Page 1

SLIKOVNICA Radna sveska za po~etno pisawe


AZBUKA

Ilustracije: Danijel Savovi} Pisani tekst: Stjepan Fileki


PRIPREMA za pisawe pisanim slovima Pisana slova }emo prvo u~iti SAMO DA ^ITAMO. Evo prve grupe slova koja treba da nau~imo da ~itamo:

Poku{aj da pro~ita{ ova imena de~aka i devoj~ica:

3


Pro~itaj!

4


Evo jo{ jedne grupe pisanih slova:

Pro~itaj imena ovih de~aka i devoj~ica:

5


6


Pi{i povezano do kraja svakog reda.

7


10


Pi{i povezano do kraja svakog reda.

11


PISAWE PISANIM SLOVIMA Od danas }emo u~iti da pi{emo pisanim slovima. Ve} znamo da pi{emo neka, a to su:

Tim slovima mo`emo da napi{emo imena ovih `ivotiwa:

16


Prepi{i nekoliko puta re~i sa prethodne strane.

17


Pro~itaj i prepi{i Imena predmeta na slikama pi{u se slovima koja znamo da pi{emo:

18


Smisli i napi{i jo{ nekoliko re~i od slova koja znamo da pi{emo:

19


KLACKALICA Na|u deca dasku. Stave je preko cigala. Tako naprave klackalicu. U po~etku je sa svake strane sedelo po jedno dete. Posle im dosadi da ~ekaju, pa posedaju svi odjednom. Daska pu~e, a oni se na|o{e na zemqi. Sada vi{e nisu imali klackalicu.

U gorwoj pri~i nije napisano koja su deca bila na klackalici. Evo wihovih imena:

22


Prepi{i tekst sa prethodne strane. Mo`e{ da smisli{ i napi{e{ jo{ neku re~enicu.

25


42


Prepi{i tekst sa prethodne strane. Koju kwigu ti voli{ da ~ita{?

43


SLIKOVNICA Radna sveska za po~etno pisawe

Radna sveska  
Radna sveska  

Radna sveska za pocetno pisanje

Advertisement