__MAIN_TEXT__

Page 1

Midden Nederland

Jaarverslag 2010


Inhoud

Voorwoord 3 Interview Huub van der Maat

4

Sociale ontwikkeling

6

Interview Anton van Wijk

8

Jaarcijfers 10 Accountantsverklaring 12 AB Service Midden Nederland

13

Interview Kees Romijn

14

2


“Als je ergens in gelooft, blijkt het ook te werken” 2010 was een verrassend jaar, dat kunnen we gerust zeggen. Het jaar begon vanwege de vorst en sneeuw moeizaam, maar eind december sloten we het jaar toch nog met een mooi resultaat af.

Koning Winter liet zich behoorlijk gelden aan het begin van het afgelopen jaar. De werkzaamheden in de bouw en grond-, weg- en waterbouw werden massaal afgebeld en onze medewerkers zaten soms weken thuis. Na jaren van stabiele winters was deze situatie best wennen, ook zeker voor de werkverdelers die ijverig zochten naar nieuwe opdrachten. Met name de bedrijfsverzorging werd door de economische crisis getroffen, het duidelijkst voelbaar in de bouw en aanverwante sectoren. De werkopdrachten werden ook korter en onze medewerkers werkten voor meer verschillende opdrachtgevers. Deze situatie heeft hier en daar ook de ogen geopend en doet ons realiseren dat het zeker niet allemaal vanzelf gaat. Onze slogan “Vakwerk in personeel” komt meer en meer bovendrijven. Het leveren van de gevraagde kwaliteit en de juiste inzet zijn de basis voor succes. We zijn er van overtuigd dat als je ergens in gelooft, het ook blijkt te werken. Het resultaat van 2010 geeft dit eigenlijk al aan. Na een magere start hebben we ons niet uit het veld laten slaan en uiteindelijk hebben we het jaar toch met een positief resultaat afgesloten. De groei van onze flexibele uitzendtak heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Het jaar 2010 was ook voor ons management en de administratie een bijzonder jaar. Het was namelijk het eerste jaar dat we geheel zelfstandig opereerden en geen gebruik meer maakten van de centrale AB dienstverlening vanuit het Friese Wirdum. Op een paar kleinigheden na, kunnen we tevreden zijn over deze stap. Het is een verrijking voor onze organisatie om kennis en cijfers dichterbij huis te hebben en hier ook direct op te kunnen anticiperen. Ook bestuurlijk veranderde er het één en ander. De bestuurlijke vorm van onze coöperatie is veranderd en omgezet naar een Raad van Commissarissen (RvC) model. Ook deed de ledenraad haar intrede. Verderop in dit jaarverslag zal RvC-voorzitter Huub van der Maat hier tekst en uitleg over geven. In de afgelopen maanden merkten we in bepaalde sectoren een voorzichtige groei in de vraag naar flexibele arbeid. Leden en klanten zijn terughoudend in het aannemen van vaste medewerkers en kiezen voor de vertrouwde inzet van AB-medewerkers. Het blijft een uitdaging om de vraag naar meer specifieke arbeid goed in te vullen. AB zal hier nog meer op inspelen en zoekt uitbreiding in gemotiveerde medewerkers met het juiste inzicht en specifieke kennis. We blijven ook investeren in onze eigen medewerkers met scholing en begeleiding. We merken duidelijk dat als je werkt aan mensen, je hier ook veel voor terugkrijgt. De groeicijfers over de eerste maanden stimuleren ons in ieder geval om van 2011 weer een succes te maken. Wim Duizer directeur

3


“Door de spannende start hebben we onze zelfstandigheid meteen kunnen beproeven.�

Huub van der Maat voorzitter Raad van Commissarissen

4

Na de verzelfstandiging van AB Midden Nederland in 2009 werd er in 2010 ook een bestuurlijke verandering doorgevoerd. Huub van der Maat, voorzitter van de Raad van Commissarissen licht toe waarom deze wijziging wenselijk was en welke effecten hij hiervan terugziet in de praktijk.


