Page 1

MEGJELENT BUDAÖRSÖN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN, KERESSE A VÁROS KÖZINTÉZMÉNYEIBEN, A BOLTOKBAN ÉS A TÁRSASHÁZAK BEJÁRATÁNÁL, ILLETVE A WWW.BUDAORSINAPLO.HU WEBOLDALON!

Karácsonyi

tippek

A BUDAÖRSI NAPLÓ MELLÉKLETE

Vásár és koncertek KÉSZÍTSD EL!

KARÁCSONYI MENÜ

11.

14.

oldal

oldal

ÜNNEPI KVÍZ JÁTÉKUNK 9.

ADVENTI PROGRAMOK

oldal

7.

Minden kedves Olvasónknak és Hirdetônknek békés, szeretet eljes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

oldal


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Kassovitz László:

A karácsonyi vendég A

bban az évben korán érkezett a tél. Kemény volt és rideg. Hullott a hó éjjel-nappal, s ritka, rövid szünetek után havazott tovább. Az apró gyerekek vígan húzták, ráncigálták egymást törékeny faszánkókon, a nagyobbak addig koptatták a megfagyott havat, míg jó síkos lett, hogy nekiszaladva több métert lehessen csúszni. Az idôsebb fiúk két táborra oszlottak, közöttük süvítettek a hógolyók, s ha csitri lány igyekezett keresztül az utcán, az ô hátán, fején pufogtak. Iszkolt szegényke, s hogy néhányszor még megdobhassák, mindig utánaszaladtak páran. – De nagyon sürgôs volt az idén– morgolódik az öreg borbély. Oly régóta nyírt, borotvált itt a város széle egy szûk utcácskájában, hogy senki nem emlékezett rá, mikor került ide. Mint ahogy az sem érdekelt senkit,

2

mikor épültek az ódon házak. Az utcához tartozott, ahogy a környékbeli fiúk is hozzá, akiknek egyfajta szórakozása volt ôt bosszantani. Megkocogtatták az ablakát délután, ha azt látták, hogy nincs vendége, és elbóbiskolt a székben. Be-beöntöttek egy vödör vizet nyáron, hogy ne szenvedjen a hôségtôl. Célba dobtak a bejárat fölött függô réztányérra és fogadtak, ki tudja messzebbrôl eltalálni. – Átkozott kölykök! Az anyátok… erre, arra!– ugrik ki ilyenkor a dühtôl fuldokolva, s a fiúk nyerítve röhögnek. Egy sem ijed meg, egy se félt tôle, mégis mind eljátszotta, hogy hû-de megrettent. Némi szitkozódás után a borbély visszakullogott és sípolva, kapkodva vette a levegôt. – Mit mérgelôdik? Nem látja, hogy ugratják magát? – Ugrasszák az anyjukat!

– Tessék! Milyen gorombán beszél. – Tán csókolgatnom kellene ôket? – Szeretetbôl csintalankodnak. – Szeretetbôl! Hallja! Magának is sok esze van!– legyint lemondóan. Egy napon a srácok kapják magukat, görgetik a havat az utcában meg a téren fel-alá, s a hatalmas golyót a borbély ajtaja elé gurítják. Tetejébe emelnek egy kisebbet, vastag répát szúrnak a felsô golyóba, egy-egy krumplit jobbról-balról, s már is kész a hóember. Kerítenek egy horpadt bilit, ez a csinos kalap. Viháncolnak. Csuda jó! Hóember áll az ajtóban. A borbélynak egész délután nem volt vendége, s most alszik, feje félrebillenve, nyitott szájjal horkol. A legszilajabb keményen megzörgeti az ajtót és nagyot rikkant. – Borotválást kérek! Felriad a borbély. Ugrik az ajtóhoz,

2013. DECEMBER

s amint felrántja, rántja a kilincshez kötéllel erôsített hóembert is. Bezúdul a hótömeg, szinte hanyatt löki a szerencsétlent. A borbély nem szól, nem káromkodik. Sorsának megadva magát némán, fáradtan lapátolja kifelé a havat, s lyukas cipôjével tocsog a fûtött mûhelyben olvadó hó levében. Ez volt az igazi hecc! A fiúk kiabálnak. Harsány röhögésük visszhangzik a házak falán. Elôkerül egy szájharmonika, s felhangzik a gyûlölt nóta: „Megismerni a kanászt cifra járásáról…”. Ez is a borbélynak szól. Bal lába jó arasszal rövidebb, ô maga nyúlánk, szikár, hajlott tartású. Hosszú kezei szinte a térdéig lógnak, s oly vastag szemüveget hord, amilyen az orra vastagsága. – Hány dioptriás a szemüvege?– kérdezgeti gyakran az egyik kiscsibész a mûhely elôtt hangosan, hogy a borbély is hallja odabent. – Pontosan, mint a szódásüveg alja!– jön a válasz, semmivel sem halkabban. – Azért ilyen hajlott a háta– magyarázza egy másik kis okos –, mert vôlegénykorában elhagyott egy


ötpengôst, s azóta keresi. A szeme is ebben ment tönkre, s a karja is azért nyúlt meg, hogy könnyen felkaphassa. A következô reggelen összegyûlnek a kölkök, hogy új hóembert állítsanak az ajtó elé. Szaporán hordják, gyúrják a havat. – Nem mondhatja, hogy senki sem vár rá!– és röhögnek hosszan. Egyik óra múlik a másik után, de az öregnek még híre sem érkezik. – Ilyen csúnyán megvárakoztatni a kedves vendéget! A hóember még másnap reggel is együtt lesi a fiúkkal a borbélyt. Mindhiába. – Mi lelte a mi jó öreg mesterünket? – Menjünk! Látogassuk meg! Ismerik a házat. Sokszor elkísérték már a kapuig, hogy végigkiabálhassák az úton a kanásznótát. – Csókolom, melyik a borbély lakása?– kérdezik a kapualjban söprögetô házmesternét. – Arra, a hátsó udvarban– bök az ujjával, s gyanakodva méregeti a gyereksereget.– Mit akartok tôle? – Az édesanyánk küldött, hogy nyírjon meg. A régi házban a málladozó, omló vakolat alól kicsapott a falon a salétrom. Egyetlen árva villanyégô pislákol csak a folyosón, és a súlyos, öreg csöndet a fiúk sutyorgása zavarja meg. Egy kövér macska menekül elôlük ijedten a törött üvegen át a penészszagú, dohos pincébe. Csupán egy lakás van a hátsó udvarban, a borbélyé, a raktár, mosókonyha mellett. Ajtóhoz, ablakhoz lopakodnak, belesnének, de a repedt üvegek vastagon befagyva rejtenek a kíváncsi szemek elôl. Álmos fény imbolyog egy helyben. Tán gyertya, tán dróton himbálódzó körte. A hosszú, hideg csöndet csak ritkán töri meg egy elnyúló, száraz köhögés, vagy erôlködô krákogás.

– Halljátok? – Ennek megártott a lavina. – Hómérgezést kapott. – Kérjünk bocsánatot! – Jó!– és óvatosan megzörgetik az ablaküveget. – Mit akarsz?– ordít egy rekedt hang, és iszonyatos csörömpöléssel leesik valami. Mintha csak az életüket mentenék, menekülnek kifelé a srácok. Másnap délután csak néhány kölyök surran a békés csöndben. Olykor lopva körbenéznek, látja-e ôket valaki. Lépteik hangját elnyeli a frissen hullott hó. Lihegésüket is visszafogják, hogy zajt ne üssenek, amikor a komor ház hátsó udvarában a hosszú kocogtatástól a sötét szoba ablakán megrezdül a jégvirág. – Ki az? A válasz ismét egy kocogtatás. – Ki van itt? Mit akarsz? Feleletet nem ad senki, csak a kocogtatás ismétlôdik, erôsödik. – Még ma este sem lehet nyugtom? Nem marad abba a zörgetés, mígnem hosszú, fojtó köhögés után lassú csoszogás nem hallatszik, s a retesz nem zördül. Nyikordul az ajtó, s kilépne a borbély, de hirtelen megáll a küszöbön. Egy hóember vigyorog rá. Izzó vörös répa az orra, kalapja rozsdás lavór, szája szegletében pipa, szeme nem látszik, mert két szódásüvegalj takarja. – Átkozott csibészek! Itt sem hagytok békén? Ma sem?– kiált fenyegetôen, de a sötét folyosó felôl félbeszakítja egy szájharmonika. „Csendes éj, szentséges éj…” Elcsuklik a borbély hangja, a szitok érthetetlen motyogássá válik. Óriási kosár a hóember lábánál megrakva étellel, itallal, mellette szatyorban szén, rajta gyújtós. Csak áll a borbély, áll megkövülten, farkasszemet nézne is tán a hó-

