Berita Yayasan Sabah Vol.19, No.2 (Mac-April 1997)

Page 1

Bring YSIICSB to the Highest Pmnacle

of Success •••

Projek Keluarga Angkat YS.............. .... ... .................... ... 3 Bengkel Pengendalian Klinik _ .-­ Masyarakat Bersepadu..... .... 4 Seminar Kemahiran Keibubapaan. .... .......... .. ... ..... 5

..

~

Seminar Belia Penggerak Wawasan. ............. .. ........ .

: DatukMusa

......................

~~

6

Kerana Kami Sayang.... .. 7 Perasmian Asrama Daerah YS Sipitang. ........ ........ .. .. .8 Datu" Mua blowing the candles 10 mark his 46th birthday

Beraya di Cempaka Putih. ... ........... ............. ......... 9

Program MBA Bermula.. ........ ........... .... ... .... II Secretaries Trip To Europe ........ ........ .. .. .. .. ... 12 Berita KKYS. .... ...... .. . 16 & 17

The Director/ChiefExecutive, Datuk Musa Haji Aman disclosed that his birthday wish is to bring YS/JCSB to the highest pinnacle of success. He said this during a gathering amongst senior staff members to celebrate his 46th birthday held at the 18th Floor Revolving Restaurant on March 29, 1997. In his speech, Datuk Musa said it is not impossible to achieve this wish. "We have attained the highest level of achievement last year by recording a profit before tax ofRM238. JI million. This is a record achievement for leSB so far."

Touching on achievement. Datuk Musa went on to say that Sinora Industries Berhad which is now listed in the Kuala Lumpur Stock Exhange [KLSE] is. exemplary success. He further pointed out that it is also his wish to retain and maintain the status quo of our concession area. "We have a job to protect the concession area of Yayasan Sabah.'t He however stressed that in our efforts to bring YS/ICSB to the greatest height ofsuccess he wants at the same ttJJle. staff to work in a happy atmosphere, and most importantly to feel a sense of belonging in the organisation.


March/April "When we achieve something, we should be proud of our achievement. The success of the organisation is the results of your co-operation in working as a team," he said. He hoped staff will continue to work together for the betterment of the organisation. He is happy to note that staff have been behind him and thank them for the support extended to him.

2

What's/or

Musa addressing his well wishers.

"Everybody have worked hard, no matter how smalI- it is still a contribu­ tion." Datuk Musa and his wife, Datin Faridah were later entertained to brunch after the cutting of the birthday cake and a toast to his health and leadership from everyone. "Happy Birthday Datuk .... semoga beroleh kesihatan sepanjang masa and may you lead the organisation to greater heights."

A toast to success from a leader.

Group Manager Corporate Services Kamis Haji A wang Ali presenting the birthday gift on ICSB management and staffto Datuk Musa.

Yayasan Sabah Director Datuk Musa Hj. Aman urged the YS Secretaries Club to continue finding ways and means to improve and uprade any grey areas faced by its members in order to be successful. Datuk Musa made the call during the belated "Kongsi Raya buffet luncheon" hosted by the YS Secretaries Club at the 18th Floor revolving restaurant on March 26, 1997. The Club's president Rosmawati Lasuki in her speech said a member­ ship drive has been launched to recruit secretaries following the recent pro­ motion exercise by the management ... in upgrading a number of secretaries to officers. Other heads of departments and divi­ sions from YSIICSB were aJso present at the function. Datuk Musa (right) being greeted by the secretaries during the occasion.


L. MarchiApril

3

Projek KeJuarga A PeJaj

Secocok .. pasangan bapa angkat dan anak

angkat sempat bergurau semasa Majlis

Penyerahan Anak Angkat pada 5 Februari lalu

~ertempat di Dewan Taming Sari, Melaka.

;

Program keluarga angkat anJuran Yayasan ,_ Sabah membantu meningkatkan kefahaman bilang budaya di kalangan rakyat negara ini.

Demikian menu rut Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Musa Haji Aman di '":'---' Majlis Penyerahan Balik para pelajar Yay as an Sabah di Air Keroh Melaka pada 15 Februari lalu. Ucapan beliau telah disampaikan oleh Pen gurus Kumpulan, Bahagian Perkhidmatan Korporat, Kamis Haji Awang Ali. "Keharmonian kehidupan bermasyarakat hanya dapat dikecapi . dengan adanya persefahaman, horrnat::: menghorrnati dan kasih sayang di antara ,_ satu sarna lain," tam bah beliau. Justeru itu menurut beliau, kasih sayang perlu dipupuk bukan sahaja di kalangan adik beradik, malah lingkungan jiran tetangga dan sanak-saudara jauh dan

Pengkayaan pengalaman. ... para pelajar mengikuti keluarga angkat masing-masing bagi menimba peng%~~man.

dekat. Dalam hal ini, program terse but sedikit sebanyak telah dapat mewarnai kehidupan para pelajar dengan sikap lebih terbuka dan semangat perpaduan. "Natijahnya para pelajar Yayasan Sabah sedang melalui suatu proses tranformasi kepada insan yang serba boleh dan berfikiran terbuka," jelas beliau. Seramai 375 pelajar tajaan Yayasan Sabah di tingkatan I hingga 5 merayakan Tahun Baru Cina dan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga angkat masing-masing di Melaka dari 5 hingga 15 Februari lalu. Objektif projek tahunan Bahagian Pembangunan Pelajaran ini adalah

untuk memastikan para pelajar Yayasan Sabah tidak terabai semasa musim cuti perayaan ini di samping untuk memupuk integrasi nasional. Projek Keluarga Angkat ini dikendalikan bersama oleh Jabatan Perpaduan Negeri Melaka dan para keluarga angkat termasuk 21 ahli­ Exco dan Ahli Dewan Undangan . Negeri Melaka. Turut hadir di majlis tersebut ialah Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Haji Mohd. Zin Haji Abdul Ghani, ahli­ ahli Exco Kerajaan Negeri Melaka serta Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara, Wan Yaakob bin Hassan.


March/April

4

Utamakaln

Peniagaan

Heslhatan:

Datuk Tahir

Masyarakat setempat haruslah prihatin tentang peripentingnya pengetahuan mengenai penjagaan kesihatan diri dan kebersihan alam sekitar. Demikian menu rut Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Mohd. Tahir laafar di maj lis penutupan Bengkel Pengendalian Klinik Masyarakat Bersepadu pada 13 Mac lalu di Kampung Panudahan lambu, Kudat. "lni adaiah penting kerana badan yang sihat bcrupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat setempat, seiringan dengan wawasan negara" tegas Datuk Tahir. Pengengaiian bengkel ' sedemikian rupa di kawasan tersebut merupakan yang julung kali diadakan oleh Yayasan Sabah. Pemilihan kampung

.