“Dit jaar deden zowel de Raad van Commissarissen als de Ledenraad hun intrede. Het doel van deze verandering is tweeledig. Voorheen werden alle beslissingen teruggekoppeld met het hele bestuur, waardoor de besluitvorming te lang duurde. Nu heeft het managementteam meer ruimte om zelf te beslissen over praktische zaken. De Raad van Commissarissen werkt meer op de achtergrond en heeft een adviserende en controlerende rol. Hierdoor kunnen we slagvaardiger werken. De Ledenraad is in plaats gekomen van de algemene ledenvergadering. Via de Ledenraad willen we de betrokkenheid van de leden vergroten en de afstand tot het bestuur verkleinen.” Vier leden van de nieuwe Raad van Commissarissen zijn oude bekenden die voorheen ook al in het bestuur van AB Midden Nederland zaten, namelijk Jan den Boer, Wout van Oostrum, Martin de Kuiper en Huub van der Maat zelf. “Daar is bewust voor gekozen, om zo niet alle kennis en ervaring meteen te verliezen. Om wel te zorgen voor vernieuwing is afgesproken dat de leden van de Raad van Commissarissen maar één termijn

blijven zitten. In 2012 en 2013 zullen al twee leden terugtreden en plaatsmaken voor nieuwe gezichten, die door de Ledenraad benoemd worden,” licht Huub toe. “Jan den Boer en Wout van Oostrum zie ik echt als vertegenwoordigers van de leden, die goed weten wat er leeft binnen bedrijven en op welke manier wij als AB Midden Nederland een maximale bijdrage kunnen leveren. Martin de Kuiper heeft als eigenaar van een groot loonbedrijf veel ervaring op het gebied van personeelsbeleid en ik zelf ben een goede relatiebeheerder die contacten onderhoudt met zowel het MT als de leden. Het nieuwe, externe lid van de Raad van Commissarissen is Gert Peek. Hij is deskundig op het gebied van management en strategie en helpt ons bij de professionalisering van AB Midden Nederland.” Huub is van mening dat de verzelfstandiging van AB Midden Nederland een positief effect heeft gehad. “We hebben nu veel sneller inzicht in managementinformatie. Zeker in lastige tijden zoals we die begin van het jaar kenden, is het van groot belang om op tijd te weten waar je staat, zodat je maatregelen kunt nemen.”

Moeilijke start De moeilijke start van het jaar heeft meteen onze zelfstandigheid op de proef gesteld. Toen er mensen zonder werk zaten, zijn we actief op zoek gegaan naar andere bedrijven waar ze geplaatst zouden kunnen worden. De verzelfstandiging heeft ertoe geleid dat we nog meer dan anders zelf verantwoordelijkheid nemen en zoeken naar manieren om uitdagingen het hoofd te bieden en succesvol te zijn.”

Leden van Raad van Commissarissen Rij boven: Huub van der Maat(L), Jan den Boer, Gert Peek Onder: Wim Duizer (L), Martin de Kuiper, Wout van Oostrum

5


Sociale ontwikkeling Personeelsbestand en mutatie Totaal zijn er in 2010 bij de verschillende bedrijfsonderdelen 639 medewerkers voor AB Midden Nederland aan het werk geweest.

Verdeling van het aantal fte’s per bedrijfsonderdeel Bedrijfsonderdeel

2009

2010

Bedrijfsverzorging

158

142

Uitzendservice

380

402

Detachering

64

65

Payroll

0

2

Kantoor

26

28

CAO ontwikkelingen De CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten, waarbij AB als werkgever betrokken is, heeft de volgende ontwikkelingen doorgemaakt: - De oude CAO liep tot en met 30 juni 2010. - Per 1 oktober 2010 is er een salarisverhoging van 1% doorgevoerd. - In december 2010 is er een eenmalige uitkering van € 100,- bruto uitgekeerd (naar rato van het dienstverband). - De nieuwe CAO is inmiddels afgesloten en loopt van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012. In maart 2009 is een nieuwe vijfjarige ABU CAO voor uitzendkrachten in werking getreden.

