Winterswijk Buiten Binnen Juli

Page 1

Winterswijk juli 2022

rne Brinkheu

Corle Henxel Huppel

Kotten o Medd Miste Ratum eld Vossev

Woold rswijk e t n i W

Maatschappelijke tuinboer www.winterswijkbuiten-binnen.nl

In deze krant het Corsobouwers magazine


Fijne zomer gewenst! Voor Winterswijk wenst iedereen een prettige vakantie en een geweldig volksfeest toe. Corsobouwers veel succes en vooral ook plezier!

www.voor-winterswijk.nl


Winterswijk buiten binnen

3

Winterswijk

Betty Wassink

nr. 14 colofon

juli 2022

Winterswijk buiten & binnen is een uitgave van Te Loo Media B.V. Advertentie verkoop: Franz te Loo Tel: 06 - 575 49 610 E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl

Ondersteboven

Dorinda Abbink Tel: 06 - 225 32 020

Het geldt niet voor iedereen, maar dat onze na-

Zie hier een probleem, dat verder gaat dan de

E-mail: advertenties@winterswijkbuiten-binnen.nl

tionale driekleur op veel plekken ondersteboven

boeren. Het wordt letterlijk een hete zomer.

Eindredacteur:

hangt, geeft wel een noodsignaal af.

En herfst ……en …….

Betty Wassink Tel: 06 - 382 90 976

Tot nu toe was vlagvertoon voor mij persoonlijk

Als deze krant op de deurmatten valt is de eerste

E-mail: eindredactie@winterswijkbuiten-binnen.nl

altijd een feestelijk gebeuren, behalve dan op 4

heftige hittegolf net voorbij volgens de weers-

Vormgeving: VormFactor

mei. Dan hangen we de vlag met diep respect

voorspelling. Voor tropische temperaturen hoef

halfstok. Maar al die andere keren was er iemand

je niet naar het buitenland. En dat doen velen dan

jarig, was er een geslaagd, was het volksfeest of

ook niet getuige de vele toeristen die de Achter-

Koningsdag, kortom, als je wat te vieren hebt hijs

hoek en Winterswijk hebben gekozen als vakan-

Volgende uitgave: september 2022

je de vlag!

tie-oord.

Verspreiding: Te Loo Media

Maar op kop!? Dat doe je alleen in heel grote

Hopelijk worden zij en wij regelmatig verrast door

Bezorgklachten binnen drie dagen reageren via:

nood. Niemand die voor jou kan bepalen wanneer

een forse regenbui, zodat wat groen is ook groen

mediacommunicatieprteloo@gmail.com

die nood een omgekeerde vlag rechtvaardigt.

blijft. En er voldoende water blijft.

Het onbestemde gevoel ten spijt.

Ik wil echt geen regen, zegt de een. Maar het

De boeren verkeren in grote onzekerheid over

moet, zegt de ander.

hun voortbestaan. De door het kabinet aange-

De natuur bepaalt dan wel een soort van gulden

kondigde maatregelen leiden tot heftig verzet. En

middenweg. Waar we ons aan aan moeten pas-

niet alleen van de boeren zelf. Ook onze gemeen-

sen, in allerlei opzichten.

teraad en de Provinciale Staten geven aan, dat er

Ondanks alles een fijne zomer gewenst en een

in het stikstofdossier doelen worden gesteld die

vrolijk rood-wit-blauw tijdens het volksfeest eind

niet haalbaar zijn.

augustus.

Tel: 0544 - 76 90 28, www.vormfactor.com Foto voorpagina: Betty Wassink

Vermeld duidelijk uw klacht, postcode en huisnummer. Losse exemplaren verkrijgbaar bij Jumbo Winterswijk. Auteursrecht Overname van artikelen(of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank. Aansprakelijkheid Winterswijk buiten & binnen wordt met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Uitgever Te Loo Media en auteurs streven naar juistheid en volledigheid van informatie en beeld. Fouten blijven mogelijk. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen, gebaseerd op onze informatie.

Er wordt geen enkel perspectief geboden, zegt de een. Maar het moet, zegt de ander.

Tot in september.


NIEUW IN WINTERSWIJK! Al meer dan 60 jaar een vertrouwd adres in de Achterhoek.

P O L VO G KORTIN OOIE

Wij staan voor: Kwaliteit Duurzaam Comfort Mode Kennis Service Contact met podotherapeuten Dames en heren Klantgericht Eerlijk advies

OP M N E K R E M

Misterstraat 48, Winterswijk | 0543-216062 info@schoenmodehermans.nl | www.schoenmodehermans.nl


Winterswijk buiten binnen

5

LEGO-bouwwedstrijd Molen Bataaf

In aanloop naar Open Monumentendag in het tweede weekend van september organiseert Molen Bataaf een LEGO bouwwedstrijd. Net als vele andere monumenten sluit ook Molen Bataaf aan bij het landelijke thema voor Open Monumentendag 2022: Duurzaamheid. Met de bouwwedstrijd wil de organisatie de jeugd meer betrekken bij de molen en de boeiende molentechniek. Tekst: Betty Wassink

‘Duurzaam duurt het langst’ is de slogan voor de Open Monumentendagen op zaterdag

Foto: Wim te Selle

verzorgen we boeiende rondleidingen.”

10 en zondag 11 september. In Winterswijk zullen als vanouds tientallen monumenten opengesteld worden en zijn er – ook bij diverse molens – extra activiteiten. Molen

Monumentendag

Bataaf richt haar pijlen daarbij nadrukkelijk op de jeugd.

Het thema duurzaamheid dat is gekoppeld aan de Open Monumentendag is volgens Te Kulve een veelomvattend containerbegrip. “Duurzaam is natuurlijk dat de molen

LEGO-bouwwedstrijd

windkracht omzet in vermogen om te malen. Maar ook de houten balken die een

Bij de markante molen aan de Bataafseweg wordt tijdens het Open Monumentenweekend

lange Winterswijkse geschiedenis vertegenwoordigen. We hebben bij onze molen

met demonstraties, enkele opstellingen en rondleidingen door de molen invulling

zonnepanelen en willen tijdens de Open Monumentendag ook de link leggen tussen het

gegeven aan het thema, met speciale aandacht voor de jeugd. Voor de jongste

oude erfgoed en moderne ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Daarom

kinderen is er de mogelijkheid een molen te knutselen en de jeugd van acht tot en

zijn we ook heel content met de toezegging van het Centrum Duurzaam Winterswijk

met twaalf jaar wordt opgeroepen mee te doen aan de LEGO- bouwwedstrijd. De

van de gemeente, om hier bij de molen informatie te geven over duurzaamheid en de

opdracht daarbij is om thuis – geheel naar eigen ontwerp – een molen te bouwen met

mogelijkheden op dat gebied. Maar bovenal willen de jeugd bereiken met de leuke

legosteentjes. Afmeting, vorm en techniek mogen de jonge bouwers zelf bedenken.

knutselactiviteit voor de kleinsten en de LEGO-bouwwedstrijd.”

Verjonging “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, en dat geldt zeker voor de molens,” zo vertelt Henk te Kulve, voorzitter van de Stichting Molen Bataaf. “De beste manier om molens goed te onderhouden is door ze te laten draaien”. In Winterswijk houden tientallen gediplomeerd vrijwillige molenaars de molens draaiende. “Ook bij Molen Bataaf heeft

“Voor het mooiste bouwwerk hebben we een geweldige prijs”

dat net als het onderhoud van de molen, onze constante aandacht. Immers alleen op

Inleveren LEGO-bouwwerk

die manier kan dit cultureel erfgoed voor de toekomst behouden blijven.” Voor Te

Op vrijdag 9 september kunnen de LEGO molen-bouwwerken tussen 19:00 en 20:00

Kulve staat als een paal boven water dat voor een duurzame toekomst van de molens

ingeleverd worden bij Molen Bataaf. De prijsuitreiking is op zondag 11 september.

altijd mensen nodig zijn die zelfstandig de molen kunnen bedienen. “We onderkennen,

Voorzitter Henk te Kulve roept op om de facebookpagina van Molen Bataaf te volgen.

dat de molenwereld wel wat vergrijst en daarom zijn we ook doorlopend op zoek

“En bedenk ondertussen een mooi ontwerp voor een LEGO-molenbouwwerk. Het

naar mensen die opgeleid willen worden en de molenaarsopleiding van het Gilde van

mooiste bouwwerk krijgt een mooie prijs, die we tijdig bekend maken via ons social

Vrijwillige Molenaars willen gaan volgen.” Als aspirant molenaar kun je in Winterswijk

media kanaal.”

op vier verschillende types molens terecht om veel ervaring op te doen. Openstelling Net als andere molens is ook Molen Bataaf regelmatig geopend voor publiek. Vrijwilligers vertellen dan graag over de techniek en de werking van de molen. Geïnteresseerden kunnen zich ook altijd bij een molen melden en vrijblijvend meekijken

Molen Bataaf (Bataafseweg 20) is open op zaterdag van 10 tot 16 uur, behalve in het laatste weekend van de maand; dan is

de molen open op zondag van 12 tot 17 uur. De vrijwilligers leiden bezoekers graag rond tijdens de openingstijden.

bij de werkzaamheden en de bediening in de molen. Te Kulve: “We kunnen de toestand van de molens alleen in stand houden door de waardering nog verder te vergroten en breed draagvlak te creëren. Daarom willen we altijd graag bezoekers op de molen en

www.facebook.com/molenbataaf


MITSUBISHI SPECIALIST

Auto Service Veldboom

Wij doen alles voor uw auto! NARCISSTRAAT 2 WINTERSWIJK T. 0543 516000 WWW.AUTOSERVICEVELDBOOM.NL

TEN DOLLE

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist • Gebitsprotheses • Implantaten • Klikgebit • Reparaties • Gratis advies en informatie

Tuinmachines

verkoop - verhuur - onderhoud

Verkoop en verhuur van nieuwe en 2e hands machines Tuinmachines voor particulier en professionele bedrijven, uitgebreide keus en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Goed gereedschap is tenslotte het halve werk!

