HASTILUDIUM na trio fortepianowe | for piano trio (2018)

Page 1

Aleksander Nowak

HASTILUDIUM for piano trio na trio fortepianowe (2018)

FULL SCORE PARTYTURA


2

PROGRAM NOTE Our state of independance - between game and warfare. The piece was written in 2018 on commission by the Friends of Chopin Australia Inc.

PERFORMANCE NOTES Accidentals are valid within a bar and one octave. Parts written in free time (marked ) should be realized freely and independently, however remaining within the given tempo and keeping approximate rhythmical proportions. Sustain pedal in the piano, unless specifically notated, should be used freely so that the left-hand melody flows as smooth as possible, but the right-hand harmony does not blur too much. In measure 31 the strings and the right-hand in the piano should be realized using given set of pitches played in random order and freely alternating between different articulations.

NOTKA PROGRAMOWA Nasz stan niepodległości - między grą a wojennym trudem. Utwór powstał w 2018 na zamówienie Friends of Chopin Australia Inc.

UWAGI WYKONAWCZE Znaki chromatyczne obowiązują w ramach taktu i jednej oktawy. Fragmenty zapisane w swobodnym metrum (oznaczonym ) powinny być realizowane swobodnie i niezależnie, jednak pozostając w określonym tempie i zachowując przybliżone proporcje rytmiczne. Pedał prawy w fortepianie, o ile nie zaznaczono inaczej, powinien być używany swobodnie, tak aby melodia lewej ręki była możliwie płynna, jednak bez zbytniego zlewania się harmonii ręki prawej. W takcie 31 partie smyczków i prawej ręki fortepianu powinny być realizowane przy użyciu danych wysokości dźwięków granych w przypadkowej kolejności i swobodnej, zmiennej artykulacji.

Duration | czas trwania: ca 4'


3

HASTILUDIUM for piano trio | na trio fortepianowe (2018)

ALEKSANDER NOWAK (*1979)

b“œ” œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Lento (e. ca 30)

&T T

∑ ppp p/pp b œj

p Piano

U ™ b œ œ -œ b œ # œ T &T

â ä ˙

very freely and calmly bardzo swobodnie i spokojnie

#œ œ œ œ™

{

P ad lib.

:“; œ bœbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ & b˙ œ œ œ b˙ œ#œ œ œ œ œ # œ &

3

Pno.

{

:“; œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &

5

15 16

Pno.

{

&

œ#œ œ

œnœ ™

Ϫ

Copyright © 2018 by Aleksander Nowak

#œ œbœ œ ™™


A. Nowak - Hastiludium 4 Pochissimo piu mosso

Ϫ

7

#œ ™

Ϫ

° 15 Vln. & 16

Ϫ J

Ϫ J

Ϫ J

bϪ J

Ϫ J

Ϫ J

bœ ™ J

ppp p delicately, from afar | delikatnie, z oddali

Vc.

15 œ™ 16 & ¢

#œ ™

j Ϫ

Ϫ

ppp

p

delicately, from afar | delikatnie, z oddali

Pochissimo piu mosso

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 15 & 16 Pno.

pp/p j bœ

T ˙ &, T

{

#œ œ œ œ œ œ ™ bœ™ J

Ϫ 9

° Vln.

bœ b˙

Ϫ J

#œ ™ J

œœ

Ϫ J

#œ ™ J

œœ

œœ#œ œ œ œ™ J

Ϫ J

Ϫ J

Ϫ J

& Ϫ

Vc.

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

bϪ J

¢&

œœœ

œ œ™ J

18 16

j œ œ™

18 16

bœ œ œ œ œ bœ œ œ &

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 18 16

Pno.

{

& b˙

#œ œ œnœ#œ œ œ

œ b˙

œ # œ ™œ

œ

r œ

11

° 18 œ™ Vln. & 16 J

œ

œ œ #œ œJ ™

Ϫ

9 œ #œ œ nœ ™ 16 mp

Vc.

18 j™ 16 & œ ¢

j bœ ™

j Ϫ

œ

œ œ™ J

9 #œ ™ œ #œ 16

œ #œ œ

mp

18 œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ 9 œ#œ œ œ 16 #œ œ & 16

œ œœ

Pno.

{

&

?

j œ œ™

# œ œ bœ

œ

r bœ

œ

œ#œ œbœ œ


A. Nowak - Hastiludium 5 13

°

Ϫ & J

œ b œ b œ œ nœ

Vln.

Vc.

œ ¢& œ

Ϫ J

Ϫ J

Ϫ J

œ #œ œ œbœ œ

bœ œ œ & œ œœœ œ œ

Ϫ J

œ œ œ œ œ œ œbœ

œbœbœ œ œ œnœ bœ

j b œ œ b œ œ™ œ œ

œ œ

œbœ œ œ œ œ œ œ œ

j Ϫ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

mp Pno.

? œ

{

16

œ œ

œ œ œ œ œ#œ #œ

& œJ ™

œ œ #œ œ™j

j Ϫ

4

œ#œ œbœ œnœ œ#œ

j ¢& œ #œ œ™

œ œ#œ#œ

œ™ b œ œ œ œ b œ #œ œ

4

Vc.

œ œ œ#œnœ œ

poco a poco accel.

° Vln.

#œ œ œbœ

?

j œ#œ œ nœ #œ œ œ

Ϫ J

œ nœ 5

poco a poco accel.

& œ œbœ œ œ œ œ œ

œ #œ#œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

mf Pno.

? #œ

{

œœœ

#œœœ nœ

#œ œ œ œ bœ ™

Ϫ

œbœ œbœ

œ

19

° Vln.

& Ϫj

œ#œ œ

œ œ # œ nœ

œ #œ

œ #œ

j Ϫ

f 7

Vc.

? œ#œ#œ nœ nœ œJ ¢

bœœ

b œ b œ œ nœ ™ J

bœ ™ J

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

3

f

& bœ œ œ œ œ

œ

œ œb œ

œb œ œ œ

œ

œ œ™

œ#œ œ

Pno.

? œ

{

#œ œ œ œ œ œ œ œ#œ ™

œ #œ œ œ


A. Nowak - Hastiludium 6 Andante (e. ca 50) 21

° &

Vln.

5

j Ϫ

j bœ œ bœ œ œ nœ ™

œ j > #œ ™ œ > ff strongly | mocno

j œ œ™

œ œ bœ œ

j Ϫ

8

? Vc.

¢

œœbœ œ œbœbœ œ œ™j

b œ œ œ œ™ œ™j

œœ

>œ

#œ œ j ™ œ œ> > strongly | mocno

j bϪ

ff

Andante (e. ca 50)

& #œ

œ œ œ œœ œ #œ œ

Pno.

{

? œ bœ œ b >œ œ™ J

24

° & œ

Vln.

Ϫ ? J Vc.

Pno.

œ

œ

b>œ œ ™ J

¢

T #œ œ œ œ œ œ T œœ œœ # œ œ œn œ œ œ œf with growing vehemence â ff ä z rosnącą gwałtownością 9 j j 16 b œ #œœ bœ ™ œ œ œnœ ™ œ bœ ™ œ œ œnœ ™ œ

>œ œ™ J

j # >œ ™

œ #œ

j œ> ™ >œ ™ J

>Ϫ J

b>œ ™ J # >œ ™ J

œ

>œ œ #œ >

œ

>œ œ

>œ

B

œœ >

œœ œœ œ œ # œ œ b œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ & œ œ œ bœ œœœ œœ œ œ œ #œ œ œœ œ ? j j™ j b œ œ œœœ œ œ œ#œ ™ œ ™ œ œ œ bœ œ œ n œ œ #œ œ œ ™ œ œ œ œ. œ. œ. œ#œ ™ œ bœ ™ œ œ œ b œ œ. œ. n œ ™ œ #œ œ œ ™

{

27

° Vln.

Vc.

&

>œ

>œ ™ J

b >œ

œ #>œ

œ with growing force | z rosnącą siłą >œ ™ >œ b œ n B J >œ #>œ ¢ œ with growing force > z rosnącą siłą

œ

>œ >œ

n>œ #>œ #>œ

>œ >œ

> >œ # œ n>œ

œ b>œ # >œ

œ #œ #œ œ 4

Pno.

œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ & #œ œ œ œ #œ œ œ œœœ œœœœ œ œ #œ j ? j œ œ bœ nœ #œ œ œ # œ œ œ™ œ œ œ œ œ bœ ™ œ œ bœ nœ #œ œ œ #œ œ œ™ œ œ œ œ œ bœ ™

{


A. Nowak - Hastiludium 7

bœ œ œbœ nœ#œ œ & #œ œ

29

œ #œ #œ

° Vln.

#œ #œ œ œœ #œ

œœ

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ T #œ œ T

7 5 7 4

œœ œœ # œ # œ #œnœ œ œ B #œ œ #œ œ œ œ œœ ¢

7

5

Vc.

&

œ œ œœ œœ œ T œ œ œ T #œ œ œ œœ œ œœ œ

7

bœ œ n œ #œ œ œ # œ #œ & #œ œœ œ œ œ œ

bœœ nœ œ œn œ œœ œ œ # œ œ œ nœ bœ #œ#œ œ œœœ

? bœj™ bœ ™

#œ #œ

Pno.

{

œ œ œ nœ œ œ œ nœ

#œ #œ

œ œ #œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ n œ #œ œ #œ œ

molto>rall.

#œ #œ

31

Vln.

° T &T

etc. ad lib.

œœ #œ fff violently | brutalnie

Vc.

etc. ad lib. T œ ¢& T œ#œ œ

˙ >

fff violently | brutalnie

&

{

?

>œ œ. b œ n . œ #œ œ bœ œ n œ #œ. œ. . œ >œ J

œ œ. U ˙

33

° &

>œ J

U ˙ Vc.

œ #œ# œ œ œ #œ# œ nœ œ œ #œ#œ œ œ #œ#œ œnœ œ #œnœ #œ nœ bœ #œ œ œ #œn œ # œ b œ n œ n œ # œ œ œ# œ œ# œ

ff furiously | wściekle

Pno.

Vln.

molto œ rall.

œœ #œœ

¢& œj œ b#œœœ

œœ >œœ œœœ œœœ

b œœ #œœœ ÆJ

œœœ œœœ œœ œœ

&

œ œ œ. œ .

œ #œ œ œ > #œ. œ .

œ œ œ. œ .

œ œ.

Lentissimo

√ ∑

√ ∑

∑ “” œ œ œ #œ rall. œ œ œ

Lentissimo

√ ∑

fff ppp remotely | odlegle Pno.

#œj™ ?T T #œ ™ œ™ œ™

{

√ ∑

U √ #œ œ bœ ™ œ bœ œ

œœ #œ #œ #œ

° °

œ nœ #œ-. œ œ > >-. # œ. >-

T T


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.