Page 1

Herziene F-gassenverordening KNVvK Congres Fgassenverordening 5 juni 2014

5 juni 2014

Herman Walthaus Herman.walthaus@minienm.nl


Inhoud • Inleiding – stand van zaken

• Samenvatting belangrijkste onderdelen F-gassenverordening

• Nederlandse regelgeving • Aandachtspunten voor Toezicht en handhaving

• Conclusie • Vragen - Discussie 2


Inleiding – stand van zaken • Stemming plenair EP op 12-3-2014: (voor 644, tegen 19, onthouding 16) • Vastgesteld in Raadsvergadering 14 april • 20 mei: Publicatieblad van de Europese Unie • Comité: uitwerken enkele details (format rapportage, toewijzing quota) • In werking 1-1-2015 Grote invloed op inzet HFK’s vanaf 2015! 3


Doel nieuwe F-gassenverordening Doel: • Bijdrage EU-klimaatdoel 80-95% reductie emissies in 2050; 40% in 2030# ook NL-doel – Klimaatagenda • Extra reductie F-gas emissies 60% t.o.v. 2005: 35 Mton CO2-eq/jaar in 2030 (104 Mton met huidige verordening) • Innovatie en toepassen van klimaatvriendelijke technologie 4

#

Een beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020-2030, Brussel 22-1-2014.


Basis nieuwe verordening Insluiting van F-gassenvoorkómen lekkage. [zie huidige verordening] Preventie, zorgplicht, terugwinning en vernietiging. Via: Lekcontrole, training and certification, labelling, ....

5

+

Beperken van HFK’s op de markt. [Nieuw] • GWP gebaseerd Europees uitfaseerschema met quotasysteem (register, rapportageverplichting) • Specifieke verboden voor toepassingen / apparatuur. • Onderhouds-/bijvulverbod GWP ≥ 2500 (2020/2030).


Uitfasering HCFK’s

Aandachtspunt EU-Ozonverordening (uitvoering afspraken Montreal Protocol), naast F-gassenverordening: • Uitfasering HCFK’s [R22] – verbod bijvullen in 2015; • Beslismoment vervangingsopties; • Uitfaseren HCFK’s moet geen infasering van HFK’s worden.

6


High lights: aanpassingen • Beperkte aanpassing voorschriften huidige verordening: tegengaan lekkages, lekdetectie, terugwinning, etikettering • Uitbreiding van de reikwijdte: mobiele koeling vrachtwagens (aanhangers) • Hoeveelheden: Rekenen met tonnen CO2 eq (GWP) in plaats van metrische Kg’s (Kg/1000*GWP)

7


Lekcontrole koelapparatuur/warmtepompen • ≥ 5 ton CO2 eq (hermetisch gesloten: ≥ 10 ton CO2 eq)

• Uitzondering: < 3 Kg (hermetisch gesloten < 6 Kg) tot 2017 • Gediplomeerd personeel • 5-50 ton CO2 eq: jaarlijks (lekdetectiesysteem: 24 maanden) • 50-500 ton CO2 eq: elke 6 maanden (lekdetectiesysteem: 12 maanden) • ≥ 500 ton CO2 eq: elke 3 maanden (lekdetectiesysteem: 6 maanden) • Lekdetectiesystemen verplicht: ≥ 500 CO2 eq; jaarlijkse controle. 8


High lights: Uitfaseren HFK’s in de EU • Uitfaseerschema op de markt brengen van HFK’s: 20152030 - huidig niveau@ = 100% (11% reserve voor nieuw op de markt)

@ Gebaseerd op gegevens uit de periode 2009 – 2012.


Digitaal register; Tracking and Tracing • Commissie-digitaal rapportagesysteem:

• • • • • •

jaarlijks rapportage gegevens over op de markt gebrachte F-gassen (bulk; apparatuur) Verplichte onafhankelijke verificatie van gegevens Basis voor referentiewaarde voor HFK’s per producent/importeur CIE wijst quota HFK’s toe per jaar vanaf 2015 (referentiewaarde) Digitaal quota register voor toegewezen - overgedragen quota Vanaf 2017: Elke 3 jaar worden referentiewaarden – toewijzing van quota herzien, conform het uitfaseerschema Quota alleen voor EU-bedrijven (ook importeur of ‘enige vertegenwoordiger’)

