Verslag informatieavond 13 januari 2020

Page 1

Informatieavond Horne Quartier & De Lichtenberg Maandag 13 januari 2020

Gespreksleider Rik van Druten heet de genodigden welkom.

Toelichting gemeente door wethouder Wendy van Eijk

Wethouder Wendy van Eijk heet de aanwezigen welkom en blikt terug op de geschiedenis van Horne Quartier en De Lichtenberg. De afgelopen jaren hebben er gewenste, maar helaas ook ongewenste ontwikkelingen (arbeidsmigranten) plaatsgevonden. In april 2019 heeft Novaform de gemeente gevraagd samen te werken om te komen tot een ontwikkelvisie voor de toekomst van deze locatie. De raad heeft ingestemd met die bestuursopdracht en daarbij als wens uitgesproken te mogen besluiten over eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan. De wethouder benadrukt dat de gemeente de betrokkenen in dit proces graag aan de voorkant meeneemt en een open dialoog voert. Zij nodigt de aanwezigen uit een positieve grondhouding aan te nemen en spreekt vertrouwen uit in de kansen die het traject biedt. Vraag: “Gaat het COA per september weg”? Wethouder van Eijk: de bestuursopdracht loopt tot 15 september 2020, dan het terrein vrijgemaakt wordt. Vraag: “Waarom is meneer Poel hier zelf niet?” Paul van den Heuvel: onze opdracht is de visie te ontwikkelen vanaf dit punt. Wij hebben een machtiging van HQ om de ontwikkeling te gaan trekken. Wethouder van Eijk: Stichting HQ Weert heeft Novaform gemachtigd om met de gemeente een ontwikkelvisie op te stellen. Als die er ligt kan er een realisatieovereenkomst komen, waarvoor opnieuw wordt gekeken met wie die kan worden uitgewerkt. Vraag: “Ik ben al jaren geleden met een plan voor het gebied bezig geweest (Hippische campus). Er was een grote subsidie voor de verbouwing van het theater maar twee jaar later is er nog niets gebeurd. Wat is er mis gegaan?” Wethouder van Eijk: het klopt dat er een provinciale subsidie is toegekend voor de restauratie van de Lichtenberg. Er is overleg geweest tussen de eigenaar en de Provincie Limburg, er is meer tijd nodig om dat uit te werken. Vooruitlopend op de op te stellen ontwikkelingsvisie hebben de eigenaren een principeverzoek ingediend voor een horecavoorziening. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan Woongebieden 2019. Paul van den Heuvel: de gemeente stelt als voorwaarde dat eerst het openluchttheater gerestaureerd moet worden alvorens een horecavoorziening gerealiseerd mag gaan worden. Als de ontwikkeling die u voor ogen heeft daar passend is, bent u van harte welkom om die aan Novaform kenbaar te maken. Vraag: “Wij hebben meermaals gesproken met Anton Poel. De toezeggingen die zijn gedaan, zijn die aan Novaform overgedragen? Anders willen wij ze graag op een later moment aan Novaform toelichten.” Paul van den Heuvel: uiteraard gaan wij ook graag met de Wijkraad weer in gesprek. Er heeft al een kennismaking plaatsgevonden en zullen nog meer gesprekken volgen. Vraag: “De gemeente heeft in 2016 het terrein afgegeven aan HQ, waarom wil ze nu toch weer invloed hebben, waarom heeft ze die toen afgegeven?” Wethouder van Eijk: De gemeente had geen eigendom en was slechts als partij betrokken tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Stichting HQ Weert. Er is toen voor gekozen niet zelf te gaan verwerven en niet zelf te gaan ontwikkelen. Wij trekken het 1


nu niet naar ons toe maar houden wel graag de regie op wat er gaat plaatsvinden omdat we het zien als een kans om het gebied op te waarderen. Vraag: “U sprak over juridisch en economisch eigenaar, wie is wie?” Wethouder van Eijk: ik heb die informatie niet paraat maar kom er op terug.

Voorstellen Novaform en toelichten ontwikkelingsopgave door Paul van den Heuvel

Paul van den Heuvel introduceert Novaform en schetst de achtergrond en samenstelling van het bedrijf. Novaform start met het opstellen van een gebiedsvisie en een haalbaarheidsonderzoek. Doel is het gebied openbaar toegankelijk te maken. Onderzocht wordt ook of er met de huidige bestemming voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Novaform borduurt voort op de thema’s die er al liggen op het terrein: educatie, vrije tijd, sport, cultuur en zorg.

Toelichting proces - planning door Paul van den Heuvel

Paul van den Heuvel licht namens Novaform toe op welke wijze en welke momenten de omgeving wordt betrokken bij de vorming van de gebiedsvisie. 