emberrel, de elhomályosodik a szeme. Gördülnek a könnycseppek, a forró sós lé áthevíti ráncos arcát, s öreg szívében valami régi, elfeledett melegség árad szét. – Gyertek közelebb! Hadd lássalak!– s mert a szájharmonikán kívül más nem válaszol, bizonytalanul hozzáteszi.– Nem haragszom… nem bántok senkit! Elhal a muzsika. A borbély egy keveset tétovázik, aztán fogja, beviszi a kosarat, a tüzelôt. Pattog a repedt vén kályha, izzik a csöve, kipirul a borbély arca is. – Mégiscsak jók az emberek– mormolja, s megbékélten bújik vissza az ágyba. Régi karácsonyok elevenednek meg: ahogy készültek az adventi koszorúk, gyújtottak meg hetenként egy újabb gyertyát, faragták a székeket Luca napjától, jöttek a betlehemesek, késôbb ô is járt a barátaival, és számolta, hányat kell még aludnia, míg megjön a Jézuska, s vajon eljön-e vagy elkerüli a házat, annyiszor fenyegették: a rossz gyerekek nem kapnak semmit. Szenteste torkában dobogott a szíve, ha megszólalt a kis csengettyû, s ô az örömtôl remegve, alig mert belépni a szobába, ahol a karácsonyfa állott. Az ünnepi vacsora után sokáig játszhatott, majd éjfél közeledtén meleg ruhát öltöttek s édesapja és nagyanyja kezét fogva mentek a templomba. Távolban megkondul egy harang, majd egy másik… még egy… és mindegyik. – Most jön a Jézuska!– suttogja. Álmából szárnyak suhogása riasztja fel. Angyalok érkeztek. – Gyere velünk!– csalogatják szárnyaikkal, s a borbély fénylô, csillogó szemekkel bámul és mosolyog. – Gyere velünk!– hívják újra. – Milyen ismerôs az arcotok! Láttalak már valahol téged? És téged? Téged biztosan! – Gyere velünk!– csilingelik az angyalok. A borbély kinyújtja kezeit, és elröppen velük, fel a sûrû hóesésben, a harangzúgásban… fel, fel.

A hóember odakint az ajtó elôtt csak várt, várakozott, aztán egy tavaszi reggelre elfogyott a türelme, és lavórkalapját hátrahagyva elszökött.

2013. DECEMBER

A Budaörsi Napló szerkesztôsége és kiadója minden kedves olvasójának és hirdetôjének boldog, békés karácsonyi ünnepeket kíván 2013-ban is!

Kdaeödrsvieesk! bu Decemberben már 15 éve jelentkezünk a 22 éves havilapunk mellett karácsonyi külön számmal. Szeretnénk ötleteket adni a készülôdéshez, az ajándékozáshoz, függetlenül attól, hogy milyen indíttatásból emlékeznek meg Jézus születésérôl. Lapozzák át idei kiadványunkat is, és írjanak nekünk bátran, ha bármiben segíthetünk! (bnaplo@t-online.hu vagy 2040 Budaörs, Szabadság út 137. fsz.) Naponta friss cikkek: www.budaorsinaplo.hu Üdvözlettel: Eller Erzsébet felelôs szerkesztô és Eller Mária marketingvezetô, továbbá Kaszás Zoltán tervezô, Bellányi Sándor terjesztô; illetve lapunk szerzôi.

3


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Fuss El Véle játékbolt Igényes játék karácsonyra? Irány a Fuss El Véle játékbolt, ahol mindent kipróbálhat, és segítséget kap a választásban is. Csupa olyan játékot talál, ami öröm, tanulás és fejlõdés az egész család számára. Geiger Krisztina játékpedagógus és csapata a játékpiac legjobb termékeit egyetlen üzletbe gyûjtötte, Budaörsön a Károly király utca 4. szám alatt.

 Véleménye szerint milyen játé- Könyvekkel is foglalkozik… kot érdemes venni a gyerekeknek? A hatalmas játékkínálat közepette, a zárt dobozok dzsungelében nehéz eligazodni az üzletekben. Sokszor egy kevéssé mutatós dobozban kincsekre lelhetnénk, ha felhívná rá valaki a figyelmünket, hát, még ha ki is próbálhatnánk õket. A jó játék nem csak szép és megfizethetõ, hanem cselekvõ részvételre ösztönzi a gyermeket, leköti a figyelmét, fejleszti a képességeit, készségeit és mindig tartogat olyan vonzerõt, kihívást, amiért újra és újra elõkerül a polcról. Legfontosabb szerepe, hogy a játék örömét ébren tartsa a gyermekben.

Vannak kiadók, amelyek neve önmagában garancia arra, hogy értéket tartunk a kezünkben. Ilyen többek között a Naphegy, a Pagony és a Harmat Kiadó. Gyermekkönyveink igazi gyöngyszemek, melyeket kiváló mûvészek álmodnak papírra.

kedvezni, akik kockázat nélkül szeretnének minél több játékot kipróbálni, otthon, baráti összejöveteleken vagy utazások alkalmával. Ha a játékot késõbb megveszik, akkor nem is kell a kölcsönzésért fizetni. Ez a szolgáltatásunk szerintem nem jellemzõ a piacra. Nálunk nincs zsákbamacska.

Sokszor fordul elõ, hogy a csa-  Vannak lád megvesz egy drága játékot, melyrõl kiderül, hogy nem is tetszik a gyereknek és sose játszik vele. Ön ezt a problémát orvosolta. Mivel? A játékkölcsönzéssel. Jelenleg több mint 200 féle játékból van bontott példány. Ezzel azoknak szeretnénk

olyan játékok, melyektõl óva inti a szülõket? Inkább biztatnám õket, hogy „Van élet a multis játékon túl”. Sokszor egyszerûbb levenni a polcról a méregdrága, sokszor értelmetlen játékot (vannak persze kivételek), amiért gyermekünk már régóta könyörög, és amelynek tévérek-

lám költségét vásárlásunkkal mi is jócskán támogatjuk. Én megspórolom a hozzám betérõknek azt az idõt és kilométert, amelyet igazán jó játékok felkutatásával, értéket képviselõ könyvek keresgélésével töltenének el.

Hol lehet önnel találkozni? Budaörs szívében található kis boltocskánk- a FUSS EL VÉLE Játékés Mesebolt, a Városi klubbal szemben, mely családi játszóházként is kíván szolgálni. Várjuk a játékos kedvûeket, a kíváncsiskodókat, és azokat, akik át akarják élni a már-már elfeledett felhõtlen játék örömét.

Károly király út 4. • Tel.: 23 415 120, 20 312-7130 4

2013. DECEMBER


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

„ … M IN D E N É V B E N E G Y Ü T T L EGY EK A SZER ETTEIMMEL”

Kívánság csokor Wittinghoff Tamás: Egy szülônek szerintem sokkal fontosabb a meglepetés szerzése, mint az, hogy milyen ajándékot kap. Ezzel magam is így vagyok. Szóval nagyon várom az ünnepeket, amikor a hétköznapoknál többet lehetünk együtt a gyerekekkel, a családdal. A legnagyobb ajándék, ha ôket boldognak és egészségesnek látom.

Mit szeretnél kapni a szeretteidtôl az idén karácsonyra? – küldtem szét a kérdést néhány budaörsi ismerôsömnek és ismertetlennek. A tôlük kapott válaszokból válogattam ki az alábbiakat, néhány jellemzôt és több meglepôt. Reméljük, senkinek sem kell majd csalódnia és valamilyen formában ott lesz december 24-én este a karácsonyfa alatt mindenkinek, amire vágyik.

Bubor Gyula: Egy ideje intenzíven szemezgetek néhány aktuális történelmi, filozófiai, tudományos könyvvel és a mai világban részletesen eligazító földrajzi atlasszal a lakásunkhoz közeli könyvesbolt kirakatában. Ebbôl is következik, hogy leginkább egy könyvutalványnak örülnék...

Vígh Katka: Egy pianínót szeretnék, de nagyrészt önerôbôl fogom megvenni. A gyerekeim 7 és 8 évesek, remélem, szép karácsonyfadíszeket készítenek nekünk. Idegen nyelvû könyveknek is nagyon tudok örülni. Nanna: Nemrég lettem nyugdíjas, ezt az újonnan adódott élethelyzetemet szeretném maximálisan kiaknázni, s mivel az elmúlt évtizedekben sok megvalósítandó vágyam maradt háttérben, ezeket most igyekszem felvenni programjaim közé. Mindennapi teendôim közé tartozik a család napra kész segítése, ellátása, most pedig a karácsonyi ünnepre való gondos felkészülés, a személyre szabott ajándékok megvásárlása. Feltették nekem azt a kérdést, hogy idén mit szeretnék karácsonyra és szinte gondolkodás nélkül adom a választ, hogy egy icipici, egyszerûen kezelhetô MP4-es lejátszót, amiben rádió is van. Hogy miért éppen ezt szeretném? A „jobb késôbb, mint soha” mondást érvényesítve és a család támogatását élvezve, a fiatal koromban elkezdett angol nyelv elsajátítását tûztem ki célul – beiratkoztam egy nyelvtanfolyamra. A tankönyv hanganyag mellékletet is tartalmaz, ezt szeretném a lejátszóra áttenni, így séta, bevásárlás és a házi munka elvégzése közben hallgathatnám a soron következô leckét és a beépített rádió adását is úgy, hogy a környezetemet nem zavarom. Lelki szemeimmel szinte már látom magamat, amint a tízen-húszon éveseknek, úgy nekem is két kábel lóg ki a

Bartháné Marcsi: Egy fekete törpe spicc kutyát szeretnék. És minél több adományt Balunak, egy agykárosult gyereknek, amit az édesanyja pénzzé tesz és a gyermek gyógyítására fordítja. (Aki szeretne segíteni itt veheti fel Marcsival a kapcsolatot: https://www.facebook.com/ karolyne.bartha)

fülembôl egy, a zsebemben lapuló kis doboz felé. Ugye, ez azért nem lesz olyan „ciki”, hiszen a modern technika kortalan? Mint minden évben, külön kérnünk sem kell, a karácsonyfa alá tesszük még mindannyiunk legbecsesebb ajándékait: a szeretetet, a boldogságot, az örömöt és szívünk békéjét. Jenei András: A kérdés jó, s most nagyon önzô "kívánság" ugrott be: olyan önkéntes ember nem hasznot remélô támogatását szeretném, aki képes segíteni abban, hogy a két második kiadást megjelent könyvem ("Az enyém" és a "A látó Shakespeare") nagyobb publikum elôtt váljon ismertté. Akár rendezvény megszervezésével, akár országos médiában való megjelenéssel. (Nem az anyagi vonzatok miatt, hanem azért, hogy a könyvek, a bennük foglaltak és no persze én minél több emberhez eljusson országszerte.) " az ember nem mászhatja meg egy nap alatt a Himaláját, de törekedjen rá."