Kijk voor meer informatie op www.tendolletuinmachines.nl Morskers Driehuisweg 20

Winterswijk - Meddo

T 06 533 188 69

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

KIND

Tuunterstraat 35 • 7101 EE Winterswijk • Tel. 0543 519 901 • www.tandprotheticuskind.nl


Winterswijk buiten binnen

7

Samenwerking als aanjager Centrumondernemers verbinden

Tekst en foto: Betty Wassink

Peter ten Hagen, voorzitter van ABHCity, ziet met genoegen hoe het winkelcentrum weer tot bloei komt. Er wordt goed samengewerkt met elkaar en dat werpt z’n vruchten af.

De samenwerking tussen diverse verschillende partijen die van belang zijn of kunnen

Hipper

worden in het centrum, was al in ontwikkeling de voorgaande jaren, maar heeft toch

Ondanks alle inspanningen, het horecaplein rond de Jacobskerk, de nieuwe

een belangrijke boost gekregen, volgens de centrumondernemer.

voorzieningen in het Vrijheidspark en de Notaristuin, vindt Ten Hagen dat er in het

“Het is echt groeiende. Nu zie je ook hoe belangrijk het is om elkaar regelmatig te

centrum nog te weinig beleving is in het hoogseizoen. “De horeca heeft ook enorme

ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.”

klappen gehad en we streven ernaar, dat iedereen er een beetje beter van wordt door elkaar vast te houden. Ik vind, dat het wel wat hipper, meer trendy mag in ons

Gunfactor

centrum. Want als je jonge mensen kunt bereiken, bereik je vanzelf ook de oudere

Het actieve bestuur van ABHCity zoekt naar meer reuring in het centrum, waarvoor

generaties. Het consumentengedrag verandert en daar moeten we als ondernemers

er diverse contacten worden gelegd. “De samenwerking was al wel in ontwikkeling,

toekomstgericht in mee.”

maar we zien nu dat het toch echt wel steeds constructiever wordt. In de coronajaren hebben we al intensief samengewerkt om de moeizame periode door te komen, dan weet je elkaar wel te vinden. Daar gaan we mee door.” Elke maand zitten de voorzitters van de Marktvereniging, de horeca en ABHCity samen met de gemeente om de tafel. “Een ieder in die ‘vierhoek’ is erbij gebaat, dat het

“de contacten met de culturele sector zijn heel waardevol en vruchtbaar”

het Winterswijkse koopcentrum goed gaat. Door elkaar wat te gunnen, naar elkaar te luisteren en gezamenlijk activiteiten op poten zetten komt er steeds meer van de

Restantendag

grond.”

Wat zeker niet verandert is de populaire Restantendag. “De ondernemers willen weer graag meedoen, gezien de opgaves voor deelname die bij ons binnenkomen”, zo vertelt

Cultureel

Peter. “Het is een beproefd recept voor extra druk bezochte winkelstraten, waarin de

Peter stond ook aan de basis van het samenwerkingsverband “Stuurgroep 1572”.

winkeliers hun seizoensrestanten weer royaal aanbieden tegen kleine prijsjes.”

Muurschilderingen, marktconcerten en het Midzomer Mondriaan Festival zijn mooie voorbeelden van activiteiten die in zeer korte tijd van de grond kwamen. “De contacten

De Restantendag is op vrijdag 19 augustus van 9.00 tot 21.00 uur.

met de culturele sector zoals onder andere Villa Mondriaan en Boogiewoogie, die

Ondertussen gaat Peter ten Hagen door met het versterken van de samenwerking.

de coronatijd ook als een enorme aderlating hebben ervaren, zijn heel waardevol

“Daar maak ik me hard voor”, besluit deze actieve aanjager.

en vruchtbaar. Voor de centrumondernemers komt er meer levendigheid en met de activiteiten en evenementen kan de culturele sector een mooi podium geboden

Kijk voor meer activiteiten op:

worden. De goede relatie met de gemeente, het zoeken naar fondsen voor extra budget, het heeft tot nu toe al tot mooie dingen geleid. We zijn nu aan het verbinden en willen dat volgend jaar verder uitbouwen.”

www.100procentwinterswijk.nl


Wordt het koken u (soms) teveel?

8

Winterswijk buiten binnen

Laat dan uw maaltijden verzorgen door HarmKookt.

Eet smakelijk! Harm

www.harmkookt.nl Laan van Hilbelink 6-2, Winterswijk

Tel: 0543 216526

Bestrating - Grondwerk - Kraanverhuur • Bestrating

• Sierbestratingen

• Opritten / terassen • Grondwerk

• Leveren van alle materialen www.prinsenbestratingen.nl Morskers Driehuisweg 16, Winterswijk Meddo

06 - 51 56 30 46

info@prinsenbestratingen.nl

k j i w s r e t n i W d n e s i u r B

Foto: 100% Winterswijk / Annet Piek


Winterswijk buiten binnen

9

Dierenartsenpraktijk Wenters Laagdrempelig voor mens en dier

Met dat als uitgangspunt is Dierenartsenpraktijk Wenters al sinds 2008 actief. In dat jaar begon de in 1994 afgestudeerde Ron Jansen zijn praktijk aan de Gasthuisstraat. Dat pand werd in de loop der jaren echt te klein voor de inmiddels vier dierenartsen en drie assistentes en voor de dienstverlening die dit gedreven veterinaire team haar patiënten en hun eigenaren wil bieden. Tekst: Wim Aalderink

Foto: Franz te Loo

Met het betrekken van de oude Marechausseekazerne aan de Haitsma Mulierweg

Voor euthanasie is een ruimte met aangepast licht beschikbaar, maar kan ook in de

konden alle wensen van het team worden ingevuld, zelfs zodanig dat er nu ruimte is

eigen huiselijke omgeving worden geboden.

voor zes dierenartsen en vier vaste assistentes. De huisvesting

De praktijk

“Nu je de ruimte hebt, besef je pas wat je hiervoor gemist hebt” zeg dierenarts Arjen

‘Wenters’ is een volledig zelfstandig opererende dierenartsenpraktijk die met zes

Oldehinkel. En die ruimte is er in het prachtige, monumentale pand. Ruimte die effici-

artsen en vier assistentes, aangevuld met twee oproepkrachten voor de weekenden,

ënt en volledig wordt gebruikt. Zo zijn er vier volledig ingerichte spreek-/behandelka-

vrijwel altijd beschikbaar is voor de patiënten. Maandag tot en met vrijdag is er op

mers, twee operatiekamers met een voorbereidingsruimte, een ruimte voor röntgen-

afspraak spreekuur tussen acht uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds, op zaterdag

foto’s, verblijfruimtes voor dieren die behandeld moeten worden of net behandeld

kun je tussen negen en twaalf terecht en spoedgevallen worden altijd behandeld,

zijn, een laboratorium en natuurlijk ruimte voor medicijnen en andere voorraden.

24/7. Daarnaast zijn ze ook een aantal uren per week voor kleine consulten te vinden in de dierenspeciaalzaken “De Voerboer” in Aalten en “Menno’s Dierenwereld” in Varsseveld. Ook is er wekelijks een pluimveespreekuur, uitgevoerd door een externe pluimveespecialist.

Begrip, rust, aandacht en oprechte dierenliefde

Twee van de zes dierenartsen houden zich, naast kleine huisdieren, ook bezig met

Overgewicht

grote huisdieren zoals koeien, schapen en paarden. De andere vier houden zich dus

De binnenkomst in de ruime hal, de uitnodigende balie en de gescheiden wachtka-

alleen bezig met kleine huisdieren, maar juist bij deze doelgroep komt het aan op

mers voor honden en katten maken meteen duidelijk dat alles hier is ingericht op het

laagdrempeligheid en gemoedelijkheid. Zowel de patiënt als zijn of haar menselijke

welbevinden van mens en dier. Dat laatste komt ook tot uitdrukking in de aandacht

begeleider zijn toch vaak enigszins gespannen. Zij hebben dus beide baat bij een

voor preventie zoals begeleiding bij het bestrijden van overgewicht. Een helaas niet

omgeving die is ingericht op begrip, rust, aandacht en oprechte dierenliefde. Deze

alleen onder mensen groeiend probleem met dezelfde consequenties zoals diabetes,

aandacht is er zeker ook als er afscheid genomen moet worden van een huisdier.

hart- en vaatziektes en gewrichtsproblemen.