Ziekteverzuimbeleid en –cijfers Het ziekteverzuim van de bedrijfsverzorging is het afgelopen jaar fors gestegen. We hebben namelijk te maken gehad met een aantal langdurig zieken en hierdoor schiet het verzuimcijfer omhoog. Het verzuim van de uitzendkrachten is juist bijzonder laag te noemen.

Verzuimcijfers per bedrijfsonderdeel

6

Bedrijfsonderdeel

2009

2010

Bedrijfsverzorging

4,60%

8,68%

Uitzendservice

0,80%

0,25%

Detachering

3,50%

3,48%

Payroll

0,00%

0,00%


VCU (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Uitzendbureaus) Op 4 november 2010 zijn alle onderdelen binnen AB Midden Nederland gecheckt voor de VCU certificering. Alle gegevens en processen zijn beoordeeld en AB Midden Nederland heeft weer een verlenging van het certificaat gekregen tot en met 16 november 2013. AB wil een goede werkgever zijn en werkt continu aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers.

Terughoudend aannamebeleid Door de marktomstandigheden waren we terughoudend in het aantrekken van nieuwe medewerkers. We hebben de balans gezocht in flexibiliteit van het personeelsbestand. Het natuurlijke verloop van medewerkers bij de bedrijfsverzorging werd opgevangen door een groei van het aantal Nederlandse uitzendkrachten.

De reductieregeling Een lid dat arbeidsongeschikt wordt, moet feilloos op AB kunnen vertrouwen. AB verzorgt uiteraard dat de juiste medewerker snel beschikbaar is, zodat het werk door kan gaan. Dat is de basis van de reductieregeling. Daar zit uiteraard ook een financiÍle kant aan. Zeker bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dat behoorlijk in de papieren lopen. De reductieregeling werd gedragen door een groot volume en samenwerking met de vijf andere AB’s. De zes organisaties telden ruim 9.000 deelnemers. Nu AB Midden Nederland een zelfstandige organisatie is geworden, wordt deze regeling vanaf 1 januari 2010 door de 1.200 leden van AB Midden Nederland gedragen. Uit deze cijfers blijkt, dat 8,8% van de deelnemers in het jaar 2010 gebruik gemaakt heeft van de reductieregeling.

Afname reductieregeling Aantal deelnemers per 1-1-2010

1.044

Aantal deelnemers per 31-12-2010

999

Aantal deelnemers dat in 2010 gebruik heeft gemaakt van hulp 103 Ziektecijfer (uren hulp per deelnemer)

28,1

Gemiddeld aantal uren per afnemer

278,3

7


“AB Midden Nederland is een brede organisatie en dat heeft voordelen voor de leden.”

Anton van Wijk, lid Ledenraad

8

De ledenraad van AB Midden Nederland bestaat sinds oktober 2010. Anton van Wijk, fruitteler en eigenaar van sorteer- en koelbedrijf ’t Goy, is een van de leden van de ledenraad.


“Toen ik gevraagd werd om deel te nemen aan de ledenraad, wilde ik eerst weten welke bedrijfstakken erin vertegenwoordigd zouden zijn. Een ledenraad heeft in mijn ogen pas zin, als deze raad ook echt weet wat er leeft in de verschillende vakgebieden waarin AB Midden Nederland actief is. En dat is gelukkig het geval. In de ledenraad zitten vakmensen uit verschillende takken binnen de agrarische sector, maar ook daarbuiten. Elf mensen die allemaal hun eigen specifieke know-how meebrengen. Dat stelt ons in staat om verder te kijken dan het eigen werkterrein. Veehouders hebben nou eenmaal andere belangen dan loonwerkers en glastuinbouwers hebben andere belangen dan aannemers. Het is de taak van de ledenraad om het bestuur van AB Midden Nederland goed te adviseren op al deze verschillende gebieden.”