Datuk Tahir [kiri} menyampaikan siji/ penyertaan kepada salah seorang peserta bengkel.

terse.but adalah wajar sekal i memandangkan ia terietak dalam lingkungan tujuh buah perkampungan yang berdekatan. Antara lain tujuan bengkel ini adalah untuk melahirkan sekumpulan sukarelawan yang boleh membantu pengendalian Klinik Bergerak Yayasan Sabah disamping menjadi saluran utama kepada kegiatan berasaskan kesihatan. Seramai 10 orang penduduk kampung berkenaan menerima sijil penyertaan di akhir bengkel tiga hari itu.

memainkan peranan yang lebih berkesan dalam menyedarkan masyarakat setempat akan amalan --..... hidup sihat. Sesi ceramah pada bengkel tersebut dikendalikan oleh para pegawai kesihatan Yayasan Sabah. Sejak tahun 1975 Yayasan Sabah relah membelanjakan lebih kurangRM5.5 juta dalam program perkhidmatan kesihatan yang memberi manfaat kepada seramai kira-kira 625,000 orang penduduk kampung.

Kumpulan ini diharapkan dapat

Dei uasa Oi rantau Orang

Pengurus Kumpuian Bahagian Perkhidmatan Korporat, Kamis Hajj Awang Ali selaku wakil Pengarah Yayasan Sabah berbuka ,puasa ­ dengan lebih 300 orang pel ajar Yayasan Sabah di Semenanjung Ma- . laysia bertempat di S. M. Muzaffar Shah Melaka pada4 Februari, 1997. Salah seorang pelajar Yayasan Sabah menerima duil dan kuih raya darjpada Kamis Haji A wang A Ii pada majlis tersebul. Turut kelihalan ialah Pengurus Kumpulan Sahagian Pembangunan Pelajaran, Tuan Hajj DaniS Nasir.


March/April

5

KEMA"HIRAN KEIB UBAPAAN PE TING : DATUK MUSA

Pengetahuan mengenai kemahiran keibubapaan adalah penting dalam memimpin keluarga ke arah kebahagiaan. "Sekiranya ibu bapa dalam setiap keluarga memiliki kemahiran keibubapaan, sudah pasti gejala sosial yang berlaku di kalangan remaja kita dapat dibendung," jelas Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Musa Haji Aman di majJis perasmian Seminar Kemahiran Keibubapaan di sebuah hotel ternama di Keningau pada 18 Mac lalu. Ucapan beliau disampaikan oJeh Pengurus KumpuJan Bahagian Perkhidmatan Korporat, Kamis Haji AwangAli. Menurut Datuk Musa juga, masyarakat yang berjaya bergantung kepada corak pembentukan sesebuah keluarga di daJam masyarakat terse but. Manakala kejayaan sesebuah keluarga pula bergantung kepada kecekapan dan kepintaran ibu bapa, di dalam memimpin sesebuah institusi keluarga tersebut. lusteru itu, kata Datuk Musa, ibu bapa mestilah prihatin akan tugas yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka dan melaksanakan tugas terse but dengan penuh amanah dan bertanggungjawab agar anak-anak mereka berguna kepada agama, bangsa dan negara.

Para peserta sibuk dengan urusan pendajiaran.

Kamis Haji A wang Ali (duduk, bersongkok) bergambar bersama para pegawai Kanan Yayasan Sabah dan para peserta.

Seminar sehari itu melibatkan seramai 180 peserta dari daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan Nabawanl Pensiangan. Sebanyak empat kertas kerjadibentangkan oleh ahli panel dari Pusat Perkembangan Kanak~Kanak. Kertas kerja tersebut ialah Pertumbuhan dan Perkemb~ngan Kanak-Kanak; Kesihatan dan Pemakanan yang Baik untuk Keluarga dan Anak; Menangani Masalah Tingkahlaku Anak-anak; .danCani-cara Membantu Anak-anak Dalam Pembelajaran.


