Nye Heimdal

Page 1

Nye Heimdal Ingrid Bjartnes, Bjørn Johan Endresen, Erik Sand & Knut HovdenNye Heimdal er en undersøkelse i å plassere høy og tett bebyggelse sentralt i et utspredt felt av eneboliger. Prosjektet plasserer seg på felt, som idag opptas av større industri- og kontorlokaler, langs linjen til jernbanen som er orientert nord-sør. Denne jernbanen har vært en skillevegg for sentrumet til Heimdal, som vårt prosjekt fjerner. I dette nye, tettere urbane kjernen er det planlagt boliger, kontorer og næring med høy utnyttelsesgrad. Med denne utnyttelsesgraden på 2,42 er det 0,06 personer per bygget kvadratmeter med gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 80kvm. I denne kjernen ligger transportknutepunktet til Heimdal, med hyppige buss- og togavganger nord og sørover. Bygningtypologiene baseres seg på en bygårdsform som base, med tårn som skyter opp på en andel av fotavtrykket. Dette muliggjør høy tetthet og et effektivt gatenett, samtidig som at høybebyggelsen får nødvendig pusterom imellom seg. Høybebyggelsen er plassert og orientert for gode solforhold og med en nedtrapping til bygårdstypologier mot den eksisterende lavbebyggelsen. Vi ser for oss at Nye Heimdal vil gå fremtiden i møte med høy tetthet orientert rundt miljøvennlig infrastruktur.
De lukkede kvartalene vil skape tydelig gater og et urbant miljø, hvor det vil bli et klart skille mellom offentlig og private uterom. Bygårdene vil noen steder være sammenhengende enkeltbygninger, men i de fleste tilfeller bestå av ulike bygg med forskjellig fasader og antall etasjer, for å skape en variasjon i gaten. Høyhusene er plassert slik at de har nok plass mellom seg for å fungere bra. Ved å sette dem som avslutning på kvartal løser man problemet man får med lite brukte friområder mellom. Orienteringen, høyden, og avstanden mellom dem er utformet slik at en oppnår den ønskede tettheten, samtidig som en får gode forhold i gaten med tanke på lys og varierte romlige forløp.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.