Eludium et Fungus na gitarę | for guitar

Page 1

Aleksander Nowak

ELUDIUM ET FUNGUS na gitarÄ™ | for guitar (2016)


Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NOTKA PROGRAMOWA Znika ledwo się pojawi, albo trwa uparcie rosnąc. Tak czy inaczej nie zostawi śladu. Być może.

Czas trwania

ca 10’

Duration

PROGRAM NOTE It vanishes as soon as it appears, or it lasts persistently growing. Either way it will not leave no trace. Maybe.

Realized thanks to the stipend of Ministry of Culture and National Heritage.


UWAGI WYKONAWCZE Ogólne: Utwór należy wykonywać z dużą dozą swobody, pozwalając dźwiękom wybrzmiewać możliwie długo. Zarówno tempo, jak konkretne proporcje rytmiczne i dynamiczne powinny być realizowane bez raz ustalonego schematu. Szczególną uwagę zwrócić należy na warunki akustyczne i przestrzenne w miejscu wykonania; fragmenty o niskiej dynamice powinny być wyraźnie słyszalne bez konieczności wykraczania poza podany zakres dynamiczny. Każdorazowo rozważyć należy możliwość nagłośnienia. Notacja: W utworze nie obowiązuje ustalone metrum; kreski taktowe przerywane traktować należy jako miejsca logicznych podziałów materiału, nie wyznaczające pulsu muzycznego. Kreski podwójne kończą większe całości formalne, po których występuje pewna cezura, jednak utwór należy traktować jako jednoczęściowy. Oznaczenia tempa i dynamiki wg wzoru: x / y należy rozumieć jako zakres w ramach którego należy w danym fragmencie (do kolejnego oznaczenia) pozostawać, swobodnie i płynnie, bez ustalonego schematu, poruszając się między skrajnymi wartościami. Oznaczenia dynamiki wg wzoru \x\ należy rozumieć jako lokalne wychylenia poza obowiązujący w danym fragmencie poziom bądź zakres. Znaki chromatyczne obowiązują w taktach, w ramach jednej oktawy. Oznaczenie ćwierćtonowe w takcie 16 należy realizować jako odchylenie mniejsze niż półton, bez konieczności precyzyjnej intonacji. Mikrotony w taktach 14 i 59 wynikają z naturalnej intonacji i powinny być wynikiem realizacji zanotowanych flażoletów. Wartości rytmiczne należy realizować z zachowaniem przybliżonych proporcji, w ramach podanego zakresu tempa. Pauzy w nawiasach oznaczają przybliżoną wartość przerwy między kolejnymi dźwiękami, bez ich tłumienia. Notacja w ramce oznacza zakres dźwięków, które należy wykonywać w danym miejscu bez konkretnej kolejności, z możliwością sporadycznych powtórzeń, kierując się pozostałymi wskazówkami wg wzorów: Dźwięki z ramki wykonywać w dowolnej kolejności, swobodnie przyspieszając od ok. ósemki do ok. trzydziestodwójki i z powrotem, na przestrzeni ok. półnuty Dźwięki z ramek powtarzać w dowolnej kolejności, najpierw w wartościach między trzydziestodwójką a szesnastką, na przestrzeni ok. ćwierćnuty, a później w wartościach między szesnastką a ósemką, na przestrzeni ok. półnuty. Dźwięki z ramki wykonywać w dowolnej kolejności, w wartościach między ósemką a szesnastką, na przestrzeni ok. całej nuty, starając się nadać przebiegowi pod przerywanym łukiem charakter melodii.


