Page 1


Biqana Ga~anovi} dr Biqana Trebje{anin Qiqana Novkovi}

PROVERANKA

Kontrolna sveska za prirodu i dru{tvo za ~etvrti razred osnovne {kole

4

ZAVOD ZA UYBENIKE


Recenzenti dr Vera Matanovi}, docent na U~iteqskom fakultetu u Beogradu Milica Bawac, profesor razredne nastave u Osnovnoj {koli „Miroslav Anti}ß u Futogu

Urednik NATA[A PROTI] Odgovorni urednik SLOBODANKA RU@I^I] Za izdava~a dr MILOQUB ALBIJANI], direktor i glavni urednik

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

ISBN 978-86-17-17725-4 © ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд (2006–2011) Ово дело не сме се умножавати, фотокопирати и на било који начин репродуковати, ни у целини, а ни у деловима, без писменог одобрења издавача.

2


PROVERI KOLIKO ZNA[ Kad }e{ proveravati? Zadatke radi kad u uybeniku Priroda i dru{tvo za ~etvrti razred pored znaka pi{e: u Proveranki uradi zadatak ... Kako }e{ re{avati zadatke? Pa`qivo pro~itaj zadatak, razmisli o onome {to si ~itao u Uybeniku i o onome {to ste radili na ~asu, pa uradi ono {to se od tebe tra`i. Kako da proveri{ i oceni{ odgovore? •

Uporedi svoj odgovor s odgovaraju}im re{ewem u Proveranki.

Za ta~an odgovor stavi znak

ü pored broja poena. Saberi poene ozna~ene sa ü.

Upi{i osvojen broj poena u

.

Kako }e{ znati koliko zna{? •

Na odgovaraju}oj strani sa zadacima prona|i

Znalac

• • •

Mnogoznalac

Maksiznalac

Oboj onoliko  koliko si poena osvojio/la. Samo ako si obojio/la sve  do zastavice, pripada ti titula koja je na woj napisana. Ako osvoji{ titulu u Istra`ivanki, oboj poqe s naslovom teme za koju si proveravao/la koliko zna{. Ako ne osvoji{ titulu koju `eli{, potrudi se da nau~i{ boqe.

3


SADR@AJ ZADACI PRIRODA Zadatak 1 .............................................................................. 6

Zadatak 2 .............................................................................. 8 Zadatak 3 ............................................................................ 10 Zadatak 4 ............................................................................ 14

Zadatak 5 ............................................................................ 16

DRU[TVO Zadatak 6 ........................................................................... 20 Zadatak 7 ........................................................................... 26 Zadatak 8 ............................................................................ 28 Zadatak 9 ............................................................................ 30

4


RE[EWA ZADATAKA PRIRODA Zadatak 1 ............................................................................ 34

Zadatak 2 ............................................................................ 35 Zadatak 3 ............................................................................ 36 Zadatak 4 ............................................................................ 38

Zadatak 5 ............................................................................ 39

DRU[TVO Zadatak 6 ........................................................................... 40 Zadatak 7 ........................................................................... 42 Zadatak 8 ............................................................................ 43 Zadatak 9 ............................................................................ 45

5


Raznovrsnost `ivog sveta

ZADATAK 1 1. a) Popuni tabelu Carstva `ivih bi}a. Napi{i nazive carstava. Odredi predstavnika za svako carstvo. Sa liste prepi{i karakteristike koje ima predstavnik svakog carstva. Lista karakteristika • • • • • • •

mikroskopski sitan izaziva raspadawe drugih organizama proizvodi sebi hranu ispu{ta kiseonik kre}e se ne mewa mesto hrani se drugim organizmima CARSTVA @IVIH BI]A

Naziv carstva Predstavnik carstva

Karakteristike

b) Znakom ~ovek.

ü ozna~i karakteristike koje u carstvu `ivotiwa ima jedino di{e hrani se drugim organizmima pije vodu ima dve noge ima razum radi i stvara kre}e se ima pretke i potomke hoda uspravno sporazumeva se pomo}u govora

6


Pripadaju carstvima: _____________________ i _________________________ 3. Koje grupe biqaka razlikujemo? Dovr{i zapo~etu {emu. BIQKE

zeqaste 4. Koje grupe `ivotiwa razlikujemo? Dovr{i zapo~etu {emu. @IVOTIWE

ribe

5. Za{to se laste u jesen sele u toplije krajeve? Na listi predloga odgovora podvuci razlog seobe. • @ele da posete strane zemqe. • Hladno im je. • Nema dovoqno insekata kojima se hrane. Proveri na strani 34. Oboj onoliko  koliko poena si osvojio/la. Znalac

7

Mnogoznalac

Maksiznalac

Raznovrsnost `ivog sveta

2. Kojim carstvima pripadaju organizmi koji zemqi{tu vra}aju minerale potrebne za rast i razvoj biqaka?


Srbija danas II

ZADATAK 7 1. Zbog ~ega se qudi u ravni~arskom delu Srbije vi{e bave ratarstvom nego sto~arstvom? _____________________________________________________________________________________________

2. Kojim delatnostima se stanovnici Srbije bave u velikim gradovima? _____________________________________________________________________________________________

3. Koje vrste poslova obuhvata saobra}ajna delatnost? _____________________________________________________________________________________________

4. a) Delatnost koja obuhvata poslove organizovawa odmora, rekreacije, le~ewa, upoznavawa prirodnih lepota i retkosti, kao i kulturno-istorijskih spomenika je ________________________. b) S kojim delatnostima je povezana ta delatnost? _______________________________________________________________________________________

5. Zbog ~ega ka`emo da je Srbija vi{enacionalna zajednica? _____________________________________________________________________________________________

26


Pro{lost Srbije ‡ teritorija i vladari II

ZADATAK 9 1.

