Kurczęta i robot | Chicks and Robot (2013)

Page 1

Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie 2013-2014

Aleksander Nowak (*1979)

KURCZĘTA I ROBOT na akordeon, megafon i orkiestrę

CHICKS AND ROBOT for accordion, megaphone and orchestra tekst / text: Aleksander Nowak (2013)

partytura / score

Collections – Composers’ Commissions 2013-2014


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme „Collections” – the priority „Composers’ Commissions” implemented by the Institute of Music and Dance.

data powstania utworu / date of origin of the work: 25.08.2013 data i miejsce prawykonania / first performance: 16.03.2014, Warszawa, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, „Generacje XVII” wykonawcy / performers: Maciej Frąckiewicz, akordeon / accordion Polska Orkiestra Radiowa / Polish Radio Orchestra Szymon Bywalec, dyrygent / conductor czas trwania / duration: ca 17’ obsada / scoring: 2 flety / 2 flutes flet piccolo / piccolo flute 2 oboje / 2 oboes rożek angielski / english horn 2 klarnety in Bb / 2 clarinets in Bb klarnet basowy / bass clarinet 2 fagoty / 2 bassoons kontrafagot / contrabassoon 4 waltornie in F / 4 horns in F (1 – tłumik prosty / 1 – straight mute) 3 trąbki in Bb / 3 trumpets in Bb (1 – tłumik „cup) / 1 – cup mute 2 puzony tenorowe / 2 tenor trombones (1 – tłumik „cup” / 1 – cup mute) puzon basowy / bass trombone tuba / tuba 4 kotły / 4 timpani perkusja (3 wykonawców) / percussion (3 players): 1: wibrafon / vibraphone, hi-hat, 2 talerze wiszące / 2 suspended cymbals (mały i duży / small and large) werbel / snare drum, bęben wielki / bass drum, grzechotka jajko / egg shaker 2: 4 tom-tomy / 4 toms, tam-tam (wielki / large), grzechotka jajko / egg shaker 3: marimba, 3 klocki drewniane / 3 wood blocks, gong (C), grzechotka jajko / egg shaker akordeon / accordion (megafon / megaphone) smyczki / strings: skrzypce I / violins I 12 skrzypce II / violins II 10 altówki / violas 8 wiolonczele / violoncellos 8 kontrabasy / contrabasses 4

Partytura in C / Score in C


Notka programowa / Program Note: Dwanaście świeżo wyklutych kurcząt umieszczono w klatce, na środku zamkniętego pomieszczenia. Na zewnątrz klatki znajdował się robot poruszający się swobodnie po podłożu; ruchami robota sterował generator liczb losowych. Robot był pierwszą rzeczą jaką kurczęta ujrzały w swoim życiu; kurczęta uznały robota go za swoją matkę. Kurczęta intensywnie wpatrywały się w robota; po pewnym czasie robot poruszał się zdecydowanie częściej w pobliżu klatki. Twelve newly hatched chicks were placed in a cage, in the middle of a closed room. Outside the cage was a robot moving freely on the floor; the robot’s moving was controlled by a random number generator. The robot was the first thing to see by the chicks in their life; the chicks treated the robot as their mother. Chicks were staring at the robot; after some time the robot was moving much closer to the cage. Na podstawie / based on: Peoch Rene, Chicken Imprinting and the Tychoscope. An Anpsi Experiment., Journal of the Society of Psychical Research, Vol. 55, No. 810

Kompozycja powstała latem 2013, na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich, z myślą o Macieju Frąckiewiczu jako wykonawcy partii solowej, oraz Polskiej Orkiestrze Radiowej. W utworze można (choć nie trzeba) doszukać się elementów stochastyki i serializmu. The piece was written in the summer of 2013, commissioned by the Polish Composer’s Union, with Maciej Frąckiewicz in mind as the solo part performer, and the Polish Radio Orchestra. One might (although doesn’t have to) find here elements of stochastic and serial techniques.

Uwagi wykonawcze / Performance Notes: ogólne / general: Znaki chromatyczne obowiązują w takcie, w ramach jednej oktawy. / Accidentals are valid in one measure, within one octave. Dowolny element notacji umieszczony w ramce oznacza swobodną realizację przez każdego z członków grupy. / Any element of notation put in box means free realization by each member of the group. - fermaty: krótka, zwykła i długa / fermatas: short, normal and long - początek fragmentu bez określonego metrum / beginning of fragment without given meter - powrót do określonego metrum / return to given meter akordeon / accordion: Użycie konkretnych rejestrów pozostawione jest uznaniu solisty. / Setting the registers is left to the taste of the soloist. Moc megafonu powinna być dostosowana do sali koncertowej, tak aby mowa była zrozumiała, a gra wyraźnie słyszalna, z elementem przesterowania w barwie. / Megaphone power should be adjusted to the concert hall, so that the speech is understandable, and play heard clearly, with a hint of overdrive in color. smyczki / strings: Zapis ćwierćtonowy ( ) należy realizować możliwie precyzyjnie, jednak nie kosztem płynności przebiegu muzycznego. Odchylenie może wahać się między 1/4 a 1/6 tonu. Istotne jest by zestrojone były partie w ramach poszczególnych grup instrumentów. / Quartertone notation ( ) should be realized as precisely as possible, however not at the expense of fluency of the music. It is crucial that instruments in certain groups are in tune. ORD – ordinario: smyczek w normalnej pozycji / bow in normal position SP – sul ponticello: smyczek przy podstawku / bow close to the bridge ST – sul tasto: smyczek nad gryfem / bow over the fretboard ORD !" SP – swobodnie oscylując pomiędzy opcjami / freely oscilating between options ORD / SP – wybierając pomiędzy opcjami na każdej zmianie dźwięku / choosing between options on each change of pitch - tempo smyczkowania: szybkie, średnie i wolne zmiany / bowing speed: fast, medium and slow alterations