Connecting Heimdal

Page 1

HEIMDAL c

o

n

n

e

c

t

i

n

Julia Kolacz, Trine Tryggestad Berre, Sondre Lerstøl Hebnes, Håkon Carlsen Vetlesen og Hanna Landfald Hansen 2016 - ARK 5

g


HEIMDAL Trondheim “Vi liker de små, lokale butikkene med hyggelige ansatte” “Jeg vil ha flere butikker med bedre utvalg”

“Jeg drar alltid inn til Trondheim i helgen for der er det mer folk og liv!”

Heimdal bydel ligger sør i Trondheim, og har over 70 000 innbyggere. Bydelen omfatter tettstedet Heimdal, og boligområdene Tiller, Kattem, Kolstad og Saupstad. Tettstedet Heimdal ble stasjonsby i 1864. Jernbanen gjorde området til et trafikknutepunkt hvor folk slo seg ned. Siden den tid har Heimdal vokst ukontrollert, noe som har resultert i spredt og lite planlagt bebyggelse. Heimdal har i dag et lite og udefinert sentrum. Bilen prioriteres, og parkeringsplasser tar opp mye av arealet. Tettstedet deles i to av hovedveien og jernbanen. Tilbudene i sentrum tjener kun et utvalg av innbyggerne, mens kjøpesenteret City Syd og Midtbyen trekker folk med et bredere tilbud og mer livlig byliv. (Sitater basert på en spørreundersøkelse gjort i Heimdal, oktober 2016) Heimdal


Trondheim

Saupstad

Kolstad

Visjon

Heimdal

Kattem

Heimdal sentrum skal vokse og bli et livlig bydelssentrum og knutepunkt for hele bydelen. Et knutepunkt der büde lokale og tilreisende kan møtes, med stort utvalg av kultur-, arbeids- og handelstilbud. Heimdal var og skal igjen bli en stasjonsby, der jernbanen knytter byen sammen, fremfor ü dele den i to.

Resten av Norge

Tiller


Strategi I dag En jernbane som skiller sentrum i to

Et udefinert sentrum med stor gjennomfart av trafikk

Lav tetthet og spredt bebyggelse

Vürt grep Forbindelse mellom øst og vest

Et definert sentrum som blir et lokalt og regional knutepunkt

Høyere tetthet og konsentrert, høy bebyggelse


Kort sagt Vi fortetter langs to akser i et kryss. Den ene blir en Lokalgate, og fungerer som en sentrumsgate for lokalbefolkningen. Den andre blir en Regionalgate som betjener hele regionen med transport og funksjoner.


Forbindelser Lokalgata

Framtidige Heimdal skal ha fokus på kollektivtransport, sykkel og gange. Bilveien legges om, og menneskene og miljøvennlig transport settes i sentrum. Toget er hovedåren til Trondheim og resten av Norge, mens busser betjener nærområdene.

Lokalgata holdes fri for biltrafikk, mens gående, syklister og en langdistansebuss blir prioritert.

Saktekjørende buss og syklister deler veien.

Lokalgata slik den ser ut i dagens Heimdal. Gata preges av biltrafikk og er lite attraktiv å være i som fotgjenger, til tross for at det finnes forretninger langs veien.


“Husk svømmetrening i enden av Lokalgata etter skolen”

Barneskole

Lokal matbutikk Legesenter

“Førstemann til enden av Lokalgata!”

“Jeg bor på Saupstad, og driver et galleri i Regionalgata”

Optiker Apotek

Bolig/pub

Ungdomsklubb

Kulturhus

Bydelssenter

Barnehage

Bolig

Mathall Ungdomsskole

Svømmehall

Kiosk

Snitt mot nord av lokalgata


Regionalgata

Banen legges under Regionalgata, der gående og syklister ferdes.

Nedgangene til toget er spredt langs Regionalgaten. Hele gaten er en stasjon! Quattro Canti i Palermo. Offisielt kjent som Piazza Vigliena av Giulio Lasso (1608-1620).

Toget fungerer som hovedtransporten til lengre destinasjoner, der det for eksempel er en rask forbindelse med Trondheim sentrum.

Bilveien legges rundt og sentrum er gå- og sykkelvennlig

Borneo Sporenburg i Amsterdam. West 8 (1993-1996).

Langdistansebussen kjører sakte gjennom lokalgata og stopper i krysset. I begge endene av Regionalgata er det plassert busstasjoner med buss som betjener nærområdet


Snitt mot nord av regionalgata


Sentrum For å skape et definert sentrum trengs det næring og tilbud på gateplan. Derfor er alle første etasjer offentlige, med ulike typer tilbud.