____________________________

______________________________

a) Napi{i imena li~nosti na slikama. b) Po ~emu su oni poznati? Odgovore pove`i sa imenom. • • • •

Vo|a Prvog srpskog ustanka. Vo|a Drugog srpskog ustanka. Osniva~ dinastije _______________________ Osniva~ dinastije _______________________

2. Ko je u Beogradu osnovao Veliku {kolu? ____________________________________ Da li je u toj {koli Vuk Karayi} bio |ak ili nastavnik? ___________________ 3. a) Koje godine je Srbija stekla nezavisnost od Turske carevine i postala me|unarodno priznata? (Zaokru`i ta~an odgovor.) 1815.

1849.

1878.

b) Koji je to vek? _____________________ v) Ko je bio prvi kraq nezavisne Srbije? ________________________________. g) Zaokru`i godinu u kojoj je dinastija Kara|or|evi} smenila na srpskom prestolu dinastiju Obrenovi}. 1914.

1903. 30

1918.


RE[EWA ZADATAKA

33


ZADATAK 1 1. a) CARSTVA @IVIH BI]A Naziv carstva

BAKTERIJA

AMEBA

Predstavnik carstva

bakterija streptokoka

ameba

GQIVA

BIQAKA

@IVOTIWA

vrgaw ili masla~ak ma~ka ili neka druga ili neka neka druga gqiva druga biqka `ivotiwa Mikroskopski Mikroskopski Izaziva Proizvodi Kre}e se. sitan. raspadawe sebi hranu. Hrani se sitan. drugih Ispu{ta drugim Karakteristike Izaziva organizama. kiseonik. organizmima. raspadawe Ne mewa drugih mesto. organizama. 1 poen 1 poen 1 poen 1 poen 1 poen

b) ima razum radi i stvara hoda uspravno sporazumeva se pomo}u govora

Za najmawe tri ta~na odgovora ......................................................................... 1 poen 2. Carstvu bakterija i carstvu gqiva. ......................................................... 1 poen 3.

BIQKE

BESCVETNICE

CVETNICE

zeqaste

drvenaste

Ta~no popuwena {ema ........................................................................................ 1 poen 4. 

@IVOTIWE

BESKI^MEWACI

KI^MEWACI ribe

vodozemci

gmizavci

ptice

sisari

Za najmawe ~etiri ta~na odgovora.................................................................... 1 poen Za najmawe {est ta~nih odgovora.................................................................... 2 poena 5. Nema dovoqno insekata kojima se hrane. ............................................... 1 poen Ovde upi{i broj poena.

34


ZADATAK 5

1. Staklo

Gvo`|e

Papir

Guma

lomqivo

provodi struju

gori

gori

propu{ta svetlo

mo`e da se namagneti{e

elasti~an

elasti~an

1 poen

1 poen

1 poen

1 poen

2. Trqam ga o kosu ili vuneni yemper i primaknem plafonu. .............. 1 poen 3. Hartiju 1, 3, 5, ................................................................................................. 1 poen Spajalice 1, 3, 4, 5, ........................................................................................ 1 poen Razbijena ~a{a 1 .......................................................................................... 1 poen 4. a) Ozna~en lewir .......................................................................................... 1 poen b) Naelektrisati ga vunenim predmetom i prima}i ~ove~uqcima ... 1 poen 5. a) Ozna~eni plasti~na boca, crte`, svileni {al, staklena ~a{a, kocka {e}era, hleb. Za svih 6 ......................................................................................................... 1 poen b) Trajno }e se promeniti crte`, kocka {e}era, hleb............................. 1 poen 6. Ozna~eni sprej boca, petarda i izletni~ki gorionik na plin. ..........1 poen 7. Zaokru`ene re~i: guma, drvo, tkanina ....................................................... 1 poen 8. Velika toplota i kiseonik. ....................................................................... 1 poen 9. a) Ozna~eni aparat za ga{ewe po`ara, voda i }ebe. .............................. 1 poen b) Aparat za ga{ewe po`ara smawuje koli~inu kiseonika. ................. 1 poen Voda smawuje toplotu. ............................................................................ 1 poen ]ebe smawuje koli~inu kiseonika. ..................................................... 1 poen 10. Ozna~eni `ica za ribawe sudova, ro{tiq, gvozdena ograda ........... 1 poen 11. Pored svih navedenih stvari na listi slovo S. ..................................... 1 poen Ovde upi{i broj poena.

39


Biqana Ga~anovi} dr Biqana Trebje{anin Qiqana Novkovi}

PROVERANKA

Kontrolna sveska za prirodu i dru{tvo za ~etvrti razred osnovne {kole Drugo izdawe, 2011. godina Izdava~ Zavod za uxbenike Beograd, Obili}ev venac 5 www.zavod.co.rs Likovni urednik Aida Spasi} Lektor Miroslava Ru`i}-Ze~evi} Ilustracije Nenad Matekalo Dizajn Neboj{a Dolova~ki Grafi~ki urednik Boris Popovi} Korektor Irena Kankara{ Kompjuterska obrada Linea Art Obim: 6 {tamparskih tabaka Format: 20,5 × 26,5 cm Rukopis predat u {tampu avgusta 2011. godine. [tampawe zavr{eno avgusta 2011. godine. [tampa „Akademija“, Beograd


Proveranka  

Kontrolna sveska za prirodu i društvo za četvrti razred osnovne škole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you