__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag 2009


Inhoudsopgave Gereserveerdheid

3

Voorwoord door directeur Wim Duizer

Min werd toch weer plus

4

Verslag van 2009 door Huub van der Maat, voorzitter bestuur

Sociaal jaarverslag

5

De reductieregeling

6

‘De mensen van AB zijn ondernemers’

8

Interview met Sybren Attema, topbestuurder van FrieslandCampina

Jaarcijfers

10

Geconsolideerde balans per 31 december 2009 en geconsolideerde exploitatierekening over 2009

Accountantsverklaring

12

De uitzendmarkt in 2009

13

Onze uitzendmedewerkers

15

2


Gereserveerdheid Zoals gebruikelijk binnen een coรถperatie presenteren wij u ons jaarverslag van 2009. Het was een jaar dat begon met enige gereserveerdheid. Deze aarzeling was ingegeven vanuit een bijna wereldwijde teruggang van de economie en daardoor ook een sterke vermindering van werkgelegenheid. Vooralsnog heeft dit alles beperkte gevolgen gehad voor AB Midden Nederland.

De sterke groei van de laatste vijf jaar (ca. 20% per

Het jaar 2009 was voor AB Midden Nederland een jaar

jaar) werd in 2009 wel gevolgd door een kleine daling

van voorbereiding om in 2010 geheel op eigen benen

(-4%). Deze daling past in het beeld van de Nederlandse

verder te gaan. Op de kantoren is er met vereende kracht

arbeidsmarkt alwaar uitzendorganisaties gemiddeld

en toewijding hieraan gewerkt en we kunnen gelukkig

tussen de 15 en 30% minder omzet scoorden.

stellen dat we deze opdracht tot een goede einde hebben

Met name de traditionele Bedrijfsverzorging heeft een

gebracht.

flinke veer moeten laten. De vraag naar uitzendkrachten van AB Service is wel verder gegroeid terwijl de

De behoefte aan echte vakmensen zal nog actueler

Detachering (o.a. STAP) een belangrijke positieve plaats in

worden. De tijd dat alles met weinig moeite tot ons

is blijven nemen.

komt is voorbij en geeft voor ons de uitdaging met grote creativiteit en inventiviteit door te gaan. Dit is onze uitdaging voor 2010. Met vriendelijke groet, Wim Duizer directeur


Min werd toch nog plus Zo ook uiteindelijk bij onze AB, aan het einde van het jaar waren er weliswaar minder uren gemaakt, maar is het resultaat toch weer positief uitgepakt.

Even wil ik bij het negatieve stilstaan. Het jaar begon

voor het goede resultaat wat is behaald over 2009.

immers met een bijna historische terugval van een vraag

Moeten we daarom het jaar snel vergeten? Nou dat lijkt

naar werknemers en dan vooral naar mensen van de

me niet. Immers het is een tussenjaar en al is het begin

bedrijfsverzorging. Daarbij kwam ook nog eens dat we

van 2010 misschien nog slechter begonnen, we hebben

weer ‘echt’ winter hadden en de ingezette recessie deed de

als bestuur samen met alle medewerkers toch maar

rest. Ondanks dat het allemaal erg laat opgang kwam zie je

weer ruim 1 miljoen uur werk verricht, met veel inzet en

goed dat je nooit bij de pakken neer moet gaan zitten. Een

door goede kwalitatieve mensen die er voor gaan als ze

‘mannetje’ wat vroeger bij mijn vader als losse hulp liep zei

ergens geplaatst worden. Op onze bedrijfsverzorgers doen

altijd al: “het komt allemaal weer goed”. Zo ook uiteindelijk

we altijd een beroep en door onze bedrijfsverzorgers is

bij onze AB, want aan het einde van het jaar bleken zowel

onze organisatie gegroeid naar wat we nu zijn. Op deze

cijfers als uren toch weer positief uit te pakken.

mensen rekenen wij als bestuur ook weer voor het nu lopende jaar. Juist de realiteit van dienstverlening naar

Dat er daar tussenin dus verschrikkelijk veel werk is

onze leden en het daarbij te behalen resultaat bepalen dat

verzet moge duidelijk zijn en daar is dan nog de nodige

wij ook de uitgesproken verwachtingen van voorbijgaan

voorbereiding van de uiteindelijke verzelfstandiging bij

van de recessie waar willen en kunnen maken.

