Förskola 2023 - bokkatalog från Gothia Kompetens

Page 1

Förskola

BOKKATALOG 2023

Att möta livet innebär ständig anpassning till nya situationer. Lärande och därmed kompentensutveckling hjälper oss att möta livet och yrkets utmaningar.

Vi måste ha en hög kompetens för att möta barnen där de befinner sig, vara nyfikna och lyssna in vad de behöver och ger uttryck för.

VAD BETYDER KOMPETENSUTVECKLING FÖR DIG?

Kompetensutveckling ger i förlängningen ett mer hållbart arbetsliv.

Ordet kompetensutveckling säger allt. När vi jobbar med människor kan vi inte bli fullärda och vi behöver ständig påfyllning för att kunna utvecklas i vårt arbete.

Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

2
” ”
” ”
Veronica Nytomt
” ”
” ”

Allt för din utveckling och kunskap

Du som jobbar inom förskola påverkar barnens liv, både nu och i framtiden. Därför är det viktigt att du får förutsättningar att utvecklas i din yrkesroll som barnskötare, förskollärare eller rektor. Vi hoppas att du går till jobbet med vetskapen om att det du gör är meningsfullt, att du spelar roll för barnen och dina kollegor.

För att främja din pedagogiska utveckling och för att utveckla utbildningen behöver du och dina kollegor påfyllning av kunskap. Vi vill vara en del av din och din förskolas utveckling genom att omsätta forskning och erfarenheter till metoder i vardagen och ge dig ny kunskap, fördjupade insikter och konkreta råd.

Vi erbjuder en bokkatalog fylld med böcker för din kompetensutveckling. Det är böcker som du kan läsa på egen hand eller tillsammans med kollegor, böcker som du kan fundera över, diskutera och reflektera kring. Vi hoppas att du hittar nya spännande ingångar till ditt lärande och din kompetensutveckling.

Välkommen in i Gothia Kompetens värld och en bättre dag på jobbet!

Malin Ring

Förläggare och chefredaktör för Förskoletidningen

Har du frågor, synpunkter eller kanske tips på ett ämne du vill veta mer om? Kontakta mig gärna!

Beställ dina böcker på: gothiakompetens.se

Vi reserverar oss för framtida prisjusteringar och eventuella skrivfel i katalogen. Alla priser är exklusive moms och frakt.

FÖRLÄGGAREN HAR ORDET MALIN RING
Vi vill vara en del av din och din förskolas utveckling”
3

Samtal om högläsning och berättande i förskolan

gynnar

språkutvecklingen

Förskolan ska arbeta för att gynna barnens språkutveckling. Högläsning och berättande är två viktiga komponenter i den språkutvecklande undervisningen och det kräver att pedagogerna har en medveten strategi. Ann S. Pihlgren har därför skrivit en bok som visar hur förskolan kan arbeta med samtal om högläsning och berättande på ett sätt som främjar barnens språkutveckling.

– Vi vet från forskning att högläsning och berättande kan fungera språkutvecklande om barnen får samtala om det som berättas, säger Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute där hon främst forskar kring barns tänkande, språk och samspel.

Det krävs en medveten strategi för att högläsning och berättande ska främja den språkutvecklande undervisningen i förskolan. Ann S. Pihlgrens nya bok Samtala om högläsning och berättande i förskolan fokuserar därför just på samtalet om det lästa och det berättade och hur det kan främja barns språkutveckling. Ett samtal som läggs upp på rätt sätt kan stärka barns språkliga och kommunikativa förmågor men även förmågan till självinsikt samt bidra till en positiv lärandeidentitet.

S. PIHLGREN
FÖRFATTARE ANN
4

Nyhet!

Ann S. Pihlgren är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen.

Samtala om högläsning och berättande i förskolan

ANN S. PIHLGREN

För att högläsning och berättande ska främja den språkutvecklande undervisningen i förskolan krävs en medveten strategi. Barnen behöver få samtala om och förstå innehållet i högläsningen och berättelserna. Ett samtal som läggs upp på rätt sätt kan stärka barns språkliga och kommunikativa förmågor, förmågan till självinsikt samt en positiv lärandeidentitet.

Boken redogör på ett enkelt sätt för teorier och forskning om såväl högläsning och berättande som samtal i förskolans barngrupper. Den innehåller konkreta förslag på hur man kan göra i den egna barngruppen och underlag för diskussion, fördjupad läsning och kollegialt arbete.

Utgivningsår: 2023 Art.nr: 77413363 Ca-pris: 400 kr

BÖCKER
5

Hur kan vi värna om det lilla barnets

kommunikativa utveckling?

Varje barn tar en egen väg och i de flesta fall blir det en väg helt okej för åldern. Så ska vi reagera på de yngre barnens kommunikativa utveckling? Kan inte det lilla barnet få utvecklas i sin egna takt?

– Nej, jag tycker inte det, säger författaren Catarina Sjöberg. För mig är det lilla barnets kommunikativa utveckling oerhört viktig och man kan göra mycket för att stärka barnet och stimulera deras kommunikativa grunder.

Med den nya boken vill författaren öppna våra ögon för hur den språkliga och kommunikativa utvecklingen ser ut hos barn under tre år. Hur ska vi göra för att skapa utveckling och förutsättningar för inlärning och hur ska vi hjälpa barnet framåt när deras utveckling stannar upp eller ser lite annorlunda ut? Och vad händer med ett litet barns kommunikationsförmåga om det redan från början hamnar efter sina jämnåriga? Svaren på dessa frågor finns i den kommande boken Språkleka med toddlare.