Een belangrijk punt waar de ledenraad zich over buigt is de vraag en het aanbod van passend personeel. “Het is niet moeilijk om aan ongeschoold personeel te komen, maar er is juist ook behoefte aan gekwalificeerde vakmensen,” vertelt Van Wijk. “Wij constateren aan welke specialisten behoefte is in de verschillende sectoren en denken mee over de manier waarop in die behoefte kan worden voorzien. Dat kan via scholing en zeker ook door middel van praktijkstages.” Anton van Wijk maakt zelf voortdurend gebruik van de mogelijkheden die AB biedt. “In mijn eigen bedrijf werkt al ruim vijf jaar een vakbekwame medewerker van AB Midden Nederland. Een echte vakkracht die zelfstandig werkt en de klappen van de zweep kent. AB Midden Nederland regelt verder de loonadministratie en als deze medewerker ziek is, zorgen zij snel voor een goede vervanger. Dat scheelt mij een hoop gedoe. Maar ook als ik iemand nodig heb om een muurtje te metselen, bel ik AB Midden Nederland. Het is een brede organisatie en dat biedt voordelen voor ons als leden. Met de komst van de ledenraad zal AB Midden Nederland sneller en beter inzicht krijgen in de vragen en behoeften van leden, zodat de dienstverlening hierop tijdig kan worden afgestemd. De directie moet weten wat er leeft onder de leden om goed te kunnen functioneren.”

De Ledenraad van links naar rechts: Jan Aantjes (Streefkerk, vee) Robert Lock (Vlot Staal BV, Groot-Ammers, aannemerij) Johan de Groot (Herwijnen, dierlijk) Jouke Koelewijn (Bronbemalingen BV, Bunschoten, aannemerij) Martijn Damsteegt (Nieuw-Lekkerland, vee) Johannes van der Wijk (Benschop, vee) Frans van Lint (Montfoort, fruit) Johan Vernooij (Werkhoven, vee) Leon Nieuwenhuijsen (Houten, plantaardig) Anton van Wijk (Sorteer- en koelbedrijf ‘t Goy, fruit) Theo de Bruin (IJsselstein, vee)

9


Jaarcijfers CoĂśperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. te Houten

Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) Activa

31-dec-2010

31-dec-2009

Vaste activa MateriĂŤle vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1.865.918

