Z górnego piętra na skrzypce i perkusję | From Upstairs for Violin and Percussion

Page 1

Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie 2012-2013

Aleksander Nowak (*1979)

Z GÓRNEGO PIĘTRA na skrzypce i perkusję

FROM UPSTAIRS for violin and percussion

(2013)

partytura / score

Collections – Composers’ Commissions 2012-2013


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme „Collections” – the priority „Composers’ Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance.

data powstania utworu / date of origin of the work: 8.01.2013 data i miejsce prawykonania / first performance: 27.04.2013, Katowice, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, 5. Festiwal Prawykonań NOSPR wykonawcy / performers: Piotr Pławner, skrzypce / violin Wojciech Morcińczyk, perkusja / percussion Michał Żymełka, perkusja / percussion czas trwania / duration: ca 16’ obsada / scoring: skrzypce solo / violin solo perkusja (2 wykonawców) / percussion (2 players): Perc.1: wibrafon / vibraphone, zestaw (stopa, werbel, 3 tomy, hi-hat, 3 talerze) / drumset (kick, snare, 3 toms, hi-hat, 3 cymbals), dzwonki chińskie / wind chimes, gong (preferowana wysokość dźwięku C / preferred pitch C), talerz sizzle / sizzle cymbal, 2 wiszące talerze / 2 suspended cymbals (14”, 18”), tam-tam (60”) – dzielony z Perc.2 / shared with Perc.2 Perc.2: Krotale / crotales, marimba, kotły / timpani (D, G, Bb, F), gong (preferowana wysokość dźwięku G / preferred pitch G), talerz sizzle / sizzle cymbal, 2 wiszące talerze / 2 suspended cymbals (14”, 18”), tam-tam (60”) – dzielony z Perc.1 / shared with Perc.1

notka programowa: Widok z górnego piętra jest lepszy. Ale patrzący jest bardziej samotny. program note: The view from upstairs is better. But the viewer is more lonely.


uwagi wykonawcze / performance notes: ogólne / general: - znaki chromatyczne obowiązują pomiędzy dwiema liniami taktowymi, w ramach jednej oktawy / accidentals are valind between two barlines, in one octave -

fragmenty bez określonego metrum należy realizować z pewną dozą swobody / fragments without given time should be realized with a bit of freedom

-

we fragmentach bez określonego metrum, w grze zespołowej partia prowadząca oznaczona jest symbolem marked

, a partia podległa symbolem

/ in the fragments without given time, leading part is

, and secondary part

-

we fragmentach bez określonego metrum pionowa strzałka nad zapisem oznacza miejsca synchronizacji, strzałka w nawiasie oznacza, że dotyczy ona tylko innej partii / in the fragments without given time, arrow above system marks points of synchronisation, arrow in perenthesis means that it concerns only the other part

-

w utworze pojawiają się trzy rodzaje fermat: (krótka, zwykła i długa) / there are three kinds of fermatas in the score: (short, normal and long)

skrzypce / violin: -

notacja ćwierćtonowa: and down)

(ćwierć tonu w górę, w dół) / quarter-tone notation:

-

SP, ST, ORD – sul ponticello, sul tasto, ordinario

(quarter-tone up

perkusja / percussion: notacja zestawu / drumset notation:

sugerowane ustawienie na scenie / suggested setting on stage:

Ta mtam

Per

kus ja1

/ Pe rcu ssio

n1

Pe rk

us ja

Skrzypce / Violin

2/

Pe rcu s

sio n

2