gekomen. Wij als leden hebben daar geen weet van, maar

Dat jullie met genoegen het jaarverslag mogen lezen en

als bestuur zaten we aan de zijlijn wel mee te zweten

let vooral op jullie postbussen, want als bestuur komen we

of alles wel goed en op tijd zou klaarkomen zodat we

dit jaar nog enkele malen bij jullie binnen rollen.

geen valse start zouden hebben op 1 januari van dit jaar. Gelukkig, op wat kleine dingetjes na, is het vlekkeloos

Huub van der Maat

verlopen. Mannen en vrouwen, veel lof daarvoor net als

voorzitter bestuur

Het bestuur van AB Midden Nederland, v.l.n.r. J.W. den Boer, H.A.P. van der Maat, A. Bassa, W. van Oostrum en C.M. de Kuiper.

Het managementteam van AB Midden Nederland bestaat naast directeur Wim Duizer uit van Ron Houweling, Bram Schouten en Kees van Rooijen (v.l.n.r. op de foto).

4


Sociaal Jaarverslag Op personeelgebied was 2009 voor AB een bijzonder jaar. Na jaren veel personeel te hebben aangenomen, is 2009 een jaar van stabilisatie en zelfs enige krimp in ons vaste personeel geweest. De urenontwikkeling is voor het eerst sinds jaren negatief geweest.

Uiteraard heeft dit alles te maken met de ‘rokende’ economie. Ook dit heeft

De eerste 6 ziekteweken zijn voor

bij AB Midden Nederland effect gehad. Relatief gezien valt het allemaal mee.

risico van AB Midden Nederland.

Waar de gehele uitzendbranche een gemiddelde daling liet zien van 28%, is

Daarna kunnen we terugvallen op

dit bij AB Midden Nederland beperkt gebleven tot -4,7%.

de verzekering welke we met Sazas hebben afgesloten.

Aantal medewerkers (fte’s) inclusief kantoorpersoneel Jaar Bedrijfsverzorging Stap/detacharing

Scholing

AB Service

2005

165

42

160

AB Midden Nederland besteedt

2006

200

45

175

aan het vaste personeel 2,06%

2007

245

50

260

van de loonsom aan opleidingen en

2008

270

65

320

trainingen. Ter vergelijking: in de CAO

2009

226

75

400

is afgesproken dat minimaal 0,3% aan opleidingen besteed moet worden.

Verzuimbegeleiding

Dat we daar ruim boven zitten,

Door beter contact met onze medewerkers, goed overleg met onze

geeft aan dat opleidingen voor onze

verzuimbegeleider en direct leidinggevenden, hopen we dat deze aanpak

organisatie van groot belang zijn. We

bijdraagt tot het terugdringen van het ziekteverzuim.

blijven investeren in het bijhouden en ontwikkelen van kennis bij onze

Ziekte verzuim (in %)

medewerkers. De meeste energie is

Jaar Bedrijfsverzorging Stap/detacharing

AB Service

in twee zaken gestoken: veiligheid en

2005

4,80

1,10

vakkennis.

2006

3,30

2,80

Bij veiligheid gaat het meestal

2007

3,90

1,80

0,50

om VCA opleidingen, maar

2008

4,20

1,80

0,80

ook gewasbescherming,

2009

4,60

3,50

0,80

bedrijfshulpverlening en veiligheidsinstructie voor

Eigen risico

heftruckgebruik.

De risico’s van het ziekteverzuim werden in 2009 door AB Midden Nederland

Vakkennis wordt breed ingezet,

zelf gedragen. De wettelijke loondoorbetalingsverplichting kwam voor 100%

variërend van vakgerichte

voor rekening van AB Midden Nederland.

cursussen als een bijvoorbeeld

Vanaf 1 januari 2010 is dat niet meer zo, we hebben een verzekering

een lasdiploma tot 2-jarige BBL-

afgesloten met Sazas de inkomensverzekeraar voor agrarisch Nederland.

