Page 1


Du{anka Bojovi} • mr Dragana Bogavac

KAKO RASTU SLOVA radna sveska uz Bukvar za prvi razred osnovne {kole

Zavod za uybenike i nastavna sredstva • Beograd ZAVOD ZA UYBENIKE • BEOGRAD


ã

ã

|

ã

|

|

ã

|

|

|

ã

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

|

ã /

5


6


10


13


OBOJ!

Nn Nn Nn Nn POVE@I!

N

NAPI[I!

N

Precrtaj slike koje ne po~iwu slovom N. Ispod slika koje po~iwu slovom N upi{i to slovo.

18


a

OBOJ!

n

a

n

a

n

a m

m a

i M

POVE@I!

i

m

a a

NAPI[I!

A

n

a N

i

n Ana

Mina

M

nana Nina

Mima

mama

21


OBOJ!

Ee Ee Ee Ee POVE@I!

NAPI[I!

Ee

Pogledaj pa`qivo slede}e slike. Odredi da li se slovo E nalazi na po~etku, u sredini ili na kraju re~i.

Dopi{i ono {to nedostaje!

Nena

Tea

meta 23


OBOJ!

Jj Jj Jj Jj Jj POVE@I!

NAPI[I!

Jj

Upi{i slova koja nedostaju i oboj crte`. __abuka

kajsija

24

ka__si__a

__agoda

jagoda

jabuka


OBOJ!

Pp Pp Pp Pp POVE@I!

NAPI[I!

Pp

Pro~itaj, pa napi{i!

36


OBOJ!

Ww Ww Ww POVE@I!

NAPI[I!

Ww

Poku{aj i ti da nacrta{ korwa~u.

Prvi, drugi, tre}i – Tri krompira mala I jo{ jedan ve}i. Pa je, takore}i, Sama ova {ala Ve} korwa~u dala.

Napi{i nekoliko re~enica o korwa~i.

49


~ } | y

Prepi{i slede}e re~enice i pri tom ispravi pogre{no napisane re~i. P}ela ima sa~e.

]i}a ima ~erku.

Yak jede yevrek.

O|a~ar }isti o|ak.

Laya je lepa.

Cve~e je u ~upu.

55


[ta ko radi?

pisac – pi{e kroja~ – ______________________ lekar – ______________________ pekar – ______________________ slikar – ______________________ svira~ – ______________________ kuvar – ______________________ glumac – ______________________

KAO... crven

kao _________________

lukav

kao _________________

miran

kao _________________

vredan

kao _________________

pametan kao _________________ hrabar

kao _________________

brz

kao _________________

nesta{an kao _________________ rumen 56

kao _________________


\

V Z A

B

A

E

Prona|i slova i upi{i ih u kvadrati}e. Oboj crte`!

D I

G@ 59


Pove`i velika i mala slova. Zatim oboj crte`!

A

a v

V G

b \

D Z

z

g

B i

d

E |

@ I 62

e `


Prepi{i navedene re~i i oboj crte`e!

ma~ka

bubaw

mornar

veverica

66


Precrtaj kvadrati} u uglu slike kojom je prikazana navedena re~.

Sunce

sve}a

cvet

{e{ir

hleb

olovka

pismo

Mesec

{al

leptir

gro`|e

kwiga

jabuka

glista

banana

mi{

69


Prepi{i navedene re~i, pa nacrtaj ono {to one ozna~avaju.

lisica

koko{ka

`irafa

73


Napi{i pisanim slovima re~i Ana i nana koriste}i razli~ite bojice.

80


Napi{i pravilno pisanim slovima slede}e re~enice!

je Sima sin mamin. se smeje Matija. tajnu ima Mima. je Tijana sama. sat Jasnin tata ima.

89


Napi{i pisanim slovima re~enice koje se sastoje od:  tri re~i

 pet re~i

90


PA@QIVO PRO^ITAJ SLEDE]U PESMU! GOSTI Mo`da na nekoj drugoj planeti Postoje bi}a sli~na nama, Pomalo tu`na, pomalo sama, Ako postoje – blago nama.

Jer kad nebeski brodovi krenu Odnose} zvezdama na{e snove, ^u}e nas neko s te planete, Pa }e u goste da nas zove. Zorica \ukanovi}

STIGLO JE TAJNO PISMO. OTKRIJ [TA U WEMU PI[E. PORUKU NAPI[I PISANIM SLOVIMA. MI

SA

GRAD

NAJVE]OM

DECA

RADOSTI

SAGRADI]EMO

ULICOM

Du{anka Bojovi}, dr Dragana Bogavac • KAKO RASTU SLOVA • Radna sveska uz Bukvar za prvi razred osnovne {kole • Drugo izdawe, 2011. godina • Izdava~: Zavod za uybenike, Beograd, Obili}ev venac 5 • www.zavod.co.rs • Lektor: Biqana Nestorovi} • Likovni urednik: Gordana Leskovac • Pisani tekst: Stjepan Fileki • Dizajn: Neboj{a Dolova~ki • Grafi~ki urednik: Sla|ana Manojlovi} • Kompjuterska priprema: Linea Art • Obim: 14,5 {tamparskih tabaka • Format: 20,5 x 26,5 cm • Rukopis predat u {tampu jula 2011. godine. • [tampawe zavr{eno jula 2011. godine. • [tampa „Grafiprofß, Beograd

116


Kako rastu slova  

Radna sveska uz Bukvar za prvi trazred osnovne škole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you