Samen halen we

er meer uit.

Agrarisch ondernemers moeten hard werken om een goede opbrengst uit hun bedrijf te halen. OVM Onderlinge Verzekeringen kan daarbij helpen. Wij kennen de sector en de risico’s en bieden verzekeringsproducten die erop zijn afgestemd. Zo kunnen we uw (financiële) risico’s tot een minimum beperken. Bovendien: als coöperatie met hart voor de regio spreken wij uw taal en verdiepen we ons oprecht in u en uw bedrijf. Juist door die persoonlijke benadering komen we tot een aanbod op maat. Met de dekking die bij u past, tegen de best mogelijke prijs. Ontdek het zelf: bel (0545) 483 483 om een vrijblijvende afspraak te maken voor onze gratis verzekeringscheck.

ONTDEK ONZE GRATIS VERZEKERINGSCHECK!


logo | huisstijl | brochures | magazines | visitekaartjes | cadeaubonnen | flyers | drukwerk | webdesig | animatie | social media | logo ontwerpen | huisstijl | brochures | flyers | magazines | cadeaubonnen | drukwerk | webdesign | animatie | social media | logo | huisstijl | brochures | magazines | flyers | drukwerk | webdesign | animatie | social media | logo | huisstijl | brochures | magazines | flyers | drukwerk | webdesign | animatie | social media | flyers | drukwerk | webdesign | animatie | social media | logo | huisstijl | brochures

• Gelegenheidsbloemwerk • Planten en natuurlijke decoratie • Zakelijk bloemwerk plantenonderhoud • Workshops • Bloemenabonnementen

Meddosestraat 18, Winterswijk T 06-11017436 E info@gaafbloembinder.nl

On lin e bes tel len ? www.gaafbloembinder.nl

De uitvaart met een eigen verhaal!

alles in vorm

Voor een eigentijdse manier van spreken bij uitvaarten, Domien Esselink. www.vormfactor.com

Onderscheidend met een geschreven nagedachtenis. Mob. 06 8302 1663 domien@domienant.nl domienant.nl

Lepelstraat 22 Groenlo

0544 769028

omt allen naar K de executie van

In de Steengroeve

F

ilmische Rock Musical over het turbulente leven en de tragische dood van Judith van Dorth.

Data & prijzen

Ticketverkoop

di. 9 en wo. 10 augustus 2022 | Entree € 39,50

Online: www.theaterdestorm.nl | www.steengroevetheater.nl

vr. 12 en za. 13 augustus 2022 | Entree € 45,-

Telefonisch: 0543-519285 (dinsdag t/m vrijdag tussen 10u en 13u)

06 18557771


Winterswijk buiten binnen

11

Praktisch verkeersexamen basisschool ‘geen gemakkelijke route’

De afdeling Winterswijk van Veilig Verkeer Nederland organiseert het verkeersexamen voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Die organisatie is al twaalf jaar in handen van Marcel Zieverink, voorzitter van de Winterswijkse VVN en bestuurslid Bert Grevers, met ondersteuning van secretaris Jacqueline van der Vinne die de contacten met de scholen onderhoudt. Tekst en foto’s: VVN

Op de dagen van het verkeersexamen wordt VVN Winterswijk ondersteund door een

Maatschappelijke stage

grote groep vrijwilligers van VVN, ouders van de diverse scholen en de leerlingen van

Het praktisch verkeersexamen bestond twaalf jaar geleden uit een aangelegd parcours

Christelijk College Schaersvoorde en het Gerrit Komrij College.

dat bepaalde verkeerssituaties nabootste in de wijk de Zuilenes. Jacqueline geeft aan, dat dat parcours niet meer voldeed aan de werkelijkheid. “Het verkeer wordt

Lastige verkeerssituaties

intensiever en destijds is besloten om leerlingen een ‘echte’ route aan te bieden waarbij

Na twee jaar coronapauze is dit voorjaar het praktisch verkeersexamen weer gehouden.

ze zich beter kunnen voorbereiden op het zelfstandig fietsen naar school, sport- of

Tijdens deze twee dagen hebben ruim 300 leerlingen het verkeersexamen afgelegd.

muziekvereniging. De afgelopen jaren maken we gebruik van de vijf kilometer lange

De leerlingen starten om de minuut en fietsen de route waarbij ze alle theoretische

route waarin rotondes, tunnel bij het GKC, Groenloseweg, markt en winkelstraat niet

kennis in de praktijk toepassen. Het doel is dat ze zo goed en veilig mogelijk de route

ontbreken. Het is geen gemakkelijke route.”

afleggen, zo vertelt Jacqueline van der Vinne. “Ze worden onderweg op gedrag, verkeerskennis en veiligheid beoordeeld. Leerlingen die gezakt zijn krijgen een

Samenwerking

herkansing. Deze leerlingen fietsen samen met een van de vrijwilligers nogmaals de

Om de leerlingen goed te beoordelen op de diverse plekken langs de route zijn er

route.

veel vrijwilligers nodig op de dagen van het verkeersexamen. “Hiervoor maken we dankbaar gebruik van de leerlingen uit de hogere klassen van het Gerrit Komrij College en Schaersvoorde. Zij kunnen deze uren gebruiken voor hun maatschappelijke stage. Per examen dag helpen ongeveer 25 leerlingen mee op de controle posten tijdens

“Ze worden op gedrag, verkeerskennis en veiligheid beoordeeld.” de route. Zij hebben een aantal jaren terug zelf het examen gefietst en weten nog heel goed waar de moeilijke punten zijn. We mogen hier wel spreken van een unieke samenwerking met beide scholen”, aldus de enthousiaste secretaris.

VVN cursussen en trainingen VVN afd. Winterswijk gaat na de zomer weer opfriscursussen , scootmobiel- en ebikeDe examenroute gaat langs de meest lastige verkeerssituaties die leerlingen in het

trainingen geven. Informatie over deze cursussen en trainingen volgt te zijner tijd in

dorp tegen kunnen komen. Zo maken de leerlingen uit groep 7 en 8 alvast kennis met

deze krant en andere media.

de route die ze gaan fietsen naar het voortgezet onderwijs.” Het verkeersexamen valt altijd in de week dat in heel Nederland de theoretische

Voor vragen aan VVN afd. Winterswijk kunt u contact opnemen met Jacqueline van

examens van Veilig Verkeer Nederland worden afgenomen.

der Vinne, tel.nr. 06 1245 3370


Wenters tegels & vloeren

DÉ TEGELSPECIALIST VAN OOST-NEDERLAND! Wenters Tegels & Vloeren biedt u een ruime collectie wand- en vloertegels, XXL vloertegels, keramisch parket, tegelstroken en mozaïek rechtstreeks af fabriek. Top tegels voor de beste prijs!

oom! r w o h s e z b e z o ek o n k e r a m is c h pa r k e t

Voet of voetgerelateerde klachten?

2 els & 700 m teg

Wij hebben mogelijk een oplossing voor u! U kunt bij ons terecht voor behandelingen die er op gericht zijn om de oorzaak van verschillende klachten zoals voet, enkel, knie, heup en rugklachten te verhelpen. Tevens verzorgen wij voetbehandelingen, nagelbeugels, ortheses en zolen. Winterswijk | Dinxperlo | Varsseveld | Silvolde | T 0543-530979 info@podotherapieachterhoek.nl podotherapieachterhoek.nl

actie!

Schadeherstel Uitdeuken zonder spuiten

Moon Grey & antraciet

Verzekeringtaxatie + reparatie

60 x 60 cm van 44,95

voor

Ruitreparatie

L 34,

tijdens de bouwvakantie:

20% KORTING

Op alle voorraadtegels

30% KORTING op lijmen voeg

94 m

2

de Mooiste tegels en de beste prijs Misterweg 202-1 7102 EP Winterswijk T 0543 216180

info@wenterstegelsenvloeren.nl wenterstegelsenvloeren.nl

zomeractie Bespaar tot wel € 126,- per week • 1400 vrije km per week (daarna € 0,18 per km)

• Allrisk verzekering & pechhulp

Verdubbel je vakantieplezier! Huur in juli of augustus 2022 een personenauto of -busje voor minimaal een week, dan krijg je dubbele vrije kilometers! Tinbergenstraat 46 T +31 543 - 535322 www.autoschadewinterswijk.nl Deze actie is geldig op alle personenauto’s en -busjes m.u.v. de promotie auto, bestelbusjes en aanhangers


Winterswijk buiten binnen

13

Modernisering en gebiedsplan WCL

foto: archief WCL

In mei verscheen het jaarverslag 2021 van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL), waarmee het Algemeen Bestuur verantwoording aflegt over de bestuursactiviteiten en de uitvoering van het jaarplan inclusief de financiële vertaling daarvan.