trajecten in samenwerking met

5


het Wellantcollege. Ook dit jaar zijn er vakbijeenkomsten gehouden voor medewerkers in de fruitteelt, veehouderij en grond-, weg en waterbouw. CAO ontwikkelingen Op dit moment hebben we te maken met een lopende CAO welke geldig is tot 30 juni 2010. Een loonsverhoging van 3,25% op 1 juli 2009 en een éénmalig bruto uitkering van € 250,- waren hierin opgenomen. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn met de sociale partners in volle gang. De uitkomsten zijn op dit moment nog onbekend. Er wordt ingezet op loonmatiging en flexibilisering van de werktijden. CBAB 2009 was het laatste jaar dat AB Midden Nederland haar backofficewerkzaamheden liet uitvoeren door het CBAB, het centrale kantoor in Wirdum opgezet vanuit een samenwerking met vijf andere AB’s. De financiële administratie, loonadministratie en automatisering lagen in handen van het CBAB. In 2008 is het besluit al gevallen om per 1 januari 2010 als volledig zelfstandige coöperatie te gaan opereren. Het jaar 2009 is door AB Midden Nederland in zijn geheel gebruikt om te ontvlechten van het CBAB en een eigen backoffice in te richten. Hiermee is in 2009 een einde gekomen aan een jarenlange intensieve samenwerking met het CBAB kantoor in Wirdum. Op 7 december heeft AB Midden Nederland met een gezellig uitje en etentje afscheid genomen van onze collega’s van het kantoor in Wirdum.

De reductieregeling Een lid dat arbeidsongeschikt wordt, moet feilloos op AB kunnen vertrouwen. AB verzorgt uiteraard dat de juiste medewerker snel beschikbaar is, zodat het werk door kan gaan. Dat is de basis van de reductieregeling. Daar zit uiteraard ook een financiële kant aan. Zeker bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dat behoorlijk in de papieren lopen. De reductieregeling werd gedragen door een groot volume en samenwerking met de vijf andere AB’s. De zes organisaties telden ruim 9.000 deelnemers. Nu AB Midden Nederland een zelfstandige organisatie is geworden wordt deze regeling vanaf 1 januari 2010 door de 1.200 leden van AB Midden Nederland gedragen. Uit deze cijfers blijkt, dat 8,8% van de deelnemers in het jaar 2009 gebruik gemaakt heeft van de reductieregeling. Afname reductieregeling 2009 Aantal deelnemers per 1-1-2009

1.063

Aantal deelnemers per 31-12-2009

1.044

Aantal deelnemers dat in 2009 gebruik heeft gemaakt van hulp Ziektecijfer (uren hulp per deelnemer) Gemiddeld aantal uren per afnemer

6

94 20,62 229,06


Leeftijdopbouw

0,6

In de tabel leeftijdsopbouw 2009 wordt getoond

0,5

hoeveel procent van het vaste personeel (detachering en 0,4

bedrijfsverzorging) van AB in elke leeftijdscategorie valt. De grootste groep valt in de leeftijd tot en met 20 jaar.

0,3

Detachering heeft een grote groep jonge medewerkers.

0,2

Het beeld van de bedrijfsverzorging is heel anders. Hier

0,1

is sprake van een veel bredere leeftijdsspreiding. We houden de aankomende tien jaar rekening met een

0 0-20 jr 21-25 jr 26-30 jr 31-35 jr 36-40 jr 41-45 jr 46-50 jr 51-55 jr 56-60 jr >60 jr

behoorlijke ‘vergrijzing’ van ons personeelsbestand binnen de bedrijfsverzorging. Hier ligt voor AB Midden Nederland een enorme uitdaging vanuit het perspectief

Lichtgroen = Bedrijfsverzorging

van de werkverdeling over hoe oudere medewerkers het

Rood = AB Service

best ingezet kunnen worden, rekening houdend met hun

Dokergroen = STAP/detachering

ruime ervaring, maar ook met de mogelijke lichamelijke

Blauw = Totaal

beperkingen die kunnen ontstaan. Leeftijdsgroep

Bedrijfsverzorging

AB Service

Stap/detachering

Eindtotaal

0-20 jr

0,5%

16,5%

55,4%

16,5%

21-25 jr

7,7%

21,1%

25,7%

16,7%

26-30 jr

12,1%

20,6%

10,8%

15,8%

31-35 jr

9,3%

9,6%

1,4%

8,2%

36-40 jr

17,6%

9,2%

4,1%

11,6%

41-45 jr

15,4%

6,0%

0,0%

8,6%

46-50 jr

15,9%

5,0%

0,0%

8,4%

51-55 jr

13,2%

3,2%

1,4%

6,8%

56-60 jr

7,1%

4,6%

1,4%

5,1%

>60 jr

1,1%

4,1%

0,0%

2,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

7


‘De mensen van AB zijn ondernemers’ Sybren Attema, topbestuurder van FrieslandCampina, ziet in toekomst belangrijke rol voor AB

