Page 1

Ven dég látá MEL s LÉLK

TAN ÁCS ADÓ

ETT EL

XXII. évfolyam 08. szám

Építészeti értékeinkrôl

4. oldal

Podmaniczky-díjat kapott Csík Edina fôépítész

KÖVETKEZÔ

LAPSZÁMUNK

2013. augusztus

U19 kézilabda VB

Szabadság út 141.

A díszes megnyító után az elsô két meccsét a magyar válogatott fölényesen megnyerte

Nyitva: MINDEN NAP 20 ÓRÁIG PÉNTEK, SZOMBAT 24 ÓRÁIG

13. oldal

SZEPTEMBER KÖZEPÉN JELENIK MEG!

Mind en ol dalon helyi h és in írek form ációk !


Metróvas

Betonacél-feldolgozó és Kereskedelmi Kft. — Betonacél-értékesítés szálban — Betonacélvágás, hajlítás — Betonacélháló-értékesítés 111 7 B u d a p e s t , H u n y a d i J á n o s u . 1 6 2 . Te l . / f a x : 2 0 4 - 2 8 7 7 , 0 6 ( 3 0 ) 9 3 3 4 - 9 3 2

DAKO Kft.

BETON — — — —

Betoneladás Betonszivattyúzás Betonszállítás Betontermékek (járdalap, szegélykô stb.)

2040 Budaörs, Nádas u. 1. Tel./fax: 06 (23) 430-420 Tel.: 06 (30) 9414-714


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

M I ÉR T OLY AN SOK AZ A 1 7 6 K ILOMÉT ER?

Ózdon a csapok csak csöpögtek Budaörs és Ózd távolsága mindössze 176 kilométer. És több mint ötven év? Vagy nem is idôben, hanem a szemléletben van szakadéknyi különbség?

Nézem, ahogy a Patkó utcai buszmegállóban a víz permetezi a füvet és a virágokat. Egy fiatal pár készakarva úgy áll, hogy egy kicsit ôket is érje a frissítô pára. A Templom téren és a buszvégállomásnál a kánikulai napokban félliteres ásványvizes palackokat osztogatnak. Jó dolog, és ha belegondolok, ott van mindkét helyen a város címerével a közkút is, ahonnan jó minôségû ivóvíz folyik. Nincs idôm azonban ezen morfondírozni, mert a hírekben egyre csak azt hallom, hogy az ózdi önkormányzat a romatelepen, a szegények lakta ne-

gyedben elzárta illetve egészen kis áteresztô képességûre csökkentette az utcai vízcsapokat. Mondván, hogy az ott élôk, akik nem fizetnek a vízfogyasztásért, ne pancsoljanak – ezt a szót a közben nyaralni utazó polgármester használta többször is , és ne pazaroljanak. Ne mossák vele az autóikat, és ne töltsék fel a medencéiket. (Ez már önmagában röhejes...) A tikkasztó hôségében vonták meg tôlük az éltetô vizet. S hiába volt a felzúdulás országszerte, sôt még a BBC is beszámolt róla, e sorok írásakor az ózdi városvezetés még mindig nem egyértelmûen és véglegesen vonta vissza az ostoba és embertelen határozatát, amiért a csapok csak csöpögtek. A Föld nagyon sok országában szomjaznak az emberek, mert nem jut el hozzájuk a vezetékes víz. Nálunk nincs ilyen gond, sôt bizony ivóvízzel öblítjük le a wc-t is, mert a

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

vezetékes rendszer így épült ki. Akkor miért is mesterségesen gerjesztjük a bajokat? Nem vagyok bosszúálló típus, de az ózdi képviselôknél elzárnám otthon a vizet, hogy próbálják ki, milyen a közkútból hordani. Gyerekkoromban is itt Budaörsön laktam, nem messze a Templomtól, és a hatvanas években nálunk

sem volt még bevezetve a víz, ahogy a szomszédok többségénél sem. Mára nem csak a víz van bevezetve szinte a teljes városban (a Frankhegyet most hagyjuk, az egy külön történet!), hanem a csatornázás is megoldott. De ötven éve mi is a kútról hordtuk a vizet. Amibôl általában – ha éppen nem volt természetes nyomáscsökkenés - rendesen folyt. A kút sem volt messze, alig húsz méterre kettô is. De fárasztó volt, hogy többször kellett fordulni a kannákkal, mire megtelt a fürdéshez, mosáshoz a nagylavór… A Fôvárosi Vízmûvek szakembere – mi is onnan kapjuk a vizet – a legnagyobb melegben azt nyilatkozta, hogy nem kell korlátozásra számítani. Nem is került rá sor. És Ózd és Budaörs között a távolság mindössze 167 kilométer! Meg mintegy ötven év? Vagy egészen más mértékegységben kellene mérni? EE

2013. AUGUSZTUS

3


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A R É G I É S A Z Ú J ILLESZK EDÉSE A HELY I ÉPÍTÉSZETBEN

Budaörsi látkép Azt, hogy a településrendezés és az építészet közügy, sokan nem veszik tudomásul. Szerintük magánügy – mondja kérdéseinkre válaszolva Csík Edina fôépítész. Ebbôl van azután konfliktus a hivatal és az építkezni kívánó lakosok között. Beszélgettünk vele városképrôl, építészeti stílusról és többek között a tervtanács munkájáról is, amirôl szerinte kevés szó esik. A hír igaz, a Város- és Faluvédôk Szövetsége (mely két éve Budaörsön tartotta éves konferenciáját, tavaly pedig az ifjúsági tagozata táborozott nálunk) Podmaniczky-díjat adományozott július 11-én Csík Edinának, Budaörs fôépítészének, az épített környezet védelme érdekében. Ezt a díjat ugyan viszonylag sokan megkapják, ám ritkán hivatali vezetôk, jellemzôen civilek. A javaslattevô ez esetben is egy civil szervezet, a Budaörsi Városvédô Egyesület volt. Budaörs inkább ismert arról, hogy modern nagyáruházak és irodaparkok épülnek itt, mint a régi, megóvott épületeirôl. Sokan attól félnek, hogy a város elveszíti a régi arculatát. Mégis mit gondol, ennek ellenére miért javasolták a városvédôk önt a Podmaniczky-díjra? - Mert pont azért dolgozunk, hogy Budaörs ne veszítse el a régi arculatát. Természetesen nem az autópálya mentén lévô területrôl van szó, ahol az áruházak vannak, hiszen ott régen mocsár volt, hanem az óvárosról és a Kôhegyrôl. Ahol számtalan védett épületünk van – a számuk idén májusban megkétszerezôdött -, és a helyi értékvédelem napi szinten a munkánk része. Most például annak a jogszabályi hátterét keressük, hogy a tavaly végzett kutató munka után frissen megjelölt, belsô értékeket rejtô, régi, de nem mûemlék épületek esetében

4

2013. AUGUSZTUS

milyen módon tudjuk a tulajdonosokat rábírni ezen értékek felszínre hozására, amikor át akarják alakítani. Évekig tartó feladat ez egy-egy épület kapcsán, aminek során mindig több szakember dolgozik együtt. Aminek örülök, hogy az idén a régi épületek helyreállítására több pénz áll rendelkezésre, mint az elmúlt években, mivel a korábbi 15 milliós forintos keret - ami átmenetileg meg is szûnt - 2013-ban 50 millió forintra növekedett. Ebbôl eddig 40 millió forintot szabadított fel a céltartalék alól a képviselôtestület, hogy év végére is maradjon. Egyelôre három támogatást igénylô pályázat jött be, de októberben újra kiírjuk, és remélhetôen akkor még többen felfigyelnek majd a lehetôségre. Ez úton is kérem, hogy éljenek vele, mert ablakcserékre, komplett homlokzat kialakítására, restaurátori munkákra és sok egyébre igénybe lehet venni, sôt, a tervezést is tudjuk segíteni. Természetesen némi önrész szükséges. A Kôhegy és az óváros esetében is komoly lakossági ellenállásba ütközött az önkormányzat rendezési, tervezési, arculatmegôrzô elképzelése. A Kôhegyre

ennek ellenére sikerült elfogadtatni az új, korlátozó építészeti szabályozást, de az óváros esetében meghiúsult a városrész rehabilitációja. Mi lesz a következô lépés? - Az óvárosban a tervezett sétáló utcát támadták néhányan, a nélkül viszont támogatta a lakosság a terveket. Azaz a gyógyszertár épületének a helyreállítását, a Zichy-major kulturális központtá alakítását, a Templom téri épületek homlokzatának a felújítását. Tehát ezeket megvalósítjuk. Illetve új dolog, ami közlekedés-technikai átalakítással is járhat majd, hogy az 1-es fôutat és a Károly király utat az államtól

megkapjuk önkormányzati fenntartásba, és így végre meg tudjuk oldani a forgalomcsillapítást a Templom téren. Erre a tanulmányterv már elkészült. A parkolási gondok megoldására egy mélygarázst tervezünk ide. No és talán a legfontosabb, hogy újra önkormányzati tulajdonban van az egykori iskola majd évtizedeken át Posta épülete, aminek a funkciójára testületi határozat még nem született, de biztos, hogy kulturális célra alakítjuk át. A Városfejlesztési Kft. írt ki egy pályázatot hasznosítási tanulmány illetve felmérés készítésére, és várjuk ôszre magát a kész munkát.


Gazdaság

Oktatás

Egészség

A TERVEZÉS NEM ÁLLT LE Sokakat lelombozott, az Ifjúság utcai lakók pedig fellégeztek, hogy elôttük nem lesz Bárka, nem épül új közpark. Azóta a képviselôtestület Kamaraerdôt szemelte ki a komplex felnôtt játszótér helyszínéül, így most újra kezdôdik a tervezés. De Csík Edina fôépítész szerint valamit egészen biztosan kezdeni kell majd az Ifjúság utcában is a szabad területtel. Ezért kéri a lakótelepen élôket, hogy azok is jöjjenek el a lakossági fórumokra, akik szeretnék, ha a városrész gazdagodna az új létesítményekkel, akik támogatják a fejlesztési terveket!!! A tervezett kutyafuttató azonban úgy tûnik, sehol nem kívánatos. Miközben sehol nincs Budaörsön körbekerített, kijelölt hely a rengeteg, lakásban tartott kutyának, és így a szokásjog alapján használt területeken állandóak a többi lakossal a viták, sôt, olykor a kutyások egymás közötti napi konfliktusok. Ezen is változtatni szeretnének – mondja a fôépítész –, a hivatal most futja az újabb köröket, hogy hol lehetne a futtatót, a kutyajátszóteret elhelyezni. További tervezett beruházások: két óvoda épül az idén. A Kincskeresô óvoda (a Szabadság úton) jelentôsen bôvül. Az új pedig a Rózsa utcai iskola sportpályájának a helyén lesz, a Farkasréti úti óvoda mellett. Hosszabb távon ott folytatódik majd az új óvoda épülete. Folyik a Fecske ház tervezése, a fiatal párok lakásproblémájának a megoldására. A tervezett helyszín a Terraparkban, a Puskás Tivadar utcában a meglévô szociális bérház mögötti terület. Hogy mikor lesz kész, az a képviselô-testület döntésén (is) múlik, ami igen bizonytalan. Napirenden van a buszvégállomás átépítése és a környezetének a rendezése. Az Árpád utcai, felzárkóztató iskola átépítésének a tervei is készen vannak. Az idén valószínûleg már nem kezdôdik meg a kivitelezés, bár a többségében sérült gyerekek oktatása jelenleg méltatlan körülmények között folyik. Orvosi rendelô terve készült el a Farkasréti út 53. alá, de arról sincs még döntés, hogy ki költözhet majd ide be. Új sportlétesítmények tervezése is megkezdôdött, állami pályázatokon nyert pénzforrásnak köszönhetôen: a Herman Ottó iskola területén lesz egy új komplexum. Továbbá megújulhat a futballpálya az Árok utcában, új lelátókkal, öltözôkkel. Illetve új mûfüves pályák lesznek az Illyés udvarán és Kamaraerdôben. Bár a fôépítész nem erôsítette meg, de információnk szerint a képviselôtestület jóváhagyta, hogy Kamaraerdôben hulladékgyûjtô udvar létesüljön. Eredetileg egy nagyobb osztályozót terveztek a Méhecske utcába, de a lakosság tiltakozása miatt lekerült a napirendrôl. A jelenlegi elképzelés szerint a helyszín maradna, de a hulladékgyûjtô nagyságrendekkel kisebb lenne.

Anélkül, hogy valamennyi régi budaörsi épületet sorra vennénk, most készül egy cikksorozatunk arról a kamaraerdei árvaházról, amit egy lelkes helytörténész nemrég fedezett fel. Ezzel az épülettel mi a terve az önkormányzatnak? - A Beregszászi utca 38. szám alatti házról van szó, amit még a hetvenes években daraboltak fel lakások-

ra, és a lakástörvénnyel az 1990-es években el is kellett adnunk a benne lakóknak. Eddig a szemrevételezésen vagyunk túl, mert felmerült az ötlet, hogy alakuljon vissza iskolává, de a visszavásárlás költségeinek a becslése még csak most készül. A város új épületei, mint a városháza, az uszoda vagy az 1es iskola, mennyiben illeszked-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

Helytörténet

nek bele a városképbe? Mi is megírtuk, hogy ezek komoly építészeti elismeréseket kaptak, mégis, sok ember érzi azt, hogy túl modernek. - A 21. századi épületeknek nem kell jellegében az elmúlt századok stílusához illeszkedniük – legalábbis szerintem. Tény, hogy ez egy örök vita a szakma és a közvélemény között. De vajon miért lenne szebb egy régieskedô, eklektizáló, klasszicista új épület, mint az olyan, ami a mai kort adja vissza? A konkrét esetekben pedig vajon milyen arculathoz kellett volna például az uszodának illeszkednie? A környezetében egy ipari telep van. Tehát ez az épület lett ott az arculat teremtô… Vagyis ehhez illeszkedett már az iskola? - Nem, ezt így nem mondanám. Mind a kettô egy modern, magas építészeti színvonalú, 21. századi épület, de teljesen különbözô. Az iskola egy funkcionális doboz, nagyon izgalmas belsô térrendszerrel, fényjátékokkal. Nem is akart hasonlítani az uszodára, ami faburkolatos, jellegzetes tetôsíkkal. És reméljük, hogy az ott lévô, még hatalmas üres területeken is bár különbözô, de hasonlóan modern épületek emelkednek majd. Ott lenne ugye a Solarys City is, amit új városrészként hirdettek meg pár éve. Errôl mit tud? - Hogy még mindig csak egy gödör van a helyén. A terület tulajdonosa árulja, de az eredeti befektetôk még képben vannak, és havonta egyszer jelzik a beruházási szándékukat. Visszatérve az új épületeink stílusához: az Ybl, Pro Architektúra és még több más díjas városházát sem mindenki dicséri helyben… - Meglehet. De az építészeti illeszkedés ez esetben is furcsa felvetés, hiszen egyik oldalról a lakótelep sarkán áll, a másik oldalról pedig egy városháza mégsem alkalmazkodhat a présházak stílusához. A tervezôk filozófiája pedig az volt, hogy egy ilyen gyönyörû heggyel a háttérben egy kôtömb jól kifejezi, ha úgy tetszik illeszti önmagát a modern vá-

Rendôrség

Sport

Nyerjen egy luxus wellness hétvégét a herceghalmi, négycsillagos Abacus Hotelbe! Ehhez nem kell mást tennie, mint havonta megküldeni a helyes megfejtéseket. A havi nyertes az Aromi étterem 5000 forint értékû étkezési utalványát kapja: Szalai Gabriella. A júliusi megfejtés: Nemcsák Károly volt az Új Budaörsi Szalon vendége. Az ár a legfontosabb a vásárláskor. A szabadföldi, friss, hazai alapanyagoktól magyaros az étel.

KJÁvTíÉzK

8. forduló

Közélet

Az augusztusi kérdések: 1. Hány budaörsi elsôs irakozott be a 2013/14-es tanévre? a., 250 b., 320 c. 622 d., 800 2. Milyen zenei stílust képvisel a Budaörsön élô Paksi Endre? a., hipp-hopp b., worldmusic c., rock és heavy metal d., hardcore 3. Melyik a BSC legfiatalabb szakosztálya? a., autó-motor b., tenisz c., atlétika d., asztalitenisz

HONLAPUNKON NAPONTA ÚJ CIKKEK! A lapunkban feldolgozott témákról is olvashat hosszabban.