March/April

6

PEMBANGUNAN HARoS SEIMBAHS:

~~~~~~~==~--=DATUK MUSA

Tertumpu ....Azmi Abdul Hamid menyampaikan ceramah be/iau.

Pembangunan masyarakat haruslah seimbang di antara aspek kerohanian dan fizikal. Permasalahan sosial yang berat dan kronik timbul j ika kita hanya mem beri penekanan dalam pembangunan

Salah seorangpeserla mengemukakan kemusykilan beliau semasa sesi seminar lersebul.

fizikal sahaja. "Sehubungan dengan itu kita haruslah

Antara lain objektif seminar tersebut

"Gejalasosial yang ada pada hari ini

menampilkan suatu pengertian

ialah untuk melahirkan penggerak

jelas

betapa

pembangunan yang lebih bersepadu

komuniti; membantu belia membentuk

terhakisnya nilai-nilai kemanusian

dan saksama yang merangkumi nilai­

program-program yang bersifat

dalam setiap nurani kehidupan insan,"

nilai luhur, meliputi kemajuan rohani,

operasional; dan membuka minda

dem ikian menurut Pengarah Yayasan

sosial dan ekonomi," tegas Datuk

belia dengan ide-ide luar yang boleh

Sabah, Datuk Musa Haji Aman

Musa.

dicontohi. Adalah menjadi harapan

membuktikan

dalam ucapan beliau di majlis

Yayasan Sabah, agar seminar ini

perasmian Seminar Belia Penggerak

Datuk Musa menambah, hanya

menjadi medan untuk membimbing

Wawasan pada 19 Mac lalu di Dewan

dengan

belia yang kelak akan meneraJul

Serbaguna Perpustakaan Negeri,

membebaskan diri daripada belenggu

cawangan Penampang.

gejala sosiall sekiranya mereka mahu

Ucapan

tnl

beliau disampaikan oleh Pengurus

berjaya

Kumpulan, Bahagian Perkhidmatan

pembangunan.

belia

sebagai

berupaya

penggerak

Korporat, Kamis Haji Awang Ali.

kepimpinan negeri. Tujuh puluh tiga orang belia dari kawasan Moyog dan Petagas menyertai seminar sehari tersebut

Menurut beliau Yayasan Sabah

yang dikendalikan oleh Pengerusi

"Hal ini berlaku kerana selama ini

melalui program kemasyarakatan

PusatKajian Belia dan Pembangunan

pembangunan dimengertikan sebagai

telahpun melaksanakan kira-kira 110

Alternatif Sungai Petani, Kedah,

satu

lebih

program yang merangkumi kegiatan

Azmi Abdul Hamid.

menititberatkan soal-soal kebendaan

pembangunan ekonomi dan sosial di

sahaja," tambah beliau.

daerah Penampang.

konsep

yang


March/April

7

Sebagai sebuah organisasi yang bertanggungjawab dan prihatin terhadap keperluan masyarakat, pad a bulan lanuari dan Februari lalu, Yayasan Sabah telah menyampaikan pelbagai bantu an kepada golongan yang memerlukan.

........kerana kami

sayang

Pada 29 lanuari lalu, Yayasan Sabah

menyumbang

RM 10,000.00 kepada r._;;;;;;;;;;::=::===-~

Rumah Bukit Harapan, lir-T--;---==;i~~_;;;;==:l

Kamis Haji A wang Ali Likas. Cek terse but (kanan) menyampaikan disampaikan bagi pihak cek replika kepada Ashmat Yayasan Sabah oleh Hassan. Pengurus Kumpulan Bahagian Perkhidmatan Pemangku Korporat, Kamis Haji Pengetua Awang Ali kepada RumahAnak­ Anak Yatim Timbalan Pengerusi Tambunan, Lembaga Pemegang TuanHaji --./ Amanah Rumah Bukit Sotimin Harapan, Ashmat Hassan. Sarun

-------...1

menerima sumbangan daripada Kamis Haji Awang Ali.

Sudah menjadi tradisi bagi Yayasan Sabah untuk berkongsi kemeriahan perayaan berganda - Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina dengan mereka" yang memerlukan bantuan. Pada 5 Februari lalu Yayasan Sabah memberi sumbangan berupa cadar dan duit rayaJ ang pow kepada seramai 154 penghuni Rumah Orang Tua Sri Pritchard, Kinarut.

Pengurus Kumpulan

Bahagian Kesihatan dan

Kebajikan, Hassan Haji

Momong (kanan) menyampaikan ang pow kepada salah seorang penghuni Rumah Orang Tua Sri Pritchard.

Sebelum itu, 180 orang penghuni Rumah Anak­ Anak Yatim Tambunan pula ceria menghadapi hari perayaan apabila menerima sumbangan berjumlah RM21,500 berupa baju dan duit raya pada 1 Februari 1997 dalam satu majlis berbuka puasa di Rumah . tersebut. Pada 20 Februari lalu pula, Yayasan

Sabah menyumbang 100 pasang

kasut dan 100 set pakaian seragam

sekolah untuk pelajar SK.

Mengkabong, Tuaran. Pelajar

tersebut merupakan an tara mangsa

ribut tropika Greg yang melanda sebahagian dari negeri ini pada Disember lepas.

Hassan Haji Momong (kiri) menyampaikan sumbangan Yayasan Sabah kepada Guru BesarSK Mengkabong, Abdul Rashid

Haji

Alidin.

Sesungguhnya sumbangan berkenaan adalah seiringan dengan objektif Yayasan Sabah dalam melaksanakan

pelbagai aktiviti yang berbentuk amal serta selaras dengan falsafah korpor!lt BAKTI IKHLAS bagi membentuk masyarakat penyayang.


March/April

Ikan Program yelidikan dan Pembangunan _____- Daluk Sapawi Yayasan Sabah haruslah meningkatkan program penyelidikan dan pembangunan khususnya dalam usaha menaiktarafbidang pendidikan dari pelbagai slldut. " Harapan ini adalah bersandarkan kepada kebolehan dan kepakaran yang dimiliki oleh segenap gunatenaga Yayasan Sabah sarna ada di ibupejabat mahupun di pejabat-pejabat kawasan," kata Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Sapawi HajJ Ahmad . " Unjuran ini juga untuk mengimbau slogan yang bermain di bibir rakyat jelata Sabah iaitu ' Malaysia Boleh ', ' Sabah Boleh ' dan saya yakin ' Yayasan Sabah j llga Bo leh ' !" tegas beliau di majlis perasmian Asrama Daerah Yayasan Sabah Sipitang pad a 22 Mac lalu. Menyentuh mengenai asrama tersebut, bel iau berharap peratus kehadiran pelajar ke sekolah dapat dipertingkatkan sekaligus mengelakkan daripada berlakllnya keciciran dalam proses pembelajaran mereka. "Dengan adanya asrama ini, anak­

Da/uk Sapawi membuka lirai p/ak bagi menyempurnakan maj/is perasmian Asrama Daerah Sip i/ang

anak tidak perlu lagi bersusah payah berjalan kaki sejauh 16 hingga 18 kilometer melalui lereng bukit, mengharungi sungai serta merentasi hutan setiap hari untuk ke sekolah," kata beliau. Dalam hal ini beliau menyeru semua pihak memberi sokongan dan komitmen yang menyeluruh bagi memastikan pelbagai program kerajaan dapat direalisasikan. "Hanya dengan sokongan padu rakyat jelata, Negeri Sabah akan dapat memintas negeri-negeri lain di Semenanjung malah jiran kita Sarawak dalam jangkamasa terdekat," tam bah beliau. Sementara itu Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Musa Haji Aman berkata kewujudan kompleks Asrama Daerah Yayasan Sabah Sipitang tersebut menzahirkan pelaksanaan pelbagai program pembangunan Yayasan Sabah . "lni selaras dengan peranannya menokoktambah usaha-usaha Kerajaan terutama dalam mengangkat

martabat pendidikan agar ' duduk sarna rendah, berdiri sarna tinggi ' dengan negeri-negeri lain di Semenanjung dan juga Sarawak," tegas beliau dalam ucapannya yang disampaikan oleh Timbalan Pengarah, Datuk Mohd. Tahir Jaafar pada majlis tersebut. " Ramai pelajar terutama di luar bandar masih jauh ketinggalan dalam bidang pendidikan kerana kemudahan pembelajaran yang terdapat di kawasan bandar adalah jauh leoih baik daripada di luar ban dar," katanya. " Atas keprihatinan dan keinsafan inilah, Yay asan Sabah membelanjakan tidak kurang daripada RM50 juta setahun bagi tujuan menjana pembangunan sosioekonomi dan kebajikan rakyatjelata Malaysia di Sabah," tam bah beliau . Turut hadir di majlis tersebut ialah Pegawai Daerah Sipitang, Mohd . Farid Haji Mohd. Yamin serta ketua­ ketua jabatan kerajaan Negeri dan Persekutuan daerah Sipitang. Bangunan Asrama Daerah Yayasan Sabah, Sipitang, buat pertama kali dibina dalam tahun 1972 dengan kerjasama Angkatan Tentera Malay­ sia. Sejak ia beroperasi, seramai lebih kurang 1,500 orang pelajar telah mendapat faedah darinya. Disebabkan keadaan fizikal bangunan yang semakin dimakan usia maka bangunan asrama baru dibina dengan kos kira-kira RM320,000. Asrama ini mampu menempatkan seramai 60 orang penghuni.

Pengurus Kumpu/an Bahagian Kesiha/an dan Kebajikan. Hassan Haji Momong mengiringi Da/uk Sapawi meninjau bilik Asrama Daerah Sipi/ang.


[ ·March/April

Pengarah Yayasan Sabah/Ketua Eksekutif lCSB, Datuk Musa Haji Arnan meraikan lebih dua ribu orang tetamu pada 12 Februari lalu bersamaan dengan 4 Syawal 1417H sempena dengan Majlis Rumah T erbuka Ajdilfitri bertem pat di kediaman peribadj beliau, Cempaka Putih, Kg. Likas. Hujan renyai-renyai di awal senja, tidak menghalang tetamu daripada pelbagai golongan untuk berkunjung ke majlis tersebut termasuklah Yang DiPertua Negeri

9

BERATA

DI

CEMPAKA

PUTIH

Sabah, Tun Datuk Seri PanglimaHaji Sakaran Dandai dan isteri, Toh Puan Datin Seri Pang lima Hajjah Rukaiyah Panglima Abdullah serta Ketua Menteri merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah Datuk Yong Teck Lee dan kakitangan YSIICSB sendiri. Datuk Musa dan juga isteri Datin Faridah Haji Tussin turut menghadiahkan "dujt raya" kepada para kanak-kanak yang turut

Mana liang pow... . " Datuk Musa berjenaka dengan Da/uk Yong

masuk. ... Pen%ng Pengurus Kumpu/an Bahagian Har/anah. (dua darikiri) bersama ke/uarga disambu/ mesra o/eh Da/uk

:

Para

/e/am~

kenamaan menjamu se/era.

In~ •• yw ••", danpuas.... an/ara kaki/anganyang hadir.

rllJl'p/h'1Pal g%ngan te/amu yang sama-sama merayakan Majlis Rumah


March/April

10

J

MAJLIS ~'

Sempena dengan bulan Ramadan yang mulia, Bahagian Pentadbiran Kawasan melalui pejabat-pejabat kawasan mengadakan Program Majlis Berbuka Puasa di 21 buah daerah di Sabah bersama dengan penduduk setempat dari 15 lanuari - 4 Februari, 1997 yang diketuai oleh Pengurus Kumpulannya, Dollah Zunaidey haji Mahmood. Selain daripada tenaga kerja Bahagian tersebut, Program Berbuka Puasa itu juga disertai oleh para pegawai kanan Yayasan Sabah daripada ibu pejabat. Manakala kakitangan di ibu pejabat pula berpeluang 'bersungkai' beramai­ ramai dalam Program Majlis Berbuka Puasa yang diadakan pad a 30 lanuari bertempat di ruang legar auditorium Yayasan Sabah. Turuthadirdi majlis tersebut ialah Pengarah Yayasan SabahlKetua EksekutifICSB, Datuk Musa Haji Aman bersama dengan Ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Ampong Puyon dan Datuk Seri Pal)~lima Khalil Qatu Haji lamalul

Para jemaah khusyuk mendengar ceramah yang disampaikan pada Majlis Serbuka Puasa peringkat ibu pejabat.

Menjamu selera .... dari kiri Daluk Seri Panglima Ampong. Daluk Seri Penglima Khalil, Daluk Musa, Seliausaha Korporat Tuan Haji Safari Manan, Pengurus Kumpulan Sahagian Perkhidmatan Korporal Kamis Haji A wang Ali dan Pengurus Kumpulan Sahagian Pengangkulan M. Y. Ibrahim.

Kesemua majlis berbuka puasa tersebut diisi dengan ceramah agama dan solat Tarawih berjemaah.

Penyampaian kitab-kitab agama sumbangan Yayaan Sabah oleh Dollah Zunaidey kepada Jawatankuasa Masjid Kg. Pelakat. Sipitang di Majlis Sungkai pada 30 Januari.

Majlis Serbuka Puasa di surau Kg. Kekapor. Kuala Penyu pada 3 I Januari.


LMarchlApril

II

Lapan belas orang kakitangan Yayasan Sabah memulakan pengajian Kursus

Master of Business Administration

. (MBA) pada 21 Februari lalu.

_0

Mengejar ilmu... Siswa MBA menghadiri kuliah perlarila.

Kursus 18 bulan tersebut dikendalikan

bersama oleh Institut Teknologi Mara

(ITM) dan salah sebuah

universiti terkemuka di Aus­

tralia, Edith Cowan Univer­

sity (ECU).

Kumpulan kakitangan

tersebut merupakan

sebahagian daripada 37

orang siswa perintis yang

ditaja oleh Yayasan Sabah

~Janker~aannegeriSabah. ·L _ ____________________________________________ _~=__ __=~~_ _==~

__~

Siswa Yayasan Sa bah bergambar lamangan bersama dengan para pentadbir dan pensyarah Kursus MBA ECU/ lTM selepas majlis perasmian Hari Orientasi MBA pada 20 Februari. 1997 di lTM Sabah.

IEKITAR LAWATAN TIMBALAN PENGARAB KE KEDAB

Timbalan Pengarah. Datuk Mohd. Tahir laafar (kin) menghadiri mesyuarat Projek iNSPiRE di Langkawi pada 8 Mac. 1997. Turut kelihatan ialah Dekan Pusat Pengajian IImu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Profesor Madya Dr. Mustafa Kassim (tengah) dan Pengarah Pendidikan Sabah. Datuk Dr. Hasbullah Haji Taha.