Offentlig

Regionalgaten

Lokalgaten

Et sentrum for hele regionen

Et sentrum for lokalbefolkningen

Regionalgata strekker seg over jernbanen fra nord til sør, en strekning på nesten 600 meter. Aksen skal være attraktiv også for tilreisende Her ligger funksjoner man gjerne reiser et lite stykke for å bruke. Gata har høyere intensitet med mange mennesker og funksjoner.

Lokalgata strekker seg fra vest til øst, og skal først og fremst betjene lokalbefolkningen i tettstedet Heimdal. Gata inneholder tilbud man ønsker lett tilgjengelig. Gata har en roligere atmosfære som finnes i Heimdal i dag.

Eksempler på offentlige funksjoner: Teater, kino, konserthus, spesialiserte butikker, restauranter, gallerier.

Eksempler på offentlige funksjoner: Barnehager, skoler, lokale matbutikker, legesenter og eldrehjem.


T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Nedgang til togstasjon Inngang til bolig Forslag til videre fortetting Eksisterende bygg Nye bygg


Fortetting

Regionalgaten

Lokalgaten

Fortettingsstrategi: Bygging av høye boligbygg, på maksimalt 30m, med næring i første etasje,

For å oppnå et sentrum med høy intensitet må Heimdal sentrum fortettes. Flere arbeidsplasser og et større handels- og kulturtilbud skal etableres, og flere mennesker må bo i sentrum. Det skal bygge tett og høyt. Næring skal være tilgjengelig i første etasje, med boliger over. Et mangfoldig tilbud og høy befolkningstetthet i sentrum sikrer trygge gater med aktivitet døgnet rundt. Boilg

Næring

Fortettingsstrategi: Fortetting ved å bygge mellom eksisterende bygg.

Nok mennesker i vertikal retning sikrer at næringen i første etasje kan drives. Bruker ny bebyggelse for å definere en gate.


Materialitet I Heimdal finnes det store mengder blåleire i grunnen. Ved å grave jernbanen ned kan man utnytte gravemassen til bygging. Vi foreslår derfor å benytte leiren til å lage teglstein, og bruke dette som et sentralt materiale i Regionalgata. Det benyttes både i form av marktegl som deler inn gata i ulike soner, og som byggemateriale.

Nordre gate i Trondheim. Teglen brukes i forskjellige mønstre for å dele opp gata i ulike soner. Vi ønsker at den også skal gjenspeiles i bygningene.


Boligen Urban side

Privat side

Leilighetene spenner på tvers av bygningskroppen, og gir beboeren utsyn over en urban side og en mer privat side.

12m

6m

6m

9m

Våtromskjerne

12m

90kvm

120kvm

Vertikal transport

Sov

Leilighetene deles i to av en trappe- og heissjakt. Bredden på leilighetene og næringslokalet på hver side av trappe- og heissjakten varierer mellom 6, 9 og 12 meter. Breddene på leilighetene i samme etasje er alltid ulike, og legger til rette for at ulike næringer og bosituasjoner kan finne sted i samme bygning.

Oppholdsrom

Urban side

60kvm

Privat side

10m

Sov

Oppholdsrom Våtromskjerne

Strategi for planløsning i leilighetene


I dag Bebyggelsen i gitt utsnitt er i dag oppdelt av jernbanen, flere større parkeringsområder og det sterkt trafikkerte veikrysset mellom Heimdalsvegen og Ringvålvegen. Næringslokalene er innadvendte, personog arealtettheten er lav.

Med vårt grep

1. Fortetting i boligfeltet

4. Transformasjon av industribygg

2. Bygging på ubrukte arealer

5. Det bygges lavere på rekken bak vår

Bruksareal i et utsnitt av prosjeket (boliger + næring): Antall bygninger: 14 Samlet bygget areal: 3 399 kvm Samlet bruksareal: 25 322kvm Arealtetthet: 253 % Persontetthet og boareal Antall bygninger med bolig: 10 Gjennomsnittlig antall boligetasjer per bygning 8 Antall leiligheter: 160 Gjennomsnittsstørrelse leilighet: 90 kvm. Boareal: 14 4000 kvm per 10 000 kvm. Boareal per person: 30 kvm.* Persontetthet: 480 personer per 10 000 kvm.

bebyggelse, der det er næring vendt mot Regionalgata i første etasje. Dette sikrer god boligkvalitet med dobbel fasade oppover i bygget.

I fremtiden Tetthet gir tetthet! Vårt grep er begynnelsen på økt fortetting i Heimdal. Flere mennesker vil komme og behovet for boliger og næringslokaler vil øke. Ved følgende punkter skal videre fortetting skje.

3. Bygge høyt i industriområdet

6. Bruke de nye veitene som byggelinje

for framtidige bygg.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.