Wandeling - rondleiding | vrijdag 17 januari 2020 van 15:00-17:00u

Workshop 1 | maandag 27 januari 2020 om 19:30u  

Ophalen informatie en ideeën voor de identiteit van het gebied Ontwerpsessies ruimtelijke-en landschappelijke structuur en beeldtaal van de openbare inrichting en gebouwen

Workshop 2 | maandag 17 februari 2020 om 19:30u

Informatieavond terugkoppeling workshops | maandag 16 maart 2020 om 19:30u Ambtelijke procedure voor besluitvorming:

Informatiebijeenkomst commissie R&E | dinsdag 21 april 2020

Besluitvorming visie in college van B&W | dinsdag 26 mei 2020

Besluitvorming visie in raadsvergadering| woensdag 8 juli 2020

Vragen

Vraag: “Wat moet ik me voorstellen bij de branding van het gebied?” Paul van den Heuvel: We willen een eenduidig beeld van het gebied uitdragen en iedereen laten zien wat de kansen en mogelijkheden zijn binnen dit gebied. Vraag: “Ik zie onze input als een grote trechter voor me, in hoeverre kunnen we die nu al beperken tot de vijf pijlers?” Paul van den Heuvel: Een aantal van de monumentale panden op het terrein is zeker niet geschikt voor woningbouw dus we gaan verder kijken. Woningbouw is mogelijk als 2


aanvulling op de thema’s maar ook niet meer dan dat. Wellicht komen er uit de workshops aanvullende thema’s. Wethouder van Eijk: Op het moment dat woningbouw in dat gebied zou worden toegelaten is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en moet aansluiting worden gevonden bij het woningbouwprogramma voor de gehele gemeente Weert. Daarbij is er ook een verplichting om af te stemmen met de regio en de Provincie. Het uitgangspunt is absoluut de 5 pleinen maar met alleen een maatschappelijke bestemming kom je niet tot een duurzame exploitatie van het gebied. We sluiten woningbouw daarom niet uit maar het moet wel passend zijn. Vraag: “Een visie ontwikkelen is nodig maar hoe ziet het proces voor de realisatie er uit?” Paul van den Heuvel: Het begint met een visie. Een onderdeel daarvan is een stedenbouwkundige kaart met een volgorde waarin de ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd. Vraag: “Wat wordt bedoeld met de 5 pleinen?” Paul van den Heuvel: De 5 pleinen komen voort uit de visie uit 2016; COA-plein, Educatie-, Ontwikkelings-, Zorg- en Sportplein. Wij hebben de term pleinen verlaten (omdat de thema’s goed kris kras door het gebied kunnen liggen, pleinen is daarmee verwarrend) en spreken over thema’s. Thema’s waaraan vastgehouden wordt zijn de educatie, vrije tijd, sport, cultuur en zorg. Vraag: “Wat zijn de kaders waarbinnen e.e.a. zich gaat bewegen? Wat is bindend? Ik maak mij zorgen over hinder voor de omgeving, we hebben dit al eerder aangegeven bij bijeenkomsten.” Paul van den Heuvel: Bij de intentieovereenkomst zijn de Ontwikkelvisie Weert-West en de Structuurvisie als kader meegegeven. Wethouder van Eijk: Indien wijziging van de bestemmingsplannen nodig is, moet daarbij altijd een ruimtelijke onderbouwing worden gegeven. Dat wordt door een bureau opgesteld, door de gemeente getoetst en door de raad vastgesteld. Het inspiratiekader waarnaar u verwijst is door het College van B&W vastgesteld en expliciet meegegeven als kader aan Novaform voor de te realiseren visie. Aanvullende vraag: “Wij weten niet wat de gemeente voor ogen heeft voor De Lichtenberg. Wat komt hier voor restaurant?” Wethouder van Eijk: Er is een principeverzoek gedaan om de horecavoorziening toe te staan. Daarover is in augustus een persbericht verstuurd. Het bestemmingsplan waar dit onderdeel van is, wordt op 11 maart door de gemeenteraad vastgesteld. We zullen er voor zorgen dat de informatie die voor u relevant is, ontsloten wordt zodat u daar kennis van kunt nemen. Vraag: “De bijeenkomsten die eerder zijn benoemd gingen juist over de invloed op de omgeving. Wij maken ons hier zorgen over.” Wethouder van Eijk: het document dat is voortgekomen uit de besprekingen is meegegeven als basisdocument aan Novaform. Vraag: “Wordt in de ontwikkeling van het terrein ook rekening gehouden met de komst van arbeidsmigranten of een nieuw AZC?” Paul van den Heuvel: nee, het AZC gaat vertrekken in september en er wordt geen rekening gehouden met arbeidsmigranten. Voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten die er hebben gezeten is een oplossing gevonden. Vraag: “Hoe veel gaat het werk van Novaform kosten, wie gaat dat betalen en heeft het totaalbedrag invloed op de ontwikkeling?” Paul van den Heuvel: het kost de gemeente niks, de visie wordt voor rekening van Novaform ontwikkeld. Wij investeren in het opstellen van de visie die uiteraard financieel haalbaar moet zijn. Wethouder van Eijk vult aan: de inzet van de ambtelijke projectleider wordt betaald door initiatiefnemer Novaform. Vraag: “Wat is de visie straks waard? In hoeverre is die bindend?” Wethouder van Eijk: De gemeenteraad gaat de ontwikkelvisie vaststellen die wordt getoetst middels een haalbaarheidsonderzoek. Er wordt dan ook een realisatieovereenkomst gesloten die juridisch bindend is. 3


