Page 1

ИВАН ТАСИЋ • ДРАГАНА ГЛУШАЦ

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ -РАДНА СВЕСКА

ИВАН ТАСИЋ ДРАГАНА ГЛУШАЦ

К. Б. 17371

www.zavod.co.rs

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ РАДНА СВЕСКА за 7. разред основне школе


ИВАН ТАСИЋ ДРАГАНА ГЛУШАЦ

UFIOJ_LP J!JOGPSNBUJ_LP! PCSB[PWBXF SBEOB!TWFTLB ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

7 .


С

АДРЖАЈ

1. УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4. МАТЕРИЈАЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5. МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 6. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 7. МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 8. РОБОТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 9. ЕНЕРГЕТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 10. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4


(ученик)

(разред)

(наставник)

(школска година)

5


1.

У

ВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ ПОДСЕТИ СЕ ТЕКСТА ИЗ УЏБЕНИКА (стр. 8–12)

Одговори, наброј, допуни, заокружи.

1. Најстарији алати су конструисани у праисторијско доба. Касније су добили назив прости алати. Наброј неке које препознајеш на слици!

2. Рад машина се заснива на одређеним законима.

3. За историјске личности приказане на слици везани су одређени проналасци.

4. Свака машина и уређај састоје се од више делова –

. Скуп

машинских елемената који представљају функционалну целину је

, а две или више

Два или више подсклопова чине склоп или машинских група чине целовиту

6

.

.


5.

М

EРЕЊЕ И КОНТРОЛА ПОДСЕТИ СЕ ТЕКСТА ИЗ УЏБЕНИКА (стр. 76–80)

МЕРЕЊЕ, КОНТРОЛА И МЕРНА СРЕДСТВА

Одговори, наброј, допуни, заокружи. Белешке на часу:

1. У процесу обраде предмета врши се мерење и контрола захтеване тачности израде и квалитета производа. Шта је мерење?

Шта је контрола?

56


2. За брзо мерење, када се не захтева велика прецизност очитавања мерене величине, користе се: а) мерна летва, б) помично мерило, в) мерни лењир, г) мерна трака.

3. Мерила с нонијусом користе се за мерење дужине с прецизношћу очитавања у милиметрима и мањим деловима милиметра. Разликују се: 1. 2.

4. За контролу дужинских мера користи се прибор приказан на слици.

5. Мерење углова изводи се угломерима, а контрола величине угла изводи се шаблонима и угаоницима. а) ТАЧНО

б) НЕТАЧНО

57


4. Који облици енергије постоје? − Горива су важан извор

eнергије.

− Електрични уређаји користе

енергију.

− Пећи и радијатори дају

енергију.

− Тела која се покрећу имају

енергију.

− Упаљена сијалица даје

енергију.

− Енергија која се појављује као веза у атомима зове се

5. Да ли се енергија може опипати? а) ДА

б) НЕ

6. Изворе енергије смо поделили на:

1) необновљиве

2) 3)

1) обновљиве

2) 3)

1) алтернативне

2) 3) 4)

7. Најважније својство енергије јесте да лако мења облик (трансформише се). а) ТАЧНО

82

б) НЕТАЧНО

енергија.


8. Јединица за рад је

.

Обележава се словом Ј.

9. Потражи на амбалажи неких наимирница податке о њиховој енергетској вредности и упиши их у табелу. Намирница

Количина

Енергетска вредност

Анализирајте с наставником која од наведених намирница има највећу енергетску вредност. Образложите одговор.

10. Подела погонских машина – мотора извршена је на основу енергије коју користе.

11. Чему служи воденички точак? Објасни принцип рада!

83


94


95


ИВАН ТАСИЋ • ДРАГАНА ГЛУШАЦ

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ -РАДНА СВЕСКА

ИВАН ТАСИЋ ДРАГАНА ГЛУШАЦ

К. Б. 17371

www.zavod.co.rs

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ РАДНА СВЕСКА за 7. разред основне школе

Tehničko i informatičko obrazovanje  

Radna sveska za 7. razred osnovne škole

Tehničko i informatičko obrazovanje  

Radna sveska za 7. razred osnovne škole

Advertisement