Catarina Sjöberg är en av föreläsarna i processutbildningen Språkutvecklande arbetssätt. www.gothiakompetens.se/processutbildning-forskola/sprakutvecklande-arbetssatt

FÖRFATTARE CATARINA SJÖBERG
6

Nyhet!

Catarina Sjöberg är leg. logoped sedan drygt 30 år. Hon arbetar på logopedmottagningen i Halmstad och ingår i barnhälsovårdsteamet i region Halland. Hon föreläser mycket, bland annat för personal i förskolan.

Språkleka med toddlare

CATARINA SJÖBERG

Vad händer med ett litet barns kommunikationsförmåga om hen hamnar efter eller tar en annan väg än sina jämnåriga? I boken belyses hur den språkliga och kommunikativa utvecklingen ser ut hos barn under tre år och hur den tiden lägger grunden för all annan utveckling som barnet ska ta sig an. Boken ger svar och tankar kring hur du kan göra för att skapa en god grund och förutsättningar för inlärning. Författaren har på ett enkelt sätt översatt språkvetenskaplig teori och aktuell forskning och blandat in träning och stimulans genom lekar i vardagen. Boken grundar sig på författarens mångåriga erfarenhet av barn med kommunikativa utmaningar, kollegors forskning och litteratur.

Utgivningsår: 2023 Art.nr: 77413547 Ca-pris: 360 kr

BÖCKER språkleka med toddlare
catarina sjöberg
7

Språkleka i förskolan

Barns möjlighet till ett rikt språk

CATARINA SJÖBERG

I denna bok får du en skatt av språklekar som författaren Catarina Sjöberg har utarbetat. Språklekarna tränar allt från uttal och ordförråd till språkförståelse och samspel och ger naturlig övning i förskolans vardag – i skogen, på gården och i leken. Det här är en praktisk bok som ger dig kunskap om hur du genom tid och stimulans kan främja en god språkutveckling hos varje barn. Att språkleka handlar om att ha roligt tillsammans.

Utgivningsår: 2018 Art.nr: 77410447 Ca-pris: 300 kr

Språkstörning

Hos barn 3–7 år

CATARINA SJÖBERG

Barn är olika och många börjar skolan utan de redskap som behövs. En vanlig funktionsnedsättning är språkstörning. Tyvärr är kunskapen generellt låg om vad det innebär och hur det påverkar barns lek, sociala samspel och senare läsning, skrift och inlärningsförmåga. Med denna bok vill Catarina Sjöberg öka kunskaperna om språklig sårbarhet och ge praktiska övningar. Ett långsiktigt lärande hos varje barn börjar med språkligt och kommunikativt arbete i förskolan för att fortsätta via förskoleklass långt upp i skolåldern.

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77411949 Ca-pris: 300 kr

BÖCKER
8

Språklig förebild i förskolan

KAROLINA LARSSON

Eftersom barn speglar sig och sitt språkande i vuxna behöver pedagogen rikta sin uppmärksamhet mot sig själv som samtalspartner och språklig förebild istället för att fokusera på barnet. Hur är samtalsklimatet?

Hur ställer jag frågor? Vilket kroppsspråk använder jag i olika samtal? Lyssnar jag på barnet?

Boken vidgar förståelsen för varför och hur vi behöver tänka som språkliga förebilder och ger konkreta tips på hur vi kan arbeta för att stimulera barnens språkutveckling.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411734 Ca-pris: 300 kr

Låt leken främja språket MARGARETA ÖHMAN

I förskolans läroplan lyfts lek och språk tillsammans då leken kan utmana och stimulera barnens kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. I boken Låt leken främja språket fokuserar författaren på de olika aspekter av begynnande och mer komplex låtsaslek som bidrar till språkutveckling som bland annat symboliskt tänkande, narrativitet och litteracitet.

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413103 Ca-pris: 300 kr

BÖCKER
9

Leklust i förskolan

Främja lekens egenvärde

MARIA ØKSNES OCH EINAR SUNDSDAL

Den här boken utgår från barnets rätt till lek, som också behandlas i barnkonventionens artikel 31. Boken lyfter fram värdet av lek för dess egen skull och inte som ett medel för lärande eller utveckling. Den går igenom teorier och forskning och skapar medvetenhet om lekens betydelse.

Budskapet är att vi vuxna måste stödja leken och våga vara tillsammans med barnen på ett lekfullt sätt.

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 77410072 Ca-pris: 280 kr

Värna barns lekstyrka

MARGARETA ÖHMAN

Författaren Margareta Öhman har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Nu formulerar hon sin gedigna erfarenhet i en bok om lekutveckling och om de vuxnas ansvar. Barn äger sin lek men vuxna som arbetar med barn måste förstå vad som krävs för att skapa leklust och hur de kan hjälpa och stötta barns lek.

Bokens kärna är begreppet lekstyrka. Ett begrepp som framförhåller vikten av att stärka de förmågor som krävs för att bli och vara lekande.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411161 Ca-pris: 295 kr

BÖCKER
10

Skapa förutsättningar för varje barns lek

Förskolans läroplan, Lpfö 18, kräver att du som pedagog har en medveten hållning till leken. Ditt förhållningssätt ska uppmuntra till lek och utveckla arbetssätt som främjar lek, du ska uppmärksamma och undanröja faktorer som begränsar leken och vara aktivt närvarande, följa eller delta i leken på lämpliga sätt och utveckla miljöer som främjar lek.

