__MAIN_TEXT__

Page 1

!"#$%&'$()(*+,-./$0/+(%",1"234"56%/$(789:;789<( ! ! ! ! ! ! !

!"#$%&'(#)*+,-&$* "#$%&%'!

! ! ! ! ! ()*+,+!-!,./012!*+(,.)3+12! 45!6789:;<=!>!?>@58A! ! !

()*+,+!B*!,2.00!C))D(! EF8!G>FH>4!54I!JK>@58! ! ! ! ! "LM$N'! ! ! ! ! ;58@:@K85!O!6<F8=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

="##$&4/"06()(=",1"6$56>(=",,/66/"06(789:;789<!

!


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme „Collections” – the priority „Composition Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance.

data powstania utworu / date of origin of the work: 30.07.2015 data i miejsce prawykonania / first performance: 18.12.2015, Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku / Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok wykonawcy / performers: Agata Szymczewska, skrzypce / violin Łukasz Kuropaczewski, gitara / guitar czas trwania / duration: ca 15’ obsada / scoring: skrzypce / violin gitara / guitar notka programowa: Nastrój choć ulotny, to przemożny. program note: Mood, although volatile, also invincible. Utwór powstał na zamówienie Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. / The composition was commissioned by the Ludwig van Beethoven Association. .


! "#$%&!#'()*$#+,-.! ! F?PH4=Q! R! 9457>!<S8FT5@:<94=!FUFV>W9KXW!;FT>AI9:!IV>=T5!H>4>5T>!@57@FV:T>Y!V!85T5<S!X=I4=X!F7@5V:!! ! R! V!K@VF89=!F;8P<9!@85I:<:X4=?F!T=@8KT!V:6@A;KXW!@57Z=!IV5!4>=6@54I58IFV=!8FI95X=Q! R [9!IFI5@7>=T\Y!V!7@P8:T!45!7F]<K!@57@K!95V>=85XW<=?F!F78=^HF4W!H><9UA!V58@F^<>!8:@T><94:<S! 945XIKX=!6>A!78P@75!E>?K85!V!;89=8:V54=X!85T<=Y!;89=945<9F45!IF!X57!45X69:U69=?F!V:7F454>5Y!U=9! ;8=<:9:X4=X!6:4<S8F4>95<X>!T=@8:<94=X!T>AI9:!;58@>5T>_! R [4>=IFF78=^HF4=\Y!V!7@P8:T!45H=Z:!95<SFV5`!;89:UH>ZF4=!;8F;F8<X=!V58@F^<>!8:@T><94:<S! V:;=a4>5XW<!4>T>!;89=6@89=]!@57@K!6VFUFI4>=Y!U=9!IF7a5I4=X!6:4<S8F4>95<X>!T>AI9:!;58@>5T>_!;F<9W@7>! 7FH=X4:<S!@57@PV!F945<9F4=!6W!;>F4FVW!6@895a7W

!V!;58@>>Y!7@P8=X!V:7F45V<5!;FV>4>=4!V!@:<S!

T>=X6<5<S!;=a4>`!8FHA![I:8:?=4@5\_!6:TUFH! F945<95!;5K9AY!V!7@P8=X!45H=Z:!95<9=75`!5Z! V:7F45V<5!I8K?>=X!;58@>>!98=5H>9KX=!<5a:!T5@=8>5a!;F9F6@5a:!IF!7F]<5!@57@K_! ! R!

(bY!(,Y!).D!c!6KH!;F4@><=HHFY!6KH!@56@FY!F8I>458>F!

! R!

!R!;a:44=!5H@=8FV54>=!T>AI9:!IVFT5!9X5V>675T>!"4;d!IVFT5!;F9>FT5T>!I:45T><94:T>'!

R!

!R!;a:44=!;89=X^<>=!FI!X=I4=X!9X5V>675!IF!I8K?>=?F!"4;d!FI!(,!IF!(b'!

! ! R!

V!K@VF89=!;FX5V>5XW!6>A!@89:!8FI95X=!E=8T5@Q! !

!"78P@75Y!9V:7a5!>!IaK?5'!

! 6789:;<=Q! R! 6=T>!<dHd@!"6=T>!<FH!H=?4F!@85@@F'!c!?85!9!KZ:<>=T!I89=V<5!>!VaF6>5!"@57!U:!IeV>A7!T>5a! <S5857@=8:6@:<94W!U58VAY!X=I457!4>=!@85<>a!<5a7FV><>=!I:45T>7>!>!IeV>A<94F^<>'! ! R! 4df>U8d!O!f>U8d!c!?85!9K;=a4>=!U=9!V>U85<X>!O![9V:7a=\Y!=76;8=6:X4=!V>U85@F! ! R! !c!6>H4=!9557<=4@FV54>=!IeV>A7K!U=9!9T>54:!6T:<975! ! ?>@585Q! R! C(bY!C(,!c!TFH@F!6KH!;F4@><=HHFY!TFH@F!6KH!@56@F! !