Het jaarverslag is te vinden op de website van WCL, www.wclwinterswijk.nl. Ook de

Hiervoor is op 1 november een werksessie gehouden; de bedoeling was om een tweede

QR-code op deze pagina leidt naar het document op die website.

en eventueel een derde werksessie er snel op te laten volgen, maar Covid-19 belette het om opnieuw bij elkaar te komen. Omdat het proces van de Gebiedsgerichte Aanpak

Voorwoord

intussen was begonnen, ontstond het idee om de werkwijze van de Gebiedsgerichte

Het dagelijks bestuur schrijft in het voorwoord: “Ook 2021 was een ongewoon jaar,

Aanpak te betrekken bij het proces van modernisering. Daarom is besloten om het

omdat het door de coronacrisis nauwelijks mogelijk was om op een normale manier

moderniseringsproces in het voorjaar 2022 verder op te pakken om te komen tot een

bijeen te komen. Toch werd er veel met elkaar gesproken. Belangrijk onderwerp was

WCL 2.0.

gedurende het hele jaar de aanpak van de stikstofproblematiek. Uitgangspunt voor de stichting WCL Winterswijk is dat er ook in de toekomst landbouw in Winterswijk

Gebiedsgerichte Aanpak

mogelijk moet zijn en dat toekomstbedrijven kunnen groeien en kunnen blijven op de

WCL is nauw betrokken bij de gebiedsgerichte aanpak. Sterker nog: WCL heeft in

plekken waar ze nu zitten. Dat kan goed samengaan met behoud en ontwikkeling van

2019 de Minister van LNV al verzocht om een gebiedsgerichte aanpak te starten

natuur en landschap, zoals WCL in het verleden al vaker heeft laten zien. Gesprekken in

vanwege de stikstofproblematiek. Samen met de provincie Gelderland, Waterschap

de werkgroep stikstofproblematiek en de besturen van WCL leidden tot een mogelijke

Rijn en IJssel en de gemeente Winterswijk is WCL opdrachtgever voor dit proces. Vele

aanpak met als titel “Programma Vitaal platteland Nationaal Landschap Winterswijk”.

WCL-bestuurders zaten daarvoor al in de Stikstofwerkgroep en maken nu deel uit van

Ook daarin werd gepleit voor een gebiedsgerichte aanpak. Voor een gebiedsgerichte

het Gebiedsteam om dit proces vorm te geven. In dit proces wordt de toekomstige

aanpak naar aanleiding van de stikstofproblematiek heeft WCL samen met de

behoefte van het gebied afgestemd op de kwaliteit en draagkracht van het gebied.

gemeente de laatste jaren al vaker gepleit bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Telkens is benadrukt dat WCL goede ervaringen heeft met een gebiedsgerichte

Visserij en bij de Provincie Gelderland. Hierover werd ook uitgebreid gesproken met

aanpak en dat dit veel heeft opgeleverd.

gedeputeerde Peter Drenth van de provincie tijdens een webinar in maart. Lees het jaarverslag voor uitgebreide informatie over de stichting WCL. De gebiedsgerichte aanpak kon in het najaar worden gestart. De verwachtingen hiervan zijn groot, maar daarbij zal ook het nodige wantrouwen jegens de verschillende overheden overwonnen moeten worden. Van groot belang is dat de verschillende in WCL actieve organisaties zich betrokken voelen en serieus worden genomen. Een aanpak van de stikstofproblematiek en andere opgaven zoals kwaliteit en kwantiteit van water, waarmee het WCL-gebied wordt geconfronteerd, kan alleen succesvol zijn als het een proces van onder af is. De bestuursleden hebben zich daarvoor in 2021 ingezet en zullen dat in 2022 en daarna blijven doen.

Modernisering WCL Het blijkt al langer dat de huidige werkwijze niet optimaal meer is. Met name de AB leden (Algemeen bestuur) merken dat de afstand met het Dagelijks Bestuur te groot is. Hierdoor zijn ze mogelijk minder betrokken bij de WCL-activiteiten. Mede door de deelname van Jong WCL heeft het bestuur besloten om een moderniseringsslag te organiseren. Hierbij wordt WCL ondersteund door Bart Wilschut.

www.wclwinterswijk.nl


L ew d N R. nt in

h ebs

op

A rtime X X FI asso

Be

kijk

h het

ele

GEEF JE FIETSACCU EEN 2E LEVEN MAXIMAAL GENIETEN VAN HET FIETSPLEZIER! Nieuwe accu nodig voor de e-bike? Laat je accu reviseren bij Fixxar! • Voordeliger dan een nieuwe accu; • Wij plaatsen nieuwe hoogwaardige Li-ion cellen in de bestaande behuizing; • Minder belastend voor het milieu; • 1 jaar garantie op de accu. Capaciteitsmeting Twijfel je of jouw fietsaccu aan revisie is? Wij meten hoeveel capaciteit de accu heeft. Bekijk onze prijzen op www.fixxar.nl.

Kom langs in de winkel voor meer informatie

REVISEER JE FIETS ACCU

FIXXAR WINTERSWIJK Spoorstraat 7 | 7101 GP Winterswijk | tel. O543 - 53 05 84 | winterswijk@fixxar.nl | www.fixxar.nl


Winterswijk buiten binnen

15

Voerdispenser

Programmeer eenvoudig via de app op welk tijdstip een bepaalde hoeveelheid voedsel wordt gegeven aan jouw huisdier. Krijg meldingen als de voerbak bijna leeg is. Eenvoudig te bedienen met de Nedis SmartLife App.

99 Aircooler

Geniet van een verfrissende luchtstroom. Inclusief twee koelelementen om de koelprestatie te verbeteren. Efficiënter dan een ventilator.

69 Bluetooth oortjes

Geniet 3 uur lang van jouw favoriete muziek.

SmartLife

Ventilator Staand

Diameter: 40 cm. 3 snelheden: langzaam, gemiddeld of snel.

39 In-ear oortjes

Krachtig geluid, uitstekende geluidsisolatie. Snoer: 1,2 meter.

Vloer ventilator

Diameter: 50 cm. XL-ventilatorbladen. Biedt ook verkoeling in de grootste ruimtes.

89 Powerbank

Laad je smartphone en andere USB apparaten op. 5000mAh.

Mini ventilator

Houd je hoofd koel tijdens het werk. Perfect formaat voor op het bureau. Eenvoudig aan te sluiten op je laptop of ander USB apparaat. Diameter: 10 cm.

10 DAB+ Radio

Groot aantal beschikbare kanalen en eenvoudige bediening. Met geïntegreerde wekker en AUX-ingang.

Verkrijgbaar in verschillende capaciteiten.

25 Digitale reiswekker Compacte klok. Geeft tijd, datum en termperatuur weer.

12 Apple kabel origineel

Originele lightning kabel voor iPhone of iPad. Geschikt voor het opladen en synchroniseren.

vanaf

15 Apple USB-C lader

Adapter 18W. Laad jouw iPhone of iPad op met deze USB-C lader.

50 Smartphone houder

Bevestig jouw smartphone aan het ventilatierooster in jouw auto.

1 meter: 15,2 meter: 20,-

12 Vakantie schakelaar Schakelt automatisch aan op willekeurige tijden als het donker wordt. Werkt als inbraakpreventie.

11

vanaf

15

Zacht plastic lijm

Repareer o.a. opblaasbare bloten, zwembadjes, zwembanden, strandballen, tentzeilen en regenkleding met deze lijm.

8

Aanbiedingen zijn geldig t/m 13-08-2022.

25 Reiniger voor Tent en Zonnescherm Geef zonneschermen, tenten en canvas zeilen een opfrisbeurt.

6.30

5 Waterdicht voor Tent en Zonnescherm Maak snel en eenvoudig zonneschermen, tenten, zeilen en partytenten waterdicht.

7.40


BBQ-vlees genoeg! Uw service supermarkt, direct over de grens. Persoonlijke bediening Veel artikelen veel goedkoper dan in Nederland!

Gigantische keuze

alcoholische dranken.

Café en bakkerij Gratis parkeren!

Propaangasflessen

6 en 11 kg altijd

op voorraad!