För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn där leken har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur du kan främja leken och samtidigt främja barnens språkutveckling.

Processutbildningen leds av Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare som har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken.

Ta det första steget mot er lekcertifiering!

Processutbildning med Margareta Öhman: www.gothiakompetens.se/lekcertifiering

PROCESSUTBILDNING
11

LENA EDLUND

Hur får vi modet och kunskapen att bli goda

ledare i förskolan?

Ofta är det förskollärare som ska leda förskolans arbetslag. Att leda sina kollegor kan vara utmanande och ibland till och med obekvämt. Så hur får vi modet och kunskapen att bli goda ledare i förskolan? Det ger Lena Edlund svar på i boken Leda förskolans barngrupp och arbetslag.

– Jag vill försöka sätta ord på det pedagogiska ledarskapets nycklar i relation till både barn och vuxna. Ledarskapet behöver bygga på att vi har goda relationer till varandra och känner tillit, oavsett om du leder ett arbetslag eller en barngrupp, säger Lena Edlund, förskollärare.

Alltför sällan diskuteras förskolans ledarskap även om det är en viktig och bärande del i verksamheten. Ledarskap i förskolan innefattar både att leda andra vuxna och att tillsammans med kollegor leda barngrupper. I boken ger Lena Edlund konkreta förslag på hur förskollärare kan utveckla sitt ledarskap, både i barngruppen och i arbetslaget.

– Med de rätta verktygen går det att bli en både självklar och god ledare, säger Lena Edlund, som hoppas att boken ska ge förskollärare vägledning i sitt eget ledarskap i förskolan.

FÖRFATTARE
12

Nyhet!

Lena Edlund är legitimerad lärare i fritidshem men har huvudsakligen arbetat som förskollärare i förskolan, oftast med de yngsta barnen. Hon har även varit rektor i förskolan och arbetar nu som fortbildare och författare.

Leda förskolans barngrupp och arbetslag

LENA EDLUND

I Leda förskolans barngrupp och arbetslag ger Lena Edlund konkreta förslag på hur vi utvecklar vårt ledarskap. Innehållet är uppdelat i två delar och i den första sätts ledarskapet i barngruppen i centrum. Författaren går bland annat igenom hur vi förmedlar samhällets värdegrund till barnen i vårt ledarskap, hur vi skapar gemenskap i barngruppen och hur vi leder barn som hamnat i konflikt. I den andra delen ligger fokus på ledarskapet i arbetslaget. Här beskrivs konkret hur vi kan skapa tillit och bra samarbete i arbetsgruppen samt hur vi kan arbeta för att införliva läroplanens mål och aktuell forskning i den gemensamma undervisningen.

Utgivningsår: 2023 Art.nr: 77413639 Ca-pris: 360 kr

BÖCKER
13

Barnskötare

Att främja utveckling och lärande RAMONA KRANTZ, MARIA NYGREN

I den här boken möter vi två erfarna och professionella barnskötare som utifrån egna erfarenheter hämtade från mötet med barnen i vardagen belyser barnskötarens uppdrag kopplat till läroplanen. De vill stärka barnskötare i deras yrkesroll och höja statusen för barnskötaryrket.

Boken vänder sig till såväl erfarna barnskötare som till dem som är nyutbildade eller funderar på att utbilda sig till barnskötare.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411673 Ca-pris: 290 kr

Förskollärare

Leda och ansvara för förskolans undervisning VERONICA NYTOMT

Förskollärare har i sitt uppdrag ansvar för undervisningen i förskolan. Det handlar om att leda arbetet så att undervisningen som genomförs stämmer överens med det som är uppdraget i läroplanen. För många förskollärare kan ansvaret att leda kollegor kännas främmande utifrån att vi är vana att göra allt tillsammans.

Författaren vill bidra till att skapa förståelse för vad uppdraget som ledare i förskolan innebär men också ge stöd genom olika exempel på hur man kan utforma sitt ledarskap.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412687 Ca-pris: 290 kr

14
BÖCKER

Stärk arbetslaget

Er guide till kvalitet och samarbete i förskolan

JOHN STEINBERG

Boken är konkret och praktisk med syfte att stötta och utveckla samarbetet inom arbetslaget. Den är tänkt att användas som en cirkelbok utifrån kollegialt lärande där förskolläraren kan hålla i diskussioner och reflektioner med sitt arbetslag. Teorier, tips, personliga anekdoter, övningsexempel och principer beskrivs i syfte att stärka arbetslagets samarbete och främja den pedagogiska utvecklingen i förskolan.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412663

Ca-pris: 290 kr

Rektor i förskolan

Bli en bra ledare SIV SAGERBERG, LOTTA ÖSTERMAN ERIKSSON

Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen.

Den här boken fokuserar på ledaruppdraget och lyfter fram framgångsfaktorer i ett väl fungerande ledarskap. Du får handfasta tips, exempel från förskolor och reflektionsfrågor. Boken bygger framförallt på den transformerande ledarstilen.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411567

Ca-pris: 310 kr

BÖCKER
15

Leda förskolans demokratiarbete

I teori och praktik

CAROLINE WIKING

Utbildningen i förskolan ska genomföras i demokratiska former och barnen ska vara delaktiga och ha ett reellt inflytande på både utbildningen och i undervisningen. Ett arbete som kan upplevas enklare i teorin än i praktiken.