E VÁ RJ UK LE VE LE IK ET ID ne.hu, bnaplo@t-onli aörs, va gy 2 0 4 0 B u d 137. fsz. t ú Szabadság

2013. AUGUSZTUS

5


Közélet

Gazdaság

rosrészhez és a természeti környezethez is. A város vezetése és akár ön, mint fôépítész miként tud beleszólni abba, hogy a városkép vonzó legyen, hogy hol, milyen ház épüljön? - A területfelhasználási és övezeti rendszer szabja meg, hogy hol, mi épülhet. Az adott övezeti rendben persze azt egyedileg már nem mondhatjuk, hogy ha ott egyébként engedélyezett egy kis bolt, akkor az adott kisboltot mi nem szeretnénk. Amit nagyságrendjében ki akarunk zárni, azt az övezeti besorolásban és a szabályozási tervekben tehetjük meg. Illetve egyedi ügyekben véleményez a tervtanács. Ez a testület külsôs építészekbôl áll. Róluk kevesen tudnak és keveset beszélünk róluk, pedig nagyon komoly munkát végeznek, amikor az eléjük kerülô havi 12-15 tervet elbírálják. Igen gyakorlatias észrevételeket tesznek, konkrét mûszaki problémákra hívják fel a figyelmet – például, hogy az adott terv szerint

6

2013. AUGUSZTUS

Oktatás

Egészség

az épület be fog ázni vagy nem lehet majd a lépcsôn felmenni -, és tanácsokkal segítenek az anyag kiválasztásáról kezdve a gazdaságosságig. Tehát sokkal többet mondanak, mint hogy valami szép vagy nem szép. - Így van, és utólag a legmakacsabb építtetô is meg szokta köszönni az észrevételeiket. Településképi véleményezés és településképi bejárás – ezekre vonatkozóan fogadott el az önkormányzat márciusban helyi rendeletet. Ezek mit takarnak? - Az idén január 1-jétôl az építési engedélyeket már nem itt helyben adjuk ki, hanem a járási székhelyen Budakeszin, illetve Érden. De ami építési engedély köteles, arról úgynevezett településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni. Vagyis mielôtt Budakeszi kiadhatná az engedélyt, itt a házban véleményezzük a tervet a saját rendeletünk szerint. Ezt megteheti a már emlí-

Kultúra

Helytörténet

tett tervtanács, vagy ha kisebb léptékû beruházásról van szó, akkor fôépítészi hatáskörbe tartozik. Ez nem lassítja le az engedélyezést? - Nem hinném, hiszen 15 nap a rendelkezésünkre álló idô. A jogszabályok szerint egyébként ezt még az engedélyezési eljárás megkezdése elôtt kéne megkérni, de aki ezt elmulasztja, az hiánypótlásként teheti meg, más, egyéb hiánypótlásokkal együtt. Budaörs lakossága talán kicsit elégedetlenebb a saját városának az arculatával, mint a vendégeink. Ön nem ezt tapasztalja? - De igen. A hozzánk érkezôk szinte áradoznak róla, hogy a város milyen tiszta, virágos, kulturált képet mutat. Én is itt élek már évek óta és látom a hibáinkat, de az ide érkezôk el vannak varázsolva a természeti értékeinktôl és a kôhegyi zegzugos utcáktól. Rendszeres, hogy nálunk kirándulók beleszeretnek egy-egy régi épületbe, megveszik, és az ere-

Rendôrség

Sport

deti stílusban helyreállítják. Ellentétben sajnos azokkal, akik például megöröklik, de nem érzik a régi értékét, ezért legszívesebben letarolnák, hogy egy nem oda illôt építsenek a helyére. Ebbôl vannak fôként a konfliktusaink. Azt, hogy a településrendezés és az építészet közügy, sokan nem veszik tudomásul. Szerintük magánügy, és ezért fel vannak háborodva azon, hogy a hivatal bele kíván szólni, mit építenek. De azért szólunk bele, mert a háza nem öt, hanem akár száz évre épül, és a város megítélése múlik rajta, hogy milyen lesz. Itt halkan megemlíteném a tervezô építészek felelôsségét is, mert nagyon sokan nem magyarázzák ezt el a megbízóiknak, hanem gépiesen megrajzolják, amit a megrendelô kér tôlük, mondván, hogy ô fizet érte. És vajon ki fizeti meg hosszabb távon, ha vonzó, vagy ha kevésbé vonzó egy város? Az itt élôk. Akikkel nemegyszer a saját érdekükben küzdünk meg a véleményezési eljárás során. EL. E.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A B ELV ÁR OSTÓL A SZER V IZÚ TI G

Tervezett fejlesztések EU-s támogatással A belvárost építené át európai uniós pályázati forrásból Budaörs. Továbbá szeretnénk új felüljárókat az autópályához, egy elôvárosi vasúti csomópontot, és ÚjBudával összekötô szervizutat. A tervek zömmel már készen vannak, csak a pénz hiányzik a megvalósításhoz. A közúthálózatot fejlesztenék, a vízgazdálkodást javítanák és a turizmus szerepét erôsítenék a Pest megyei települések az Európai Unió következô költségvetési ciklusában megszerezhetô forrásokból. Július közepéig küldhették be a települések a megyei önkormányzathoz a 2014 és 2020 közötti idôszakra vonatkozó pályázati terveiket, javaslataikat. Több mint 1200 önkormányzati javaslat érkezett be, köztük van már kidolgozott program is. A budaörsi elképzelésekre lapunk a helyi önkormányzatnál kérdezett rá.

A BUDAÖRSI TEMPLOM TÉR ÉS KÖRNYEZETE A belváros átépítésére már nyertünk egy uniós pályázatot, amit a lakossági ellenállás miatt le kellett venni a napirendrôl. Most az önkormányzat – módosítva a korábbi terveket – újra próbálkozik. A szóban forgó városrész határai: a Templom tér déli térfala, beleértve a Templom tér 1314. szám házak homlokzatait, Szakály Mátyás utca 2-4 és 1 számú ingatlanok, Esze Tamás utca északi térfala, valamint a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola és Nefelejcs utca. A fejlesztési terület ~ 1,6ha. A projekt a város szûkebb értelemben vett központjának közterület fejlesztése. A város vezetése régóta fô fejlesztési prioritásként jelölte meg a városközpont fejlesztését, mely a helyi lakosok és az ideérkezôk számára is vonzerôül szolgálna. A város szûkebb értelemben vett központjának közterület fejlesztési projektelemei: a fôút

forgalomterhelésének csökkentése, a templomhoz illeszkedô dísztér, vendéglátással kiegészített találkozóhely, városi tér, szombati ideiglenes piac, Bokréta köz felôl mélygarázs építése, gyalogos zóna, forgalmas köztér, garázs tetején rendezvény tér. Számos közvélemény kutatás igazolta, hogy a helyi lakosok hiányolnak egy olyan jellegû fejlesztést, amely helyi szabadidôs és kulturális lehetôséget biztosítana mindenki számára. A városközpont komplex fejlesztésének egyik legfontosabb elemei a felsorolt közterületi fejlesztések. Részleges tervek állnak rendelkezésre illetve a városrehabilitációs tanulmányterv. A becsült érték 2155 millió Ft.

BUDAÖRS AUTÓPÁLYA FELETTI ÚJ FELÜLJÁRÓK Az autópálya nem csak a város északi és déli részének, hanem az azokon túli, térség, települések (Törökbálint – Budakeszi) kapcsolatait is erôsen korlátozza. A városban az M1-M7 autópálya szakaszon három autópálya kapcsolattal is rendelkezô felüljáró van, ezek csúcsidôszakban túlterheltek, ezért szükséges további felüljárók kialakítása. A város új (közvetlen autópálya kapcsolattal nem rendelkezô) felüljáró építését tervezi két helyen. Az egyik az Ibolya utca folytatásában (a Sport utcai és a Budakeszi lehajtó között) és a Stefánia utca – Kinizsi utca összekötésével (a TESCO körforgalmú felüljárótól délre). A felüljárók egyenként kb. 400 m hosszban tervezettek. Jelenleg a városban a felüljárók és a ráhordó úthálózatok túlterheltsége tapasztalható, elsôsorban a csúcsidôszakokban. A felüljárók megépítésével a nem autópálya irányú forgalmak átterelhetôk ezen új felüljárókra, mely által azok terhelése csökkenthetô. A projekt jól illek a Pest megyei koncepció haránt irányú közlekedési elemek fejlesztése címû témakörhöz, a város autópálya által elválasztott területeinek összekapcsolásán túl javítja a az autópálya északi

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

és déli térségeinek közlekedési kapcsolatait. A beruházásról már részleges tervek vannak, kész a megvalósíthatósági tanulmány, az engedélyezési terv, a környezeti hatásvizsgálat A becsült érték: Ibolya utcai felüljáró 900 millió Ft, Stefánia utcai felüljáró becsült érték: 800 millió Ft. A megvalósítás ideje a jóváhagyástól számítva 24 hónap.

ELÔVÁROSI VASÚTI CSOMÓPONT A tervezett fejlesztés: Budaörs közigazgatási területén áthaladó egyéni és közösségi közlekedési rendszerek Budaörs városi közlekedési rendszerével való összekapcsolása egy korszerû vasúti intermodális csomópont által. Cél a Budaörsön áthaladó tranzitforgalom csökkentése, illetve a már ma is létezô térségi módváltó forgalom tervezett segítése, a kötöttpályás elôvárosi közlekedés integrálásával, P+R parkolók kialakításával. Errôl részleges tervek vannak illetve kész a megvalósíthatósági tanulmány. A becsült érték 35 000 millió Ft. A megvalósításhoz 36 hónap kellene az elôkészítés után.

BUDAÖRS-ÚJBUDA VÁROSI GYÛJTÔÚT Budaörs közigazgatási területén az autópályával párhuzamosan a városon belüli átmenô forgalom terhelésének – gazdasági és nem gazdasági célú forgalom – magosztására ún. szervizút épült az autópálya északi oldalán a Sport utcai felüljáró és a Budafoki utca közötti szakaszon a gazdasági területek kiszolgálására. A helyi gyûjtôút keleti szektorában az út továbbvezetése, és meglévô fôúthálózati elemhez kötése szükséges. Ez a szervizút Budafoki utca – Alsóhatár út közötti szakaszának kiépítésével (0,6 km) és vagy a meglévô Alsóhatár út gyûjtôút kategóriának megfelelô átépítésével (0,65 km) és körforgalmú csomópont kialakításával a Budaörsi út – Budapesti út – Alsóhatár út – Felsôhatár út keresztezôdésében,

vagy az út keleti irányú továbbvezetésével Budapest közigazgatási területén az Egér úti autópálya lehajtó csomópontig (0,7 km). A szervizút befejezetlenségébôl adódóan jelenleg a város beállt lakóterületein áthaladó fôút, az 1. sz. fôút kertvárosias szakaszai menti területeket terheli az autópálya menti gazdasági és különleges létesítmények teher gépjármû és fokozott személygépjármû forgalma. Az új fôúthálózati elem az egyes városrészek (Budaörs és Újbuda) közvetlenebb kapcsolata alakítható ki, a közlekedési távolságok közvetlenebb, ezáltal gyorsabb, hatékonyabb leküzdésével. Az úthálózati elem második szakaszai Budapest közigazgatási területét is érintik, ezért a megvalósításba mindkét terület önkormányzatát be kell vonni, a fejlesztés közös szervezést/megvalósítást igényel. Az Alsóhatár út északi részén az újbudai oldalon tervezett zöldmezôs beruházásokhoz kapcsolódva az út és a körforgalmú csomópont megvalósításának finanszírozásába/helybiztosításába a területek fejlesztôi is bevonhatók. A városi fôút fejlesztés által az út kialakításának eredeti céljai teljesülhetnek, a város beállt lakóterületén áthaladó fôút, az 1. sz. fôút kertvárosias szakaszáról az autópálya menti gazdasági és különleges elsôsorban teher és nagyarányú személygépjármû forgalmat vonzó létesítményei gépjármû forgalma átterelhetô, ezzel a kertvárosias lakóterületek terhelése csökkenthetô. Részleges tervek vannak és engedélyezési terv, környezeti hatásvizsgálat, illetve hatósági hozzájárulás. A becsült érték 500 millió forint. A megvalósítás 18 hónap alatt lehetséges.

2013. AUGUSZTUS

7


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

M E GKE Z D Ô D Ö T T A „ S U L I R A FEL!” AK CIÓ A TESCO ÁR UHÁZAK BAN

Alig egy hónap múlva becsengetnek Az iskola ugyan csak szeptember 2-án kezdôdik, a tanszereket, füzeteket, tollakat és egyéb kiegészítôket érdemes már most megvásárolni. A hazai Tesco óriási választékkal várja a vásárlókat, az alacsonyabb áru termékektôl kezdve a márkás, legmagasabb minôséget képviselô tanszerekig.

A Tesco áruházakban már megkezdôdött a tanszervásár, melynek során az áruházlánc polcain több mint 100 féle iskolatáska, 83 féle tolltartó, közel 360 fajta füzet és számos különleges termék várja a vásárlókat. Az iskolakezdô akció a Tescóban szeptember 4-ig tart. Egy elsô osztályos iskolakezdô alapcsomag, táskával, tornacipôvel és minden szükséges eszközzel együtt akár már 12.000 forintból összeállítható a „Sulira fel!” keretében. Az A/5 méretû füzetek már 28 forintért kaphatók, de spirálfüzetet is találunk már 83 forintos áron; ezen termékek mindegyike magyar gyártótól származik. Az áruház kínálatában közel 360 fajta füzet közül válogathatnak a szülôk és a gyerekek, a legegyszerûbbtôl kezdve a népszerû mesefigurákkal vagy sportcsapatok logójával díszített változatokig. A Tesco elôzetes számításai szerint közel 7 millió füzet talál majd gazdára az áruházakban. Óriási a választék a tolltartók között is, ahol a legolcsóbb 299 forint, míg az áruház kiemelt ajánlataként a töltött, ceruzákkal felszerelt Disney tolltartó 999 forintért vásárolható meg, ráadásul a kicsik 6 különbözô minta közül választhatják ki kedvencüket. Az eddigi tapasztalatok alapján a tolltartó eladások mértéke szeptemberre meghaladhatja a 130 ezres darabszámot is. Az iskolakezdés egyik legfontosabb kelléke az iskolatáska, hiszen

8

2013. AUGUSZTUS

nem mindegy, hogy miben cipelik a gyerekek a súlyos könyveket. A Tesco kínálatában már 6 990 forinttól találunk úgynevezett anatómiai táskát, amely ergonomikus kialakí-

tása révén kevésbé terheli a gyerekek gerincét. Az áruházlánc polcain minden árkategóriában (1 690 forinttól 24 990 forintig) elérhetôk a divatos táskák, ráadásul a széles kí-

DOMINÓGYÛJTÔ AKCIÓ Augusztus 1-jén indult az áruházlánc Hupikék Törpikék dominógyûjtô promóciója. A vásárlók minden 3000 forintos költés után ajándék dominót kapnak, illetve a kampány során több száz termék vásárlása esetén extra dominóhoz is juthatnak. A hûségprogram idején a Tesco fantörpikus akciókkal várja vásárlóit. Az áruházlánc, egy hazai beszállítójával együttmûködve, külön ehhez az akcióhoz fejlesztett ki egy saját márkás fagylaltot. Az áfonyavanília ízû pálcikás jégkrém mindössze 99 Ft, ugyanennek a multipack változata 799 Ft, míg az erdei gyümölcsös és mascarponés ízesítésû, 500 ml-es családi kiszerelésû jégkrém 699 Ft. A saját márkás termékek mellett számos egyéb törpös termék is elérhetô lesz. Az iskolakezdéshez szükséges tanszerek között például található Hupikék Törpikék szereplôivel díszített füzet, kulacs, uzsonnás doboz, de törpös poharak, alátétek, papírzsebkendô vagy szalvéta is vásárolhatók.

nálatban az óvodás táskáktól kezdve a felnôttek igényeit is kielégítô, laptop tárolására is alkalmas hátizsákokig, több mint 100 féle termék közül választhatnak a vásárlók. Az áruházlánc 150.000 darab táskával készül az iskolakezdésre. Az iskolakezdési akció termékei közül sem hiányozhatnak a törpös dizájnnal díszített kellékek. Aprajafalva rajongói többféle kulacs, uzsonnás doboz, mappa és jegyzetfüzet közül válogathatnak. A kisebb fiúk a népszerû Verdák szereplôit láthatják viszont sok terméken, míg a nagyobbak a legnépszerûbb spanyol focicsapatok logójával és a játékosok fotójával ellátott füzetek, tolltartók, vagy akár iskolatáskák közül válogathatnak. A lányoknak kínált füzetborítókon, tolltartókon, táskákon, mappákon Princess és Micimackó látható, a kamaszlányok pedig baglyos, pöttyös, vagy kalocsai mintával díszített termékek közül választhatják ki kedvencüket. A Tesco Vásárlókártya tulajdonosainak augusztus 1. és 31. között az iskolakezdéshez kapcsolódó termékek vásárlása esetén maximum 2 000 forintot jóváír az áruház, amennyiben Tesco Hitelkártyájuk mellett Clubcard kártyájukat is bemutatják vásárláskor. Az akció részletei http://tescoszolgaltatasok.hu/hu/vasarlokartya/aktualis-akcio oldalon olvashatók.


Közélet

Oktatás

Gazdaság

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

K ÖZÉPPONTB AN A GY ER MEKEK

Budaörsi

Családi Hétvégéin

Egészség, Sport Hétvége: augusztus 10-11., KIKA Családi Hétvége: szeptember 7-8.

Mai társadalmunkban egyre riasztóbb adatok kerülnek napvilágra nem csak Magyarország, hanem az egész világ egészségügyi helyzetére vonatkozóan. Nem véletlen, hogy a budaörsi KIKA legutóbbi családi hétvégéjét a Sport és Egészség jegyében hívta életre. Ahogyan szeptember 7-én és 8-án megrendezett következô családi eseményén is a gyerekeké a fôszerep.

Cikkünkhöz szakértôként Dr. Gyarmati Andrea, neves gyermekgyógyászt és korábbi olimpiai ezüst- és bronzérmes úszót kértük fel. „(…) Bizonyított tény, hogy a sport hatással van az értelmi- pszichikai fejlôdésre, az intelligenciára, a szókincs és a megfigyelôképesség, valamint a mozgásos teljesítmény alakulására. Másrészrôl csökkenti a mozgásos nyugtalanságot, impulzivitást, növeli a figyelmet, az állhatatosságot. Nô a gyerek önállósága, saját magába vetett hite” – hallhatjuk a gyermekgyógyásztól. Talmácsi Gábor gyorsasági motorversenyzô, 2007-ben a MotoGP 125 cm3-es kategóriájának világbajnoka. Jelenleg sportsérülésébôl lábadozik – innen is jobbulást kívánunk Neki –,

pár mondat erejéig megosztotta velünk, számára mit adott a kisgyermekkorában elkezdett versenyszerû sport. „(…) Célt adott az életemnek és rengeteg kitartással elértem a csúcsra és világbajnoki címet szereztem. A sport nagyon sokat fejlesztett a személyiségemen. Megtanultam igazán küzdeni, nyelveket tanultam, önfegyelmet tanultam. (…) Fantasztikus, amit ez a sport adott számomra!”– mondja a világbajnok.

A budaörsi KIKA áruház szeptember 7-én és 8-án is sok szeretettel vár mindenkit, hiszen újabb Családi Hétvége érkezik! A rendezvény fô médiatámogatói a Nick Jr. és Nickelodeon gyermekcsatorna. A Nick Jr. csatorna olyan oktató jellegû mesékkel segíti az ovisok és a legkisebbek tanulását, mint a Dóra a felfedezô, a Bubbi Guppik vagy a Team Umizoomi, míg a Nickelodeon kisiskolásoktól kezdve valamint az egész család számára nyújt élvezetes és színvonalas szórakozást népszerû rajzfilmjeivel és sorozataival, mint a Spongyabob Kockanadrág, a Tini Nindzsa Teknôcök vagy a V, mint Viktória. A kilátogatók ismét találkozhatnak élôben SpongyaBobbal, illetve értékes Nickelodeon ajándékokat nyerhetnek, aki a mese kvízekre jól válaszol. A hétvége fô fellépôi: Vig Balázs meseíró (7-én, szombaton 14.00-14.30), Babos Bábos Társulat (7-én, szombaton 15.0-15.45-ig), Buborék Együttes (8-án, vasárnap 15.00-15.50-ig). Kiállítók: Kiss Hangszerbolt, székesfehérvári Árpád Fürdô, Budaörsi Városi Uszoda, Csillagjáró Fejlesztôház, Frisky Dolphins Kindergarten, Okosgyerekek.hu-fejlesztô játékok, Keserédes Csokoládé. A rendezvény fô támogatói: Intersport, Microsoft. Ami a gyerekekre a színpadi programokon kívül vár: Nickelodeon Rajzverseny, kézmûves foglalkozás, lufihajtogatás, arcfestés, Kalóz Kaland, trambulin és ugrálóvár! Gyere el és légy részese a budaörsi KIKA fantasztikus Családi Hétvégéjének egész családoddal szeptember 7-én és 8-án 10.00-18.00-ig! Bôvebb információ a hétvége kapcsán: http://www.kika.com/hu/aktualis

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

A sport kiemelt fontossága életünkben vitathatatlan. Épp ezért a budaörsi KIKA áruház augusztus 10-11én tartott családi hétvégéje is a Sport, Egészség témakörében került megrendezésre. A rendezvény célja volt, hogy minél több sportágat kipróbálhattak gyerekek és felnôttek (streetball, kispályás foci, ping-pong, box, tollaslabda, ugrókötél, röplabda stb.-az Intersport és a Sportház támogatásával), valamint a hétvége fellépôi és kiállítói is e témában érkeztek az eseményre.

Felléptek: Vig Balázs meseíró; Fehér Grácia zumba oktató; Budaörsi Tamburello Sport Club; Topánka Szilárd krav maga instruktor; Fábián Márk (Magasugrás) és Kovács Krisztián (Flatland) unicikli világbajnokok; Budaörsi Kick-Box SE; Budaörsi Szabadidô és Versenysport Egyesület, Törökbálinti Shaolin Kungfu Egyesület; Érdi Torna Club Sportegyesület; Lac.K.O. Fighting Érd bemutató; Totalfight Team MMA bemutató; Capoeira Cangaco CDO Csoport; TTC Gerevich Aladár Vívó Szakosztály, Törökbálint. Kiállítóként találkozhattunk az Abacus Business&Wellness Hotel, a Hétkúti Wellness Hotel, valamint a Lifestyle Hotel Mátra képviselôivel is. Vasárnap még a Talmácsi Motorsport kismotoros gyakorlópályáján is kipróbálhatták magukat az oda látogatók.

2013. AUGUSZTUS

9


Közélet

Gazdaság

AZ ORVOS VÁLASZOL

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Sport

AZ ANY ATEJ V ILÁGNAPJ A APR OPÓ JÁN A V ÉDÔNÔKRÔ L

Van, amit nem mert eddig megkérdezni? Rovatunkban Budaörsön is elérhetô szakorvosok válaszolnak a kérdéseikre. Ide várjuk: bnaplo@t-online.hu, vagy 2040 Budaörs, Szabadság út 137. fsz.

"Egy barátnôm léböjt kúra táborban volt a nyáron, és valóban fogyott 5-6 kilót, de fásultan és gyengén jött haza. Mivel én is fogyni szeretnék – 175 cm és közel 100 kg vagyok –, de egyedül nem megy, nekem is ajánlotta. Belevágjak?"

DR. SANDIL ANITA gasztroenterológus: A nem evés fogyással jár. A lébôjt kúrát nem lehet egész életen át tartani. Ha életmódváltás nem alakul ki, akkor az elveszett kilók visszajönnek. Nem beszélve arról, hogy a szervezet hosszú távon nem kapja meg a szükséges tápanyagokat. A lébôjt kúra nem alkalmas fogyókúrára.

Egyre többen szoptatnak A sikeres szoptatás feltétele függ a kismama pszichés és egészségi állapottól, a támogató környezettôl és persze a szakmai segítségadástól is. Az ebben legtöbbet nyújtó védônôkre azonban egyre több más jellegû feladat is hárul. Budaörsön évente mintegy 300 kismama jelentkezik ellátásra – tudtuk meg Máténé Papp Marianna vezetô védônôtôl. Ahhoz, hogy mindenki megfelelô figyelmet és segítséget kapjon, 10 területi és 3 iskolavédônôi körzet van. A területi védônôk feladata többek között a várandós gondozás. Egy védônôi körzetre évente mintegy 15-40 várandós, majd ebbôl adódóan ugyanennyi csecsemô jut. Mivel a területi védônô a gyerek hat éves koráig követi szorosan annak fejlôdését, igen magas a gondozott létszám. És mivel a védônô nem csak a mamát vagy a gyereket, hanem a családot gondozza, érdemes megemlíteni a rájuk bízott családok számát, amely körzetenként 200-240 családot

jelent évente. Emellett a védônôk óvodai feladatokat is ellátnak. Kérdéseinket a vezetô védônônek a közelgô Anyatej Világnapja apropóján tettük fel. Elmondta, hogy a sikeres szoptatás függ a pszichés és egészségi állapottól, a támogató környezettôl és persze a szakmai segítségtôl is. Ritka az olyan édesanya, aki egyáltalán nem tud szoptatni. Budaörsön a szoptatáshoz való viszony nagyon pozitív. Már a várandósság alatt elhatározzák a leendô édesanyák, hogy anyatejjel szeretnék táplálni a gyermeküket. Amennyiben mégis szükséges a baba táplálásának a kiegészítése, arra az anyatej után a tápszer a következô lehetôség. A mai tápszerek már sokkal kevésbé allergizálnak, könnyebben emészthetôk, mint a régiek. A védônôk már a várandósság elejétôl szoros kapcsolatban vannak a leendô édesanyával. Többször találkoznak a tanácsadóban és a család otthonában is. A védônô készíti fel a kismamát a szülésre és a baba fogadására, gondozására. Mindezek a feladatok természetesen idôigényesek. Ezért amikor azt firtattuk, hogy va-

I V Á S , E V É S , M OZGÁS A MELEGB EN IS

Érezd jól magad! Sokak örömére még nyár végén is igazi jó idôben lehet részünk. Ám hogy jól érezzük magunkat, fokozottabban kell magunkra figyelnünk. Dr. Kuklis Eszter, a Budai Egészségközpont Selfness Programjának orvosszakmai vezetôje, életmód tanácsadója segít nekünk.

„Ha nem táplálkozunk rendesen, nem iszunk elegendô folyadékot és hanyagoljuk a megszokott testmozgást, annak könnyen fejfájás, levertség és rossz közérzet le-

10

Rendôrség

het a vége. A melegben is jól érezhetjük magunkat, csupán néhány fontos szabályt kell betartanunk” – mondta Dr. Kuklis Eszter. Szervezetünknek legalább napi másfél, kétliternyi folyadékra szüksége van ahhoz, hogy megfelelôen mûködjön. Ez a mennyiség azonban nyáron két és fél, fizikai aktivitástól függôen pedig akár három literre is megnô, hiszen a melegben fokozódik a verejtékezés, s így pótolnunk kell az elvesztett folyadékot. A kiszáradás legjellemzôbb tünetei többek között a fejfájás, szájszárazság, gyengeség, ezért ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, a tünetek súlyosbodásának elkerülése érdekében fokozzuk a

folyadékbevitelt. A hôségben kisebb az étvágyunk és nem kívánjuk a nehéz, zsíros ételeket. Szerencsére az évszaknak köszönhetôen számos gyümölcs és zöldségféle kapható, amelyekbôl friss salátát készíthetünk egy könnyû, grillezett hús vagy hal mellé, illetve behûtött dinnyével, vagy egzotikus gyümölcssalátával kényeztethetjük magunkat. A gyümölcsök és zöldségek ráadásuk kitûnô vitaminforrások,

jon helyesnek tartja-e Máténé Papp Marianna, hogy az egészségügyi jogszabályok egyre több, plusz terhet rónak rájuk, például hamarosan a kiterjesztett nôi szûrôvizsgálatok lebonyolításában kell közremûködniük, így válaszolt: „Bennünk is sokszor merül fel az a kérdés, hogy meddig tudják maradéktalanul teljesíteni a ránk nehezedô, folyamatosan növekvô feladatokat, marad-e elég idô a családlátogatásokra.” Az Anyatej Világnapja alkalmából a védônôk Budaörsön is rendezvényt szerveznek a kismamáknak, aminek a célja a szoptatás támogatása, a családokkal kialakult bizalmi kapcsolat megerôsítése. Az ünnepség 2013. augusztus 29-én lesz, 10-12 óráig, a városháza nagytermében.

valamint a napi folyadékszükségletünk egy részét is fedezik. A napi rendszeres testmozgás melegben is ajánlott. Hiszen a rossz közérzetnek, a levertségnek és a kedvetlenségnek nemcsak a hôség az oka, a tünetek a mozgáshiány miatt is jelentkezhetnek. Akár már egy kellemes, 15-20 perces séta a kora délutáni órákban, könnyû ruházatban is frissítô lehet, ráadásul a bôrünket érô napfény hatására tökéletesen fedezi a napi D vitamin szükségletünket. Az úszás pedig nemcsak felfrissít, de minden izmunkat átmozgatja, az esti órákban pedig, amikor már enyhül a hôség, egy laza futás igazán kellemes lehet. Nagyon fontos, hogy sportolás közben fokozottan figyeljünk arra, hogy megfelelô mennyiségû folyadékot – vizet vagy izotóniás sportitalt – igyunk, ne várjuk meg, amíg a szomjúságérzet jelentkezik.

Rovatunkat a budaörsi TESCO támogatja

2013. AUGUSZTUS


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A nyári hónapok az emberek többségének a pihenést, az utazást jelenti, míg a vendéglátásban ez a fô szezon, a munka ideje. Amit ugye nem is bánnának, ha lenne elég vendég, ha nyereségesen zárnának szeptemberben, októberben. A múlt hónapban a hatékony vendégszerzésrôl írtunk. Most a téma a gazdaságos üzemeltetés.

s á t á l g é d Ven

l e z s s é s é l e szívv 2 . RÉSZ

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

2013. AUGUSZTUS

11


Közélet

12

Gazdaság

2013. AUGUSZTUS

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

T É N Y L E G OLCSÓB B - E AZ, AMI FILLÉR EK B E K ERÜ L?

Ami takarékos az drága… Gazdaságos üzemeltetés – ez volt a témája augusztus 1-jén a Horeca Marketing Klub által, a budaörsi Metro Vevôakadémián szervezett, háromórás kerekasztal-beszélgetésnek. A résztvevôk a beszállítói oldalon: Károlyfi Zsuzsanna ügyvezetô, Interlevin Európa Kft. (hûtôberendezések forgalmazója), Gál Sándor ügyvezetô igazgató Assur Kft. (gépek, konyhai berendezések), Lukács László ügyfélkapcsolati menedzser, UCS R-Keeper (informatikai eszközök és szoftverek), Bitay-Sipos Eszter cégvezetô Casamobili (bútorok és dekoráció), Schlégl Gyôzô Key Account Manager Hungary, Duni (asztali terítékek), Szabó Gábor üzletágvezetô FiltaFry (zsiradékok tisztítása). A vendéglátó szakma képviseletében: Pálmai Katalin Kaszó Zrt., üdülési és marketing osztályvezetô (erdei vadászház és étterem üzemeltetése) és Galajda Péter, Catering Cafe Kft., ügyvezetô tulajdonos (kávézók). Ott volt továbbá Bardóczy Ákos Kolos a Horeca Marketing Klub elnöke (gazdaságos üzemeltetés, vendégkezelés), és Bogschutcz Dániel elnökhelyettes (marketing). A koordinátor Eller Erzsébet lapunk szerkesztôje volt. Az elhúzódó válság napjainkra még inkább kiélezte azt az alaphelyzetet,

hogy miközben hosszabb távon jobban megérné a költséghatékony, energiatakarékos, innovációt tartalmazó berendezések beszerzése, a beruházásra akár az induló, akár a berendezéseik cseréjét elhatározó, már mûködô vállalkozásoknak jellemzôen nincs elegendô tôkéjük – derült ki a beszélgetés elsô harmadában. - A beszállítók a vásárlás ösztönzése érdekében a termékeik mellé egytôl-egyik kiegészítô szolgáltatásokat, akár ingyenes tervezést, tanácsadást és szállítást is kínálnak. Továbbá a vásárlás elôsegítése érdekében keresik a pénzügyi könnyítési lehetôségeket, mint amilyen a tartós bérlet, a lízing, vagy a fizetési határidô meghosszabbítása. Ám ha a potenciális vevô ennek ellenére nem tudja megfizetni a kiemelt minôséget, akkor inkább más kategóriába tartozó terméket vagy akár másik forgalmazót ajánlanak neki, de a minôségbôl nem engednek – mondta Gál Sándor. Szó sincs arról, hogy a vendéglátásban mûködô vállalkozások ne ismernék fel, hogy a gazdaságos üzemeltetés a gépek, berendezések beszerzésekor az energiatakarékos hûtôkkel, sütôkkel, mosogatógépekkel és egyebekkel kezdôdik – hangsúlyozta Galajda Péter -, de ha a költségkeret korlátos, akkor kompromisszumot kell kötni. Az ô esetében ez azt jelenti, hogy bizonyos berendezésekbôl például jó ál-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

lapotút, de használtat vesz. Sokat lehet megtakarítani a megfelelô karbantartással – tett hozzá egy újabb szempontot Károlyfi Zsuzsanna, hiszen nincs annál kellemetlenebb, ha a hûtôgép a kánikulában, csúcsforgalomnál romlik el, ami a megelôzô szervizzel elkerülhetô. A pillanatnyi takarékoskodási kényszer a megtérülés kalkulációja helyett azonban nem csak a nagy értékû termékek esetében van jelen, hanem a kisebb vásárlásoknál is – tudtuk meg Schlég Gyôzôtôl. Pedig ahogy egy energiatakarékos mosogatógép alacsonyabb vízdíjjal és kisebb csatornaszámlával jár, illetve kevesebb vegyszert igényel, úgy a jó minôségû szalvétából is kevesebb fogy, mint a filléresbôl. Mégis, igen nehéz az éttermek vezetôit meggyôzni, hogy a drágább sokszor olcsóbb. Nincs könnyebb helyzetben a potenciális vevôk meggyôzésekor Lukács László sem. Fôként a szoftverekben lévô tudást nehéz forintosítani – jegyezte meg -, a „vasat” még mindig könnyebben fizetik

meg az emberek. Pedig aligha kell bizonyítani, hogy korszerû és fôként az adott étteremre szabott programok nélkül mennyivel lassabb és bizonytalanabb a teljes üzletvitel. A bútorok és a kiegészítô díszítôk, például egy kaspó beszerzése a fentiekhez képest valóban sokad rendû kérdés egy étterem esetében – ismerte el Bitay-Sipos Eszter. De ahogy a saját lakása esetében is csak akkor költözne be, ha minden a helyén van, egy étterem vezetôjének is ezt tanácsolja, mert amit a nyitáskor elhalasztanak, az többnyire végleg elmarad. Végül, hogy milyen nehéz az üzletvezetôket akár egyetlen plusz forint kiadására is rábírni, arra nagyon jó példa Szabó Gáborék szolgáltatása: hiszen az étolaj szakszerû tisztítása egyértelmûen a takarékoskodást szolgálja, mert ugyanaz a mennyiség tovább használható. A legtöbb étterem azonban az egyszerû, „házilagos” szûrést választja, és így vagy hamarabb kell a zsiradékot frissre cserélnie, vagy az ételek íze látja kárát. A cég által al-

2013. AUGUSZTUS

13


Közélet

14

Gazdaság

2013. AUGUSZTUS

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

kalmazott technológia egy 600-800 ezer forint értékû berendezésben testesül meg, amit azonban az éttermeknek nem kell megvásárolni, csak a szolgáltatást. Az érdeklôdôknek elôször ingyenes bemutatót tartanak és költségelemzést készítenek. Ennek során magára a sütésre vonatkozóan is tanácsokat adnak. A legnagyobb ellenállás azonban éppen a szakácsok részérôl tapasztalható, vagy azért, mert egyszerûen nem szeretik, ha kívülrôl valaki beleszól a megszokott munkafolyamatokba, vagy anyagi ellenérdekeltség miatt, hiszen a használt zsiradékok értékesítése plusz bevétel lehet számukra.

SOK KICSI SOKRA MEGY A költségek csökkentésének másik, nagyon fontos területe a napi beszerzések ésszerûsítése, tudatossá tétele. Az ár/érték arányban elfogadható hentes, zöldséges stb. megtalálása egy folyamat, és bár tényleg nagyon fontos a tartós, jó kapcsolat a beszállítókkal, mindig fi-

Oktatás

Egészség

gyelni kell mások ajánlatait is, hogy a legjobbal kössünk üzletet – jegyezte meg Galajda Péter. Aki kérdéseinkre válaszolva hozzátette: a napi kiadások és bevételek elôzetes tervezése túlmisztifikált, amit a piaci helyzet folyamatosan felülír, ezért a változó körülményekhez való gyors és rugalmas alkalmazkodás sokkal fontosabb. (Egy állami vállalat esetében persze a gyakorlat éppen az ellenkezôje – derült ki Pálmai Katalin szavaiból , de mivel a vendéglátásban nem ez a jellemzô, fogadjuk el tanulságként a Catering Cafe vezetôjének a tapasztalatát.) Sokat lehet(ne) spórolni az úgynevezett fogyóeszközök területén is – vetette fel Gál Sándor. Ilyenek a szállodákban, éttermekben az apró dísztárgyak, „csetreszek”, és természetesen a tányérok és a poharak. A beszerzési árban már a pótlásukat is bele kell kalkulálni, és itt megint csak visszatérünk a beszélgetés fô gondolatához: tényleg olcsóbb-e az, ami fillérekbe kerül? Továbbá nagyon sokat lehet spórolni a vegy-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

szereken, és nem csak a mosásnál és a mosogatásnál, no meg a takarításnál, hanem például a kézmosóba kitett szappanon. A mostanában terjedô habosított változatból ugyanis sokkal kevesebb kell egy kézmosáshoz, és míg a folyékony kézmosót egyesek hazaviszik, a habosítottat fizikailag lehetetlen. Bardóczy Ákos Kolos szerint a takarékosság kicsiben vagy nagyban ott kezdôdik, hogy minden területnek, feladatnak legyen gazdája, felelôse.

HUMÁNUS VAGY ÉSSZERÛ? Az üzemeltetési költségeknek az egyik legnagyobb – ha nem a legnagyobb - tétele a munkabér és a járulékai. Kérdésünkre, hogy a jelen lévôk vajon mindig csak annyi alkalmazottat hívnak-e be adott idôpontban dolgozni, ahányra valóban szükség van, vagy bízva egy nagyobb megrendelésben, túlbiztosítják magukat, a válasz az volt, hogy igen. Csak annyit. Majd szép lassan kiderült, hogy azt a kollégát,

aki lehúzta mondjuk este 8-ig a mûszakot, már nincs szíve a fônöknek a jobban fizetô esti órákban hazaküldeni. Meg különben is, ki vállalná el, hogy két órára bemegy dolgozni, majd pihen és újra vissza? Tehát az elmélet, hogy a szorosabb munkabeosztással lehet szorosabban fogni a bérforintokat – amit Bardóczy Ákos Kolos konkrét példával is bemutatott -, és a gyakorlat még csak közelít egymáshoz.

2013. AUGUSZTUS

15


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

külön beruházást – van ilyen is, például egy jó mosogatógép akár négy embert mentesíthet -, jellemzôen átszervezéssel, úgynevezett fregoli – többféle tevékenységre is alkalmas – munkatársakkal megoldható.

MEGNYITOTTUNK? ÉS KI VESZI ÉSZRE?

Tény, hogy a vendéglátó egységek vezetôi egyre inkább próbálják optimalizálni az igen magas személyi jellegû költségeket, de csak több-kevesebb sikerrel. A munkaerô kiváltása egyébként ritka esetben kíván

16

2013. AUGUSZTUS

A beszélgetés harmadik órájának végén vetôdött fel egy újabb, nagyon sokak által elhanyagolt költségtényezô, a marketing. Bizony nem egyszer tapasztaljuk, hogy miután az induló vagy megújuló étterem rengeteg pénzt és figyelmet fordított a gépekre, berendezésekre, a stílus kialakítására, a kínálat öszszeállítására és egyebekre, az üzletvezetô egyszerûen kitett egy táblát az ajtóra, hogy „megnyitottunk”, és várta a betóduló vendégeket. Akik azonban nem jöttek. Így volt ez korábban náluk is – mondta Galajda Péter –, de okulva a kudarcból ma már nem készítenek pénzügyi tervet hirdetési büdzsé nélkül. Az alkalmazott eszközök: facebook,

Kultúra

Helytörténet

hírlevél, citylike, szórólap. Pálmai Katalin is úgy érzi, hogy a marketing eddig elhanyagolt terület volt náluk. Igaz, még ma is bízhatnak abban, hogy az elégedett vendégeik egymásnak adják át a címüket, de ez már egyre kevésbé elegendô a kapacitás kihasználásához. A jelenlévôk a marketing költéseik zömét fôként az internetre fordítják, elônybe részesítve a keresô és a közösségi oldalakat. Illetve többek között a Duni menedzsere számolt be arról, hogy idôszaki rendszerességgel termékkatalógusokat adnak ki. Bogschütz Dániel szerint bár sokan hiszik azt, hogy nekik nincs pénzük erre, amikor összeadják, hogy mennyit költöttek szórólapra, egyszeri hirdetésekre vagy akár saját honlap készíttetésére, kiderül, hogy ha ugyanazt az összeget tudatosabban költik el, sokkal eredményesebbek lehettek volna. Az internetes marketinggel kapcsolatban elhangzott, hogy azért jobb, mert az eredménye mérhetô, például a kattintások számával, míg a nyomtatott sajtóban

Rendôrség

Sport

való megjelenés hatása nem. Ez így nem igaz – helyesbített a szakember -, de az tény, hogy az utóbbi mérése kicsit bonyolultabb. A fô probléma azonban nem az egyes eszközök megválasztása – mondta a szakértô -, hanem hogy a vállalkozások az alapokat „felejtik el” lerakni egy jól megtervezett kampányhoz. Azaz nem készítenek marketing tervet, aminek a keretében meghatároznák, hogy egyáltalán kiket is akarnak megszólítani, elérni az üzeneteikkel.

MEGHÍVÓ Összefoglaló helyett egy szolgálati közlemény: a Horeca Marketing Klub következô rendezvénye 2013. szeptember 21-én Zsámbékon lesz. Egy családi sport nap keretében mutatják be a beszállítók az ajánlataikat a meghívott vendéglátósoknak. S akik az üzleti életben partnerek, egy nap erejéig most különbözô sportágakban mérhetik össze a tudásukat, tehát a beszállítók a vendéglátósokkal. Bôvebb információ: www.horecaklub.hu


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

RU GA L M AS A B B J O G S Z A B Á LY OK , R UGALMASAB B ELLENÕR ZÉS

Élelmiszer-biztonság Ha hamísított, lejárt szavatosságú vagy bizonytalan eredetû élelmiszert találnak az ellenõrök, többnyire dr. Helik Ferenc igazgató fõállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (nébih) Kiemelt Ellenõrzések Igazgatóságénak a vezetõje a kompetens nyilatkozó. Hogy épül fel jelenleg Magyarországon az élelmiszerbiztonság ellenõrzési rendszere? - Az élelmiszerbiztonság ellenõrzése egy folyamat, egy hosszú lánc – mint ahogy intézményünk nevében is az szerepel, hogy élelmiszerláncbiztonsági hivatal –, a termõföldtõl, a terménytõl az asztalra kerülõ készételig. Néhány évvel ezelõtt olyan döntés született, hogy ez egy kézbe összpontosuljon, Akkor jött létre a nébih jogelõdje, a mezõgazdasági szakigazgatási hivatal. A nébih pedig idén márciusban alakult meg, mint komplett, sok tudományágat összesítõ szervezet. Vannak, akik a vetõmagtermesztéssel, a növényekkel, a zöldség-gyümölcs termelés ellenõrzésével foglalkoznak. Vannak az állatorvos kollégák, akik az élõállattól a vágóhidakon át a késztermékig ellenõrzik a folyamatokat. És ide tarozik a vadászat, a halászat, a falugazdák, a borminõsítés, de az ivóvíz is. A megyei kormányhivataloknál vannak a területi szerveink, és természetesen hozzánk tartoznak az élelmiszervegyészek, a laboratóriumok. Van-e elegendõ jogosítványuk ahhoz, hogy garantálhassák az élelmiszerbiztonságot? - A nálunk gazdagabb, vagy ha úgy tetszik fejlettebb országokban is, és az uniós jogszabály is úgy rendelkezik, hogy az elsõdleges felelõsség az élelmiszer elõállítóé illetve a forgalmazóé. Amit mi tehetünk? Jogszabály írja például elõ, hogy minden, a legtágabb értelemben vett élelmiszerlánc szereplõnek- ide értve az állatok szá-

HACCP rendszer vezetése pedig napi öt-tíz perces munkával ad egy garanciát arra, hogy az õ által elkészített étel is biztonságos legyen. Ezeken túl a munkaügyi és egyéb elõírások már nem az én területem.

mára gyógyszereket forgalmazókat nyilvántartásba kell vetetnie magát. Melyek a szigorúbbak? Az uniós vagy a magyar elõírások? - A csatlakozás elõtti magyar jog szigorúbb volt, és kénytelenek voltunk enyhíteni, hogy a hazai vállalkozóknak ez ne jelentsen versenyhátrányt. Igaz ez a vendéglátósok számára elõírt új, hazai szabályokra is? - Igen, a jelenlegi szabályok rugalmasabbak. Inkább követelményeket írnak elõ és nem konkrét – mondjuk – fertõtlenítési módszert. Így például, ha a vendéglátós tudja bizonyítani, hogy az általa használt technológia megfelel az elõírt biztonságnak, akkor például a tojás felhasználása is egyszerûbb. Sokan miért érzik mégis úgy, hogy túl sok a felesleges szabály, amit be kell tartaniuk az élelmiszerek tárolásával, felhasználásával kapcsolatban? - Slágertéma a HACCP rendszer, amit kötelezõ létrehozni, és sokszor nem látják a vendéglátóhelyek a hasznát. Úgy vélem, hogy azért, mert sablonokat vesznek át, és nem alkalmazzák a saját üzemi folyamataikra, nem frissítik. Ekkor valóban sok felesleges bürokráciát hoz. Pedig ha észszerûen adaptálnák, az növelné a hatékonyságot is. Végül is melyek a legfontosabb, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos, elõírások? - Igazolni kell tudni az áru eredetét a szállítólevéllel, vagy számlával. A

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Milyen gyakran találkoznak az ellenõreik azzal, hogy elõl, a vendéget fogadó részen minden csillog-villog, de hátul a konyhában rozsdás, elavult? - Nem az a baj, ha elavult az eszköz, hanem az, hogy miként használják. Ha látjuk, hogy bár fokozatosan, de az étterem igyekszik felújítani az eszközeit, megértõk vagyunk. Amiben nem lehet kompromisszum, a végeredmény, hogy például a melegen tartó pult hõmérséklete megfelelõ-e. Ha régi, tessék rá jobban odafigyelni… Önök milyen rendszer szerint ellenõriznek? - Egyrészt van egy kockázatbecslésen alapuló éves munkaterve minden, a területen dolgozó kollégának, egységekre bontva. Másrészt lakossági bejelentésre megyünk ki. Továbbá gyakori, hogy más hatóságokkal együtt végzünk közös ellenõrzéseket. Illetve – természetesen – ha ételfertõzésrõl érkezik információ, akkor azonnal ki kell menni, soron kívül. Mit tapasztalnak, mennyire várják felkészülten önöket a vállalkozások? - Jellemzõen felkészülten várnak. S bár a Kiemelt Ellenõrzések Igazgatósága nem olyan régen jött létre és az egyenruhánkat talán kevesebb vállalkozó ismeri, fõként a piacokon egymás között adogatják az ellenõreink személyleírását, a fényképüket, így mire odaérünk, a legszembetûnõbb szabálytalanságokat megszüntetik. Ez azonban nem baj, sõt, mondhatnám, hogy a munkánk egyik célja, mert nem a büntetés kiszabása, hanem az élelmiszerbiztonsági elõírások betartatása a cél. EL. E. A cikk a Horeca Marketing Klub megbízásából készült

Rendôrség

Sport

NEM NÁLUNK, JAPÁNBAN… ÁLLATOS HÍR Nem könnyû olyan ötletet kitatlálni, ami biztosan becsábítja az éterembe, kávézóba a vendéget. S mivel a "hagyományos" macskaés kutyakávézók már nem hatnak az újdonság erejével, egy tokiói hely kecskékkel próbálkozik. Nevezetesem a Szakuragaoka kávézóban a vendégeket egy fekete és egy fehér, Cseresznye, illetve Csokoládé névre hallgató kecske szórakoztatja. A bolt bejáratánál egy ketrecben tartott állatokkal nemcsak játszani lehet, meg is lehet sétáltatni õket a környéken. Japánban néhány évvel ezelõtt kezdtek el megjelenni az állatos kávézók, amelyekben a vendégek macskákkal, kutyákkal, nyulakkal játszhatnak italuk elfogyasztása közben. A piac telítõdése miatt – és a nem túl szigorú japán állatvédelmi törvényeknek köszönhetõen – azonban mostanában már a szó szoros értelmében egyre vadabb állatos helyek nyílnak: baglyok, sólymok, papagájok, sõt óriáskígyók, tengeri teknõsök és különbözõ gyíkfajok kezdték el benépesíteni Tokió és más japán nagyvárosok kávézóit. Ezekhez képest a kecskék relatíve konzervatív választásnak tûnnek, de a sibujai kávézó döntése – talán pont visszafogottsága miatt is – sikeres volt. A kávézóba rengetegen térnek be azért, hogy találkozzanak a két kecskével. A budaörsi kávézók vezetôinek a kecskét azért nem ajánlanánk, de azt jónak tartjuk, hogy egyre többször adnak otthont különbözô színvonalas kulturális és társadalmi rendezvényeknek. Továbbá igyekeznek egy-egy jobban körülhatárolt csoportot megcélozni a kínálattal és a kávézó hangulatával, nevezetesen a fiatalokat (például a Galéria) vagy éppen az idôsebbeket (talán az Adler?). Ami kevésbé szerencsés, hogy a Szertár kivételével nincs teraszuk, így jó idôben se lehet kint üldögélni és nézelôdni.

2013. AUGUSZTUS

17


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

ÍZLÉSBELI VITA HELYETT TÉNYEKET SZEDETT ÖSSZE A VOLT IGAZGATÓ

A Budaörsi Játékszín elmúlt öt éve A helyi színházat 1013. július elsejétôl átvette Frigyesi András, akinek az elképzeléseit a múlt hónapban mutattuk be. Ebben egyebek között konstatálta a gyenge infrastruktúrát, és kijelentette, hogy „játékszín” helyett a város életében a jelenleginél magasabb értéket képviselô színházat szeretne. Alighanem ez (is) ösztönözte Salamon Suba Lászlót és Magyar Attilát, a Budaörsi Játékszín korábbi vezetôit, hogy az eredetileg elhatározott csendes visszavonulás helyett öszszefoglalják az elmúlt öt évet. Írásukat változtatás nélkül közöljük.

Kedves Közönségünk, Színházbarátok! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselôk! Tisztelt Teátrumi Társaság! Tisztelt Vidéki Színházigazgatók Egyesülete! A Budaörsi Játékszín 5 éves vezetése után illendô, hogy elköszönjünk Önöktôl! Elköszönjünk és megköszönjük a támogatást, a szeretetet, amit ezalatt az idôszak alatt kaptunk! A színház szubjektív mûfaj. A darabválasztás, a repertoár kialakítása, a rendezôi koncepció, a színészi játék, a hangulat, a hangsúlyok és érzelmek megítélése ízlés, értékrend és nem utolsó sorban a pillanatnyi hangulat ötvözetének eredménye. Az elmúlt öt évad során minden tudásunkkal, tehetségünkkel és szorgalmunkkal azon voltunk, hogy a korábbi pályázatunkban megfogalmazottak szerint alakítsuk e mûvészi képet. Emelt fôvel és büszkén adjuk át a színház vezetését az utánunk jövônek, hiszen ezt teljesítettük. Mielôtt azonban ízlésbeli kérdésekrôl szóló vita indulna, hiszen mindig akadhatnak olyanok, akikben egy-egy megfogalmazás, problé-

18

2013. AUGUSZTUS

mafelvetés, vagy mûvészi válasz ellenérzéseket kelt, engedjék meg, hogy röviden összefoglaljuk az elért eredményeinket! Ez alatt az öt év alatt a színház – a rengeteg bátorító és hálás visszajelzés alapján bizton állíthatom, hogy – végérvényesen a város színházává vált. Bár formailag produkciós színházként mûködik - ami azt jelenti, hogy csak munkajogilag nem rendelkezik társulattal, de önállóan állít színpadra darabokat. A társulatát a budaörsiek szerették, megállították az utcán, viszontláthatták a városi ünnepségeken és találkozhattak velük az egyházi ünnepkörökhöz kapcsolódó elôadásokon.

INFRASTRUKTURÁLIS EREDMÉNYEK A színház az elmúlt években fontos változásokon ment keresztül. Önkormányzati és pályázati pénzekbôl jelentôs átalakításokat és felújításokat hajtottunk végre. A hátsó kertben és a színház mellett díszletraktárakat alakítottunk ki, hogy az elôadások díszleteit méltó és használható módon tárolhassuk, megóvhassuk az idôjárás viszontagságaitól. Az udvar és a parkoló között megnyitott kapu a Mûvelôdési Házzal való békésebb egymás mellett élés jegyében született, hiszen a díszletek szállításával nem kellett megzavarni a Mûvelôdési Ház mûködését. A színpad oldalán a díszletek mozgatására alkalmas ajtót nyitottunk. Ezzel lehetôvé tettük, hogy nagyszínházi díszletek kerülhessenek a színpadra, hiszen a korábbi kis ajtó korlátozta a díszlettervezôk kreativitását. Felújítottuk a színpad deszkázatát, elôszínpadot hoztunk létre és felújítottuk a portált, benne járásokat kialakítva. A színpad mélységének a megnövelése nagyobb teret biztosít a rendezôi elképzeléseknek, a mélységi mozgások megteremtik a mûvészi hangsúlyozás lehetôségét. Az új világítási híd kialakításával, a reflektorok cseréjével és bôvítésével, valamint a hangtechnika korszerûsítésével korábban elképzelhetet-

lennek tûnô produkciók létrejöttét biztosítottuk;élôzenés színházi produkció és musical technikai feltételei korában nem voltak adottak. A nézôtéren az emelkedô dobogórendszer pozitív hatásait talán nem kell külön kiemelni. A Mûvelôdési Házzal kötött kompromisszumok, közös gondolkodások eredményeképpen egy színészöltôzôt ki tudtunk alakítani az épületen belül, így méltóképpen tudtuk fogadni a fellépô mûvészeket. Szintén a Mûvelôdési Házzal való együttmûködésünk eredménye az elôtér és a büfé valamint a jegypénztár átalakítása. Egy-egy elôadást követôen gyakran klubszerû esték alakultak ki ebben a már-már kávéházi környezetben. A kivilágított név is a színház homlokzatán a minôségi javulások közé sorolható.

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS Az infrastrukturális eredményeken kívül fontosnak tarjuk, hogy a pályázatunkba foglalt egyéb vállalásaink jelentôs részét is sikerült teljesítenünk. A Játékszín a város, sôt az akkor még kistérségként mûködô környezetünk talán legjelentôsébb kulturális intézménye. E vezetô szerepétôl hajtva, de nem uralkodva a kistérség kulturális intézményein szervezte meg évrôl-évre a Budaörsi Kistérségi Fesztivált. A színház mindig arra törekedett, hogy minél több megjelenési lehetôséget biztosítson a kistérségi mûvészek számára, részt vett, de nem telepedett rá a fesztiválra. Az idei évadban kezdtük meg ún. Kistérségi bérletek értékesítését. Az önkormányzatokkal tárgyalva alakítottuk ki a kínálatunkat és határoztuk meg a kedvezményes konstrukciót. A fogadtatás egyértlemûen kedvezô volt. Mivel azt valljuk, hogy a színháznak és mûvészeinek a „falakon kívül” is szerepet kell vállalniuk a város kulturális életében több, a szigorúan vett színházi elôadásokon túlmutató kezdeményezést valósítottunk meg.

Több iskolai szervezésben kialakított diákcsoportot láttunk vendégül beavató-színházi elôadásainkon. Két egymást követô évadban megszerveztük a Kiscsillag tehetségkutató versenyt. Az elsô évben kizárólag a város iskoláit szólítottuk meg, a megmérettetést az Illyés Gyula gimnáziumban tartottuk több mint 300 fellépô diákkal. Második évben a verseny kereteit kiterjesztettük a kistérségben több helyszínre, szintén nagy örömet okozva a diákoknak. A tervezés és szervezés során szorosan együttmûködtünk iskoláink lelkes pedagógusaival. Színmûvészeink rendszeres szereplôi voltak a városi ünnepségeknek, rendezvényeknek. Kis jelenetekkel, szavalatokkal járulnak hozzá az ünnepi mûsorokhoz. Színházunk technikai személyzete gyakran nyújtott segítséget azon megmozdulásokon is, ahol a színház mûvészi szerepet nem tölt be. A testvérvárosi kapcsolatok ápolásában is tevékeny szerep jutott a színházra. Többször kaptunk meghívást Kisújfaluba vendégjátékra és láttuk vendégül az onnan érkezôket. Szintén tartottunk elôadást Magyarkanizsán.

KIEMELT KATEGÓRIA A színház jelenének és jövôjének egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb eredménye, hogy a Budaörsi Játékszín az elôadómûvészeti törvény besorolása alapján kiemelt kategóriájú színház lett. A kategóriába való bekerülés feltételeként a törvény számos kritérium együttes teljesülését írja elô. A szabá-


Közélet

Gazdaság

lyozás rendelkezik az egy évadban tartandó elôadások számáról, a saját produkció és a befogadott elôadások arányáról, az ôsbemutatók, illetve általában a bemutatók számáról, a nézettségrôl, a magyar és külföldi szerzôk szerepérôl, a társulatról, a zenés és prózai darabok arányáról és a társadalmi szerepvállalásról. Ezek a feltételek egységesek az ország valamenynyi színháza számára, függetlenül a város vagy a színház méretétôl.2012-ben Budaörssel együtt 45 színház került be ebbe a besorolásba, ebbôl 15 budapesti. Budaörs ma Magyarország legkisebb olyan települése, amely kiemelt kategóriás színházzal rendelkezik. A méretben a következô település kétszerese városunknak. A Játékszín az ország legkisebb színháza, amely tel-

jesítette a követelményeket. És mindezt úgy tette, hogy társbérletben él a mûvelôdési házzal - a hét, a hónapok és az év napjai meg vannak osztva a két intézmény között fel-fele arányban -, így nem mindig a legalkalmasabb idôpontban tarthatja meg elôadásait. Ennek következtében a próbafolyamat is nehezebben szervezhetô, nem csak a mûvészek idôbeosztásához kell igazodni hanem az intézményéhez is. E besorolás, és ennek évrôl évre történô megújítása elemi érdeke a színháznak. Ez alapján alanyi jogon jár állami támogatás, ami nélkül a színház életképtelen lenne. A 2012-es naptári év teljesítései alapján a színház jelenleg is a kiemelt kategóriába tartozik. Az önkormányzati és állami támogatáson túl a színház mûködéséhez mindenképpen szükséges külsô források bevonása. A mûvészetek szponzorációja az elmúlt években átalakult. A klasszikus szpon-

Oktatás

Egészség

Helytörténet

Rendôrség

Sport

zoráció aránya csökken, ellenben a társasági adóból leírható támogatás megjelenésével több külsô forrás érkezett az elôadómûvészi ágazatba. A színház számára szinte létkérdés, hogy a lehetô legnagyobb mértékben tudja finanszírozását bôvíteni. Az elmúlt években a maximális mértékû külsô forrást sikerült bevonnunk ilyen támogatások kapcsán.

NÉZETTSÉG Végezetül engedjék meg, hogy eredményeinket néhány számmal alátámasszuk. Az öt évad során 35 produkciót állítottunk színpadra. Ezeket a színdarabokat 605 este alkalmával játszottuk, mintegy 91 ezer nézô elôtt. Ez az öt évadra vonatkozóan 78,3%-os nézettséget jelent. Mivel a fôváros közelsége kapcsán a budapesti színházakkal versengünk a nézôk kegyeiért, így ezeket a számokat is érdemes a budapesti színházakkal összehasonlítani. Ismereteink szerint ennél magasabb látogatottsági mutatót csak az fôként zenés darabokat játszó színházak, és 2-3 prózai színház produkált. A székhelyi elôadások mellett produkcióinkat utaztattuk az országban. Mintegy 100-110 alkalommal láthatták más teleülésen élôk a Budaörsi Játékszín elôadásait. Az öt évad során 189 vendégjátékot fogadtunk be, így téve teljessé a színházi mûsort. A Budaörsi Játékszín épületében az öt évad során mintegy 120’000 nézô fordult meg. Mintha városunk valamennyi lakosa évente egy alkalommal a színház nézôjévé vált volna. A 2013-as fél évben teljesítettük az elvárt elôadásszám 58%-át úgy, hogy a költségek 52,8%-át használtuk fel és az intézményi bevételek 63,5%-át teljesítettük. Ezzel megteremtettük továbbá a társasági adó terhére gyûjthetô szponzorációs keret 62%-át. Vagyis bevételeink összegszerûségében és pozitív hatásaiban is jelentôsen meghaladták mind az arányosan teljesítendô részt, mind a költségeinket, míg azok kisebb részét kellett csak felhasználnunk. Büszkén adjuk át a stafétát, és kívánunk Önöknek, Budaörsnek színházi élményekben gazdag évadokat! Budaörs, 2013. augusztus 11. SALAMON SUBA LÁSZLÓ, MAGYAR ATTILA

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

2013. AUGUSZTUS

19


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

ÖNK OR MÁNY ZATI TÁMOGATÁSS A L, EGY ÉNR E SZAB OTT NEV ELÉSI PR OGRA M

Iskola elôkészítô kis csoportban Iskola elôkészítô indul szeptemberben a Vitamini Családi Napközikben, amit a budaörsi önkormányzat anyagilag is támogat – derült ki a néhány napja kapott sajtóanyagból. A hír szerint a Mindszenty iskolában már évek óta bevált Lurkó csoporthoz hasonló. A részletekrôl kérdeztük az intézmény vezetôjét, Szabó Esztert. Várják még a jelentkezôket! A családi napközi épületében, de saját infrastruktúrával, a Vitaminiktôl külön álló teremben, külön fürdôszobával és tálaló konyhával helyezzük el az iskola elôkészítô csoportot – mondja kérdéseinkre válaszolva Szabó Eszter, a Vitamini Családi Napközik vezetôje. – Tíz, 5-7 éves gyermeket fogadhatunk, és ezt a létszámot támogatja az önkormányzat. Mivel az önkormányzati döntés közvetlenül a nyári

Nagyfokú önállóságot biztosítunk számukra. Sok-sok kirándulást tervezünk a közeli és tágabb környékünkön, állatkerti, vadasparki sétákkal fürkésszük a természetet. Bérletet váltunk a Budaörsi Játékszín gyermekelôadásaira. Helyi és budapesti múzeumokba látogatunk. Beiratkozunk a városi könyvtárba. Igény esetén heti egyszer úszni kísérjük a gyerekeket a budaörsi városi uszodába. Több ízben is bekukkantunk egy közeli iskola életébe. A munkatársaink a Vitamini Csaszünet elôtt született, így a szülôket nem tudtuk idôben értesíteni a lehetôségrôl, ezért egyelôre nincs meg a teljes létszám, tehát nagyon várjuk a jelentkezôket! A nevelési programunkról illetve magáról a szolgáltatásról kicsit bôvebben: a kis létszám lehetôvé teszi, hogy minden gyermeknek kellô figyelmet, idôt szenteljünk, alaposan feltérképezzük ôket. Így egykettôre felfigyelünk a kiugró tehetségekre, az

A NAPIREND 7.30-8.00 Gyülekezés 7.30-8.30 Folyamatos tízórai, szabad játék 8.30-9.00 Egymás köszöntése, a nap átbeszélése Kötött tevékenység – eleinte 15 perces, majd az idôtartam fokozatos növelése 30’ 9.00-10.15 Szabad játék Tisztálkodás, tízórai (gyümölcs, zöldség) 10.15-10.30 Kötött tevékenység 10.30-12.00 Öltözködés, levegôzés (udvari játék, séták) 12.00-12.40 Készülôdés az ebédhez, ebéd 12.40-14.30 Mese, csendes tevékenység, egyéni fejlesztések 14.30-15.00 Uzsonnához készülôdés, uzsonna 15.00-15.30 Kötött tevékenység 15.30-17.00 Szabad játék hazamenetelig

20

2013. AUGUSZTUS

esetleges részhiányosságokra, lemaradásokra, zavarokra. Utóbbiakat egyénre szabottan szintre hozzuk, fejlesztjük, elôbbieket tovább bontakoztatjuk, támogatjuk. A gyerekek énképét erôsítjük, alkalmazkodási, beilleszkedési zavaraikat oldjuk, hogy magabiztosan indulhassanak majd iskolába. Célunk, hogy lehetôleg minden zavaró tényezôt elhárítsunk az iskolai tanuláshoz szükséges képességeik útjából. A módszer ehhez, hogy fokozatosan növeljük a koncentrált tevékenységek idôtartamát, így növeljük a gyerekek monotónia tûrését, szabálytudatát és -követését. Minden érzékszervüket megmozgató (látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás) tapasztalatok gyûjtésével tanítjuk, gazdagítjuk ôket. Az anyanyelvi nevelésre, és a mozgásra fokozott figyelmet fordítunk.

ládi Napközik pedagógusai, akiknek a munkájukba szükség esetén bekapcsolódnak szakképzett gyógypedagógusok (logopédus, mozgásterapeuta, stb.) és pszichológusok. Az új gyerekekkel az elsô találkozás az otthonukban történik, majd játszónapra hívjuk be ôket, hogy ismerkedjenek a környezettel. A programunk pedig a közös élményekre épül, közös tevékenységek (drámajáték, népi játékok) keretében. A nagyobb ünnepeinket pedig majd a vitaminis gyerekekkel (1-5 évesek) ünnepeljük meg közösen. Fontos kérdés, hogy mindez mibe kerül? Ebben az évben a Vitamini árain tudjuk biztosítani az ellátást, illetve az önkormányzati támogatásnak köszönhetôen a tervezett 50 000 Ft/hó önköltség helyett 35 000 Ft-ot kell fizetniük a szülôknek, ami napi négy étkezést tartalmaz.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

K I B ESZÉL A B UDAÖR S R ÁDIÓB AN? 1 . RÉSZ

Jó reggelt Marcival Egyre többen kezdik a munkanapot Marcival, azaz a Budaörsön felnôtt Szénási Márton hangjára és az általa összeállított zenei kínálatra a Budaörs Rádióban. Így önmagától adódott, hogy a rádió munkatársait bemutató sorozatunkat vele kezdjük.

Mióta a tied a reggeli mûsor, és egyáltalán hogy kerültél ide? - Bocsánat, de fel kell vennem a telefont! (Marci egy ôsrégi Nokiát vesz elô. Úgy látszik, szereti a muzeális dolgokat. De kiderül, hogy csak addig fogta be, amíg nem áldoz egy másikra az elveszített készülék helyett. A vásárlás viszont nem sürgôs – mondja -, mert csak telefonálni és sms küldésekre használja. Egy informatikában jártas fiatalembertôl ez kissé szokatlan.) … A Katapult a helyi rádió történetében – tehát 2007. szeptembere óta - az egyik legrégebbi mûsor aminek a címét és a koncepcióját sem változtatta meg senki. Elôttem többek között az ügyíezetônk Roczó-Nagy Zoli vezette, és én tavaly januárban vettem át, amikor náluk jött a második gyerek. A mi mûsorunk anynyiban más, mint a reggeli adások a nagy kereskedelmi rádióknál, hogy ott a mûsorvezetôk a háttérbôl ki vannak szolgálva, készen kapják az anyagot. (Bocsánat, közben… „2013. július 24-én, lám megkezdjük az utolsó órát, legalábbis ami a mai napi Katapultot illeti. És ahogy tettük azt korábban is, nagyon-nagyon jó zenékkel megyünk tovább, és itt van máris a Matchbox Twenty beígért felvétele 2003-ból. Ezen kívül pedig ebben az órában még programajánlókkal készülök. A hétvégén elstartol a Forma 1 itt Magyarországon, a Hungaroringre érkezik a Száguldó cirkusz. Errôl fogunk beszélgetni, illetve sok más érdekességrôl. Úgyhogy tartsanak velünk, várok mindenkit a következô hatvan percben is.”) Szóval szemben a nagyrádió-

kkal nekem az idôm nagy része témakereséssel megy el, figyelek arra, hogy mi volt a hírekben, hogy ne ismételjem, és nálunk sokkal több zene szól a reggeli mûsorban, mint máshol.

csán meghívjuk például St Martint, aki az új lemezeibôl mindig küld nekünk tiszteletpéldányt, amit köszönünk. A Nyári lányok szintén jelen vannak, tôlük is szoktunk dalokat kapni…

Tehát a szerkesztôi munkát is rád bízzák? Magad döntöd el, hogy mirôl és hogyan beszélsz, és mit raksz alá? - Így van. Nálunk minden mûsorvezetônek szabad keze van. Persze vannak kötelezô és ajánlott elemek, de azok is ritkán.

A Budaörsi Napló múlt havi számában írtunk Paksi Endrérôl, az Ossian zenekar vezetôjérôl. Róla tudtad, hogy budaörsi? - Nem, de vannak az Ossiantól is as rendszerünkben dalok, igaz, nem éppen a Menetelés a vágóhídra…

Vannak-e reggeli vendégek? - Nincsenek, csak délután. A vendégezés egy másik mûfaj, nekem reggel a háttérmunkáim miatt nem is nagyon férne bele. Milyen visszajelzéseket kapsz? - Jó kritikát sokkal nehezebben kap az ember, mint rosszat. Az esetleges negatív vélemények hamrabb visszajutnak, de szerencsére ezek is építô jellegûek és sokat lehet általuk fejlôdni. A saját zenei ízlésed mennyiben jön vissza a mûsorodban? - A teljes rádió zenei arculatát nagyjából én állítottam össze, amihez nagyon sok szakirodalmat olvastam el és konferenciákon is részt vettem. Tehát valamennyire biztosan megjelenik benne a saját személyiségem, ugyanakkor remélem, hogy végül nem az én zenei ízlésem határozza meg a rádió zenei stílusát, mert ez nem az én rádióm, hanem mindenkié, és ennek igyekeztem megfelelni. Helyi rádióként nem kellene egy kicsit elônyben részesíteni a helyben élô zenészeket? - Igyekszünk nekik kicsit több lehetôséget adni, mint amennyit máshol kapnak. Bár sokan koncerteznek közülük például az ifi klubban, és jól szólnak élôben, de kevés olyan banda van Budaörsön, akiknek jó minôségû stúdió felvételei is vannak. De egy-egy esemény kap-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Van mûfaji vagy korszaki megkötöttség? - Nincs. Játszunk rockot meg popot, és ’80-as és ’90-es évekbeli zenéket és mai zenéket, és igyekszünk megtartani a fele-fele arányt. (Közben bejön egy kolléga, aki mûszaki, technikai segítséget kérne Marcitól, illetve érdeklôdik, hogy hol áll valamilyen felvett mûsorral. A válasz: „10-ig élôben vagyok, és interjút adok.” Amire a kolléga jól rácsodálkozik.) Az elsô kérdésnél kicsit átugrottuk, hogy miként kerültél ide. Hányas születésû vagy? - 1988. decemberben születtem. Az egész úgy indult, hogy a stúdió technikák érdekeltek, és ezzel foglalkoztam már diákként , bulikon, rendezvényeken segédkeztem. Majd elballagtunk az Illyésbôl és három éve Varga Brigi hírolvasó ismerôsöm ajánlott be ide egy megüresedett gyakornoki pozícióra. (Újabb telefon, a hívó kitartó, ezért Marci gyorsan lerendezi.) Utcai interjúkat kellett készíteni, fél percben, egy percben. Közben érdeklôdtem és tanulgattam, hogy miként kell mûsort készíteni és szerkeszteni. Majd egy délutános kolléga egyik pillanatról a másikra elköszönt, és az ô helyét vehettem át, mint élômûsor-vezetô. Ez ment egy éven keresztül… Az élômûsorban nem izgulsz? - Most már nem, de az elején persze igen.

Mondani valód mindig van? - Mindig, illetve, ha éppen kevesebb, akkor a következô zenérôl gyorsan kikeresek valami érdekeset az interneten. Te készültél erre a pályára? - Nem tudatosan, de indultam szavaló versenyeken, és sokat hallgattam például régi rádió kabarékat, mert szeretem a konferansziékat. A gimnázium után azonban volt egykét vakvágány az életemben, például a nem nekem való mûszaki egyetem. Most járok a Corvinus egyetemen média és kommunikáció szakra. De hozzáteszem, hogy itt a rádiónál sokkal többet tanultam a szakmáról, mint ott. Nagyon kiábrándultam a felsôoktatásból. Sokkal többre tartom a szakirányú, OKJ-s képzéseket, amik azonban sajnos nagyon le vannak becsülve. A nagy tervem végül is az, hogy pilóta legyek. Ennek érdekében jelentkeztem annak idején a mûszakira, mondván, hogy kell hozzá egy diploma. És persze a pilótaképzést finanszírozni kell, amire gyûjtök. A jövôdet tehát egy nagy gép fedélzetén képzeled el? - Igen, de azért jó lenne a rádiózást folytatni, amíg csak lehet együtt a kettôt. EL. E.

2013. AUGUSZTUS

21


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

„A MI T C S I N Á L U N K , A ZT A LEHETÔ LEGJ OB B AN CSINÁLJ UK”

Egy élet a tudás kertjében Dr. Fekete Ágnes Kamaraerdô egyik legidôsebb lakosa, aki majd egész életében itt lakott, és szemtanúja volt számos változásnak. A 90. életévét betöltô idôs hölgy nem csak a korára lehet büszke, hiszen egyetemi docensként és az orvostudomány doktoraként sikeres oktatási- és tudományos pályafutás áll mögötte. Ágnes néni napjai ugyan ma már lassan, öregesen telnek, de csodálatosan megôrizte szellemi frissességét. Az életérôl, pályafutásáról és a régi szép idôkrôl beszélgettem vele e jeles évforduló alkalmából.

Kamaraerdô utcáin járva mindig izgatta a fantáziámat egy barna kerítéses, fáktól árnyas, örökzöldekkel benôtt udvar. A rajta álló csinos kis faház alig látszik az utcáról, mozgást nem látni, csak a szél rezgeti a magas növényeket. Az ilyen titokzatosnak tûnô helyek könnyen beindítják az ember fantáziáját - különösen, ha még gyermek, boszorkányokat, tündéreket képzel a kertbe. Ez a pompás kis udvar azonban nem holmi mesebeli lények erejét, hanem a kertet mûvelô kezek gondosságát tükrözi. Ágnes néni maga telepített mindent, kellemes kis zugot varázsolt magának idôs éveire. Nem hittem, hogy valaha bebocsátást nyerek e kertbe. A ház elôtt ülünk le riportalanyommal, a hôség elôl menedéket adó fák alatt. Itt kezdôdik a történet is, az akkor még az alsó utcáig érô, a szomszédságot is magába foglaló gyümölcsössel, amit 1880-ban vásárolt meg Ágnes néni nagyapja. Akkoriban Kamaraerdô területe a budaörsi svábok híres szôlô- és gyümölcsültetvénye volt, még kevés lakóház állt. – Barátságos volt a légkör. Nagyon szerettünk itt lenni – emlékezik vissza Ágnes néni, aki itt töltötte gyerekkorát ebben a „burjánzó kertben, csodála-

22

2013. AUGUSZTUS

tos fák közt”. A fák és növények iránti szeretetet édesapja oltotta belé, a hatalmas gyümölcsöskert nagy családot látott el. Édesapjára is úgy emlékszik vissza, mint aki megsiratott minden fát, amit ki kellett vágni, és azonnal újat ültetett helyette. Erdélyi származású nagyszülei virágkereskedésbôl éltek, ezt a családi vállalkozást vitte tovább legkisebb fiúként édesapja. - 1924-ben, a születésemkor a szüleim itt kezdték el építeni a házunkat. Itt szeretném befejezni is – jelenti ki büszkén Ágnes néni. Bár a szülôi ház már nem áll, ô azóta is az ôsi telek egy darabján lakik. Szívesen emlékszik vissza a nagy családi eseményekre, a vendégfogadásokra, és a nyarakra, mikor a hasonló korú rokonokkal és barátokkal a hatalmas kertben játszottak, ping-pongoztak, nagyokat bicikliztek és kirándultak. - Mindenféle játékot kitaláltunk, ez volt a kikapcsolódás, szórakozás. Családi rétes- és kürtöskalácssütés, nagy tarokkpartik. Nem volt televízió meg internet, egymásnak örültek az emberek. – A mai világból talán ezt hiányolja a legjobban. Szerinte akkoriban az emberek keresték az alkalmat, hogy összejöhessenek, beszélgethessenek, manapság inkább

magukba zárkóznak. Úgy véli, jó közösségi szellemre lenne szükség. - Fiatalságom ideje szép idôszak volt, mert nem volt más dolgom, mint tanulni – mosolyog az idôs hölgy. A Veress Pálné Gimnázium tanulója volt, és végtelen hálával beszél az ottani tanítóiról, akik a magas szintû oktatás és a valláserkölcsi nevelés mellett a diákok testhezálló pályaválasztására is nagyon odafigyeltek. Ágnes néni dédapja sebészorvos volt az erdélyi Tasnádon, így az orvosi pálya elég hamar kijelölôdött számára – bár felmerült a zenei karrier lehetôsége is, hiszen tíz évig zongorázott. 1948-ban diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán, ahol olyan szaktekintélyektôl tanulhatott, mint Mansfeld Géza, Szentágothai János, Szent-Györgyi Albert, Hajnal Imre. Mindnyájan mély benyomást gyakoroltak rá és munkájára, mindmáig büszkén gondol rá, hogy ezek a világhírû emberek a tanárai, kollégái voltak. Még az egyetemi évek alatt álláslehetôséget kapott az Élettani Intézetnél, ahol aztán negyven éven keresztül dolgozott. - A munkámat mindig tisztességesen és lelkesen végeztem – számolt be errôl az idôsza-

król, a tanítás örömeirôl és a háború utáni nehézségekrôl. Mint mindenki akkoriban, az Élettani Intézet is pénzhiánnyal küzdött, így például a háborús károk utáni karbantartási

JÓ MAGAVISELETÛ ÁRVÁK Az adatok szerint 68 gyermek élt a múlt század elején a budaörsi árvaházban. Bánvölgyi Kálmánné egy nagyobb lélegzetû helytörténeti kutatásba kezdett, melyrôl a jövô hónapban lapunkban cikksorozatot indít. E munka során vette fel a kapcsolatot dr. Fekete Ágnessel aki többekkötött ott is dolgozott, így riporterünk is az ô közbenjárására kerülhetett kapcsolatba az idôs doktornôvel. (Aki sajnos fényképet nem engedett készíteni magáról.) A budaörsi árvaház 1900. szeptember 19-én nyitotta meg kapuit. Az építkezéshez 1899 augusztusának végén fogtak hozzá, s már december elejére tetô alá került. Fôhomlokzatára Erzsébet királyné jelmondatát vésték „Neveld a gyermeket munkára: megél, és jó marad”. Keleti homlokzatára pedig az épület nevét:„Nagypénteki Református Társaság Erzsébetháza”. Az intézményben elemi iskola és ismétlôiskola is mûködött. Az árvaház gyermekei durva, szürke, abaposztószerû anyagból készült egyenruhában jártak, hajukat mindig rövidre nyírták, és feltûnôen jó magaviseletûek voltak. Vallás, erkölcs és egészség, ebbe a három szóba foglalandó össze nevelésrendszerük veleje.„Kerülve a puhító kényelmet, üres külsôségeket, megelôzve.” A tanítás itt 1944-ig folyt. Ekkor a tanulókat és az itt tanító pedagógusokat az iskola fenntartója a fôvárosba vitette. Az épület jelenleg 1974-tól társasházként szolgált.


Közélet

Gazdaság

munkákat is az intézet tagjai szervezték. Elôadásokat tartottak festésért, gázszerelésért cserébe, és maguk fogták a hallgatóknak a boncolnivaló békákat a Rákos-pataknál. Olykor még a vérmintát is saját vérükbôl adták, ha szükséges volt egy-egy bemutatóhoz. Szeretettel emlékszik vissza arra a sok-sok orvos- és fogorvostan hallgatóra – késôbb kiváló orvosokra és sportolókra -, akiknek tanára lehetett. Amikor a Magyar Tudományos Akadémia is újrakezdte mûködését, Ágnes néni is bekapcsolódott a vesekutató programba. Az egyetemen megszerezte a docensi, az Akadémián pedig a tudományok doktora címet. Bár a kommunista rendszer megcsorbította a véleményszabadság intézményét, a tudományt és a tehetséget a maga módján támogatta. Ágnes néninek lehetôsége volt külföldre utazni akkor is, amikor ezt

Oktatás

Egészség

Helytörténet

Rendôrség

Sport

nagyon kevesen tehették meg. Bejárta Európát és a Szovjetuniót, meghívták különbözô konferenciákra és elôadásokra többek között Stockholmba, Párizsba, Londonba, Firenzébe. Közben lehetôség nyílt külföldi tudósok meghívására, közvetlen tapasztalatcserére. Az idegen nyelvû szakirodalom szorgos fordításával igyekeztek gazdagítani, frissíteni a magyar tudományos életet. Ágnes néni ’84-ben vonult nyugdíjba. Azóta dolgozott laboratóriumban és szakfordítóként is. Manapság olvasással, zenehallgatással telnek a napjai. Szereti a sportközvetítéseket is, kiváltképp a vízilabdát, a biliárdot, a Forma 1-et. A sport iránti lelkesedést saját bevallása szerint még a gimnáziumban nevelték belé. Egész életében teniszezett, úszott, evezett, síelt, kirándulni járt. Véleménye szerint a jó gének mellett ennek is köszönheti szép életkorát. Az öregségben az egyik legfájóbb dolognak azt tartja, hogy lassan elveszti ismerôseit, barátait. A mesékhez visszakanyarodva, azzal a szándékkal készült e riport, hogy elzarándokolva egy titkos kertbe, némi bölcsességet és útmutatást szerezzek egy idôsebb, sokat tapasztalt embertôl. Ágnes néni is ezt tartja az egyik legfontosabb dolognak az életben. Kérdezni az idôsebbektôl, továbbvinni tudásukat. - Akkor leszünk gazdagabbak, ha megkérdezzük az elôttünk valókat, és az ô tapasztalataikból próbálunk tôkét kovácsolni – mondja, majd elárulja, kicsit bánja, hogy nem kérdezte többet saját szüleit. Ágnes néni családjában egyébként nagy hagyománya van a fényképezésnek, a családi események dokumentálásának, és közös hobbi a családfakutatás is. A nappali falára függesztve ôrzi élete legfontosabb dokumentumait: a dédapja diplomáját, a család nemesi kutyabôrét, és saját tudományos eredményeinek bizonyítékait. És hogy mi az ô útmutatása számunkra? Éljük úgy az életünket, hogy amit csinálunk, azt a lehetô legjobban csináljuk. - Szeretettel, erôvel, szorgalommal, kitartással. Függetlenül a körülményektôl, nem szabad megállni, és nem szabad feladni. De ehhez kell találni egy célt, ami értelmes és érdemes. FARAGÓ ZSÓFIA

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

2013. AUGUSZTUS

23


Közélet

24

Gazdaság

2013. AUGUSZTUS

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

F O CI

Indul a pontvadászat Augusztus harmadik hétvégéjén megkezdôdnek az NB III. Nyugati csoportjában is a bajnoki pontvadászatok. Csapatunk 18-án vasárnap kezdi meg a küzdelmet a BKV Elôre Bp. Sport u-i pályáján, 17:30as kezdéssel. Az új bajnokság legnagyobb változása az elôzô évihez képest, hogy a versenykiírás szerint két 1992. január 1-je után született játékosnak mindig a pályán kell lennie. A mi csapatunk felnôtt keretében a "fiatalok": Bálint, Brkic, Feil, Ferkó, Házi, Heim, Hrabina, Herczeg, Pap B.,Sajbán I., Sajbán II., Seregi, Vattamány. Látható,

szemet vetett rá és a szakmai elôre menetele érdekében a magasabb osztályú klubot választotta. Hoszszas tárgyalások után a LombardPápánál és a Ferencvárosnál is járt kiváló edzôpárosra esett a választás. Az új vezetôedzô így Zsivóczky Gyula lett, míg a pályaedzôje és a klub utánpótlás irányítójának Sütô Szilárdot választotta.

Középpályás, kapus, támadó, középpályás, támadó, középpályás, védô, támadó kapus,

hogy mindhárom kapusunk fiatalnak számít (Papp B., Heim, Hrabina), így rajtuk kívül egy "fiatal" mezônyjátékosnak kötelezô mindig a pályán lennie. Az új bajnok osztályozó nélkül jut fel az NB II-be az utolsók a 14-16 helyezettek pedig kiesnek és még a legrosszabb 13. helyezett is alacsonyabb osztályba kerül. A 2012/2013-as bajnokság megítélésünk szerint sikeresen zárult. Ugyan az osztályozón elbuktunk a Tatabánya csapata ellen, de a bajnoki címünk és aranyérmünk fényesen csillog. A vezetôedzô Bekô Balázs kiváló munkát végzett. Sajnos azonban az NB I-es Kecskemét

Nyíregyházáról Nyíregyházáról Paksról Sopronból Kaposvárról Vasastól Tatabányáról Szegedrôl Érdrôl.

A két szakember azt kapta feladatul, hogy a 3 csoportos NB IIIban eredményesen szerepeljen csapatunk, és mielôbb feljusson az egy csoportos NB II-be. A hazai mérkôzéseink mindig szombaton lesznek a legkésôbbi kezdési idôpontban, míg az idegenbeli mérkôzéseinknél négyszer fogunk vasárnap pályára lépni (BKV Elôre, Diósd, Szombathelyi Haladás II., Andráshida). A bajnoki rend szerint az elsô tavaszi fordulót elôrehozzák, így november 30-ná ismét A BKV Elôrével fogunk játszani.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Helytörténet

Rendôrség

Sport

SENK I NEM TÉGED F O G FIGY ELNI …

Az elsô jógaórám Mindenki azt mondta korábban, hogy a jóga nem nekem való. Be kellett töltenem az ötvenet, hogy kiderüljön: dehogynem. Enyhítette a nyakés hátfájásomat és nyugodttá tett.

ÉRKEZÔ JÁTÉKOSOK A FELNÔTT KERETHEZ: Bárányos Zsolt Hrabina Alex Feil Máté Laczkovich Donát Házi Bence Ferkó Ádám Hegedûs Norbert Jovánczai Zoltán Heim Attila

Kultúra

Félénken érkeztem az elsô órára, hiszen soha nem voltam hajlékony vagy nyugodt természet, és eddig mindenki azt mondta, hogy a jógát nem nekem találták ki. Éva azonban, aki elég jól ismer, és korombeli, középkorú nô, nem hagyta, hogy kifogásokat keressek. Hidd el, hogy jót tesz, és ha érdekel, gyere el! Senki nem téged fog figyelni, és te se másokra figyelj, hanem saját magadra! Szóval odamentem a Bleyer iskolába a táncterembe, ahol rajtam és Éván kívül csak néhányan voltak, de hiszen mondta is, hogy kiscsoportos foglalkozásokat tart. Mivel a többiek már több hónapja – sôt van, aki három éve – jár hozzá, illetve foglalkozik jógával, a kedvemért az alapokat csak röviden magyarázta el. És kezdtük a gyakorlatokat. „Ülj a jógamatracra, húzd fel a lábakat, érintsd össze a talpakat és kezeddel húzd fel amennyire csak tudod. A hátad egyenesítsd ki, végy mély lélegzetet, majd lassan fújd ki a levegôt. A jóga gyakorlatok alatt mindig lélegezz lassan és ritmikusan” – diktálta Éva. Lazítás és magunkba fordulás az elején – „ommmm” – mormogtam velük -, amit másfél óra múlva megismételtünk a végén. A gyakorlatok sorát nem akarom leírni, hiszen vannak arra nálam sokkal hivatottabbak. Én, mint teljesen laikus, az elsô élményemet szeretném

megosztani azokkal, akik hozzám hasonlóan halogatják, hogy belefogjanak-e. Az óra után a következôknek örültem: lótuszülés helyett törökülésben; fél lábon álláskor kicsit megtámaszkodva is tökéletesen sikerült minden, a nyújtások, az egyes pozíciók kitartása. A gyertyaállás helyett ugyan csak a fenekemet sikerült egy kicsit megemelnem, de tényleg senki nem törôdött vele. A ki- és belégzés pedig hamarosan automatikusan úgy sikerült, ahogy Éva vezényelte. Igyekeztem, ettôl kipirosodtam, amit közben láttam

a tükörben, de nem bántam. Sôt, kifejezetten tetszett, hogy látom, mi az, amit Évához és a többiekhez képest másképp csinálok, és elégedettség töltött el, ha sikerült javítanom. A végén pedig jobban éreztem magam, mint amikor idejöttem. Valahogy enyhült a nyak- és hátfájásom, egészében könnyebb lettem és fôként nyugodtabb. Ezért cserébe pedig a másnapi kisebb izomlázat igazán ki lehetett bírni. Lehôcz Éva jógaoktató nem tart nyári szünetet, bár a helyszín változik. Így akit érdekel, keresse ôt telefonon: 06 30 372 8931.

2013. AUGUSZTUS

25


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

ST MAR TIN

Huszonegyedszer A Budaörsön élô zenész, elôadómûvész, a szaxofon, a pánsíp és utóbb egyre inkább a dob virtuóza, St Martin idén is meghívta az éves, nagy koncertéje, Aggtelekre a Budaörsi Napló köré szervezôdött teniszcsapat tagjait, melyet immár négy éve ô is erôsít. Így július 20-án este egy nagyon szép, két órás, az idén elôször teljes élôzenekari hátterû elôadást hallhattunk. Válogatást az eddig megjelent húsz lemezérôl. S ahogy az lenni szokott, volt megint meglepetés: St Martin egy érdekes kis pengetôs hangszerbôl, a samsulából (ami egy fakeretre feszített bôr és annak a közepén vannak a fém elemek) a barlang cseppköveinek a hangját varázsolta elô. Mint késôbb kiderült, ezt az estét Szentmártoni Imre tüdôgyulladással játszotta végig, amit csupán néhány kisebb köhögés jelzett a nézôknek. Így versenyzôként nem is tudott részt venni másnap, az ô tiszteletére meghirdetett rudabányai teniszbajnokságon. Ennek is több éves hagyománya van már, hogy a budaörsiek és a helyiek összemérik tudásukat. Az idén a vegyespárosok versenyét Rud-

26

2013. AUGUSZTUS

abánya nyerte nagy fölénnyel. A nôi párosokét és a férfi párosokét azonban Budaörs, mindkét esetben egészen kis különbséggel. De összesítésben mégis mi vehettük át a kisváros polgármesterétôl, Szobota Lajostól – aki eddig mindig megtisztelt bennünket jelenlétével - a gyôztes csapatnak járó serleget. A legsikeresebb párok pedig a PlayersRoom márkás sportruházatát kapták. Rudabánya adott otthont a koncert elôtti héten szervezett képzômûvészeti tábornak is – a betegségét okozó vírust a zenész valószínûleg itt szedte össze -, és az ott készült szobrokból és festményekbôl érdekes kiállítás nyílt az aggteleki Cseppkô Hotelben, ahol egyébként a vendégek nagy része megszállt. Ez volt a sorban a huszonegyedik aggteleki St Martin koncert, a negyedik Budaörs – Rudabánya teniszkupa és néhány év kihagyás után a második rudabányai képzômûvészeti tábor. Bízunk benne, hogy jövôre is lesz folytatása! EE-


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

MAJ DNEM SIK ER ÜLT…

Tenisz: férfi 1. A BSC tenisz szakosztálya igazán szépen teljesíti az idény elején kitûzött célokat. A csapatok közötti országos bajnokságban lapzártánkig a férfi 1. osztályban értek véget a küzdelmek. A játék rendje kevesek által ismert, ezért írjuk le: a csapatok egy-egy alkalommal hét meccset játszanak, amibôl kettô páros, öt szingli. Minden csapat maga dönti el, hogy az egyes, kettes, … ötös pályán kit indít, de az már csak a helyszínen dôl el, hogy az adott pályán kivel találkozik a versenyzô az ellenfél csapatából. Ezzel szoktak is az edzôk taktikázni, hogy a legjobb játékost mondjuk csak a kettes pályán indítják, ahol nagyobb eséllyel nyer, mint az egyes pályán, kivéve, ha a

másik csapat edzôje is így gondolkozik. Egy meccset két nyert hatos játszmára kell megnyerni. A budaörsi fiúk a fô játékszakaszban nyertek a Pécsi Elektromossal szemben, megverték a Trófea SE-t Veszprémben, az Ivbe Ábris-Pro Opent, a Fôvárosi Vízmûvet. Ezekkel az eredményekkel a csapat kvalifikálta magát a rájátszásba, a másik csoportból is továbbjutókkal együtt a legjobb négy közé. Ami július 27én és 28-án zajlott le. Itt azonban már csak a harmadik legjobb ered-

ményt érték el. Mivel a BSC-nek van már egy Szuper liga csapata – és kettô nem lehet -, az eredménynek gyakorlati jelentôsége számunkra nem volt, de a sportéréke annál fontosabb. Az év elején felállított elvárás a férfi 1-ben a bennmaradás volt, tehát a bronzérem igazán szép teljesítmény. A férfi egyes csapat tagjai: Komáromi Gábor, Hanek Gergely, Gömöri Gábor, Ledniczky Zsolt, Bíró Andrej, Kótány Imre, Rádai Gábor, Hiller Zoltán, Kacamakisz Alexisz, Kulhanek Attila. (Képünkön.) A Szuper liga bajnokság mérkôzései augusztus 2-án kezdôdtek, mind a fiúknál, mind a nôi csapatunk esetében. Egyiküknek se sikerült a legjobb négy közé bejut-

G R A T U L Á L U N K , M AR CIPÁNOS LÁNY OK !

Világbajnoki ezüst és bronz A Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület lányai június 15-17. között a szerbiai IFBB Gyerek Fitness Világbajnokságon jártak. A magyar válogatott csapatot egyesületükbôl öt kimagasló képességû versenyzôjük képviselhette, melybôl négyen a 20-24 fôs kategóriákból a hatos döntôbe jutottak. A 2013as VB-t egy ezüst és egy bronzéremmel zárták. Az egyesület elsôsorban Budaörsön foglalkozik a versenyzôképzéssel, ahová a környezô települések (Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom) csoportjaiból válogatnak tehetséges és szorgalmas tanítványokat. Így kezdték annak idején a világbajnokságra kijutott versenyzôik is, akik évek óta a

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület büszkeségei. Többszörös magyar bajnokok és kupa gyôztesek, de nemzetközi szinten is mindanynyian érmekkel, döntôs helyezésekkel büszkélkedhetnek. (GöbölösSzabó Dorka 2012. EB 2. hely, Tóth Luca EB 5., VB 6. hely, Kis Bianka 2012. EB 4. hely, 2010. Osztermayer Dorka 2. hely, EB 3. hely, 2012

VB Lissák Laura 3. hely, EB 2. hely) 2013-ban boldogan vette át világbajnoki ezüstérmét legfiatalabb tehetségük, a mindössze 8 éves

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Göbölös-Szabó Dorka, valamint bronzérmét a 11 éves Tóth Luca. Nem kisebb örömükre szolgált, hogy a nagyobb kategóriákból, két tanítványuk is a döntôbe jutott. Kis Bianka 4. , Osztermayer Dorka 6. helyen végzett. Lissák Laura pedig az 1999-1998ban születettek között 7. lett. Reméljük, a siker sorozat folytatódik az október 5-én Budapesten megrendezésre kerülô Gyerek Fitness Európa Bajnokságon! Ám elôtte, azaz szeptember 5-én 18:00 órától beiratkozással egybekötött nyílt napra várják az új jelentkezôket Budaörsön a Baross u. 52. szám alatti termükbe!

Rendôrség

Sport

PONGRÁCZ KATA ERÔSBÍTETTE BUDAÖRS HÍRNEVÉT TENISZ EGYÉNIBEN

Július végén Gyulán rendezték meg a Paulinyi Gyula tenisz emlékversenyt, ahol nôi2 kategóriába nevezett egyéniben a Budaörsi Sport Club játékosa, a16 éves Pongrácz Katalin. Három meccset játszott a gyôzelemért. A helyiek által bíztatott gyulai versenyzôt, Gyurkó Anitát két szettben 6:2, 6:0 verte, ezzel sima gyôzelmet aratott. A sarkadi Beer Anett ellen három szettben sikerült nyernie. Bár a második szettben Kata egy kicsit elbízta magát, de ahogy ez tudatosult benne, váltott és a döntô szettben az ellenfél már egy játékot sem tudott nyerni. Így az eredmény 6:2, 2:6, 6:0. Majd az aranyéremért Varga Brigittával a Gyöngy TSC versenyzôjével vívott meg, amit 6:2, 6:4 arányban nyert. Gratulálunk és várjuk minden budaörsi versenyzôink további, egyéni eredményeit is!

TENISZPARTNEREKET KERESÜNK! Heti többszöri alkalommal rendszeresen játszó, amatôrcsapatunkba keresünk jelentkezôket, hogy színesedjen a mezôny. Nincs tagsági díj. Érdeklôdni: bnaplo@t-online.hu, vagy 06 30 6454643

2013. AUGUSZTUS

27


Közélet

Gazdaság

STRANDRÖPI OB VOLT Vocskó Máté és Horváth Balázs (képünkön) megnyerte a Berkes Zoltán, Lieszt Máté összeállítású csapat ellen játszott döntôt a strandröp-

labda országos bajnokságon, amit augusztus elsô, igazán forró hétvégéjén Budaörsön, a Hársfa utcában rendeztek. A nôi gyôztes páros Kiss Regina és Viktória lett. A strandra érkezô vendégek egyrészt a hangszóróból és a kerítésen kívül, a homokos pályák melletti sürgés-forgásból jöhettek rá, hogy nagyobb szabású rendezvény zajlik a sportcentrumban. Továbbá kicsit szokatlan volt a vízben és a vízparton is az amerikai filmekben látható formás, barnára sült fiatalok nagyobb számú jelenléte. A strandra való belépés ugyanis a meccsek után ajándékként járt nekik.

DZSÚDÓ VB LESZ A hazai szövetség (MJSZ) elnökségének döntése értelmében 15 cselgáncsozó képviseli a magyar színeket a Rio de Janeiróban augusztus 26-án kezdôdô világbajnokságon. Köztük van két budaörsi is. Burján László, aki a 60 kilogrammosok között indul és a BSC versenyzóje. És Zámbori Benc, a 66 kilogramosok között, aki Budaörsön nôtt fel, itt kezdte a sportot és a Honvéd-Kipexet erôsíti. Õk is ott vannak tehát a küldöttségben, amelynen kilenc férfi és hat nôi versenyzô kapott helyet, azaz a férfiaknál maximális létszám lesz, míg a nôknél hárommal kevesebb. Utóbbiaknál nem lesz magyar induló 52, 63 és +78 kilogrammban. A szeptember 1-i zárónapra kiírt csapatversenyben így sajnos nem lesznek érdekeltek a magyarok. Az elôzetes nevezések alapján 95 ország csaknem 600 dzsúdósa lép tatamira Brazíliában.

28

2013. AUGUSZTUS

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

M E G K E Z D Ô DÖTT A K ÉZILAB DA V ILÁGB AJ NOK SÁG

Szurkoljunk együtt! Megnyitóünnepséggel és a házigazdák Venezuela elleni mérkôzésével rajtolt augusztus 9-én a V. férfi U19 világbajnokság, amelyet elsô alkalommal rendeznek Európában. Azon belül pedig itt Budaörsön és Érden. A magyar válogatott Venezuela elleni mérkôzése a nulladik napon, augusztus 9-én hatalmas gyôzelemmel zárult a hazaiaknak, 39:17-re nyertünk. A magyar fiatalok a szakkommentárok szerint határozottan védekeztek, és bátran támadtak. Ha kellett lôttek, ha a helyzet úgy hozta, betörtek, de senki nem egyénieskedett, keresték egymást a passzokkal is. Elôtte a megnyitón a kézlabda szövetség nemzetközi és hazai vezetôi mellett Budaörs polgármestere köszöntötte a résztvevôket. Hatalmas volt az érdeklôdés, nem véletlenül, hiszen a meccseket folyamatosan látványos és szórakozató programok is kísérték, kísérik. Az elsô hivatalos nap augusztus 10-e volt, ekkor a Dánia–Japán és a Spanyolország–Brazília meccsek zajlottak. A 14 játéknapos sorozat lapunk megjelenésekor is tart. A végén majd kiderül, idén melyik ország csapata viheti haza a világbajnoki aranyérmet. A szurkolók és szakemberek pedig arról kapnak képet, hogy milyen lesz a kézilabdasport a következô években, hiszen a 24 csapat tagjai 19 éves fiatalemberek, a világ legjobbjai korosztályukban. A mérkôzésekre rendkívül ked-

vezô áron (500 Ft) lehet napijegyet váltani, amellyel 6 meccs tekinthetô meg. A kis bérlet (helyszínenként) 3000 Ft-ba, a valamennyi helyszínre és összecsapásra érvényes nagy

bérlet 6000 Ft-ba kerül. „Hatalmas megtiszteltetés ez a világbajnokság Budaörsnek, hiszen korábban ekkora sportrendezvényt még nem bonyolítottak a városban. Európa, Ázsia, Afrika és Dél-Amerika csapatai is itt vannak. De a felelôsség szintén atalmas, hiszen az IHF (Nemzetközi Kézilabda Szövetség) szigorú szabályai szerint kell a világeseményt lebonyolítani. Bízom benne, hogy a szervezéssel megbízott Budaörsi Kézilabda Sport Kft., a helyi szervezô bizottság, és minden ember, aki akár csak egy

napra is eljött önkéntesnek, teljes odaadással dolgozik azon, hogy kimagaslóan sikerüljön a rendezvény – mondta a sajtónak néhány nappal korábban Kálóczi Imre, az országos szervezôbizottság Budaörsért felelôs tagja. Az elsô napokban minden remek volt és rendben zajlott, talán csak a parkolást lehetett volna jobban végiggondolni. Bôvebben: handballhungary2013.com KÉP ÉS SZÖVEG: BELLÁNYI SÁNDOR


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM VAN

MEGSÉRÜLT EGY MOTOROS

A rendkívül gyors felmelegedés és csapadékmentes idôjárásra való tekintettel a vidékfejlesztési miniszter 2013. július 22-tôl kezdôdôen, az ország teljes területén általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el az erdôkre (a kijelölt tûzrakó helyekre is), az erdôk 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, valamint a parlag és gazégetést is), az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra (különös tekintettel az égô dohánynemû jármûbôl történô kidobására). A rendelet visszavonásig érvényben marad! Az elôírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után.

akinek jármûve rendôrautóval ütközött Budaörsön a Templom téren augusztus 6-án. András Tamás sajtóügyeletes tájékoztatása szerint a motoros egy körforgalomban ütközött össze a rendôrség egyik szolgálati autójával. A motor vezetôjét kórházba szállították, állapotáról egyelôre nincs információ. A baleset körülményeinek tisztázására vizsgálat indult.

EBÖSSZEÍRÁS VAN Az adatlap leadásának határideje augusztus 30. Az ebösszeíró adatlap kitölthetô elektronikus úton (www.budaors.hu), vagy beszerezhetô a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.), illetve az állatorvosi rendelôkben. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként 30.000 – 90.000 forintig terjedô állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhetô. Ne feledjék: 2013. január 1-tôl a négy hónaposnál idôsebb eb csak transzponderrel (csippel) megjelölve tartható. Aki az állat kötelezô jelölését nem végezteti el 45000 forintig terjedô pénzbírsággal sújtható. A budaörsi önkormányzat a transzponder beültetését a szociálisan rászorultak részére támogatja.

A HASZONÁLLATOK TARTÁSA (sertés, juh, kecske, ló, nyúl, baromfik, stb.) Az állattartónak be kell jelentenie a Budaörsi Polgármesteri Hivatalnál. Az adatszolgáltatási kötelezettség folyamatos. Aki nem tesz eleget 100.000 Ft-ig terjedô közigazgatási bírsággal sújtható. A városban a haszonállattartás korábban – néhány kivételrôl eltekintve – tiltott volt, de 2012. október 1-jétôl a mezôgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben már nem korlátozható. Természetesen ettôl függetlenül a tartás során be kell tartani a magasabb szintû jogszabályokat (például az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. tv., a mezôgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVi. tv., stb.), illetve az állattartásról szóló helyi rendeletet, mely utóbbi tartalmazza az állatok elhelyezésére szolgáló épülettel kapcsolatos feltételeket.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

Családon belüli erôszak 2013. július 1-jétôl akár 5 év szabadságvesztéssel is büntethetô az, aki hozzátartozóját bántalmazza – hívja fel rá a figyelmet állandó jogi tanácsadónk, dr. Moravcsik Krisztina

A Büntetô Törvénykönyvben megjelenô új tényállást kapcsolati erôszakként nevesítették, mely magába foglal több, jellemzôen családon belül elôforduló bûncselekményt. A sértettek körébe tartozik a hozzátartozókon kívül a volt házastárs, élettárs, a gondnok, a gondnokolt, a gyám, illetve a gyámolt is. Fontos, hogy kapcsolati erôszakról akkor beszélhetünk, ha a felek közös háztartásban élnek, illetve az elkövetés elôtt együtt éltek és a bántalmazást rendszeresen azonos személy sérelmére követik el. Kapcsolati erôszaknak minôsül, ha az elkövetô megalázza, vagy súlyos nélkülözésnek teszi ki hozzátartozóját, illetve ha az emberi méltóságát súlyosan sértô magatartást tanúsít. Ezt két évig terjedô szabadságvesztéssel sújtja majd a Btk., az eljárás azonban ilyen esetben csak a sértett indítványára indulhat el. A könnyû testi sértésnél és a becsületsértésnél három évig terjed a

szabadságvesztés idôtartama. Súlyos testi sértésnél, továbbá az aljas indokból, védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen, illetve idôs vagy fogyatékossággal élô ember sérelmére elkövetett könnyû testi sértésnél, valamint személyi szabadság megsértése és kényszerítés esetén pedig egy évtôl öt évig terjedô szabadságvesztéssel büntethetô az elkövetô, mely esetekben már nem csak a sértett indítványára indulhat az eljárás. Ne feledjék, szükség esetén kérjenek segítséget, valamint figyeljenek a környezetükben levô kiszolgáltatott helyzetû emberekre! További információk: www.moravcsik.hu

2013. AUGUSZTUS

29


Budaörsi Napló Kiadja: Budaörsi Napló Bt. Felelôs kiadó: a bt. ügyvezetôje Felelôs szerkesztô: ELLER ERZSÉBET HIRDETÉSFELVÉTEL Kiseller Máriánál (06-30-999-1216) Budaörs, Szabadság u. 137. földszint (a parkra nézô oldalon!) Nyitva: h.–cs. 9–17 óráig, p. 9–15-ig Telefon és fax: (23) 424-862, tel.: (23) 420-837 E-mail: bnaplo@t-online.hu Tervezés, nyomdai elôkészítés: Kaszás Zoltán Terjesztés: Bellányi Sándor (06 30 528-0544) Nyomás: ModulArt

ISSN 1216-1985

A városközpontban is feladhatja lapunkba

hirdetését: Centrál Kft.

Budaörs, Szabadság út 13. Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az

»OBSERVER« OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT. 1084 Budapest VIII. Auróra u 11., tel.: 303-4738, fax:303-4744 http://www.observer.hu A júliusi keresztrejtvény megfejtése: Auchan, ezerkétszáz hazai vállalat a partnerek között. Az 5000 forint értékû Auchan ajándékutalványt nyerték: Kis Gábor, Fehér Gáborné, Cseke Imréné és Gergely Sándor. Az utalványt személyazonosságuk igazolásával, lapunkra hivatkozva, a budaörsi Auchan áruházban a vevôszolgálaton vehetik át.

FÉNYMÁSOLÁS NYOMTATÁS

A4

EHÉR OBB 20 Ft/db FEKETE-F MENNNAGY YISÉGNÉL S ÉS SZÍNE ÁREGEDMÉNY 250 Ft/db

Szabadság út 137. Szeretnél egy lendületes, ambiciózus csapatban dolgozni? Akkor csatlakozz most az RS fiatal csapatatához BÚTORÉRTÉKESÍTÔ munkakörbe! További információk a www.rs.hu oldalon! Jelentkezés hétköznap 9:00-17:00-ig a +36-1-340-1303 telefonszámon!

A

P

Budaörsi fuvaros 30 9 649 324 Pál István 30 éve megbízható, pontos korrekt szállítást vállal. Építôanyagok,termôföld, tüzelôanyagok, vas és fa áru. Gyors kiszállás, korrekt árak. Tegyen próbára! Hívjon most!

R

Ó

Tulajdonostól FrankMûanyag és fa nyíláshegyen Ôzike utcában zárók javítása, beállítása, lakóház+udvar eladó. karbantartása, felújítása, Irányár 16MFt vasalat javítása, cseréje, Tel.:06 (20) 943 878 korszerûsítése utólagos hô, -hang és port elleni Budaörsi lottózóba szigeteléssel. terminál kezelôi bizonyítIngyenes felméréssel. vánnyal rendelkezô Alternatív megoldás munkatársat keresek, ablakcsere helyett. részmunkaidôben, Bakos István azonnali kezdéssel. Tel.: 0630/687-2302 06 20 966 4689

H

I

R

D

E

Eladó Budaörsön Magas áron vásárolok a Málna utca és a Puttony mindennemû régiséget. utca keresztezôdésében, Varrógépet, írógépet, egy 700m2-es hanglemezeket, gyümölcsös telek, könyveket, porcelánokat, 2 25m hétvégi házzal, festményeket, órákat, melléképületekkel, érméket, bronz tárgyakat, fúrt kúttal, esôvíz ezüstnemûket, tárolóval, villannyal, hagyatékot is. Díjtalan 7m Ft-os irányáron. kiszállás, értékbecslés. Érd.: 06 (30) 20-20-20-3 Jakab Dorina telefonon. Tel.:06 (20) 365 1042

T

É

S

E

K


Budaörsi napló 2013 Augusztus  

Budaörsi napló 2013 Augusztus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you