Heimdal Torg

Page 1

Heimdal Torg gruppe 7


Innhold

Innledning Kart M: 1:3000 VĂĽre grep Prinsipper Prinsipper Flere grep Perspektiv av torget Plan over torget Perspektiv av Heimdalsveien Snitt av undergangen Snitt av RingvĂĽlvegen Snitt av sidegate til RingvĂĽlveien Snitt av boliggate Aksionometri med snitthenvisninger


Heimdal er en liten stasjonsby som ligger ca. 10 km fra Trondheim sentrum. I dag er det to ulike busser som går dit, samt tog som har en til to avganger i timen, men tettstedet er sterkt dominert av personbiler. I dag bor det rundt 33 940 (SSB, 2016) mennesker der, men regnet med de nærliggende områdene er Heimdal et trafikknutepunkt for 70 000 mennesker. I løpet av de neste 30 årene vil Heimdal trolig ha en befolkningsvekst på rundt 7500 mennesker, og tettstedet må derfor fortettes. For å klare dette må det bygges nye, mer areal-effektive boliger, i tillegg til at kollektivtrafikken må økes. Det må også tilrettelegges for mer næring, kulturtilbud, skoler og rekreasjonsområder. For å gjøre Heimdal til et trivelig sted å bo kreves også et overordnet grep som genererer trivsel og samhold i samfunnet.


Plan M: 1:3000

/Volumes/ab-stud/Kurs/Ark5/Gruppemapper/JeViKnZd/SENSUR_O


Vår fortettingsmetode går ut på å bygge imellom, på parkeringsplasser, samt minimere riving av eksisterende bygg. For å kunne bygge på parkeringsplasser er vi nødt til å bedre kollektivtilbudet. Dette gjør vi ved å legge til et togspor mellom Heimdal og Trondheim, slik at det blir doble spor, og man kan ha hyppigere avganger. I tillegg legger vi tilrette for superbusser og utvider bussrutene. Byggene vi tilfører er på tre til fem etasjer for å beholde en menneskelig skala og Heimdals identitet. Mot eneboligbebyggelsen er det lagt til noen rekkehus, for at overgangen ikke skal bli så drastisk. Den nye boligtypologien er allikevel først og fremst bygårder med fellesfunksjoner og næringslokaler i første etasje, samt private bakgårder og felles takhager. For å løfte Heimdal som bydel ønsker vi å gi tettstedet en tydelig handlegate og et torg, samt bedre kulturtilbud for barn og ungdom. Vi ønsker også å knytte de to sidene av jernbanen bedre sammen, ved å utvide undergangen, og gjøre den mer tydelig og visuelt tilgjengelig.


Eksisterende eneboliger Personer 20 Gjennomsnitt på bolig 260 kvm Kvadratmeter per person 52 Utnyttingsgrad 32 %

Tilført rekkehus Personer 66 Gjennomsnitt på bolig 194 kvm Kvadratmeter per person 49 Utnyttingsgrad 97 %

Leilighetskompleks Personer 222 Gjennomsnitt på bolig 50 kvm Kvadratmeter per person 17 Utnyttingsgrad 138 % Leilighetsstørrelser 35 - 70 kvm Kontorlokaler 660 kvm


Det første overordna trekket var å binde sammen øst og vestsiden av bydelen. Togsporene i dag utgjør et tydelig fysisk og visuelt skille mellom de to sidene. Ved å gjøre undergangen bredere og mer tydelig gjør vi ferdsel mellom de to sidene enklere og mer innbydende.

Eksisterende bussrute Eksisterende bussrute, ingen personbiltrafikk Jernbanen Utvidelse av bussruta

Vi har tatt for oss Heimdal 30 år frem i tid, men ser for oss at sentrum vil ekspandere videre i fremtiden. Vår visjon er å gi Heimdal et solid rammeverk, som tillater bydelen å vokse ytterligere.


Torget er kanskje hjertet i prosjektet, og ligger på vestsiden av jernbanen i enden der Ringvålvegen treffer Heimdalsvegen. Det er ment som et samlingspunkt for innbyggerne hvor man kan araangere sportslige/kulturelle beguvenheter, handle, gå på marked, café eller restaurant. Et stort vannspeil ligger i hjørnet av torget, som også kan gjøres om til en skøytebane på vinteren. Ulike grønne soner er plassert rundt, hvor de opphøyde kantene kan brukes som benker. På enkelte områder av kantene er betongen kledd med trebord, slik at de blir behagelig og inviterende å sitte på. Vi har valgt å ta vare på den eksisterende fiskehandelen, da den er mye brukt i dag av Heimdals innbyggere, og slik er en del av Heimdals identitet. For å forsterke identiteten til Heimdal som stasjonsby flyttes togstasjonen nordover, slik at den blir en avgrensning til torget. Dette gjør bygget mer sentralt og lettere å få øye på. Togstasjonen er tenkt som et ikon-bygg på tre etasjer, med plass til venterom og kiosk i første, og kontorer i andre og tredje etasje. Ringvålvegen er i dag det en kan kalle Heimdals handlegate. Gatas funksjon beholdes, men den blir forsterket av nye bygg som danner et tydeligere gateforløp. Parkeringene i handlegata fjernes og erstattes av et grøntskille mellom vegen og fortauet. Handlegaten og torget blir fritt for biltrafikk. På østsiden av jernbanen blir det et kultursentrum med skatepark, bibliotek, kino, teater, dansestudio og kunststudio, ved siden av det eksisterende ‘kunsthuset’.


10m Plan over torget


Perspektiv av torget


Perspektiv av Heimdalsvegen


Snittperspektiv av undergangen


Snittperspektiv av RingvĂĽlvegen


Snittperspektiv av boliggate


Snittperspektiv av handlegate


Aksionometri


Knut Hardang Jennie Lundgaard Vilde Forbregd Zdravko Zivanovic


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.