I boken beskriver författaren Caroline Wiking hur du kan arbeta fram en organisation som genomsyras av demokrati. En utbildning där alla får komma till tals, såväl barn som vuxen, och där ledarrollen är tydlig utifrån var och ens profession.

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413264 Ca-pris: 300 kr

Nationella minoriteter

Språk och kultur i förskolan

ÅSA LUNDMAN & ULLA-MAIJA PESOLA

De nationella minoriteterna är en del av Sveriges gemensamma kulturarv och förskolan har enligt läroplanen ett särskilt viktigt uppdrag i att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Barn som tillhör en nationell minoritet ska ges förutsättningar att använda och utveckla sitt nationella minoritetsspråk och skapa en kulturell identitet. Detta är också kunskap som alla barn oavsett bakgrund har rätt att ta del av.

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413134 Ca-pris: 300 kr

BÖCKER 16

Juridik i förskolan

En handbok för pedagoger

MARIA REFORS LEGGE

Har en separerad förälder rätt att hindra den andra vårdnadshavaren från att hämta deras gemensamma barn när det inte är hens ”vecka”? Hur ska du som pedagog agera om ett barn blir kränkt under sin tid i förskolan? Svar på dessa frågor och fler får du i denna bok av juristen och utbildningsexperten Maria Refors Legge.

Juridiken präglar och påverkar förskolepedagogers vardag. Den styr hanteringen av särskilt stöd, förskolans arbetsmiljö samt vuxnas och barns skydd mot kränkande behandling och diskriminering. Den här boken ger dig en lättillgänglig och juridisk guide till de rättsliga dilemman som uppstår i förskolan och hur du kan lösa dessa med rätten på din sida.

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413059 Ca-pris: 300 kr

BÖCKER
17

Barns delaktighet och inflytande – hållbar utveckling i förskolan

Hållbar utveckling i förskolan

MARIE KVARNRYD

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan, det säger både lagen och styrdokumenten. För att skapa förutsättningarna för delaktighet och inflytande

krävs ökad reflektion i förskolans systematiska kvalitetsarbete med särskilt fokus på hållbar utveckling. Men hur gör vi och var börjar vi?

I boken lyfter författaren Marie Kvarnryd fram viktiga faktorer för att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande: inlyssnande förhållningssätt, reflektion, språkets betydelse, förskolans organisation och förskollärarens medvetenhet kring strategiskt och kommunikativt handlande.

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413295 Ca-pris: 285 kr

BÖCKER
18

Barnets rättigheter

Barnkonventionen i förskolan

ÅSA EKMAN

Boken vägleder på ett enkelt och lättförståeligt sätt till några av konventionens mest angelägna artiklar för förskolan. Med ökad förståelse för hur och varför barnkonventionen kom till och vad den innehåller kan vi bli bättre på att leva upp till de krav som den ställer på oss som vuxna.

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77411901 Ca-pris: 290 kr

Arbeta med jämställdhet i förskolan

Med normmedveten pedagogik

LISA ANDERSSON TENGNÉR OCH MIA HEIKKILÄ

I förskolans uppdrag ingår att främja jämställdhet och lika villkor för alla barn. Boken ger dig kunskap, verktyg och inspiration kring jämställdhetsarbete och bygger på exempel från olika förskolor.

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 88099877

Ca:pris: 290 kr

Nyanlända i förskolan

Barnets bästa mottagande

MARIA WÅNGERSJÖ

Boken handlar om projektet Barnets bästa som genomförts i två stadsdelar i Göteborg som sedan länge tar emot många nyanlända barn. Utifrån enskilda förskolors goda arbetssätt har modellen formulerats och utvecklats för ett bra och likvärdigt mottagande.

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 77413554 Ca:pris: 290 kr, print on demand.

BÖCKER
19

Föräldrasamverkan i förskolan

ANNA HELLBERG BJÖRKLUND

För att barn ska få goda förutsättningar till utveckling och lärande krävs samverkan mellan förskolan och barnets vårdnadshavare. Det är ett av uppdragen i läroplanen. Ansvaret för att samverka ligger på förskolan och även när samverkan är utmanande måste vi hitta vägar att nå fram – för barnets bästa.

I bokens konkreta exempel får vi följa fyra barn, deras föräldrar och pedagoger på en förskoleavdelning. Varje kapitel innehåller diskussionsfrågor som fungerar som underlag för reflektion och kollegialt lärande.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412700 Ca-pris: 290 kr

Introduktion i förskolan

Trygg start för likvärdig utbildning

JOSEFIN MALM, SOFIE KÄLLHAGE

Förskolestarten är en stor omställning, både för barnet och hens familj. En väl planerad introduktion kan göra den första tiden positiv och lägga grunden för en trygg förskoletid. I boken beskriver författarna på ett lättbegripligt och inspirerande sätt hur introduktionen kan gå till inkluderad med ordinarie verksamhet.

De lyfter de utmaningar de stöter på och hur de framgångsrikt löst dem genom den strukturerade planeringen.

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77411918 Ca-pris: 280 kr

BÖCKER 20

Tillgängligt lärande i förskolan

Vad det är och hur man gör

ANN S. PIHLGREN

Är det ens möjligt att göra förskolan tillgänglig för alla barn?