REWE OEDING

Mühlenstr. 6 46354 Oeding (D)

Mühlenstr. 6 46354 Oeding (D)

Openingstijden: Ma. – za. van 7 tot 21 uur Al onze aanbiedingen vindt u op www.rewe-dortmund.de

www.ebbersmechanisatie.nl

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Walienseweg 44, 7105 CD Winterswijk – Huppel

T +31 - 0543 – 562 355


Winterswijk buiten binnen

17

Overvloed aan schapenwol ongeschikt voor de bouw

Hoe een praatje over schapen leidde tot een verhaal over de toekomst in de bouwwereld. De schaapskudde van Roelof Kuipers is in het begin van de zomerperiode weer geschoren. “Wat gebeurt er nu met de wol?” was de vraag aan de schaapherder. “Is het geschikt als natuurlijk isolatiemateriaal?” vroeg ik aan bouwondernemer Willy Smit. Het werd een gesprek over circulair en biobased bouwen. Tekst: Betty Wassink

Foto: Biobased creations

Kuipers heeft de wol van zijn schapen van meerdere jaren in enkele zeecontainers bij

Hergroeibaar materiaal

zijn boerderij opgeslagen. Tegen beter weten in, in afwachting van betere tijden. “In

Smit houdt een gloedvol betoog over de toekomst van de bouw en het belang van

Nederland wordt het al langer niet meer verwerkt. Tot een aantal jaren geleden ging

gebruik van biobased bouwmateriaal. “We kijken bij biobased vooral naar hergroeibaar

de wol van mijn kuddes naar China of Roemenië en kon ik het nog wel redelijk kwijt.

materiaal, zoals vezels van planten als bijvoorbeeld olifantengras en sorghum. Dus bij

Maar er zijn geen afnemers meer, waardoor het tegenwoordig als afval moet worden

voorkeur niet aan dieren gekoppeld. Ook stro is interessant. Dat is in principe een

afgevoerd. Wol is wel een mooi product, maar als schapenboer heb je er niets aan.”

restproduct. De jaarlijkse stro-opbrengst zou voldoende zijn voor 60.000 woningen

Dat wol ook als isolatiemateriaal wordt gebruikt is Kuipers bekend. “Ik heb pasgeleden

in Nederland. Dan heb je dus de graanopbrengst voor de voedselproductie én een

nog iemand blij gemaakt, die er een schuurdak mee gaat isoleren.”

hergroeibaar biobased product. Zo zijn we altijd op zoek naar reststromen, die kunnen worden ingezet in de bouw.”

Idealisme “Het gebruik van wol als isolatiemateriaal is vaak gestoeld op idealisme”, is de reactie

Biobased creations

van Willy Smit van WAM&VanDuren Bouwgroep op de vraag of er een toekomst is

Willy Smit is actief in het landelijke Team Biobased Creations. Op de Floriade is

voor schapenwol in de bouw. In zijn moderne kantoor, een voorbeeldproject op het

The Exploded View Beyond Building gerealiseerd: een tentoonstelling in de vorm van

gebied van circulair en modulair bouwen, vertelt Smit, dat schapenwol niet nieuw is als

een huis, waarmee inzichtelijk wordt wat er al kan in duurzaam bouwen en hoe de

toepassing in de isolatie. “Maar het wordt weinig gebruikt. In de eerste plaats omdat

bouwwereld verandert. “Dat is hier in Winterswijk gemaakt, in samenwerking met een

het anderhalf tot twee keer zo duur is dan normaal isolatiemateriaal en ten tweede is

Eindhovense bouwer. Wat we als team doen is gedragsverandering. We willen leren

het eigenlijk een milieubelastend product. Niet echt biobased dus, ondanks dat het

wat biobased produkten zijn, en de mogelijkheden en onmogelijkheden.” The Exploded

puur natuur is. Het komt immers van het dier af.”

View Beyond Building toont verschillende materialen en methoden waarmee circulair en biobased bouwen mogelijk wordt. Schapenwol is daarbij niet gebruikt, omdat dat

“Schapenwol is niet biobased, ondanks dat het puur natuur is.”

wordt gezien als milieubelastend. Floriade Smit raadt iedereen aan om de tentoonstelling op de Floriade te bezoeken. “Ook ons personeel bieden we met hun gezinnen een bezoek aan de Floriade aan. Om vooral

Smit is sinds 2019 volop bezig met gebruik van circulaire en biobased materialen in

hun kinderen te vertellen over de toekomst. Des te eerder je de jeugd meeneemt in het

de snel veranderende bouwwereld. Hij weet, dat er in Duitsland wel bedrijven zijn

toekomstverhaal, des te beter kun je ze vormen en opleiden.”

die gebruik maken van toepassingen van schapenwol. “Die verlangen echter wel een leverancier die structureel bepaalde hoeveelheden kan leveren. Bij kuddes die worden gehouden voor natuurlijke begrazing of voor het vlees, is wol de bijvangst. Die

www.biobasedcreations.com

hoeveelheden zijn niet toereikend voor de bouw. En we moeten uiteraard niet extra schapen gaan houden voor de wol.” www.facebook.com/biobasedcreations


Uitgever van print, online reclame en mediacommunicatie bureau. Organisatiebureau voor beurzen, mode shows en evenementen.

! er et b en ev ét n s, er d n a en Nét ev

Groot aanbod occasions in samenwerking met auto westerveld

LEase - van mossel door meerdink

T 06 - 575 49 610 E mediacommunicatieprteloo@gmail.com Surinamestraat 13 Winterswijk www.winterswijkbuiten-binnen.nl

Werkplaats afspraak plan online een afspraak

Nieuwe auto’s - van mossel door meerdink

automeerdink.nl Snelliusstraat 26, 7102 ED Winterswijk Tel: 0543 53 11 72 info@automeerdink.nl

◆ Airco ◆ Loodgieterswerk ◆ Zinkwerk ◆ Elektrotechniek ◆ Duurzame energie ◆ Cv installatie & onderhoud 06-26959412 | frielinkinstallatie.nl


Winterswijk buiten binnen

19

De Freule

in het Steengroevetheater daar waar cultuur en natuur elkaar raken Zo beschrijft Steyn de Leeuwe het gevoel dat de rockopera “De Freule” bij hem oproept. Een muzikaal spektakel waaraan de 40-jarige acteur, die de mannelijke hoofdrol van Engelbert Crookceus vertolkt, zijn hart heeft verpand. Tekst: Wim Aalderink

Foto’s: Willem van Walderveen

De overweldigende aanblik van de steengroeve in de buurtschap Ratum, de gedachte aan de ondergaande zon gevolgd door de theaterverlichting als de duisternis invalt en ruim 140 acteurs, dansers en muzikanten die vier avonden spelen voor telkens drieduizend bezoekers, maken dit de grootste productie waaraan Steyn tot op heden heeft meegewerkt. De acteur Geboren in Amsterdam-oost, al jong verhuisd naar Hilversum omdat zijn moeder een baan bij de omroep kreeg en zijn vader als beeldend kunstenaar overal kon werken, woont Steyn inmiddels alweer jaren in Amsterdam-noord. Een plek samen met zijn

Freule” was oorspronkelijk gepland in 2020, maar moest door alle coronabeperkin-

vriendin en twee dochters van drie en vijf. Hij studeerde in 2008 af aan de Amster-

gen worden uitgesteld tot 2022 met als gevolg dat de beoogde mannelijk hoofdrol-

damse Kleinkunstacademie en heeft sindsdien eigenlijk nooit zonder werk gezeten.

speler inmiddels andere verplichtingen was aangegaan. Deze voor Steyn gelukkige

Van televisiewerk voor “Try Before You Die” tot de theaterproductie “Ik wil Alles”

samenloop van omstandigheden bracht hem nu hier waar hij samen met Renée van

met vriend en collega Bob Fosko, tot voorstellingen als “De Drentse Bluesopera”

Wegberg, die de rol van freule Judith van Dorth speelt, in de grootste productie staat

geënt op het boek “Het Pauperparadijs”. De laatste twee producties hebben duidelijk

van zijn carrière tot op heden.

raakvlakken met “De Freule”, want ook daar ging het om een productie op locatie waarin professionele acteurs samenwerken met amateurs uit de directe omgeving.

“gelukkige samenloop van omstandigheden voor Steyn de Leeuwe”

Deze vorm van community art is al jaren de grote kracht van de voorstellingen die het Steengroevetheater sinds 2010 op de planken brengt. Toen er door corona geen werk was heeft Steyn twee jaar in de zorg gewerkt, iets dat hem heeft geïnspireerd tot het schrijven van een solo-voorstelling waarvan het thema eenzaamheid de kern is, maar zonder de somberheid die men wellicht bij zo’n thema verwacht. Vrolijkheid en humor zijn in alles wat Steyn doet onderdeel van zijn spel, zonder daarbij serieuze of zelfs schrijnende scenes uit de weg te gaan. Een mooi voorbeeld daarvan is de voorstelling “Køt” die hij schreef met twee collega’s, een

De Freule

slapstick met een filosofisch poëtische inslag over drie grenswachters die eeuwig tot

Het theaterstuk is gebaseerd op de waargebeurde geschiedenis van freule Judith

elkaar zijn veroordeeld. Te zien in juli en augustus op Lowlands en in openluchttheater

van Dorth, telg uit een verarmd adellijk geslacht dat op z’n zachtst gezegd niet overal

Vis à Vis in Almere.

even goed stond aangeschreven. Zo stond haar vader er om bekend dat hij voor zijn plezier op passanten schoot! Hij liet Judith zelfs enige tijd opsluiten in een vrouwenge-

De weg naar Winterswijk

vangenis. De relatie van Judith en Engelbert ging ook niet bepaald over rozen, hij was

Ooit, in een grijs verleden, heeft Steyn geprobeerd om in de Winterswijkse winkelstra-

niet van adel en een veel oudere huisvriend van haar ouders, een combinatie die hun

ten mensen te bewegen lid te worden van Amnesty International en dat was, tot deze

goedkeuring bepaald niet kon wegdragen. In de periode dat zij gevangen zat stichtte

kans zich aandiende, zijn enige kennismaking met Winterswijk. Nu komt hij er met re-