Amersfoort – FrieslandCampina is wereldwijd de grootste coöperatieve verwerker van zuivel. Net als in de vorige eeuw zijn melkveehouders – evenals bij AB Midden Nederland – de eigenaar. Een gesprek met Sybren Attema, vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina.

Vijf uur in de ochtend, in het Friese plaatsje Abbega, onder

ruim een eeuw geleden de feitelijke eigenaar van deze

de rook van Sneek. Sybren Attema staat in de melkput

onderneming. “Al hebben wij wel een andere functie dan AB

zijn 110 koeien te melken. Dit is voor hem puur genieten.

Midden Nederland”, plaatst Attema een kanttekening. “AB

“Dan zie ik de melk stromen en kan ik mijn gedachten

is dienstverlenend, terwijl wij een afzetfunctie hebben. Ons

de vrije loop laten gaan. Heerlijk.”, knikt hij. Maar voor de

doel is de melk die onze leden leveren tegen een zo goed

Friese melkveehouder houdt het niet op bij de melktank.

mogelijke prijs te vermarkten. Maar voor mij staat vast dat

Bij ’s werelds grootste zuivelcoöperatie, FrieslandCampina,

de coöperatie als vorm nog even waardevol is als 100, 125

is hij vice-voorzitter van het bestuur en daarmee ook

jaar geleden. Wij kunnen onze leden, ook als het tijdelijk

vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van de

minder gaat op de zuivelmarkt, een sterke basis bieden.”

onderneming. Overdag verruilt hij dan ook regelmatig

Voor de melkveehouders die aan FrieslandCampina

de overall voor pak en stropdas en het boerenerf in

leveren is het desondanks moeilijk te accepteren dat,

Abbega voor het centrale kantoor van FrieslandCampina

ondanks deze inspanning, de melkprijs ook behoorlijk

in Amersfoort. “Voor mij is dat een grote meerwaarde,

laag kan zijn. “Zeker, we zijn een groot bedrijf. Maar op

om te zien wat er allemaal met de melk gebeurt. Dat is

de prijzen op de wereldwijde zuivelmarkt hebben wij

heel breed. Een goed voorbeeld is de farmaceutische tak

geen invloed. Daar maken wij slechts anderhalf procent

van onze onderneming. Wat veel mensen en ook onze

van uit. Een groot deel van onze winst halen wij uit de

eigen melkveehouders niet weten is dat het omhulsel van

verwerkte producten, zoals toetjes en voedingsmiddelen

vrijwel alle pillen is gemaakt van een bestanddeel van

voor baby’s en jonge kinderen. Daar geven we een stuk

wei, wat weer een bijproduct bij het maken van kaas is.

meerwaarde aan mee. Die opbrengst is echter hard nodig

Zuivel komt in vele producten terug.” Het is trouwens voor

om deze organisatie in stand te kunnen houden. Al begrijp

de bestuursleden van de coöperatie een verplichting om

ik wel dat onze leden vragen of een deel van dat geld

zelf een boerenbedrijf te hebben en melk te leveren aan

niet gebruikt kan worden om de prijs die zij voor hun melk

FrieslandCampina. Wat Attema betreft een noodzaak: “Dat

krijgen hoger te maken. Onze opdracht is de melk voor

dient ook zo te blijven. Je moet zelf aan den lijve ervaren

een zo hoog mogelijke prijs op de markt te brengen. Daar

wat het betekent dat de melkprijs schommelt en ook

zetten wij ons voor de volle honderd procent voor in. Om

erg laag kan zijn, zoals vorig jaar het geval was. Anders

dat te kunnen blijven doen zullen wij een deel van het

kunnen wij ons werk niet goed doen.”

resultaat moeten reserveren in de onderneming.”