10


Verboden in Bijlage III Verboden voor op de markt brengen van apparatuur/producten: Onder andere: • Stationaire koelapparatuur: GWP ≥ 2500 – jaar: 2020 • Commerciële koelsystemen met centraal opgestelde compressoren (≥ 40kW): GWP ≥ 150 – jaar: 2022 (primair koelcircuit van cascadesystemen, GWP < 1500) • Hermetisch afgesloten verplaatsbare klimaatregelingsapparatuur: GWP ≥ 150 – jaar: 2020 • Single split airconditioning met < 3 kg vulling, GWP ≥ 750 – jaar: 2025 11


Bijvulverbod koelapparatuur Bijvulverbod voor F-gassen: • bij volume ≥ 40 ton CO2-eq

• met GWP > 2500 • in 2020 • met geregenereerde/gerecycelde F-gassen in 2030 • Uitzonderingen: beneden - 50 °C; militaire apparatuur.

12


Consequenties voor koudemiddelen

13


Voorvulverbod Voorvulverbod uit voorstel Commissie is vervallen: Maar alleen voor apparatuur met F-gassen die is gedekt door quota aantoonbaar met een (geverifieerde) conformiteitsverklaring

(aansprakelijkheid fabrikant-importeur).

14


Planning Nederlandse regelgeving • Verordening is rechtstreeks werkend

• Voorzieningen benodigd voor uitvoering in Nederlandse regelgeving (certificering, examinering, sancties) • Tevens verwerking resultaten verbetertraject uitvoering en handhaving. • Communicatie en voorlichting. • Nieuwe nationale regelgeving gereed en in werking: in 2015.

15


Aanpassing certificering-examinering Min. regeling - aanwijzingscriteria EI’s en CI’s - taken, verpl. EI’s en CI’s - schors./intr. aanw.

Minister IenM Mandateren

Faciliterende organisatie

RWS Leefomgeving

College van Deskundigen

Aanwijzen

Beoordelingsrichtlijnen - Stationaire koeling - Mobiele koeling

Protocollen - technische voorschr - evt. verwijzing NEN

Examenreglementen - Stationaire koeling - Mobiele koeling

Exameninstellingen

Certificatie-instellingen

Examineren en diplomeren

Personen

Certificeren

Bedrijven

Toezicht en handhaving

Inspectie LenT

16

Eigenaren koelinstallaties

Toezicht en handhaving

Bevoegd gezag


Handhaving Samenwerking ILT en lokaal BG; • Ontwikkelen hulpmiddelen (stroomschema’s, registers gecertificeerde bedrijven) •

Douane/ILT. • Verboden voor producten (bijlage III) • Quotasysteem: rapportage en traceability (EU regsiter); conformiteitsverklaringen • Certificerende en exameninstellingen Lokaal BG. • Bijvulverbod • Controle op certificering bedrijven en diplomering van installateurs/monteurs (register) • Zorgplicht, terugwinning • Controle apparatuur (logboeken, etiketten, …)

17


Conclusie • Nieuwe F-gassenverordening: 1-1-2015;

aanpassen NL regels

• Strengere EU regels: Uitfasering HFK’s, bijvulverbod en verboden voor op de markt brengen van producten (grens GWP = 2500) • Stimuleren van innovatie en toepassen van klimaatvriendelijke technologie (klimaatdoelen). • Bij gebruik F-gassen: voorkómen lekkage en terugwinnen.

18


Conclusie: installatie bedrijven Oproep aan installatiebedrijven: goede toekomst gerichte adviezen! • • • •

Laag GWP: Vermijden GWP ≥ 2500 Prijs HFK’s zal gaan stijgen Vervanging (HCFK’s) R22: vermijd HFK’s – tijdelijke oplossingen Klimaatvriendelijke alternatieven: natuurlijke koudemiddelen (ammoniak, CO2, koolwaterstoffen) hogere investeringskosten; vaak lagere onderhoudskosten/energieverbruik

• Energie-efficiënt & laag GWP! 19


LINKS Gepubliceerde F-gassenverordening: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1400663501458&uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008 Europese commissie: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation/documentation_en.htm

Nationale wet- en regelgeving (RWS leefomgeving) â&#x20AC;&#x201C; Voorlichting en vragen over interpretatie, uitvoering en handhaving: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/f-gassenverordening/ ups/ficheprocedure.do?reference=2012/0305(COD)&l=en

Herman.walthaus@minienm.nl 20


Vragen - Discussie.

21

Ministerie, walthaus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you