Oznaczenia położenia prawej ręki (ORD, SP, ST): ordinario (pozycja standardowa), sul ponticello (przy podstawku), sul tasto (nad gryfem). Oznaczenia ekstremalne (SP+, ST+) należy realizować z wyczuciem, ale też z możliwie wyraźnie odznaczającą się zmianą barwy. Stopniowe zmiany danej techniki wg wzoru: x----->y należy realizować możliwie płynnie, z wyraźnie słyszalną stopniową zmianą brzmienia. Flażolety na głównym systemie notowane są za pomocą symboli umieszczonych nad dźwiękami o realnej wysokości brzmienia, oznaczających odpowiednio: flażolet naturalny i sztuczny. Dodatkowo, w systemie głównym, lub dodatkowym obowiązują wskazówki wg wzorów: Flażolet naturalny realizowany przez dotknięcie palcem prawej ręki struny 4 na progu XIX

Flażolet naturalny realizowany przez dotknięcie palcem lewej ręki struny 2 na progu XII

Flażolet sztuczny realizowany przez dotknięcie palcem prawej ręki struny 4 na progu X, przy jednoczesnym przyciskaniu podanego dźwięku lewą ręką.

Flażolet sztuczny realizowany przez dotknięcie palcem prawej ręki struny 5 w miejscu zbliżonym do XX progu, poza gryfem.

Flażolet naturalny realizowany przez dotknięcie palcem prawej ręki struny 6, nieco poniżej progu VI. (W tym wypadku efektem jest dźwięk mikrotonowy, o którym mowa wyżej.)

Glissando flażoletowe realizowane przez płynne przesuwanie palca między podanymi progami. Powinny zabrzmieć wszystkie pośrednie flażolety.

Pozostałe elementy notacji: Wybrzmiewanie pierwszego z zagranych dźwięków, jako rezonansu na niższej strunie. Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie stłumić rezonującej struny podczas wykonywania kolejnych dźwięków. Położenie poprzeczki pierwszym palcem lewej ręki na VIII progu. Wydobycie danego dźwięku poprzez gwałtowne przyciśnięcie struny palcem lewej ręki, odpowiednio: z wybrzmiewaniem i jako krótki, urwany dźwięk. Pizzicato „bartokowskie”, realizowane poprzez chwycenie struny palcami prawej ręki zwolnienie w taki sposób aby uderzyła w gryf produkując ostry, perkusyjny dźwięk. Trzy rodzaje fermaty: krótka, średnia i długa. Trzy rodzaje wibracji: wolne, średnie i szybkie. Cztery rodzaje arpeggia: normalne (realizowane swobodnie, raczej szybko) oraz „mierzone” czyli realizowane w tempie odpowiednio ok. ósemkowym, szesnastkowym i trzydziestodwójkowym.


PERFORMANCE NOTES General: The piece should be performed with a lot of freedom and making it possible for the sounds to reverberate as freely as possible. Tempo, rhythmic and dynamic proportions should be realized without a set pattern. It is especially important to carefully consider the acoustic and spatial conditions of the performance; low dynamics fragments should be clearly audible without excessing given dynamical range. Possibility of amplification should be taken under consideration each time. Notation: There is no set meter in the piece; dashed bar lines should be treated as logical material divisions, not shaping the pulse. Double bar lines mark bigger formal entities ending with caesuras, however the piece should be treated and performed as one movement. Tempo and dynamics markings according to model: x / y should be understood as a range to remain within in the given fragment (until the next marking), freely and fluently moving between edge values. Dynamic marking according to model: \x\ should be understood as local deflections outside the level or range valid in the given fragment. Accidentals are valid within measures, in one octave. Quarter-tone marking in measure 16 should be realized as a slight alteration, smaller than halftone, without precise intonation. Microtones in measures 14 and 59 result in natural (just) intonation and should be realized as notated harmonics. Rhythmical values should be realized in approximate proportions, within given tempo range. Pauses in parenthesis mark approximate value of the break between sounds, without muting. Notation in boxes mark range of pitches to be performed in given fragment without set sequences, with possibility of occasional repetitions, applying other markings according to models: Play pitches in the box in random order, freely accelerating approximately from quaver (eight note) to demisemiquaver (thirtysecond note) and back, in approx. minim (half note) period. Repeat pitches in the boxes in random order, first in values between demisemiquaver (thirty-second note) and semiquaver (sixteenth note) in approx. crotched (quarter note) period, and then in values between semiquaver and quaver (eight note) in approx. minim (half note) period. Freely play pitches in the box in random order, in values ranging from quaver (eight note) to semiquaver (sixteenth note), in approx. semibreve (whole note) period, trying to give the phrase under dashed slur a melodic character.