Sybren Attema zei het al: ondanks de grootte van

Rechtvaardig

FrieslandCampina – de jaarlijkse omzet is zo rond de

Sybren Attema is een volbloed Fries, maar heeft

8 miljard euro en het brede productenpakket wordt

desondanks wel een binding met het werkgebied van

wereldwijd aan de man gebracht – zijn de leden, net als

AB Midden-Nederland. Hij noemt met waardering de

8


mentaliteit van de Alblasserwaarders. “Mensen zijn er

Schaalvergroting

kritisch, maar ook rechtvaardig. In die streek voel ik

Dat ondernemerschap zal in de toekomst voor AB een

me thuis. Ik was onlangs bij een bijeenkomst in De Til

steeds belangrijkere factor worden, daar is de topman

te Giessenburg, waar zo’n 150 man bijeen waren. Voor

van FrieslandCampina van overtuigd. De schaalvergroting

aanvang van het eten werd een moment stilte voor

die zich in melkveehoudend Nederland nu al voordoet,

gebed gevraagd. Dat vind ik mooi om te zien, dat er op

zal alleen maar verder toenemen. “Daarnaast denk ik dat

die manier respect voor het geloof wordt getoond.”

de melkproductie nog met zo’n vijftien, twintig procent toe gaat nemen. Dat zorgt ervoor dat er steeds grotere

Maar ook met AB zelf, en dan de ‘Friese variant’, heeft

boerenbedrijven komen. Melkveehouders redden het

Sybren Attema vrijwel dagelijks te maken. Een vaste

dan niet meer door zelf een uur meer te werken of

medewerker van AB Friesland is ongeveer twintig

hun gezinsleden in te schakelen. Zij moeten een goede

uur per week werkzaam op zijn hofstee. En ook in de

analyse maken van de arbeidsbehoefte: hoe ga je je

vakanties schakelt de Friese melkveehouder AB in om

arbeid invullen? AB dient dan flexibele werkkrachten

zijn bedrijf draaiende te houden. “Dat gebeurt naar volle

die voldoende kennis en kunde in huis hebben klaar te

tevredenheid. Het zijn mensen die vanaf het moment dat

hebben staan. Echte ondernemers, waar ik het net al over

ze het erf op rijden volledig inzetbaar zijn: allround en

had. Daar moet nu in geïnvesteerd worden, om klaar te

sociaal vaardig. Voor mij zijn het geen hulpkrachten, maar

zijn voor de toekomst.”

volledige ondernemers. Ik hoef me daar, als ik zelf niet op mijn boerderij ben, geen moment zorgen over te maken.”

ID-kaart Naam:

Sybren Attema

Woonplaats:

Abbega

Burgerlijke staat: getrouwd met Ytje, vier dochters Beroep: melkveehouder op een bedrijf met vijftig hectare weidegrond, 120 melkkoeien (het jongvee is uitbesteed); daarnaast voor het tweede jaar vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina.

9


Jaarcijfers Coöperatie voor Agrarische Arbeidsvoorziening Midden Nederland B.A. te Houten

Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2009

31-12-2008

Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.918.287 1.728.195 Machines en installaties 543.960 584.865 Overige vaste bedrijfsmiddelen 231.567 49.090 2.693.814 2.362.150 Financiële vaste activa Overige deelneming 35.782 32.323 Overige vorderingen 42.640 42.642 78.422 74.965 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 1.190.365 1.306.735 Vennootschapsbelasting 0 122.902 Overige vorderingen 490.001 596.708 1.680.366 2.026.345 Liquide middelen 4.882.309 4.291.179 Totaal 9.334.911 8.754.639 PASSIVA Groepsvermogen 4.349.328 3.616.377 Nog te bestemmen exploitatieresultaat 247.697 732.951 4.597.025 4.349.328 Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen 115.448 149.065 Kortlopende schulden Reductieregeling 108.581 35.668 Aflossingsverpl. komend boekjaar 33.617 33.617 Crediteuren 129.100 380.252 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.053.829 1.233.234 Overige schulden 2.297.311 2.573.475 4.622.438 4.256.246 Totaal 9.334.911 8.754.639 10


Jaarcijfers CoĂśperatie voor Agrarische Arbeidsvoorziening Midden Nederland B.A. te Houten

