__MAIN_TEXT__

Page 1

J A A RV E R S L AG

2017


INHOUDSOPGAVE

03-05

Wim Schipper en Nils den Besten kijken

terug op succesvol 2017

06

Organogram AB Midden Nederland

07

Even voorstellen

08-09 Nieuwe vestigingen

10-11

Productief en met plezier aan het werk

12-13

Sociaal jaarverslag

14-15

AB Midden Nederland zet in op ledenwerving

16-17

Geconsolideerde balans & winst- en

verliesrekening 2017

18-19

Van Aalsburg kiest voor zekerheid en kwaliteit

met werknemers AB Midden Nederland

20-21

Interview Bram Schouten

22-23

De 9 sectoren

COLOFON TEKST & EINDREDACTIE: Geurt Mouthaan, Bestuur (AB Midden Nederland), Marina de Jong (AB Midden Nederland) ONTWERP & VORMGEVING: Studio Ciro Acampora, Meerkerk DRUK: De Groot Drukkerij BV, Goudriaan

|

FOTOGRAFIE: Geurt Mouthaan, Shutterstock


INTERVIEW NILS DEN BESTEN EN WIM SCHIPPER

JAARVERSLAG 2017

02 03

Nils den Besten en Wim Schipper kijken terug op 2017


‘WEER EEN JAAR VAN GROEI’ Net als 2016 was 2017 voor AB Midden Nederland een

ontwikkeling. Tegelijkertijd plaatst hij een kanttekening.

jaar dat in het teken stond van groei. Over de volle

“Zulke groeipercentages zijn niet ons doel. De groei moet

breedte van de negen sectoren was er meer werk voor

wel beheersbaar blijven. Ik ben er vooral trots op dat

de medewerkers, al liepen de percentages per branche

AB Midden Nederland aan de grote vraag heeft kunnen

sterk uiteen.

voldoen. Zeker in een tijd waarin vakmensen moeilijk te krijgen zijn, was dat een uitdaging.”

In bijvoorbeeld de sector groen en de agrarische sector

Schipper vult hem aan: “De stap om enkele jaren geleden

Naam: Wim Schipper

was sprake van een beperkte groei, terwijl in de transport

al in te zetten op recruitment is een goede stap geweest.

Functie: algemeen directeur

en logistiek en de food de stijging ‘onstuimig was’, zo blikt

We hebben daar fors in geïnvesteerd. Daardoor hebben

AB Midden Nederland

directeur Wim Schipper terug. “We hadden daar te maken

we goede recruiters en weten we zowel in Nederland als

met een groei van dertig tot veertig procent meer. Dat

in Oost-Europa, en dan met name Polen, de benodigde

riep de vraag op: waar komt dit vandaan? De aantrekkende

vakkrachten binnen te halen.”

economie is niet voldoende om deze cijfers te verklaren. Het bleek dat het aantal klanten wel is toegenomen, maar

Match

dat het vooral komt omdat ons bestaande klantenbestand

Daarbij gaat het zeker niet alleen om kwantiteit, maar ook

veel meer tijdelijke werknemers nodig had. Het gaat

om kwaliteit. Het is en blijft voor AB Midden Nederland

duidelijk heel goed met onze klanten.”

de uitdaging om in elke sector via de medewerkers voldoende expertise en kennis aan de opdrachtgevers te van

kunnen bieden. Schipper: “Daar hebben we de afgelopen

Commissarissen, is uiteraard tevreden met deze

jaren met scholing en opleiding al een forse slag in

Nils

den

Besten,

voorzitter

van

de

Raad

Twee nieuwe vestigingen Het aantal vestigingen van AB Midden Nederland is de afgelopen jaren uitgegroeid tot zes. Begin 2018 kwamen er twee bij: Ridderkerk en Veenendaal. Een bewuste keuze, zo onderstreept Wim Schipper: “Wij vinden het belangrijk om ook fysiek, met een kantoor, lokaal aanwezig te zijn. Dat is voor onze klanten en leden van grote meerwaarde, maar belangrijker is het ook voor het vinden van nieuwe medewerkers. Je hebt zo een duidelijk uithangbord in de regio. Daarnaast is het voor het snel en flexibel kunnen reageren op vragen van uitzendkrachten die in de buurt gehuisvest zijn ook van groot belang.” Elders in het jaarverslag worden de twee nieuwe kantoren en de teams gepresenteerd.


Raad van Commissarissen Nils den Besten is nu een jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van AB Midden Nederland. De melkveehouder uit Brandwijk nam het stokje over van Huub van der Maat. “Die overgang was niet zo groot; ik zat al jaren in de Raad van Commissarissen en was al vice-voorzitter.” Wel is afgelopen jaar gebruikt om het functioneren van de RvC eens goed tegen het licht te houden. “Mede vanwege het feit dat er twee nieuwe leden in de RvC zijn gekomen. Waar liggen onze krachten? Wanneer moeten we actief ingrijpen en wanneer kunnen we het bij controleren laten?” De insteek van Den Besten is duidelijk: op afstand blijven waar mogelijk, betrokken zijn als het moet. “Om een voorbeeld te geven: de financiële structuur van AB Midden Nederland is goed op orde. Daar kijk je wel naar, maar hoef je geen actie op te ondernemen. Waar we wel mee bezig zijn is het monitoren van de cultuur van de coöperatie. Door de sterke groei kan die cultuur ook veranderen. We sparren hierover met de directie hoe daarmee om te gaan.”

