Agora

Page 1

AGORA Karoline Marken Smednes, Kristin Bostrøm, Kristina Stendal Karlsen, Beate Røttingen og Idunn Dagestad


I 2050 er Heimdal en bydel med liv i. Her bor mennesker fra alle samfunnslag og i alle aldre. Barnefamilier, studenter, pensjonister, enslige, flyktninger, pendlere, grundere, kunstnere. Det offentlige tilbudet er variert slik at det favner mange. Bibliotek, sportsarena, samfunnshus, kunstnerhus, konsertsal, park. Gatene er for de gĂĽende og syklende. I tillegg finnes trikk og tog for lengre reiser.


2016:

2016:

2016:

Lite offentlige tilbud

Bilveier uten sykkelfelt og gode fortau. Togskinner gjennom sentrum med tilhørende undergang.

Generelt lav bebyggelse med enkelte høyere bygninger

2050:

2050:

Gater forbeholdt syklende og gående, og trikkelinjer i hovedgatene. Plassen krysses med stier (rød: hovedgate bredde 22 m , oransje: sykkelgate bredde 11 m, grønn: sykkel- og gangsti med ulike bredde)

Høy bebyggelse langs plassen og gradvis lavere rundt (rød: 6-13 etasjer, oransje: 3-5 etasjer, grønn: 1-2 etasjer)

2050: En konsentrasjon av offentlige tilbud langs plassen


prosessskisser

Heimdal som sentrum for områdene rundt, og som en bydel til Trondheim

En skisse som viser hvordan togskinnene kan legges under bakken og skape friområder over

En første skisse over hvor mange etasjer bygnigene kan ha

En skisse over ulik bygningstypologi Et forslag til en større plass midt i Heimdal. Felt for kollektivtrafikk, ellers møteplasser


Utvikling av prosjektet i modell: 1. Bygningsvolum i grønt skum plassert langs området der togskinnene går i dag. Spilene representerer veinettet. 2. Utklippsmodell som viser vegetasjon langs gatene 3. Bygningsvolum som avtar i størrelse ut fra sentrum 4. Bygningsvolum i ulike høyder 5. Utklippsmodell som viser vegetasjon langs gatene 6. Utklippsmodell av rekreasjonsområdet

1.

4.

2.

3.

5.

6.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.