Datuk Mohd. Tahir bersama rombongan turut mengunjungi Pejabat Kawasan Yayasan Sabah Sg. Petani Kedah pada 10 Mac. 1997. Beliau diberikan taklimat oleh Pegawai Kawasan. Noraini Osman semasa lawatan terse but (dua dari kanan. barisan depan) . Ahli rombongan termasuklah Pengurus Kumpulan Bahagian Pembangunan Pelajaran. Tuan Haji Darus Nasir dan Pengurus Kumpulan Pusat Perkembangan Kanak-Kanak., Nabsia Haji Yunus. Datuk Mohd. Tahir bertanya khabar kepada para pelajar tajaan Yayasan Sabah yang menuntut di Sekolah Menengah Che Tom semasa lawatan beliau ke sekolah tersebut pada 10 Mac. 1997.


March/April

By: Ann Otigil 2nd August 1996, a day that began with an excitement for 20 Yayasan Sabah Secretaries Club members as they em­ barked for a 12-day In­ ternational Educational Trip to London and Eu­ rope.

YSSecre­ taries Club Presi­ dent, Rosmawati Lasuki

exchanging mementos with Egon

Neilson (holding souvenir).

It was SO beautiful that no one can af­ ford to close their eyes.

A closer look at the majestic Tower Bridge, London.

A group photo ofthe tour group with the Buckingham Palace at the background.

Thejoumey fromKualaLumpurto

Heathrow Aiport London, took 12

hours and for some ofus it was just

too long. Reading signboards and

labels were the only guides for us

. upon arrival at the airport in search for our awaiting guide, Mr. Bob Talbot. He was the thorn among the roses for the lO-day solid tour around Londonand Europe.

London, Tower Bridge, House of Parliament, Trafalgar Square, not forgetting the luxurious "Harrods" shopping mall and a few other landmarks on the second

day in London. From 4 - 9 August, we crossed over to Paris and visited one ofthe high­ est towers in Europe, the Eiffel Tower. Switzerland was next. Mount Titlis shocked all ofus and made us screamed aloud "Yes, yes I made it, my dream has come true". Through the Lack Forest, Switzer­

On the 10th day, we were back to London. Everyone looked really ex­ hausted but they didn't waste anytime for a self-guided sight-seeing. Beforewe packed our bags for home we had to complete the final jigsaw that was visiting the Innoprise (Eu­ rope) Ltd, at Staines. The atmosphere ~J ­ was even touching. EgonNeilson, Doreen and Victoria greeted us warmly and we were then treated to high tea. We got to know one another, ex­ changed ideas and shared our expe­ riences during the trip. The YS Sec­ retaries Club members exchanged souvenirs with Innoprise (Europe) Ltd

land/Gennany, we stopped and spent a few Swiss francs on the handmade "cockoo clock".

personnel as a token ofappreciation and remembrance. We had a great time at their office.

Belgium amazed us with a voice seum, the Buckingham Palace ­ changing of the guards, Tower of "Wata" (magnificent) for its scenery.

The day had come for us to go back to Sabah, "Home Sweet Home".

We visited several famous places

such as Madame Tassaud wax mu­


March/April

13 Tuan Haji lumat lnsud mengambil alih jawatan Pengurus Cawangan Yayasan Sabah Kuala Lumpur (YSKL) menggantikan Lamjin Atoh yang bertukar ke Pusat Kaj ian Borneo . Tuan Haji lumat merupakan Pengarah Pejabat Perhubungan Negeri Sabah di Kuala Lumpur.

Tuan Haji jumal (kiri) berlukar dokumen p enyerahan /Ugas dengan Lamjin Aloh. Tuml kelihalan di sebelah belakang. dari kiri Kamis Haji A wang Ali. Pengurus Kumpulan Bahag ian Pembangunan Pelajaran. Tuan Haji Darus Nasir dan Penolong Pengurus Unil Pengurusan Tenaga Manusia. Choe Ismail.

Majlis Penyerahan Tugas diadakan pad a 17 Disember tahun lalu bertempat di Pejabat YSKL dan disaksikan oleh Pengurus Kumpulan Bahagian Perkhidmatan Korporat, Kamis Haji Awang Ali.

PERKELAHAN RELUARGA

:---==::::;;;;

aru-barn ini, Bahagian Pemasaran

Balak telah mengadakan

perkelahan suaikenal d i antara

kakitangan serta keluarga di

perkarangan pantai Tanjung Aru.

Dalam uc;apan aluannya Pengurus

Kumpulan, Dalahan Buduk

mengingatkan akan pentingnya

aktiviti sihat seumpama itu

diteruskan dalam usaha memupuk

rasa setiakawan dan suasana

mesra bukan sahaja di an tara kakitangan dan keluarga malah

melibatkan organisasi

keseluruhannya. Beliau juga

menegaskan akan perlunya

.·interaksi secara sosial atau infor­ mal di kalangan pekerja ke arah mewujudkan satu saluran komunikasi cara terbuka agar maklumat korporat dapat disebarkan dengan betul demi menjaga kepentingan dan kredibiliti . . orgaOisasl.

Acara. meniup belon yang disertai oleh keluarga kakitangan.

Cepat adik. .. isikan air ke dalam boto!'

Majlis perjumpaan itu juga memberi peluang kepada kakitangan dan ahli , keluarga bermesra dan bersuai­ kenai dalam acara sukaneka yang '" telah diadakan. Sambutan dan penyertaan dari semua pihak berjaya memeriahkan lagi suasana majlis. Syabas kepada pemasaran Balak.

Bahagian

Senamrobik beramai-ramai


March/April

From the entry point at the bottom of the SW rim where the SW Rim Rtdge trail begins to the Maliau Basin Field Stations, it took us six to seven hours to reach the Maliau Basin Field Sta­ tions (MBFS). The first night was spent at MBFS, which did not require setting up a camp for the night. The next day, we trekked from MBFS to Camp 88 One, 7km away along a long winding, muddy track, through stunted forest, the open canopy of Jalan Babi and along the Expedition 88 trail, per­ haps we should now be calling that trail the "Endurance Test Trail"! The trail has so far received more than its few shares of curses from everyone who treks through it. This trail takes trekers off the south plateau on an abrupt 1500 - 2000 feet descent to the main Maliau River situated roughly in the centre of the Maliau Basin it.self. The seCond night was spent at Cam·p 88 One. We then proceeded to Raleigh Phase Two base camp at the end of the Long Ridge (through the 960 campsite) where the third ridge named Strike Ridge Camp­ site is situated. And during that distance there was only one water source available which was a small creek with tea red water. We noticed that there had been other people in the area, by the remnants of campsite which was still intact though quite old; and probably belonged to iIIegal poachers or gaharu collectors. The Rambutan Ridge Trail and the Long Ridge Trail treks were quite pleasing to the well -trained legs! It was along gradual ascent and there were plenty of wildlife and plants to sight-see. The most gorgeous feeling

"SaJaIe'4

~04t '3fJfJItfd"

~~p~

~ Part II Story and Photos by Patricia Mobilik

Sabrin Ali, Forest Ranger ofDVFC, the person who made the expedition to conquer the peak of Maliau Basin possible.

going through the Long Ridge trail was that the leeches were, a lot less as it had been quite dry in the Basin for several days. For the following week, we camped at Strike Ridge campsite to clear a

helipad, before we could proceed to our intended destination. At Strike Ridge helipad, we had a beautiful view of the South Plateau heath forest, northwest mountain ranges on the left, ­ and the Gunung Lotung peak on the right. When our task at the Strike Ridge Camp and helipad were accom­ plished on July 14, 1996, the expedi­ tion continued trekking up the north­ ern rim, raging the new trail and im­ proving it as we went along. At midday, we managed to reach the top of the northern rim ridge of the Maliau Basin. At this spot, the pano­ ramic view of Kg. Inarad was breath­ taking. Here, we stopped for ,a "Maggie Mee" lunch break beforO--/ continuing eastwards towards the peak. The distance from Inarad point to the peak of Gunung Lotung was un­ known. At 12.30 pm, we continued trekking h(lping to get to Gunung Lotung peak before the end of the day, but trekking to North Rim Ridge was very difficult in­ deed. The ground was cov­ ered by thick mosses, and pot­ holes in the ground were often dangerous as the north rim edges were quite sharp and ~ steep and caution was a priorit) -/ ­ at every step taken. In most part of the trek, the ground was soggy and mud was unavoidable. The trees' trunks along the trek, which are supposedly tiny, were "enlarged" by the mosses growing thickly around them. Some trekkers tended­ to grab the larger trees for support only to find that the plant was far too small.

At 3.00 pm on July 14, we opted to set up our campsite early to anticipate the rain and darkness and to avoid be­ ing struck by cold. We named this campsite the ICSB Point. At this point,


I

March/April

the whole of Sa bah's northern moun­ tain ranges were in full view between the early morning and late afternoon. The most beautiful was the view of ..Kg. Inarad, superimposed against the gigantic mountain ranges of the north in the background. The scenery was simply breathtaking. The first night on the rim of the Maliau Basin was quite strange and not even a cricket was heard, only the strong cold winds gushing down and over our tarpaulin While the temperature continued to drop we had overselves all curled up in our tent. Could it be that the rim was trying to deter its first visitors?

15

pery rock faces, every turn was a sore! To blaze the trail was difficult indeed. The mist in and around the area was further complemented by the brushing of the winds from both sides of the rim. It was so cold! and quite eerie, otherwise it was really a stunning place to be at.

J

forest with stunted growth trees, mostly Tristania clementis, Agathis borneensis saplings, Decridium and Casuarinas sp. The most well­ known pitcher plant Nepenthes low;i was found at the peak with one or two other smaller pitcher plant species, an orchid in bloom, and sev­ eral kinds offungi.

On our arrival at the peak, the faithfu I resident of the peak, the white cloud, had just closed

t 4.00 am on July 15, the rain poured and we started filling up our water containers, and we were pretty well content that the

• Sarjeet posing at a poachers platform discovered along the Strike Ridge.

A magnificient

view ofthe north

ofSa bah from the

North Rim Ridge

(leSB point) in

early morning

new water supplies would last us an­ other day on the northern rim, as we did not know yet how far we still needed to go to reach the peak of Gunung Lotung. As soon as we were . ready to trek, we proceeded towards Gunung Lotung carrying only day ~ packs. The peak seem to be much further than we had anticipated. Af­ ter four hours of trekking through twisted and narrow hedges, swinging from looping liana to the next, duck­ ing under caves, and slipping over slip­

its curtain over the north view, so de­ nying us the chance to see Lake Linumumsut from the peak. The only option to view the lake from the peak would be to camp out at the peak. However, we were nevertheless for­ tunate to experience the whole Maliau Basin Conservation area in full view from the north. Forest Ranger, Sabran Ali climbed the highest tree nearby to take a few pictures. of the north and west rims. Ve-getation wise, the peak ofGunung Lotung was a typical heath

The return trek ba«k to MBFS was in­ deed · a long way. From the peak of Gunung Lotung all the way to the Inarad Point posed the greatest challenge, es­ pecially when one has gone through and experienced the difficulties ofthe trek­ king,J1evertheless, we returned to 96D Campsite, 15 km away during the rest of the day and we made it by 6.30 pm. And., 'so with the new trail system con­ structed at the rim ridge, the peak of. Gunung Lotung awaits the next chal­ lenger with relative ease .. .


March/April

16 .] Pasangan Berpakaian Terbaik Malam Aidil FUri KKYS 1997 Mazlinah Mokhtar dan Mohd. Sofian.

I Kolej Komuniti Yayasan Sabah (KKYS) dengan kerjasama Persatuan

Perwakilan Pelajar KKYS

mengadakan sambutan Majlis Malam

Aidilfitri pada 26 Februari yang lalu. Selain PengetuaDr. Liddy Haji SalIun, kakitangan dan pelajar KKYS, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah

Datuk Mohd. Tahir Jaafar hadir sarna menyerikan majlis sambutan tersebut. Dalam ucapan beliau, Datuk Mohd. Tahir bagi pihak pengurusan Yayasan Sabah mengucapkan Selamat Hari Raya dan Gong Xi Fa Cai kepada semua pelajar KKYS . Beliau juga melahirkan harapan agar para pelajar dapat menumpukan perhatian

Presiden Persatuan Perwakilan Pelajar KKYS Asran Rayman meny ampaikan cendera kenangan kepada Datuk Mohd. Tahir.

terhadap

pelajaran untuk

kejayaan mereka

di kemudian hari.

Beberapa acara

menarik memeriahkan

suasana termasuklah persembahan lagu-Iagu nasyid, pertandingan lagu­ lagu Hari Raya, pemilihan berpakaian terbaik dan pembacaan puisi. Johan bagi pertandingan lagu-Iagu Hari Raya ialah Suriati Ahmad, Naib

Johan Erwan

Japara dan tempat ketiga Maseddy

Sain . Sementara Mazlinah Bakhtiar

dan Mohd. Sofian Datu Samiun dipilih

sebagai pasangan pakaian terbaik dan

Armanisah Ahmad dipilih sebagai

Johan pembacaan puisi .

MUKA BARU'

..

.: Menjelang sesi pengaj ian Januari lalu, Jawatankuasa Persatuan Perwakilan Pelajar Kolej Komuniti Yayasan Sabah 1996/97 dibubarkan bagi membolehkan pemilihan barisan kepimpinan baru. Berikut adalah senarai penuh ahli jawatankuasa Persatuan Perwakilan Pelajar KKYS bagi sesi 1997/98: Presiden : Asran Rayman, Timbalan Setiausaha: Yusnita Irawan, Bendahari : Peter Liew Chee Vun, Penolong Bendahari : Siti Kasiah Lalim, Publisiti : Idris Sani, Kemasyarakatan : Mohd . Suffian Datu Sameon. Jawatankuasa Disiplin Joyfren Jeft dan Kebajikan: Pakhruddin Bian. Menurut Asran, persatuan tersebut sedang menyusun program yang sesuai untuk aktiviti tahunan mereka. Antara program-program yang telah dirancang ialah sambutan Malam Aidilfitri, gotong-royong, lawatan

TeraJul Perwakllan Pelajar KKYS sambil belajar ke I nst'itut XekaQJogi Mara Cawangan Sabah, Universiti Malaysia Sabah, Maktab Kent dan Maktab Gaya serta acara-acara

sukan di k'o lej dan beliau berharap kesemuanya dapat dilaksanakan denganjayanya pada tahun ini.

Berdiri dari kiri: Mohd. SujJian, loyfren, ldris Sani, Peter Liew dan Mohd. Pakhruddln. Duduk dari kiri: Siti Kasiah, Ruzianie, Asran, Siti lamaliah dan Yusnita.

--


March/April

.

17

SISWABARU MENDAFTAR

- Seratus dua puluh enam pelajar baru Kolej Komuniti Yayasan Sabah (KKYS) mula beJajar di Kolej itu sejak 14 Januari 1997. Seramai 29 orang pelajar mengikuti kursus Teknologi Kayu, 22 orang mengikuti kursus Binaan dan Bangunan, 22 orang \agi mengikuti kursus Teknologi Automotif, 38 orang mengikuti kursus Sij il Pengurusan dan Perniagaan serta 15 orang mengikuti kursus Sijil Kewartawanan .

.

memasuki kolej tersebut adalah antara mereka yang bernasib baik kerana berpeluang melanjutkan pe\ajaran mereka. Menurut beliau lagi,jumlah peiajar yang memohon untuk sesi tersebut. me\~bihi tiga kali ganda berbandmg sesl sebelumnya.

Th e Kin g and Th e Qu ee n KKYS bagi Semester Januari 1997. Mohd Taibdan Yusnita Irwan.

-

Sebahagian daripada pelajar baru ---.:.:..-:.L!......._ _ _ _ _~K~K~YS~bag i se mes ter Januari 1 9 9 7 me /aJa zkan ikrar taat se t i a t e rhadap p e raturan koieI

'------'f erdahulu dari itu Pengetua KKYS Dr. Liddy Haji Sallun dalam ucapannya semasa penutupan Minggu Haluan Pelajar 1997/98, berkata para pelajar yang terpilih

KAKITANGAN KKYS SERTAI INDUKSI ~

Sepuluh orang kakitangan akademik KKYS menyertai Kursus Induksi Pegawai Penilai Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PP-PPT) selama dua hari anjuran Asian Tour­ ism Institution dengan kerjasama Majlis Latihan Vokasional Malaysia

(MLVK) Kementerian Sumber Manusia. Kursus tersebut yang diadakan pada 26 - 27 Februari lalu di Dewan Selingan Likas Square, bertujuan untuk memberikan kefahaman akan

tanggungjawab seorang Pegawai Penilai Pentauliahan Dalaman serta memberikan tunjukajar mengenai penyediaan kerja kursus setiap bidang pellajaran yang dirancang. Selain dari itu peserta kursus juga diberi bimbingan yang terperinci mengenai pengendalian pusat uj ian kelayakan peni laian pentau Iiahan. Di akhir kursus para serta dianugerahkan sijil yang memperakui kelayakan mereka sebagai Pegawai Pengesahan Dalaman dan penguji kursus di pusat-pusat yang men.gendaJ ikan . kursus-kursus sebagaimana yang dijalankan oleh MLVK.

Pegawai-pegawai KKYS yang menyertai Kursus Induksi MLVK, dari kiri: Joannes Kulas, Sriyano Esthaupik, Meller­ Kayangoh, Petrus linuik, Raslee Suhaibul,Nicholas Gilai, Raijas A nang, Waky Taim, lackrabul HI YusuJ dan Barry Gapang


March/April

18 :

BOOK REVIEW

THE SECOND CURVE: Managing the velocity of change. By Ian Morrison - London: Nicholas Brealey Publishing, 1996.272 pages. This book is baseti on the author's ten years of experience at the Insti­ tute For The Future (IFTF). The book draws on the lessons learned from working with corporations, as large as Fortune I ODs to nonprofit organi­ zations, as they confront the funda­ mental structural changes of the sec­ ond curve.

forever - and one knows that one must respond. That is the second curve di­ lemma For example IBM has been on the sec­ ond curve twice, first as a tabulating machine company, then as a second curve office equipment player that came to first curve dominance in 1960s and

A company's flISt curve is its tradi­ tional business base representing the majority of its revenues. The second curve is the future - new tech­ nologies, new consumers, and new markets that will combine to bring about a sweeping and irrevocable (alternation) in the way business must organize and function. An or­ ganization might be doing fme in the flISt curve. But sooner or later things begin to change - one sense that one's flISt curve is not going to do it

The author draws a picture of a world in which transitions - from first to sec­ ond curves, playa dominant role in determining the course of business on all scales. This book is good reading for business executives committed to moving their organizations forward in the tw enty- flIst century, or for anyone interested to gain further knowledge .

Th e book is available at the Tun Mohd. Fuad Stephens Research Li­ brary. Contributed by Tun Mohd. Fuad Stephens Research Library.

FRANCIS IS

OVE~AL~ ~HAMP 1

Twenty- handicapper

Francis Omamalin was

declared the overall

champion in the YSI

ICSB Monthly Bowling

Tournament held at CPS

Bowling Centre, Kota

Kinabalu on February 1,

1997.

Francis who is ICSB Fi­ nance Services Man­ ager collected a total of 1292 pinfalls while sec­ ond placing Beatrice Shim o-f Human Re­ sources and Administra­ . tion Department, scored 1236 pin falls and Humphrey Madani ofIn­ formation Technology Department with 1233 pinfalls came in third place.

1970s. Eventually every business has to face the second curve because it is caused by external change over which a company has no control.

I

The tourney wh ich was played over six games with handicap onder foUl ___ categories, attracted 28 bowlers from various de­ partments and divisions of YSIICSB and STAR. The Category A title went to Alias Gusti while Juli Lebit grabbed the B title ­ and Richard Kinsion took the C title. All the three winners are from STAR. ..

Francis (right) receiving his prize from Ivan.

Mohd . Adnan ofICSB Security Unit

was fourth with 1209 pinfalls.

Corporate Communication Department Acting Manager Ivan Webber gave away the prizes to the winners.

>


March/April

Ke'putusan Penuh Pertandinganl

Pemilihan PING PONG Kategori

Lellaki/Wanita Tertutup Yayasan Sabah

Hanya enam kategori saja dipertandingkan sempena dengan pertandinganfpemilihan ping pong pada 11 - 13 Mac lalu. Ini disebabkan kurang penyertaan daripada kakitangan dari Ibu Pejabat, STAR dan juga pejabat kawasan Yayasan Sabah. Pertandingan ini juga bertujuan untuk memilih para pemain yang berpotensi untuk mewakili kontinjen Kota Kinabalu ke Pesta Sukan Antara Daerah Yayasan Sabah (PES ADA) yang akan berlangsung pada 2 - 7 J un, 1997. Keputusan adalah seperti berikut:­

• ••

Perseorangan Lelaki Terbuka Johan - Trisukma Hj. Arshad Naib Johan - Lamsin Perintah Separuh Akhir - Razak Abd. Majid Separuh Akhir - Ahmad Ramli

Perseorangan Wanita Terbuka Johan - Angela Chung Naib Johan - Kamariah Ismail Separuh Akhir - Pumama Budin Separuh Akhir - Naimah Anang

Perseorangan Lelaki Novis Johan - Stephens Basil Naib Johan - Asgan Sinyor Separuh Akhir - George Limbatok Separuh Akhir - Rosti Sandayan

Bergu Lelaki Terbuka Johan - Lamsin Perintah/Sharif Ahmad Naib Johan - Stephens BasillAsgan Sinyor Separuh Akhir - Razak MajidlEngkong Dulahsim Separuh Akhir - Trisukma Arshad/ Andrew Sandah

Bergu Lelaki Novis Johan - Stephen Basil/Asgan Sinyor Naib Johan - Andrew SandahIBinatus Sabunting Separuh Akhir - Sharif Ahmad/Suning Taragas Separuh Akhir - Pladius PanayaiGeorge Limbatok

Perseorangan Wanita Novis Johan - Didi Kinat Naib Johan - Eileen Yeoh Separuh Akhir - Clarice Balanjiu Separuh Akhir - Georgina Michael

••••••••••••••••••••••

tyS Secretaries' Club Office I

l

]

Bearers for 1997/98

• •• • Rosmawati Haft Lasuki •• Prablant •• Daputy Pralldant, SoclaUlnlBlnallonalAllain: Ann Otigu • •• Daputy Prelldant, f'ralnlngAllain Mary Lim • : Daputy Pralldant,

Communily Allalls

Sharifah Haft Ornar Ourreem

•• Sacratary •

Rosnah Yahya

EmuyToyong

PubUc RalaUanl

Mariana Qu,adra

: Asslltant .....ealurar

NorbainiHf Jiflii

: Asslltant Sacratary

• •• •

Clare Mumpin :

: Traalurar

••

• :

• • •• • • • • • • • •e

• .............

...........................

~

"I'I/try again when nobody's watching"


Gross Champion, Peler Wong beams with de­ light as he receives his pnzesfrom Deputy DI­ rector, Datuk Mohd TahJrJaafar

All smiles/of' gf'033 wln'nef',

Shirley Poh seen receiving the challenge trophy and other pf'izes.

Group Manager, Corpol'ate Services Division, Kamis Haji Awang Ali handing over the prize 10 Ihe winner of the sponsor's event, Joseph Lmggian.

Two-handicapper, Peter Wong capped another ace to add to his string oftitles when he clinched the 10th YS Amateur GolfCbampionship at Bor­ neo Golf and Country Club in Bongawan on March 2, The seasoned golfer carded a 3-day score of230 beating his nearest rival Her Jung Uk of Korea by a solitary stroke. Third placing went to Ronaldo ~mando 00 232. Overnight leader Khanafyl<halil who fired a sizzl' g score of 72 gross on the second dayipok a dive on the fi­ nal day with a score of90. He finally settled for 8th placing on 241.

In the ladies gross event, Shirley Poh cruised to an easy win with a com­ fortable seven-stroke lead over her closest challenger, Rokia Daud. She secured scores of 82, 85 and 83 over three days. Connie Leong carded a score of 260 to take the 3rd spot.

Aminah Ambrose on 146 and 15 I 1\ spectively.

Denis Su, an eight-handicapper won the nett event after finishing a two­ day score of 138 beating Clement Liew by a single stroke. Two strokes adrift was Ricky Wong.

The YS staff event was won by Doug­ las JoinoJ.

The ladies nett winner went to 16­ handicapper Keyna Fung on 145 fol­ lowed by Rose Wang and Datin

Deputy Director of Ya.yasan Sabah, Datuk Mohd. Tahir Jaafar gave away the prizes to the winners and runners­ up.

In the sponsor's event Joseph Linggian took the top spot on nett 70 followed by Douglas Joinol on 71 and George Buion 73.

About 200 golfers participated in the 3-day tournament.

Diterbitkan oleh Jabatan Komunikasl Korporat, Yayasan Sabah. Dicetole oleh SQS Printing Sdn. Bhd.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.