Geconsolideerde exploitatierekening over 2009 ACTIVA 2009 2008 Opbrengsten Dienstverlening 23.840.709 24.966.694 Contributie 175.142 176.250 24.015.851 25.142.944 Directe kosten Lonen en salarissen 14.541.783 14.466.857 Sociale lasten 3.405.593 3.286.007 Overige directe kosten 2.914.526 3.768.057 20.861.902 21.520.921 Bruto-marge 3.153.949 3.622.023 Indirecte kosten Lonen en salarissen 1.205.381 1.154.731 Sociale lasten 312.216 462.213 Overige indirecte kosten 1.089.530 1.017.082 Afschrijvingen op vaste activa 261.833 177.563 2.868.960 2.811.589 Bedrijfsresultaat 284.989 810.434 FinanciĂŤle baten en lasten Rentebaten 60.598 146.338 Rentelasten 33.880 27.489 26.718 118.849 311.707 929.283 Aandeel resultaat deelneming 3.459 13.500 Exploitatieresultaat voor belastingen 315.166 942.783 Belastingen over het resultaat 67.469 209.832 Exploitatieresultaat na belastingen 247.697 732.951

11


12


De uitzendmarkt in 2009 De vraag naar tijdelijk personeel op de Nederlandse uitzendmarkt is in 2009 fors gedaald. Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal gewerkte uren met 28%. De omzet ging met 26% omlaag. Dit blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie ABU.

Techniek en industrie

Ontwikkelingen AB Midden Nederland

De vraag in de technische en industriĂŤle sectoren daalde

Als we naar de urenomzet kijken, dan mogen we gezien

het sterkst. Zowel de omzet als het aantal gewerkte

de landelijke ontwikkelingen in 2009 niet ontevreden

uren nam met 35% af. De daling is het zwakst in de

zijn. -4,7% Is natuurlijk negatief, maar zet je dat tegen

administratieve sector. Het aantal uren in die sector nam

de landelijke cijfers van -28% af dan is dit niet slecht. Per

af met 18% en de omzetdaling was 15%.

locatie zijn er zelfs bijzondere uitschieters te noemen. Zo heeft de locatie Bunschoten met het uitzendbureau een

Werkloosheid

plus gerealiseerd van 16,8%. En op de locatie in Sliedrecht

In december 2009 waren 410.000 mensen werkloos.

hebben alle bedrijfsonderdelen een plus gerealiseerd

Dit komt overeen met 5,3% van de beroepsbevolking.

met als bijzondere uitschieter de afdeling AB Service. Zij

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het laatste halfjaar van

realiseerden een groei van 26,6%.

2009 steeg de werkloosheid met 9.000 mensen per maand. Wat opvalt is dat de werkloosheid onder 45+ erg is toegenomen. Inmiddels zijn 141.000 45+-ers werkloos. Dit zijn 42.000 mensen meer dan een jaar geleden. Het Centraal PlanBureau verwacht dat de werkloosheid in 2010 zal oplopen naar 510.000 mensen, ofwel 6,3% van de beroepsbevolking. Certificeringen In de markt merken we steeds meer dat opdrachtgevers werken volgens door de overheid of zelf opgelegde kwaliteitsnormen. AB sprong hier al vroeg op in door te zorgen dat alle medewerkers in de bedrijfsverzorging VCA-gecertificeerd zijn. Omdat de AB organisatie behoefte heeft aan een professionele aanpak, vaste procedures en kerntaken is hier intern veel aandacht voor. De standaarden zijn al geperfectioneerd, VCU en NEN 4400-1 certificaten zijn in ons bezit. Daarmee laten we naar de klant zien dat we onze zaken goed op orde hebben.

