Page 1

ALEKSANDER NOWAK

NIEBO W NIEDABYLU na saksofon sopranowy i sinfoniettÄ™

THE HEAVENS IN NIEDABYL for Soprano Saxophone and Sinfonietta

(2015)

PARTYTURA | FULL SCORE


Notka programowa: Niedabyl – mała wieś położona nieco na wschód od środka Europy. Można powiedzieć, że to koniec niejednego świata. Kompozycja została zamówiona przez Bartłomieja Dusia oraz Orkiestrę Muzyki Nowej.

Program Note: Niedabyl – a small village slightly East from the center of Europe. One might say it is the end of many a world. The piece was commissioned by Bartłomiej Duś and The New Music Orchestra.


Uwagi wykonawcze: Ogólne: Partytura jest zapisana w realnym brzmieniu instrumentów, poza partiami kontrabasu i ksylofonu, w których obowiązuje transpozycja oktawowa. W utworze obowiązują dwa rodzaje metrum: tradycyjne, oraz „niedookreślone” oznaczone jako , które saksofon realizuje wypełniając przestrzeń między liniami taktowymi z zachowaniem przybliżonych proporcji rytmicznych, jednak bez wyraźnego pulsu. W partyturze są trzy rodzaje fermaty:

- krótka, średnia i długa.

Saksofon: Notacja mikrotonowa: ¼ tonu w górę

¾ tonu w górę

nieco wyżej

nieco wyżej niż ½ tonu w górę

¼ tonu w dół

nieco niżej

nieco niżej niż ½ tonu w górę

nieco niżej niż ½ tonu w dół

nieco wyżej niż ½ tonu w dół

Oznaczenia wskazówek wykonawczych dla wielodźwięków na podstawie materiałów dostępnych na: http://www.baerenreiter.com/materialien/weiss_netti/saxophon/ „palcowanie enharmoniczne/barwowe” – należy różnicować palcowanie danego dźwięku tak aby osiągnąć trzy odróżniające się od siebie barwy: jasną, przytłumioną i ciemną „tryl barwowy” – możliwie szybka alteracja dwóch różnych palcowań jednego dźwięku dających jak najmocniej odróżniające się od siebie barwy Dęte: gra „bez wysokości” – należy wdmuchiwać powietrze w instrument tak by nie powstawała żadna określona wysokość Flet: „zadęcie z dystansu” – należy skierować silny strumień powietrza z ust w kierunku ustnika instrumentu oraz poruszać instrumentem w zadanym rytmie, osiągając krótkie, ostre „pojawienia się” zapisanej wysokości „jet whistle” (gwizdek) – należy z maksymalną mocą wdmuchnąć powietrze w instrument obejmując cały ustnik ustami, osiągając przenikliwy, głośny „świst” Waltornia: dźwięk stłumiony poprzez umieszczenie dłoni w czarze

dźwięk stłumiony połowicznie poprzez umieszczenie dłoni w czarze

(przy użyciu tłumika harmon / „wah-wah”) – dźwięk otwarty

(przy użyciu tłumika harmon / „wah-wah”) – dźwięk zamknięty (ręką)

Puzon:


Smyczki: ORD, SP, ST MSP, MST

ordinario, sul ponticello, sul tasto molto sul ponticello, molto sul tasto

c.l.t semi c.l.t

col legno tratto (pociągając drzewcem po strunach) pociągając po strunach bokiem smyczka, z udziałem zarówno drzewca jak włosia

n.vibr. vibr. norm.

bez wibrata z normalną wibracją

”f ” (=mp)

dynamika w nawiasie oznacza realną głośność przy użyciu danej techniki z zasugerowaną w cudzysłowiu intencją stopniowe, płynne przejście od jednej techniki wykonawczej do drugiej płynne alterowanie pomiędzy dwoma technikami wykonawczymi „glissando eteryczne” – wykonywane na najniższej strunie, przy dość słabym nacisku smyczka, z dwoma palcami dotykającymi struny jak przy flażolecie; glissando od najwyższego do średniego rejestru „gra bez wysokości” – gra smyczkiem na danej strunie stłumionej całą dłonią, tak by osiągnąć szum, bez żadnej wysokości dźwięku

dwa rodzaje zwiększonego nacisku smyczka – na danej strunie tak by osiągnąć maksymalnie „hałaśliwy”, nieciągły dźwięk, i na konkretnej wysokości, tak by była ona słyszalna, przy pewnym udziale hałasu dwa rodzaje „legno saltando” – na stłumionych strunach, tak by słyszalny był tylko dźwięk uderzeń drzewca, i na konkretnej, słyszalnej wysokości dźwięku (wiolonczela) gra smyczkiem na podstrunniku, z miarowymi, ale nie do końca regularnymi zmianami smyczka, tak by osiągnąć stały szum z pojawiającą się „buczącą” wysokością dźwięku „półflażolet” – gra na danej wysokości dźwięku z naciskiem palca lewej ręki większym niż przy flażolecie, ale mniejszym niż przy normalnej grze, tak by osiągnąć efekt pomiędzy szumem a konkretną wysokością „pizzicato fluido” należy poruszać płynnie śrubką smyczka na umieszczoną najwyższej strunie, z glissandem o niewielkim zakresie


Performance Notes: General: The score is written in real pitch, except the Double Bass and Xylophone, which are in octave transposition. There are two kinds of time signatures in the piece: traditional and “unspecified” marked in which the saxophone fills the space between barlines keeping approximate rhythmic proportions, however without clear pulse. There are three kinds of fermatas used in the score:

,

- short, medium and long.