Vraag: ‘’Wat betekent duurzame exploitatie?’’ Op het moment dat er een bestemming wordt goedgekeurd en er een invulling aan wordt gegeven moet worden afgerekend met het Rijksvastgoedbedrijf. Als HQ in staat is om er op basis van de huidige bestemming een ontwikkeling te realiseren die geld oplevert, is dat aan die ondernemer. Paul van den Heuvel: ondernemen doe je met zicht op resultaat. Wellicht geeft een bepaalde functie verlies maar leveren andere functies dat weer op. We kijken naar de totale ontwikkeling, die moet tot duurzame exploitatie en een rendabele businesscase leiden. Vraag: “Duurzaam betekent dus rendabel?” Paul van den Heuvel: ja, we bedoelen duurzaam in de zin van een rendabele businesscase waarmee we een ontwikkeling kunnen realiseren die voor de lange termijn bestaansrecht heeft. Aanvullende vraag: “De vorige visie is pas vijf jaar oud. Dus die is mislukt en we gaan naar een volgende?” Paul van den Heuvel: Er heeft een rem gezeten op de ontwikkeling van het terrein omdat er een AZC gevestigd was. Vraag: “Ik dacht dat het gekocht was door een stichting, maar u heeft het over een ondernemer?” Paul van den Heuvel: Het zijn investeerders die zich samen hebben gevoegd in een stichting. Vraag: “Wat is het doel van de stichting?” Paul van den Heuvel: Een rendabele ontwikkeling voor de lange termijn. Vraag: “Voor hoe lang moet er nog afgerekend worden met het Rijksvastgoedbedrijf en wie rekent af met wie?” Paul van den Heuvel: Koper en verkoper rekenen met elkaar af, de afspraak geldt tot 2026. Vraag: “Wordt het groen gespaard?” Paul van den Heuvel: Dit is een belangrijk thema dat een plek krijgt in de ruimtelijke ontwerpsessie in de eerste workshop. Vraag: “Wat is uw missie die hoort bij de visie? Kunt u hierin de woorden ‘maatschappelijk, duurzaam, upgraden een plek geven? Renderend mag er ook in staan want we willen geen verloedering.” Paul van den Heuvel: We hebben er geen missie aan gekoppeld behoudens dat het gebied voor de langere termijn bestaansrecht heeft. Opmerking: “Ons is toegezegd dat er een park zou komen. Ik vind dat die zaken boven de opdracht moeten hangen. Ik zou graag zien dat er voorafgaand aan de workshops een missie wordt vastgesteld.” Paul van den Heuvel: Deze zaken komen in de workshops allemaal aan bod. Opmerking: “Er zou een cultureel beeldenpark komen. Wij zullen dat in de workshops graag naar voren brengen.” Vraag: “Er resteren nog 6 jaar voor afrekening met het Rijksvastgoedbedrijf, klopt dat?” Wethouder van Eijk zegt dat dit juist is. Vraag: “Is de gemeente nog eigenaar van de Nelissenhofweg en is dat onderdeel van dit plan of niet?” Paul van den Heuvel: Ja, de gemeente is hier eigenaar van en deze wordt meegenomen in de planvorming. Vraag: “Wat is jullie eigen visie?” Paul van den Heuvel: Wij hebben hier zeker ideeën bij maar willen dit nadrukkelijk samen met de omgeving uitwerken. Opmerking: “De eigenaar heeft er voor gekozen om er in te investeren met alle risico’s die daar bij horen en daarom is niet alleen de rentabiliteit van een ondernemer belangrijk. Hanteer niet alleen financiële argumenten.”

4


Vraag: “Heeft hij het rendement niet al lang gemaakt? Ik heb de indruk dat we aan het toe werken zijn naar een bestemmingsplanwijziging voor wonen en dat zie ik niet zitten.” Wethouder van Eijk: wat betreft het rendement kan ik die vraag niet beantwoorden. Voor een wijziging van het bestemmingsplan is instemming van de raad nodig. Opmerking: “Ik denk bij rendement niet alleen aan financieel rendement maar ook aan het streven naar een leefbare omgeving voor de omwonenden.” Vraag: “Worden de indieners van voorgaande initiatieven nog meegenomen in het plan?” Paul van den Heuvel: Ik maak graag kennis met die ideeën, u bent van harte welkom in de workshops. Opmerking: “Bedankt voor de presentatie. We mogen in Weert trots zijn dat er wat gebeurt. Neem in alle facetten ook bruikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking mee.”

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.