Naam: Nils den Besten Functie: voorzitter RvC AB Midden Nederland

gemaakt. Voor ons is het heel belangrijk ervoor te zorgen

Schipper vervolgt: “Daarnaast zetten we in op het behoud

dat de match tussen klant en medewerker in één keer

van de cultuur van AB Midden Nederland, ook met alle

goed is, dat iemand na een dag inwerken al volop mee kan

nieuwe medewerkers in ons bedrijf. Wij geven hen veel

draaien.” En Den Besten: “In sommige sectoren moeten

vrijheid en ruimte voor initiatief, maar dan moet je wel de

we nog meer investeren in expertise; dat is voor dit jaar

structuur en de kaders die bij onze coöperatie horen goed

wel een ambitie.”

duidelijk maken. Er moet een goede balans zijn tussen die kaders en de vrijheid om je eigen werkwijze te bepalen.”

Hetzelfde tempo Het nieuwe jaar laat in de eerste maanden dezelfde stijgende lijn van werk zien. “Het gaat in hetzelfde tempo verder”, knikt Schipper. “We merken bijvoorbeeld dat meerdere van onze klanten investeren in nieuwe productiefaciliteiten.”

Ledenkorting

Tegelijkertijd beseffen Den Besten en Schipper dat er een moment komt waarop het binnenhalen van werk

Over 2017 zal een ledenkorting aan de leden worden uitbetaald. Dit heeft

weer belangrijker wordt dan het vergroten van het aantal

de ledenraad eind 2017 besloten. Het bedrag wat hiervoor beschikbaar is,

medewerkers. Den Besten: “De cruciale vraag is wanneer

bedraagt 25% van de winst over 2017. In totaal € 443.735,-. Als er tenminste

je die omslag moet maken. Daar is nog geen antwoord op

€ 1 miljoen winst wordt gemaakt, zal de ledenkorting ook over de jaren 2018

te geven. We zijn er intern heel voorzichtig al wel op aan

en 2019 worden toegepast. De ledenkorting wordt naar rato van de omzet

het voorbereiden. Zo zetten we bij AB de commerciële

aan de leden toegekend. Het is een prachtig bewijs van ons coöperatieve

mensen bij elkaar om hierover te brainstormen.”

karakter. Het is mooi dat we in een jaar waarin het goed gaat de leden laten meeprofiteren.

JAARVERSLAG 2017

04 05


ORGANOGRAM AB MIDDEN NEDERLAND

MANAGEMENT ASSISTENT

RAAD VAN COMMISSARISSEN

BESTUUR

LEDENRAAD

STAF

VESTIGINGEN

HOUTEN

SLIEDRECHT

BUNSCHOTEN

PR & MARKETING

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

WERVING & SELECTIE

ZALTBOMMEL

VEENENDAAL

RIDDERKERK

HR

UITZEND ADMINISTRATIE

FACILITAIR

TEAMLEIDERS / RELATIEBEHEERDERS / PLANNER

TEAMLEIDER

ICT/ KAM


EVEN VOORSTELLEN

LEDENRAAD

Wie is Marcel Leeuwis? Marcel Leeuwis is eigenaar van Lewis Flowers en kweken van snijchrysanten op 7,5 hectare en het telen van appels en peren op 60 hectare. De reden om plaats te nemen in de Ledenraad is dat ik op deze manier een positieve bijdrage kan leveren aan het beleid van AB Midden Nederland. RAAD VAN COMMISSARISSEN

Wie is Eric van Schaik?

Wie is Jan Kuiper?

Mijn naam is Eric van Schaik 52 jaar, getrouwd en vader

Ik ben 54 jaar en getrouwd met het leukste meisje

van vier dochters .

uit de klas. Samen hebben wij vier kinderen en runnen een melkveebedrijf in Giessenburg.  Van

Ik ben oprichter en bestuurder van de MBS Groep waar

de melk maken we kaas en zuivelproducten. Bij

9 bedrijven onder vallen die zich bezig houden met

deze werkzaamheden hebben we al jarenlang

productie van prefab beton. Dit doen wij zowel voor de

verschillende supergoede medewerkers die bij ons

agrarische markt als de woning- en de utiliteitsbouw.

werken via AB.