Engelbert, ondanks zijn belofte haar trouw te blijven, een gezin met een ander. Judith

gelmaat en geniet, soms zelfs te paard, van ons prachtige coulisselandschap. Jasper

stond bekend als niet bepaald gemakkelijk in de omgang en als een vurige Oranje

Verheugd en Jan Tekstra, regisseur en tekstschrijver, kende Steyn van een pitch die

aanhanger, iets dat ze zonder enige terughoudendheid uitdroeg. Uiteindelijk leidde

ze samen maakten voor een voorstelling met poppen over de groep “De Jeugd van

dat ertoe dat ze op 52-jarige leeftijd in Winterswijk ter dood werd veroordeeld en

Tegenwoordig” en van een workshop die ze ooit samen deden. De rockopera “De

stierf voor een vuurpeloton. Perfecte ingrediënten voor een spectaculaire rockopera!Winterswijk buiten binnen

21

Column

Bart Iking

Provinciaaltjes? Lief en ik zijn dol op citytrips. Onze eerste gezamenlijke bestemming was het romantische Parijs, volgens mij de mooiste stad voor prille liefdes. Succes gegarandeerd. Ons reisje naar de lichtstad werd een onvergetelijke ervaring, een intense beleving: logeren in een zeer eenvoudig, maar perfect gelegen hotelletje; de handen stevig met elkaar verstrengeld, wandelen over de enorme boulevards, door het sfeervolle en pittoreske ‘quartier Latin’, langs de oevers van de Seine met zijn boekenstalletjes, ‘la Défense’ waar de oude stad overgaat in een welhaast futuristische wereld met architectonische parels, uren slenteren door drukke winkelstraten en smalle,

Repetities theaterspektakel

stille steegjes, prachtige musea en reusachtige kerken, extreem dure winkels met absurde luxegoederen. Franse grandeur! ’s Avonds een eenvoudig, maar smaakvol diner met dito

in volle gang

wijn in traditionele bistro’s, waar onopvallende obers

Twee jaar lang kon de filmische rockmusical De Freule in het Steengroevetheater

avond terug naar het hotel.

in zwart pak of sloof en stropdas de gasten met alle ‘egards’ bedienen; daarna prettig beneveld in de zwoele

geen doorgang vinden. Corona was spelbreker. Een ‘uitstel van executie’ voor freule Judith van Dorth, want deze zomer wordt ze alsnog in de groeve gefusilleerd.

Na de Franse hoofdstad zouden nog veel reisjes volgen, zowel in Nederland als elders in Europa. Een paar keer per jaar voelen we ons graag twee wereldvreemde provinciaaltjes in de grote ‘boze’ stad die zich laven aan wat

Foto: Willem van Walderveen

wij in ons dorp niet hebben. Gewoon even een ander behangetje.

De omvangrijke cast repeteert onder leiding van

bestaan samen met de spelende cast uit maar liefst

Regisseur Jasper Verheugd om het spektakel van

140 personen, voor het overgrote deel afkomstig

9 t/m 13 augustus voor het publiek te brengen in de

uit Winterswijk en omstreken. Maar ook twee ge-

steengroeve.

vestigde namen doen mee: zanger en acteur Steyn de Leeuwe, bekend van onder meer Het Pauperpa-

Grootse openingsscene

radijs, speelt de mannelijke hoofdrol naast Musical

Het openluchtspektakel opent indrukwekkend met

Award Winnaar Renée van Wegberg als De Freule.

de voltrekking van het doodvonnis. De freule werd ter dood veroordeeld vanwege haar grote mond en

Meeslepende ervaring

oranjegezindheid ten tijde van de Bataafse Repu-

De Freule is een symfonische rockopera. Een groots

bliek. Na de executie ontvouwt zich het levensver-

orkest, onder leiding van dirigent Jos Pijnappel, een

haal van Judith van Dorth, de enige vrouw in Neder-

rockband en een koor staan dan ook garant voor

land die ter dood veroordeeld is door een militaire

waanzinnige rockmuziek. Onder leiding van choreo-

rechtbank. Wat volgt is een aaneenschakeling van

graaf Chiara Re ontstaan de mooiste, expressieve

bizarre geweldsuitspattingen, perverse loyaliteit,

choreografieën. Acteurs en figuranten zijn gekleed

overspannen familiebanden en ongepaste seks.

in prachtige middeleeuwse kostuums. Verscheide-

Het stuk is gebaseerd op ware feiten; een bewer-

ne paarden galopperen door het reusachtige decor

king van het boek ‘Een allerneeteligst caracter’ van

van de groeve. Alles bij elkaar is dit een unieke en

Hermine Manschot-Tijdink door Jasper Verheugd

meeslepende ervaring waar je bij wilt zijn. Voor de

en componist Jan Tekstra.

zaterdag geldt inmiddels dat de allerlaatste kaarten uitgegeven worden.

Zomerspektakel

sloten we kortgeleden weer eens naar Amsterdam te gaan (gezien de drukte waren wij niet de enigen): ooit de stad van studentenrellen, provo’s, kabouters, witte fietsenplan, kraakbeweging, nu verpletterd door eindeloze drommen toeristen en dagjesmensen die de sfeer geen goed doen. Maar nog steeds een lief, gastvrij ‘dorp’. Ik houd van de Jordaanse humor, branie en tongval; authentieke mensen zonder kapsones. Martin, een rasechte Mokumer, die met partner Dinant het gezelligste koffiehuisje (heerlijk gebak) van Winterswijk bestiert, raadde mij aan om te gaan ‘high tea-en’ in een gerenommeerd hotel. Bij binnenkomst waren we overdonderd: wat een prachtige, klassiek ingerichte ruimte; de chique met damast gedekte tafels en echt porseleinen servies beloofden veel goeds. Maar het indrukwekkende uiterlijk bleek zeer bedrieglijk. Op het eerste gerechtje na was de rest teleurstellend, de reputatie van het etablissement met naam en faam onwaardig: lauwe, muffe thee, een paar rechthoekige

Het belooft een geweldig spektakel te worden.

bammetjes belegd met eier-, kip-kerrie salade, een lullig

Enerzijds door de waanzinnige locatie, de steengroeve vormt een imposant decor, anderzijds van-

Om het einde van de corona-beperkingen te vieren be-

www.steengroevetheater.nl

wege de grootsheid; het koor, orkest en dansers

plakje zalm, een minibroodje makreel, een paar ‘scones’ met zoetigheid en wat gebak. En als een chef het verschil niet kent tussen framboos en braam, geeft dat te denken! Bij het afrekenen vertelde ik daarover, maar de ober gaf totaal geen sjoege! ‘Oh’ was het enige dat hij

Het stuk wordt vier keer opgevoerd op dinsdag 9, woensdag 10, vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus. Kaarten kosten voor dinsdag en woensdag 39,50 euro en voor vrijdag en zaterdag 45,00 euro. De kaarten zijn verkrijgbaar via Theater De Storm: www.theaterdestorm.nl / info@theaterdestorm.nl

zei. Het kostte me moeite beleefd te blijven. Wie mij kent weet dat de blik in mijn ogen veelzeggend is geweest. Volgende keer doen we een broodje speciaal of balletje mayo bij Van Dobben.


Winterswijk buiten binnen

22

Finalist Duurzaamheidsprijs

Oldschool Hotel

Het Oldschool Hotel aan de Zonnebrink is een van de drie monumenten die in de finale zitten voor de Open Monumentendag Duurzaamheidsprijs. Het publiek bepaalt mede wie de Groene Sleutel krijgt uitgereikt op 8 september, tijdens het openingsevent in Ede van Open Monumentendag. Bron tekst: openmonumentendag.nl

foto: Betty Wassink

Het thema van Open Monumentendag (OMD) 2022 is Duurzaamheid. De Rijksdienst voor

Groene Sleutel

Cultureel Erfgoed nam daarom samen met het Nationaal Restauratiefonds en Nederland

Vanaf half augustus wordt aan het publiek gevraagd om via een poll op

Monumentenland het initiatief voor de Open Monumentendag Duurzaamheidsprijs,

openmonumentendag.nl de voorkeur aan te geven voor een van de drie finalisten.

waarmee een monument wordt beloond, dat toonbeeld is van verduurzaming.

Erfgoedprofessionals doen hetzelfde tijdens een expertmeeting op het openingsevent

Het Oldschool Hotel is een van de drie finalisten die uit de 36 aanmeldingen zijn

van de Open Monumentendag op 8 september. ’s Avonds wordt de uiteindelijke

gekozen door de jury. De andere kanshebbers zijn het Elevatorhuis in Rotterdam en de

winnaar bekend gemaakt, die tijdens de feestelijke opening van Open Monumentendag

watertoren De Reusch in Schimmert.

