Winterswijk Buiten Binnen September

Page 1

Winterswijk september 2022

rne Brinkheu

Corle Henxel Huppel

Kotten o Medd Miste Ratum eld Vossev

Woold rswijk e t n i W

Daan de Leeuw in Vrijheid Verbonden www.winterswijkbuiten-binnen.nl

Marijt Helmink Culturele alleseterWinterswijk buiten binnen

3

Winterswijk

Betty Wassink

NR. 15 COLOFON

SEPTEMBER 2022

Winterswijk buiten & binnen is een uitgave van Te Loo Media B.V. Advertentie verkoop: Franz te Loo Tel: 06 - 575 49 610 E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl

Puzzelen

Dorinda Abbink Tel: 06 - 225 32 020

Ondanks de vele communicatiemogelijkheden die

moeten. Maar niet als vanouds. “Het interieur van

E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl

we hebben, gaat niets boven persoonlijke ont-

de Jacobskerk zoals we het tot voor kort niet

Eindredacteur:

moetingen, zo blijkt ook uit de verhalen die we

kenden: zonder de kerkbanken”, schreef de fo-

Betty Wassink Tel: 06 - 382 90 976

voor deze editie van Winterswijk Buiten & Binnen

tograaf bij zijn foto die op de voorpagina prijkt. Hij

E-mail: eindredactie@winterswijkbuiten-binnen.nl

hebben opgetekend. Iedereen wil de ander berei-

plaatste de foto op de pagina van de facebook-

Vormgeving: VormFactor

ken met zijn of haar verhaal.

groep Ons mooie Winterswijk. Dank aan Jan de

Tel: 0544 - 76 90 28, www.vormfactor.com Foto voorpagina: Jan de Ruiter

Ruiter. De theaterdirecteur is op zoek naar Stormgenoten en wil iedere Winterswijker in 2023 zeker één

Ook in de kerk in Meddo wordt de inrichting flexi-

Volgende uitgave: november 2022

keer in De Storm hebben.

bel. Nieuwe ontwikkelingen voor behoud in de

Verspreiding: Te Loo Media

De kledingbank wil de mensen bereiken waarvoor

toekomst. Met als doel elkaar te blijven ontmoe-

Bezorgklachten binnen drie dagen reageren via:

ze er willen zijn. Het openluchttheater zou het

ten. “Verbinden en toch elkaars verschillen zien

mediacommunicatieprteloo@gmail.com

‘enorme winst’ vinden, wanneer iedere Winters-

zodat er verdraagzaamheid ontstaat en vrijheid.”

wijker zou weten dat het er is, en vooral: waar.

Ondertussen is een kunstenaar bezig met de puz-

Eikenstammen worden ingezet om verbonden-

zel van verbondenheid.

Vermeld duidelijk uw klacht, postcode en huisnummer. Losse exemplaren verkrijgbaar bij Jumbo Winterswijk. Auteursrecht Overname van artikelen(of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank. Aansprakelijkheid Winterswijk buiten & binnen wordt met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Uitgever Te Loo Media en auteurs streven naar juistheid en volledigheid van informatie en beeld. Fouten blijven mogelijk. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen, gebaseerd op onze informatie.

heid uit te beelden. De PAN wil draagvlak creëren. Ik wens u als lezer een fijn begin van de herfst. Kortom, we willen verbinden. En dat is een hele

Met vallende blaadjes, paddenstoelen, herfstkleu-

puzzel. “Onze gemeenschappelijke streektaal, het

ren en vooral leuke activiteiten en ontmoetingen.

dialect, vergemakkelijkt de verbinding”, zeggen de organisatoren van de seniorendag, die met de

Mooie puzzel.

Duitse buren in de Jacobskerk wordt gehouden. Ook de Jacobskerk nodigt uit om elkaar te ont-

Tot in november!Winterswijk buiten binnen

5

Jan Walvoort bij de Geldmaat aan de Burg.Bosmastraat

Geldmaat-perikelen

Hoe klantvriendelijk is Geldmaat? Of is de vraag ‘hoe klantvriendelijk zijn de Nederlandse banken’ een betere? Al in 2011 richten ABN AMRO, ING en Rabo – met toestemming van De Nederlandsche Bank – Geldservice Nederland op, later omgedoopt in Geldmaat. Tekst: Wim Aalderink

Foto: Betty Wassink

Het gold niet alleen voor de pinapparaten, maar ook voor de automaten voor het

contant betaald kan worden. Gecombineerd met het feit dat in ons verzorgingsgebied

storten van papier- en muntgeld, het opnemen van muntgeld en de zogenaamde

van 160.000 mensen relatief weinig geldautomaten zijn, maakt duidelijk dat goed

sealbag-automaten waar ondernemers hun contante omzet kwijt kunnen. Gevolg is dat

bereikbare en altijd beschikbare geldautomaten een absolute voorwaarde zijn voor

het aantal automaten veel minder is, de locaties zijn veranderd en de betrokkenheid

een goed functionerende en florerende middenstand. En dat geldt dan niet alleen

van de banken sterk is afgenomen. Als je al een eigen contactpersoon hebt bij je bank,

voor het winkelend publiek, maar zeker ook voor de winkelier en marktkoopman, die

dan kan deze je niet meer even snel helpen als er een probleem is met het opnemen

aan het eind van de dag de omzet snel, veilig en op een goed bereikbare plek moet

of storten van contant geld. Sterker nog, hij of zij kan zich makkelijk verschuilen achter

kunnen afstorten. Nu kan dat slechts op één plek in Winterswijk en als daar storing is

de derde partij Geldmaat.

moet de ondernemer met de sealbag onder de arm naar Aalten of zelfs Doetinchem, afhankelijk van zijn of haar huisbankier.

Inclusie Iedere gemeente en dus ook Winterswijk heeft inclusie hoog in het vaandel staan: iedereen moet zo volledig mogelijk mee kunnen doen in het maatschappelijk verkeer. Natuurlijk gaat inclusie veel verder dan de bereikbaarheid van een geldautomaat voor mensen die slecht ter been zijn, maar het is er wel een belangrijk onderdeel van. En

‘Banken zijn er voor hun klanten, niet andersom’

juist op dat punt gaat het fors mis bij de geldautomaat in het voormalige Rabokantoor

Maatschappelijke functie

aan de Burgemeester Bosmastraat.

Een geldautomaatwinkel met meerdere automaten voor opnemen en storten in één hal zou hier wellicht uitkomst kunnen bieden. Waar het echter vooral om gaat is, dat

Praktijkvoorbeeld

de banken zich realiseren dat zij er zijn voor hun klanten en dat hun klanten er niet zijn

Jan Walvoort, volledig afhankelijk van zijn rolstoel, toonde het probleem. De toegang

voor de aandeelhouders. Naast een bedrijf dat er – terecht – naar streeft om winst

is weliswaar een langzaam glooiende oprit, maar te smal, te steil en met zo weinig

te maken, is een bank ook een instellingen met een maatschappelijke functie en dat

ruimte dat er halsbrekende toeren uitgehaald moeten worden door gebruikers van een

betekent aandacht voor de klant en zich verplaatsten in de specifieke behoeften van

scootmobiel of rollator om daadwerkelijk te kunnen pinnen. Mocht dat toch lukken, dan

een plaats als Winterswijk. Maatwerk was ooit een gevleugeld woord in bankenland,

is de weg terug voor een minder geoefende bestuurder bijna vragen om ongelukken.

laat het dat ook blijven.