MBS is al 15 jaar lid van AB. Sinds vorig jaar zit ik in de

Toen de mogelijkheid kwam om in de ledenraad

Raad van Commissarissen waar ik een bijdrage lever aan

te komen trok mij dat best wel aan, omdat goed

de aankoop van woningen en het beheer daarvan.

personeel cruciaal is. Het samen richting geven aan de toekomst van AB is best een uitdaging. Vooral het

Waarom ik mij betrokken voel bij AB? Het is een dynamische coöperatieve onderneming, waar het MT dagelijks op een professionele wijze leiding aan geeft.

coöperatieve is iets om te koesteren.

06 07 JAARVERSLAG 2017

Fruits, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het


NIEUWE VESTIGINGEN

KANOOR VEENENDAAL

‘WIJ BIEDEN HET COMPLETE PAKKET VAN AB AAN’ Alles ruikt nog nieuw in het kantoor van AB Midden

snel kunnen reageren, een adres waar potentiële

Nederland in Veenendaal; de deuren gingen op 1 januari

medewerkers zo binnen kunnen lopen. En voor degenen

dit jaar open.

die een Poolse achtergrond hebben, is Ewelina Danielska beschikbaar om hen in hun moedertaal te woord te

AB Midden Nederland is in het midden van het land een

kunnen staan. “Het aanbod daarvan is nu nog niet zo

grote speler op het gebied van het leveren van tijdelijke

groot op dit kantoor, maar we gaan ervan uit dat dit snel

medewerkers in de sectoren techniek, agrarisch, bouw

zal toenemen.”

& infra, logistiek & magazijn en food & productie. De groeiende hoeveelheid werk in Veenendaal en omgeving

Af blijven wachten tot nieuwe medewerkers binnen

was voor de coöperatie aanleiding om in Veenendaal

komen is zeker niet de insteek. Als recruiter is Laurens van

een nieuwe vestiging te openen. “Daardoor zijn we

den Berg zowel digitaal als in de ‘werkelijke wereld’ actief

beter zichtbaar en bereikbaar voor zowel onze klanten

vanuit het nieuwe kantoor om AB Midden Nederland als

als onze huidige en toekomstige medewerkers”, licht

werkgever te promoten. “Ik richt me op Nederlandstalige

relatiebeheerder Reinier Ploeg toe.

vakkrachten”, licht hij toe. “Mijn werk bestaat onder meer uit het plaatsen van vacatures op internet en het

Het doel van het team in het nieuwe kantoor: het complete

contacten leggen met scholen, om daar ons aanbod en

pakket van AB aanbieden in Veenendaal en omgeving.

onze mogelijkheden bij leerlingen en docenten onder de

“Inclusief bedrijfsverzorging en ons leerwerktraject STAP”,

aandacht te brengen.”

knikt Ploeg. “Dat gebeurt niet vanuit alle kantoren van AB Midden Nederland, maar wij willen dit wel doen. We merken

Kwaliteit staat centraal bij alle activiteiten van AB Midden

nu al dat er veel behoefte is en dat het aantal aanvragen

Nederland. “Wij zorgen ervoor dat de juiste medewerker

groot is. Op het gebied van bedrijfsverzorging, waaronder

op de juiste plek komt en helpen werkgevers van A tot

het regelen van vervanging als een agrarische ondernemer

Z in het gehele recruitment proces. Werving en selectie,

tijdelijk niet werken kan, is hier nog veel te winnen.”

uitzenden, detachering, bedrijfsverzorging of payroll, het is allemaal mogelijk. Als dé flexpartner van Midden

Belangrijk voordeel van het nieuwe kantoor is het simpele

Nederland doen we er alles aan om onze dienstverlening

feit van het aanwezig zijn in de regio. Zichtbaarheid,

op maat af te stemmen aan iedere specifieke situatie.”


KANOOR RIDDERKERK

Begin dit jaar gingen aan de Handelsweg 82 de deuren

In die behoefte wil AB Midden Nederland graag voorzien.

van de nieuwe AB-vestiging in Ridderkerk open. De

De coöperatie beschikt over vakkundige medewerkers

Drechtsteden en de Hoekse Waard behoren al veel

uit Nederland en Oost-Europa, met name Polen. Mede

langer tot het werkgebied van AB Midden Nederland,

daarom zitten er op kantoor twee personeelsplanners die

maar het was nog wel een witte vlek.

beiden de Poolse taal machtig zijn: Anna Kargul en Karol Gramala. “Voor AB is het belangrijk dat de huisvesting

Het team van de nieuwe vestiging in Ridderkerk staat in

van en de communicatie met onze medewerkers goed

de startblokken om daar verandering in te brengen. “De

geregeld is”, vertellen zij.

belangstelling is groot; veel bedrijven melden zich zelf al bij ons voor meer informatie”, vertelt relatiebeheerder Manon Vrolijk. Ze vervolgt: “We hebben hier al enkele klanten. Onder andere doen we veel zaken met Van Gelder Groente & Fruit. Met diverse activiteiten gaan we bedrijven in onder meer Ridderkerk, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en de Hoekse Waard benaderen met de vraag of wij iets voor hen kunnen betekenen.” Rick Panjer, die begin dit jaar zijn functie als personeel planner verruilde voor die van relatiebeheerder, vult haar aan: “Dat doen we onder meer via de media en door het verspreiden van flyers. Uiteraard gaan we zelf ook de boer op om ondernemers te bezoeken. We hebben de markt mee: de behoefte aan vakkrachten is in veel bedrijven groot en de hoeveelheid werk neemt alleen maar toe.”