R!

F78=^H=4>5!I:45T><94=!;F;89=I9F4=!9457>=T!8PV4F^<>!>!KT>=69<9F4=!V!45V>56>=! ! 6K?=8KXW!8=5H4:!=E=7@!U89T>=4>FV:!V!I54:T!T>=X6<K!;89:!956@F6FV54>K!I:45T>7>!6;89=I!45V>56K_!

R!

bdCd!c!H=77>=!@aKT>=4>=!6@8K4!;85VW!8A7W!;89:!TF6@7K!

! !

!

[;KHHRFEE\Y!V:IFU:<>=!IeV>A7K! ;F;89=9[9=8V54>=!;5H<5!H=V=X!8A7>!9=! 6@8K4:!

!

!

EH5ZFH=@!45@K85H4:Y!?I9>=!IFH4:!IeV>A7! F945<95!V:6F7F^`!IF@74>A@WY!?P84:! 8=5H4=!U89T>=4>=!5!F945<9=4>5!<:E8FV=! 6@8K4A!>!;8P?!"IF@74>A<>5'!

!

EH5ZFH=@!45@K85H4:!"XdVd'!98=5H>9FV54:! V!<5aF^<>!;85VW!8A7W!"IF@74>A<>=!6@8K4:! ;>=8V69:T!;5H<=TY!KI=89=4>=!@89=<>T'! ! ! !

[@5;;>4?\!;85VW!8A7WY! I:45T><94=!IF<>6754>=!6@8K4:! ;5H<=T!;85V=X!8A7>! "V!F78=^HF4:T!<:E85T>! T>=X6<K'!V!I54:T!8:@T>=_! 8=9KH@5@=T!;FV>4>=4!U:`!IF^`! V:85e4>=!6a:695H4:!IVKIeV>A7!

[S5TT=8RF4\Y!V:IFU:<>=!IeV>A7K!;F;89=9! 6>H4=Y!45?a=!;89:<>^4>A<>=!I54:<S! V:6F7F^<>!;5H<5T>!H=V=X!8A7>!

[@5;;>4?\!H=VW!8A7WY!XdVd!;89:! KZ:<>K!H=V=X!8A7>!"IFH4:!?aF6'! !

!

;FV@58954>=!<5a=?F!57F8IK! V!I54:T!8:@T>=!

! !


! /-01)02$*+-!*)3-4.! ! ?=4=85HQ! R! 5<<>I=4@5H6!58=!f5H>I!U=@V==4!@VF!U58H>4=6Y!>4!F4=!F<@5f=! ! R! 5;58@!E8FT!@S=!@85I>@>F45H!@>T=!6>?45@K8=6Y!@S=8=!58=!@VF!4F4R6@54I58I!7>4I6!>4!@S=!;>=<=Q! R [V>@S!5II>@>F4\Y!>4!VS><S!@S=8=!58=!6SF8@!E>?K8=6!>4!I56S=I!UFg=6!5II=I!5@!@S=!=4I!FE!=5<S!U58Y! T=54@!@F!U=!;=8EF8T=I!56!hK><7H:!56!;F66>UH=Y!V>@SFK@!=g5<@!T=@8><!6:4<S8F4>95@>F4!U=@V==4!;58@6_!! R [K46;=<>E>=I\Y!>4!VS><S!5;;8Fg>T5@=!8S:@ST><!f5HK=6!6SFKHI!U=!K6=I!@F!E8==H:!E>HH!@S=!6;5<=! U=@V==4!U58H>4=6Y!V>@SFK@!=g5<@!6:4<S8F4>95@>F4!U=@V==4!;58@6_!U=?>44>4?!FE!=5<S!U58!>6!T587=I!V>@S! f=8@><5H!588FV

!;H5<=I!5UFf=!@S=!;58@!>4!VS><S!@S=!;=8EF8T=8!6SFKHI!U=!5!6F8@!FE!i<F4IK<@F8\_!!

6:TUFH! I=4F@=6!5!;5K6=Y!IK8>4?!VS><S!@S=!;=8EF8T=8!6SFKHI!V5>@!K4@>H!@S=!F@S=8!;58@!8=5H>9=6!@S=! VSFH=!T5@=8>5H!8=T5>4>4?!@>HH!@S=!=4I!FE!@S=!U58_! ! R!

(bY!(,Y!).D!c!6KH!;F4@><=HHFY!6KH!@56@FY!F8I>458>F!

! R!

!R!EHK=4@!5H@=8>4?!U=@V==4!@VF!?>f=4!F<<K88=4<=6!"=d?d!@VF!I:45T><5H!H=f=H6'!

R!

!R!?85IK5H!6S>E@!E8FT!F4=!F<<K88=4<=!@F!54F@S=8!"=d?d!E8FT!(,!@F!(b'!

! ! R! @S=8=!58=!@S8==!7>4I6!FE!E=8T5@56!>4!@S=!6<F8=Q! !"6SF8@Y!4F8T5H!54I!HF4?'! ! f>FH>4Q! R! 6=T>!<dHd@!"6=T>!<FH!H=?4F!@85@@F'!c!K6>4?!UF@S!@S=!VFFI!54I!@S=!S5>8!"@S=!6FK4I!6SFKHI!S5f=!5! <S585<@=8>6@><!<FHF8Y!UK@!V>@SFK@!HF6>4?!@S=!I:45T><5H!H=f=H!54I!6F4F8>@:'! ! R! 4df>U8d!O!f>U8d!c!V>@SFK@!f>U85@F!O![4F8T5H\Y!=g;8=66>f=!f>U85@F! ! R! !c!6@8F4?!5<<=4@!V>@SFK@!<S54?>4?!@S=!UFV!I>8=<@>F4!! ! ?K>@58Q! R! C(bY!C(,!c!TFH@F!6KH!;F4@><=HHFY!TFH@F!6KH!@56@F! !

R!

I:45T><6!T587>4?6!>4!;58=4@S=6>6!54I!V>@S!=hK5@>F4!T587! !6K??=6@!@S=!8=5H!=EE=<@!>4!?>f=4! TFT=4@Y!VS=4!5;;H:>4?!I:45T><5H!H=f=H!;8=<=I>4?!@S=!;58=4@S=6>6_!

R!

bdCd!c!H>?S@H:!TK@>4?!@S=!6@8>4?6!V>@S!8>?S@!;5HTY!<HF6=!@F!@S=!U8>I?=!

! !

!

[S5TT=8RF4\Y!;8FIK<>4?!6FK4I!U:!6@8>7>4?! ?>f=4!;>@<S=6!V>@S!H=E@!S54I!E>4?=86!

!

[;KHHRFEE\Y!;8FIK<>4?!6FK4I!U:!;KHH>4?!H=E@! S54I!E>4?=8!E8FT!@S=!6@8>4?!

!

45@K85H!S58TF4><Y!VS=8=!@S=!UF@@FT!4F@=! T5876!@S=!;>@<S!FE!@FK<S>4?Y!@S=!@F;!4F@=! T5876!@S=!6FK4I>4?!;>@<SY!54I!@S=!I>?>@6! T587!@S=!8>?S@!6@8>4?!54I!E8=@!

!

H=E@!S54I![@5;;>4?\Y!56!5UFf=! K6>4?!H=E@!S54I!"UF@@FT!fF><='! !

! 45@K85H!S58TF4><!"56!5UFf='!8=5H>9=I!EKHH:! V>@S!@S=!8>?S@!S54I!"@FK<S>4?!@S=!6@8>4?! V>@S!>4I=g!E>4?=8Y!6@8>7>4?!V>@S!8>4?!E>4?=8'! ! ! !

8>?S@!S54I![@5;;>4?\Y! I:45T><5HH:!;8=66>4?!@S=! 6@8>4?!V>@S!8>?S@!S54I!E>4?=8!"5@! @S=!T587=I!;H5<='!>4!?>f=4! 8S:@ST_!@S=!8=6KH@!6SFKHI!U=! hK>@=!5!<H=58H:!S=58I!I:5I!!

!

8=;=5@>4?!@S=!VSFH=!<SF8I!>4! ?>f=4!8:@ST! !


Profile for Aleksander Nowak

Sonata w trzech nastrojach na skrzypce i gitarę | Sonata in Three Moods for Violin and Guitar  

Utwór napisany w 2015 na zamówienie Stowarzyszenia im. Ludwika van Beethovena | Composition written in 2015 on commission by the Ludwig van...

Sonata w trzech nastrojach na skrzypce i gitarę | Sonata in Three Moods for Violin and Guitar  

Utwór napisany w 2015 na zamówienie Stowarzyszenia im. Ludwika van Beethovena | Composition written in 2015 on commission by the Ludwig van...

Profile for aleknowak
Advertisement