Schaffer Bea: Igazából nem szoktam kérni semmit, csak az éjféli misén egészséget, szeretetet. Vagyis ha kérhetek, akkor szeretnék egészséget és szeretetet a családomnak és a lehetôségekhez képest minél több idôt együtt eltölteni velük. Ez már egy olyan világ, amikor bármi megvehetô, csak a fenti dolgok nem. Rohanunk, mindig késésben vagyunk és pont egymásra nem fordítunk elég idôt, türelmetlenek, feszültek vagyunk. Az ünnepek alatt a szó jó értelmében lelassulunk, jobban odafigyelünk egymásra. Andi: "Egészséget, Szeretetet és Megértést. Ezt kívánom én és gondolom titkon a többi Kedves Olvasó is erre vágyik. Ezúton kívánok Mindenkinek nagyon Boldog Karácsonyt!" Sinkó Márta: Nekem ez egy nehéz kérdés, mert szeretem a meglepetést, például egy jó könyvet. Szeretek nagyon személyes ajándékot adni, kapni.

Hodut Éva: A legnagyobb ajándék, amit kaphatok Karácsonyra az, hogy mint minden évben, együtt legyek a szeretteimmel, a családommal. Békében, boldogságban, egészségben leüljünk együtt az asztal köré, jókat együnk-igyunk és beszélgessünk. Jó hangulatban társasjátékozzunk a fa alatt. Nekem ennél nem kell több. Géczy-Gaál Szilvia: Én külföldi utazást szeretnék kapni karácsonyra. Nálunk már régóta nem a tárgyiasult ajándékokat helyezzük elôtérbe egy-egy jeles alkalommal, hanem sokkal inkább azokat, melyek megteremtik annak lehetôségét, hogy szeretteinkkel együtt tudjunk lenni és úgy érezzük jól magunkat, hogy abból egy igazi kedves élmény maradjon meg mindannyiunk számára az emlékezetünkbe. Ezért mi gyakran ajándékozunk egymásnak koncert- és színházjegyet, hétvégi kirándulást stb. Tehát én nagyon örülnék egy külföldi utazásnak, például Barcelona,Toscana vagy Provance tavasszal. Erzsi: Meglepetést szeretnék! Olyasmit, amire késôbb is jól esik majd ránézni, mert a gyerekeim és az unokáim jutnak róla az eszembe.


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Jókai Mór Mûvelôdési Központ December 3. kedd Beszélgetések elôadássorozat. Salamon Suba László vendége: Szabó T. Anna író, költô Kezdés: 18 óra. A belépés ingyenes.

Piros Rózsa Dalkör karácsonyi mûsora – „ Ó ékes szép virág” Meghívott díszvendég: a Pro Musica Kórus; Tóth Csaba karnagy vezénylésével Kezdés: 15 óra

December 6. péntek Városi Mikulás Ünnepség Budaörs Város Önkormányzatának szervezésében Kezdés: 17 óra Filmklub: Az élet csodaszép c. film (színes amerikai, 130 perc, 1946, rendezô: Frank Capra) Kezdés: 19 óra A belépés ingyenes

December 11. szerda Kapcsolatok elôadássorozat vendége Pál Ferenc atya. Az elôadás címe: „Hogyan legyek jóban önmagammal? Ki lakik idebenn? ” Kezdés: 18:30 Belépô: 500 Ft.

December 8. vasárnap Surranók túraklub - Dunazugi kilátások (Dunazug-Hegység) Táv 15,8km Telekocsis rendszer 100km Üzemanyagköltség/autó oda-vissza kb. 2.800Ft. Találkozó reggel 8 órakor a JMMK elôtt

6

December 12. csütörtök A világ nagy hegyein nôi szemmel – Nedeczky Júlia elôadása, Világjárók elôadássorozat. Kezdés: 18 óra. A belépés ingyenes. December 13. péntek VIVAR T Budaörsi Sinfonietta karácsonyi koncertje. Vezényel: Török Géza, Liszt-díjas karmester Kezdés: 19 óra A belépés ingyenes

December 16. hétfô Mûvészetek elôadássorozat: Három királyok az Úr és a csillagok szolgálatában – Szirbek István mûvészettörténész elôadása Kezdés: 18 óra A belépés ingyenes

December 22. vasárnap Surranók túraklub – Gerecsei kényelmes Táv 15 km Telekocsis rendszer 100km Üzemanyagköltség/autó oda-vissza kb. 2.800Ft. Találkozó reggel 8 órakor a JMMK elôtt

December 17. kedd Idôsek karácsonya - Budaörs Város Önkormányzatának szervezésében Kezdés: 10 óra

December 23. hétfô Csokibár – Betlehemes elôadás Az Óperenciás Bábszínház A vidám és meghitt ünneplés során gyermek és felnôtt egyaránt részt vehet a betlehemi jászol elkészítésében és a közös gyertyagyújtásban. Az elôadás után kézmûves foglalkozás és az ANDRETTI cukrászda sütemény várja a látogatókat. Kezdés: 10 óra Belépô: gyerekeknek: 500 Ft, felnôtteknek: 800 Ft

December 19. csütörtök Gyermekek karácsonya - Budaörs Város Önkormányzatának szervezésében Kezdés: 17 óra December 20. szombat Karácsonyi Kívánság - MintaPinty Zenekar karácsonyi koncertje gyerekeknek Vérpezsdítô, lélekmelengetô téli dalok elgémberedett (vég)tagoknak és hangszálaknak (is)! Kezdés: 17 óra Belépô: 500 Ft

2013. DECEMBER

December 31. kedd Szilveszteri party Zene-tánc-stand-up elôadás – egy igazi élmény szilveszteri vidám hangulatban! Jegyek elôvételben: 4500 Ft;

a rendezvény napján: 4900 Ft. Szilveszteri menü elôre rendelhetô a helyszínen. Kezdés: 20 óra Jókai Mór Mûvelôdési Központ Közösségi Háza (Lévai utca) December 2. hétfô Popsi torna – bemutató óra Kezdés: 10.30 ; A belépés ingyenes December 4. szerda Popsi torna – bemutató óra Kezdés : 18..30 ; A belépés ingyenes December 7. szombat Adventi csere-bere piac Kezdés: 10 óra December 13. péntek Homeopátia a gyerekgyógyászatban - Dr. Tóth Ildikó gyermekorvossal Kezdés: 18 óra Belépô: 500 Ft 2040 Budaörs, Lévai u. 34. 06-23-421-594


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Advent I. november 30. 17.30 Adventi szentmise a római katolikus templomban 18.15 Gyertyagyújtó ünnepség az adventi koszorúnál 19.00 Kegye János pánsípmûvész koncertje (római katolikus templom) december 5. 17.00 Mikulásvárás manókkal, kaláccsal, kakaóval, Bartha Tóni Bábszínházával 19.00 Váczi Eszter és a Quartet (Városháza) december 6. 17.00 Városi Mikulás ünnepség (JMMK)

Advent II. december 7. 17.30 Adventi szentmise a római katolikus templomban 18.15 Gyertyagyújtó ünnepség az adventi koszorúnál 19.00 I.sz. Általános Iskola kórusnak adventi koncertje(római katolikus templom) december 8. 17.00 Caprice Quartet adventi koncertje (Református templom) december 12. 19.00 Pro Musica kórus koncertje (római katolikus templom) december 13. 16.30 Karácsonyi csengôszó Jegercsik Csaba, Endrôdi Ágnes&Don Bosco gyerekkórus 17.30 Hettyenfütty zenekar népzenei koncertje (karácsonyi vásár – Templom tér) 19.00 Vivart Budaörsi Sinfonietta adventi hangversenye (JMMK)

