Page 1

Rom med variasjon Kristine Brembo, Marion Engevold Dromnes, Magnus Hagen og Eugenio Pizzo

ARK 5 Høst 2010

Trondheim skal være en by hvor alle kan finne seg til rette og utfolde seg fritt. Bydelene skal ha en variasjon og egenart som gjør at det finnes noe for en hver smak. Innad i hver bydel, skal det være et spennende og inviterende romforløp, som gjør områdene attraktive i seg selv, og som legger opp til interaksjon mellom ulike befolkningsgrupper. Byen skal fortsette å utvikle seg i en menneskelig skala, der livet og rommene mellom bygningene er like viktig som bygningene selv.

Spennende utvikling skjer i Lilleby, som er et rom med variasjon i Trondheim, byen med ”Rom for alle”. Området avgrenses av bybanen i sør, og av Ladebekken og en bratt skråning i nord. Disse faktorene ”rammer inn” Lilleby, og er med på å tydeliggjøre stedet. Lillebys mange kvaliteter som nærhet til sentrum, handel, kollektivtransport, grøntareal, sjø, turområder og friluftsliv, gjør bydelen til et attraktivt område. Attraktivt både både for bolig, handel og aktiviteter. Vår visjon for Lilleby er at det skal være en aktiv bydel i Trondheim med et variert bybilde.


PRINSIPPER

157%

KARRÉ BYA: 26 000 kvm BRA: 89 540 kvm Innbyggere: 3050

120%

PUNKTHUS BYA: 000 kvm BRA: 36 960 kvm Innbyggere: 1100

Kollektivtransport bybanestopp bybuss 100 meter radius Typologi karré punkthus bevarte bygninger

Snitt hovedgate Veibredde 15 meter

brutte siktlinjer lang siktlinje

gang- og sykkelvei

Plan hovedgate Korttidsparkering langs gaten

Grøntdrag

Snitt sekundærgater Veibredde 10 meter

Plan sekundærgater Parkering langs gaten

Hovedgate med hovedvekt av handel


HANDELSPLASSEN Et samlingssted med kaféer og butikker. Torget markerer starten på handelsaksen som strekker seg fra denne plassen og til det gamle Smelteverket

GRØNTDRAG Mot nord avgrenses tomten av et øst-vest gående grøntdrag. Et sted til rekreasjon og samvær

BIBLIOTEKSPLASSEN Det gamle barnehjemmet er gjort om til bibliotek og danner midtpunktet i dette organiske rommet GRØNN GJENNOMGANG Her viker bygningene unna og slipper et grønt belte gjennom fra bekken til skolen

SMELTEDIGELEN Det gamle Smelteverket er gjort om til et aktivitetssenter som huser et vidt spekter av idrett, organisasjoner og kulturinstitusjoner SIKTLINJE En vandring langs hovedaksen. Et første glimt av det gamle Smelteverket

LADEBEKKEN Den gamle Ladebekken åpnes igjen og skaper kontakt med vannet

HOVEDGATEN BYBANEN

Smelteverket forsvinner igjen og fokus rettes mot aktivitetene langs gaten

Kjapt og enkelt til resten av byen

HOVEDPLASSEN Her møtes alle bevegelsesakser i området. LILLEBY SKOLE Skolen utvides til å kunne romme opp i mot 1000 barn. Dette vil dekke behove i området

NESTEN FRAMME Man runder et hjørne og det gamle Smelteverket kommer helt til syne

Plan


Handelsplassen Denne plassen er et delmål på veien mot Smelteverket dersom en ankommer Lilleby fra vest. Her er et aktivt lite torg, med butikker, uteservering og galleri. Det er rom for å sette seg ned, se på folk ta en kaffe, og nyte solen. Et viktig element på plassen er ”slangen” som slynger seg over plassen og deler den opp i mindre rom. Den virker strukturernde, samtidig som den tjener ulike funksjoner som benk, gjerde, skjerm mot vei osv.

