Page 1

8 600262 030443


DESANKA STOJI]-JAWU[EVI]

U^IM LATINICU DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

ZAVOD ZA UYBENIKE • BEOGRAD


Dva pisma

Zahvaquju}i Vuku Karaxi}u i Savi Mrkaqu mi za na{ srpski jezik imamo najsavr{enije i najjednostavnije pismo na svetu – }irilicu. Pored }irilice, mi u na{em jeziku upotrebqavamo i latinicu. I ona je jednostavna i laka za u~ewe. Upotrebqavaju je mnogi narodi sveta u svojim jezicima. Mi }emo latinicu nau~iti pomo}u }irilice. ]irilicu smo nau~ili u prvom razredu. Nau~ili smo i redosled svih 30 slova }irilice. Zna~i, nau~ili smo azbuku. Sada }emo u drugom razredu nau~iti svih 30 slova latinice i wihov redosled od prvog do tridesetog slova – nau~i}emo i abecedu. Azbuku i abecedu treba da upore|ujemo pod kojim rednim brojem se svako slovo za isti glas nalazi u azbuci i abecedi. Na primer: slovo ] je 23. po redu u azbuci, a slovo ] je 5. po redu u abecedi. U ovom uxbeniku je ponu|eno mnogo ve`bawa za upore|ivawe azbuke i abecede. Dobro poznavawe azbuke i abecede }e vam biti potrebno za daqe {kolovawe, za ~itawe, za posao. Bi}e vam potrebno za ceo `ivot. Uveri}ete se da }ete latinicu lako nau~iti. Ako `elite, ovaj uxbenik vam daje mogu}nost da latinicu mo`ete i sami da nau~ite. Ipak je boqe, stru~nije i lak{e sa u~iteqem. AUTOR

4


]IRILICA

Narod u na{oj otaxbini, i da je maju{an kao roj p~ela iz duba stara, .............. na svome jeziku ima prava da kwige pi{e, razgovara, da zavi~ajne pesme peva. Desanka Maksimovi}

LATINICA

Narod u na{oj otad`bini, i da je maju{an kao roj p~ela iz duba stara, .............. na svome jeziku ima prava da knjige pi{e, razgovara, da zavi~ajne pesme peva. Desanka Maksimovi}

5


Sme{na pri~a

6


Ime u~enika

Razred

Osnovna {kola

Mesto

[kolska godina

7


Azbuka

8

1.

A a

A a

16.

N n

N n

2.

B b

B b

17.

Ww

Ww

3.

V v

V v

18.

O o

O o

4.

G g

G g

19.

P p

P p

5.

D d

D d

20.

R r

R r

6.

\|

\ |

21.

S s

S s

7.

E e

E e

22.

T t

Tt

8.

@`

@`

23.

] }

] }

9.

Z z

Z z

24.

U u

U u

10.

I i

I i

25.

F f

F f

11.

J j

J j

26.

H h

H h

12.

K k

K k

27.

C c

C c

13.

L l

L l

28.

^ ~

^ ~

14.

Qq

Qq

29.

Y y

X x

15.

Mm

Mm

30.

[{

[{


Abeceda 1.

A a

A a

16.

L l

L l

2.

B b

B b

17.

Lj lj

Lj lj

3.

C c

C

c

18.

M m

M m

4.

^ ~

^ ~

19.

N n

Nn

5.

] }

] }

20.

Nj nj

Nj nj

6.

D d

D d

21.

O o

O o

7.

D` d`

D` d`

22.

P p

P p

8.

\ |

\ |

23.

R r

R r

9.

E e

E e

24.

S s

S s

10.

F f

F f

25.

[ {

[ {

11.

G g

G g

26.

T t

T t

12.

H h

H h

27.

U u

U u

13.

I

i

I

28.

V v

V v

14.

J

j

J j

29.

Z z

Z z

15.

K k

K k

30.

@ `

@ `

i

9


UPUTSTVO ZA RAD

Latinicu }e{ brzo nau~iti jer zna{ }irilicu. U~i}e{ istovremeno velika i mala {tampana slova. Slova latinice u~i}e{ tako {to }e{ ih upore|ivati sa slovima }irilice. Zato si dobio u posebnom prilogu azbuku i abecedu, a one se nalaze na osmoj i devetoj strani ovog uxbenika. Ispred svakog slova azbuke i abecede nalazi se broj koji ozna~ava koje je po redu to slovo u azbuci, odnosno u abecedi.

U ovom uxbeniku pa`qivo ~itaj jedan po jedan zadatak i poku{aj da ga re{i{. Trudi se da to uradi{ sam, a ako ba{ ne ume{, zamoli u~iteqa da ti pomogne. Prve zadatke }e{ raditi zajedno sa u~iteqem. Re{ewa zadataka data su na slede}oj strani Uxbenika. Ali ti nemoj da okre}e{ strane i da unapred gleda{ odgovore, jer }e{ boqe i trajnije nau~iti ako zadatke najpre re{i{ sam, pa makar i pogre{no. Zna~i, najpre zapi{i svoje re{ewe, a posle proveri da li je ta~no. Svaki zadatak radi onoliko vremena koliko ti treba da ga zavr{i{. Nemoj da se zbuni{ ako neki u~enici urade br`e od tebe. Sti}i }e{ ti wih! Va`no je da radi{ sam. Vide}e{ – nije te{ko, a zanimqivo je. @elimo

Ht sve is

m.

Ht sve is

am e dam. e Zori}

10


ZADACI OTVORI STRANICE NA KOJIMA SU OD[TAMPANE AZBUKA I ABECEDA. U~i}e{ najpre da pro~ita{ i napi{e{ velika i mala {tampana slova.

1. Posmatraj na prethodnim stranama u azbuci i abecedi samo ona velika i mala {tampana slova koja su obojena zeleno. Prepi{i ta slova i u kvadrati} pored slova upi{i wihov redni broj u azbuci i abecedi.

Abeceda

Azbuka 1.

A

a

1.

A

a

Mala {tampana slova }irilice: k, m, t i mala {tampana slova latinice: k, m, t nisi upisao u tabele jer nemaju isti oblik u azbuci i abecedi. Ispi{i ih zato pored wihovih velikih slova u tabeli zadatka 1. Zatim ta tri mala {tampana slova latinice: k, m, t pi{i naizmeni~no na ovoj liniji:

2. Ispi{i {tampanim slovima latinice ovaj razgovor: – Ko je? – Ja. – Ko je to Ja? – Moje ime je Ema Ojak. – Maja. – A moje ime je Koja – Tata Mata.

11


RE[ENJA 1.

Abeceda

Azbuka 1. 7. 11. 18. 12. 15. 22.

A E J O K M T

a e j o k m t

1. 9. 14. 21. 15. 18. 26.

A E J O K M T

a e j o k m t

Ovih sedam (7) velikih {tampanih slova jednaki su po obliku i u }irilici i u latinici, i znaci su za iste glasove. U azbuci i abecedi slovo A je prvo po redu – broj 1. Ostala slova se razlikuju po rednom broju i u azbuci i abecedi. ^etiri mala slova (a, e, j, o) uz odgovaraju}a velika {tampana slova ista su i u azbuci i u abecedi. Tri mala {tampana slova (k, m, t) uz odgovaraju}a velika {tampana slova nemaju isti oblik i u azbuci i abecedi.

2. ‡ Ko je? ‡ Ja. ‡ Ko je to Ja? ‡ Moje ime je Ema Ojak. ‡ A moje ime je Koja ‡ Tata Mata.

12


ZADACI 35. Devetom slovu azbuke odgovara 29. slovo abecede. Osmom slovu azbuke odgovara 30. slovo abecede. Upi{i ta slova.

Abeceda

9.

29.

8.

30.

36. Posmatraj sva slova u abecedi i ispi{i ona koja imaju ovaj znak iznad slova.

37.

Ă…

Azbuka

38. Napi{i {tampanim slovima latinice jedan od ova dva teksta: SVE JE ZELENO Zelena je moja poqana. Zelena trava, zeleno `buwe, zeleno li{}e, zeleno grmqe, zeleno se po {umi {e}e, zeleno prirodu boji prole}e.

SVE JE @UTO @uta koko{ka `ute godine, `utog meseca, `utog dana – snela `uto jaje u `utoj slami. @uta ma~ka omacila `uto ma~e `utog dana, `utog meseca, `ute godine u `utom {ipra`ju. @uta krava otelila `uto tele `utog dana, `utog meseca, `ute godine u `utom `bunu.

33


RE[ENJA 35.

Abeceda

Azbuka 9.

Z

z

29.

Z

z

8.

@

`

30.

@

`

Takmi~ite se me|usobno ko je boqe zapamtio ova slova i wihov redosled u azbuci i abecedi.

36. ^

~,

D`

d`,

[

37. SVE JE ZELENO Zelena je moja poljana. Zelena trava, zeleno `bunje, zeleno li{}e, zeleno grmlje, zeleno se po {umi {e}e, zeleno prirodu boji prole}e.

38. SVE JE @UTO @uta koko{ka `ute godine, `utog meseca, `utog dana ‥ snela `uto jaje u `utoj slami. @uta ma~ka omacila `uto ma~e `utog dana, `utog meseca, `ute godine u `utom {ipra`ju. @uta krava otelila `uto tele `utog dana, `utog meseca, `ute godine u `utom `bunu.

34

{,

@

`


PRI^A LADOLE@A Moj prijatelj Ladole`, prodava~ zjala, konjskih rogova i `abljih dlaka, ovako mi je opisao svoj rodni kraj. ‡ Zna{, to ti je tamo na kraju mravljega puta, kroz krti~in tunel, iza pile}e {kole, tamo gde ma~ka mese~inu prede, zec pu{ku nosi, a patak mornaricom komanduje. Tamo ti magla panjeve izvaljuje, gromovi len~uge iz sna bude, a od oblaka se jastuci prave. Dimom podupiremo krovove da nam ne padnu na glavu. ‡ Ma {ta veli{! ‡ be~im se ja. ‡ U mom zavi~aju maljem se pamet u glavu zabija, a kad nekom ne{to na pamet padne, na glavi mu isko~i ~voruga kao jaje. U mom kraju ima jedna poljana za sekiranje, pa tamo neko se `iv jede i to bez no`a, vilju{ke i soli; drugog od sekiracije pola nema, tre}i od brige lupa glavu ~eki}em, ~etvrti se sav istopio pa od njega ostala samo bara i u njoj `abac sav pozeleneo od sekiranja. ‡ E, to ti se ve} zove sko~iti sam sebi u usta! ‡ povikah ja. ‡ To se kod nas ~esto radi ‡ priznade Ladole`. Zato su nam zubi svima o{te}eni. ‡ A vi ska~ite bosi i dobro zinite. Ko bi vam ina~e iskitio ovakvu pri~u nego va{ Branko ]opi}. Ako sam i{ta slagao, dabogda poljubio svoja ro|ena le|a, ujeo se za lakat i sam sebi na uvo pri~ao pri~e. (Prema tekstu PRI^A HARALAMPIJA LADOLE@A Branka ]opi}a) ladole` u prenesenom zna~enju ‡ lenja osoba prodavati zjala ‡ dangubiti, gubiti vreme

46


ZADACI 65. Na 29. strani u zadatku 30, pored {tampanih napi{i i pisana slova. Zatim pisana slova latinice napi{i i ovde.

66. Diktiraj sam sebi pesmu Darko, D`avid i \or|e su od`a~ari. Ako si je zaboravio, pogledaj 30. stranu.

67. Prepi{i pisanim slovima 33. zadatak sa 32. strane.

61


RE[ENJA 65.

D d , D` d` , \ | . 66.

Darko, D`avid i \R|e su D`a~ari Od`a~are , D`a~are , crni care . Nesre}a se ~askm desi svaki dan . Odsad gledaj pa pnesi padbran . 67.

Dan do dana . D`ak do d`aka . \ ak do |aka . ‥ Smisli i napi{i po jednu re~enicu o Darku, D`avidu i \or|u.

62


Sli~nosti i razlike u obliku slova }irilice i latinice Sad zna{ oba pisma ‥ }irilicu i latinicu. Znao si azbuku, a sada si nau~io i abecedu, tj. red slova latinice. U na{em jeziku ima 30 glasova, a azbuka i abeceda imaju po 30 slova. Svako slovo azbuke je jedan znak za jedan glas. Tri slova abecede (D`, Nj, Lj) sastavljena su od dva znaka za po jedan glas, a za ostalih 27 slova latinice imamo po jedan znak za jedan glas. Jedan broj glasova se ozna~ava istim slovima i u }irilici i u latinici. U slede}oj tabeli, kao i u posebnom dodatku, ta slova su ozna~ena zelenom bojom:

A E O J K M T a e o j - - -

AEOJKM a e o j _ _

Slova koja se isto pi{u u }irilici i latinici, ali su znaci za razli~ite glasove, najvi{e zbunjuju. Zato smo ih ovde i u azbuci i abecedi obojili crvenom bojom da bismo ih dobro zapamtili. To su:

V -

N R - r

S s

B T U P C H b _ u p c _ g

Ostala slova abecede razlikuju se od slova azbuke i ispisana su crnom bojom.

70


Osnovna {kola u

Spisak u~enika mog odeljenja Redni broj

Prezime i ime

Potpis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

71


8 600262 030443

Učim latinicu  

Učimo latinicu za drugi razred osnovne škole