Mensen met een rolstoel, zeker zij die daar volledig aan gebonden zijn, kunnen zich iedere poging beter besparen. Temeer omdat vanuit een rolstoel het toetsenbord niet is te bedienen, met als gevolg dat de rolstoelgebruiker niet anders kan dan een derde zowel pas als pincode in handen te geven om over contant geld te kunnen beschikken. Iets dat door alle banken ten sterkste wordt ontraden! Winterswijk, winkelen aan de grens Waar de meeste plaatsten een 360 graden Nederlands verzorgingsgebied hebben is dat voor Winterswijk maar voor maximaal de helft het geval. De Winterswijkse middenstand haalt veertig procent van haar omzet uit Duitse klanten en voor de warenmarkt is dat vijftig procent. Het is een gegeven dat Duitse klanten veel minder pinnen dan Nederlanders; in Duitsland is het nog steeds niet ongebruikelijk dat er alleen


• Gelegenheidsbloemwerk • Planten en natuurlijke decoratie • Zakelijk bloemwerk plantenonderhoud • Workshops • Bloemenabonnementen

Meddosestraat 18, Winterswijk T 06-11017436 E info@gaafbloembinder.nl

ON LIN E BES TEL LEN ? www.gaafbloembinder.nl

BESTRATING - GRONDWERK - KRAANVERHUUR • Bestrating

• Sierbestratingen

• Opritten / terassen • Grondwerk

• Leveren van alle materialen WWW.PRINSENBESTRATINGEN.NL Morskers Driehuisweg 16, Winterswijk Meddo

06 - 51 56 30 46

info@prinsenbestratingen.nl


Winterswijk buiten binnen

7

Meddose kerk krijgt nieuwe invulling

De kogel is door de kerk

August Elsinghorst (links) en Jan Lanting bij de ingang van de kerk

De Johannes de Doperkerk is letterlijk het middelpunt van Meddo. “Het zou toch prachtig zijn als de kerk in de nieuwe functie het middelpunt van ons dorp kan blijven”, zo riep de ‘Werkgroep herbestemming Kerk’ de Meddonaren drie jaar geleden op om mee te denken over de toekomst van het kerkgebouw. Tekst en foto: Betty Wassink

In 2018 maakte de R.-K. Parochie HH. Paulus en Ludger, waar de Johannes de Doperkerk

geloofsgemeenschap en we kunnen nu aan de slag met de nieuwe invulling van de

sinds 2010 onder valt, bekend dat uiterlijk 1 januari 2026 de kerk aan de Eredienst zou

kerk.”

worden onttrokken en dus niet meer zou kunnen worden gebruikt door de katholieke geloofsgemeenschap.

Nieuw begin

Er moest een nieuwe bestemming voor het bijna 160 jaar oude gebouw gezocht

Eigenaar Wim Annen heeft zich op een informatie avond begin september voorgesteld

worden. De wens van de locatieraad van de geloofsgemeenschap in Meddo om daarbij

aan een kleine honderd aanwezige Meddonaren en zijn doelstellingen toegelicht. Dat

alle Meddonaren te betrekken kreeg snel vorm met een werkgroep van zes mensen,

was een verhaal dat getuigt van tempo en power, volgens Jan Lanting, die er veel

die drie jaar geleden voor het eerst bij elkaar kwam.

vertrouwen in heeft, dat er weer nieuw elan zal komen. “Er is iets beëindigd, maar er is vooral ook iets nieuws begonnen.”

Vertrouwd baken

Het kerkgebouw wordt voor diverse doelen geschikt gemaakt. Er werd op de

Inmiddels zijn er belangrijke stappen gezet. Jan Lanting, voorzitter van de locatieraad

bijeenkomst volop van gedachten gewisseld. Vele verenigingen in Meddo hebben hun

en als zodanig lid van de werkgroep en werkgroeplid August Elsinghorst kijken

accommodatie goed voor elkaar. Er werd meer gedacht aan wat er nog níet is, zoals

terug op een bijzondere septembermaand. “Je sluit wel wat af.” Lanting getuigt van

een bibliotheek, concertruimte, mogelijkheid voor kleinkunst, inloopochtenden voor

historisch besef als hij praat over de verandering van de kerk, waarover hij – net als

senioren of een yogaruimte.

de dorpsgenoten – nu wel positief gestemd is. “Het bericht dat de kerk dicht moest kwam sneller dan verwacht en we hebben als locatieraad ook wel geprotesteerd.

Nieuwe impuls

Immers het kerkbezoek was nog wel redelijk goed, we hebben veel vrijwilligers en zijn

Er waren veel ideeën. “Dat kan allemaal leiden tot een mooie nieuwe impuls”, aldus

financieel gezond. Bovendien ziet de Meddose gemeenschap de kerk als een soort

August Elsinghorst. “Men was het er wel snel over eens, dat de kerkbanken er uit moeten

baken. Gelukkig heeft de Parochie ons de kans gegeven om een andere invulling te

en indeling in kleinere ruimtes mogelijk moet worden. Ook komt er een toiletgroep en

bedenken.”

een keukenvoorziening.” Omdat Meddo al een aantal horeca ondernemers heeft, is de afspraak dat er geen vaste horeca in komt. “We denken ook aan de mogelijkheid

Nieuwe eigenaar

van recepties van bedrijven of bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Zondag 18 september was de laatste eucharistieviering, tevens het moment van

Daar is het een heel sfeervolle locatie voor. Daarbij kan de organisator dan zelf de

onttrekking aan de Eredienst. Wat blijft zijn woord- en gebedsdiensten en de

horeca inhuren, maar dat wordt verder uitgewerkt door een nieuw team”, waarmee hij

mogelijkheid voor oecumenische diensten. Dat is ook de drijfveer van de nieuwe

aangeeft, dat de Werkgroep herbestemming Kerk haar taak bijna heeft volbracht. “Als

eigenaar, Wim Annen uit Hoogeveen, die bij het eerste gesprek in Meddo al aangaf

werkgroep bekijken we alle ideeën die zijn geuit en vervolgens nodigen we de mensen

ervan overtuigd te zijn, dat er in de toekomst behoefte zal blijven aan een kerkgebouw

uit, die zich spontaan hebben aangemeld voor een te vormen beheergroep. Dat is een

mét een kerkelijke functie. Hij kocht de kerk van de R.-K. Parochie HH. Paulus en Ludger.

heel divers samengestelde groep Meddose inwoners, die als team het proces verder begeleiden.”

Nu de kerk in bezit is van Annen, die al meerdere kerken heeft aangekocht, is de functie als bezinningsruimte behouden. De lokale geloofsgemeenschap zal er als

Nieuwe naam?

huurder gebedsdiensten houden. “Voor sommige oudere parochianen is het natuurlijk

Er wordt nog nagedacht over de toekomstige naam voor het historische gebouw, dat

wel jammer dat niet meer een priester de mis opdraagt”, zo verwoordt August

uiteindelijk een moderne ontmoetingslocatie moet worden. Meddo ‘laat de kerk in het

Elsinghorst gevoelens die bij sommigen leven bij deze omschakeling. “Maar het geeft

midden’, maar na 160 jaar St. Johannes de Doper is het wellicht tijd voor een passende

ook wel een bepaalde vrijheid. De begraafplaats en het bosje daarnaast blijft van de

nieuwe naam.


Winterswijk buiten binnen

8

Schadeherstel Uitdeuken zonder spuiten Verzekeringtaxatie + reparatie Ruitreparatie

ACTIE G11 Bus

• Per dag € 99,• 100 km vrij • Met trekhaak en achteruitrijcamera Tinbergenstraat 46 T +31 543 - 535322 www.autoschadewinterswijk.nl


Winterswijk buiten binnen

9

Blik op de toekomst PAN 25 jaar Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) bestaat in november 25 jaar. Wordt er bij zo’n jubileum doorgaans teruggekeken, de PAN richt zich op de toekomst met de samenhang tussen boer en natuur als doel. Henk Wikkerink (l.) en Alfred Scholten van de PAN

Tekst en foto: Betty Wassink

PAN werd opgericht om het landschapsbeheer te verbeteren en boeren betaald

verduurzaming is dan in de bedrijfsvoering geen of te weinig tijd. De toekomst vraagt

werk te bieden in het landschapsonderhoud. De organisatie bestaat uit een coö-

om maatwerk en gebiedsgerichte aanpak.” Hij benadrukt, dat het heel belangrijk is,

peratie met een ondersteunende stichting. Alfred Scholten is voorzitter van de co-

dat de maatregelen marktconform worden beloond en de agrarisch ondernemer zelf

öperatie, de uitvoeringstak met twee coördinatoren en opdrachtnemers, die op

de maatregelen kan kiezen passend bij het bedrijf en de opgave voor het gebied.

ZZP-basis beheerwerkzaamheden uitvoeren. Henk Wikkerink is sinds kort voorzitter van de stichting PAN, zijn voorganger Henk Berenschot nam onlangs na zestien jaar afscheid. De stichting zorgt voor de PR en heeft zich ook tot taak gesteld om zekerheden te realiseren in de vorm van grond in eigendom. “Om te voorkomen dat de economische draagkracht van het gebied onderuit gaat, gaan we actiever inzetten

“Inzetten op beschikbaarheid van grond voor vergroening in de landbouw”

op het verwerven en beschikbaar hebben van grond voor vergroening in de agrarische sector.”