JAARVERSLAG 2017

‘EEN WITTE VLEK INVULLEN’

08 09


HR-STRATEGIE STIGAS

N

GE

E KK

L&

RO T E

B

A ITA

& Fit

d

flu

n ite

ZO N

aa nh et we rk

D

&

VE

ILI

baar

V

e & br

zet ed in nt pete Com

een

ING L E IKK AN W T ON PBA O O &L

op d eb

Registreren & faciliteren

GOED WERKGEVERSCHAP

RE-I N T E GR & A C TIV ATIE E R ING

eer

Snel w

DUURZAAM WERKEN

G


Productief en met plezier aan het werk zijn en blijven,

Stigas heeft specifieke kennis van de agrarische en

dat is de uitdaging. Zeker nu we langer door gaan

groene sectoren en sluit dus goed aan bij onze branche.

werken. Voor medewerkers en AB als werkgever.

Door te werken met een team van vaste bedrijfsartsen en re-integratie adviseurs leren zij onze organisatie en

Daarom is het belangrijk om de juiste aandacht te hebben

collega’s goed kennen en kunnen ze goed en gericht

voor gezondheid, veiligheid, vitaliteit en ontwikkeling

advies geven.

van onze medewerkers. Structurele aandacht voor duurzaam werken voorkomt In 2017 is besloten om de overstap te maken naar een

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In de zomer

andere arbodienst. Samen met Stigas, Zorg van de

van 2017 is daarom het traject Werken Aan Morgen

Zaak willen wij een betere verzuim en re-integratie

van Start gegaan. Gedurende dit traject zijn een aantal

begeleiding bieden en is er een uitbreiding op de HR

onderwerpen naar voren gebracht door deelnemende

afdeling gekomen om hier meer aandacht aan te kunnen

medewerkers die belangrijk zijn voor duurzaam werken.

geven.

Hier gaan we dan ook de komende jaren mee aan de slag. Dit gaan we doen door onder andere het oprichten van een stuurgroep, het vormen van beleid en het verzorgen van trainingen en voorlichting.

10 11 JAARVERSLAG 2017

Productief en met plezier aan het werk


SOCIAAL JAARVERSLAG

Verzuim Verzuimcijfers per bedrijfsonderdeel 6

BEDRIJFSVERZORGING

UITZENDSERVICE

DETACHERING

5 4 3 2 1 0 2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Gefactureerde uren (x 100.000) Gefactureerd per bedrijfsonderdeel BEDRIJFSVERZORGING

UITZENDSERVICE

DETACHERING

PAYROLL

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017


Aantal medewerkers (FTE)

600

0

600

400

400

0

2014

2015

44

76

200 28

40

76

33

127

600

200

0

0

2013

33

200 27

74

126

30

200 20

72

200

400

400 125

400

600

0

2016

2017

Omzet (x € 1.000.000,–) 28,5

31,6

34,7

40,5

51,2

2013

2014

2015

2016

2017

60 52 44 36 28 20

Reductieregeling 2013 Aantal deelnemers

2014

2015

2016

2017

904

941

927

858

824

€ 687.152

€ 685.064

€ 687.779

€ 693.176

€ 653.813

86

81

100

82

115

28.850

27.864

32.875

29.740

31.495

31,9

29,6

35,5

34,7

38,2

Verleende korting

€ 614.181

€ 597.496

€ 724.817

€ 639.309

€ 739.730

Overschot

€ 72.971

€ 87.568

€ -37.038

€ 53.867

€ -85.917

10,6%

12,8%

-5,4%

7,8%

-13,1%

Bijdrage Aantal arbeidsongeschikte leden Uren afname Uren per deelnemer

Percentage overschot

12 13 JAARVERSLAG 2017

600

800

56

800

39

800

KANTOOR

72

800

130

800

PAYROLL

1000 703

1000

573

1000

540

1000

480

1000

DETACHERING

947

UITZENDSERVICE

127

BEDRIJFSVERZORGING


REDUCTIEREGELING & EIME VOORTHUIJZEN

AB MIDDEN NEDERLAND ZET IN OP ACTIEVE WERVING VAN LEDEN

‘ER IS MEER GEBRUIK GEMAAKT VAN DE REDUCTIEREGELING’ Er hebben in 2017 meer agrarische ondernemers

Ziek worden of een ongeval krijgen is uiteraard niet te

gebruik gemaakt van de reductieregeling van AB

voorspellen, maar Verrips noemt toch twee oorzaken

Midden Nederland dan de voorgaande jaren. “Ook

voor deze ontwikkeling. “In de eerste plaats is sprake van

waren er meerdere gevallen waarbij leden langere tijd

vergrijzing onder agrarische ondernemers. Het risico op

uit de roulatie waren. Er werden daardoor veel uren van

tijdelijke arbeidsongeschiktheid neemt daardoor toe. Ten

onze medewerkers gevraagd”, vertelt relatiebeheerder

tweede groeit de omvang van de bedrijven en daarmee

Henk Verrips.

de arbeidsbehoefte, als er gebruik gemaakt wordt van de reductieregeling.”