Advent III. december 14. 16.00 Mesetandem gyerekkoncert (karácsonyi vásár – Templom tér) 17.30 Adventi szentmise a római katolikus templomban 18.15 Gyertyagyújtó ünnepség az adventi koszorúnál 19.00 Vincze Lilla és kamarazenekara - karácsonyi koncert (római katolikus templom) december 15. 11.00-18.00 Budaörs Karácsonya - Templom tér 18.00 a Leopold Mozart Zeneiskolakarácsonyi koncertje (Evangélikus templom) december 17. 17.00Idôsek Karácsonya - városi rendezvény (JMMK) december 18. 17.00 Zabszalma zenekar gyerekkoncertje 19.00 KataPult Kamarakórus karácsonyi koncertje (Városháza)

december 19. 17.00Gyermekek karácsonya - városi rendezvény (JMMK) 19.00 Szalóki Ági karácsonyi koncertje (Városháza) december 20. 16.00Black and Proud gospel kórus (karácsonyi vásár - Templom tér) 17.00 MintaPinty gyerekkoncert (belépôjegyes – JMMK) 18.00 Budaörsi Fúvósok karácsonyi koncertje (Városháza) 19.00 Dickens: Karácsonyi ének a Szent Benedek Iskola diákjainak elôadása (római katolikus templom)

Advent IV. december 21. 15.00 Krisztus születése a magyar képzômûvészetben – Dr. Reisinger János irodalomtörténész elôadása (Városi Ifjúsági Klub) 16.00 Zsurzs Kati gyerekkoncertje (karácsonyi vásár Templom tér) 17.30 Adventi szentmise a római katolikus templomban 18.15 Gyertyagyújtó ünnepség az adventi koszorúnál 19.00 Szekeres Adrienn ünnepi koncertje (római katolikus templom ) december 22. 19.00 Diótörô – Budapest Jazz Orchestra és aVIVART Budaörsi Sinfoniette elôadása (belépôjegyes – Budaörs Városi Sportcsarnok) december 23. 10.00 Betlehemes bábszínház (belépôjegyes – JMMK) december 23. 19.00 Élô Betlehemes játék a Budaörsi Latinovits Színház mûvészeinek elôadásában (Templom tér)

BETLEHEMES JÁSZOL KIÁLLÍTÁS A Városháza aulájában tekinthetôk meg a Mindszenty R.K. Általános Iskola által szervezett betlehemes jászolépítô verseny alkotásai. A kiállítás megnyitója: 2013. december 11. 16.00 Megtekinthetô: Vízkeresztig ADVENTI VÁSÁR A TEMPLOM TÉREN 2013. december 13-tól 24-ig Karácsonyi kézmûves termékek, népi játékok, különleges finomságok

Készüljünk együtt karácsony szent ünnepére!

Bôvebben: https://www.facebook.com/budaorsiadvent

2013. DECEMBER

7


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Karácsonyi udaörsön a római katolikus templomban már gyûjtik az adományokat, a Katolikus Karitász szervezésében.

B

És Budaörs is csatlakozott az Angyalka-programhoz, amit a Dévai Szent Ferenc Alapítvány (melyet Böjte Csaba neve fémjelez) minden Karácsonykor meghirdet, és melynek keretén belül célzottan jutnak el a karácsonyi ajándékcsomagok az adományozóktól fôként a nehéz sorsú erdélyi gyerekekhez. A program keretében ugyanis a gyermekotthonok lakói levelet írnak az Angyalkának, melyben röviden bemutatkoznak és megírják három karácsonyi kívánságukat. E három kívánságból az adományozók (az "Angyalkák") választhatnak egyet, melyet teljesítenek 5000-8000 forint körüli értéken. Mivel a nélkülözô gyerekek életében más értékkel bírnak bizonyos tárgyak, elôfordulhat, hogy mind a három kívánság igen csekély anyagi befektetéssel teljesíthetô (például színes ceruza, fésû és rágógumi). Ilyen esetben kérjük az Angyalkákat, hogy "egészítsék ki" a fent megjelölt értéktartományig az ajándékcsomagot. A csomagokat december 6-ig) kell összeállítani, majd leadni. A levelekért a jövôbeli-Angyalkák az alábbi elérhetôségeken jelentkezhetnek: Petrás Lilla: 06204521096, petras.lilla@gmail.com. Szakács Katalin:0670 570 5206 szoki@t-online.hu

adománygyûjtés

Országszerte nagyon sok helyen várják a különbözô civilszervezetek a rászoruló családok számára felajánlott karácsonyi ajándékokat: játékokat, könyveket, ruhanemût, tartós élelmiszert, édességet. idén is legalább akkora aktivitás lenne, mint néhány éve" - mondta az alapítvány elnöke, Dudás Zsanett. A program Szegedrôl mûködik, de az ország egész területére juttatnak az adományokból. Nagycsaládos egyesületeket, anyaotthonokat, rászoruló családo-

kat, árvaházakat, egyszóval bajban lévô gyermekeket támogatnak. Az alapítvány gyûjtôhelyére december 10-ig között személyesen vagy postán lehet eljuttatni a kisebbnagyobb dobozokban (akár direkt korcsoport számára összeszedve) még használható karácsonyra szánt ajándékoka. Bôvebb információ a www.matrixalapitvany.hu címen

A Buda-környéki látássérültek Közhasznú Egyesülete idén ismét kedveskedni szeretne a karácsonyi vásárok látogatóinak. Logójukkal ellátott bögréket, müzlistálakat, 1, 3 és 6 alkalmas masszázsbérleteket és karácsonyi díszeket kínálnak - kitûnô ajándék ötlet! Ahol biztos ott lesznek: Budaörsi Adventi Vásár, Illyés Gyula Gimnázium karácsonyi vására. Vásárlásukkal a vevôk az egyesület munkáját támogatják. Bôvebben: www.bulake.hu

Adj egy könyvet karácsonyra – ez a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány felhívása. A lakossággal és cégekkel együttmûködô támogatói programjuk több mint egy évtizede töretlenül sikeres és gyermekek tízezrei számára okozott már örömet. Persze szívesen veszik a plüssállatokat, társasjátékokat, építô kockákat, kisautókat is. "Az egész országból érkeztek könyvek, játékok. Volt, aki egy borítékba tette bele a könyvet és juttatta el hozzánk! Sôt egyre több könyvkiadó is csatlakozik elfekvô könyvek felajánlása révén. Szeretnénk, ha

8

2013. DECEMBER

vagy a 06-20-620-52-10 telefonszámon szerezhetô be. Személyesen minden hétköznap 10-17 óra között a 6726 Szeged, Fô Fasor 9. címen leadható az ajándéknak szánt szeretetcsomag, vagy a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Centerke Adományozó Központjának címére postán is feladható az adomány.

Idén is, immár negyedik alkalommal indította el a Tesco és az Ökumenikus Segélyszervezet azt az adománygyûjtô akciót, amely egészen december 31-ig tart a Tesco összes magyarországi üzletében, így természetesen Budaörsön is. A pénztáraknál kihelyezett 250 forintos kuponok megvásárlásával bárki csatlakozhat az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség mottójú, Országos Adventi Pénzadománygyûjtéséhez, és támogathatja a nélkülözô családokat segítô egész éves munkát. Az elsô évben több mint 7, 2011-ben pedig már 20 millió forint gyûlt össze, 2012-ben pedig a vásárlók rekordösszeget, összesen 54. 267.960 forintot adományoztak az adventi idôszakban. Idén a kuponok akár otthonról is adományozhatók, mivel a Tesco Online Bevásárlás oldalon keresztül is megvásárolhatók.


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

ETETET AA MIK MIKULÁSSAL! ULÁSSAL! ÜÜNNNNEEPPEELLJJÜÜKK AA SSZZEERRETETET

Jótékonysági hétvégét szervez a Kika 2013. december 7-8-i hétvége az ünnep, a szeretet és a jótékonyság jegyében fog telni, legalábbis a budaörsiek életében. A budaörsi Kika áruház jótékonysági gyûjtést szervez a Budaörsi Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ részére. A felajánlásokat mindenki részérôl várják, hiszen a központ olyan családokat segít vele közvetlenül, akiknek elképzelhetô, ez lesz az egyetlen ajándék idén a fa alatt. Az adományok átadásáért még az Igazi Finn Mikulás is eljön Budaörsre fô Manójával, hogy segíthessen.