Boeren aan het stuur Om te bewerkstelligen, dat de revenuen van het gebied de lokale ondernemers ten

Economisch belang

goede komen, wil PAN de aankoop van gronden mogelijk maken door bijvoorbeeld

De PAN-doelstelling is sinds 1997 ongewijzigd, maar de omstandigheden zijn ingrij-

met een aantal boeren samen per deelgebied een coöperatie te vormen die eigenaar

pend veranderd. Scholten: “We willen in samenwerking de huidige boeren ontzor-

wordt van de grond. Wat voorheen agrarische grond was kan dan via een pacht-

gen. Sinds 2012 werken we ook samen met de overkoepelende Vereniging Agrarisch

constructie weer worden ingezet voor natuurinclusieve bedrijfsvoering, waarbij PAN

Landschap Achterhoek (VALA), die als collectief onder andere de regeling Agrarisch

zorgt voor onderhoud en beheer van zo’n gebiedje middels een afgesproken be-

Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) coördineert in de Achterhoek. We versterken

heerpakket.

elkaar.” Volgens Henk Wikkerink kunnen boeren – al dan niet in samenwerking – de natuur

Programma jubileumdag

veel beter beheren dan anderen, maar dat vraagt om aanpassing van de omstan-

Op de jubileumdag 11 november gaan verschillende sprekers in op de mogelijkhe-

digheden. “Boeren hebben veel kennis van hun eigen gebied, zitten er bovenop en

den van kringlooplandbouw en de vraag ‘hoe kun je naar een meer natuur-inclusieve

hebben het grote voordeel, dat ze er alle dagen zijn in tegenstelling tot grote Terrein-

landbouw met draagvlak bij de boeren?’

beherende Organisaties (TBO’s). Natuurontwikkeling en -beheer is in goede handen

Op een later tijdstip wordt het volledige programma van de bijeenkomst bekend

bij de boer, maar daarbij is een goed verdienmodel belangrijk. Wij zetten ons in om

gemaakt.

het vermogen en economisch belang van de grond in het gebied te houden.” Alfred vult aan, dat het gaat om het halen van doelen. “Boeren zijn gewend om er stevig achteraan te zitten en bovendien heb je meer draagvlak. Dat is een groot verschil met de werkwijze van een TBO.” De succesvol verlopen GLB (Gemeenschappelijk LandbouwBeleid) pilots de afgelopen jaren hebben dat ook bewezen. Wat begon met twintig deelnemers, groeide uit tot honderd aan het eind van de pilot. Voorbeeldgebied PAN grijpt het jubileum in november aan om allereerst met een groep genodigden van de provincie en andere contacten uit het netwerk een voorbeeldgebied met re-

De PAN is er voor iedereen Wie iets wil ontwikkelen op zijn terrein of vragen heeft over bijvoorbeeld een haag of fruitboomgaard is welkom. PAN-coördinatoren zoeken dan naar het geschikte loket voor financiële bijdrage en vervolgens gaan de lokale opdrachtnemers aan de slag met de uitvoering. PAN werkt ook voor de gemeentes Aalten en Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel waarmee een prima relatie is.

cent ontwikkelde natuur te bezoeken. Henk Wikkerink: “Het biedt kansen, wanneer wij zo’n gebied zouden kunnen inzetten voor boeren ten behoeve van de vergroening.” Een knelpunt bij de extensiveringsslag die van boeren wordt verwacht is, dat

www.agrarischenatuurverenigingpan.nl

er niet voldoende grond beschikbaar is voor de individuele boeren om het financieel verantwoord aan te pakken. Alfred Scholten schetst de spagaat die boeren nu ervaren. “De jonge boeren hier hebben flink geïnvesteerd en zitten tot de nek toe in het werk. Voor natuurbeheer en

www.de-vala.nl


Wordt het koken u (soms) teveel? Laat dan uw maaltijden verzorgen door HarmKookt.

Eet smakelijk! Harm

www.harmkookt.nl Laan van Hilbelink 6-2, Winterswijk

Tel: 0543 216526

TEN DOLLE

TUINMACHINES

verkoop - verhuur - onderhoud

Verkoop en verhuur van nieuwe en 2e hands machines Tuinmachines voor particulier en professionele bedrijven, uitgebreide keus en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Goed gereedschap is tenslotte het halve werk!

Kijk voor meer informatie op www.tendolletuinmachines.nl Morskers Driehuisweg 20

Winterswijk - Meddo

T 06 533 188 69


Winterswijk buiten binnen

11

Over e-bikes en fietshelmen ‘iedereen veilig over straat’

in verschillende (vakantie-)landen is het dragen van een fietshelm al verplicht.

Een opmerkelijk bericht van Veilig Verkeer Enschede, die constateren, dat ouders hun kinderen zelfs al naar de basisschool sturen op een e-bike. Tijdens de verkeersexamens zag Veilig Verkeer Enschede dat de snelheid van de e-bike voor de scholieren veel te hoog was. “Dat zie je nu ook weer rond de middelbare scholen. Ze halen links en rechts in zonder acht te slaan op hun medeweggebruikers. Een rood verkeerslicht pakken ze snel mee, omdat ze een snelle fiets hebben. Het is levensgevaarlijk. Daarnaast wordt er online volop gehandeld in opvoersetjes voor de e-bikes, zodat ze sneller gaan dan 25 kilometer per uur, de maximumsnelheid voor e-bikes in ons land.” (bron citaat: rtv Oost)

Fietshelm

Al in een fietsstoeltje of in de bakfiets is een helm nuttig. De kleinste fietshelmen zijn

De ontwikkelingen rondom e-bikes staan ongetwijfeld binnenkort ook weer op de

geschikt voor een hoofdomtrek van 44-48 cm. Kinderen tot 9 jaar zijn nog makkelijk te

agenda van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afd. Winterswijk. Evenals het dragen van

overtuigen een helm te dragen. En jong geleerd, is oud gedaan!

een fietshelm, immers de missie van VVN is ‘iedereen veilig over straat’. VVN zet volop in op het dragen van een fietshelm. Door een fietshelm te dragen bescherm je jezelf

Hoe introduceer ik de fietshelm bij mijn kind?

en maak je het voor anderen ook normaler een helm op te zetten.

Koop de helm samen en maak er wat leuks van! Groen, blauw, roze? Laat je kind

VVN helpt je op weg met onderstaande tips.

zelf de helm uitkiezen en eventueel versieren. Tip: koppel de aanschaf aan een mooi introductiemoment. Koop ‘m bijvoorbeeld als je kind binnenkort voor het eerst leert

Waar koop ik een fietshelm?

fietsen of straks zelfstandig naar school fietst.

Van fietsenwinkel tot supermarkt of webwinkel: de fietshelm is goed verkrijgbaar. Het voordeel van een fietsenwinkel is dat er vaak meerdere modellen zijn om te proberen.

Hoe kan ik mijn kind stimuleren de fietshelm te blijven dragen? Maak het dragen van de fietshelm zo makkelijk mogelijk, zodat het een automatisme

Waar moet ik op letten bij aanschaf?

wordt. Bewaar hem op een vaste plek en maak duidelijke afspraken, zodat jullie het

Let op het keurmerk (EN-1078 voor volwassenen en EN-1080 voor kinderen) en koop

niet vergeten. Wat ook goed helpt: het goede voorbeeld geven aan je kind door zelf

geen tweedehands helm. Kies verder voor de juiste maat, zodat de helm niet te los of

een fietshelm te dragen.

te strak zit. Gehoorapparaatje of bril? Probeer wat modellen uit en kijk welk design het beste werkt voor jou.

Bron: VVN.nl

Hoe lang kan ik mijn fietshelm gebruiken? Een fietshelm gaat ongeveer 3-5 jaar mee. Heeft de helm al eens een flinke klap gehad, bijvoorbeeld doordat je gevallen bent, dan beschermt hij daarna minder goed. Dan is

www.vvn.nl/ervarenrijder

het belangrijk om een nieuwe helm te kopen. Hoe berg ik de fietshelm onderweg op? Even de supermarkt in? Klik het riempje van je fietshelm vast tussen je fietsslot. Dan hoeft hij niet mee naar binnen. Niet zo bang dat hij gestolen wordt? Hang hem dan gewoon aan je stuur of stop ‘m in je fietstas. Wanneer begin ik met een fietshelm voor mijn kind?