Right hand position markings (ORD, SP, ST): ordinario (standard position), sul ponticello (by the bridge), sul tasto (over the fretboard). Extreme markings (SP+, ST+), should be realized sensibly, with clear color changes. Gradual changes of given technique, according to model: x----->y should be realized possibly fluently, with gradual shift of sound character clearly audible. Harmonics on the main staff are notated with symbols placed above the real sounding pitches, marking as follows: natural and artificial harmonics. Additionally, in the main staff, and/or in the ossia staff above, further markings apply according to models: Natural harmonic realized by touching 4th string with right hand over 19th fret.

Natural harmonic realized by touching 2nd string with left hand over 12th fret.

Artificial harmonic realized by touching 4th string with right hand over 10th fret, with simultaneous pressing given pitch with left hand.

Artificial harmonic realized by touching 5th string with right hand over approx. 20th fret, outside the fretboard.

Natural harmonic realized by touching 6th string with right hand slightly below 6th fret. (In this case the result is a natural microtone, as described above.)

Harmonic glissando realized by gradual shift of finger between frets. All transitional harmonics should sound.

Other elements of notation: Reverberation of the first pitch as a resonance on a lower string. It is very important not to mute the resonating string while playing further pitches.

Placing a left-hand finger bar on the 8th fret. Executing given pitch by forcibly pressing string with left hand, accordingly: with free reverberation, and as a short, abrupt sound. “Bartok pizzicato”, realized by grasping the string with right hand and releasing it in such a way that it hits the fretboard, producing a sharp, percussive sound. Three types of fermata: short, normal and long. Three types of vibration: slow, medium and fast. Four types of arpeggio: normal (realized freely, rather quickly) and “measured”, realized in tempo accordingly approx. quaver (eight note), semiquaver (sixteenth note) and demisemiquaver (thirty-eight note).


Łukaszowi Kuropaczewskiemu to Łukasz Kuropaczewski

ELUDIUM ET FUNGUS na gitarę | for guitar (2016) q=c.40/60 ALEKSANDER NOWAK (*1979) M.D. "XXII"

M.D. M.D.

‚O

XVIII XVII

Ê

Ê

œO

bO bœ

œ

ϖ

X

0

Gitara Guitar

 bœ – œœ —‰

‰ ñ U  n œ –∑ – bœœ œ —‰ —

 „ –Ó bœ –‰ bœñ ≈ — œœ — 0

™ œ‰ – U –∑ œ Œ & ™ bœ — — ‹ ppp/pp bardzo spokojnie, swobodnie i niejasno very calmly, freely and unclearly

0

 „ 0

ʉ„

0

œ œ

œœ #œ œœ

œœ M.D.

M.D.

XIX

h h. 4

‰o œ

& ‹

"XXIV"

„ ‚  œ œ œœ bœ œ : 0

Ê ‰ j #œ ; œ :

;:

‰ Êo œ – œ œ —‰ 0

;:

√ –∑ —

; M.D.

M.D. XIX "XX"

M.D. XIX

Ê

Â

O œ

bO bœ

6

‰ „ ‚œ – œ#œ – ñ U – œ œ —‰ —Œ œ —Ó

 bœœ –Œ œo U –Ó b œ & — — ‹

‰ b‚ œ – bœñ ≈ –Œ bœ œ —‰ —

0

‰ ‚œ œ 0

0

0

I

œœ

™bœ ™

M.D.

0

bœ nœ œ

"XX"

h

„o ‚ ‚ œ ‰ œ <n>œ œœ & bœ œ ‹ : pp/p

h h.

0

9

0

√ œ– —∑ ;:

bœ ; :

; :

; œ:

Copyright © 2016 Aleksander Nowak Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

;:

;


Eludium et Fungus - A.Nowak 8 M.S. M.D. M.D. XII

M.D.