I den här boken förklarar Ann S. Pihlgren vad som menas med tillgängligt lärande och vad vi behöver göra för att förskolan ska bli tillgänglig. Hon beskriver de tre olika lärmiljöerna och hur de samverkar men också hur de kan motverka varandra.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412748 Ca-pris: 330 kr

Uppdrag undervisning

Struktur och arbetsglädje i förskolan JOSEFIN MALM, SOFIE KÄLLHAGE

En bok som går på djupet med undervisningsbegreppet. Uppdraget kring undervisning i förskolan behöver inte vara svårt om man fokuserar på rätt saker, menar författarna Josefin Malm och Sofie Källhage. De kopplar på ett enkelt sätt sin egen erfarenhet som förskollärare till aktuell forskning och teorier. Genom att konkretisera förskolans uppdrag beskriver de hur man enkelt kan utforma en lustfylld och verksamhetsnära undervisande praktik i förskolan.

Utgivningsår: 2018 Art.nr: 77411031 Ca-pris: 285 kr

BÖCKER 21

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning

Praktiskt material för förskollärare och barnskötare

SUSANNE SVEDBERG

Systematiskt kvalitetsarbete är lätt när vi gör rätt. Fördelarna är dessutom många. Det bidrar till kontinuitet och progression i barns utbildning och gör det enkelt för oss att följa deras förändrade kunnande. Det bidrar i förlängningen till en mer likvärdig och kvalitativ förskola.

Boken handlar i korthet om att säkerställa att varje barn får förutsättningar att utvecklas mot målen. Författaren lyfter vikten av och ger verktyg för att reflektera, analysera, planera och följa upp undervisningen samt engagera alla i förskolans kvalitetsarbete.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412335 Ca-pris: 300 kr

Reflektera

mera

Konsten att utveckla förskolans utbildning

ERIKA WALLIN

I boken beskriver och problematiserar leg. förskollärare Erika Wallin begreppet utveckling och vad det innebär. Hon berättar om olika arbetssätt och vanliga lösningar samt ger exempel för att inspirera dig till att reflektera över och utveckla ditt arbete. Olika metoder för att skapa samsyn, reflektion och dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet lyfts fram. Boken tar även upp olika aspekter som kan påverka utvecklingsarbetet såsom valet av reflektionsplats, vikten av att fokusera på rätt saker och hur vi nyttjar de kunskaper vi redan har.

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413202 Ca-pris: 295 kr

BÖCKER
22
Finns som processutbildning

Nyhet!

Erika Wallin är legitimerad förskollärare med över 20 års erfarenhet, specialiserad på praktisk kunskap med inriktning på utvecklingsarbete i förskolan. Hon arbetar idag som fortbildare och utvecklingsledare för förskolan.

Förskolans lärmiljöer – att främja kreativitet, lek och lärande

ERIKA WALLIN

Spelar det någon roll var i rummet jag som pedagog befinner mig? Hur viktigt är det egentligen att städa bort allt efter en lek? Och var sak har väl sin plats – eller?

Förskolans läroplan säger att du som pedagog ska forma miljöer som är utmanande, stimulerande och lockar till lek och aktivitet – men inte hur. I den här boken går Erika Wallin igenom alla delar du kan tänkas stöta på i arbetet för en kreativ, hållbar och lekfull miljö där alla barn får chansen att blomstra.

Boken innehåller inga pekpinnar eller manualer. I stället skriver förskollärare

Erika Wallin om tanken bakom, ”den snåriga vägen innan det blir så där bra som bilderna vi inspireras av visar. Fallgroparna vi kan hamna i, motgångarna vi kan möta och valen vi måste göra.”

Utgivningsår: 2023 Art.nr: 77413424 Ca-pris: 335 kr

BÖCKER
23

BÖCKER

Förskolekompassen

För dig som möter barn som har svårt att navigera LENA W HENRIKSON OCH ANNA SJÖLUND

I varje förskola finns barn med ojämna förmågor. För att vi ska kunna kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att träna och utvecklas, behöver vi förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet – vi behöver kartlägga de färdighetsbrister som finns under ytan.

I Förskolekompassen finns alla de verktyg som behövs för att skapa en förståelse för barnets svårigheter beskrivna som ett sjökort som ska stödja och lotsa det enskilda barnet.

Utgivningsår: 2015 Art.nr: 88099037 Ca-pris: 295 kr

Särskilt begåvade barn

Förskolans utmaning och möjlighet

MONA LILJEDAHL

Särskilt begåvade barn, eller särbegåvade barn, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas i förskolan. Men alla gör inte det, vilket kan bli en utmaning både för barnet och verksamheten. Boken bygger på verkliga röster från förskolans värld – barn, pedagoger och föräldrar – som författaren har mött i arbetet med särskild begåvning.

Utgivningsår: 2018 Art.nr: 77410508 Ca-pris: 295 kr

Processutbildning med Mona Liljedahl:

www.gothiakompetens.se/processutbildning-forskola/sarskilt-begavade-barn-i-forskolan

24

Hjärna i förskolan

Vägen till barns lärande och utveckling

DAVID EDFELT

I den här boken har David Edfelt samlat en del av den kunskap som finns om hjärnan och placerat den i en förskolekontext genom att låta oss följa några barn vars hjärnor växer och formas av förskolevardagens händelser och upplevelser.