1.918.287

Machines en installaties

530.593

543.960

Overige vaste bedrijfsmiddelen

190.129

231.567 2.586.640

2.693.814

FinanciĂŤle vaste activa Overige deelneming

37.861

Overige vorderingen

36.380

35.782 42.640 74.241

78.422

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren

1.680.761

Overige vorderingen

1.190.365

455.403

490.001 2.136.164

1.680.366

Liquide middelen

5.157.668

4.882.309

Totaal

9.954.713

9.334.911

Passiva Groepsvermogen Nog te bestemmen exploitatieresultaat

4.597.025

4.349.328

569.998

247.697 5.167.023

4.597.025

158.343

0

0

115.448

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden Reductieregeling

100.087

Aflossingsverpl. komend boekjaar Crediteuren

108.581

0

33.617

217.206

129.100

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.883.916

2.053.829

Overige schulden

2.428.138

2.297.311

Totaal

10

4.629.347

4.622.438

9.954.713

9.334.911


CoĂśperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. te Houten

Geconsolideerde exploitatierekening over 2010 31-dec-2010

31-dec-2009

Opbrengsten Dienstverlening Contributie Overige opbrengsten

23.374.152

23.840.709

171.751

175.142

7.698

0 23.553.601

24.015.851

Directe kosten Lonen en salarissen

14.787.639

14.541.783

Sociale lasten

3.371.295

3.405.593

Overige directe kosten

1.969.813

Bruto-marge

2.914.526 20.128.747

20.861.902

3.424.854

3.153.949

Opbrengsten

Indirecte kosten Lonen en salarissen

1.282.354

1.205.381

Sociale lasten

398.742

312.216

Overige indirecte kosten

815.638

1.089.530

Afschrijvingen op vaste activa

306.995

Bedrijfsresultaat

261.833 2.803.729

2.868.960

621.125

284.989

FinanciĂŤle baten en lasten Rentebaten

46.299

Rentelasten

17.561

60.598 33.880 28.738

26.718

649.863

311.707

73.040

3.459

Exploitatieresultaat voor belastingen

722.903

315.166

Belastingen over het resultaat

152.905

67.469

Exploitatieresultaat na belastingen

569.998

247.697

Aandeel resultaat deelneming

11


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2010 en de samengevatte winst-en-verliesrekening over 2010 met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2010 van Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 4 mei 2011. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 4 mei 2011. De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten". Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2010 van Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting. Drachten, 4 mei 2011 accon■avm controlepraktijk b.v. Namens deze:

N. Hornstra Registeraccountant

12


AB Service Midden Nederland De uitzendbranche Na herstel van de economie in 2010, was de verwachting dat de uitzendbranche groei zou laten zien. De uitzendsector is normaal een van de eerste sectoren waarin herstel zichtbaar is. Cijfers van de ABU (zie tabel), de Algemene Bond van Uitzendondernemingen waar AB Midden Nederland ook lid van is, laten een omzetgroei zien vanaf week 17-20.

De ontwikkeling van de uitzendomzet in de flexmarkt 2009

20%

We weten ook steeds meer Nederlandse uitzendkrachten aan ons te binden. Het afgelopen jaar was dat namelijk 17% van de medewerkers, terwijl dat in 2009 nog op 10% zat. Verder komt de Poolse nationaliteit het meest voor onder onze uitzendkrachten, namelijk 72 %. De andere nationaliteiten zijn Brits, Duits, Hongaars, Lets, Litouws, Portugees en Tsjechisch.

2008 2007

15%

2010 2011

AB Service Midden Nederland is een 100% dochter van AB Midden Nederland. Via deze werkmaatschappij zijn in 2010 1.182 uitzendkrachten aan de leden en klanten uitgezonden. Met een gemiddelde duur van 16 weken is dit beduidend langer dan in 2009. Wij hebben onze medewerkers beter weten te binden.

10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -3% Week

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

21-24

25-28

29-32

33-36

37-40

41-44

45-48

49-53

In uren is de totale uitzendsector in 2010 met 3% gegroeid ten opzichte van 2009. Echter de uren in de industriĂŤle sector zijn met 14% gestegen en in de technische sector met 8%. In deze sectoren opereert AB Midden Nederland. De 5,1% groei die AB Service Midden Nederland heeft gerealiseerd in 2010 ligt onder het landelijk gemiddelde.

Ook in 2010 zijn er weer medewerkers geweest die Nederlandse les gevolgd hebben. Drie groepen cursisten hebben over een periode van 4 maanden les gekregen. Totaal ging het over 40 medewerkers. Verder zijn er ook VCA- en heftrucktrainingen gegeven.

13


“Het imago van de agrarische sector wordt steeds belangrijker en daar moeten we met z’n allen aan werken.”

Kees Romijn, LTO Nederland

14

Kees Romijn is melkveehouder in Langerak en tevens vicevoorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland. Een verantwoordelijke functie waarvoor hij twee à drie dagen per week op stap is. Hoe combineert hij dit met zijn eigen bedrijf?


“Twee dagen per week is er een ‘stapper’ van AB Midden Nederland bij mij aan het werk, zo noemen we een leerling die bij mij meeloopt in het bedrijf en daarnaast één dag per week naar school gaat. Dat is voor mij een prima oplossing. Ik heb zo een paar extra handen, tegen niet al te hoge kosten en de leerling maakt zo heel concreet kennis met het werken op een melkveehouderij. Ik vind het bovendien leuk om mijn kennis en ervaring te delen met jonge mensen en de leerling ontvangt in die zin meer dan alleen loon, een win-win situatie dus. Als ik langer van huis ben, kan ik ook bij AB Midden Nederland aankloppen voor specialisten. We werken hier met een melkrobot en het is erg prettig dat een ingehuurde medewerker meteen weet hoe hij moet omgaan met specifieke apparatuur. AB Midden Nederland geeft me de vrijheid om me in te zetten voor de agrarische sector en tegelijkertijd mijn eigen bedrijf draaiende te houden.”