"XXIV" "XXXI"

M.D. M.D. XIX

·o œ

"XXVI"

‰o œ

XIX

b œ ‰o œ œU –Ó & — ‹ pppp

„œ Âœo œ – ‚œ #Êœo U –Ó —Œ —

12

œ œ

Ê B œo

–‰ —

–‰ —

U –Ó —

–Œ —

x5 M.D. M.D.

M.D. M.D.

M.D. X

M.D. XVII

M.D.

XVII XVI XVI XVII

„O œ

XVII

‰O

Â

„O ‰ œ

œ

#O #œ

M.D. XII

M.D.

œO

‰O

Â

œ

#O #œ

M.D. M.D. XII

M.D.

M.D.

M.D. ñœ œñ ‚œo ñ „o Ê œ œ œo #œñ XII

15

‚o œ

U ϖ

"XXIV"

XIX

XIX

"XXIV"

ϖ

& ™™ ‹ pp/p

Êo ñ œ #œ

Êo œ ™™

Êo œ – —Œ

mf z wzrastającym zdecydowaniem with growing resoluteness

w ostatniej powtórce | in the last repeat

q=c.60/70

/M.S.0 w /M.S.0 ORDw ST w. h. „ y/x ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ „ 16 ≈ >œ Êo Âo Êo Âo > œ „‚ œœœ œ œ œœ µœnœ & J J ‹ (mf) \p\ \p\ \pp\ \pp\ V

VII

w.

0

z delikatnie wyczuwaną, ale wysoką energią with slightly felt, but high energy

pppp h

h

h.

h

q

q

h

poco acc. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ x/e y/x „œ #„œ ‚œ œ #„œ ‚œ œ #‚œ „œ œ „œ ‚œ œ #„œ ‚œ œ #„œ ‚œ œ #‚œ „œ œ # & J ‹ poco acc.

x/e

17

0

0

0

0

0

0

0

(pppp) pp

ppp

p

SP ST w.

w

q.

q.

q. poco acc.

h

q.

q.

h poco acc.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ y/x x/e y/x x/e „ „‚ „ Ê ‚„ œ œ œ >œ ‚œ œ ‚„ œ œ œ „œ ‚œ œ „‚ œ œ œ „‚ œ œ œ „‚ œ œ œ œ œo œo œœœ & J ‹ \p\ \pp\

19

0

0

0

0

0

pppp

mp

0

0

0

pp

Ê Ê Â w  h. y<x>e ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 22 Êo Âo „‚ oo >œ „‚ œ œ œ œ™ œ œo œo œ œo #sim. œ œo #œ œ œ œœ # œ œ œ œ & J ‹ pppp \pp\ ST+

ORD w

w

h.

0

mf

h.

0

p


Eludium et Fungus - A.Nowak 9

M.S. M.S. M.S. III+ IV IV-

 h. Ê h Ê ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 24 o œo œ #œo œœœ œ œ œ # œ œ # œ œ #œ œ & ‹ \p\ \p\ \p\ h

h.

M.S. M.S. IVVII

Â Â Â Ê Ê h q. q. h q q. q ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ o # œo 25 o o œ œ o # œ œœœ œ œ œ œ # œ œ # œ œ #œ œ & ‹ pp/p M.D.  # O ST/ORD  ‰ #œ h.  q Ê q. Ê h h q q. q. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ o # œo 26 # œñ o œ™ œ o œœœ œ J #œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ & ‹ z coraz wyraźniejszą energią ST+/ST h

"XXVII"

with energy clearer and clearer

œ #œ œ œ ORD (ad lib.) h.

h h.

„ ‚ >œ œ‚ >œ œ œ œ œ „ #œ œ œ 0

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ x/e ‚œ „œ œ œœœ

y/x

0

& ‹

0

∏∏∏∏

27

„> œ J ff z energią wyzwoloną with energy set free

mf/mp f

pp

œ #œ œ œ#œ w h.

q.