Naam: Henk Verrips Functie: relatiebeheerder

Dit zorgde er mede voor dat er meer geld besteed

AB Midden Nederland

werd aan de reductieregeling dan dat er binnenkwam

Door de schaalvergroting in de agrarische sector,

bij de coöperatie. Verrips: “Omdat AB afgelopen jaar

met name bij de melkveehouders, en de recente

goed gedraaid heeft kunnen we dat zonder problemen

stoppersregeling waar meerdere leden aan mee gedaan

opvangen, maar het gaat wel ten koste van de netto

hebben, daalt het aantal leden van de regeling. AB

winst. Eigenlijk zou deze regeling kostendekkend moeten

Midden Nederland zet daarom in op het werven van

zijn. Vandaar dat de reductiebijdrage verhoogd is.”

nieuwe agrarische ondernemers. Henk Verrips: “Degenen die nog geen lid zijn, worden door ons actief benaderd.

Bij AB signaleren ze al meerdere jaren sterke

We gaan daarmee letterlijk de boer op en zijn daar begin

schommelingen tussen de hoeveelheid reductiewerk.

dit jaar mee begonnen.”

De laatste jaren is er sprake van een stijgende lijn.


Voor het werkgebied rond de kantoren Houten en Veenendaal is sinds oktober 2017 Eime Voorthuijzen mede verantwoordelijk. Hij maakte via het werkleertraject STAP eerder al kennis met AB Midden Nederland. “Ik ben aangenomen als relatiebeheerder, maar al snel kwam de vraag of ik ook deels de reductieregeling op wilde pakken. Het agrarische werk trekt mij, dus daar ben ik graag op ingegaan.” Voorthuijzen is daarmee het aanspreekpunt voor agrariërs die door ziekte of een ongeval niet meer in staat zijn hun werkzaamheden uit te voeren. Snel en adequaat reageren staat centraal. “Wij houden altijd de vinger aan de pols en beoordelen in hoeverre de aanvraag terecht is. Ook het voorkomen dat onze medewerkers ingeschakeld worden voor werk dat niet direct nodig is, hoort bij mijn taak. Zo maakten we mee dat iemand gevraagd werd een muurtje te metselen. Een leuke klus tussendoor, maar het past niet in de reductieregeling.” Hij geniet er merkbaar van om dienstbaar te kunnen zijn aan degenen die gebruik maken van de reductieregeling, de boerenhulp die de oorsprong vormt van AB Midden Nederland. “Boeren die ziek zijn, hebben vaak meer dan voldoende zorgen over hun gezondheid aan hun hoofd. Dan is het mooi om ervoor te zorgen dat het bedrijf vlekkeloos doordraait, dat ze daar niet naar om hoeven te kijken. Die vorm van ontzorgen aan te mogen bieden vind ik prachtig.”

14 15 JAARVERSLAG 2017

NIEUW GEZICHT: EIME VOORTHUIJZEN


COÖPERATIEVE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A. TE HOUTEN

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (VOOR RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen

31-12-2017

31-12-2016

7.969.367 1.641.192 276.489

5.338.223 1.113.625 274.000 9.887.048

Financiële vaste activa Andere deelnemingen Overige vorderingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Totaal vorderingen

134.511 76.340

6.725.848 131.190 47.590

210.851 10.097.899

5.305.514 1.510.549

178.780 6.904.628

4.812.938 452.608 6.816.063

5.265.546

Liquide middelen

2.928.006

4.902.530

Totaal vlottende activa

9.744.069

10.168.074

19.841.969

17.072.704

9.390.291

8.376.714

148.718

217.278

Totaal PASSIVA Groepsvermogen Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

Totaal

0 487.334

53.866 380.688

4.055.210 5.760.416

4.036.263 4.007.895 10.302.960

8.478.712

19.841.969

17.072.704


COÖPERATIEVE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING AB MIDDEN NEDERLAND U.A. TE HOUTEN

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 (VOOR RESULTAATBESTEMMING)

2017 51.511.062 142.675

40.390.147 148.001 51.653.737

Kostprijs van de omzet Lonen en salarissen Kosten inleen derden Sociale lasten Overige directe bedrijfskosten

33.444.011 795.664 6.944.729 2.695.389

Bruto-omzetresultaat Verkoopkosten Algemene beheerskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte kosten Afschrijvingen op vaste activa