Snitt A-A

Benker

Sykkelparkering

Grønn plass

Uteservering

Grønn plass

Uteservering

Uteservering

Plan

Grønn plass/ Skøytebane

A

A


Smelteverksplassen Lillebys identitet og historie har alltid vært sterkt knyttet til Smelteverket. Det ønsker vi også for fremtiden. Smeltedigelen blir Trondheims nye aktivitetssenter med satsing på kultur, musikk, dans , drama, idrett. Dette gjør plassen foran smelteverket til et viktig sted. Plassen, utformet som et stort åpent rom med scene, gjør det mulig for aktører ved aktivitetssenteret å vise frem seg frem. Her kan det holdes konserter, teaterforestillinger, samt oppvisning av idrett, vandreutstillinger osv. Her er hovedstopp for buss, samt nærhet til den nye bybanen.

Snitt A-A

A

Bolig og næring

Busstopp Smeltedigelen Aktivitetssenter

ate

Handleg

Næring og bolig

Plan A


Inngang fra syd

Hovedgate

, bolig 1. etasje Næring i

Bibliotek

Hovedinngang fra nordvest

Bolig

Det gamle Barnehjemmet er i stor grad bevart, men modernisert. Det er tenkt brukt til bibliotek. Det omgis av en karré med et organisk utformet gårdsrom. Det grønne draget fra bekken dras gjennom karréen og ut til skolen på tomtens sørside. Plassen som omgir biblioteket gir rom for lek, opphold og underholdning for offentligheten.

i de andre

Biblioteksplassen

Plan

Innganger

Åpningen fra hovedgata

Grøntdrag gjennom Lilleby


B

Hovedgate

Fellesplass for boilg + 0, meter

Offentlig plass

Sov

A

Bad

Stue/ Kjøkken

Torg under tak

Næring Næring Næring

A

Typologi - Punkthus Fellesplass for boilg + 0,6 meter

Plan 1:200

B

Småhusene står i kontrast til det stramt regulerte gatenettet i karrébebyggelsen. Små oppløste volum, tilsynelatende tilfeldig spredt utover et område. Her oppstår spennende sammenhenger og varierte byrom med ulik karakter, fra offentlig til mer privat. Husene varierer i størrelse fra 120 – 350 kvm i grunnflate, og fra 2-3 etg. Bolig og næring er kombinert i samme bygg. Noen med mulighet for å bo i 2. og 3. etasje, mens man har næringslokale i 1. etasje. Noen hus er høyere, 4 etasjer, og fungerer som orienteringspunkt i bydelen. Næringsarealet gis inngang fra offentlige torg, der enkelte rom er overbygd med et transparent tak. Boligene har inngang fra rom som er hevet over bakkenivå, grønne rom, som tjener som felleshage for beboerne.

Sov

Bad

Sov

Stue/ Kjøkken Sov

Bad LILLEBY

Bad

Stue/ Kjøkken

Næring Næring

Stue/ Kjøkken

Bad

Stue/ Kjøkken Sov

Plan 2. etasje

Sov

Sov

Sov

Sov

Bad

Sov

Stue/ Kjøkken

Plan 3. etasje


Typologi - Karré Karré er den typologi vi har valgt å gi størst plass i Lilleby. Det er en typisk kvartals-, eller ”sentrums”struktur, og vi ser på Lilleby som en utvidelse av Trondheim sentrum. Bygningene utformes av ulike arkitekter og vil få ulikt preg, mens byggelinjer og høyder, 3 - 4 etasjer, er regulert. Strukturen er fleksibel, den kan anvendes både til bolig og næring, og gir høy tetthet. Boliginngangene fra et felles gårsdrom, blir et sosialt møtested for beboerne. Næring og handel har inngang fra gata.

2. til 4. etasje er bolig med 16 leiligheter per etasje. Størrelsen på leilighetene varierer mellom 60 kvm, 70 kvm og 100 kvm. 1. etasje er ment å være en fleksibel etasje. Her er det lagt til rette for at enhetene kan fungere både som bolig og som næringslokale. Dersom det er næringslokale, vil enhetene henvende seg ut mot gata, men er det bolig, vil de henvende seg inn mot gårsdrommet. Etasjehøyden kan variere mellom en vanlig etasje, halvannen etasje og 2 etasjer.

Bolig Bolig/Næring

Vertikal infrastruktur Solstudie, Øst - vest snitt, Juni og september

Snitt øst-vest

Rom med variasjon  

Semesteroppgave høst 2010 Byforming og planlegging, NTNU Kristine Brembo, Marion Engevold Dromnes, Magnus Hagen og Eugenio Pizzo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you