irt privacy • (doodlopend) water als aandachtspunt • Goede soortkeuze van beplanting, passend binnen de Hoeksche Waard maar ook in relatie tot beheer, plagen en ziektes

Opmerkingen thematafels december 2020 3 maart 2021

15/67


Vindt u op basis van het getoonde plan dat er voldoende groen is opgenomen?

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

16/67


Als er in de nieuwbouwwijk Tienvoet een openbaar park komt, zou u dat zelf gaan gebruiken?

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

17/67


Groen en water Themakaart 3 maart 2021

18/67


Centraal in het plangebied ligt een openbare groenstructuur: de Waard. Wat vindt u de meest wenselijke uitstraling voor de Waard?

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

19/67


Water gerelateerde sfeer Natuurlijke oevers en woningen aan het water 3 maart 2021

20/67


Parkachtige sfeer Afwisselend bomen en open zichten en paden door het groen 3 maart 2021

21/67


Pollvragen. 3 maart 2021

22/67


Thema: Spelen en verblijven. 3 maart 2021

23/67


• Veilige speelplekken voor alle leeftijden • Ontmoetingsplekken én toegankelijkheid voor ouderen • Natuurlijke spelen • Sportaanleidingen • Hondenuitlaatplekken

Opmerkingen thematafels december 2020 3 maart 2021

24/67


“In dit openbare park, de waard, komen mogelijkheden om te spelen en te verblijven. Welke type speelplekken ziet u het liefst voor zich?”

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

25/67


Spelen en verblijven Globale themakaart 3 maart 2021

26/67


Natuurspelen

Spelen en verblijven Natuurlijk spelen 3 maart 2021

27/67


Zitplaats aan water Waterspeelplaats

Spelen en verblijven Plekken aan het water 3 maart 2021

28/67


Sportaanleidingen in de openbare ruimte

Hondentrainterrein

Spelen en verblijven Andere verblijfsplekken 3 maart 2021

29/67


Pollvragen. 3 maart 2021

30/67


Thema: woonprogramma 3 maart 2021

31/67


• Diversiteit aan woonproducten in het plan • Woningen voor alle doelgroepen

Tinyhouses: • Vrijheid voor zelfontwerp • Collectieve ruimtes • Voldoende plek voor bergingen

Opmerkingen thematafels december 2020 3 maart 2021

32/67


“In wat voor soort woning zou u geïnteresseerd zijn?”

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

33/67


Programma 142 woningen Themakaart 3 maart 2021

34/67


Appartementen

Rijwoningen

Vrijstaand / 2 onder 1 kap

Beeldkwaliteitssferen woningen

3 maart 2021

35/67


veilige oversteek Openbaar pad

wandelpad naar bushalte

Bergingen Tiny Houses

Bergingen

Appartementen

Parkeerplekken plek voor kleinschalige evenementen

Tiny Houses

Parkeerplekken

Openbaar pad

speelplek

Referentiebeelden 3 maart 2021

36/67


“Hoe wenst u te wonen?”

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

37/67


Woonsferen Wonen aan het water 3 maart 2021

38/67


Woonsferen Wonen in een woonhof 3 maart 2021

39/67


Woonsferen Wonen in een woonstraat 3 maart 2021

40/67


Pollvragen. 3 maart 2021

41/67


Thema: Verkeer en parkeren 3 maart 2021

42/67


• Let op parkeren en fruitdragende bomen • 1 parkeerplaats in de buurt van de woning een pré • Parkeren aan de achterzijde woning positief • Mogelijkheid tot parkeren op eigen erf • Let op verkeersveiligheid: oversteken, drempel • Aandachtspunt geluidoverlast ( = onderzocht) • Deelmobiliteit is interessant om te onderzoeken

Opmerkingen thematafels december 2020 3 maart 2021

43/67


15 km/h

15 km/h

50 km/h

30 km/h

15 km/h

Verkeersstructuur en parkeren Globale themakaart 3 maart 2021

44/67


Wandelpaden door de Waard

Verkeersremmende maatregelen

30 km / h zone

Verkeersstructuur en parkeren Referentiebeelden 3 maart 2021

45/67


“Hoe belangrijk vindt u het, dat u dichtbij uw woning parkeert?”

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

46/67


Parkeerhof in het groen Parkeerplaatsen aan de achterzijde

Verkeersstructuur en parkeren Referentiebeelden 3 maart 2021

47/67


Pollvragen. 3 maart 2021

48/67


Thema: Duurzaamheid 3 maart 2021

49/67


• Lokale materialen • Inheemse soorten • Ontwerpen voor dieren • Slimme en innovatieve energievoorzieningen

Veel duurzaamheidsmaatregelen vinden in de gebouwen / woningen plaats. Nadere uitwerking volgt in de komende fase en zal u tzt over geïnformeerd worden.

Opmerkingen thematafels december 2020 3 maart 2021

50/67


Duurzaamheid Globale themakaart 3 maart 2021

51/67


“Hoe belangrijk vindt u het dat de nieuwe buurt natuur bevat en bijdraagt aan het ontstaan van diverse soorten bomen?”

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

52/67


Duurzaamheid Materialenkeuze 3 maart 2021

53/67


“Hoe belangrijk vindt u het dat de nieuwe buurt de richtlijnen van klimaatadaptatie volgt?”

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

54/67


Duurzaamheid Plekken voor waterberging 3 maart 2021

55/67


“Hoe belangrijk vindt u het om te wonen in een duurzame woning?”

Resultaten enquête november 2020 3 maart 2021

56/67


Duurzaamheid Benutten van daken 3 maart 2021

57/67


Pollvragen. 3 maart 2021

58/67


Vervolgproces. 3 maart 2021

59/67


Q2 2021 Uitwerking Stedenbouwkundig plan naar Inrichtingsplan (buitenruimte) Uitwerking Architectuur en beeldkwaliteit woningen

Q3 2021 Ontwerp woningen gereed

Q2 2021 - Q2 2022 Civiele voorbereiding • Uitwerking van het plan • Kabel en leidingen verleggen • Voorbelasting van de wegen en percelen • Bouwrijp maken

Q4 2021 Start verkoop Q3 2022 Start bouw 2021

2022

Planning proces t/m start bouw 3 maart 2021

60/67


3 maart 2021

61/67


Een integraal plan voor Tienvoet 3 maart 2021

62/67


Een integraal plan voor Tienvoet 3 maart 2021

63/67


Vervolgproces. 3 maart 2021

64/67


Q2 2021 Uitwerking Stedenbouwkundig plan naar Inrichtingsplan (buitenruimte) Uitwerking Architectuur en beeldkwaliteit woningen

Q3 2021 Ontwerp woningen gereed

Q2 2021 - Q2 2022 Civiele voorbereiding • Uitwerking van het plan • Kabel en leidingen verleggen • Voorbelasting van de wegen en percelen • Bouwrijp maken

Q4 2021 Start verkoop Q3 2022 Start bouw 2021

2022

Planning proces t/m start bouw 3 maart 2021

65/67


1. Vooroverleg met diverse belanghebbenden en belangstellenden 2. Ontwerp bestemmingsplan (vaststelling door college van b&w) belanghebbenden kunnen zienswijze indienen 6 weken ter inzage 3. Vaststelling bestemmingsplan (door gemeenteraad) eventuele zienswijzen worden meegewogen in besluit om vast te stellen 6 weken ter inzage - mogelijkheid beroep

Planning procedures bestemmingsplan

3 maart 2021

66/67


3 maart 2021

67/67


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.