40.538.148 25.878.305 1.030.934 5.959.576 2.058.715

16 17

43.879.793

34.927.530

7.773.944

5.610.618

400.352

148.511

3.009.304 939.206 1.441.189 214.370

2.249.253 594.623 1.166.220 169.261

Som der kosten

5.604.069 6.004.421

4.179.357 4.327.868

Bedrijfsresultaat

1.769.523

1.282.750

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Ledenkorting Resultaat na ledenkorting Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Geconsolideerd resultaat na belastingen

16.519 11.105

15.833 10.046 5.414 1.774.937

5.787 1.288.537

443.735

0

1.331.202

1.288.537

317.625

299.719

1.013.577

988.818

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de statutaire jaarrekening 2017 van Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. Bij deze volledige jaarrekening heeft de externe accountant op 18 april 2018 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de coöperatie dient deze verkorte jaarrekening gelezen te worden in samenhang met de volledige statutaire jaarrekening, die ter inzage ligt ten kantore van de coöperatie.

JAARVERSLAG 2017

Netto-omzet Dienstverlening Contributie

2016


INTERVIEW DICK VAN AALSBURG EN DENNIS OOMEN

Van Aalsburg kiest voor zekerheid en kwaliteit met werknemers AB Midden Nederland


In vijf jaar tijd een verdubbeling van omzet: griendhouthandel Van Aalsburg in Hellouw groeit hard. Tijdelijke medewerkers van AB Midden Neder­ land leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Een gesprek met mede-eigenaar Dick van Aalsburg en relatiebeheerder Dennis Oomen. Naam: Dick van Aalsburg

Naam: Dennis Oomen

de twintig en dertig jaar oud. De vader van Dick maakte

Functie: mede-eigenaar

Functie: relatiebeheerder

al gebruik van de diensten van de coöperatie. “Na een

Van Aalsburg

AB Midden Nederland

periode waarin we alleen met ons eigen personeel werkten, zijn we enkele jaren geleden weer begonnen

Werk waarvoor je geen hogere opleiding hoeft te

met het inzetten van medewerkers van AB”, vertelt Van

hebben, maar waar je ook niet zomaar iedereen voor in

Aalsburg. “Dat was geen bewuste keuze voor tijdelijk

kunt zetten. “Zeker bij het oogsten en het kappen heb

personeel; het liefst hebben wij mensen vast in dienst.

je mensen nodig die met hun voeten in de klei en het

Tegelijkertijd zien wij wel de voordelen van een flexibele

water kunnen en willen staan. We hebben hiervoor het

schil. In de griendhouthandel heb je met pieken en dalen

liefst personeel met een agrarische achtergrond die

te maken. Om die op te vangen, is AB Midden Nederland

buitenwerk gewend zijn. Zeker met de kou van begin dit

voor ons al jaren een betrouwbare partner.”

jaar is het in de grienden hard en zwaar werk. Dat moet je wel vol kunnen houden.”

Die betrouwbaarheid is vooral van groot belang vanwege

Van Aalsburg knikt: “Wij zorgen voor goede specifieke

de risico’s die de strenge wet- en regelgeving op het

kleding en PBM’s, zoals regenpakken, jassen en

gebied van het inzetten van uitzendkrachten met zich

lieslaarzen. Per persoon kost dat zo’n 500 euro. Als

meebrengt. Een fout van het uitzendbureau kan zomaar

iemand na een week al afzwaait, is dat een kostenpost.”

een forse boete opleveren voor de opdrachtgever. “Zelf hebben we geen tijd om ons daarin te verdiepen; wij

Een goede match vinden is dus voor Dennis Oomen en

zijn met ons vak bezig. Bij AB weten we uit ervaring dat

voor de griendhouthandel in Hellouw van groot belang.

alles goed geregeld is. Zij hebben die kennis en expertise

“Wij zijn heel tevreden over hoe dat ingevuld wordt”,

wel in huis. We lopen op deze manier geen risico. Bij

stelt Dick van Aalsburg. “En natuurlijk loopt niet altijd

een ander uitzendbureau kan het misschien een paar

alles helemaal vlekkeloos. Maar bij AB wordt er dan ook

euro goedkoper, maar deze zekerheid is voor ons veel

meteen wat mee gedaan, zodat problemen snel worden

belangrijker.”

opgelost.”

Dennis Oomen is degene die ervoor zorg draagt dat Van Aalsburg voorzien wordt van tijdelijk personeel. Op het moment van het gesprek werken er twaalf uitzendkrachten bij het Hellouwse bedrijf en twee payroll-medewerkers. Diverse keren per jaar schuift hij bij Dick van Aalsburg aan tafel om te kijken wat er nodig is. “Tussendoor hebben we uiteraard ook regelmatig contact. Bij Van Aalsburg werken medewerkers uit Polen, die ingezet worden voor het sorteren en het oogsten en kappen van wilgentakken.”