2022 de OMD Groene Sleutel krijgt uitgereikt. In de jury zitten Susan Lammers, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Stimulans

Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds en Harald de Boer, directeur

Wat maakt een verduurzaamd monument tot toonbeeld? Dat kan zijn vanwege de

Nederland Monumentenland.

gebruikte technieken, maar ook vanwege een voorbeeldige samenwerking tussen eigenaar, gemeente, architect en aannemer. Het zijn voorbeelden die een stimulans

Stemmen

zijn voor andere monumenteigenaren en erfgoedprofessionals.

Stemmen op Oldschool Hotel Winterswijk kan vanaf half augustus via de website van

Volgens de jury hanteerde het Oldschool Hotel een integrale aanpak waarbij belangrijke

Open Monumentendag.

keuzes zijn gemaakt voor behoud van de cultuurhistorische waarden van de oude middelbare school. Waardevol daarbij is dat het hele gebouw gerestaureerd is, niet alleen het voorgebouw, waar de meeste interesse naar uitging. Een mooie keuze, waarin geen afbreuk is gedaan aan het gebouw, ziet de jury in de aanleg van infrarood

www.oldschoolhotel.nl

www.openmonumentendag.nl

vloerverwarming op basis van carbon.

Seniorenraad vergadert

Locatie: Vrijmetselaarsloge

De bestuursvergaderingen van de Seniorenraad zijn

Actualiteiten

openbaar en bezoekers krijgen de gelegenheid het

De ontwikkelingen betreffende de Stichting

woord te voeren over een onderwerp aangaande

Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk (SOSW)

de senioren in Winterswijk. Iedereen is welkom. Op

en ander nieuws van de lokale ouderenorganisaties

de agenda staan onderwerpen die niet alleen voor

is zoals gebruikelijk ook gespreksonderwerp.

alle senioren, maar ook voor alle inwoners van Winterswijk van belang kunnen zijn.

vorige vergadering zijn te lezen op de website van Informatie

de Seniorenraad. Voor vragen of nadere informa-

Vanaf 10 uur is Anneke van Nierop in de vergadering

tie kan contact worden opgenomen met secretaris

aanwezig om een toelichting te geven op de plan-

Gerard Siebelink, tel. 0543 – 530 889

ning van werkzaamheden voor de stichting Present.

De Seniorenraad Winterswijk vergadert op

Wilma Elsinghorst komt een korte presentatie ge-

maandagochtend 25 juli van 09.30 tot 12.00 uur

ven over de Hospicegroep De Lelie.

in het gebouw van de Vrijmetselaarsloge aan de Jeugdkerkstraat 6 en nodigt belangstellenden van harte uit om mee te praten.

De volledige agenda en de concept notulen van de

Op de agenda staat ook de bespreking van het voorstel van Hans Willemsen en Gerard Siebelink voor het realiseren van een online seniorenpanel, naar een voorbeeld in Veldhoven.


Winterswijk buiten binnen

23

Column

Domien Esselink

Het gelijk van de natuurgoeroe Ogenschijnlijk een raar moment dat ik aan hem denk. Van de 120 kilometer fietsen we deze zondagmorgen 80 tot 90 kilometer in de miezerregen. Als we onder bomen fietsen, eiken in dit geval, maak ik me geen zorgen over de gevolgen van het opspattende water op de weg. Dat komt door hem, want hij voorspelde het enkele jaren daarvoor al: de eikenprocessierups verdwijnt vanzelf weer. Het zou vijf jaar kunnen duren, maar dan zou het geen thema meer zijn. Hij heeft gelijk gekregen, dit jaar geen jeukende knieholFoto: Plankenpad Wooldse Veen

tes of bovenbenen meer. Nu is het deze zondag ook de eerste keer dat we dit voorjaar met regen worden

Toerist in eigen woonplaats

geconfronteerd en dan is de kans op gevolgen van die

Inspiratie voor thuisblijvers

schouders ophalen, zo van: prima, maar de natuur regelt

akelige rups veel groter. Daarom denk ik aan hem, die de diverse wethouders tijdens persgesprekken er al op wees. De bewuste bestuurder kondigt op die momenten maatregelen aan zoals vogelkooitjes voor mezen, die de rups als een delicatesse zien. Ik zie hem nog glimlachen op zulke momenten en de het vanzelf. Hij is op dat moment allang de natuurgoeroe van Winterswijk, die ik al ken van de lagere school. We

Als thuisblijvende Winterswijker hoef je je niet te vervelen in deze vakantieperiode.

zitten in dezelfde klas op de St. Jozef. Daarna gaan we

Er is nog zoveel te ontdekken en te beleven in Winterswijk. De aktiviteitenagenda

ons ieders weegs en ontmoeten elkaar later weer bij de

op de site van 100%Winterswijk puilt uit en biedt zeker ook voor de eigen inwoners

NME of bij persconferenties en raadsvergaderingen.

heel veel keuze ter inspiratie.

Hij is vergroeid met de natuur, wordt raadslid voor de

door Betty Wassink (met dank aan 100%Winterswijk) foto: 100% Winterswijk / Annet Piek

Einzelgänger op bankjes in het buitengebied van Win-

PvdA, houdt van goede muziek, maar is bovenal een terswijk. Daar verhaalt hij over, daar legt hij zijn hart en ziel in. Het gaat hem de laatste jaren steeds moeizamer Fietstocht Het Museum

af, want hij is ziek. Een sluipmoordenaar heeft bezit van

whiskyproeverijen, het kan allemaal in onze eigen

Voor de fietsliefhebbers organiseert de Vereniging

hem genomen, hij gaat zo goed en kwaad als het kan

achtertuin.

Het Museum op 31 juli een fietstocht door de

door. De gewone fiets wordt vervangen door een elek-

bezoek aan een ambachtendag bij het Achterhoeks

bosrijke

trisch exemplaar, zodat hij mobiel blijft.

Openluchtmuseum bij Erve Kots. Genoeg inspiratie

Onderweg wordt op bepaalde plekken wat verteld

voor inwoners om zich toerist in eigen omgeving te

over bijzonderheden die er zijn. “De fietstocht is

voelen. Een paar tips voor zondag 31 juli.

geschikt voor e-bikes, maar de snelheid wordt

Fietstochten,

museabezoek,

Workshops,

wijn-,

rondleidingen

bierof

of een

omgeving

en

een

stukje

Duitsland.

bepaald door fietsers die het zonder elektrische Veengebied

ondersteuning moeten doen”, zo staat vermeld op

Op zondag 31 juli is er een ochtendwandeling met de

de aankondiging. Deelname is gratis. Het vertrek

boswachter, die je de sfeer van het hoogveengebied

is om 9.30 uur bij de parkeerplaats bij de Museum

laat proeven. Het grensoverschrijdende veengebied

Fabriek op bedrijventerrein Morsepoort aan de

is vrij toegankelijk via een plankenpad, maar eenieder

Laan van Hilbelink.

“ik zie hem nog glimlachen op zulke momenten” Zijn plek in de raadszaal blijft wel vaker leeg, hij kiest

die meer wil weten over het wel en wee van wat

noodgedwongen voor de digitale versie thuis. Maar als

er leeft, kan op deze zondagochtend mee met de

Voor tuinliefhebbers

hij er is, haakt hij soms eerder af, het weekend erop be-

boswachter. Zo’n zondagochtendwandeling is voor

Ook op zondag 31 juli zijn de Open Tuindagen. Vijf

nut hij voor het schrijven van de artikelen voor het Ach-

deelnemers een ware ontdekkingstocht. Tijdens de

particuliere tuineigenaren stellen dan hun pareltjes

terhoek Nieuws. Net zolang tot het echt niet meer gaat,

excursie wijst de gids op insecten, vogels, kikkers

open en delen hun liefde voor tuinieren.

helaas, hij verliest de oneerlijke strijd.

en wellicht een ree of een spoor van een vos.