Boken lyfter barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter. Anknytning, socialt samspel, känslor, lek och lärande är några teman.

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 77410201

Ca-pris: 320 kr

Utmaningar i förskolan

Att förebygga problemskapande beteenden

DAVID EDFELT

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411475

Processutbildning med David Edfelt:

Ca-pris: 310 kr

www.gothiakompetens.se/processutbildningen-utmaningar-i-forskolan

BÖCKER 25

Det händer i hallen

Trygga övergångar i förskolan

GUNILLA NISS

Hur kan pedagogen använda övergångarna mellan hämtning, lämning och dagens aktiviteter på ett bra sätt? I denna bok ges exempel på hur dessa så ofta stressande och konfliktfyllda övergångar istället kan användas som en pedagogisk möjlighet.

Utgivningsår: 2018 Art.nr: 77410669 Ca-pris: 290 kr

Nedstressad förskola

Medveten närvaro

LENA NYHOLM

Vi vuxna har ansvaret för barns välmående och utveckling. Boken Nedstressad förskola – medveten närvaro visar hur du i förskolan kan förebygga och minska stress och överstimulering.

Utgivningsår: 2016 Art.nr: 77413356 Ca:pris: 270 kr, print on demand Finns som processutbildning

Rörelseglädje för hållbara barn

Fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan

CARINA ANDERSSON & ULRIKA FAGERSTRÖM

I boken får du kunskap om barns motoriska utveckling, vikten av fysisk aktivitet och hur du kan hjälpa barnen till ökad medvetenhet om rörelse, hälsa och en hållbar livsstil. Bokens andra del består av illustrerade övningar som tränar grundrörelser och avslappningsövningar.

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77412267 Ca-pris: 290 kr

BÖCKER
26

Uppdrag omsorg

En förskola på barnens villkor GUNILLA NISS

Omsorgsuppdraget i förskolan handlar om att uppmärksamma och visa intresse och engagemang för varje barn.

I boken beskriver författaren hur omsorg och lärande hör samman och vilka utmaningar som finns med det kompensatoriska uppdraget och med att möta barn som behöver mer. För att skapa en förskola på barnens villkor behöver vi sätta barnens bästa i fokus. Trygga relationer är en grund för utveckling och lärande och vikten av ett positivt samspel inom arbetslaget och med vårdnadshavare lyfts fram.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77411482 Ca-pris: 285 kr

Värna

barns psykiska hälsa och välbefinnande

MARGARETA ÖHMAN

Alla barn har rätt till psykisk hälsa och socialt och emotionellt välbefinnande. Det finns stor oro för att barns psykiska ohälsa ökar. När det gäller förskolebarn bör vi förstå att barn reagerar på social och emotionell ohälsa i sin omgivning och signalerar detta via förändrat beteende.

I boken beskriver Margareta Öhman hur förskolan kan vara en hälsofrämjande arena som erbjuder alla barn lika rättigheter och möjligheter att utveckla de strategier som krävs för att möta och balansera utmaningar i livet.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77411208 Ca:pris: 300 kr

BÖCKER
27

BÖCKER

Jag och Vi

Känslor, samspel och empati

LARS LÖWENBORG & BJÖRN GISLASÓN

Undervisningsmaterial för förskolan

Det här pedagogiska utbildningsmaterialet för förskolan syftar till utveckling av barns sociala och emotionella kompetens, som är den viktigaste förutsättningen för att barn ska trivas och utvecklas socialt och kunskapsmässigt.

Boken är indelad i två delar – en teori och handledningsbok samt tillhörande bildkort att samtala utifrån med barnen. Till varje bildkort finns vägledning för pedagogen med förslag till samtal i samlingen, i leken och i vardagssituationerna, samt målsättningar och språkliga begrepp som kan läras i varje tema.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412823 Ca-pris: 480kr

Barns sociala och emotionella lärande

Utifrån förskolans läroplan

LARS LÖWENBORG

Boken tar upp de grundläggande färdigheter som barn behöver för att kunna förhålla sig till sig själva och andra. Den innehåller praktiska, konkreta tips och exempel på hur man på ett kreativt sätt kan uppmuntra barn att lära sig hantera starka känslor, att samarbeta, sätta ord på känslor, förhålla sig empatiskt till andra, fokusera och ta instruktioner.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411574 Ca-pris: 295 kr

28

Kris och potentiellt trauma

Förstå och stötta utsatta barn i förskolan

CÉLINE NORDENHED, ANNA RÖST RIBEN

I boken ger författarna en tydlig introduktion kring kris och potentiellt trauma hos yngre barn. På ett överskådligt sätt återger de kännetecken på ett potentiellt trauma och hur individuella förutsättningar påverkar barn i utsatthet.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412274 Ca-pris: 270 kr

När det krisar i förskolan

Handledning vid kris och katastrof

KARIN NORDBLOM OCH INGER KRARUP

När det krisar i förskolan är en handledning som på ett konkret och handfast sätt beskriver hur du kan förbereda inför, hantera och följa upp olika krissituationer som t ex när ett barn försvinner eller blir allvarligt sjuk. Den här tredje och reviderade upplagan kan utgöra ett gott stöd och konkret vägledning när det krisar i förskolan.

Utgivningsår: 2013 Art.nr: 77412069 Ca-pris: 235 kr, print on demand.