A hétvége valódi különlegessége lesz, hogy december 8-án 10.3011.30-ig Joulupukki, az Igazi Finn Mikulás és fô Manója is eljön, hogy segíthessen a családokon, az Intersport mint a hétvége egyik fô támogatója, jóvoltából. Találkozhatunk vele a sportáruház elôtt, annak színpadán. Ugyanaznap 15 órától az Alma Együttes élô koncertjét is meghallgathatjuk. A hétvégén a Csodák Palotája újabb Fizika Show-kkal kápráztat el minket, valamint a hétvége állandó programjai: lufihajtogatás és arcfestés az

karácsonyi ajándékát: december 20-án három darab St. Martin lemezt sorsolunk ki a megfejtést beküldôk között!

i y n o s c á r a K íz játék kv

A KÉRDÉSEK: 1. Kivel énekel duettet a Karácsonyról St.Martin a legújabb, 21. lemezén? a., Szulák Andrea b., Tabatabai Nejad Flóra c., Szentmártoni Norman d., Nem énekel

A

hogy Király Ignáctól, a budaörsi Kika áruház igazgatójától megtudhattuk, azért döntöttek a mellett, hogy ez évi Mikulás Hétvégéjüket a jótékonyság mellé állítják, mert az áruház maximálisan a családok életének megkönnyítésén fáradozik egész évben. „Számunkra rendkívül fontos, hogy ne „csak” egy lakberendezési áruház legyünk az emberek szemében. Értéket képviselünk, szeretnénk tevôlegesen részt venni és jobbítani a gyerekek, szülôk, minden ember életében. A Budaörsi Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ egy olyan szervezet, amely évek óta küzd a már-már reményt vesztett családok életének könnyítésén. Ehhez a hétvégén így mi is hozzá tudunk járulni”- hallhattuk az igazgató urat. A gyermekjóléti központ intézményvezetôje, Károly Katalin rendkívül meghatódott a Kika megkeresésén, amely kapcsolat Budaörs önkormányzatának segítségével jött létre. „Elmondani sem tudom, mennyit jelent ez a mi és az

Nyerje meg

2. Hol lesz december 28-án St.Martin jubileumi koncertje?

általunk támogatott családok életében. Azért vagyunk nagyon hálásak az áruháznak, és minden leendô felajánlónak, mert olyan gyerekekhez tudjuk eljuttatni ôket, lekövethetô módon, akiknek valóban nem biztos, hogy más egyáltalán lesz a karácsonyfájuk alatt” mondta Katalin. Mint megtudtuk, az intézmény Budaörs, Pusztazámor és Sóskút rászoruló családjain tud célzottan segíteni, az ottani nehéz helyzetbe került gyermekes családok életét igyekeznek megkönnyíteni (honlapcímük elérhetô: http://bttszgysz.hu/).

étterem melletti gyerekjátszónál. Kézmûves foglalkozás (karácsonyi díszek készítése), tombola –értékes nyereményekért-, Intersport-KIKA 5 próba mindkét áruház területén elhelyezett pontokkal, mindkét nap 13.30-kor mese kvíz a gyerekeknek a Kika színpadán, Xbox-Kinect sarok a Microsoft jóvoltából. A két nap attól válik még varázslatosabbá, hogy a gyerekek elhozhatják a Kika karácsonyfájára a kívánságaikat, majd miután feltûzték ôket a fára, a Kika Mikulásával személyesen is megbeszélhetik, mit és miért szeretnének Karácsonyra.

A hétvége fellépôi: Alma Együttes, Csodák Palotája, Starlight Dance Company, BlackTime Tánciskola, Energy Dance Stúdió, Kiss László gitármûvész és Kissné Matkó Gabriella karácsonyi mûsora, Frutti Tánc és Sport Egyesület, Music Live kórus karácsonyi melódiákkal, Musztáng SE. Ha frissítôre vágyunk, a Pölöskei Szörp gondoskodik az Ízek Élményérôl. A programokról bôvebben itt tájékozódhatunk: http://www.kika.com/hu/aktualis-564/aktualis/.

a., Budapest Kongresszusi Központ b., Mátyás templom c., Aggteleki Cseppkôbarlang d., Uránia mozi

3. Hol él jelenleg St.Martin? a., Kaposvár b., Budapest c., Budaörs d., Szeged

A megfejtéseket itt megtalálja:

www.budaorsinaplo.hu, és ide várjuk: bnaplo@t-online.hu vagy Budaörsi Napló 2040 Budaörs, Szabadság út. 137. fsz.

Segítsünk a budaörsi Kikával együtt a rászoruló gyermekeken, családokon 2013. december 7-8-án! 2013. DECEMBER

9


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Karácsonyi csillag A belsô négyzetecske két sarkát ragasszuk össze, így ez egy apró alagutat alkot. Ehhez kell behajtani minden második csíkot egymásra, majd ezt is ragasztóval rögzítsük. (2. kép)

Egy A4-es lapot hajtsuk be a szomszédos oldalra, majd vágjuk le a szélét, hogy négyzetet kapjunk. A háromszög egyenes oldalától számítva 1,5 cm-es csíkokat vágunk úgy, hogy a csücskük ne találkozzon. (1.kép)

A készítése nem túl bonyolult, de mérettôl függôen akár egy órát is számíthatunk a munkára. Érdemes jó minôségû, nem túl kemény karton lapot választani, de kisebb méretben egyszerû nyomtatópapírból is szép lehet.

A lapot megfordítva a még szabad sarkokat ragasszuk össze a képen látható módon. (3.kép)

E

zeket egyenként egymáshoz ragasztjuk. Elôször az alsó csücsköket, ahol a csillag közepe lesz, ragasszuk össze, majd a külsô ragasztott csíkot is rögzítsük. Amint a ragasztó megszáradt, fel is akaszthatjuk a csillagunkat. Jó szórakozást! VIKA

10

2013. DECEMBER

Ha minden sarka rögzítésre került, készítsünk még öt ilyen hajtogatott csúcsot. (4. kép)


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Saját készítésû ajándék Újra elôtérbe kerülnek a szeretet ünnepén a saját magunk által készített ajándékok. S ez nagyon jó. De vajon mi az, aminek tényleg örül apa, anya vagy a nagymama? Mivel tudjuk felül múlni a tavalyi, saját magunk által készített meglepetést? Néhány ötlettel mi is segítünk.

ÜVEGFESTÉS

KÉZNYOMAT Nagyon egyszerû, mégis szép ajándék szülôknek, nagyszülôknek a gyerekek kéz- vagy lábnyomata a játékboltban kapható gipszben, vagy kiégethetô agyagban, tartósítható gyurmában. Amit azután ötletesen lehet színezni, díszíteni.

Az alapot – a lámpaburát vagy a vázát – meg kell venni hozzá, de utána már a kreativitásod dönti el, mit festesz vagy ragasztasz rá. Add bele a saját egyéniségedet, de vedd figyelembe azt is, milyen bútorok között él az, akinek ajándékként szánod!

NAPTÁR Milyen az, ha minden hónapot a családi fotókkal díszíted? Szerintem kedves. Aki egy kicsit ügyesebben bánik a számítógéppel és a nyomtatóval, maga is elkészítheti, de ma már a legtöbb fotós szaküzletben elérhetô szolgáltatásként. Mitôl más ez a naptár, mint amit készen vásárolsz meg? Természetesen a jól kiválogatott képektôl. A képekbôl lehet még leporellót vagy puzzle-t is csinálni, vagy akár mesekönyvszerû albumot. De ha a legjobbat felnagyítattod és bekerezeted, annak is örülni fognak.

EGYEDI ÉKSZEREK Gyöngyök, ásványok, damil vagy bôrszíj, esetleg fémszál – ha ezeket megveszed, különleges és egyedi láncot, karkötôt, fülbevalót készíthetsz belôlük. A látvány mellett érdemes figyelembe venni például azt is, hogy akinek szánod, milyen jegyben született, és annak megfelelô követ választani. De figyelj oda arra is,

hogy az illetô milyen ruházatot hord, és hogy az öltözéke konzervatív-e vagy feltûnôbb, bevállalós. Hiszen ha az utóbbi, te is bátran a szabadjára engedheted az ékszer elkészítésénél a fantáziádat.

LAKÁSDÍSZEK Gyertyatartó, poháralátét, asztali tolltartó, CD tartó, gyümölcsös kosár és megannyi apróság, ami hangulatosabbá teszi az otthonunkat. Mindezt egy lakásfelszerelési boltban készen is megvehetjük, de sokkal személyre szólóbb ajándék, ha mi magunk készítjük el. Kell hozzá persze némi kézügyesség, de ha olyannak szánjuk, aki valóban közel áll hozzánk, nem a ragasztást, a vágást vagy a festés minôségét fogja nézni, hanem az egyéniségünket, amit belevittünk az alkotás során.

ÉDESSÉGEK A saját készítésû édesség is kedves ajándék lehet, ha elég ötletes, és ha ünnephez méltó a csomagolása. Csinálj például birsalmasajtot, vond be csokoládémasszával és helyezd el egy formatervezett kisüvegbe, amire nyomtass saját címkét! De

2013. DECEMBER

ugyanezt megcsinálhatod néhány nagyon szép nyers körtével, almával, egzotikus gyümölccsel.

SAPKA, SÁL, KESZTYÛ Még hogy a sapka, sál, kesztyû az, amit utoljára adnál bárkinek? Egyetértek, ha nem az ô stílusa, nem az ô mérete, nem az ô színe, anyaga, ha azért vetted meg az utolsó pillanatban, mert akciós volt. Viszont nagyon egyedi és ötletes lehet, ha te találod ki a formáját, ha te magad kötöd meg, ha te magad válogatod öszsze gonddal a fonalakat, a mintát, és úgy állítod össze a kollekciót, hogy szemed elôtt lebeg annak az embernek az egyénisége, akinek szánod.

SAJÁT SZERZEMÉNY

Egy költô, egy író, egy zeneszerzô veszett el benned? Hozd elô most, Karácsonykor. De ha el is készült a nagy mû, még nem értél a munka végére. Készíts belôle egy szépen megtervezett füzetet, képeslapot vagy CD-t, és azon nyújtsd át a kedvesednek vagy anyának, apának. Hogy ne csalódj, saját szerzeményeddel csak olyan családtagot lepj meg, aki arra érdemes!

