16+1053

Page 1

+ 16 +1053


Av Marie Risan, Marielle S. Hansen Lovisa EmgĂĽrd, Anniken Ă˜hrn og Matilde P. A. Hagebakken Gruppe 10


Perspektiv i ett av tuneneHEIMDAL BOLIGBYGGERI OPPRETTES PÅ STEDET. DET INNKALLES TIL BY- OG BOLIGUTVIKLINSMØTER. HER SKAL ALLE FÅ SI SIN MENING.

STERK SATSNING PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT. HEIMDAL SKAL GJENNOMGÅ EN TRANSPORTREVOLUSJON!

HEIMDAL SENTRUM FORTETTES. GAMLE PARKERINGSPLASSER TRANSFORMERES TIL HYGGELIGE MØTEPLASSER. OMRÅDET BLIR ET LEVENDE KNUTEPUNKT MED KULTURHUS, TORG OG BOLIGER FOR EN HVER. DELINGSKULTUREN STÅR STERKT!

JERNBANEN LEGGES UNDER BAKKEN OG UTVIDES MED FIRE SPOR. DET OPPRETTES HYPPIGE AVGANGER MED SUPERBUSS.

DE NYE NABOLAGENE IGANGSETTES MED “NABOSTASJONER”. FØRST UT ER DEN GAMLE INDUSTRISIDEN I ØST. VI STARTER I SØR-ØST.

KOLLEKTIVTRANSPORT ER INKLUDERT I HUSLEIA, OG SYKKELEN ER BLITT MITT HOVEDTRANSPORTMIDDEL

RUNDT NABOSTASJONENE SPRINGER KOLLEKTIVE BOLIGTYPOLOGIER FREM. DELING GIR MYE FOR LITE, BÅDE I AREAL, MATERIELT OG SOSIALT.

HEIMDAL HAR FÅTT MANGE NYE INNBYGGERE OG ET STERKT FELLESSKAP ER ETABLERT. NÅ STÅR VILLAOMRÅDENE FOR TUR.


TRANSP. HUSARBEID MATLAGING

TRANSP.

DELT

PRIVAT

JOBB

HOBBY FRITID DYRKE/DELE JOBB HOBBY FRITID DYRKE/DELE

HUSARBEID MATLAGING

PRIVAT

Ny bruk av tid. Heimdal skal oppmuntre beboerne til å fokusere på fritid og nære relasjoner. Lokalt samarbeid reduserer behovet for lange arbeidsdager og høy inntekt. Jobb- og fritidsreiser minimeres.

DELT

Fra private til kollektive transportløsninger. Gjennom å redusere areal forbeholdt privatbilen settes mennesket i sentrum. Månedskort på buss/tog og medlemskap i bilkollektiv er inkludert i boutgiftene. Dette sikrer mange brukere, som igjen styrker tilbudet.

GANGE SYKKEL

DELT

BIL

TOG

PRIVAT

TOG BUSS SYKKEL

PRIVAT

DELT

BUSS

BIL GANGE

Fra privat til kollektivt forbruk. Hvorfor eie ei dårlig sag når du kan ha tilgang på et helt verksted? Hvorfor betale for tjenester som kan løses i fellesskap? Dette er positivt for både miljø, lommebok og det sosiale liv.

Fra private til kollektive boformer. Program flyttes ut av den private boligen og blir en del av et større fellesareal. Fellesarealet blir en sosial verktøybank der tjenester, kunnskap og materielle goder deles. Sammen blir det rom for hverdagsluksus.Fe llessk a p inn en fo r b o lig

Fellesskap innenfor nabolag

Fellesskap innenfor bydel


Heimdal i bysammenheng


SKALA 1:3000


Eksisterende veinett. Bilen opptar mye areal. Jernbanen er en stor barriere mellom øst og vest.

Nye veier. Jernbanen legges under bakken. Østsiden kobler seg til veiene i vest. Parkeringsareal omgjøres til møteplasser og boliger.

Transport. Myke trafikkanter prioriteres. Felles sykler. Kort vei til kollektivtransport. Jernbanen utvides og legges under bakken. Bilkollektiv i utkanten.

Hovedgågate. Ringvålsvegen blir en samlende akse i sentrum, som binder øst- og vestsiden.sammen. Fylles med aktivitet og næring som kommer hele bydelen til gode.