Scan de QR-code voor meer informatie


Voet of voetgerelateerde klachten? Wij hebben mogelijk een oplossing voor u! U kunt bij ons terecht voor behandelingen die er op gericht zijn om de oorzaak van verschillende klachten zoals voet, enkel, knie, heup en rugklachten te verhelpen. Tevens verzorgen wij voetbehandelingen, nagelbeugels, ortheses en zolen. Winterswijk | Dinxperlo | Varsseveld | Silvolde | T 0543-530979 info@podotherapieachterhoek.nl podotherapieachterhoek.nl


Winterswijk buiten binnen

13

Openluchttheater

cultureel erfgoed, maar helemaal van deze tijd

Black Star David Bowie Tribute in het Openluchttheater juni 2022

Eg Waaijman nam in 2019 de voorzittershamer van de Stichting Openluchttheater Winterswijk over van Veronie Snijder-Kramer. “Ik kon toen niet bevroeden dat we pas in 2022 weer echt aan de slag zouden kunnen.” Tekst: Wim Aalderink

foto: Bertie Willemsen

Na zich meer dan twintig jaar te hebben ingezet voor Vereeniging Volksfeest kon de

Meer bekendheid

geboren en getogen Winterswijker geen nee zeggen op het verzoek om het stokje

“Onbekend, maar niet onbemind” is volgens voorzitter Waaijman de situatie waarin het

over te nemen van Veronie, die in 2004 samen met Ineke van der Lans en Ank Govers

theater zich nu bevindt. Met sterke punten zoals de entourage, de centrale ligging, de

het openluchttheater na jaren van verwaarlozing weer nieuw leven had ingeblazen.

eenvoud van het concept, de prachtige belichting en de afwisselende programmering

Corona haalde een forse streep door alle plannen, maar wat in het vat zit verzuurt

is deze plek een cultureel juweeltje, maar bij veel inwoners een onbekende. “Het zou

gelukkig niet, zodat in 2021 twee en dit jaar vier voorstellingen geprogrammeerd

al enorme winst zijn, als iedere Winterswijker zou weten dat we een openluchttheater

konden worden. “Streven is om per jaar vijf producties op de planken te brengen

hebben en waar het zich bevindt”, zo omschrijft Eg de doelstelling van het bestuur, dat

die zodanig gevarieerd zijn, dat iedereen er wel iets van zijn of haar gading vindt. En

naast hem bestaat uit de Winterswijkers Marianne Stuivenberg, Herma Ginjaar, Anke

dat loopt van kindervoorstellingen via cabaret tot muziek in alle denkbare vormen”,

Westhoff, Theo Plekenpol en ‘buitenlid’ Jasper Korving.

verwoordt een zichtbaar enthousiaste voorzitter het streven van het zeskoppige bestuur en de twintig vrijwilligers. Historie Eigenlijk heeft het openluchttheater haar ontstaan te danken aan het ontbreken van een theater in het Winterswijk van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk was

“Onbekend, maar zeker niet onbemind cultureel juweeltje”

er het feestgebouw, maar dat was in de ogen van velen niet geschikt voor toneel en

De stichting krijgt geen subsidie en heeft geen vaste sponsoren, maar drijft op het

muziek. Omdat het geen theateropstelling kende, konden de laatste rijen niets zien,

enthousiasme van de vrijwilligers, hulp in natura van lokale ondernemers en een

er waren geen vaste stoelen en van echte kleedkamers was ook al geen sprake. De

welwillende gemeente waar het de vergunningverlening betreft. De stichting moet

bouw van een theater was echter financieel onhaalbaar voor de gemeente, zodat men

zich dus redden met de opbrengst van de kaartverkoop; dat lukt vooral door het

voor de wel haalbare oplossing van een openluchttheater koos. Naar ontwerp van de

mooie gevarieerde aanbod iedere keer weer. Elk seizoen is er een kindervoorstelling,

bekende Winterswijkse architect J. van der Schaaf werd in 1949 in het park Huininkmaat

is er cabaret en zijn er drie muzikale avonden met een zo breed mogelijk scala aan

een theater aangelegd met een podium van dertig bij tien meter en plek voor 1.036

muziekstijlen.

bezoekers. Tot 1960 vonden er regelmatig voorstellingen plaats, maar daarna tot 1975 nog maar heel incidenteel. Dat Winterswijk na het sneuvelen van het feestgebouw in de cycloon van 1966 een

www.facebook.com/openluchttheater.winterswijk

volwaardige schouwburg wist te realiseren, zorgde voor een verdere terugloop van de programmering. Met als gevolg dat er vanaf 1980 niets meer gebeurde en de natuur haar claim op het terrein legde. Wat overbleef was een open plek in het bos. Tot in 2004 het genoemde drietal Snijder, Govers en Van der Lans via een burgerinitiatief het geld bij elkaar bracht om binnen de nieuw opgerichte Stichting Openluchttheater Winterswijk het openluchttheater nieuw leven in te blazen. Kleiner van opzet met 350 zitplaatsen, maar intiem en prachtig ingebed in de natuur.

www.openluchttheaterwinterswijk.nlWinterswijk buiten binnen

15


◆ Airco ◆ Loodgieterswerk ◆ Zinkwerk ◆ Elektrotechniek ◆ Duurzame energie ◆ Cv installatie & onderhoud 06-26959412 | frielinkinstallatie.nl


Winterswijk buiten binnen

17

e Mennink

Foto: Annemiek

Foto/ontwerp: Daan de Leeuw

Vrijheidsbomen

verbondenheid door vrijheid Bomen horen bij het prachtige coulisselandschap, zeker de eik. Negen eikenhouten stammen zijn dan ook de basis voor de Winterswijkse kunstenaar Daan de Leeuw, die in overleg met en voor iedere buurtschap een uniek kunstwerk maakt. Een nieuw monument: De Vrijheidsbomen. Tekst: Wim Aalderink

Het zal de meeste Winterswijkers niet zijn ontgaan, dat ook in Winterswijk gevierd

elke buurtschap hierover te communiceren krijgt elk kunstwerk een speciale plek in

wordt dat Nederland in 1572 werd ‘geboren’. In heel Nederland staan dezelfde thema’s

het hart van de betreffende buurtschap. “Verbinden, en toch elkaars verschillen zien

in de schijnwerpers: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid.

zodat er verdraagzaamheid ontstaat en vrijheid”. Alle buurtschappen hebben zich

Dit zijn de kernwaarden van onze samenleving die toen bevochten zijn en waaraan ons

enthousiast achter dit project geschaard en inmiddels is er met Brinkheurne en Miste

land zich sindsdien in meer of mindere mate heeft vastgehouden.

een eerste opzet ontstaan.

Activiteiten Maar Winterswijk zou Winterswijk niet zijn als de daarvoor in het leven geroepen stuurgroep daar geen geheel eigen draai aan zou geven. Met activiteiten als concerten van Winterswijkse orkesten, de door Paul Wieggers gemaakte street-art schilderingen van Tante Riek, Gerrit Komrij en Piet Mondriaan, het spetterende Midzomer Mondriaan, de Torenfestivals en prachtige tentoonstellingen in de musea was er voor iedereen wat te beleven. Maar de activiteiten speelden zich vooral af in het dorp en daarmee kwam het thema Verbondenheid er in relatie tot de buurtschappen wat bekaaid af. En juist die verbondenheid tussen dorp en buurtschappen maakt Winterswijk zo bijzonder. Zo bijzonder, dat het een blijvend monument verdient. Een monument in de vorm van negen kunstwerken: één in iedere buurtschap en een in het centrum. Het zijn De Vrijheidsbomen. Drie worden er dit jaar geplaatst, de zes volgende in 2023, waarvan de laatste op de dag voor het volksfeest 2023 in het Vrijheidspark. Dan is de puzzel, die letterlijk het hart vormt van iedere boom, compleet.