11


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

12

2013. DECEMBER


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

2013. DECEMBER

13


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

LI P KA E RIKA K A R Á C S O N Y I MENÜJ E

Az ünnepi vacsorához 1.)töltöttKarácsonyi kacsa: Ez egy nagyon egyszerû, de annál izgalmasabb és igazi ünnepi hangulatú recept. Veszünk egy 2-3 kg-os egész-, belsejétôl megtisztított kacsát. Az egészet bekenjük olajjal, hogy a fûszerek jól meg tudjanak tapadni rajta, majd szárnyas fûszersóval jól bedörzsöljük. A belsejét egy kevés ôrölt rozmaringgal még pluszban bekenem, így a belsôség ízét ez teljesen elveszi. Felkockázunk két-három nagy szem burgonyát, almát, lila hagymát, aszalt szilvát, aszalt barackot és ugyanazzal a fûszersóval és kevés olajjal összekeverjük. Ehhez a darabos „töltelékhez” teszünk még – a karácsonyi hangulatot fokozva – fenyômagot vagy durvára darabolt diót is. Az egészet beletöltjük a kacsa belsejébe és a tepsiben a kacsa köré, majd fóliával lefedve lassú tûzön kb. egy órát párolva sütjük. Majd leveszszük a fóliát és ropogósra sütjük. A fólia levétele után locsoljuk meg a húst a saját zsírjával. Csak kevés olajjal kenjük ki a tepsi alját a kezdetekkor, mivel a kacsa sok zsírt fog engedni. Mivel mind a köret-, mind a hús együtt sült, nagyon finom egységes, összeérett ízvilágot nyerünk a vacsorával.

2.) Töl t ött palacsinta: (EGYTÁLÉTEL) 4 FÔ RÉSZÉRE Könnyû és látványos étel, bár egy kicsit sok idôt vesz igénybe az elkészítése. Készítünk palacsinta tésztából kb. 6-8 db palacsintát. A tészta különlegessége abból fog állni, hogy nem édes palacsintát készítünk, hanem a tésztához fûszersót, tárkonyt, rozmaringot, vagy majorannát teszünk. Vigyázni kell ezekkel a fûszerekkel, mert aromás fûszerek lévén, ha túl sokat teszünk belôle a tésztához, akkor elviheti az egész étel íz világát.

A palacsintákhoz tölteléket készítünk. Ez többféle variáció is lehet, attól függôen, hogy inkább húsos, vagy inkább zöldséges ételt kívánunk készíteni. A húsos variációhoz vegyünk 20 dkg darált húst. Lehet pulyka-, sertés-, vagy marhahús. Ha sertéshússal készítjük a tölteléket, akkor tegyünk egy kis ôrölt majorannát a húshoz, ez jól illik a sertéshúshoz. Tetszés szerint pörkölt alapot készítünk, amelyhez hozzá tesszük a darált, vagy darabolt húst. Fûszerezzük és félkészre pároljuk az egészet. A töltelékkel a kész palacsintákat vastagon megtöltjük és hôálló üvegedénybe, vagy tepsibe egymás mellé rendezzük. Amennyiben nem húsos tölteléket készítünk, úgy többféle párolt zöldséget fûszerezve tölthetünk a palacsintákba és ezeket tesszük egymás mellé a tálban. Miután az edényben a palacsinták teljesen betöltötték a helyet, úgy készítünk egy tejfölös, fûszeres

szószt az alábbiak szerint, amivel leöntjük az egészet. Ezt a szószt úgy készítjük el, hogy veszünk egy nagydoboz tejfölt – a zsírtartalma tetszôleges -, hozzáadunk két vagy három tojást. Ez a tojás méretétôl is függ. A két tojás M-méretû tojásnál elegendô, és vesszük azokat a fûszereket vagy fûszersót, amivel a palacsintát és a tölteléket fûszereztük. (A tojás adja meg a szósz lazaságát és folyósabb állagát, de vigyázni kell, hogy mennyi szósz lesz belôle, mert sütés közben a tojás megdagad és kifolyik a tepsibôl.) A tejfölt a tojásokkal és a fûszersóval krémesre keverjük és a palacsintákra öntjük. A tepsi mehet a sütôbe és kb. 40 perc közepes lángon sütés után, amikor már kocsonyás lesz a tejfölös szósz, vastagon megszórjuk reszelt sajttal és addig sütjük, míg a sajt arany barnára megpirul. Nagyon látványos és finom egytálétel, amit nem csak ünnepi hangulatban érdemes kipróbálni.


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

AZ ELMARADHATATLAN SÜTEMÉNY:

Gesztenyés torta: Nálunk nem létezik Karácsony enélkül a sütemény nélkül, amelyet Édes Nagymamámtól tanultam. Nagyon könnyû és gyors elkészíteni és nagyon finom. Tekintve, hogy a karácsonyi készülôdésben a sütés-fôzést, az ajándékok csomagolását, a fenyôfa díszítését és a lakás csinosítását egyszerre kell megoldani, ezért fontos, hogy olyan ételeket varázsoljunk az asztalra, amihez nem kell egész nap a konyhában állni, de mégis mindenkit elvarázsol. Ez a sütemény is ilyen! Nálunk csak karácsonykor készül – ezzel is különlegessé téve a süteményt – és a lányom nagy kedvence.

Hozzávalók: Fél liter tej, 6 ek. Liszt, 20 dkg cukor, 1 cs. Gesztenyepüré, 15 dgk. Vaj és 1 üveg magozott meggy. A tejet, a lisztet és 10 dkg cukrot

ÉS KOCCINTANUNK IS KELL!

1.) Tojáslikör: Nem lehet teljes a Karácsony a különleges bódító likôrök nélkül. Ezeket az italokat már kb. egy-két héttel Karácsony elôtt el kell készítenünk, hogy megfelelôen öszszeérjenek az ízek az alkohollal és elérjék azt a hatást, ami varázslatossá teszi az ünnepet.

összekeverünk, felfôzzük és kihûtjük. Ez a keverék valójában a fôzött krémek alapja, amelyet bármilyen más krémhez, vagy margarinhoz adhatunk és kész torta krémet kapunk vele. A gesztenyepürét a másik 10 dkg. cukorral, a vajjal külön tálban simára, krémesre keverjük. Ezután a két krémet összekeverjük. A krém-tölteléket lehet variálni oly módon is, hogy nem gesztenyepürével készül, hanem vanília, vagy csokoládé pudingot keverünk össze a tejes-lisztes krémmel és ezzel töltjük meg a piskótát. Az idôspórolás érdekében készen vásárolható piskóta tekerccsel készítjük a süteményt, de vállalkozó szellemû otthoni cukrászok saját készítésû piskótával is készíthetik. A piskóta tekercsbe öntjük a krém

felét és magozott meggyel szórjuk meg az egészet. Majd rolád formába feltekerjük. A maradék krémmel a külsô felét is bekenjük a piskótának és magozott meggyel díszítjük a tetejét. Kis idôre hûtôbe tesszük, hogy a tészta és a krém összeérjen egymás-

sal. Ajánlatos az esti vacsorához ezt a süteményt már reggel elkészíteni, hogy legyen ideje a süteménynek öszszeérni. Nem szükséges elôzô nap megcsinálni, mert akkor már egy kicsit megszikkadhat a krém és nem kelti a frissen készített hatást.

2.) Mogyorólikör:

A tejet felfôzzük, de nem forraljuk fel és hagyjuk kihûlni. A tejszínt, a kihûlt tejjel és a cukorral összekeverjük, majd hozzáadjuk a wishkyt és végül a mogyoró pudingport. Az egészet jól összekeverjük és egy-két hétig állni hagyjuk. Ezt is idônként meg kell keverni, hogy ne sûrûsödjön be. Hasonló italt kapunk, mint a Bailey’s likör. A likôrök készítésénél és fogyasztásánál fontos, hogy két hét után túl sokáig ne tároljuk, mert a tojás is és a tejszín is „kényes” hozzávaló és hónapokig nem tárolhatóak ezek az italok. A Karácsonyi ünnepi asztalnál igazi élmény lesz azzal az itallal köszönteni egymást, amelyet magunk készítettünk és ezzel levesszük a Családot a lábáról.

Kedves Barátnômtôl tanultam ezt a receptet, akivel mindig jókat beszélgettünk és nevetgéltünk a készítése-, és késôbb a karácsonyi ünnepek alatt ezt iszogatva.

Hozzávalók: fél liter tejszín (nem fôzôtejszín!), 2 dl tej, 40-45-50 dkg cukor (ki mennyire édesszájú), 2 dl wishky, 1 cs. Mogyoró pudingpor.

Hozzávalók: 6 db tojássárgája, 35 dkg cukor, 1 cs. Vaníliás cukor, fél liter tej, 3 dl szesz. (én általában ízesítetlen vodkát használok ilyenkor. A pálinka is jó lehet, bár az a saját ízével változtathat az eredeti likôr ízén és más eredmény születik.) A tejet felforraljuk és kihûtjük. A 6 db tojássárgáját, a cukrot és a vaníliás cukrot jól kikeverjük, majd lassan hozzáadjuk a kihûlt tejet. Jól összerázzuk és hozzáadjuk a 3 dl alkoholt. Fontos, hogy rázni kell a tejet és nem keverni, mert rázás közben habosodik és levegôs lesz, amitôl könnyû krémes állagot kapunk. Két hétig kell állnia hûtôben, de kétnaponta át kell szûrni és felrázni, hogy ne sûrûsödjön be az ital. 2013. DECEMBER

15


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Megvásárolható a biopiacokon és a Budaörsi Napló szerkesztôségében

Szabadság út 137. fsz.

Békésés,sibokerldbeogn gkaazdráacsgonyt, új esztendôt kívánunk! A Szent Jobb Gyógyszertár az Auchan áruházban Cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. Telefon: 23-428-100 Nyitva tartás: hétfôtôl szombatig 9-21 óráig, vasárnap 9-20 óráig

16

2013. DECEMBER


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

„ KE L L E GY N A P , A M I C S A K A TIÉD…”

Szépség, egészség és stílus Napjaink rohanó világában fontos a magabiztosság, amelynek köszönhetôen jól érezhetjük magunkat a bôrünkben és érvényesülhetünk a világban. Magabiztosságot adhat – sok minden mellett – a szépség, az egészség és a stílus. A Collective Designer Team ezt hivatott elôsegíteni.

˝H

avonta egyszer legyen egy nap, ami csak a tiéd!” – hangzik a C.D.T. mottója, amit már a szalonba belépve igazol a környezet. A futószalagszerû kiszolgálás helyett itt elsôdleges a lazítás. A Collective Designer Team egy családias, klubszerûen mûködô vállalkozás. „A szalon megvalósításának ötlete a saját életvitelembôl ered. Minden hónapban kell egy olyan nap, amikor nem csörög a telefon, nincs rohanás és a gyerekre a mama vigyáz. A teljes feltöltôdés érdekében nálunk a vendégek egy helyen megtalálják a fodrászatot, kozmetikát, sminket, manikûrt és pedikûrt, valamint gyógyászati kezeléseket, mint a masszázs, testkezelés, rehabilitáció. Minden szolgáltatást ötvöztünk egy kicsit a spa kezelések élményével” – mondta Szeghalmi Anita, aki három éve alapította a Szeghalmi Anita Sminkiskolát, majd a Collective Designer Team Kft.-t.

majd vendéglátó vállalkozói végzettséget a családi vállalkozás miatt szereztem. Itt tanultam meg a vállalkozás felépítését, az üzletpolika és a marketing alapjait. 21 évesen már a saját vállalkozásomban dolgoztam.” „Kollégáinknál is nagy hangsúlyt fektetünk a tanulásra és a KEDVEZMÉNYEK rendszeres megTörzsvendégek számára 10,20, illetve újulásra. Emel30%-os kedvezményt biztosítanak. A lett mi magunk is C.D.T. online felületén rendszeres tartunk képzésekuponakciók találhatók. A kuponok ket, ingyenes olyan szolgáltatásokat tartalmaznak, életmód-, stílusamelyek a „hétköznapokban” nincsenek és egészségtaa szalon kínálatában. nácsadást nyújtunk bárkinek. Vallom, hogy minden nô csodálatos vat világába. Soha nem volt célom, valamiért, mindegy, hogy honnan s ezután se lesz meghódítani a divat érkezett, merre tart, vagy milyen a nagy világát, de teret kívánok, szekülseje. A nôi nem végtelen szere- retnék, „akarok” birtokolni benne, tete és tisztelete hozott engem a di- ami a miénk” – fogalmazott Szeghalmi Anita. „Végül is mi a titka, hogy ilyen kellemes hangulata van a helyMINDEN EGYMÁSRA ÉPÜL nek? Mindig szem elôtt tartom, A szalonban minden egymásra épül, hiszen egy jó fotózás hogy az alkalmazottaim jól érezalapja a kiváló frizura, smink, stílus és öltözék. Vágás, festés, zék magukat, hiszen akkor tudápolás, a legújabb anyagokkal a mai trendek szerint. A kéz- és nak kiemelkedô teljesítményt lábápoláshoz a Crystal Nails minôségi termékeit használják. A nyújtani. Nem csak a szalon szépmasszázsszalonban gyógy-, sport- és spakezelésekkel, rehabilségét élvezik a vendégek, hanem a itációs kezelésekkel, életmód tanácsadással várják a kollegáim nyugalmát és kiegyenvendégeket. A szalonon belül egy kis beauty shop is megtalálsúlyozottságát is. Egy hónapban ható, ahol az itt használt termékeket lakossági kiszerelésben is egyszer van egy nap, amikor zármeg lehet vásárolni. A varrodában készült minden darab egyeva tartunk. Ez egy fizetett szabaddi tervezésû., egyes ruhákra még a gombokat is kézzel készítik. nap. Akkor egymással foglalkoSokan nem hinnék, hogy egy igényes, stílusos kép zunk. Sokat beszélgetünk, magánmegszületéséig milyen hosszú út vezet. Megtervezni a kép dolgokról és a cég jövôképérôl is. mondanivalóját, beszerezni a kellékeket, ruhákat, ékszereket. Jókat eszünk, iszunk. Hiszen, neÉrteni és érezni, hogy a megrendelô mit szeretne. Mert a kép künk is ugyanolyan fontos, hogy örök, egy pillanat emléke... soha meg nem ismételhetô. egy hónapban egyszer legyen egy nap, ami csak a miénk.”

Az elôzmény, hogy 18 évesen ismerkedett meg a sminkes szakmával és fotózásokon, divatbemutatókon dolgozott. Ez adta az ötletet, hogy a sminkelés mellé megtanulja a fotózást is. Majd a divatvilág annyira inspirálta, hogy végül belevágott egy komplex szolgáltatás kialakításába. Megalapította hát és megnyitotta Budaörsön az Otthon közben a Szépség, Egészség és Stílus Szalont. Ugyanott saját varrodát nyitott, melyben a kisebb nagyobb átalakításokon, javításokon kívül Almian Couture néven saját ruhamárka tervezése és kivitelezése zajlik. A szalon és a varroda mellett a saját, bérelhetô fotóstúdió pedig fotózásoknak, klippforgatásoknak ad otthont. Hostess, modell és statiszta ügynökséggel kiegészítve, mára a divatvilágban a C.D.T. minden fontos területen jelen van. „14 éves korom óta dolgozom. Az érettségit is munka mellett szereztem meg. Folyamatosan képzem magam, 12 szakmám van, többek között nôiruha-készítô, szabász. A ruhatervezés sokáig csak hobbiként érdekelt. Vendéglátó üzletvezetô,

Collective Designer Team • www.cdthungary.com • iroda@cdthungary.com • 0620 579 6766 • 2040 Budaörs, Otthon köz. 2013. DECEMBER

17


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

DI A TTOS DIVVA OSA AN N ÉÉSS JJÓ ÓKKEED DVVÛ ÛEEN N TÉLEN TÉLEN IS IS

a Premier Outlettel A napsütést sajnos elfelejthetjük egy idôre, a tél végérvényesen beköszöntött. Azonban, ha kicsit odafigyelünk az öltözködésünkre, a megfázást és a rosszkedvet is el tudjuk kerülni. A meleg, ugyanakkor stílusosan vidám ruhák lelôhelye a Premier Outlet, ahol az árak sem terhelik meg a pénztárcánkat. Ráadásul a szép ruhának karácsonyi ajándékként is mindenki örül!

Karvázy ptika - szemüvegkészítés, javítás - speciális lencsék számítógéphez, vezetéshez, sportoláshoz - kontaktlencsék, ápolószerek nagy választékban - multifocalis lencsék - fényre sötétedô üveg és mûanyag - vékonyított lencsék

H

a az évszakváltás miatt fel kell újítanunk a ruhatárunkat, érdemes olyan darabokat választani, amelyek nem csak a zimankótól védenek, hanem a rosszkedvtôl is. Egy-egy igényes, jól megválasztott téli holmi viselésével még a mínuszokban is csinosnak, magabiztosnak érezhetjük magunkat, így jó eséllyel elkerül minket a depresszió. Nem véletlen, hogy a szép ruha az egyik legnépszerûbb karácsonyi ajándék! Ugyanakkor decemberben egyáltalán nem mindegy, hogy mire mennyit költünk, hiszen a karácsonyi készülôdés jócskán kimeríti a kereteket. A Premier Outlet kedvezményes ajánlatai között azonban mindenki megtalálhatja a hozzá illô ruhadarabokat. És hogy mi is a divat 2013 telén? Meleg, kötött pulóverek nagy választéka vár mindenkit a Mango Outletben, ahol a jó minôség mellett az árak is hihetetlenül kedvezôek.A téli komorságot pedig nyugodtan elfelejthetjük, hiszen a klasszikus feketét most igazán trendi kellemes pasztellel, például babarózsaszínnel keverni. Ráadásként egy divatos nyaklánc vagy feltûnô fülbevaló feldobja az egész megjelenésünket. Érdemes betérni az outletközpont újonnan nyílt Claire’s üzletébe, ahol már párszáz forintért találhatunk

OPTIKAI SZAKÜZLET

5000 Ft-os vásárlási utalvány JANUÁR 31-IG SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN

2040 Budaörs, Szabadság út 56. (CBA mellett) Nyitva tartás: h.-p. 10-18-ig Tel.: 06 23 440-500

18

2013. DECEMBER

a stílusunknak megfelelô ékszereket. Egyes termékekért 10 darab vásárlása esetén csak 3000 Ft-ot kell fizetni. Kabátból pedig érdemes beszerezni egy meleg, vakítóan fehér darabot, a Helly Hansen üzletbôl. Most tényleg megéri egy kis melegséget csempészni a ruhatárunkba, hiszen a Premier Outletben a belvárosi üzletek árának töredékért, állandó 30-70%-os kedvezmények mellett vásárolhatunk, akár magunknak, akár szeretteinknek okozva ezzel örömet.


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Hasznos ügyvédi tanácsok A karácsonyi idõszakban a vásárlók aktivitása megnõ, mindenki szeretne a legjobb áron a legötletesebb, legjobb minõségû termékekhez hozzájutni. A vásárlási dömpinget azonban a panaszdömping követi. Tájékozódjunk, legyünk figyelmesek. Íme néhány gyakorlati jótanács:

P

róbáljuk ki a terméket a vásárlás után! Akkor is ellenõrizni kell a termék minõségét, mûködõképességét, ha egyébként ajándékba vettük. Gondoljunk csak bele, milyen kínos, ha az átadott ajándék nem

mûködik vagy hibás. Az ajándékokat legtöbbször nem egy két nappal karácsony elõtt vesszük meg, ami gondot okozhat a kicseréléskor. Tehát a ruhanemût próbáljuk fel, a mûszaki cikket csomagoljuk ki, ellenõrizzük a tartozékokat és mûködtessük is rövid ideig a vásárlást követõen, hogy probléma esetén minél hamarabb visszavihessük a terméket a boltba. Tartós fogyasztási cikkek esetében ez nagyon fontos, hiszen 3 napon belül a kereskedõ a hibás terméket automatikusan köteles kicserélni, feltéve, hogy a hiba a rendeltetésszerû használatot akadályozza. A számlát és a garanciapapírokat mindig õrizzük meg! Nyilvánvaló, hogy a blokkot vagy számlát nem adjuk át az ajándékkal együtt, azonban mindenképpen õrizzük azt meg. A garancialevelet érdemes az ajándékkal együtt átadni. Nagyon figyeljünk a csomagoláskor! Évrõl évre találkozom egy-egy olyan

esettel, hogy a vásárolt ékszer, mely kis díszdobozt, majd csomagolást kap a vásárlás helyén, átadáskor hiányzik a dobozból. Mondani sem kell, milyen kínos az ilyen eset, ráadásul ilyenkor igen drága csecsebecsékrõl van szó. Természetesen, ha ilyen elõfordul, azonnal menjünk vissza az üzletbe és lépjünk fel kellõ határozottsággal. Az általam ismert esetek jól végzõdtek: leltárellenõrzés történt, vagy eleve eltették az ottmaradt értéket, mert észlelték a hibát. Ha a csomagolást közvetlenül megelõzõen vetünk még egy pillantást az ékszerre, a kellemetlenség elkerülhetõ. Internetes vásárláskor ellenõrizzük az eladó céget! Elõfordul, hogy a webshop csak a karácsonyi idõszakra lett létrehozva, külföldi, vagy nem mûködõ céget takar, még akkor is, ha “.hu” végzõdésû a honlapja. Ezért fontos, hogy mielõtt rendelünk, gyõzõdjünk meg arról, hogy melyik céggel lépünk éppen kapcsolatba. Ha semmilyen cégadatot nem találunk a honlapon, amit

akár az e-cegjegyzek.hu oldalon leellenõrizhetnénk, akkor inkább ne válasszuk az adott céget. Figyeljünk az automatikusan bejelölt, extra díjas szolgáltatásokra is. Elõfordulnak adathalász honlapok. Ezek ellen legjobb megoldás, ha egy olyan bankkártyával fizetünk, melyen nincs sok pénz, esetleg csak az ilyen vásárlásokra használjuk. Ha lehetséges, válasszuk az utánvétes fizetést. Ha az áru nem jön meg, az még így is nagyon bosszantó lehet, de legalább nem ér minket anyagi kár. Végezetül, de nem utolsósorban használjuk bátran a vásárlók könyvét! A boltokban a vásárlók könyvének külön kérés nélkül is hozzáférhetõnek kell lennie, illetõleg nem szabad a vásárlót a vásárlók könyvébe bejegyzésrõl lebeszélni, rá nyomást gyakorolni. A bejegyzésnek minden esetben következménye van, hiszen a panaszokat 30 napon belül meg kell vizsgálni és a vásárlót az eredményrõl tájékoztatni szükséges. DR MORAVCSIK KRISZTINA

Minden kedves Olvasónak békés, áldott ünnekepet kívánok! alálkozunk az Új Esztendõben! Impresszum: Karácsonyi Tippek • A Budaôrsi Napló melléklete Felelôs kiadó a Bt. ügyvezetôje • Szerkesztô: Eller Erzsébet • Hirdetések: Eller Mária, Tel.: 06 30 999 1216 • Tervezés: Kaszás Zoltán Kiadó: Budaörsi Napló Bt. • Szerk.: 2040 Budaôrs, Szabadság út 137. Tel./fax: 06 23 424 862 • E-mail: bnaplo@t-online.hu Nyomás: ModulArt • ISSN 1216 - 1985

20

2013. DECEMBER


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

2013. DECEMBER

21


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

22

2013. DECEMBER


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Szabad az Istent dicsérni? Luca naptól karácsonyig Ahogyan nézem az unokámat, gyermekkorom karácsonyi emlékei idézõdnek fel bennem. Csodálatos emlékképek, amelyeket dédelgetve õrzök lelkem legmélyén. Ezekrõl kezdek el mesélni az unokámnak. A Luca Napról, amellyel tulajdonképpen a Karácsonyt kezdtük el várni a faluban. Ez a nap – mint tudjuk - december13-ra esik és nagyon fontos népszokások fûzõdnek hozzá. Ezen a jeles napon kezdték el a hozzáértõk faragni a Luca-széket, amelynek karácsonyig el kellett készülnie azért, hogy Szent este - az éjféli misén - erre a székre felállva megláthassák a „boszorkányt” az arra kíváncsiak. A gyerekek számára azonban nem a Luca-szék, hanem az esti események miatt volt izgalmas ez a nap. December közepe táján már korán esteledik, besötétedik és ez a koraest kissé titokzatos. A gyerekek és a fiatalok közül ekkor többen „lucázni” indultak. Kisebb csapatokba verõdtek,

Szemben ülök az unokámmal és nézem, amint kis kezével bátran szabja, nyírja a vékony kartonpapírt. - Mi lesz ebbõl? – kérdezem. - Karácsonyi ajándék anyának és apának – válaszolja, miközben fel sem néz a papírról. Apró kosárkák készülnek el a papírból, amelyeket nagy hozzáértéssel elkezd díszíteni. Arcocskája kipirul, teljesen belefeledkezik a munkába. morzsolt kukoricát (tengerit) vettek magukhoz, és akinek volt egy jó karikás ostora azt is vitte magával. Járták a gyéren megvilágított földutakat a csontkeménnyé fagyott sáron, mert az utcák akkoriban még nem voltak aszfaltosak. A házak ablakából azonban már villanyfény szûrõdött ki és a „lucázók” egy-egy marék tengeri szemmel dobálták meg az ablakokat, amelyekben a tengeri szemek semmilyen kárt nem okoztak. Dobálás közben néhányan ostorral „csergettek”. Ezek a hagyományok a jövõbeni eredményes állattenyésztést, a jó bevételt elõsegítendõ maradtak fenn még ak-

koriban a falunkban és mi gyerekek nagyon vártuk ezeket a varázslatos „Luca napi” eseményeket.

Karácsonyi ” kántálás”

„Luca napi” kalandban jómagam nemigen vettem részt. Ám karácsony Szent estéjén a szintén hagyományokon alapuló „kántálásban” évrõl-évre aktív résztvevõ voltam. Az otthoni karácsonyi gyertyagyújtás után, kisgyermekként a szüleinkkel kézen fogva indultunk nagyszüleinkhez, hogy együtt töltsük el az ünnepi estét. Megérkezve hozzájuk, az ablak elé álltunk.

2013. DECEMBER

- Szabad az Isten dicsérni?- kiabáltunk be az ablakon, mi a gyermekek. Szabad… – hangzott a jól érthetõ válasz a szobából, és a szüleinkkel együtt karácsonyi dalokat kezdtünk énekelni. „Mennybõl az angyal…; Krisztus urunknak áldott születésén…” kezdetû énekek azok, amelyeket ma is szívesen éneklünk a családban karácsony Szent estéjén. Aztán megnyílt az ajtó és mi átöleltük, szeretettel köszöntöttük nagyszüleinket, átadva a szerény karácsonyi ajándékokat. Nagymama hamarosan az asztalra tette a saját dagasztású tésztából sütött puha, illatozó mákos és diós kalácsot, mert Õ így nevezte ezeket. Mi, gyermekek ezt az ünnepi pillanatot már alig vártuk. A húsleves és a töltött káposzta sem maradt el a karácsonyi asztalról, amely körül mindnyájan ültünk. Vacsora közben a felnõttek beszélgettek, és mi szájtátva hallgattuk õket. Akkor még nem volt televízió… JÁSZAI HEGEDÛS MÁRIA

23


2013 Karácsonyi különszám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you