>œ #œ>œ ‚œ œ œ œ œ „ #œ œ œ

„> œ J

0

∏∏∏∏

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ x/e y/x >œ œ œ œ œœœ & J ‹

30

mf/mp ff

f

p

#œ œ#œ œ œ#œ w+q h

q.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ „> x/e >œ œ œ œ œœœ œ J & J ‹ y/x

33

>œœ ‚œ œ œ œ œ œ „ #œ œ œ

∏∏∏∏

0

>œ

mp mf/mp f

ff


Eludium et Fungus - A.Nowak 10

#œ œ#œ œ œ#œ

œ w. q

„> œ J

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ x/e y/x >œ œ œ œ œœœ & J ‹

36

‚ #>œœ œ œ œ nœ œ œ#„œ œ œ œ 0

>œ

∏∏∏∏

q.

mf/mp ff

f

mf

œ#œ œ#œ œ œ#œ w+q q

„> œ J

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ y/x >œ œ œ œ œ œ œ & J ‹

39

Ê #>œœ ‚œ œ n œ nœ œ œ „ #œ œ ≈ j ≈ n œJ ùb >œ.

∏∏∏∏

q

ff

f

sff

œ œ#œ œ#œ œ œ w q

„> œ J

 ‚œ œ n œ > Ê» # œ nœ œ œ nn œœ ≈ ≈ j bœ J ùb >œ. œ >.

∏∏∏∏

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ y/x >œ œ œ œ œ œ œ & J ‹

42

sff

#œ œ œ#œ œ#œ œ h. q

‰  » n #>œœ ‚œ œ n œ nœ œ ≈ œ ≈ n œJ b œ b œ œ ù>. > sff

„> œ J

Ê

∏∏∏∏

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ y/x >œ œ œ œ œ œ œ & J ‹

45

œ#œ œ œ#œ œ #œ h q

„> œ J

‚ Ê Â ‰» #>œœ œ œ n œ ≈ bœ. ≈ n œ ≈ œ œ J . > ùn>œ. ù>

∏∏∏∏

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ y/x >œ œ œ œ œ œ œ & J ‹

48

#œ œ#œ œ œ#œ œ q q

‚ ‚ „ Ê >. >-œ >-œ „ >  > ‰ » » #œœ . bœœœ. #>œœ. n œ œ ‹ œ ≈ œ≈ ù>œ ≈ #œ œ ≈ œJ ≈ J œ> fff 0

∏∏∏∏

∏∏∏

0

∏∏∏

„> œ J

∏∏∏∏

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ >œ œœœ œ œœ & J ‹ y/x

51


Eludium et Fungus - A.Nowak

0

∏∏∏

53

∏∏∏∏

Ê ‰» > » Âj & # œj ≈nœr nœ œ ≈<n>ùœ. ≈ > ‹ ù>. wściekle

11 ‚ „ >-œ Ê > ‰» >. > n > . >œû #‹#œœœ œœœ ≈ n#œœœ ≈ J ≈ » #œ ≈ Âj ≈û‰ >œ. ≈ Êj ≈ bœ. J œ œ ù#>œ. ù > œ

fiercely q

h

simile poco a poco acc. y/x ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ acc. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 56 û>œ. û ûœ û ûûœûûœûûœûûœ œ. bœ > >œ bœ & ûœœûœœûœœûœœ . > >>>> ù> ù> ‹

… √ ∑ w w w>

x/e

chrom.

(M.D.)

