Page 1

МАРКО ШУИЦА

ЕСТОВИ ИЗ ИСТОРИЈЕ

К.Б. 16312 www.zavod.co.rs

ТЕСТОВИ ИЗ ИСТОРИЈЕ • ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

за шеси разре основне школе


Марко Шуица

ТЕСТОВИ ИЗ ИСТОРИЈЕ за 6. разред основне школе

Завод за уџбенике, Београд


Predgovor

Збирка тестова из историје намењена је ученицима шестог разреда основне школе и њиховим наставницима. Одговарајући на постављена питања и решавајући постављене задатке, ученици могу да провере стечено знање из историје средњег века. Збирка се састоји из две целине. Прва обухвата тестове помоћу којих се проверава знање савладано после сваке наставне јединице или групе од две наставне јединице уколико су мањег обима или када чине смисаону целину. Друга група тестова конципирана је тако да омогућава рекапитулацију градива по областима састављеним из већег броја наставних јединица нпр. тестови из области Срби и њихово окружење у раном средњем веку, Европа у позном средњем веку итд. Смисао оваквих целина јесте да се ученицима створи одређена генеричка веза између савладаног градива и да се на одговарајући начин спроведе систематизација већег броја обрађених наставних јединица заокружених областима према наставном плану и програму за 6. разред. Број поена у свим тестовима је уједначен. У тестовима којима се проверава градиво из појединачних наставних јединица број поена износи максимално 20 из десет питања. У тестовима на основу којих се проверава градиво из читаве области број поена износи 24. Питања се различито вреднују, а поред сваког питања уписан је и број бодова које питање носи, у зависности од тежине и самих захтева. Дата је табела са процентима, бројем поена и одговарајућим оценама, посебно за појединачне тестове, а посебно за тестове по областима. Кључ за бодовање појединачних тестова Број поена Проценти Оцена 0–8 0–40% 1 (недовољан) 9–11 41–55% 2 (довољан) 12–14 56–70% 3 (добар) 15–17 71–85% 4 (врло добар) 18–20 86–100% 5 (одличан) Кључ за бодовање тестова по областима Број бодова Оцена 0–8 1 (недовољан) 9–12 2 (довољан) 13–16 3 (добар) 17–20 4 (врло добар) 21–24 5 (одличан) У посебном додатку ових тестова дата су решења и одговори, као и број поена за сваки задатак или питање.


I

Uvod

1. ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕГ ВЕКА 1. Заокружи слово испред тачног одговора. Под епохом средњег века подразумева се временски распон: а) од 4. до 15. века, б) од 5. до 15. века, в) од 3. до 16. века, г) од 5. до 17. века. ___ 1 2. Наведи три главна друштвена слоја у средњем веку: а) ____________________ б) ____________________ в) ____________________ ___ 3 3. Објасни појам феуд. _____________________________________________________________________ ___ 3 4. Заокружи слово испред тачног одговора. Шта је вазал: а) човек који оре земљу, б) господар, в) човек који се заклео на верност господару? ___ 1 5. На које друштвене подгрупе се делила властела: а) ___________________________________________________________________ б) ___________________________________________________________________ ___ 2 6. Повежи појмове који имају исто значење: кмет ритер витез зависни сељак поп владар краљ свештеник ___ 4 7. Наведи главну разлику између античког роба и средњовековног зависног сељака. _____________________________________________________________________ ___ 3

1


8. Заокружи слово испред тачног одговора. Ко је био врховни господар витезовима и велможама: а) владар, б) свештеник, в) властелин, г) вазал? ___ 1 9. Којим важним догађајима започиње период средњег века? _____________________________________________________________________ ___ 1 10. Којим се важним догађајима завршава период средњег века? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___ 1 Име, презиме и одељење: ______________________ Број поена 0–8 9–11 12–14 15–17 18–20

Број поена: __________ Проценти 0–40% 41–55% 56–70% 71–85% 86–100%

2

Оцена 1 (недовољан) 2 (довољан) 3 (добар) 4 (врло добар) 5 (одличан)

Оцена: _______


I

Uvod

2. ИСТОРИЈСКИ ИЗBОРИ О ИСТОРИЈИ СРЕДЊЕГ ВЕКА 1. Шта су то историјски извори? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___ 3 2. Заокружи слово испред тачног одговора. О догађајима и животу из прошлости средњег века сазнајемо на основу: а) материјалних остатака и писаних извора, б) усмених извора и народних песама, в) ниједан од два понуђена одговора није тачан. ___ 1 3. Заокружи слово испред тачног одговора. Житија су списи о: а) историји државе, б) владарским породицама, в) светитељима, г) кметовима. ___ 1 4. Заокружи слово испред тачног одговора. Летописи су белешке о догађајима које се записују уз: а) име владара, б) назив државе, в) годину, г) слику светитеља. ___ 1 5. Заокружи слово испред тачног одговора. Записи су: а) слова записана на средњовековним сликама, б) белешке на хартији и књигама, в) записници са двора, г) записници са црквених сабора. ___ 1 6. Заокружи слово испред тачног одговора. Натписи су: а) кратки текстови настали на камену и металу, б) наслови средњовековних књига, в) знакови за улице у средњовековним градовима. ___ 1 1


7. На територији којих средњовековних области се налазе ћирилички натписи? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___ 3 8.Шта су то повеље? _____________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___ 3 9. Заокружи слово испред тачног одговора. Дијак је: а) ученик у манастирској школи, б) врста средњовековне владарске повеље, в) писар у владарској канцеларији, г) писац средњовековног житија. ___ 3 10. Заокружи слово испред тачног одговора. Који од наведених историјских извора пружа најпоузданије податке о средњовековном друштву и привреди: а) житија, б) записи, в) летописи, г) повеље? ___ 3

Име, презиме и одељење:

Број поена:

Оцена:

______________________

__________

_______

Број поена 0–8 9–11 12–14 15–17 18–20

Проценти 0–40% 41–55% 56–70% 71–85% 86–100%

2

Оцена 1 (недовољан) 2 (довољан) 3 (добар) 4 (врло добар) 5 (одличан)


МАРКО ШУИЦА

ЕСТОВИ ИЗ ИСТОРИЈЕ

К.Б. 16312 www.zavod.co.rs

ТЕСТОВИ ИЗ ИСТОРИЈЕ • ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

за шеси разре основне школе

Testovi iz istorije  

Testovi iz istorije za 6. razred osnovne škole