18 19 JAARVERSLAG 2017

De relatie tussen het Hellouwse bedrijf en AB is tussen


INTERVIEW BRAM SCHOUTEN

‘2017: EEN HEEL DRUK, MAAR GOED JAAR’ Naam: Bram Schouten Functie: directeur AB Service

Met een groei van 35 procent had AB Service, de

is ingezet op de groei van het aantal medewerkers van

uitzendtak van AB Midden Nederland, afgelopen jaar

AB. Begin 2017 ging er bij de coöperatie een nieuwe

zeker niet te klagen over de hoeveelheid werk. Om

afdeling werving en selectie van start, puur gericht op

geen nee te hoeven verkopen was een uitdaging, maar

het binnenhalen van gekwalificeerd personeel voor de

wel één die de coöperatie aankon. Directeur AB Service

diverse sectoren. “Dat heeft ons heel erg geholpen”, knikt

Bram Schouten: “We hebben heel veel in de juiste banen

Bram. “We hebben daarnaast een compleet nieuwe site

weten te leiden.”

laten bouwen die vooral gericht is op medewerkers. Ook profiteren we van de goede samenwerking met Indeed,

Als de omzet van een klant met tientallen procenten

één van de meest populaire zoekmachines op internet

omhoog gaat, kun je dat als uitzendbureau niet als een

voor vacatures.”

excuus gebruiken om nee te verkopen. Met die insteek staan we dagelijks in goed contact met onze klanten. Bram

Het team van AB Midden Nederland werd daarnaast met

Schouten: “Daar moeten we gewoon in meegaan. Onze

circa twintig nieuwe vaste personeelsleden versterkt.

opdrachtgever dient zijn klanten te kunnen voorzien in wat

“Gecombineerd met een goede werkverdeling heeft dat

zij vragen en wij hebben daar onze verantwoordelijkheid

ervoor gezorgd dat het nooit te druk is geworden. Af en

ook in. Die gaan we graag aan.”

toe moesten we wat extra’s vragen, maar dat bleef bij incidenten.”

Met succes. Het woord nee heeft in 2017 niet geklonken. Een heel druk, maar goed jaar, zo vat Bram Schouten

Schouten vervolgt: “Naast de technische aspecten die

samen. De logische vraag is dan: hoe is er met die veel

heel erg geholpen hebben de klantvraag in te vullen,

grotere vraag naar vakkrachten omgegaan? Allereerst

staan we ook goed bekend in de markt. Het gezegde ‘wie


Nieuwe facilitaire afdeling Het goed zorgen voor de tijdelijke werknemers stond en staat bij AB Midden Nederland centraal. Het is ook één van de redenen waarom klanten voor AB kiezen. Om dat op een nog hoger peil te

Bram Schouten: “Deze richt zich puur op de huisvesting van werknemers uit Oost-Europa, met name Polen. Denk aan het regelen van een monteur als de cv-ketel kapot is of het plaatsen van een kast in een slaapkamer, als dat nodig is. Eerder waren onze relatiebeheerders daarvoor verantwoordelijk, maar de kans dat een vraag door drukte even bleef liggen was daarbij aanwezig. Nu wordt er direct actie ondernomen.” Onderdeel daarvan is ook een schoonmaakteam, bestaande uit vier dames. “Zij rijden de streek door om de 134 panden waarin we onze werknemers huisvesten ordelijk te maken en SNF-waardig te houden. Dat is voor de bewoners belangrijk, maar ook voor de omwonenden. Ook richting hen hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Bezoek aan Indeed

goed doet, goed ontmoet’ gaat daarbij op. Onze insteek is altijd geweest om een goede werkgever te zijn voor

Twee medewerkers van AB Midden Nederland, Jos

onze medewerkers. Wanneer kandidaten zoveel te kiezen

Klop en Marina de Jong, brachten vorig jaar een

hebben in beschikbare banen, kiezen ze voor werkgevers

bezoek aan Indeed in Ierland.

die het goed voor elkaar hebben. Daarbij spelen zaken als hoe ga je om met medewerkers, hoe is de huisvesting,

Ze waren daar op uitnodiging van dit bedrijf, dat

hoe lang is de reistijd, wat is het salaris en wat zijn de

één van de grootste aanbieders van vacatures is. AB

huisvestingskosten.”

Midden Nederland werkt al jaren intensief samen met Indeed. Bram Schouten: “In Dublin vertelden ze

De groei van 2017 zet zich in de eerste maanden van

medewerkers van Indeed over de wijze van werken

2018 door. “In dezelfde mate, al zorgde het koufront wel

bij AB. We werden als enige uit Nederland hiervoor

voor een dip. Waar we dit jaar veel aandacht aan zullen

uitgenodigd, naast bedrijven uit landen als Frankrijk

besteden is de opleiding, de verantwoordelijkheden en de

en Duitsland.”

taakomschrijving van onze medewerkers. We willen deze zaken goed tegen het licht houden. Ondanks de groei dienen de processen soepel te blijven verlopen, zodat we de kwaliteit kunnen blijven leveren die onze klanten en leden van AB Midden Nederland gewend zijn.”