Fortetting nært kollektivknutepunkt. Et levende sentrum skapes ved miks av funksjoner. Et bredt aktivitetstilbud gjør det attraktivt å bruke fritiden her.

Ny og gammel bebyggelse. Industriområdet i øst transformeres til boligformål. Fortetting i eksisterende bebyggelse.

Kulturhus og nabostasjoner. Hvert nabolag igangsettes med en sentral nabostasjon. Kulturhus som samler Heimdalingene

Nye boligtypologier. Satsing på kollektive boformer tilpasset ulike mennesker. Tre hovedtypologier; tun, klynge og lamell.

Rekreasjon for hele bydelen.Plasser med felles aktiviteter og frukthager. Sammenhengende grøntbelte fra idrettsanlegg til marka. Tilgang på delehytter reduserer behover for lange fritidsreiser.


Gatetypologier

Kollektivtrase

GĂĽgate

Veit


400 m 400 m

Kortest ĂĽ gĂĽ til de prioriterte transportformene


Heimdalboligbyggeri. Et kompetansesenter for boligproduksjon pü Heimdal. Skal sikre kvalitet og effektivitet innenfor frie rammer. Drives av lokale fagfolk, i tett samarbeid med den øvrige delen av befolkningen.

46 m2 pr. prs.

46 m2 pr. prs.

1053 m2 felles

16 m2 pr. prs.

16 m2 pr. prs.

1053 m2

felles


Eksempler på fordeling av privat areal

Entré 6 m2

Entré 7 m2 Bad 5 m2

Soverom 10 m2

Entré 5 m2 Bad 5 m2

Entré 4 m2 Bad 6 m2 Bad 4 m2

Soverom 7 m2 x2

Soverom 8 m2 x6

Soverom 9 m2 x4

Soverom 9 m2

Opphold 30 m2 Opphold 25 m2

Opphold 25 m2 Opphold 16 m2

Familieleilighet Areal totalt 60 m2 Areal per person 15 m2

Studentkollektiv Areal totalt 90 m2 Areal per person 15 m2

Eldrekollektiv Areal totalt 72 m2 Areal per person 18 m2

Par uten barn Areal totalt 33 m2 Areal per person 16,5 m2


Tun Fellesskap orientert rundt et gårdsrom. Deling av areal, både inne og ute, legger tilrette for et mer sosialt liv. Mesteparten av det kollektive liv leves på bakkenivå, men også mulighet for deling lengre opp.Beboerne har selv mulighet til å påvirke utformingen av fellesarealene. Antall personer: Antall etasjer: BYA-%: BRA: BRA per person: Andel felles: Andel privat:

FELLES HAGE

46 m2 pr. prs.

17 m2 pr. prs.

120-180 stk 2-5 stk 60-50 % 3000-4000 m2 25 m2 40 % 60 %

1067 m2 felles

Boligene danner små tun med fellesarealbåde ute og inne

Privat Kollektiv Offentlig

Eksempel på plan 1 etg

Eksempel på plan 2 etg


Klynge Modulbasert typologi som gjør det mulig å gå sammen i bofellesskap og forme sitt eget hjem. Dette skaper tilhørighet og fellesskap. Modulene er på 2,5x2,5 m og 5x5 m. De kan settes sammen på ulike vis og er godt egnet for takterrasser. Fleksibiliteten gjør at de kan tilpasses ulike tomter, de er for eksempel ypperlige på tak. Vi oppfordrer til fellesløsninger, hva med stort kjøkken og et spa på toppen?

Antall personer: Antall etasjer: BRA per person:

Horisontal modulsammensetning

10-150 stk Valgfritt (pass på utsikten til naboen!) 25 m2

Vertikal modulsammensetning

Eksempel på modulprogram


Lamell Superkollektiv. To boligetasjer knyttes sammen med en stor fellesetasje. Antall personer: 200-250 stk Antall etasjer: 4-5 stk BYA-%: 35-45 % BRA: 5000-6250 m2 BRA per person: 25 m2 Andel felles: 45 % Andel privat: 55 %

Soverom Felles SoveromAksonometri av Heimdal sentrum


Snitt mot øst

Snitt hovedgate


ModellfotoIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.