q=c.50/60

VI -

57 VII

~~~~~~~~~

™ b œœ – & ™ œœ —Œ ‹ Rppp/p

–Ó —

≈ Ê œ b#œœœ œ œ # œœ #œB œo œœ nœœ J

U –Œ —

–Œ —

U –Ó —

~~~~~~~~~

·o œVI™ b G 3œ U –Œ bœœ –Œ ™ — —

mgliście foggily

(M.D.) V VII

~~~~~~

~~~~~

Âo ‰œo œ – œœœ ≈ ‰— R – —Œ

™ bb œœ œ œ – ™ J bœ –‰ ≈— —

VIII

~~~~~~~~

Âo VI œ ™ bbœœœœ –Œ ™R & — ‹

60

~~~~~

‚o VIII™ œ œ bbœœG 3 –Œ ™R —

64

#œ œ & ‹

œ≈ œ bœ –Œ œ œ ≈ –Œ œ œ ≈ –Œ bœ œ œ U –Œ — — — —

œœo VI™ b œG 33 œ œ ™ bœœGGG 33 & œœ n nœGG 33 ‹

70

0 0 0

0

0

0 0

œœo VIII™ bG 3œœ œ –‰ ™ b œ — œ

0

√ –Œ „j – –‰ œ U –Œ ≈ œ œœ — — — —

0

„j – – œ – #œ √ – œ œ —Œ œ ≈— œ —‰ —Œ

0 0

‚ – nœ √ –Œ „j – ≈ — œœ — nœœ —‰

U –Œ —

0

„ oœ  √ „ ‚ – œ·œ – – – œ 3 ≈ & œ —Œ ùbG œœ —Œ œœ — nœœ —‰ ‹ ù 0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

U –Œ „ –‰ œ‚œ –Œ œ·œ — œœ — —

√ –Œ „ –Œ œ‚œ U –Œ œ·œ U –Ó œœ — — — — pppp


Eludium et Fungus - A.Nowak 12

·

·œ # œ œ œ

#œ œ œ#œ

Ê ≈ >œo ™ >œœ ™#œ

‰ >œo ™ # ≈ >œ # ™ #œœ

VIII

h.

78

h

V

XIII

‚œ # œ œ œ h

XI

& ‹ fffsub z nagłą pasją i uczuciem with sudden passion and affection

·œ # œ  # œo

„ œ #œ #œ œ œ #œ

h

h

>œ ™≈ ™ œœ

IV

80

‚œ #œ

œ #œ

q

X

& ‹ · #œ œ œ#œ

‚œ #œ œ #œ

„ #œ œ #œ œ

‰ #œ œ #œ œ

Ê >œ >œo ™ ≈ ™ bœœ III

q

q h

VIII

81

h

& ‹ ff

·œ # œ œ

‚œnœ#œ nœ

œ

„œ#œ nœ #œ

Â

œ#œ œ #œ œ #œ œ œ

VII

‰ q >œ >œo ™ b ≈ œ & ™ bœ ‹ f coraz spokojniej

q

q q

VI

82

h

calming down

·#œœ#œ œ

‚ #œœ#œ œ

Â

Ê

œ#œ œ œ œœ#œ œ œ œ#œ œ #œ œ#œ œ

q IV

q q 83 Êo ≈ #œ ™ >œœœ & ™ ‹ mf V

q

q

q

√ Ó o


Eludium et Fungus - A.Nowak 13

q=c.90 x3

™ œœo œœo œœo œœo simile ™ œœœœ

x3

>

(XII)

84

™™

& ‹

™™ ™™

pppp mechanicznie mechanically

™™ f

x3 (VI)

>œo # œœ

(XII) XII 87

& ‹

>œo œœ

o glis > s. œ œœ

X

XI s. glis

s. glis

sim. IX

o glis > s. œ œœ

s. glis

o gliss > .œ œœ

o glis > s. œ œœ

VIII s. glis

VII s. glis

gliss .

>œo œ ™™ œ

gliss.

gliss.

™™

ffff z lekkim szałem with slight madness x5

92

& ‹

>-œo œœ

>-œ œœ

b >-˙˙ b˙ n˙

. gliss

gliss.

>œo œœ

gliss.

>œo œœ

>œo œœ

gliss.

x3 gliss.

>œo # œœ

s. glis

™™ ™™

o > n œœ nœ

n >-œœ nœ

>-˙ bb˙˙ ˙

™™

III

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

o .V g >o >œo lissVI . gliss > œ 89 . œœ g œœ gliss liss. œœœ ™™ & ‹

>œo # œœ

™ bnœœ œœ ™ œ œ >.

Œ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.