__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag 2012 2.5

41.050 13.189

9 1.996.46 335.250

40.647 18.813

59.460

54.239

2 1.547.25 533.603

2.080.8

9 2.331.71 5.811. 0

6.464.18

10.627

43

11.362.3

5.5 4

5.903.58

Jaarcijfers 2012

Interview RosĂŠ Fleury

Zachtfruit Anton van Garderen

Interview Huib van der Maat

jaarverslag 2012 | 1


Volg op Twitter en Facebook

2 | JAARVERSLAG 2012


Inhoudsopgave Een terugblik op 2012 met Wim Duizer

4

Jaarcijfers

6

Geconsolideerde balans per 31 december 2012 en geconsolideerde exploitatierekening over 2012

Interview RosĂŠ Fleury

8

Nieuw lid Raad van Commissarissen

Sociaal jaarverslag

10

De reductieregeling

11

Deelnemers krijgen bedrag van ruim 151.000 euro terug

Zachtfruitbedrijf Anton van Garderen

12

Klant vanaf het eerste uur

Werving en selectie

14

Een nieuwe dienst van AB Midden Nederland

Interview Huub van der Maat

15

Voorzitter Raad van Commissarissen

jaarverslag jja aar aar arve vers rsla sla lag 2 20 2012 012 2| 3


Directeur Wim Duizer

‘Kwaliteit zorgt voor omzetgroei’ Sliedrecht – Een omzetgroei van 3,5 procent in een tijd van forse economische tegenwind; AB Midden Nederland kan terugzien op een goed 2012. De belangrijkste reden voor deze gunstige cijfers is volgens directeur Wim Duizer de kwaliteit die de coöperatie op alle bedrijfsonderdelen te bieden heeft. “Zowel bij de hoog als bij de laag betaalde arbeid zijn we daarin onderscheidend ten opzichte van collega’s.”

De vrieskou van begin 2012 deed de alarmbellen bij AB Midden Nederland rinkelen. Net als in 2011 zorgde het koude weer voor een slechte start. “Dat was ontmoedigend, zeker ook gezien de concurrentie die we op allerlei vlakken zagen”, bekent directeur Wim Duizer. Maar de omslag kwam snel. Al in de maanden erna liep de curve van de omzet weer omhoog. “En het herstel zorgde voor een nog positiever uitkomst dan ik van tevoren voor mogelijk had gehouden. Met een omzetstijging van 3,5 procent hebben we het heel goed gedaan.” Kwaliteit speelde daarbij een belangrijke rol. De voortdurende aandacht die AB Midden Nederland heeft voor de (bij)scholing van medewerkers zorgt ervoor dat leden graag van hen gebruik maken. “En we hebben er ook, met name bij AB Uitzendservice, nieuwe leden bij gekregen. Op het gebied van kwaliteitswerk is er geen overschot, eerder een tekort. In bijvoorbeeld de techniek zijn er in de hele branche de komende jaren duizenden vakmensen te weinig.”

‘Wij hebben aandacht voor ons personeel en dat zorgt ervoor dat zij met veel plezier en inzet hun werk doen’

4 | JAARVERSLAG 2012

‘In bijvoorbeeld de techniek zijn er in de hele branche de komende jaren duizenden vakmensen te weinig’ STAP AB Midden Nederland stak in 2012 weer veel tijd en energie in het STAP-traject. Jonge mensen krijgen via deze weg te maken met allerlei werkzaamheden, doen zo ervaring op en stromen regelmatig door naar het vaste team van AB. “Voor de leeftijdsopbouw van onze organisatie zijn zij hard nodig. We zijn dan ook erg blij dat het STAP-traject in 2012 goed gedraaid heeft; we hadden een kleine teruggang in het aantal deelnemers verwacht, maar dat aantal is hetzelfde gebleven.” De sterkste groei boekte AB Midden Nederland bij de uitzendtak. Nieuwe klanten en de zeker in moeilijke tijden ijzersterke formule van de coöperatie zorgden voor een omzetplus van 6,5 procent. “En dat terwijl in de uitzendbranche collega’s al blij zijn als de omzetdaling tot enkele procenten beperkt blijft”, vult Wim Duizer aan. Daarbij voegt zich nog eens de positieve eindbalans bij de meest traditionele tak van AB, de bedrijfsverzorging. “Het positieve resultaat in dit bedrijfsonderdeel was bevredigend. Zeker in vergelijking met wat er bij andere bedrijven gemiddeld wordt neergezet. We merkten dat AB Midden Nederland van bestaande en nieuwe klanten het vertrouwen behoudt en krijgt. Het oog voor kwaliteit dat we hebben, de voortdurende investering om medewerkers goed hun werk te kunnen laten doen, betaalt zich zo uit. Wij hebben aandacht voor ons personeel en dat zorgt ervoor dat zij met veel plezier en inzet hun werk doen.


Het blijkt in de praktijk: als alleen de laagste kostprijs telt, gaat dat ten koste van je mensen én van je uiteindelijke resultaat.” Dat wil niet zeggen dat AB Midden Nederland niet te maken kreeg met de economische crisis. Bedrijven die al jaren lid waren, konden het niet meer bolwerken en gingen failliet. “Een fenomeen dat we voor het eerst meemaakten. Het was natuurlijk pijnlijk, maar ook daarin bleek wel de meerwaarde van de coöperatie als bedrijfsvorm. Door de band die je met je leden hebt, kun je ook in zo’n situatie samen een weg vinden die het minst slecht is voor beide partijen. De contacten zijn altijd goed gebleven.” Ook bij AB wordt ingespeeld op het economische tij. De jaren van grootschalige groei zijn voorbij. Intern wordt goed gelet op de kosten die gemaakt worden. Wim Duizer: “We hebben wat dat betreft een pas op de plaats gemaakt. Ook het afgelopen jaar is goed gekeken naar hoe we zuiniger en efficiënter ons werk kunnen doen, zonder in te leveren op kwaliteit. Dat zie je terug in het uiteindelijke zeer bevredigende resultaat van AB Midden Nederland. Dat was nauwelijks minder dan voorgaande jaren en dat had ik zelf, door alle sombere berichten uit de markt, vooraf niet verwacht.”

‘Goed gevoel voor de nabije toekomst’ Sliedrecht – Wim Duizer kijkt, ondanks alle sombere economische geluiden, niet somber de komende maanden tegemoet. Het thema van het jubileumjaar, ‘Samen Goud’, vertaalt hij mede in het kader daarvan ook naar hulp aan bedrijven die het moeilijk hebben. “Ik heb een goed gevoel voor de nabije toekomst”. Naast het feit dat wij hoge kwaliteit zullen blijven bieden, hebben wij ook de mogelijkheden en de kennis in huis om mee te denken met leden die last hebben van de crisis. Juist in deze tijd kan dat van cruciaal belang zijn. Zelf hebben we ook onze bedrijfsverzorgingstarieven niet mee laten gaan met de stijgende kostprijzen, zodat we concurrerend kunnen blijven. Dat kunnen we doen, mede omdat we financieel een zeer gezonde basis hebben.”

jaarverslag 2012 | 5


Jaarcijfers Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. te Houten

Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming)

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Overige vaste bedrijfsmiddelen

31-dec-2012

1.963.461 412.998 135.746

31-dec-2011

2.023.102 497.965 154.471 2.512.205

Financiële vaste activa Overige deelneming Overige vorderingen

41.050 13.189

2.675.538

40.647 18.813 54.239

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen

1.996.469 335.250

Liquide middelen Totaal

59.460

1.547.252 533.603 2.331.719

2.080.855

6.464.180

5.811.414

11.362.343

10.627.267

5.903.584

5.542.041

348.771

277.964

PASSIVA Groepsvermogen Voorzieningen Personeelsvoorzieningen

Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

Totaal

6 | JA JAARVERSLAG JAAR ARVE AR VERS RSLA RS SLA LAG G2 2012 0 2 01

151.263 144.687

73.854 194.058

2.318.888 2.495.150

1.920.926 2.618.422 5.109.988

4.807.262

11.362.343

10.627.267


Jaarcijfers Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. te Houten

Geconsolideerde exploitatierekening over 2012

ACTIVA Opbrengsten Dienstverlening Contributie Overige opbrengsten

2012

2011

25.328.327 157.482 7.100

24.961.080 168.031 6.600 25.492.909

Directe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige directe kosten

16.246.926 3.982.997 1.816.676

Bruto-marge

Indirecte kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte kosten Afschrijvingen op vaste activa

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten

15.420.596 3.996.172 2.136.154 22.046.599

21.552.922

3.446.310

3.582.789

1.392.022 360.353 1.003.202 321.524

Bedrijfsresultaat

25.135.711

1.518.798 552.953 796.652 324.806 3.077.101

3.193.209

369.209

389.580

117.414 8.405

87.555 11.217 109.009

76.338

478.218

465.918

867

2.787

Exploitatieresultaat voor belastingen

479.085

468.705

Belastingen over het resultaat

117.542

93.687

Exploitatieresultaat na belastingen

361.543

375.018

Aandeel resultaat deelneming

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de statutaire jaarrekening 2012 van Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. Bij deze volledige jaarrekening heeft de externe accountant op 21 maart 2013 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de coöperatie dient deze verkorte jaarrekening gelezen te worden in samenhang met de volledige statutaire jaarrekening, die ter inzage ligt ten kantore van de coöperatie.

jaarverslag ja aar arve rv ve ers rsla ag 20 2 2012 012 2| 7


Nieuwe commissaris AB Midden Nederland brengt ve

Boerendochter Rosé Fleury kee Wijk bij Duurstede - Als boerendochter heeft Rosé Fleury, opvolgster van Jan de Boer in de Raad van Commissarissen, een duidelijke link met de agrarische roots van AB Midden Nederland. Ze zorgt met name voor meer financiële deskundigheid in de RvC, die toezicht houdt op het functioneren van het bestuur. Een kennismaking.

Het zeilschip achter het keukenraam bij huize Fleury in Wijk bij Duurstede maakt de grote passie van de familie meteen duidelijk: zeilen. In de tuin staat een zeilboot op een trailer, in een schuurtje ernaast steken de punten van kajakken naar buiten en oudste zoon Guy is in de woonkamer druk bezig om van Lego een schip te maken. De sfeer is open en spontaan; jongste zoon Yds maakt voor de bezoeker eigenhandig een cappuccino klaar. Die sfeer is ook hetgene dat Rosé Fleury aanspreekt in AB Midden Nederland. “Ik heb het tot nu toe erva-

melkkoeltanks en melkverwerking, red.). In de agrarische sector zijn echter nauwelijks grotere organisaties en daar wilde ik graag voor werken. Vandaar dat ik ben overgestapt naar mijn huidige werkgever, The Human Network Group. Daar ben ik Chief Financial Officer. Ik miste echter in mijn wekelijkse werkzaamheden de agrarische sector wel. Vandaar dat ik gereageerd heb op de vacature voor Commissaris bij AB Midden Nederland. Ook vind ik het feit dat AB een coöperatie is zeer interessant. Voor mij is het een kennismaking met een ander soort besturingsmodel.” Niet alleen de financiële kant van de sector, ook andere aspecten houden Rosé Fleury bezig: “De voedselveiligheid en het gebruik van geneesmiddelen in de agrarische sector intrigeren me. Als ik kijk naar de agrarische sector zijn dierziekten en de intensieve veehouderij zaken waar ik wakker van kan liggen. Het is wel het begin van onze voedselketen. Ik zoek dan ook graag naar de balans tussen een dierwaardig bestaan en een goede opbrengst voor de boer.” Generalist De meerwaarde van Rosé Fleury in de Raad van Commissarissen is desondanks met name haar inbreng van financiële en fiscale kennis. “Ik overzie graag de financiële situatie, maar ben wel een generalist en geen specialist. Ik weet wanneer mijn kennis tekortschiet en er een expert ingehuurd moet worden.” Ze vervolgt: “De rol van de Raad is het vinden van een juiste balans tussen de hoeveelheid informatie die je ontvangt van het bestuur en de daadwerkelijke betrokkenheid met de organisatie. Ik ga niet op de stoel van Wim Duizer zitten, respecteer zijn positie en ben Commissaris op afstand.”

‘Als ik kijk naar de agrarische sector zijn dierziekten en de intensieve veehouderij zaken waar ik wakker van kan liggen’ ren als een informeel, maar zeer goed gestructureerd bedrijf. Als je aankomt bij het kantoor in Houten is er geen receptie, maar dat maakt niet uit. Je wordt door een kantoormedewerker ontvangen, krijgt een bakje koffie en dat voelt goed. AB pakt de zaken professioneel en transparant aan. Via de site kon ik als voorbereiding op mijn gesprek met directeur Wim Duizer alle informatie vinden over de organisatie. Dat had ik niet verwacht.” Boerderij De wortels van Rosé Fleury liggen in de boerenwereld. Haar ouders hadden een boerderij en haar zus heeft een moderne melkveehouderij in ’t Goy, bij Houten. “Daar kom ik nog steeds heel graag. Tijdens de MKZ-crisis in 2001 heb ik gewerkt bij Fullwood (een bedrijf dat gespecialiseerd is in melkmachines,

8 | JAARVERSLAG 2012

Ze heeft er zin in, praat met duidelijke passie over AB Midden Nederland. Rosé Fleury heeft helder voor ogen waarmee AB zich ook in de moeilijke economische tijden toch staande kan blijven houden. “Kwaliteit, met afstand. Zorg dat je altijd goede en betrouwbare mensen levert die hun vak verstaan, niet op een uurtje kijken en op tijd bij de opdrachtgever aanwezig zijn. Houd contact met je vaste klanten, ook al heb je daar momenteel geen werk. Zorg ervoor dat je bovenop de stapel ligt als voor die klant het werk weer aantrekt.”


veel financiële ervaring mee

eert terug naar haar roots

Rosé Fleury ‘in het kort’ Woonplaats: Wijk bij Duurstede Leeftijd: 44 jaar Burgerlijke staat: Negentien jaar getrouwd met Ronald en twee zonen: Yds van 9 en Guy van 12 Hobby’s: zeilen, skiën en lezen van vooral managementboeken Werk: Bijna twaalf jaar werkzaam bij The Human Network Group, waarvan acht jaar als CFO. The Human Network is een kennisintensieve netwerkorganisatie, gespecialiseerd in het flexibel inzetten en contracteren van goed opgeleide en ervaren professionals bij (middel)grote bedrijven en instellingenorganisatie. Rosé Fleury is bij The Human Network verantwoordelijk voor alle financiële zaken: facturering, salarissen, belastingen, jaarrekeningen. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor facilitaire, juridische en personeelszaken. Rosé bouwde ervaring op bij Perot Systems en Fullwood Ltd. Na haar opleiding SPD behaalde ze papieren voor AA Accountant, AA Belastingaccountant en CB Belastingadviseur.

jaarverslag 2012 | 9


Sociaal Jaarverslag Verzuim In 2012 is het verzuimcijfer opnieuw gedaald naar in totaal 4,90%. Een actief verzuimbeleid kan dus wel degelijk van positieve invloed zijn op het verzuimcijfer. Daarom blijven we ons inzetten op preventie en begeleiding. Eind 2012 is de interne casemanager vertrokken en zijn we als AB overgestapt naar een nieuwe arbodienst, Verzuim Vitaal. Deze arbodienst voorziet ons van een verzuimcoach. Hij is een dagdeel bij ons op kantoor en ondersteunt en adviseert de relatiebeheerders bij de begeleiding

van zieke medewerkers. Hij ziet erop toe dat er aan alle wettelijke regels wordt voldaan bijlangdurig ziekteverzuim. De inzet van de bedrijfsarts is ook in zijn beheer. We kunnen nu op ieder gewenst moment een bedrijfsarts inschakelen op verschillende locaties. Zo willen wij het actieve verzuimbeleid door zetten ten behoeve van de medewerkers, want zo als de slogan van Verzuim Vitaal luidt: Iedereen wordt blij van beter worden!

Verzuimcijfers per bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel

2009

2010

2011

2012

Bedrijfsverzorging

4,60%

8,68%

7,16%

5,20%

Uitzendservice

0,80%

0,25%

0,45%

0,79%

Detachering

3,50%

3,48%

3,34%

3,89%

Payroll

0,00%

0,00%

0,32%

0,00%

Kwaliteit en ARBO In 2012 eindigde het Actieplan Arbeidsveiligheid, een initiatief van het ministerie van SZW voor het vergroten van de arbeidsveiligheid op de werkvloer. Hieruit bleek dat bij de deelnemende ondernemingen het aantal bedrijfsongevallen met 14% was gedaald. Een grotere daling ten opzichte van de niet-deelnemende bedrijven die een daling van 3% hadden gerealiseerd.

Veilig Actief en bewust bezig zijn met de arbeidsveiligheid creëert een veiligere werkomgeving voor de medewerker en voor anderen. Ook AB is hier volop mee bezig. Ieder jaar worden we gecontroleerd voor ons VCU certificaat, dit staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. In deze checklist staan eisen waaraan je moet voldoen, waardoor je aantoont dat je als bedrijf actief en bewust bezig bent met veiligheid. Ons kwlaiteitshandboek, ARBO jaarplan en veiligheidshandboek beschrijven de procedures en werkwijzen voor de continuering van het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, waardoor we in november met succes de hercertificatie hebben afgerond.

10 | JAARVERSLAG 2012


Cijfers reductieregeling 2012 Aantaldeelnemers per 1-1-2012 952 Aantaldeelnemers per 31-12-2012 938 Aantaldeelnemers dat in 2012 gebruik heeft gemaakt van hulp 7,5% Ziektecijfer (uren hulp per deelnemer) 27,7 Gemiddeld aantal uren per afnemer 372,0 Overschot â‚Ź 151.263

Cijfers reductieregeling 2012 Uit de cijfers blijkt, dat 7,5% van de deelnemers in het jaar 2012 gebruikt gemaakt heeft van de reductieregeling. In 2012 is er 3.233 uur minder hulp verleend dan in 2011, een daling van 11% Over 2012 is er een overschot gerealiseerd van â‚Ź 151.263, dit bedrag is in 2013 teruggegeven aan de deelnemers, via de abonnementsfactuur 2013.

Aantal gewerkte uren per afdeling in 2012 *##### )##### (#####  

'#####

   

&#####

    

%#####

   

$##### #  

  

  

Juridische structuur AB Midden Nederland Bestuur Wim Duizer (directeur) Bram Schouten Wilko Kortleve Henk van Doorn

Ledenraad Maartensdijk Putten Brandwijk Langbroek

Raad van Commissarissen Huub van der Maat (voorzitter) Martin de Kuiper Gert Peek Nils den Besten RosĂŠ Fleury - van Wijk

Bunnik Giessenburg Houten Brandwijk Wijk bij Duurstede

Frans van Lint Martijn Damsteegt Johannes van der Wijk Jan Aantjes Robert Lock Theo de Bruin Johan de Groot Anton van Wijk Johan Vernooij Greet Meerbeek-Schimmel

Fruitteelt Veehouderij Veehouderij Veehouderij Techniek Veehouderij Veehouderij Fruitteelt Veehouderij Veehouderij

Montfoort Nieuw-Lekkerland Benschop Streefkerk Groot-Ammers IJsselstein Herwijnen ‘t Goy Werkhoven Woudenberg

jaarverslag 2012 | 11


Al bijna tien jaar een goede werkrelatie met AB Midden Nederland

Servicestation Zachtfruit groeit nog steeds door Schalkwijk – Al bijna tien jaar lang maakt Servicestation Zachtfruit gebruik van de uitzendkrachten van AB Midden Nederland. Met tevredenheid: het wederzijdse vertrouwen zorgt al jarenlang voor een uitstekende werkrelatie. En tijdelijke werknemers zijn hard nodig bij het Schalkswijkse bedrijf: de onderneming van Anton en Ria van Garderen noteert ondanks alle economische tegenwind jaar op jaar groeicijfers. Verantwoordelijk daarvoor is een centraal uitgangpunt voor de bedrijfsvoering, dat Servicestation Zachtfruit gemeen heeft met AB Midden Nederland: altijd streven naar de beste kwaliteit. “Het is de belangrijkste reden waarom we al jaren groeien”, bena-

12 | JAARVERSLAG 2012

drukken eigenaren Anton en Ria van Garderen. “Zeker vanaf 2008 is het hard gegaan, onder meer doordat we in Eck en Wiel een bedrijf hebben overgenomen. Met de hoogwaardige kwaliteit aan zachtfruit die wij leveren, tegen een zo laag mogelijke prijs, onderscheiden we ons van collega’s.” De productie gaat het hele jaar door; deels op eigen terrein, deels via import. Rode bessen maken het leeuwendeel uit van het aanbod van Servicestation Zachtfruit. Reden voldoende om bij het maken van de foto als blikvanger pallets vol met deze soort zachtfruit te kiezen. Maar ook gezonde lekkernijen als aardbeien, bramen, druiven, kruisbessen en frambozen gaan vanuit Schalkwijk naar de consument


Het hele jaar door Hollandse zachtfruitproducten Servicestation Zachtfruit is een toonaangevend bedrijf op het gebied van teelt, sorteren en het verpakken van zachtfruit. De Schalkwijkse onderneming is al twintig jaar gespecialiseerd in de teelt van rode bessen, bramen en frambozen. “Op het Servicestation Zachtfruit in Schalkwijk verpakken en sorteren wij, in samenwerking met The Gree-

nery, jaarrond zachtfruit”, vertellen Anton en Ria van Garderen. “Steeds meer Hollandse zachtfruitproducten zijn door nieuwe teelttechnieken bijna het hele jaar door leverbaar. Dankzij onze nauwe samenwerking met The Greenery beschikken wij, als Hollandse zachtfruitproducten niet verkrijgbaar zijn, altijd over de beste importproducten.” Meer informatie: www.zachtfruit.com.

toe. “Al onze producten selecteren en verpakken we volgens de strengste normen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid”, vult Ria van Garderen aan.

we dat uit handen geven. We merken dat AB daaraan werkt, om hun werkkrachten met bijvoorbeeld Nederlandse les en technisch onderricht verder op weg te helpen.”

Al bijna tien jaar betrekt het Schalkwijkse agrarische bedrijf, dat begin jaren tachtig werd opgezet door Anton van Garderen, tijdelijke krachten bij AB Midden Nederland. Het is een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, op de ervaring dat AB altijd klaarstaat. “Als wij een verzoek om werknemers de deur uit doen, weten we dat daar snel op gereageerd wordt. Binnen enkele dagen staan ze dan op de stoep. Die service en flexibiliteit heeft AB goed voor elkaar. Ook weten we dat de medewerkers een hoge productiviteit met zich meebrengen. En die hebben wij juist nodig.”

Tekort Toekomstgericht denken; ook dat uitgangspunt delen Servicestation Zachtfruit en AB Midden Nederland. Goed voor je werknemers zorgen is daarbij van groot belang. Zeker omdat Anton van Garderen ervan overtuigd is dat er over enkele jaren een tekort zal zijn aan handen om het werk op bedrijven in de agrarische sector uit te voeren. “Daarom moet je nu een goede basis leggen, zodat werknemers uit Oost-Europa dan voor jouw bedrijf zullen kiezen”, benadrukt hij. “Op ons eigen terrein hebben we huisvesting voor vijftien arbeidskrachten. Dat hebben we zo goed mogelijk ingericht. Zo maak je jezelf aantrekkelijk en zul je in tijden dat er een grote behoefte is aan personeel makkelijker aan medewerkers kunnen komen.”

Parttimers De handen uit de mouwen steken, die werkhouding waarderen de Schalkwijkse ondernemers. Ze weten er zelf ook van mee te praten. Vanaf de grond bouwden ze hun bedrijf in zachtfruit uit tot de onderneming met tussen de twintig en dertig werknemers en uitzendkrachten. “Deels zijn dat parttimers. In de zomer lopen hier soms wel zestig, zeventig mensen rond.” Overzicht houden en kunnen delegeren zijn daarbij van groot belang. Dat AB Midden Nederland aandacht besteedt aan de opleiding van hun medewerkers komt Anton en Ria van Garderen dan ook goed van pas. “Als we een aantal Poolse dames aan het werk zetten, is het ideaal als één van hen de leiding kan nemen en het aanspreekpunt vormt. Dan kunnen

Vertrouwen Centraal in de relatie met AB staat vertrouwen. In de bijna tien jaar dat Zachtfruit.com en AB Midden Nederland is die band steeds verder opgebouwd. Tegelijkertijd houden Anton en Ria de band wel zakelijk. Er is geen drempel om een scherp gesprek over bijvoorbeeld de kostprijs van uitzendkrachten aan te gaan. En een kritische noot op zijn tijd mag ook best. “Zo vinden we dat op het gebied van communicatie het nog wel een tandje beter kan bij AB. Daar schort het soms nog wel eens aan. Wat we wel op prijs stellen is dat onze relatiemanager, Gwendolin van der Krogt, regelmatig langskomt. Dat overleg is belangrijk voor het onderhouden van een goede werkrelatie.”

jaarverslag 2012 | 13


AB richt zich met Werving- en Selectiebureau op MBO+, HBO en WO-niveau

Nog beter en breder inspelen op vraag naar personeel Sliedrecht - Nog beter inspelen op de huidige vraag naar vakbekwame en hoger opgeleide medewerkers: dat is het doel van het Coöperatieve Werving- en Selectiebureau waar AB Midden Nederland mee is gestart. Daarmee krijgt het gouden jubileumjaar extra glans. “We zijn hiermee begonnen om onze dienstverlening nog beter bij de wensen van onze leden aan te laten sluiten”, stelt relatiemanager Pieter Lagendijk. “Met het Coöperatieve Werving- en Selectiebureau verbreden we ons dienstenpakket.” Het doel is actief mee te denken met het totale personeelsvraagstuk van de leden van AB Midden Nederland. Daarbij gaat de focus met name naar medewerkers die een hogere opleiding gevolgd hebben. Lagendijk: “Met het Werving- en Selectiebureau kunnen wij praktisch inspelen op personeelsvraagstukken op MBO+-, HBO-, en WO-niveau. We bieden aan mee te denken met vacatures op deze niveaus. Groot voordeel daarbij is dat we niet op nul beginnen; we hebben al veel kennis van de branches waarin onze leden actief zijn.”

Interesse gewekt? Vraag een gesprek aan over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Bel naar kantoor Sliedrecht voor een afspraak: 0184-417777. Mailen kan ook: plagendijk@abmiddennederland.nl

Voordelen AB Wervingen Selectiebureau: • Vijftig jaar ervaring op het gebied van detacheren van specialisten • Bekende en betrouwbare partner • Jarenlange branchekennis • Groot netwerk

Handen Het is een nieuwe tak aan de boom, maar de insteek is hetzelfde: AB zorgt voor personeel dat met verstand van zaken de handen uit de mouwen steekt en niet op een uurtje meer kijkt om een project perfect af te ronden. “Leden kunnen de werving en selectie van personeelsleden bij ons uitbesteden”, vult Pieter Lagendijk aan. “En ook detachering van medewerkers met overname behoort tot de mogelijkheden.”

14 | JAARVERSLAG 2012

• Mogelijkheden tot uitbesteding van het totale personeelsvraagstuk • Praktische en persoonlijke benadering


Samen Goud: de gedeelde cultuur van ‘handen uit de mouwen’ Bunnik – Samen Goud; het is het motto waarmee AB Midden Nederland het jubileumjaar 2013 is ingegaan. Huub van der Maat, voorzitter van de Raad van Commissarissen, ziet dat motto bij AB in de praktijk terug. “De manier waarop medewerkers bij de aftrapavond van het jubileumjaar bij elkaar kwamen, is daarvan een goed voorbeeld”, knikt hij. “Je deelt een cultuur van de handen uit de mouwen, niet kijken op vijf minuten als een klus klaar moet. Dat geldt zowel voor de mensen die buiten werken als voor het personeel op kantoor. En als een graafmachine kapot is, dan gaan ze bij AB niet zitten wachten tot die gerepareerd is, maar pakken ze een schop en gaan ze daarmee aan de slag.” Samen Goud; de gezamenlijke inspanningen zorgden er in 2012 voor dat AB Midden Nederland een prachtig financieel resultaat kon boeken, zeker in het licht van de huidige economische tegenwind. “Maar ik ben minstens zo positief over de omvorming van de organisatie”, vult Huub van der Maat aan. “De realisatie van een Raad van Commissarissen en een Ledenraad, in plaats van de grote algemene ledenvergadering, is heel goed uitgepakt. Het afgelopen jaar is er ook veel tijd en energie in gestoken om iedereen zijn plek daarin te geven.”

Van der Maat is daarnaast blij met het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen: Rosé Fleury. “Wij hadden al langer de wens om een financieel deskundige in onze club te hebben. Met de komst van Rosé is dat gelukt. Daarnaast is het zeker een voordeel dat we nu ook een vrouw in de Raad van Commissarissen zit. Het zorgt bij discussies voor een inbreng vanuit een andere invalshoek.” Samen Goud; om ook 2013 tot een gouden jaar te maken is samen de handen uit de mouwen steken hard nodig. “Ik heb daar het volste vertrouwen in”, benadrukt Huub van der Maat. “Je moet niet na gaan praten wat er allemaal in de media komt over economische tegenwind. Ik ben ervan overtuigd dat wij, juist door de kwaliteit die wij kunnen bieden aan onze leden hen aan ons kunnen binden en nieuwe leden binnen kunnen halen.” Hij vervolgt: “Scholing blijft daarbij centraal staan. Bijvoorbeeld voor de vijftigplussers die we in dienst hebben: mensen moeten langer aan het werk blijven en wij willen ook deze groep mee laten groeien met de ontwikkelingen op de markt. We zijn bezig om daarvoor een beleid op te zetten. Daarbij komt dat we financieel gezien er heel stabiel voor staan, mede door een goede vermogenspositie. Dat zorgt voor rust en vertrouwen, ook in 2013.”

jaarverslag 2012 | 15


Onze vestigingen Kantoor Bunschoten: Haarbrug 16-1 3751 LM Bunschoten-Spakenburg T. 033-2994480 F. 033-2994990 E. infoabservice@abmiddennederland.nl Kantoor Houten: Voorveste 17-19 3992 DC Houten Postbus 82 3900 DB Houten Bedrijfsverzorging: T. 030-2292252 F. 030-2287701 E. info@abmiddennederland.nl AB Service: T. 030-6382476 F. 030-6382477 E. abservice@abmiddennederland.nl Kantoor Sliedrecht Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht T. 0184-417777 F. 0184-414818 E. infosliedrecht@abmiddennederland.nl www.abmiddennederland.nl

16 | JAARVERSLAG 2012

Profile for AB Midden Nederland

Jaarverslag 2012 AB Midden Nederland  

Jaarverslag 2012 AB Midden Nederland  

Advertisement