Page 1

Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie 2012-2013

Aleksander Nowak (*1979)

Z GÓRNEGO PIĘTRA na skrzypce i perkusję

FROM UPSTAIRS for violin and percussion

(2013)

partytura / score

Collections – Composers’ Commissions 2012-2013


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme „Collections” – the priority „Composers’ Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance.

data powstania utworu / date of origin of the work: 8.01.2013 data i miejsce prawykonania / first performance: 27.04.2013, Katowice, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, 5. Festiwal Prawykonań NOSPR wykonawcy / performers: Piotr Pławner, skrzypce / violin Wojciech Morcińczyk, perkusja / percussion Michał Żymełka, perkusja / percussion czas trwania / duration: ca 16’ obsada / scoring: skrzypce solo / violin solo perkusja (2 wykonawców) / percussion (2 players): Perc.1: wibrafon / vibraphone, zestaw (stopa, werbel, 3 tomy, hi-hat, 3 talerze) / drumset (kick, snare, 3 toms, hi-hat, 3 cymbals), dzwonki chińskie / wind chimes, gong (preferowana wysokość dźwięku C / preferred pitch C), talerz sizzle / sizzle cymbal, 2 wiszące talerze / 2 suspended cymbals (14”, 18”), tam-tam (60”) – dzielony z Perc.2 / shared with Perc.2 Perc.2: Krotale / crotales, marimba, kotły / timpani (D, G, Bb, F), gong (preferowana wysokość dźwięku G / preferred pitch G), talerz sizzle / sizzle cymbal, 2 wiszące talerze / 2 suspended cymbals (14”, 18”), tam-tam (60”) – dzielony z Perc.1 / shared with Perc.1

notka programowa: Widok z górnego piętra jest lepszy. Ale patrzący jest bardziej samotny. program note: The view from upstairs is better. But the viewer is more lonely.


uwagi wykonawcze / performance notes: ogólne / general: - znaki chromatyczne obowiązują pomiędzy dwiema liniami taktowymi, w ramach jednej oktawy / accidentals are valind between two barlines, in one octave -

fragmenty bez określonego metrum należy realizować z pewną dozą swobody / fragments without given time should be realized with a bit of freedom

-

we fragmentach bez określonego metrum, w grze zespołowej partia prowadząca oznaczona jest symbolem marked

, a partia podległa symbolem

/ in the fragments without given time, leading part is

, and secondary part

-

we fragmentach bez określonego metrum pionowa strzałka nad zapisem oznacza miejsca synchronizacji, strzałka w nawiasie oznacza, że dotyczy ona tylko innej partii / in the fragments without given time, arrow above system marks points of synchronisation, arrow in perenthesis means that it concerns only the other part

-

w utworze pojawiają się trzy rodzaje fermat: (krótka, zwykła i długa) / there are three kinds of fermatas in the score: (short, normal and long)

skrzypce / violin: -

notacja ćwierćtonowa: and down)

(ćwierć tonu w górę, w dół) / quarter-tone notation:

-

SP, ST, ORD – sul ponticello, sul tasto, ordinario

(quarter-tone up

perkusja / percussion: notacja zestawu / drumset notation:

sugerowane ustawienie na scenie / suggested setting on stage:

Ta mtam

Per

kus ja1

/ Pe rcu ssio

n1

Pe rk

us ja

Skrzypce / Violin

2/

Pe rcu s

sio n

2


Profile for Aleksander Nowak

Z górnego piętra na skrzypce i perkusję | From Upstairs for Violin and Percussion  

Utwor napisany w 1012 dla Piotra Pławnera | Composition written in 2012 for Piotr Pławner

Z górnego piętra na skrzypce i perkusję | From Upstairs for Violin and Percussion  

Utwor napisany w 1012 dla Piotra Pławnera | Composition written in 2012 for Piotr Pławner

Profile for aleknowak
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded