Page 1

8 600262 028655


SLAVICA JOVANOVI]

ZLATNA JABUKA ^itanka za prvi razred osnovne {kole

Zavod za uybenike Beograd


ZLATNA JABUKA

^UDO Uzmem kredu – ona pi{e; taknem cveti} – zamiri{e; ja za`murim – no} se stvori; pri|em vodi – za`ubori; ja zapevam – cvr~ak cvr~i; ja potr~im – Sunce tr~i. Mora da sam li~nost slavna, jer po meni – sve se ravna. Budimir Ne[i]

l Koja ~uda ~ini dete u pesmi? l [ta se de{ava kad takne cveti}? l Kad za`muri, {ta se stvori? l Kako ono to obja{wava?

taj r c Na lik u . j i svo banc ` Ve

l Kad ti za`muri{, {ta se stvori? l I olovka mo`e da pi{e tek kad je ti uzme{ u ruku. Zar ne? l Kakva ti ~uda jo{ mo`e{ da napravi{?

6


ZLATNA JABUKA

IGRA Potreban ti je komad krede da kredom nacrta{ krug. Potreban je i jedan tvoj drug koji se zove Mi}a.

Onda ramenom u rame tup i ramenom u rame bup. Sve dok ne izbaci iz kruga on tebe ili ti onog svog druga ako se on zove Mi}a.

Podigni jednu nogu, a na drugu usko~i u krug. To isto da uradi i onaj tvoj drug Za{to ba{ mora da bude Mi}a? koji se zove Mi}a. Ne mora. Igra se zove: boj petli}a. Arsen Dikli]

Pesme govore o svemu {to nas okru`uje, {to nas raduje, za~u|uje, pla{i... Pesma se sastoji iz mawih celina koje se nazivaju strofe. Jedan red u pesmi zove se stih. Koliko stihova ima posledwa strofa u pesmi Igra? 10

l Za{to se igra zove boj petli}a? l Ispri~aj svojim re~ima pravila igre. l Poka`i sa jednim svojim drugom kako se igra. l Koja je tvoja omiqena igra? Objasni wena pravila.


ZLATNA JABUKA

DEDA, BABA, MAMA, JA Imao sam dedu, deda je imao psa, pas je imao crne u{i, ina~e je bio sav beo. ^udan neki pas. Imao sam babu, baba je imala kravu, krava je imala belu pegu na ~elu, ina~e je sva bila boje kafe. ^udna neka krava. Deda i baba pri~ali su mi uve~e, dok je vetar hujao u oyaku, divne pri~e. Zaista, nikada u kwigama posle nisam ~itao tako lepe pri~e. Zaista, niko mi kasnije nije pri~ao ni{ta sli~no. Ni tako lepo, ni tako toplo, ni ta­ko tajan­stveno, ni tako beskraj­no ugod­no, dok je vetar hujao u oyaku. Pri~e su bile pune vilewaka, dobrih i zlih prastarih duhova, a u wi­ma je bilo sve tako jasno, sve tako sre|eno i razumqivo, iako usko­vitlano i tajanstveno, a i vedro i na mahove sa­svim veselo. Deda i baba imali su moju mamu, mama je imala mene, ja sam imao male pege na obra­zima, ina~e sam bio lep i pa­metan de~ak. Laza Lazi] I re~i imaju porodice: lep, lepu{kast, lepota, lepotica, lep{e, lep{ati, lep{awe ku}a .................................... .............................................. ..............................................

14

l Kakvo je bilo pi{~evo detiwstvo? l [ta mu je tada bilo ~udno? l Kakve su bile dedine i babine pri~e? l Ispri~aj drugovima ne{to o sebi ili svojoj porodici, ne{to {to ih mo`e za~uditi.


Deca vole ~udne, ~udne stvari

CAR I SKITNICA Lica: CAR, SKITNICA, STRA@AR i jo{ mnogo stra`ara. (Doga|a se u dvorcu. Car sedi na stolici za quqawe i quqa se.) STRA@AR: Presvetli care, uhvatili smo jednog skitnicu koji je prelazio preko va{e carske livade. CAR: Dovedite ga. (Stra`ari uvode skitnicu.) STRA@AR: Evo ga, care. To je skitnica. CAR (skitnici): Ko si ti, i {ta to nosi{ ispod kabanice?

35


ZLATNA JABUKA SKITNICA: Ja sam putuju}i svira~, presvetli care. Ovo je moja frula. (Pokazuje frulu.) CAR: Koje{ta! Kakav svira~, kakva frula! Ko ima koristi od toga? SKITNICA: Pa, presvetli care, ima. Qudi se vesele, `ene se raduju, deca se zadovoqno smeju kad ~uju prijatnu muziku. CAR: Koje{ta! Kakva muzika, kakva radost! SKITNICA: Radost, presvetli care! ^ovek treba da se smeje i da se raduje da bi bio sre}an. CAR: Koje{ta! Kakva sre}a! [ta je to? I zar ta {upqa stvar sa rupicama vredi ne{to?!

SKITNICA: Vredi, presvetli care. Ova frula je ~arobna, ona vredi vi{e nego dvorac, vi{e nego imawe... CAR: Koje{ta! Vi{e nego dvorac!... Je li ta frula od zlata? SKITNICA: Ne, nije. CAR: Je li od srebra? SKITNICA: Ne, nije. CAR: Je li od slonove kosti? SKITNICA: Ne, nije. CAR: Kako je onda ~arobna? 36


ZLATNA JABUKA

BAJKA O LABUDU @ivela na vrhu planine mala Sne`ana, kraqica zime. Na no`icama je imala cipele od srebra, bila je ogrnuta belim pla{tom poprskanim sne`nim zvezdama, na glavi je nosila ledenu krunu koja se prelivala u bezbroj boja kad sun~ev zrak na wu padne. Kraqici zime nije bilo hladno ni na vrhu planine. Spavala je u sne`nom gnezdu, goli{ava se vaqala po smetovima, loptala se po ceo dan pahuqicama, vozila se po jezeru na nekoj crnoj ptici tu`no oborene glave. Kako je Sne`ana bila vrlo mala, mogla je sasvim udobno da joj sedne na krilo. Padale su na to jezero i druge ptice, divqe patke i guske, ali one su bile suvi{e male da bi mogle maloj kraqici zime slu`iti umesto ~am~i}a. ^esto je Sne`ana mislila za{to li je crna ptica tu`na, za{to uvek obori glavu, i jednom je upita: – Moj crni ~am~i}u, za{to si uvek toliko tu`an? – Kako, mala kraqice, zna{ da sam tu`an? Tiho pevu{im plove}i jezerom; kad te na obali ugledam, uvek ti radosno mahnem krilom – odgovori ptica okoli{e}i. – Tu`an si, tu`an, ~am~i}u, uvek sumorno obara{ glavu i gleda{ u vodu. Reci mi {ta te to mori, mo`da }u ti pomo}i – re~e Sne`ana. Ali ptica ne odgovori ni{ta, samo jo{ vi{e pognu glavu i zaplovi br`e. Sne`ana toga dana nije vi{e htela da navaquje pitawima, ali ~vrsto u sebi odlu~i da dozna tajnu crne ptice. Stalno je kri{om posmatrala iz svog sne`nog gnezda ne bi li videla {ta radi kad je sama. Tako posle nekoliko dana opazi da je ptica jo{ vi{e pogla glavu, kao da se zagledala u svoju sliku u vodi, i plovi lagano, lagano, rekao bi ~ovek ne mi~e se. Samo kad nekoliko trenutaka Sne`ana okrene pogled na drugu stranu i opet ga vrati na jezero, opazi da se ptica malo odmakla sa mesta gde je bila. Brzo se iz svog gnezda spusti do jezera, pa ga ponovo upita: 40


Deca vole ~udne, ~udne stvari

PLAVI ZEC Tri sam zemqe prelazio, i tri gore pregazio, i tri mora preplovio – dok ga nisam ulovio. Plavog zeca, ~udnog zeca, jedinog na svetu! Ovaj zec zna da svira, ovaj zec zna da plete, ovaj zec ru~ak kuva, ovaj zec ku}u mete. Ovaj zec plesti ume, ovaj zec `eti ume, ovaj zec {iti, piti i francuski govoriti

– sve razume! Plavi zec, ~udni zec, jedini na svetu!

Ja ga htedoh vama dati da vas mije, da vam {ije, da vam kroji, da vam broji, da vam plete, da vam mete, da vam kuva, da vas ~uva, da vam peva, slike {ara i francuski razgovara. Plavi zec, ~udni zec, jedini na svetu!

43


ZLATNA JABUKA Stavih zeca u torbak, pa po`urim svojoj ku}i. Al’ kad bismo ispred ku}e, stade ze~i} da {apu}e: – Pusti me, lov~e, hrabri lov~e, da o~e{qam kosu, da umijem lice, da ise~em nokte, da ispravim stas, da udesim glas. Nek vide deca plavog zeca, ~udnog zeca, jedinog na svetu!

Pustih zeca iz torbaka, al’ se zec ne o~e{qa, al’ se zec ne umi, nit ise~e nokte, nit ispravi stas, nit dotera glas. Ve} pobe`e, oj nesre}o, na kraj sveta, oj nevoqo! Plavi zec, ~udni zec, jedini na svetu. Du{an Radovi]

l Gde je kraj sveta? l Ko bi tamo plavog zeca mogao prona}i? l [ta da rade deca bez plavog zeca? l Za{to je plavi zec jedini na svetu? l [ta on sve mo`e? l Da zec nije prevario lovca, u ~emu bi ti mogao pomagati? l Zamisli da razgovara{ s plavim zecom. [ta `eli{ da ga pita{? [ta bi ti on odgovorio? Ispri~aj. 44


Deca vole slatke stvari

CI E P IS SECI PA CI DE

STO^I]U, POSTAVI SE! Volim brate lepo sesti Volim brate dobro jesti Volim se sa {niclom sresti Il za stolom il na cesti Qubivoje R[umovi]

SLANIKOV SKOK MATI: A gde je slanik, Sokice? SOKICA: Sko~io je sa stola pa se razbio. Jovan Jovanovi] Zmaj

Izvoli, poslu`i se! Kada ti ne{to treba, ka`i: Molim, to i to. Kada to dobije{, reci: Hvala. Kada ti ne{to nude, a ti ne `eli{, reci: Hvala, ne mogu. Laktove dr`i uz telo, a ne na stolu. Tokom jela, ka{ika ili viqu{ka treba da su u tawiru. Ne govori punih usta. Ne ma{i viqu{kom i no`em... Pa, prijatno!

POUKA Htela je da vidi {ta je dole, nagla se preko stola i – pala. Ko? Jedna viqu{ka radoznala. Du{an Radovi]

l Koja jo{ pravila lepog pona{awa za stolom zna{? l Koja pravila ti zadaju pro­bleme?

49


Deca vole sme{ne re~i

APA UPA UP

KOLARI]U PANI]U

Apa, upa, up! U nas zelen }up. Ko se prvi javi, bi}e mu po glavi!

Kolari}u, pani}u, pletemo se sami}u, sami sebe zapli}emo, sami sebe raspli}emo.

di

a dos

d eka { n i at o`e Kad ma, m i ove o`e{ t m a gal risti ~i. A . o e e isk bne r i nov o ~ar sliti i izm u{aj! Pok

Ova igra se igra kao kolo. Svi igra~i se redom provla~e izme|u kolovo|e i igra~a do wega. Tako se kolo zapli}e, a potom raspli}e.

ZAGONETKE

(@aba)

^u~a ~u~i – bega be`i; sko~i ~u~a, pa uhvati begu.

Dvadeset pawi}a, na svakom pawi}u – tawiri}. (Prsti i nokti na rukama i nogama)

Preko {ume {um-{um, preko poqa kas-kas, pa u vodu tumbas.

(Ma~ka i mi{) 63


ZLATNA JABUKA

KAD SAM BIO STAR ^OVEK Kad sam bio u moje mlado doba star ~ovek, a ja naumim da naberem kru{aka, pa sam i{ao, i{ao, dok ne do|oh do jedne breskve, pogledam uz jabuku, popnem se na tre{wu te naberem puna nedra {qiva. Ali, eto ti odnekud jednog mladog starca i po~ne vikati na mene: „Silazi dole sa te oskoru{e dok te |avo nije odneo!Ă&#x; Ja ga stanem moliti:

66


ZLATNA JABUKA

PET SVIRA^A Muva je divno svirala na violini: ‡ Bzzzzz! @aba je divno pu}kala u saksofon: ‡ Kreke, kreke! Pa je onda `aba progutala muvu da bi svirali udvoje: ‡ Bz, kreke, bz, kreke! A roda je divno udarala u udaraqke: ‡ Klap, klap, klap! Pa je onda roda progutala `abu i u `abi muvu... Svirali su ~arobno utroje: ‡ Bz, kreke, klap, klap! A krokodil je udarao tasovima: ‡ Cap! Pa je onda krokodil progutao rodu i u rodi `abu i u `abi muvu... Svirali su divno u~etvoro: ‡ Cap, kreke, bz, klap! Ali odnekud je nai{ao lovac i grunuo iz pu{ke u bubaw: ‡ Bum! A muva: ‡ Bz! A `aba: ‡ Kre! A roda: ‡ Klap! A krokodil: ‡ Cap! Svi su se na{li u lov~evoj torbi... Lovac od sre}e puca iz pu{ke u bubaw: ‡ Bum, bum, bum! A u torbi mu ceo orkestar, wih ~etvoro ‡ i on peti... Vra}aju se lov~evoj ku}i i sviraju slo`no: ‡ Bz, kreke, klap, bum, cap! Aleksandar POPOVI] 70


Deca vole sme{ne re~i

LAV I MI[ Bio jednom jedan lav – i to kakav! Itekakav! Velik, zubat, grivat, repat, sa {apurda~ama kao lopate. E, taj je jednom uhvatio oma{kom mi{a – ovoli{na! – Lave, pu{taj – pisnuo je mi{ – nemoj me u`inati, mo`da }u ti nekad u `ivotu biti od koristi! – Ti?! – podrugnu se lav. – [ta ti, bre malac, mo`e{ meni itekakvom biti od koristi?

73


Deca vole sme{ne re~i

HVALISAVI ZE^EVI Hvalili se ze~i}i u zelenoj travici. Jedan rek’o: – Tako mi ne otpala ruka, ne bojim se vuka. Drugi rek’o: – Majka da me `iva ne gleda, ne bojim se medveda. Tre}i rek’o: – Tako mi kupusova struka, ne bojim se lisice, kopca ni bauka. Utom ne{to {u{nulo negde ispod grana, razbegli se ze~evi na stotinu strana. Desanka Maksimovi]

a uge d } r d io ~i uver vaki ze i b ,s Da boji e n : se kleo otpala a z e se mi n e majka o o k k m ta a, ta a. , da a d k e u l k g r a ne va stru eca? v i o ` wu d upus mi k se zakli Kako

l [ta je u pesmi sme{no: – {to se ze~evi pla{e, – {to se hvale, – {to se hvale onim {to nije istina? l ^ime ti mo`e{ da se pohvali{?

l ^ega se pla{e ze~evi? l Za{to se ka`e da su u strahu velike o~i? l Zna{ li ~ega se boje slonovi? l ^ega se ti pla{i{? l Kako mo`e{ pobediti svoj strah? 75


Deca vole sme{ne re~i

SA MNOM IMA NEKA GRE[KA Sa mnom ima neka gre{ka lice mi se stalno sme{ka he-he Bez razloga i bez veze usta mi se sama keze ho-ho I kad ne}em i kad ho}em moram da se zakiko}em hi-hi Nestrpqiv sam, jedva ~ekam da se malo zacerekam hu-hu Postalo je zbiqa stra{no: smejem se ko lud na bra{no ha-ha. Vlada Stojiqkovi] l Kad se neko smeje kao lud na bra{no, to zna~i: ‥ da se smeje glasno, ‥ da se smeje bez razloga, ‥ da se smeje jer je prosuo bra{no? l Kako se kiko}u devoj~ice? Kako se cerekaju de~aci? l Ka`u da od smeha deca rastu i da je smeh najboqi lek. [ta ti misli{? l Kada se ti smeje{? A kad se sme{ka{? l Kako izgleda tvoj osmeh kada ti se dogodi ne{to lepo? l Kako se osmehuje{ na kraju {kolske godine?

Nije gre{ka. Ovo je kraj {kolske godine! 83


ZLATNA JABUKA

RE^NIK mawe poznatih re~i autostrada – autoput batati – udarati, lupati blagoslov – bo`ja milost, blagostawe, sre}a boza – osve`avaju}e pi}e od kukuruznog bra{na i {e}era brvno – stablo drveta koje slu`i kao most bujica – velika voda koja se sliva niz padine zbog jakog pquska ili topqewa snega ve{plav – te~nost plave boje koja se stavqa u vodu prilikom ispirawa, da ve{ bude beqi vi`qast – vitak, savitqiv, nemiran kao vi`le (psetance) gaf – nepa`qiv, pogre{an, glup postupak grilija{ – kola~ od pr`enog {e}era (karamel), sa orasima, le{nicima ili bademom grunuti – udariti, tresnuti dvor – ku}a, dom zabadava – besplatno zaliha – ono {to se ne tro{i, {to stoji u rezervi imun – otporan protiv bolesti ispovedati se – otvoreno i iskreno ispri~ati ne{to o sebi jadati – tugovati, kukati, jadikovati ko{nica – sanduk ili ko{ u kojem se dr`e p~ele kri{om – tajno, potajno laf – neko ko je veoma omiqen me|u drugovima lokvaw – vodena biqka sa krupnim cvetovima ma}uhica – cvet qubi~asto-`ute boje, dan i no} mesti – ~istiti, brisati miwon – sitni kola~ preliven glazurom

84


ZLATNA JABUKA

SADR@AJ

DECA VOLE – Du{an Radovi} ...............................................4 DECA VOLE ^UDNE STVARI ^UDO – Budimir Ne{i} .........................................................6 CRTANKA – Stevan Rai~kovi}...............................................7 KO STANUJE U LOPTI – Dragan Luki} ................................8 IGRA – Arsen Dikli} ...........................................................10 ^AROBNI [TAP – \ani Rodari .........................................11 DEDA, BABA, MAMA, JA – Laza Lazi} .................................14 RUKE MOJE MAJKE – Bo`idar Timotijevi} .....................15 MATI ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj .............................................16 AU [TO JE [KOLA ZGODNA – Qubivoje R{umovi}..........18 OD KU]E DO [KOLE – Du{ica Luki} ...............................19 DVA DRUGA – Lav Tolstoj ....................................................20 DECA VOLE ^UDNE, ^UDNE STVARI ^UDA – Du{an Radovi} ........................................................22 ALA JE LEP OVAJ SVET – Jovan Jovanovi} Zmaj . ............23 VETAR SEJA^ – Mira Ale~kovi} .......................................24 SLIKOVNICA – Mom~ilo Te{i} .......................................25 KAD PROLE]E DO\E – SVE NABOQE PO\E – Bo`idar Timotijevi} ...........................................................................26 PROLE]E – Voja Cari} ........................................................27 SLAVUJAK – Narodna pesma . ..............................................28 GOLUB I P^ELA – Narodna pri~a ......................................29 DVA JARCA – Dositej Obradovi} ........................................30 DVE KOZE – Dositej Obradovi} . ........................................30 SUN^EV PEVA^ – Branko ]opi} ........................................31 CAR I SKITNICA – Laza Lazi} .........................................35 86


Sadr`aj

JESEWA PESMA – Du{an Radovi} . ...................................38 BAJKA O LABUDU – Desanka Maksimovi} .........................40 PLAVI ZEC – Du{an Radovi} .............................................43 DECA VOLE SLATKE STVARI PITE – Branko ]opi} ..........................................................46 [TA KO VOLI, NEK IZVOLI – Tekstovi o hrani ............48 ISPECI PA SECI DECI – Tekstovi o pona{awu za stolom ...............................................................................49 AKO @ELI[ MI[ICE – Qubivoje R{umovi} .................50 VE^ERA ZA BOGOVE – Slavica Jovanovi} .......................51 HLEB – Vladimir Andri} ....................................................53 DEVETORO – Hans Kristijan Andersen .............................54 LUBENICE – Milovan Danojli}..........................................56 ^OKOLADA – Stanoje Makragi}...........................................57 PESMA O BRKOVIMA – Aleksandar Popovi}...................59 ZEMQA DEMBELIJA – Mirjana Stefanovi}.....................60 DECA VOLE SME[NE RE^I ZLATNA JABUKA – Narodne umotvorine za decu ..............62 KAD SAM BIO STAR ^OVEK – [aqiva narodna pri~a....66 JA SAM ^UDO VIDEO – Narodna pesma..............................68 @ABA ^ITA NOVINE – Jovan Jovanovi} Zmaj . ................69 PET SVIRA^A ‡ Aleksandar Popovi} . .............................70 SKLADAN BRAK – Branko Stevanovi} ...............................72 LAV I MI[ – Ezop ...............................................................73 HVALISAVI ZE^EVI – Desanka Maksimovi} ..................75 ZEC I VUK – Toma Slavkovi} .............................................76 LAV I LAF – Vladimir Andri} ..........................................78 NEMA ZA MA^KE [KOLE – Grigor Vitez ..........................80 TU@IBABA – Du{an Radovi} .............................................81 SA MNOM IMA NEKA GRE[KA – Vlada Stojiqkovi} .....83 RE^NIK . ................................................................................84 87


8 600262 028655

Zlatna jabuka  
Zlatna jabuka  

Čitanka za prvi razred osnovne škole

Advertisement