Verhalen

Vrijheidsbomen

De kunstenaar

Van een vier meter lange stam maakt kunstenaar Daan de Leeuw – in overleg met

Daan de Leeuw (1963) doorliep de LTS richting bouw en in Rotterdam de MTS-studie

iedere buurtschap – voor elke buurtschap een uniek kunstwerk, waarin aan de ene kant

meubelmaker/antiekrestaurateur. Als zelfstandig ondernemer restaureerde hij antieke

de eigenheid van de betreffende buurtschap wordt verbeeld en aan de andere kant

meubelen om na een wereldreis van anderhalf jaar in Wales te belanden als leraar

de verbondenheid met het dorp en de andere buurtschappen wordt weergegeven.

houtbewerking. “Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, zoals hij het zelf

“Omdat de geboorte van Nederland gaat over Vrijheid, Verdraagzaamheid,

zegt. Na negen jaar Wales besloot hij terug te keren naar zijn ware liefde, het runnen

Verbondenheid en Verscheidenheid, onderscheiden de verschillende puzzelstukken

van een eigen werkplaats waar hij al zijn vakmanschap en creativiteit als designer,

zich van elkaar door vorm (vrijheid), maar passen ze wel in elkaar, symbolisch voor

kunstenaar en meubelmaker kwijt zou kunnen. Die werkplaats vond hij in Winterswijk

verbondenheid en verdraagzaamheid”, zo legt Daan uit. “De verschillende kleuren

en van daaruit restaureert en maakt hij meubels, geeft hij cursussen en workshops en

drukken verscheidenheid uit en bij verdraagzaamheid zie ik dat elke buurtschap

maakt hij kunstobjecten met de natuur als uitgangspunt. “Werken aan bewustwording

verschillend mag zijn maar tegelijkertijd ook gelijkwaardig is. Iedere buurtschap is

door middel van kunstwerken met een verhaal, dat is mijn drijfveer”, zo drukt Daan zijn

onderdeel van de gemeente Winterswijk maar heeft haar eigen identiteit.” Om met

passie uit.

Een opzet die verder samen wordt uitgewerkt, zowel vooraf als tijdens de daadwerkelijke creatie van het kunstwerk. Kunstenaar De Leeuw maakt het kunstwerk namelijk op de plek waar het komt te staan zodat iedere geïnteresseerde het hele wordingsproces op de voet kan volgen en liefst ook van commentaar kan voorzien. Commentaar in de vorm van anekdotes, verhalen en geschiedenissen uit de buurtschap die aan het eind van het project gebundeld worden in een boekje. Een boekje dat tevens gebruikt kan worden voor een fiets- en wandelroute door ons prachtige buitengebied.

“Werken aan bewustwording door kunstwerken met een verhaal.”


WENTERS TEGELS & VLOEREN

DÉ TEGELSPECIALIST VAN OOST-NEDERLAND! Wenters Tegels & Vloeren biedt u een ruime collectie wand- en vloertegels, XXL vloertegels, keramisch parket, tegelstroken en mozaïek rechtstreeks af fabriek. Top tegels voor de beste prijs!

OOM! R W O H S E Z ET BEZOEK ON M IS C H PA R K 2 ELS & KERA 700 M TEG

ACTIE!

MOON GREY & ANTRACIET

60 X 60 CM VAN 44,95

VOOR

L 34,

94 M

2

DE MOOISTE TEGELS EN DE BESTE PRIJS Misterweg 202-1 7102 EP Winterswijk T 0543 216180 info@wenterstegelsenvloeren.nl wenterstegelsenvloeren.nl


Winterswijk buiten binnen

19

Marijt Helmink culturele omnivoor

directeur van De Storm Haar eerste jaar als directeur van Theater De Storm zit er bijna op. “Een leuk, uitdagend en vooral turbulent jaar”, zo omschrijft ze haar start. Leuk, omdat ze werkt in een theater met geweldige artiesten voor een fijn en trouw publiek. Uitdagend, omdat ook nog twee andere managementteamleden nieuw aantraden. Turbulent, omdat coronamaatregelen steeds weer vroegen om improviseren en schakelen. “Maar iedere avond dat ik hier sta om onze gasten te ontvangen, en dat is bij driekwart van de voorstellingen het geval, ervaar ik als een cadeautje.” Foto: Angeline Dobber Fotografie Tekst: Wim Aalderink

Geboren en getogen in Groenlo en inmiddels met man en kinderen woonachtig in

Maar het is gelukt om voor seizoen 2022/2023 een afwisselend en breed programma

Barlo, mag Marijt zich met recht een Achterhoeker noemen. “Op mijn achttiende ben

samen te stellen en heel veel trouwe bezoekers hebben alweer volop kaarten gekocht.

ik echter hard weggerend uit diezelfde Achterhoek, ik wilde naar de grote stad.” Via Leiden, Tilburg, Arnhem en Amsterdam bracht de liefde haar uiteindelijk toch weer

Ambities

terug in de buurt van de stad waar ze werd geboren. Na drie maanden Chinees te

Daarnaast heeft Marijt een paar grote ambities: meer jeugd naar het theater halen en volle

hebben gestudeerd, koos Marijt voor de studie Journalistiek en Voorlichting in Tilburg.

zalen voor de artiesten in de Mondriaanzaal. “Ieder kind verdient het om in aanraking te

Haar liefde voor theater, muziek en eigenlijk cultuur in de breedste zin van het woord,

komen met theater en daarom zoek ik extra zakelijke donateurs (Stormgenoten). Met

waren echter van begin af aan haar drijfveer en ze heeft dan ook altijd gewerkt in en

hun bijdrage kan ik vanaf 2023 theater voor peuters presenteren, dat voor iedereen

voor theaters en festivals, de laatste jaren bij Orpheus in Apeldoorn. Naast werken in

te betalen is.” De tweede ambitie is gerealiseerd middels de Mondriaankaart: voor 115

een altijd drukke en hectische omgeving zag ze ook nog kans om in deeltijd een master

euro kun je twintig voorstellingen in de kleine zaal bezoeken. En tenslotte: “Iedere

theaterwetenschappen aan de Universiteit Utrecht te halen en een éénjarige opleiding

Winterswijker moet in 2023 zeker één keer in De Storm zijn geweest”.

bedrijfskunde aan Nyenrode Business University te doen. Culturele alleseter “Mijn liefde voor het theater begon toen ik op achtjarige leeftijd voor het eerst een theater bezocht: een optreden van dansgezelschap Introdans in het theater waarvan ik nu de directeur mag zijn”, vertelt Marijt. Van haar achtste tot haar 26e deed ze zelf aan ballet, ze speelde acht jaar dwarsfluit en een aantal jaren gitaar en basgitaar. Hobby’s waarvoor ze met haar drukke baan en jonge gezin nu te weinig tijd heeft. “Daar staat tegenover, dat voor een culturele alleseter zoals ik in deze baan, werk en hobby ongemerkt in elkaar overgaan.”

“Theater is voor iedereen, van amateurorkest tot kleinkunst, van De Nacht van Oranje tot ballet” Foto: Maartje ter Horst

Het theater “Laat ik beginnen met te zeggen dat het goed gaat met De Storm. Ineke van Empel heeft een gezonde en sterke organisatie achtergelaten, zowel financieel als organisatorisch. Toch zijn er wel degelijk de nodige uitdagingen en die beginnen allemaal met een P”, zo stelt Marijt vast. “Publiek, personeel, pand en programma. Publiek koopt op een later moment kaarten dan vroeger, dat vraagt een andere aanpak. Ook zoeken we extra collega’s: een assistent theater techniek, een floormanager en horecamedewerkers, in een arbeidsmarkt die historisch krap is. Daarnaast is het een grote wens om het pand

Twee tips voor dit seizoen van theaterdirecteur Marijt Helmink: “Jan Beuving, een van mijn favoriete cabaretiers, opent het seizoen op 29 september en project ‘Grijs Gedraaid’ van Kamerata, een strijkorkest dat samen met DI-RECT zanger Marcel Veenendaal ouderen fysiek en mentaal in beweging krijgt”.

te verduurzamen”. Ten slotte is het een uitdaging om een goed programma neer te zetten omdat makers door corona door hun buffers heen zijn of de sector hebben verlaten.

www.theaterdestorm.nl


ACHTERHOEKSE KLEDINGSPECIALIST SPECIALIST IN BORDUREN EN BEDRUKKEN VAN DIVERSE TEXTIEL SOORTEN

Buys Ballotstraat 7A

Winterswijk

0543-530347

www.khkborduren.nl


Winterswijk buiten binnen

21

Warme Jassen actie iedereen een warme jas Bewaar je warme jas, die je niet meer draagt, maar

gehaald tijdens de Warme Jassen actie. Zo komen

die nog wel goed is.

mensen die zichzelf geen warme jas kunnen veroor-

Van 29 oktober tot 3 december kun je warme jas-

loven warm de winter door!

sen – schoon en heel – ophangen bij het Raadhuis

Column

Bart Iking

Rijk

op een brug werden gehangen voor daklozen. De

“Laat een warme jas achter als je wil helpen, Neem gerust een warme jas mee als je die nodig hebt.”

actie bleek een groot succes en kreeg wereldwijd

“Een warme jas voor iedereen, ook wanneer dit niet

Apel.

navolging.

vanzelfsprekend is.”