Saxophone: Microtonal notation: ¼ tone up

¾ tone up

slightly higher

¼ tone down

slightly lower

slightly lower than ½ tone up

slightly higher than ½ tone up slightly lower than ½ tone down

slightly higher than ½ tone down

Notation and performance markings for multiphonics are based on materials available at: http://www.baerenreiter.com/materialien/weiss_netti/saxophon/ “enharmonic/timbral fingering – using different fingerings for the same pitch, to get three distinctively different colors: light, muted and dark “timbral trill” – possibly quick alteration of two different fingerings giving as distinctively different colors as possible Dęte: “pitchless playing” – blow air into the instrument to get just noise, with no audible pitch Flute: “blowing from a distance” – move the instrument pass the mouth in given rhythm while constantly blowing rather hard, to get short, cutting “appearances” of the written pitch “jet whistle” – very hard blow directly into the mouthpiece, with the lips covered around it, to get a loud, piercing sound Horn: sound muted by putting hand in the bell

sound “half-muted” by putting hand in the bell

Trombone: (while using harmon / ”wah-wah” mute) – open sound

(while using harmon / ”wah-wah” mute) – closed sound (with hand)


Strings: ORD, SP, ST MSP, MST

ordinario, sul ponticello, sul tasto molto sul ponticello, molto sul tasto

c.l.t semi c.l.t

col legno tratto (drawing strings with wood of the bow) drawing strings with side of the bow, using both hair and wood

n.vibr. vibr. norm.

without vibration with normal vibration

”f ” (=mp)

dynamics in parenthesis denotes actual loudness while using given technique with the intention suggested in quotes gradual, fluent shift from one technique to the other fluent altering between two techniques “etheric glissando” – performed on the lowest string, with relatively light bow pressure and, two fingers touching the string as in harmonics; glissando from the highest to mid range “pitchless playing” – bow on given string while muting it with whole hand, to produce noise without any audible pitch

two kinds of high bow pressure – on given string, to produce as “noisy” and scratchy sound as possible, and on given pitch, to make it audible, with some scratchy noise

two kinds of „legno saltando” – on muted strings, to hear only the sound of wood hitting the strings, and on given, audible pitch

(violoncello) bow on the tailpiece, with steady but not entirely regular bow alterations, to get a constant noise with “humming” pitch appearing “half-harmonics” – playing on given pitch with left hand finger pressure higher than while playing harmonics, but lower than while normal playing, to get sound between noise and pitch “pizzicato fluido” fluently moving the bow-hair tension screw places on the highest string, with glissando within a small range


Zespół | Ensemble: Flet / Flet altowy G | Flute / Alto Flute in G Obój | Oboe Klarnet B / Klarnet basowy B | Clarinet in B / Bass Clarinet in B Fagot | Bassoon Waltornia F | Horn in F (tłumik prosty i hotelowy | straight and „whispa” mutes) Trąbka B | Trumpet in B (tłumik prosty, „cup” i hotelowy | straight, cup and „whispa” mutes) Puzon | Trombone (tłumik prosty, „cup”, „wah-wah” i hotelowy | straight, cup, harmon and „whispa” mutes) Perkusja | Percussion: 1:

Wibrafon | Vibraphone, Bęben basowy | Bass Drum, 4 Tomy | 4 Toms, 3 Pudełka drewniane | 4 Krowie dzwonki | 4 Cowbells, 3 Wood Blocks, Werbel | Snare Drum, „Egg Shaker”

2:

Marimba koncertowa | Concert Marimba, Ksylofon | Xylophone, Chimes | Dzwony, 2 Talerze wiszące | 2 Suspended Cymbals (S-mniejszy | smaller, L-większy | larger), 2 Gongi | 2 Gongs (S-mniejszy | smaller, L-większy | larger), Tam-tam

Saksofon sopranowy | Soprano Saxophone 1 Skrzypce | 1 Violin 2 Skrzypce | 2 Violin Altówka | Viola Wiolonczela | Violoncello Kontrabas (5-strunowy) | Double Bass (5-string)

Czas trwania | Duration: ca 17’


Profile for Aleksander Nowak

Niebo w Niedabylu | The Heavens in Niedabyl (2015)  

Kompozycja zamówiona przez Bartłomieja Dusia i Orkiestrę Muzyki Nowej. Composition commissioned by Bartłomiej Duś and The New Music Orchestr...

Niebo w Niedabylu | The Heavens in Niedabyl (2015)  

Kompozycja zamówiona przez Bartłomieja Dusia i Orkiestrę Muzyki Nowej. Composition commissioned by Bartłomiej Duś and The New Music Orchestr...

Profile for aleknowak
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded