__MAIN_TEXT__

Page 1

J A A RV E R S L AG

2016


INHOUDSOPGAVE

03-05

Wim Schipper en Huub van der Maat kijken

terug op succesvol 2016

06-07

Liselotte Aarts nieuw lid van

Raad van Commissarissen

08-09

De reductieregeling in de praktijk

10-11

sociaal jaarverslag

12-15 Van den Heuvel zit op één lijn met AB 16-17

geconsolideerde balans & winst- en

verliesrekening 2016

18-19

AB medewerkers zijn meer tevreden

20-21

De uitzendtak van AB Midden Nederland

22-23

De 9 sectoren

24-25

AB Midden Nederland zet actief in op veilig werken

COLOFON TEKST & EINDREDACTIE: Geurt Mouthaan, Bestuur (AB Midden Nederland), Marina de Jong (AB Midden Nederland) ONTWERP & VORMGEVING: Studio Ciro Acampora, Meerkerk DRUK: De Groot Drukkerij BV, Goudriaan

|

FOTOGRAFIE: Geurt Mouthaan, Studio ZieZo, Shutterstock


INTERVIEW WIM SCHIPPER EN HUUB VAN DER MAAT

JAARVERSLAG 2016

02 03

Wim Schipper en Huub van der Maat kijken terug op succesvol 2016


‘ANTICIPEREN OP GROEI’ AB Midden Nederland heeft een bovengemiddeld goed

houden we goed in de gaten. Onze klanten verwachten

jaar achter de rug. In alle sectoren konden groeicijfers

dat van ons. We hebben onze interne auditprocedures

worden genoteerd. De uitschieters: food, bouw en

aangescherpt en besteden veel aandacht aan veiligheid

transport. De groei was verdeeld over alle sectoren; de

op de werkvloer. We zijn er dan ook trots op dat het

meest stabiele was de basis van AB Midden Nederland,

aantal bedrijfsongevallen fors is gedaald (elders in het

de agrarische sector.

jaarverslag is hier apart aandacht voor, red.).”

Naam: Wim Schipper

“Toch zien we ook daar, ondanks meerdere bedrijfs­

Begin vorig jaar ging de nieuwe directeur bij AB Midden

Functie: algemeen directeur

beëindigingen, een lichte groei”, stelt Huub van der

Nederland aan de slag. Hij kwam terecht in een gespreid

AB Midden Nederland

Maat, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

bedje, zoals hij het zelf omschrijft. “Mijn voorganger, Wim

Groei is natuurlijk positief, maar als onderneming moet

Duizer, had AB keurig achtergelaten. Maar tegelijkertijd

je daar wel op anticiperen. En dat is waar directeur Wim

viel ik middenin een periode van forse groei en was

Schipper afgelopen jaar op heeft ingezet, om de grotere

er meer dan voldoende te doen. Een goed voorbeeld

hoeveelheid werk en omzet in goede banen te leiden. Een

was werving en selectie; het was zonneklaar dat deze

proces waar dit jaar mee door wordt gegaan. Schipper: “In

onderbemand was. De afdeling hebben we uitgebreid van

2017 zien we een nog grotere groei. Dat mag natuurlijk

1,5 naar vijf fte. En ook bij andere afdelingen zijn nieuwe

niet ten koste gaan van de kwaliteit en veiligheid. Dat

medewerkers gekomen.”

‘Aanpakken, dat is het credo’

Economische meewind Anticiperen op groei is niet alleen het aannemen van meer personeel om het werk aan te kunnen. Schipper: “Door de

Ruim een jaar is Wim Schipper nu algemeen directeur van AB Midden Nederland. Hij

economische meewind hebben bestaande klanten meer

voelt zich als een vis in het water bij de coöperatie. “Wat me vanaf dag één opviel, was

werknemers nodig. Bij AB zijn we daarom bezig met een

dat hier als een team gewerkt wordt. Aanpakken, dat is het credo.”

omslag. Zo denken onze relatiebeheerders nu nog vaak in weken, maar dat moet in maanden worden. Zij dienen

Wim Schipper noemt daarnaast de veelzijdigheid van de medewerkers en de instelling

hun klanten zo goed te kennen dat ze waar mogelijk

om werk gewoon aan te pakken, ook als het niet direct je taak is. “Een relatiebeheerder

vooraf in kunnen schatten wanneer er extra handen nodig

die een fiets gaat brengen naar een uitzendkracht of meegaat naar de tandarts omdat er

zijn. Klanten moeten toegaan naar het tijdig aangegeven

taalproblemen zijn, dat wordt gewoon gedaan.”

wanneer ze AB-ers nodig hebben. Vrijdag bellen en maandag op de stoep zal in de krappere arbeidsmarkt

Overigens: voor AB Midden Nederland is die behandeling van uitzendkrachten van groot belang. “Goede huisvesting en begeleiding, een welkomstpakket als ze komen, een dag uit naar de Efteling; het zorgt er allemaal voor dat we een goede naam hebben en dat ze graag voor AB werken. Klanten zeggen het ook: ‘Wij kiezen voor AB omdat ze uitstekend voor hun uitzendkrachten zorgen’.”

steeds lastiger worden.”


AB Midden Nederland zet in op professionalisering Het professionaliseren van AB Midden Nederland is een proces waar hard aan is gewerkt en wat nog steeds hoog op de ‘to-do-list’ staat. Huub van der Maat: “Dat gebeurt onder meer bij de Raad van Commissarissen. Door middel van cursussen en het binnenhalen van nieuwe leden die veel kennis en ervaring inbrengen verhogen we het Tegelijkertijd werft AB Midden Nederland nadrukkelijk

in november toetrad tot de Raad, is daarvan een

vakkrachten én probeert hen voor de lange termijn aan

schoolvoorbeeld. Overigens vindt hetzelfde proces

zich te binden. Huub van der Maat: “Talent willen wij

plaats bij de ledenraad. We breiden deze uit om alle

graag vasthouden; bij een medewerker die goed bevalt,

sectoren goed te vertegenwoordigen; nieuwe leden

loop je het risico dat een bedrijf deze zelf aanneemt.

moeten een stevig profiel hebben en we zien graag

Zeker omdat het vertrouwen bij ondernemers zo groot

dat ze actief met ons meedenken.”

kan worden dat ze weer personeel aan gaan nemen, in

04 05

plaats van te kiezen voor een flexibele schil. Vandaar dat

Naam: Huub van der Maat

Het betekent daarnaast dat Van der Maat na

we werken met vaste contracten. Onze medewerkers

Functie: voorzitter RvC

jaren voorzitter te zijn geweest van de Raad van

hebben de zekerheid van een vaste baan in combinatie

AB Midden Nederland

Commissarissen in april het stokje overdraagt aan de

met afwisselende werkzaamheden. Daarnaast steken

jonge melkveehouder Nils den Besten uit Brandwijk.

we nadrukkelijk in op kijken naar de lange termijn: kun

“Dat is een goede ontwikkeling”, knikt Huub van der

je als medewerker het vaak fysiek zware werk tot aan je

Maat. “Ook de komst van Wim Schipper past hierin.

pensioen blijven uitvoeren, of zijn er andere kansen en

Hij kreeg de professionalisering van AB Midden

mogelijkheden binnen de organisatie?”

Nederland nadrukkelijk als opdracht mee. Daar is hij perfect in geslaagd. Wim gaat voortvarend te werk.

Waar AB Midden Nederland voorheen vooral inzette

Wij zijn als Raad van Commissarissen zeer tevreden

op Poolse medewerkers, gaat de blik nu eveneens naar

over zijn aanpak.”

andere Oost-Europese landen als Bulgarije, Roemenië en de Baltische staten. “Dat voorkomt dat we te afhankelijk

Website

worden van Polen. Ook zetten we in op de groei van het

Op het digitale vlak zijn forse stappen gemaakt. Zo

percentage van Nederlandse uitzendkrachten. Dat is al

wordt de website voor het overgrote deel ingericht

omhoog gegaan naar 25 procent.”

als recruitmentplatform. Schipper: “Daar zijn we volop mee bezig. Als je de site bezoekt, moet die

Opleidingshuis

meteen uitnodigend zijn: kom bij ons werken!” De

De groei gaat gepaard met het investeren in kwa­liteit.

digitalisering vond zijn weg op meerdere vlakken.

AB Midden Nederland heeft daarvoor een opleidingshuis

“Zo werkten we nog met urenbriefjes. Dat kostte

opgetuigd. Elke medewerker kan, na te zijn ingelogd,

veel werk en was foutgevoelig. We stappen nu over

bekijken welke cursussen er voor hem of haar beschikbaar

naar een digitaal systeem. Medewerkers kunnen

zijn. Van der Maat: “Wij moedigen dat zeer aan. Ook de

inloggen om hun uren op te geven, maar ook om hun

Ondernemingsraad besteedt hier veel aandacht aan. Het

salarisstrook te bekijken, de nieuwsbrief te lezen of

is voor zowel de medewerkers zelf als voor AB van groot

een opleiding uit te zoeken. Over een maand of drie,

belang dat onze mensen zich verder ontwikkelen. Het

vier is dit project afgerond. Het scheelt veel tijd én

zorgt ervoor dat wij de kwaliteit kunnen blijven bieden

fouten.”

waarmee we ons onderscheiden in de uitzendmarkt.”

JAARVERSLAG 2016

niveau.” Wim Schipper: “Juriste Liselotte Aarts, die


INTERVIEW LISELOTTE AARTS

Liselotte Aarts nieuw lid van Raad van Commissarissen Juridisch adviseur Liselotte Aarts maakt sinds enkele

zag ik meteen: ‘Dit is me op het lijf geschreven.’” En

maanden deel uit van de Raad van Commissarissen van

dat goede gevoel bleef, ook na de kennismaking en de

AB Midden Nederland. De inwoonster van Oisterwijk

sollicitatiegesprekken. “Ik houd van mensen die met

is zich nog aan het inwerken, maar voelt zich al als een

beide benen op de grond staan en die van aanpakken

vis in het water. “Dit is me op het lijf geschreven.”

weten. Niet zeuren, maar gewoon aan de slag. Die cultuur is er bij AB. Hoe beter ik de coöperatie leer

Met de komst van Liselotte Aarts is de Raad van

kennen, hoe meer ik me thuis voel.”

Naam: Liselotte Aarts

Commissarissen verrijkt met een lid dat gepokt en

Functie: lid RvC

gemazeld is in het arbeidsrecht. Na haar studie rechten

Inwerken, de organisatie goed leren kennen; daar is

AB Midden Nederland

in Tilburg werkte ze 25 jaar bij een advocatenkantoor,

Liselotte Aarts nog mee bezig. In diverse commissies

waar ze zich specialiseerde in het arbeidsrecht. Voor

praat en denkt ze al mee over de toekomst van AB

diverse klanten fungeerde zij de laatste jaren vaak

Midden Nederland. “Dat gaat onder meer over de

ook als adviseur en sparringpartner voor zowel het

statuten; we bespreken essentiële vragen over hoe we de

bestuurlijk niveau als het hogere management. “Op een

bedrijfsvoering in de komende jaren willen vormgeven.”

gegeven moment heb ik mezelf de vraag gesteld: wil ik dit blijven doen? Het waren altijd lange dagen en het leek

Ze omschrijft zichzelf als analytisch sterk, altijd op

me fijn om, ook voor mijn gezin, zelf mijn tijd te kunnen

zoek naar de kern waarom een bedrijf of instelling

indelen. Daarom heb ik de knoop doorgehakt en heb ik

opgezet is. “Bij AB Midden Nederland draait het niet

mijn carrière als advocaat beëindigd. Nu ben ik juridisch

om winstmaximalisatie, maar om voldoende geld

adviseur bij Lagal en dat bevalt me uitstekend. Ik heb

bijeenbrengen om de continuïteit van agrarische

minder klanten, maar ik kan hen wel beter en breder van

bedrijfsvoering te kunnen waarborgen bij het wegvallen

dienst zijn. Ik kan de klanten nu niet alleen adviseren op

van de ondernemer. Dat uitgangspunt, daar moet je

het gebied van arbeidsrecht en contracten, maar ook

bij elke beslissing rekening mee houden. Het is heel

met hen werken aan het optimaliseren van hun bedrijf.

interessant om te bekijken welke keuzes bijdragen

Dat doe ik door met de klanten mee te denken omtrent

aan dit doel. En nee, het is niet zo dat ik dat bij een

de te voeren strategie en zaken met hen op te pakken

coöperatie waardevoller of anders ervaar dan bij een

waarvan ik als buitenstaander zie dat die verbeterd

gewone onderneming. Als het doel winst maken is, dan

kunnen worden.”

vind ik het net zo leuk om die kant op te koersen. Maar ik heb ook gewerkt voor zorginstellingen, waar het om heel

De overstap betekende ook dat er meer uren

andere zaken ging.”

beschikbaar kwamen voor andere functies. “Zo zat ik al langer in de Raad van Toezicht van de Regionale

Haar kennis op het gebied van arbeidsrecht hoopt ze de

Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Ik merkte

komende jaren actief te gaan inzetten voor AB Midden

dat een toezichthoudende rol goed bij mij past. Toen

Nederland. Zoals ze in haar motivatie richting AB schreef:

de vacature van AB Midden Nederland voorbij kwam,

‘Onafhankelijk van wat anderen vinden zal ik mijn ideeën


‘Hoe beter ik de coöperatie leer kennen, hoe meer ik me thuis voel’ AFSCHEID MARTIN DE KUIPER Martin de Kuiper, mede-eigenaar van De Kuiper Infrabouw uit HardinxveldGiessendam, nam onlangs afscheid van de Raad van Commissarissen van AB Midden Nederland. De werkzaamheden voor zijn onderneming nemen te veel tijd in beslag. “Ons oorspronkelijke bedrijf, De Kuiper Noordeloos, is onlangs opgesplitst. Dat was en is een tijdrovend gebeuren, zodat er eigenlijk geen ruimte is om er dit bij te doen. En als ik door tijdsgebrek geen aandacht aan het commissariaat kan schenken waardoor ik niet voldoende kan toevoegen binnen de commissie, vind ik het niet goed om mijn plek bij AB in te blijven nemen. Daarnaast is het gewoon goed dat er op een gegeven moment een nieuw iemand komt met een eigen kijk op de gang van zaken.” In 2005 nam Martin de Kuiper zitting in het bestuur van AB Midden Nederland. Vanaf 2010 werd dat de Raad van Commissarissen. In de afgelopen jaren zette naar voren brengen, die vaak vernieuwend zijn. Ik ben

hij zijn kennis van de branche waarin De Kuiper werkzaam is, de grond-, weg-

vindingrijk in het verwijderen van obstakels.’ Ze vult aan:

en waterbouw, in voor de coöperatie. “Op die manier kon ik AB versterken en

“Als toezichthouder kijk en praat ik mee, maar wil ik ook

mijn kennis en ervaring delen. Tegelijkertijd maakten wij als lid ook gebruik van

graag een klankbord zijn. Dat heb ik nadrukkelijk gezegd:

medewerkers van AB en kon ik zo onze ervaringen vanuit die kant ook weer delen

als je met me wilt sparren over een onderwerp, bewaar

binnen de organisatie. Op die manier zorgde dat voor een goede voorbereiding, wat

dat dan niet tot de vergadering, maar neem direct

ook weer ten goede kwam aan de kwaliteit die werd geleverd.”

contact met me op. Ik verheug me erop om mijn kennis zo in te kunnen zetten.”

De Alblasserwaardse ondernemer kijkt met genoegen terug op de jaren bij AB Midden Nederland. “Ik heb de samenwerking altijd zeer gewaardeerd. De mensen

Afsluitend: AB Midden Nederland is een mannenwereld.

van AB zijn heel prettig in de omgang en hebben dezelfde nuchtere en praktische

Speelt het feit dat ze een vrouw is nog een rol bij het

insteek als wij hebben.”

functioneren in de Raad van Commissarissen? Resoluut: “Voor mij maakt dat niets uit. Je moet voor kwaliteit

Na drie termijnen heeft ook Gert Peek in 2016 afscheid genomen van de Raad van

gaan. Als een man beter geschikt is dan een vrouw, dan

Commissarissen.

moet je voor hem gaan. En andersom uiteraard ook.”

JAARVERSLAG 2016

06 07


INTERVIEW HENK VERRIPS EN KOOS CROMWIJK

Melkveehouder Koos Cromwijk maakte gebruik van de reductieregeling van AB Midden Nederland Je bent in de kracht van je leven en je zit in een maatschap met een compagnon; wat kan er dan nog misgaan? De jonge melkveehouder Koos Cromwijk uit Kockengen is een goed voorbeeld dat de reductieregeling van AB Midden Nederland ook in die situatie een goede voorzorgsmaatregel is. Naam: Henk Verrips

Het gaat afgelopen jaar mis op een vrijdagavond. Arie,

Functie: relatiebeheerder

de compagnon van Koos, krijgt in de loop van de middag

AB Midden Nederland

een trap tegen zijn knie. Hij probeert het nog een tijdje vol te houden, maar tijdens het voeren lukt het niet meer. Koos: “Mijn meisje belde me op, want ik was op dat moment niet op de boerderij aan het werk. Ik kwam meteen om het voeren af te maken. Die avond tijdens het melken stapte een koe onverwachts achteruit en brak ik mijn arm.” Het melken wordt die avond afgerond door de echtgenote van Koos, maar er moet hulp komen. Dat is geen ingewikkelde procedure. “Een telefoontje naar


‘AB heeft het van begin af aan prima opgepakt’ kijken; als er bijvoorbeeld een koe kreupel was, werd er meteen geregeld dat hij bekapt werd. Natuurlijk ging het niet altijd precies zoals je zelf wilt en duurde het soms wat langer, maar ik vind dat je je in zo’n situatie zelf ook

08 09

flexibel op moet stellen.” “De ene melkveehouder is daar makkelijker in dan de andere”, knikt Henk. “Maar

JAARVERSLAG 2016

onze agrarische vakkrachten zijn het gewend om in zo’n situatie aan de slag te gaan en zo snel mogelijk de werkwijze op de boerderij waar ze zijn zich eigen te maken.” Voor Koos is het verhaal trouwens nog niet afgelopen. Begin dit jaar blijkt dat zijn arm niet goed geneest en moet deze opnieuw worden gebroken. Het betekent dat hij weer wekenlang uit de running is. “Mijn compagnon kon de boerderij alleen niet runnen, dus hebben we weer gebruik gemaakt van de diensten van AB. En we zijn weer prima geholpen.” Boerenhulp, het vormde ooit de basis van AB Midden de planning van AB Midden Nederland en de volgende

Nederland. En nog steeds is het een belangrijk onderdeel

dag stond er een medewerker op de stoep.”

van de coöperatie. Henk: “Want zeker met de huidige melkprijs is het inhuren van een tijdelijke kracht bij

“Wij hebben een leveringsverplichting”, knikt Henk

ziekte of een ongeval financieel heel lastig. Onze

Verrips, relatiebeheerder bij AB. “Daarom hebben

reductieregeling is daarvoor een uitkomst. Er zijn wel

wij een grote groep agrarische bedrijfsverzorgers in

verzekeringen, maar geen enkele biedt de garantie dat

dienst die door hun expertise per direct inzetbaar zijn

er op dag één een medewerker op de stoep staat. Vaak

en zorgdragen voor de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast

is er een wachttijd van meerdere weken, waarin je zelf

Naam: Koos Cromwijk

hebben we een flexibele schil aan zzp-ers die ingezet

de kosten moet dragen. Wij bieden die garantie wel en

Functie: melkveehouder

kunnen worden.”

onze medewerkers kunnen, als dat nodig is, het hele boerenbedrijf runnen.”

Voor deze AB-ers is het elke keer een uitdaging: in een voor hen vreemde werkomgeving zo snel mogelijk aan

Koos, afsluitend: “En in zo’n situatie kan elke boer

de slag gaan om de boerderij draaiende te houden.

terechtkomen. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

“Bij Koos hadden we het voordeel dat hij wel aan kon

Je werkt met dieren; ik had al in de gaten dat de koe

geven wat er moest gebeuren”, vult Henk aan. En Koos:

onrustig was en hield afstand, maar ze stapte zo snel en

“Het is heel goed gegaan. AB heeft het van begin af aan

onverwacht achteruit dat ik geen kant op kon. Dan is de

vakkundig opgepakt. Vaak hoefde ik nergens naar om te

hulp van AB Midden Nederland zeer welkom.”


SOCIAAL JAARVERSLAG

Verzuim Verzuimcijfers per bedrijfsonderdeel 6

BEDRIJFSVERZORGING

UITZENDSERVICE

DETACHERING

5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Gefactureerde uren Gefactureerd per bedrijfsonderdeel BEDRIJFSVERZORGING

UITZENDSERVICE

DETACHERING

PAYROLL

1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016


Aantal medewerkers (FTE) UITZENDSERVICE

600

700 600 500

400

400

400

300

300

300

300

300

0

2012

0

0

2013

40

33

76

200

100

33

100

27

74

30

72

100

200

100 0

2014

2015

2016

Omzet (x € 1.000.000,–) 25,5

28,5

31,6

34,7

40,5

2012

2013

2014

2015

2016

45 40 35 30 25 20

Reductieregeling 2012 Aantal deelnemers

2013

2014

2015

2016

945

904

941

927

858

€ 716.207

€ 687.152

€ 685.064

€ 715.499

€ 693.176

70

86

81

100

82

25.121

28.850

27.864

32.875

29.740

26,6

31,9

29,6

35,5

34,7

Verleende korting

€ 564.944

€ 614.181

€ 597.496

€ 724.817

€ 639.309

Overschot

€ 151.263

€ 72.970

€ 87.568

€ -37.038

€ 53.867

21,1%

10,6%

12,8%

-5,4%

7,8%

Bijdrage Aantal arbeidsongeschikte leden Uren afname Uren per deelnemer

Percentage overschot

10 11 JAARVERSLAG 2016

0

200 20

11

100

28

65

200

125

132

200

127

500

400

500

126

500

400

500

44

600

28

600

703

600

800

KANTOOR

76

700

PAYROLL

127

800

700 540

800

700 480

800

700 457

800

DETACHERING

573

BEDRIJFSVERZORGING


BEDRIJFSVERZORGERS VAN DEN HEUVEL

Bedrijfsverzorgers AB Midden Nederland passen naadloos in team Van den Heuvel Nee, met hun overalls van Van den Heuvel vallen Paul Costerus, Benjamin Stravers en Cees Teeuw niet op in de hal van het Werkendamse bedrijf. De drie bedrijfsverzorgers van AB Midden Nederland maken deel uit van het vaste team medewerkers en horen er helemaal bij. “Zo voelt het ook”, knikt Benjamin. En Cees: “We hebben het hier alle drie heel goed naar ons zin. Niet voor niets werken we hier al langere tijd achter elkaar.” Voor Benjamin is dat inmiddels al anderhalf jaar, Cees

Ze vertellen het in de kantine, met een half oog op de

is er ongeveer driekwart jaar en Paul kwam een half

klok gericht. Want natuurlijk vinden ze wat vragen

jaar geleden naar Van den Heuvel. Met zijn drieën

beantwoorden prima, maar het liefst zijn ze met hun

werken ze momenteel aan de complete revisie van een

handen aan de slag om de machine waar ze mee bezig

funderingsmachine. “Die gaat praktisch helemaal uit

zijn weer honderd procent in orde te maken. De slotvraag

elkaar, tot bijna het laatste boutje toe”, vertelt Paul. “Als

of ze voorlopig nog bij Van den Heuvel willen blijven

hij hier weggaat is de machine weer als nieuw.” Daarbij

werken, hoeft dan ook bijna niet gesteld te worden.

krijgen de AB-bedrijfsverzorgers trouwens alle ruimte en

“Geen probleem!”, antwoordden ze.

het volledige vertrouwen van het Werkendamse bedrijf. Benjamin: “Die vrijheid vinden we heel prettig van het werken bij Van den Heuvel.” Cees vult hem aan: “En het zijn afwisselende werkzaamheden. We krijgen met het hele pakket van de techniek te maken en dat zorgt ervoor dat het nooit eentonig is.”


JAARVERSLAG 2016

12 13

Van den Heuvel is in Nederland, België, Denemarken

‘Vooral de vrijheid die we krijgen is heel prettig’

en sinds kort ook in Duitsland importeur van Junttan heimachines uit Finland. Gerard Treffers: “Dat is de Mercedes in deze branche. We zitten daarnaast in de reparatie en de revisie van deze machines. En ook maken we allerlei machines, zoals kranen, op maat voor klanten. Een goed voorbeeld is een kraanmachine waarvan we de twee onderdelen van de kraan met enkele meters hebben verlengd. We voeren zo’n project helemaal zelf uit, van de engineering aan de voorkant tot het spuitwerk voordat de machine weer naar de klant gaat. En als er toch iets kapot gaat, hebben we drie servicebussen rijden om ter plekke reparaties uit te voeren.” Meer informatie over Van den Heuvel: www.vdheuvelwerkendam.nl


‘Van den Heuvel zit op één lijn met AB’ Van den Heuvel is één van de nieuwere leden van AB

uitziet, met een stabiel groeiende markt, zal dat nog

Midden Nederland. Een advertentie voor een nieuwe

wel langere tijd zo zijn. Zeker ook omdat ik bij de AB-ers

monteur was aanleiding voor AB-directeur Wilko

weet dat ik hen een project toe kan vertrouwen, zonder

Kortleve om Benjamin Stravers onder de aandacht van

dat ik er verder naar om hoef te kijken.”

Gerard Treffers, werkplaats chef bij Van den Heuvel, te brengen. “En dat liep van begin af heel goed.”

Als sterke punt van Van den Heuvel noemt Gerard Treffers de hoge kwaliteit én de open en transparante

Het zorgde ervoor dat meerdere AB-ers voor korte of

manier van werken. Het is een manier van werken die

langere tijd afreisden naar het Werkendamse bedrijf.

ook AB Midden Nederland hanteert. “Dat bevalt ons.

“Ons werk is erg bouwgerelateerd en we merken dat die

Daarnaast dient er een klik te zijn met onze eigen

sector aantrekt. Vandaar dat wij steeds meer behoefte

medewerkers, kwaliteit is natuurlijk een vereiste en we

hebben aan technische vakmensen.”

moeten op één lijn zitten met de contactpersoon van AB. Dat is er allemaal van begin af aan geweest. Eduard

Dat is meteen ook de belangrijkste reden waarom Van

komt hier regelmatig; niet alleen voor mij, maar ook voor

den Heuvel voor deze invulling van de open plekken kiest.

de mensen van AB zelf. Dat contact is van groot belang.”

“Er zijn nergens vakmensen te vinden. Dan ga je dus op zoek naar een vijver waarin die nog wel rondzwemmen en zo kwamen we bij AB terecht. En zoals het er nu naar


JAARVERSLAG 2016

14 15

Relatiebeheerder Eduard Struijk: ‘Contact onderhouden is van groot belang’ Contact onderhouden met de leden én met de

Bij Van den Heuvel hoeft er door Eduard weinig

medewerkers van AB, dat staat voor relatiebeheerder

bijgestuurd te worden. “Je merkt dat Benjamin, Paul en

Eduard Struijk centraal in zijn werkzaamheden.

Cees voor honderd procent opgenomen zijn in het team van Van den Heuvel. Mooi om te zien is het vertrouwen

“Daarom ga ik regelmatig bij hen langs, ook als er geen

dat ze krijgen. Dat ze onafhankelijk het reviseren van

nieuwe projecten of op- en aanmerkingen zijn”, knikt hij.

deze machine uitvoeren, is daarvan een goed voorbeeld.

“Het zorgt ervoor dat leden merken dat wij betrokken

Het zijn AB-ers, maar ik zie in de praktijk geen verschil

zijn bij wat er bij hen op de werkvloer gebeurt. En we

met de vaste mensen van Van den Heuvel.”

merken zo eerder dat het bijvoorbeeld druk is of dat er nieuwe projecten aankomen. Achter de schermen ga ik dan al op zoek naar vakmensen die ik, als de vraag komt, meteen kan inzetten.” Maar ook de medewerkers zelf waarderen de bezoeken. “Ik ga altijd de werkvloer op. Voor hen is die betrokkenheid vanuit AB van groot belang.”


COÖPERATIEVE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A. TE HOUTEN

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (VOOR RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen

31-12-2016

31-12-2015

5.338.223 1.113.625 274.000

3.720.098 867.843 189.522 6.725.848

Financiële vaste activa Andere deelnemingen Overige vorderingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Totaal vorderingen

131.190 47.590

4.777.463 135.893 30.015

178.780 6.904.628

4.812.938 452.608

165.908 4.943.371

3.599.587 234.980 5.265.546

3.834.567

4.902.530

5.530.910

Totaal vlottende activa

10.168.074

9.365.477

Totaal

17.072.704

14.308.848

8.376.714

7.387.896

217.278

413.730

Liquide middelen

PASSIVA Groepsvermogen Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

Totaal

53.866 380.688

0 168.255

4.036.263 4.007.895

3.014.771 3.324.196 8.478.712

6.507.222

17.072.704

14.308.848


COÖPERATIEVE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A. TE HOUTEN

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 (VOOR RESULTAATBESTEMMING)

2016

40.390.147 148.001

34.591.593 152.812 40.538.148

Kostprijs van de omzet Lonen en salarissen Sociale lasten Overige directe bedrijfskosten

25.878.305 5.959.576 3.089.649

Bruto-omzetresultaat Verkoopkosten Algemene beheerskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte kosten Afschrijvingen op vaste activa

34.744.404 22.364.695 5.124.913 2.728.796

16 17

34.927.530

30.218.405

5.610.618

4.526.000

148.511

107.956

2.249.253 594.623 1.166.220 169.261

1.921.652 546.280 943.098 163.105

Som der kosten

4.179.357 4.327.868

3.574.136 3.682.092

Bedrijfsresultaat

1.282.750

843.908

-4.703

-7.629

Aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten

20.536 10.046

39.659 9.382 10.490

30.277

1.288.537

866.555

Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

299.719

208.400

Geconsolideerd resultaat na belastingen

988.818

658.155

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de statutaire jaarrekening 2015 van Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. Bij deze volledige jaarrekening heeft de externe accountant op 7 april 2017 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de coöperatie dient deze verkorte jaarrekening gelezen te worden in samenhang met de volledige statutaire jaarrekening, die ter inzage ligt ten kantore van de coöperatie.

JAARVERSLAG 2016

Netto-omzet Dienstverlening Contributie

2015


MEDEWERKERONDERZOEK

‘AB medewerkers zijn meer tevreden’ In het najaar van 2016 heeft AB Midden Nederland

Het onderzoek werd anoniem via internet uitgevoerd

een medewerkeronderzoek gehouden onder haar

onder 1.494 medewerkers. Met een respons van 32,8%

bedrijfsverzorgers,

(489 medewerkers) is de score beduidend beter dan twee

uitzendkrachten,

detacheringdit

jaar geleden, toen slechts 26,3% van de medewerkers de

onderzoek was positief. Medewerkers gaven een

enquête invulde. De 505 antwoorden op de verschillende

beoordeling die hoger lag dan bij het eerder gehouden

open vragen waren ook meer dan welkom.

en

kantoormedewerkers.

De

uitkomst

van

medewerkeronderzoek in 2014. Er hebben tien verschillende afdelingen aan dit mede­

Naam: Wilko Kortleve Functie: directeur

Deze keer hebben we op advies van Effectory, het bureau

werkeronderzoek meegedaan. Dit zijn:

Bedrijfsverzorging &

dat voor ons het onderzoek weer heeft uitgevoerd en

  1. Bedrijfsverzorging Houten

Detachering

dat marktleider op dit gebied is in Nederland, gekozen

  2. Bedrijfsverzorging Sliedrecht

AB Midden Nederland

voor een verbeteronderzoek. Zo’n onderzoek vergelijkt

  3. Detachering Houten/Bunschoten

op basis van verschillende vragen de uitkomsten met

  4. Detachering Sliedrecht

die van een eerder onderzoek (najaar 2014) en zet de

  5. Uitzendkrachten Houten

cijfers die er uitkomen af tegen die van branchegenoten.

  6. Uitzendkrachten Sliedrecht

In ons geval was dat de zakelijke dienstverlening. Hier

  7. Uitzendkrachten Bunschoten

komt vervolgens een beste werkgeverscore uit. Deze

  8. Uitzendkrachten Zaltbommel

vergelijking is niet helemaal representatief, omdat in

  9. Kantoorpersoneel Houten/Bunschoten

de groep zakelijke dienstverlening met name banken

10. Kantoorpersoneel Sliedrecht/Zaltbommel

en verzekeringsmaatschappijen zitten en nauwelijks uitzend- en detacheringspartijen. Per afdeling worden de uitkomsten verder geanalyseerd Ook laat het verbeteronderzoek veel ruimte voor open

en wordt een plan van aanpak gemaakt. Per plan worden

vragen waar medewerkers zelf hun reacties op bepaalde

de drie belangrijkste verbeterpunten benoemd, met

onderwerpen kunnen verwoorden.

daarbij een uitwerking van de ideeën ter verbetering. In het najaar van 2018 zal het volgende mede­werker­ onderzoek worden gehouden.

Uitkomsten medewerker­ onderzoek najaar 2016


In het onderzoek worden de onderwerpen bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid gemeten. Onderstaand een uitleg van wat er onder deze kernwoorden wordt verstaan:

BEVLOGENHEID

TEVREDENHEID

HART VOOR ORGANISATIE

HOUDEN VAN HUN WERK

BASISBEHOEFTEN

ACHTER DOELSTELLINGEN

ONTWIKKELING

GEVOEL TE PASSEN BIJ

GEMOTIVEERD

ANTICIPEREN OP

ZETTEN EEN EXTRA STAP

De scores van AB Midden Nederland zien er in dit onderzoek als volgt uit:

Het cijfer in de grote cirkel geeft de score aan van het medewerkeronderzoek van december 2016. Het kleine rondje rechtsboven is het cijfer van 2014. Het rondje rechtsonder is de score van de zakelijke dienstverlening waarmee wij als bedrijf

BEVLOGENHEID

BETROKKENHEID

TEVREDENHEID

BESTE WERKGEVERS SCORE

vergeleken worden.

18 19 JAARVERSLAG 2016

BETROKKENHEID


ARBEIDSMARKT

De uitzendtak van AB Midden Nederland De arbeidsmarkt trok het afgelopen jaar fors aan. De

AB beheerde woonruimtes. Door de toename van deze

uitzendtak van AB Midden Nederland is daardoor in

groep, is het aantal huisvestingsadressen uitgebreid.

2016 gegroeid van 24 miljoen naar 29 miljoen euro

In 2016 werden er 100 woningen gehuurd en zijn er 8

omzet. Veel van de bij ons aangesloten bedrijven

woningen aangekocht.

groeien waardoor er meer personeel nodig is. Ook veel nieuwe bedrijven nemen diensten af van AB Midden

Digitaliseren van de organisatie

Nederland. Een groot deel van de aanvragen wordt

De veranderende arbeidsmarkt en de groei van onze

Naam: Bram Schouten

ingevuld met medewerkers uit de EU. De grote druk

organisatie heeft ook impact op onze processen. Onze

Functie: directeur Uitzenden

op de arbeidsmarkt vergt een nieuwe aanpak. Door de

softwarepakketten zijn inmiddels geoptimaliseerd.

AB Midden Nederland

oprichting van de afdeling Werving & Selectie zijn we in

Slimme toepassingen zorgen ervoor dat wij efficiĂŤnter

2017 in staat om sneller te anticiperen op klantvragen

kunnen werken, onze medewerkers ontzorgen en onze

en marktontwikkelingen.

klanten beter kunnen bedienen.

Huisvesting EU-werknemers

Sign

AB Midden Nederland vindt het belangrijk om haar EU-

Sinds 2016 worden de arbeidsovereenkomsten van alle

werknemers goede en betaalbare (tijdelijke) huisvesting

uitzendkrachten van AB Midden Nederland digitaal

te bieden. Daarom maken veel van onze medewerkers

ondertekend. Hiervoor is het softwarepakket Sign

gebruik van de mogelijkheid om zich te vestigen in door

aangeschaft. Dit is voor AB Midden Nederland een grote


efficiencyslag. Het digitale proces verloopt veel sneller en efficiënter dan de ‘papieren’ versie en is bovendien een stuk duurzamer door aanzienlijk minder papierverbruik. Zodra de ondertekening heeft plaatsgevonden wordt de arbeidsovereenkomst direct automatisch digitaal gearchiveerd. Maar ook voor de EU-medewerkers is dit een goede ontwikkeling. Nog voordat de medewerkers afreizen

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

naar Nederland is de arbeidsovereenkomst al in hun Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws over werkgevers die zich

bodem worden doorgenomen. Wanneer men akkoord

niet aan de regels houden als het gaat om de uitbetaling van het minimumloon

is wordt er digitaal ondertekend waardoor een

aan haar werknemers. Er zijn verschillende schijnconstructies gebruikt

rechtsgeldige overeenkomst gesloten is. De zekerheid

waardoor werknemers de dupe werden van onderbetaling. Werkgevers

die de medewerker hierdoor heeft wanneer ze eenmaal

konden op deze manier de betaling van sociale premies ontduiken. Hierdoor

in Nederland zijn, wordt zeer gewaardeerd. Is men

is oneerlijke concurrentie tussen bedrijven ontstaan door te goedkope

eenmaal aan de slag dan kan ook de loonstrook op dit

arbeid.

platform worden ingezien. Er komt geen papierwerk meer bij kijken.

Om dit soort praktijken te voorkomen is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht gegaan. Deze wet heeft als doel dit soort praktijken uit te bannen.

Klantdocumenten

Inspectie SZW en bijvoorbeeld de vakbonden kunnen handhavend optreden.

Veel opdrachtgevers hebben specifieke documenten

De wet wordt sinds 2015 in fases uitgevoerd. Sinds 1 juli 2015 is de maatregel

voor al hun (inleen) medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan

Ketenaansprakelijkheid voor loon geïntroduceerd. Naast de werkgever is ook

bedrijfsreglementen of veiligheidsinstructies. Al deze

de opdrachtgever aansprakelijk voor betaling van (achterstallig) loon aan de

klantspecifiekedocumenten worden eveneens geplaatst

werknemer.

op het digitale platform Sign en hiermee aangeboden aan de desbetreffende medewerker. Indien nodig kunnen

Sinds 1 januari 2016 moet de werkgever zorgen voor een begrijpelijke loonstrook.

ook dit soort documenten digitaal ondertekend worden

De bedragen op de loonstrook moeten toegelicht worden en alle inhoudingen

door de medewerkers.

en verrekeningen moeten gespecificeerd terug te vinden zijn.

Time

Op 1 januari 2017 is de wet nogmaals aangescherpt doordat het niet meer is

Vanaf begin 2017 is gestart met digitale urenverwerking

toegestaan verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon in te houden.

in het softwarepakket Time. Inmiddels maken de eerste

Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Wanneer de werknemer een

ondernemers hier naar tevredenheid gebruik van. Ook dit

schriftelijke volmacht verleent is het toegestaan de kosten voor de huisvesting,

programma heeft voor een aanzienlijke procesversnelling

met een maximum van 25% van het minimumloon, in te houden. Ook de kosten

gezorgd. Maar ook de kans op fouten is hierdoor nagenoeg

voor de zorgverzekering kunnen onder voorwaarden ingehouden worden.

nihil. De gewerkte uren van de medewerkers worden door de klant zelf online ingevuld. Waar AB voorheen

Alle andere inhoudingen zoals bijvoorbeeld een bekeuring of een contant

lange tijd bezig was met het handmatig verwerken van

uitbetaald voorschot mogen niet ingehouden worden onder het netto

deze uren, is dit onderdeel compleet komen te vervallen.

equivalent van het minimumloon.

Een merkbare besparing in tijd. AB Midden Nederland is voorstander om dit soort misstanden aan te pakken. Het voordeel voor de ondernemer is dat hij zelf de regie

Dit is in het belang van werknemers maar ook voor werkgevers. AB staat dan

in handen heeft en direct de gefactureerde bedragen te

ook volledig achter deze wet. De verloningssoftware is volledig bijgewerkt om

zien krijgt. Hierdoor heeft hij sneller inzicht in de kosten

goed aan deze WAS-wetgeving te kunnen voldoen.

en de uiteindelijke factuur hoeft niet meer gecontroleerd te worden. Ook bestaat de mogelijkheid voor de klant om management informatie te genereren. Kortom, een compleet pakket voor zowel AB als haar klanten.

20 21 JAARVERSLAG 2016

bezit. De inhoud van de overeenkomst kan op eigen


TECHNIEK Vakspecialisten in de metaal- en technieksector zijn met een lampje te zoeken. Veel bedrijven steken daarom tijd en energie in de opleiding van nieuw personeel. AB Midden Nederland biedt een slim alternatief: een uitzendkracht die wél over de vereiste papieren en ervaring beschikt.

GROEN In het voorjaar lopen bomen uit, groeien struiken en planten

BOUW

en komt er onkruid op. Tijd om de natuur netjes te verzorgen. AB Midden Nederland beschikt over productieve en ervaren

De bouwsector trekt aan. In plaats van vast personeel aan te

hoveniersploegen die volgens een planmatige aanpak het

nemen investeren bouwbedrijven liever in hun flexibele schil.

groenonderhoud verzorgen voor aannemers, gemeenten en

Daarbij willen ze terug kunnen vallen op ervaren en vakkundig

semioverheidsinstellingen. Onze groenmedewerkers worden

bouwpersoneel dat à la minute inzetbaar is. AB Midden

ook ingezet bij fijner hovenierswerk zoals het onderhoud van

Nederland heeft de beste bouw­specialisten voor u in huis.

(particuliere) tuinen.

TUINBOUW

TRANSPORT & LOGISTIEK

Of we nu praten over aardbeien-, tomaten-, komkommer- en

Ze bestaan nog: chauffeurs die meer kunnen dan achter het

paprikaplukkers. Of over medewerkers in de potplanten- en

stuur kruipen. Professionals die veilig rijden, beschikken over

snijbloemen­teelt: in de tuinbouw draait alles om rendement. AB

de vereiste papieren (Code 95), zuinig en verantwoord omgaan

Midden Nederland heeft uitzendkrachten die een hoge arbeids­

met uw materieel en hun route ook zonder navigatieapparatuur

productiviteit draaien.

kennen. AB Midden Nederland levert vrachtwagenchauffeurs en logistieke flexwerkers die u niets meer hoeft uit te leggen.


FRUITTEELT Het werk in de boomgaard fluctueert enorm. In de winter worden de bomen gesnoeid, in de nazomer is het tijd voor de oogst. Rustige momenten worden afgewisseld met grote pieken waarin de fruitteler extra handjes kan gebruiken. AB Midden

22 23

Nederland levert gemotiveerde fruitteeltspecialisten precies als

JAARVERSLAG 2016

ze nodig zijn.

FOOD Voordat levensmiddelen de supermarkt bereiken, hebben ze al een behoorlijke weg afgelegd in de voedselverwerkende indus­ trie. Uitzendkrachten van AB Midden Nederland halen dagelijks het beste uit zichzelf naar boven bij inpakken, sorteren, order­ picken en andere productiewerkzaamheden. Belangrijk is dat ze hiervoor beschikken over motivatie, doorzettingsvermogen en een prima lichamelijke conditie.

AGRARISCH De continuïteit van het agrarisch bedrijf komt onder druk te staan als de boer ziek wordt of een ongeval krijgt. In zulke gevallen staan bij AB Midden Nederland ervaren interim-boeren

INFRA

klaar die het boerenbedrijf meteen kunnen overnemen. Ook

Bermonderhoud, baggerwerk, rioleringswerkzaamheden, grond­

agrariërs die met hun gezin erop uit willen maken van deze

verzet, wegenbouw: het werk in de infra is mannenwerk voor po­

dienst gebruik. Boeren die tijd willen voor ander werk op de

tige kerels met een ijzersterke werkmentaliteit. Vanwege de veel­

boerderij, huren ons personeel in voor specialistische klussen

zijdigheid van het werk selecteert AB Midden Nederland alleen

zoals klauwverzorging of vee scheren.

uitzendkrachten die multifunctioneel inzetbaar zijn.