De stuitende uitspraken over vrouwen door arrogante,

aan de voorzijde onder de bogen. Alle maten, groot en klein zijn welkom, evenals dassen, handschoenen en mutsen. Het team ‘Warme Jassen Winterswijk’ kan ieders hulp hierbij goed gebruiken. Het idee is ontstaan in Dublin, waar winterjassen

Het was een warme zomer, niet alleen klimatologisch. Er gebeurde veel in dit piepkleine, maar altijd roerige kikkerlandje: de torenhoge inflatie, de gigantische woningnood, de ontluisterende taferelen voor de poort van Ter

hersenloze leden van de Amsterdamse corpsballenclub Via dit Winterswijkse burgerinitiatief dat in 2019

www.facebook.com\warmejassen

- het bestaansrecht van dergelijke verenigingen is zeer discutabel – raakten mij, vooral omdat een deel van deze

begon, zijn vorig jaar 397 jassen gebracht en 366

onnozele kneuzen straks de Nederlandse kar zal gaan trekken. Het geeft te denken! In de media werd veel aandacht besteed aan de stikstof-

Vergadering seniorenraad

problematiek. Over de hevige protesten van de agrarische sector valt het een en ander te zeggen. Ik draag de boeren een buitengewoon warm hart toe, maar betreur dat de discussie werd overschaduwd door onnodig ge-

Locatie: gemeentekantoor

vaarlijke, intimiderende acties. Dat hun belangen worden

De Seniorenraad Winterswijk vergadert maandagochtend 26 september van

zijn bedrijf runt – duidt op forse onderlinge verdeeldheid.

09.30 tot 12.00 uur in het gemeentekantoor (kamer 0.28 begane grond) en nodigt belangstellenden van harte uit om mee te praten.

behartigd door twinig organisaties – zelf ben ik wel gecharmeerd van de manier waarop boer Arink uit Lievelde Gelukkig lijkt men weer ‘on speaking terms’ te zijn; het is te hopen dat Den Haag erin slaagt om via rede en redelijkheid een breed gedragen compromis te sluiten. Lief is vanaf begin juli ook met pensioen, dus geen va-

De bestuursvergaderingen van de Seniorenraad zijn

De Seniorenraad verdeelt de aandacht over de drie

openbaar en bezoekers krijgen de gelegenheid het

werkvelden Zorg en Welzijn, Mobiliteit en Verkeers-

woord te voeren over een onderwerp aangaande

veiligheid en ook Wonen en Woonomgeving.

van de vrije tijd, we zouden wel zien wat er op ons pad

de agenda staan onderwerpen die niet alleen voor

Website

naar de Efteling met de drie oudste kleindochters. On-

alle senioren, maar ook voor alle inwoners van Win-

Afgelopen maand is de website www.seniorenraad-

terswijk van belang kunnen zijn.

winterswijk.nl vernieuwd, waardoor de werkvelden

de senioren in Winterswijk. Iedereen is welkom. Op

nu ook online meer onder de aandacht komen. Ook Bijzonderheden agenda

zijn er berichten te lezen over zelfstandig blijven

Vanaf 10 uur is Maaike Holtman in de vergadering

wonen en mobiliteit.

aanwezig om een toelichting te geven op de plan-

Reacties op de vernieuwde website zijn welkom:

ning van werkzaamheden voor de stichting Present.

wat is goed, wat kan beter?

De heer Martijn van den Bovenkamp komt om het

kantieplannen, vooralsnog geen vastomlijnde invulling kwam. Dat wil zeggen, op één tripje na: een weekend geveer twintig jaar geleden bezochten wij met de twee jongste dochters het pretpark in Kaatsheuvel: het was een feest. Ik voelde toen al dat de geschiedenis zich zou herhalen. Een paar maanden geleden werden de dames bij ons thuis in een persoonlijke brief uitgenodigd voor een geheel verzorgd weekend in augustus, aan het eind van hun vakantie. Toen de inhoud tot hen doordrong trilde

project toe te lichten over brandveiligheid in appartementen en woningen, dat wordt uitgevoerd in zes

De volledige agenda en de concept notulen van de

gemeentes waaronder Winterswijk.

vorige vergadering zijn te lezen op de website

Om 11.00 uur is er een bespreking met wethouder

van de Seniorenraad. Voor vragen of nadere in-

Wim Wassink en beleidsambtenaar Rudi Porskamp

formatie kan contact worden opgenomen met

van de gemeente. Wethouder Wassink heeft onder

secretaris Gerard Siebelink, tel. 0543–530 889 of

andere WMO, volksgezondheid en mobiliteit in zijn

via email secretariaat@seniorenraadwinterswijk.nl

het huis op zijn grondvesten, hun vreugdekreten waren tot ver in de omgeving te horen. De meiden hadden de avond voor vertrek slecht geslapen, bij het afscheid van papa en mama werden wat traantjes geplengd, maar eenmaal in te trein was alles

portefeuille.

vergeten.

Grote groep senioren

attracties en magie waarmee het park zo populair is ge-

De kinderen waren onmiddellijk volledig in de ban van de worden. Voor ons werd het wederom een onvergetelijke

De gemeente Winterswijk telt 29.188 inwoners,

gebeurtenis: een zachte kinderhand die de hand van opa

waarvan 11.608 – bijna 40 procent – in de leeftijds-

of oma zoekt, met aan elke hand een vrolijk huppelende

categorie boven 55 jaar. (stand 1-1-2022).

jongedame wandelen door het park, de ontwapende

De missie van de Seniorenraad is het behartigen

gesprekjes, de pretoogjes, de aanhankelijkheid. Ultieme

van de belangen van die grote groep Winterswijkse

momenten van geluk, pure rijkdom. Het lijkt allemaal zo

senioren en alles wat daarmee samenhangt. De Seniorenraad adviseert daartoe gevraagd en ongevraagd de gemeente over beleidsplannen die van belang zijn voor senioren, geeft voorlichting en adviseert ook andere instanties voor zover dat belangenbehartiging van senioren betreft.

vanzelfsprekend; menigeen weet dat dat niet altijd zo is. www.seniorenraadwinterswijk.nl

Na drie dagen weer terug in de Achterhoek: gesloopt, maar oh zo voldaan. Of we het nog een keer gaan doen? Hoe ouder, hoe gekker, wordt weleens gezegd: niets is uitgesloten.Winterswijk buiten binnen

23

Column

Domien Esselink

Win-win kost geld Hij komt een paar keer met een ‘verlieswaarschuwing’. “Het gaat natuurlijk wel geld kosten”, zegt Wim Voogt

Streektaal schrijfwedstrijd

van OKRA Landschapsarchitecten. Hij refereert aan de nieuwe binnenstad in Hengelo (O), een project van zijn hand waaraan meerdere miljoenen worden gespendeerd. Dat financiële aspect wordt misschien nog wel een grotere uitdaging dan de verdeling van functies op de Markt, maar moet Winterswijk zich daardoor laten

Groen en Nedersaksisch

blokkeren?

In streektaalmaand maart wordt jaarlijks de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boek’ gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt ’t kadobeuksken Flonkergood uitgegeven. Voor de inhoud van het boekje met verhalen in de streektaal, wordt jaarlijks een schrijfwedstrijd georganiseerd. De inzendtermijn loopt tot 15 oktober.

Kijk naar de geweldige sportaccommodaties, waarbij de kosten voor de baten uitgingen, maar Winterswijk oogst er bewondering mee tot ver buiten de gemeentegrenzen. En de lokale voetballers, atleten, schaatsers en skeeleraars zijn er maar wat blij mee. In hoeverre krijgt sentiment, in relatie tot historie en

Flonkergood staat boordevol streektaalverhalen

In de Achterhoek wordt daar met diverse activiteiten

en -gedichten en wordt cadeau gegeven als je in

uitvoering aan gegeven door het Erfgoedcentrum

de Waeke een boek in de streektaal of over de

Achterhoek en Liemers (ECAL) en de Dialectkring.

streek aanschaft in Achterhoekse en Liemerse

Samen met de Vrienden van de streektaal Lochem

boekhandels.

en omgeving vormen zij dan ook het organiserend

economisch belang, de overhand bij de keuze voor de nieuwe Markt. Voogt lijkt te opteren voor een groene invulling met een fontein, óók met het oog op de hittebron die de huidige, kale Markt is. Maar is er dan nog plaats voor de warenmarkt of de feesttent tijdens het

comité voor de schrijfwedstrijd.

Volksfeest?

De schrijfwedsrijd voor Flonkergood is bedoeld als

Thema ‘Greun’

Ja, het wordt een hele puzzel, of misschien ook niet?

stimulans voor het schrijven in het dialect. Iedereen

Het comité heeft gekozen voor het thema ‘Greun’.

die een mooi verhaal of gedicht heeft geschreven in

Wellicht is het je lievelingskleur, misschien denk je

de streektaal, wordt van harte uitgenodigd dat in te

dat het gras bij de buren altijd groener is of heb je

sturen. Dit kan nog tot uiterlijk 15 oktober. De beste

angst voor een groen beest. Denk je wel eens terug

verhalen worden geplaatst in Flonkergood 2023.

aan de tijd dat je nog zo groen als gras was? Of

Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun

houdt het thema vergroenen je erg bezig. Kortom:

verhaal voor te dragen tijdens het Waeketreffen,

een thema dat genoeg inspiratie kan bieden.

Kom dan niet met een ‘lintmarkt’ in de diverse straten

Inzendingen

plein aan, in het nieuwe Cultuurkwartier. Eventueel bo-

Stimulans

de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ in maart.

Verhalen mogen maximaal 500 woorden lang zijn, Nedersaksisch

gedichten maximaal 32 regels inclusief witregels.

In Gelderland zijn twee regio’s waar Nedersaksisch

Per auteur mogen maximaal drie verhalen of

wordt gesproken: de Achterhoek en noordoost

gedichten worden ingezonden.

Veluwe. Het Nedersaksisch taalgebied, met in elke

Kijk voor het volledige reglement en de wijze van

streek een eigen taalvariant, strekt zich uit over

inzenden op de website van ECAL.

Groningen, zuidoost Friesland, Drenthe, Overijssel,

Kom met een goed alternatief! Stel dat je op de Markt aan beide zijden kiest voor veel groen en horecaterrassen, die ’s winters voor de horeca mogelijk ook als een soort wintertuin is te exploiteren, dan is er geen plaats voor de marktkooplui en de feesttent(en).

als alternatief, maar biedt een modern, compact (markt) ven of in combinatie met een verzonken of ondergrondse parkeergarage. Handig voor de bezoekers en met korte aan- en toevoerlijnen voor de marktkooplui. Zorg op dat nieuwe plein bij het nieuwe Boogie Woogie voor een overkapping (met een mobiel podium), die kan worden gebruikt voor het Volksfeest en waar muziekbands kunnen optreden. O ja, het moet ook de func-

Gelderland en een groot gebied in Duitsland. In

tie van een woonkwartier krijgen, bouw er dan vooral

2018 werd het Nedersaksisch erkend als officiële

www.ecal.nu/flonkergood

taal en hebben de betrokken provincies een

kleinere appartementen voor jongeren, die naarstig op zoek zijn naar woonruimte en niet zeuren als er tot mid-

convenant ondertekend waarin ze met elkaar

dernacht live muziek is te horen.

hebben afgesproken er alles aan te doen om het Nedersaksisch te behouden en het gebruik te

Ik weet niet of het financieel haalbaar is, maar op die

stimuleren.

wijze is er wel sprake van een win-winsituatie. Zowel horeca als marktkooplui (hopelijk) tevreden, op twee cen-

2 oktober: Met dialect op de koffie Dialectkring Achterhook en Liemers

het duo Een en Ander

organiseert diverse streektaal-activiteiten,

(www.erikknoef.nl/een-en-ander). Entree

waaronder op vier zondagochtenden het

inclusief twee kopjes koffie of thee: tien euro.

populaire ‘Met dialect op de koffie’ in zaal

www.dialectkring.nl

de ‘Daele’ bij Erve Kots in Lievelde. De eerstvolgende is op 2 oktober van 11.00 tot 13.00 uur. Op het programma staat een muzikaal cabaretprogramma verzorgd door

trale plekken die aanvullend op elkaar kunnen floreren. Met bezoekers aan het centrum die beide pleinen goed weten te vinden, met de winkels binnen handbereik. En een feestlocatie voor het Volksfeest. Maar ja, het gaat natuurlijk wel geld kosten… Maar je kunt als Winterswijk opnieuw voorop lopen in de regio en de economische magneetfunctie verder versterken.Winterswijk buiten binnen

25

De Kledingbank

echt winkelen voor wie het niet breed heeft

Als een van de initiatiefnemers van de Stichting Kledingbank Winterwijk en omstreken is Els Lieverdink al sinds 2013 betrokken bij dit initiatief om mensen, die het langdurig of tijdelijk financieel moeilijker hebben, aan mooie, passende en moderne kleding en schoeisel te helpen. “Ons grootste probleem is niet het vullen van onze winkel, maar het bereiken van de mensen voor wie we er willen zijn”, zegt Els. Tekst: Wim Aalderink

foto’s: Kledingbank Winterswijk eo

De Kledingbank verstrekt kleding en schoenen, maar ook beddengoed en

Op afspraak

huishoudtextiel aan inwoners van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en

Het grote verschil met een gewone winkel is dan ook niet het assortiment en de

Winterswijk, die het om wat voor reden dan ook aan de financiële middelen ontbreekt

kwaliteit daarvan, maar de privacy waarin er gewinkeld kan worden. Heb je eenmaal

om dat in een ‘gewone’ winkel aan te schaffen. Het werkgebied is gelijk aan dat van de

een doorverwijzing, dan maak je een afspraak en is de winkel een uur lang exclusief

Voedselbank die ook een van de doorverwijzende instanties is. “Een doorverwijzing is

voor jou. Kom je met een heel gezin, dan is ook anderhalf uur mogelijk. De vrijwilligers

namelijk wel een voorwaarde om te mogen komen winkelen”, zegt Chamila Leissner,

zijn net zo goed in hun advies als welke medewerker van een andere kledingzaak

algemeen bestuurslid sinds begin 2020. Naast de Voedselbank zijn er bijna twintig

dan ook. Service, kennis, privacy en vooral mooie, draagbare en niet van nieuw te

instanties die voor een doorverwijzing kunnen zorgen, van kerkgenootschappen tot

onderscheiden kleding, daar kom je voor naar de Kledingbank.

(huis-)artsen en van scholen tot de Sociale Dienst (Fijnder). Privacy beschermd Op de uitgebreide website van de Kledingbank wordt kort en bondig uitgelegd hoe het werkt. Hoe simpel het ook is, toch blijkt telkens weer dat de drempel voor veel mensen

“maatwerk en privacy gaan bij ons hand in hand”

hoog is of dat onbekend onbemind maakt. “Schaamte speelt hierbij vaak een rol, terwijl

Hulp en gulle inbreng

dat volstrekt onnodig is”, stellen de beide dames. In de praktijk blijkt dat veel meer

De Kledingbank is een zelfstandige, autonome stichting die zich financieel zelf moet

mensen het financieel moeilijk hebben dan menigeen denkt. Soms voor lange tijd, maar

bedruipen. “De gemeente Winterswijk draagt sinds de oprichting jaarlijks financieel

vaak ook voor een korte periode. De absolute garantie van beschermde privacy is een

bij aan onze organisatie, maar helaas is dat niet het geval met de drie andere

belangrijke pijler onder het verlagen van die drempel.

gemeentes voor wiens inwoners wij er ook zijn”, zegt Els. Door de hulp van onder andere de Hervormde kerken uit Winterswijk en Eibergen, de Rabobank Clubactie, de

Winkelbeleving

emballagebonnen van Jumbo en Albert Heijn in Winterswijk, maar vooral door de gulle

“Gelukkig gaat het veel Winterswijkers ook nog steeds goed en dat merken we aan

inbreng van kleding door zowel particulieren als winkeliers, lukt het al tien jaar om een

de kwaliteit van de kleding die we binnen krijgen. Daarnaast hebben we uitstekende

onmisbare hulp te zijn voor iedereen die het (even) moeilijk heeft. “Maar zonder onze

contacten met alle kleding- en schoenenzaken in Winterswijk en de drie winkels die

vrijwilligers zouden we natuurlijk nergens zijn en daar kunnen we er altijd meer van

zich hebben gespecialiseerd in tweedehands kleding. Zo krijgen we, naast gebruikte

gebruiken”, benadrukken Els en Chamila nog maar eens.

kleding, ook regelmatig nieuwe kleding om ons assortiment aan te vullen.” De veertig vrijwilligers bij de Kledingbank sorteren de kleding op maat en seizoen en zorgen dat het piekfijn in de winkel komt de hangen. Chamila: “Het gaat er namelijk niet alleen om

www.facebook.com/KledingbankWinterswijk

dat mensen kleding kunnen uitzoeken, maar ook dat het een echte winkelbeleving is.” www.kledingbankwinterswijk.nl


PROGRAMMERING RADIO MAANDAG 00:00 – 07:00 07:00 – 09:00 09:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 15:00 15:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 22:00 22:00 – 24:00

UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR:

De Nachtwacht – Non-Stop 1Achterhoek : Jesper Vaags 1Achterhoek : Hans Ouwens 1Achterhoek : Sanne Ouwens 1Achterhoek : Gerwin Nales 1Achterhoek : Harm Wellink Easy Listening – Gerhard Uwland Goeienoavend Wenters – Gerhard Uwland Praotn & Rondgaon –W Diana Abbink of Ria Olijslager Slingeland Non-stop

UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR:

De Nachtwacht – Non-stop 1Achterhoek : Jesper Vaags 1Achterhoek : Hans Ouwens 1Achterhoek : Sanne Ouwens 1Achterhoek : Gerwin Nales 1Achterhoek : Harm Wellink Uit de Kunst Slingeland Non-Stop Music Factory Slingeland Non-Stop

DINSDAG 00:00 – 07:00 07:00 – 09:00 09:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 15:00 15:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20.00 20:00 – 21:00 21.00 – 24.00

WOENSDAG 00:00 – 07:00 07:00 – 09:00 09:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 15:00 15:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 21:00 21:00 – 24:00

UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR:

De Nachtwacht – Non-stop 1Achterhoek : Jesper Vaags 1Achterhoek : Hans Ouwens 1Achterhoek : Sanne Ouwens 1Achterhoek : Gerwin Nales 1Achterhoek : Harm Wellink Slingeland Non-stop Cantico – André Droppers, Desiree de Gooijer of Tilly Vegter Slingeland Non-stop

DONDERDAG 00:00 – 07:00 07:00 – 09:00 09:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 15:00 15:00 – 18:00 18:00 – 19:00 18:00 – 20:00 20:00 – 22:00

UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR:

De Nachtwacht – Non-stop 1Achterhoek : Jesper Vaags 1Achterhoek : Hans Ouwens 1Achterhoek : Sanne Ouwens 1Achterhoek : Gerwin Nales 1Achterhoek : Harm Wellink Slingeland Non-stop Senioren Café – Rinaldo van Alphen Lustige Musikanten – Henk Nijenhuis en Björn Wedding of Annie Slotboom en Jan ten Hagen 22:00 – 24:00 UUR: Irie Vibes – Mario Oesterholt en Raymond Ubbink

VRIJDAG

Heeft jouw bedrijf al de

00:00 – 07:00 07:00 – 09:00 09:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 18:00 – 20:00 20:00 – 22:00 22:00 – 24:00

UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR:

De Nachtwacht – Non-stop 1Achterhoek : William Hulzink 1Achterhoek : Hans Ouwens 1Achterhoek : Sandra VanReys 1Achterhoek : Harm Wellink 1Achterhoek : Jesse Sprikkelman Twilight Zone – Rinaldo van Alphen Memory Lane – Hans Derksen en Elco Daniëls The Whiskeybar – Hans Derksen en Elco Daniëls

ZATERDAG 00:00 – 08:00 08:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 16:00 16:00 – 18:00 18:00 – 20:00 20:00 – 23:00 23:00 – 01:00

UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR:

De Nachtwacht – Non-stop Pluk de Dag – Elisabeth Verheij of Johan Houwers Backstage – Ida Meerdink Middag Cocktail – Herman ter Maat en Jolanda Martens 1Achterhoek Actueel Holland op zijn Breedst – Wim Kuut Schlager Show – Björn Wedding Muziek Express – Benito Muller en Marco van Lochem Danceconfusion – Peter van der Wel

UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR: UUR:

De Nachtwacht – Non-stop Wenters wordt wakker – Franz te Loo Op de Koffie – Geert Krosenbrink of Johan Houwers De Jaren Tig 2.0 – Alco Vaartjes Slingeland Non-stop Country Roads – Nico Timmer De muziekavond – Friso Trip en Rik Schepers Flower Power – Jan Willem Klein Poelhuis Slingeland Non- Stop

ZONDAG

Lepelstraat 22 7141 AT Groenlo 0544 769028 T 06 18557771 | info@vormfactor.com | www.vormfactor.com

01:00 – 07:00 07:00 – 10:00 10:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 21:00 21:00 – 23:00 23:00 – 24:00


Winterswijk buiten binnen

27

Seniorendag met buren van over de grens

Muzikale ‘zwerftocht’ in de Jacobskerk Winterswijkse senioren en hun generatiegenoten uit het Duitse Vreden ontmoeten elkaar tweejaarlijks tijdens de Nationale Ouderendag op de eerste vrijdag in oktober. Deze inmiddels traditionele ontmoetingsdag vindt beurtelings plaats in Vreden of Winterswijk. De Winterswijkse ouderenbonden ontvangen de Vredenaren op vrijdag 7 oktober in de Jacobskerk met een afwisselend programma: ‘Verbinding via een muzikale zwerftocht’ Tekst: Betty Wassink

Het organisatiecomité onder voorzitterschap van Wim Sikking bestaat uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden PCOB, KBO, STOA en WentersPlus, die het programma hebben samengesteld. Hans Willemsen en Anton Reuvekamp, die al 16 jaar betrokken is bij de uitwisseling, laten er geen twijfel over bestaan: taal is de brug die mensen verbindt. “In de voorbereiding samen met de delegatie uit Vreden hebben we als vanouds gemerkt, dat onze gemeenschappelijke streektaal, het dialect, de verbinding vergemakkelijkt.” Tijdens de uitwisselingsdag op 7 oktober zal het dialect ook veel gehoord worden. Bedoeling is, dat de Vredense en Winterswijkse bezoekers nader tot elkaar komen door uitwisseling van ervaringen als oudere. Daarbij helpt het als je dezelfde taal spreekt, hoewel ook Duits en Nederlands voor de meesten niet veel problemen zal opleveren.

“onze gemeenschappelijke streektaal, het dialect, vergemakkelijkt de verbinding” Dorpswandeling Taal mag dan een verbinding teweeg brengen, de taal van de muziek is universeel. Vandaar het thema ‘Verbinding via een muzikale zwerftocht’, verwijzend naar het middagprogramma, dat bol staat van muziek en zang. Voorafgaand is er in de ochtend een programma voor vijftig genodigden uit Vreden, die worden ontvangen door vijftig Winterswijkse senioren. Na ontvangst in de Jacobskerk is er een dorpswandeling met een Gilde-gids, die zowel in het Duits als het Nederlands vertelt over historische pareltjes in het dorp. Aansluitend wordt er gezamenlijk geluncht in de Jacobskerk met de genodigden. Maria van Wenterswick ’s Middags wordt het programma – in bijzijn van burgemeester Joris Bengevoord, bürgermeister Tom Tenostendarp van Vreden en Winterswijkse wethouder Wim Wassink – vervolgt met muziek, zang en gesproken woord. Het Boogie Woogie Vrijetijdsorkest treedt op, evenals Rock- en Popkoor RockPops en Duo Vrijaf, dat nummers zingt in het Duits, Nederlands en dialect. Henk van der Meer van Duo Vrijaf heeft een nummer over Vreden gecomponeerd en zingt ook het bij Vredenaren bekende ‘Vredenlied’. Hans Willemsen zal met een verhaal, dat hij vertelt in een mix van Duits, Nederlands en dialect, de gezamenlijke link met de Jacobskerk benadrukken. “Het gaat over het beeld dat in Ramsdorf ‘Maria van Wenterswick’ wordt genoemd; een historische verbinding met de kerk waar we op dat moment zijn.” Toegangskaarten Voor het middagprogramma zijn nog kaarten verkrijgbaar via Jolanda Beijers, Stg. Ouderen Actief (STOA), tel.nr. 0543-517887 of 06-30833175. Kosten: 10 euro per persoon. Aanvang middagprogramma: 14.30 uur. De kerk (op de Markt) is open vanaf 14.00 uur

Foto: Jan de Ruiter


Winterswijk buiten binnen

28