BÖCKER
29

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

MARIA HEIMER

I ett samhälle där tillgången till medier och information ständigt växer påverkas barn, precis som vuxna, av den information som når dem. Boken belyser hur viktigt det är att vägleda barnen i medielandskapet och få dem att känna trygghet i att kunna samtala om vad de upplever, både på och utanför internet.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411499 Ca-pris: 280 kr

Uppdrag förskoleklass

Stimulera utveckling och lärande

MARIA WESSÉN

Att arbeta i förskoleklass är ett uppdrag med många möjligheter. Med den här boken vill Maria Wessén inspirera genom att dela med sig av hur hon lägger upp det pedagogiska arbetet.

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77411611 Ca-pris: 280 kr

Högläsning i förskolan

Vägledning till litteraturen

MARIA HEIMER

Barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur. I boken visar Maria Heimer hur högläsning kan användas som genomtänkt pedagogiskt verktyg och hur vi kan samtala om det vi läst.

Utgivningsår: 2016 Art.nr: 88099730 Ca-pris: 270 kr

BÖCKER
30

Med läroplanen på fickan

LPFÖ 18

EVA WIKLUND DAHL

Den här smidiga lilla boken ger exempel på hur du kan tolka läroplanens skrivningar om förskolans uppdrag. Du får stöd i ditt arbete kring hur du kan tolka, analysera och omsätta läroplanen i utbildningen.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411314 Ca-pris: 110 kr

Måltidspedagogik i förskolan

Ett lustfyllt lärande

HANNA SEPP

En praktisk och konkret bok som ger verktyg, inspiration, övningar och recept för att integrera mat och måltider i förskolan. Utgångspunkten är att det ska vara lustfyllt och spännande för barnen och skapa grund för goda matvanor.

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 77410331 Ca-pris: 300 kr

Råd vid förgiftningstillbud

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

En affisch från Giftinformationscentralen. Här presenteras de vanligast förekommande kemiska produkterna i hemmet, både farliga och ofarliga, och råd ges om vad man ska göra när olyckan är framme.

Utgivningsår: 2009 Art.nr: 720056 Ca-pris: från 15 kr st

BÖCKER
31

BÖCKER

Professionell i förskolan

SUSANNE SVEDBERG

Utgivningsår: 2019

Art.nr: 77411581

Ca-pris: 275 kr

Utomhuspedagogik

Utveckling och lärande i naturen

ANDERS OHLSSON

Utgivningsår: 2015, Art.nr: 77412939 Capris: 275 kr, print on demand

Musikdidaktik i förskolan

Att utveckla barns skapande förmåga

CECILIA WALLERSTEDT

Utgivningsår: 2015 Art.nr: 88099211

Ca-pris: 220 k, print on demand.

Programmering i förskolan

Utveckla digital kompetens

KARIN SÖNNERÅS

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 77410386

Ca-pris: 280 kr

Boken är uppdaterad 2021 utifrån Lpfö 18 32

KOMMANDE TITLAR

Anknytning och trygghet i förskolan

HELEN VÄRM OCH KATRIN BERNSTAD

Hållbar utveckling i undervisningen

JONAS EDLUND & MARTINA PAVLOV SEGURA

När leken inte fungerar

MARGARETA ÖHMAN

Populärkultur i förskolan

ELISABETH BERGGREN & SANDRA SÖDERLUND

Kulturmöten i förskolan

JEANETTE OHLSSON

Hot och våld i förskolan

MARIA BAUER & AXEL FORS

Sensomotorik

PERNILLA UNEVIK & ÅSA HAGDAHL

Undervisning ute

Missa inga boknyheter! Prenumerara på vårt nyhetsbrev: gothiakompetens.se/nyhetsbrev

MARINA SJÖBERG OCH DANIEL SÄVENSTEDT

BÖCKER 33

TEMASIDOR

TEMASIDOR - FÖR EN BÄTTRE DAG PÅ JOBBET

På vår hemsida har vi skapat flera olika temasidor för att inspirera och för att göra det enklare för dig att hitta det ämne som intresserar dig just nu. Du kan bland annat hitta temasidor om:

• Psykisk hälsa

• Rörelseglädje

• Demokrati

• Olika yrkesroller

• Lekens betydelse

• Språk

Du hittar alla temasidor här: www.gothiakompetens.se/omraden/forskola/temasidor

BÖCKER
34

ARTIKLAR FÖR DIG SOM ARBETAR I FÖRSKOLAN

På www.gothiakompetens.se/artiklar/forskola hittar du ett stort utbud av aktuella reportage, intervjuer och artiklar. Här nedan tipsar vi om några:

Barns rätt till psykisk hälsa

Konventionen om barnets rättigheter är nu lag i Sverige. I flera av paragraferna beskrivs barns rätt till beskydd, hälsa och välmående. Vi kan kalla dem barns rätt till psykisk hälsa. Dessa rättigheter är inte bara juridiskt bindande utan också pedagogiskt.

Artikel av Margareta Öhman

Föräldrasamverkan i förskolan

Förskolans arbete med barnen behöver ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. För att lyckas med det behöver vi redan från starten lägga en god och robust grund, där fokus på förskolans uppdrag, kulturkompetens och en dialog med fingertoppskänsla blir viktiga verktyg.

Av Anna Hellberg Björklund

Hur ett starkt arbetslag skapas

Ett starkt och fungerande arbetslag delar enligt mig en gemensam värdegrund och har en hög ambitionsnivå. Man vill framåt. Det finns stor respekt för varandra och man arbetar prestigelöst. Alla hjälps åt och på så sätt är man lösningsfokuserad.

Artikel av John Steinberg

Det bästa med att vara förskollärare

– Det bästa är alla möten med barnen! Att man har en så stor möjlighet att påverka och ge dem förutsättningar till utveckling och lärande som de har med sig vidare i livet. Det jag tycker är allra mest spännande är att forma vardagen och anpassa undervisningen så att den fungerar för alla barn.

Intervju med förskollärare Veronica Nytomt

ARTIKLAR
35

Prenumerera på kompetensutveckling!

Det händer mycket inom förskolevärlden och det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Få den kunskap du behöver med hjälp av Förskoletidningen och Praktisk pedagogik.

Förskoletidningen belyser ett aktuellt tema som knyter an till arbetet i förskolan och till pedagogernas uppdrag. Till varje nummer finns också tidningen

Praktisk pedagogik, som innehåller fördjupning, övningar och diskussionsfrågor för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet. De flesta artiklarna finns även tillgängliga på Förskoletidningen.se, där du kan söka i vårt stora arkiv utifrån ämnen och områden.

Som prenumerant får du alltid:

• 6 nr av både Förskoletidningen och Praktisk pedagogik

• E-tidning

• Nyhetsbrev varannan vecka

• Tillgång till stort artikelarkiv på forskoletidningen.se

• Kompetensutveckling om aktuella ämnen

• Undervisningsövningar, diskussionsfrågor och inspiration

Starta din prenumeration på forskoletidningen.se

36

Utveckla din kompetens på våra mötesplatser

Vi arrangerar fysiska och digitala konferenser kring frågor du behöver lära dig mer om. Vi anlitar de mest kunniga föreläsarna och ger dig nya insikter, fördjupad kunskap och direkt användbara metoder för din utveckling.

Håll även utkik på vår hemsida efter kostnadsfria webbinarium och föreläsningar med intressanta författare och föreläsare.

www.gothiakompetens.se/omraden/forskola/utbildningar

KONFERENSER
BARNSKÖTAREN 2023 Att främja utveckling och lärande 17 november 2023 LIVESÄNDWEBBKONFERENS Tillsammans förbättrekvalitetSusanneSvedberg Utmaningar förskolan David Edfelt UndervisninguteMarinaSjögren DanielSävenstedt Dufårbarnetsspråkattväxa Karolina Larsson PROGRAMMET I KORTHET: 37

Lärande behöver få ta tid

För att kunna förändra och utveckla behövs tid för att reflektera, pröva, diskutera, ställa frågor och bearbeta. Det är en process över tid – en process som ger förskoleutveckling och gör skillnad.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling efter era behov och utmaningar.

Vad är en processutbildning?

Våra processutbildningar är en kombination av föreläsningar med ämnesexperter, lärträffar och handledning där det kollegiala lärandet står i fokus. En utbildning för förskoleutveckling.

Föreläsning • Lärträffar • Handledning

Med våra processutbildningar får du alltid

• Dedikerad processägare från Gothia Kompetens som leder processen från start till mål

• Föreläsningar med ämnesexperten

• Handledning för processledarna

• Omfattande material, individuella uppgifter och instruktioner till kollegiala lärträffar

• Vägledning av processägaren

• Kontinuerligt stöd till förskolans rektor för en framgångsrik utbildning

• Allt material finns i vår digitala lärplattform

”Genom att samtliga pedagoger har fått ta del av utbildningen får alla kunskap och kan reflektera och pröva tillsammans. Det skapar förutsättningar att ta kunskapen vidare och utveckla undervisningen.”

Annica Lagander, rektor Bankeryds förskoleområde

PROCESSUTBILDNINGAR 38

Vi erbjuder processutbildningar som exempelvis:

Låt leken främja språket

Processutbildningen lyfter fram leken som en naturlig arena för språkligt samspel och utveckling. Den ger ökade kunskaper om lekandets villkor och förutsättningar, samt hur det får språkstöttande kvaliteter som bidrar till både ökat ordförråd och symboliskt tänkande, narrativitet och litteracitet.

Språkutvecklande arbetssätt

En stor del av människans utveckling kommer ur vår förmåga att kommunicera med varandra. För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att utveckla barnens språk erbjuder vi en processutbildning där språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om språkutvecklande arbetssätt.

Barns lek - Lekcertifiering

Förskolans läroplan, Lpfö 18, kräver att du som pedagog har en medveten hållning till leken i förskolan. För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn där leken har en central roll. Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap under ledning av Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare.

Systematiskt kvalitetsarbete

Tanken med systematiskt kvalitetsarbete är att få syn på vad vi gör, varför vi gör det och vad effekterna blir. Ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar är avgörande för att skapa en utbildning av hög kvalitet. Denna processutbildning ger dig och ditt arbetslag verktygen för att lyckas i kvalitetsarbetet.

PROCESSUTBILDNINGAR
39

Följ oss i våra sociala kanaler och prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nya böcker, intressanta artiklar och författarporträtt

gothiakompetens.forskola

Gothia Kompetens - förskola

Gothia Kompetens - förskola

Nyhetsbrev

Kontaktuppgifter kundservice: 08-462 26 70 order@gothiakompetens.se

Gothia Kompetens AB, Box 22543, 104 22 Stockholm

Omslagsillustration: Josephine Skapare

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.