13


Inspelen op de vraag uit de markt • AB Flexpool Wat wij zien en ervaren is dat steeds meer ondernemers te maken krijgen met adhoc orders of werkzaamheden. AB Midden Nederland wil hier op inspelen met de mogelijkheid om grotere groepen mensen per direct beschikbaar te stellen. AB Flexpool, gemotiveerde medewerkers direct inzetbaar. Uiteraard zitten hier wat bijzondere voorwaarden aan vast, maar het belangrijkste is dat het arbeidsprobleem bij het lidbedrijf wordt opgelost. • Bedrijfsleiders Door de schaalvergroting in de agrarische sector zal ondernemerschap van AB medewerkers in de toekomst voor AB een steeds belangrijkere factor worden. Agrariërs redden het niet meer om de arbeid op hun bedrijf rond te zetten. Een agrariër moet uitkijken om geen arbeider op zijn eigen bedrijf te worden. Daarnaast is er een groep agrariërs welke door allerlei nevenactiviteiten niet meer in staat zijn om alle dagen op hun bedrijf aanwezig te zijn. Met een alleen een ‘Stapper’ in dienst redt je het vaak niet meer, er is duidelijk meer behoefte aan kennis en vaardigheid aan het ontstaan. Vanuit het STAP traject dienen zich steeds jonge medewerkers aan, die de ambitie hebben om op het niveau van bedrijfsleider te acteren. AB Midden Nederland wil hier handen en voeten aan gaan geven door in 2010 een start te maken met een MBO+ opleiding, zodat deze medewerkers als bedrijfsleiders en op detacheringbasis ingezet kunnen worden. Kwaliteit en vakmanschap zijn de kernwoorden. • Aannemen van werk Wat ook een duidelijk waarneembare trend in de uitzendwereld is, is het aannemen van werk. Dus geen ‘uurtje factuurtje’ meer, maar het aannemen van een project/ traject waar (veel) arbeid geleverd moet worden. Op kleine schaal heeft AB Midden Nederland dit al gedaan, maar of dit voor de toekomst een manier van werken wordt, daar moeten directie en MT zich nog over beraden.

Verschuiving Kijken we naar de urenverdeling van de laatste drie jaren dan zien we met name in 2009 een flinke daling bij de bedrijfsverzorging, een kleine groei bij Stap en detachering en een kleine groei bij AB Service. Dat wil zeggen dat het aantal vaste contracten bij AB Midden Nederland aan het afnemen is en het aantal contracten voor bepaalde tijd of uitzendcontracten (AB Service) toeneemt.

14


Onze uitzendmedewerkers AB Service Midden Nederland verstrekte in 2009 aan 1.556 medewerkers een uitzendbaan. De gemiddelde duur van de ‘job’ was 12 weken. Totaal zijn er 736.686 uren gewerkt. Dat was bijna 4% meer dan in 2008. Ruim 90% van de urenomzet is verricht door mensen met een buitenlandse nationaliteit. Verreweg de grootste groep binnen ons bestand zijn de Poolse medewerkers. Maar ook uit andere EU of niet EU landen hebben we mensen aan het werk.

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers was in

Nederland hiervoor gelden.

2009 32 jaar. Deze medewerkers zijn in heel veel sectoren

AB Service Midden Nederland is lid van de ABU.

aan het werk. Bijvoorbeeld in de tuinbouw, betonindustrie,

De ABU is de grootste belangenbehartiger voor de

groenvoorziening, visverwerking, bakkerijen, fruit en

uitzendbureaus binnen Nederland. Tevens is AB Service

groente sorteerbedrijven, metaal, houtbouw en nog meer.

VCU gecertificeerd. Dit betekent dat we ons werk volgens bepaalde protocollen moeten doen. Daarop

Voor bijna al onze buitenlandse arbeidskrachten zorgen

worden we ook meerdere keren per jaar gecontroleerd.

we ook voor de huisvesting en vaak ook het vervoer.

AB Service Midden Nederland is een 100% dochter van

Deze dienstverlening valt ruim binnen de normen die in

AB Midden Nederland.

Land van herkomst van onze uitzendmedewerkers Polen

Hongarije

Duitsland

Filippijnen

Portugal

Nederland

Letland

Engeland

Litouwen

Iran

15


Houten Voorveste 17-19 3992 DC Houten T. 030-2292252 (bedrijfsverzorging) F. 030-2287701 T. 030-6382476 (AB Service) F. 030-6382477 E. info@abmiddennederland.nl Sliedrecht Stationspark 725 3364 DA Sliedrecht T. 0184-417777 F. 0184-414818 E. infosliedrecht@abmiddennederland.nl Bunschoten-Spakenburg Haarbrug 16-1 3751 LM Bunschoten-Spakenburg T. 033-2994480 F. 033-2994990

www.abmiddennederland.nl

www.daarmaakjehet.nl

Profile for AB Midden Nederland

Jaarverslag 2009 AB Midden Nederland  

Jaarverslag 2009 AB Midden Nederland  

Advertisement