Duurzaamheid Romijn heeft de onderwerpen milieu, duurzaamheid en ruimtelijke ordening in zijn bestuurlijke portefeuille. “Dit zijn hele actuele onderwerpen,” vertelt Romijn. “Ons kleine land heeft relatief een grote agrarische sector en we exporteren relatief veel. Er is vooral in het Randstedelijk gebied veel discussie over wat er op een bepaalde locatie wel en niet mag. Hier lopen veel agrariërs tegenaan. Het motto van LTO is niet voor niets: ruimte om te ondernemen. Voor het voortbestaan van agrarische bedrijven is het belangrijk dat ze kunnen blijven ondernemen en groeien op de locatie waar ze zitten. Maar dat vraagt wel om onderling begrip tussen de maatschappij in z’n geheel en onze sector. Vaak is er toch sprake van het ‘not in my backyard’ principe, als omwonenden geconfronteerd worden met uitbreidingen van agrarische bedrijven. Het is een uitdaging om te ondernemen met consensus van de omgeving en binnen de aangegeven piketpaaltjes.”

Mest en milieu Een belangrijke aspect hierbij is het imago van de landbouw. Als voorbeeld noemt Romijn de mestproblematiek. “In de ogen van veel mensen is mest vies en stinkt het, maar mest vertegenwoordigt ook een energiewaarde. Met mest kunnen we namelijk op een duurzame manier energie opwekken. Dat is een heel ander verhaal en door dit soort ontwikkelingen kan het negatieve beeld van de agrarische sector als vervuilend en energieverslindend, verschuiven naar dat van een innovatieve en milieubewuste sector. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar we moeten ons als sector goed realiseren dat duurzaamheid een pure noodzaak is, geen vrijblijvendheid.”

Aantrekkelijke sector Een goed imago is niet alleen van belang voor maatschappelijke acceptatie maar ook om voldoende arbeidskrachten aan te trekken. De instroom van nieuwe leerlingen op de agrarische opleidingen daalt en daardoor wordt het moeilijker om aan kwalitatief personeel te komen. Een vraagstuk waar zowel LTO als AB Midden Nederland mee geconfronteerd worden. “Het moet veel duidelijker worden, dat het leuk is om in de agrarische sector te werken. Het oubollige imago is wat bij betreft toe aan een opfrisbeurt,” zegt Romijn. “Onze sector is modern, de technologische ontwikkelingen gaan heel snel, en we staan met beide benen in de maatschappij, het is gewoon een prachtig vak. Zowel LTO als AB moeten zich er sterk voor maken, om dit positieve en realistische beeld van onze sector goed voor het voetlicht te brengen. Dat is een kwestie van de juiste dingen doen én vertellen dat je ze doet. Zo werken we samen aan een moderne en duurzame agrarische sector.”

15


Midden Nederland

Houten Voorveste 17-19 3992 DC Houten T. 030-2292252 (bedrijfsverzorging) F. 030-2287701 T. 030-6382476 (AB Service) F. 030-6382477 E. info@abmiddennederland.nl Sliedrecht Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht T. 0184-417777 F. 0184-414818 E. infosliedrecht@abmiddennederland.nl Bunschoten-Spakenburg Haarbrug 16-1 3751 LM Bunschoten-Spakenburg T. 033-2994480 F. 033-2994990

www.abmiddennederland.nl

www.daarmaakjehet.nl

Profile for AB Midden Nederland

Jaarverslag 2010 AB Midden Nederland  

Jaarverslag 2010 AB Midden Nederland  

Advertisement