INTERVIEW GERDA DE JONGH EN JAN VAN ’T ENDE

AB Midden Nederland zet actief in op veilig werken Veiligheid en kwaliteit van werken, voor nu en in de

de klant vast wat de risico’s zijn. Gerda: “Op basis daarvan

toekomst; daar houden KAM-coördinator Jan van ’t

kunnen wij onze medewerkers op de risico’s en te nemen

Ende en verzuimcoördinator Gerda de Jongh zich mee

veiligheidsmaatregelen wijzen. Je kunt helaas nooit alle

bezig. Bewustwording in de driehoek opdrachtgever,

risico’s uitsluiten. Op een boerderij werk je bijvoorbeeld

medewerker en klant staat daarbij centraal. Want een

met dieren en die blijven onvoorspelbaar.” Jan vult haar

goede voorbereiding is het halve werk om risico’s in te

aan: “Maar als er in een koppel koeien een stier loopt,

schatten en zoveel mogelijk in te perken.

dan moet die vooraf weggehaald worden door de boer. Dat is onderdeel van het stierenprotocol dat we hebben

Het aantal bedrijfsongevallen daalde in 2016 ten opzichte

opgesteld. Het gaat er in alles om dat je je bewust bent

van 2015 met bijna twintig procent, terwijl de hoeveelheid

van waar het mis kan gaan.”

gewerkte uren door AB-medewerkers juist omhoog ging. De inzet van AB Midden Nederland op het gebied van veilig werken, waar de afgelopen jaren veel aandacht aan is besteed, werpt zijn vruchten af. "Deze ontwikkelingen zijn zeker positief" aldus Jan. "Echter elk ongeval is er één teveel. Wij blijven hard aan het werk om in de driehoek opdrachtgever, medewerker en klant dit aantal terug te brengen.” Een belangrijke pijler daarbij is de zogenaamde ‘aanvraag werk’. Daarin legt de relatiebeheerder van AB samen met

‘Elk ongeval is er één teveel’


‘WERKEN AAN MORGEN’: DE VITALITEIT VAN AB Onder het motto ‘Werken aan morgen’ kijkt AB Midden Nederland nadrukkelijk naar de toekomst van de eigen medewerkers. Want de pensioenleeftijd gaat omhoog en de vraag is of je zeker, bij fysiek zwaar werk, het tot je 67e of zelfs langer vol kan houden. “We richten ons niet alleen op de oudere collega’s, maar willen ook voor Gerda de Jongh toe. “Hoe ziet mijn toekomst eruit? Kan ik dit werk tot aan mijn pensioen blijven doen? En zo niet, wat wil en kan ik dan? Op die vragen willen we tijdig antwoord geven.” Daarbij heeft AB Midden Nederland het grote voordeel dat de coöperatie in allerlei sectoren en op uiteenlopende niveaus actief is. Omscholen of ‘jobhoppen’ naar een andere functie kan binnen de eigen organisatie. “Het mes snijdt aan twee kanten. Door op tijd deze stap te zetten blijft de medewerker met plezier naar zijn of haar werk gaan. Voor AB voorkomt het dat mensen ziek thuis komen te zitten of de dagen met tegenzin en op hun tandvlees doorkomen, wat de kwaliteit natuurlijk niet ten goede komt.” Verantwoordelijkheid De al genoemde bewustwording is een proces dat nog in de beginfase zit. Er is Aansprakelijk

nog voldoende werk aan de winkel om ‘Werken aan morgen’ bij iedereen tussen

Bewustwording is ook belangrijk aan de kant van de

de oren te krijgen. “Lang niet iedereen denkt al zo over zijn toekomst bij AB na.

klant. “Het is bij hen niet altijd even helder wie er bij een

Soms wordt de verwachting uitgesproken dat AB dat tegen die tijd wel oplost.

bedrijfsongeval aansprakelijk is. Wanneer uit onderzoek

Maar zo werkt niet; medewerkers hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid.”

van de arbeidsinspectie blijkt dat de werkplek niet veilig was, ligt de aansprakelijkheid niet bij AB maar bij de klant.

Met ondersteuning van Stigas (zie onder), heeft AB Midden Nederland al de

En natuurlijk moeten onze medewerkers zelf ook altijd

nodige stappen gezet. “Al onze medewerkers kunnen binnenkort een check

alert zijn en zaken melden als het niet veilig is. Dat is niet

invullen om te kijken hoe het er nu voorstaat. Bij oranje en rood werd een

altijd makkelijk; we merken dat er dan soms de angst is

coachingstraject aangeboden. Ook is in alle functioneringsgesprekken is

weggestuurd te worden als je je vinger opsteekt.”

aandacht besteed aan ‘Werken aan morgen’. Zo zetten we in het kader van goed werkgeverschap ons in voor onze medewerkers.”

Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt – die uiteen kunnen lopen van een beschadigde bedrijfswagen tot persoonlijk

‘Werken aan morgen’ wordt uitgevoerd

letsel – wordt er achteraf grondig gekeken hoe het mis

door Stigas. Stigas zet zich, in opdracht van

is gegaan. “Daar leer je van, om het in de toekomst te

sociale partners in de agrarische en groene

voorkomen. Wij zijn daar heel scherp op. Het wordt nog

sectoren, in voor de duurzame inzetbaarheid

wel eens weggewuifd: ‘Het was gewoon pech.’ Maar waar

van werkgevers, werknemers en zelfstandigen

komt die pech vandaan? Vaak zit er toch een oorzaak

in de agrarische en groene sector. Stigas helpt

achter waar wel wat aan gedaan kan worden.”

werkenden om veilig, gezond en met plezier in de sector te kunnen werken tot aan het eind van hun werkzame leven.

24 25 JAARVERSLAG 2016

bewustwording zorgen bij degenen die nog niet zo lang aan het werk zijn”, licht


VESTIGINGEN AB MIDDEN NEDERLAND

HOUTEN Voorveste 17-19 3992 DC Houten T (030) 229 22 52 / (030) 638 24 76 E info@abmiddennederland.nl SLIEDRECHT Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht T (0184) 41 77 77 E infosliedrecht@abmiddennederland.nl BUNSCHOTEN Haarbrug 16-1 3751 LM Bunschoten-Spakenburg T (033) 299 44 80 E infoabservice@abmiddennederland.nl ZALTBOMMEL Hogeweg 139A 5301 LL Zaltbommel T (0418) 75 06 60 E info@abmiddennederland.nl

www.abmiddennederland.nl

Profile for AB Midden Nederland

Jaarverslag 2016 AB Midden Nederland  

Jaarverslag 2016 AB Midden Nederland  

Advertisement