20 21 JAARVERSLAG 2017

brengen werd vorig jaar een nieuwe facilitaire afdeling in het leven geroepen.


TECHNIEK Vakspecialisten in de metaal- en technieksector zijn met een lampje te zoeken. Veel bedrijven steken daarom tijd en energie in de opleiding van nieuw personeel. AB Midden Nederland biedt een slim alternatief: een uitzendkracht die wél over de vereiste papieren en ervaring beschikt.

GROEN In het voorjaar lopen bomen uit, groeien struiken en planten

BOUW

en komt er onkruid op. Tijd om de natuur netjes te verzorgen. AB Midden Nederland beschikt over productieve en ervaren

In plaats van vast personeel aan te nemen investeren

hoveniersploegen die volgens een planmatige aanpak het

bouwbedrijven liever in hun flexibele schil. Daarbij willen ze

groenonderhoud verzorgen voor aannemers, gemeenten en

terug kunnen vallen op ervaren en vakkundig bouwpersoneel

semioverheidsinstellingen. Onze groenmedewerkers worden

dat à la minute inzetbaar is. AB Midden Nederland heeft de

ook ingezet bij fijner hovenierswerk zoals het onderhoud van

beste bouw­specialisten voor u in huis.

(particuliere) tuinen.

(GLAS)TUINBOUW

TRANSPORT & LOGISTIEK

Of we nu praten over aardbeien-, tomaten-, komkommer- en

Ze bestaan nog: chauffeurs die meer kunnen dan achter het

paprikaplukkers. Of over medewerkers in de potplanten- en

stuur kruipen. Professionals die veilig rijden, beschikken over

snijbloemen­teelt: in de tuinbouw draait alles om rendement.

de vereiste papieren (Code 95), zuinig en verantwoord omgaan

AB Midden Nederland heeft medewerkers die een hoge arbeids­

met uw materieel en hun route ook zonder navigatieapparatuur

productiviteit draaien.

kennen. AB Midden Nederland levert vrachtwagenchauffeurs en logistieke flexwerkers die u niets meer hoeft uit te leggen.


FRUITTEELT Het werk in de boomgaard fluctueert enorm. In de winter worden de bomen gesnoeid, in de nazomer is het tijd voor de oogst. Rustige momenten worden afgewisseld met grote pieken waarin de fruitteler extra handjes kan gebruiken. AB Midden ze nodig zijn.

FOOD Voordat levensmiddelen de supermarkt bereiken, hebben ze al een behoorlijke weg afgelegd in de voedselverwerkende industrie. Uitzendkrachten van AB Midden Nederland halen dagelijks het beste uit zichzelf naar boven bij inpakken, sorteren, orderpicken en andere productiewerkzaamheden. Belangrijk is dat ze hiervoor beschikken over motivatie, doorzettingsvermogen en een prima lichamelijke conditie.

AGRARISCH De continuïteit van het agrarisch bedrijf komt onder druk te staan als de boer ziek wordt of een ongeval krijgt. In zulke gevallen staan bij AB Midden Nederland ervaren interim-boeren

INFRA

klaar die het boerenbedrijf meteen kunnen overnemen. Ook

Bermonderhoud, baggerwerk, rioleringswerkzaamheden, grond­

agrariërs die met hun gezin erop uit willen, maken van deze

verzet, wegenbouw: het werk in de infra is voor mensen met een

dienst gebruik. Verder lenen boeren ons personeel in voor

ijzersterke werkmentaliteit. Vanwege de veelzijdigheid van het

specialistische klussen zoals klauwverzorging of vee scheren.

werk selecteert AB Midden Nederland alleen vakkrachten die multifunctioneel inzetbaar zijn.

JAARVERSLAG 2017

22 23

Nederland levert gemotiveerde fruitteeltspecialisten precies als


VESTIGINGEN AB MIDDEN NEDERLAND

HOUTEN Voorveste 17-19 3992 DC Houten T (030) 229 22 52 / (030) 638 24 76 E info@abmiddennederland.nl SLIEDRECHT Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht T (0184) 41 77 77 E infosliedrecht@abmiddennederland.nl BUNSCHOTEN Haarbrug 16-1 3751 LM Bunschoten-Spakenburg T (033) 299 44 80 E infobunschoten@abmiddennederland.nl ZALTBOMMEL Hogeweg 139A 5301 LL Zaltbommel T (0418) 75 06 60 E infozaltbommel@abmiddennederland.nl RIDDERKERK Handelsweg 82 2988 DB Ridderkerk T (0180) 74 52 76 E inforidderkerk@abmiddennederland.nl VEENENDAAL Wageningselaan 30 3903 LA Veenendaal T (0318) 25 34 49 E infoveenendaal@abmiddennederland.nl

www.abmiddennederland.nl

Profile for AB Midden Nederland

Jaarverslag 2017 AB Midden Nederland  

Jaarverslag 2017 AB Midden Nederland  

Advertisement