Tuin de Bosuil aan de Blekkinkhofweg in het Woold

Het vertrek is om 9.30 uur bij de parkeerplaats aan

is het laatste weekend van augustus en september

Zijn plek is nu leeg en er zal ongetwijfeld een vervan-

de Kuipersweg. Het duurt tot ongeveer 11.00 uur.

open voor publiek.

ger komen, maar Bernhard Harfsterkamp is eigenlijk on-

Bedekkende kleding en een anti-muggenmiddel wordt aangeraden, evenals stevig schoeisel.

vervangbaar. Dat komt ook goed naar voren tijdens de Kortom: van

Belangstellenden moeten zich wel even van tevoren

volop

aanleiding

100%Winterswijk

te

om

de

bezoeken

website voor

zomervakantie thuis.

aanmelden via de website www.natuurmonumenten.nl,

een

mooie woorden die raadsleden aan hem wijden, voorafgaand aan een minuut stilte. De natuur rond Winterswijk is de grote verliezer en verliest aan verbeeldingskracht. De bankjes blijven voort-

zoekterm

Wooldse

Veen. Kosten: 10 euro voor niet-leden, leden Natuurmonumenten betalen 7 euro.

aan leeg. www.100procentwinterswijk.nl


Fotowedstrijd & fietstocht Agrarisch landschap Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan houdt de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) tot begin december een fotowedstrijd. Tekst/foto: Betty Wassink

Bron: VALA

Voor de wedstrijd kunnen per seizoen foto’s worden ingestuurd, die passen bij het werk van de agrarische natuurverening. Het gaat daarbij om de thema’s agrarisch cultuurlandschap en de flora en fauna, als ook over de werkzaamheden van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Vier seizoenen Elk seizoen selecteert de jury, die bestaat uit Rob Geerts, Jan Stronks en Rina Scharpert, uit alle inzendingen de drie beste foto’s, die daarmee naar de finale gaan. In de eerst twee seizoenen zijn al 54 foto’s ingestuurd. De genomineerde foto’s uit het winterseizoen en het voorjaar zijn gepubliceerd op de website van VALA. Op 8 december worden de winnende foto’s uit de dan twaalf finalisten bekend gemaakt tijdens een fotolezing, als afsluiting van het jubileumjaar. Foto insturen Voor het zomerseizoen kunnen nog tot 1 september foto’s worden ingestuurd. De inzendtermijn voor de herfst eindigt op 1 december. De foto’s moeten in het genoemde seizoen zijn genomen. Per seizoen kunnen maximaal drie foto’s per persoon ingezonden worden via foto@de-vala.nl. Meer over de spelregels en voorwaarden: www.de-vala.nl/ fotowedstrijd. Landschapsfietstocht Een mooie gelegenheid om mooie plaatjes te schieten is de landschapsfietstocht op 20 augustus, georganiseerd door Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN). “Via verharde en onverharde paden gaan we geologisch door de tijd. Van het zanderige landschap dat 120 jaar geleden is ontgonnen, tot wel dertig meter diep en 240 miljoen jaar terug in de tijd, met zicht op wat vroeger zee was,” zo belooft de organisatie. Aanmelden voor de tocht van 35 kilometer door de verschillende landschapstypen in Winterswijk kan nog tot 7 augustus. Deelname is gratis. Meer informatie: www.de-vala.nl/event/fietstocht-pan www.de-vala.nl

Zomereenzaamheid Klein gebaar kan het verschil maken Elf procent van alle Winterswijkers – ruim 3200 inwoners – is ouder dan 75 jaar. Naar verluidt voelt een aanzienlijk deel van de ouderen zich weleens eenzaam. Een gevoel, dat vaak nog wordt versterkt, als hun naasten op vakantie zijn.

Tekst Betty Wassink

bron tekst en foto: www.eentegeneenzaamheid.nl

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam het initiatief voor het

Een telefoontje, appje of kaartje vanaf een vakantieadres kan al het verschil maken.

actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid”. Daarmee wil de overheid de trend van

Dat soort kleine gebaren zijn betekenisvol voor mensen die zich alleen voelen.

eenzaamheid onder ouderen doorbreken met een brede beweging in de samenleving, die ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen; ook als ze minder

En als je wel thuis bent in de vakantietijd: maak een praatje, vraag hoe het ermee gaat

vitaal en actief zijn.

of doe een bezoekje voor een kopje koffie samen.

Klein gebaar Het is zomertijd. Veel mensen genieten deze maanden van een welverdiende vakantie en gaan er op uit, maar voor sommige – oudere – thuisblijvers is het geen makkelijke tijd. Temeer daar clubs en verenigingen zomerstop hebben, waardoor gebruikelijke dagelijkse of wekelijkse contacten ontbreken.

www.eentegeneenzaamheid.nl


Winterswijk buiten binnen

25

De maatschappelijke tuinboer

buur & puur

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, de liefde van Anneke voor de moestuin, de boeren professionaliteit van Bert en de behoefte van beiden om pure landbouwproducten aan te bieden in de eigen buurt, zijn Anneke van Nierop en Bert Geers in januari vorig jaar begonnen met hun tuinboerderij. Tekst: Wim Aalderink

foto’s: Tristan Raterink

Anneke is geboren en getogen in Huppel op een boerderij en heeft de liefde en

de moestuin aan de Steengroeveweg, maar bebouwen ze ook nog eens 1,2 hectare

respect voor de natuur met de paplepel ingegoten gekregen. Hoewel ze na het halen

landbouwgrond in Henxel die ze pachten van Gelders Landschap.

van haar HAVO diploma met de gedachte speelde om naar de PABO te gaan besloot ze als echte doener meteen aan het werk te gaan. Door werken en leren te combineren kwam ze in het psychosociaal werk terecht en werkte ze later als docent weerbaarheid voor meiden vanuit haar eigen bedrijf; het meidenwerk Girls@Home is hier destijds uit ontstaan. In 2015 trad ze in dienst bij Stichting Present Doetinchem om vandaaruit

“gezond en verantwoord eten van de tuinboer uit eigen buurt”

in 2017 projectcoördinator te worden van Present Winterswijk. Ondertussen voedde

De boerderij

ze vier kinderen op die inmiddels volwassen zijn en drie kleinkinderen op de wereld

Bert en Anneke hebben niet alleen heel bewust gekozen voor biologische teelt waar

hebben gezet. Om tussen al deze activiteiten door de broodnodige rust te vinden

veel handwerk aan te pas komt, maar ook voor de teelt van “bewaarproducten”

trok Anneke zich graag terug in haar moestuin van nu 700 vierkante meter naast het

zoals aardappel, winterpeen, ui, rode biet en pastinaak. Deze producten zijn, met de

huis aan de Steengroeveweg waar ze sinds 1997 woont. Tijdens een presentatie van

juiste kennis, ongekoeld en dus duurzaam te bewaren. En die kennis overbrengen is

Present Winterswijk voor de lokale diaconie ontmoette ze toenmalig diaken Bert Geers

een deel van de missie die zij zich hebben gesteld, het gaat niet alleen om mooie en

in wie ze al snel de liefde voor met zorg geteelde groente en fruit kon delen.

verantwoorde producten, maar ook om kennis van en respect voor die producten. Naast deze bewaarproducten worden natuurlijk ook de producten uit de moestuin

Bert is geboren en getogen in Miste, weliswaar niet op een boerderij, maar zoals

verkocht maar die zijn echt seizoensgebonden en de beschikbaarheid is afhankelijk

hijzelf zegt “Wel zodanig tussen de boeren dat ik mijn hele leven niets anders heb

van wat er op dat moment consumptiegeschikt is. Hoewel de site www.buurenpuur.nl

gewild dan deel uitmaken van het boerenleven”. Na de MAVO doorliep hij dan ook

veel informatie biedt, is het dan ook niet mogelijk om het actuele aanbod te vermelden.

de Middelbare Agrarische School in Winterswijk en na een aantal jaren ging hij aan

Daarom kan iedereen zich abonneren op de nieuwsbrief waarin het aanbod van die

de slag op een biologisch dynamische boerderij in Werkendam, een boerderij in de

week wordt vermeld.

Biesbosch. Cursussen biologisch dynamisch boeren en agrarisch ondernemerschap

Met de agrarische kennis van Bert, het ondernemerschap van Anneke, hun gedrevenheid

volgden, opleidingen die hem in de rest van zijn leven altijd van pas zijn gekomen.

en passie voor natuurlijke, eerlijke en verantwoorde voedselproductie hebben ze alle

Een eigen boerderij zat er niet in, maar als bedrijfsverzorger, chauffeur voor Agrowin,

vertrouwen in de toekomst van hun onderneming. Zeker in combinatie met de plannen

en nu als ZZP’er voor o.a. de PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer) en nemer

om te starten met educatieve en maatschappelijke projecten.

van grondmonsters voor een agrarisch onderzoeksbureau, is zijn hele leven toch verweven gebleven met het boerenbedrijf. De met Anneke gedeelde liefde voor akker- en tuinbouw met respect voor natuur en gezonde voeding leidde al snel tot meer dan alleen bedrijfsmatige wederzijdse interesse. Samen runnen ze nu niet alleen

www.buurenpuur.nl


Winterswijk buiten binnen

26

Achterhoekse kledingspecialist specialist in borduren en bedrukken van diverse textiel soorten

Buys Ballotstraat 7A

Winterswijk

0543-530347

www.khkborduren.nl


Winterswijk buiten binnen

27

Ondernemers Buitengebied Jan Bent tien jaar voorzitter OBW Meddonaar Jan Bent werkt niet alleen met passie voor zijn hoveniersbedrijf, maar zet zich ook onverminderd energiek in voor de leefbaarheid en behoud van bedrijvigheid in de buurtschappen. In juni vierde de vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) het tienjarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst. Genoeg aanleiding voor een gesprek met de trotse voorzitter. Tekst: Betty Wassink

Foto: Ron Rensink Fotografie

Als secretaris van de Meddose Ondernemers Vereniging was Jan Bent intensief betrokken bij de totstandkoming van de Buurtschappenvisie in de jaren 2007–2008. “In de werkgroep Economie, die ontstond vanuit de buurtschappenvisie, bleek als snel de behoefte om ondernemersbelangen in het buitengebied samen op te pakken en te behartigen. Dat heeft de basis gelegd voor de oprichting van OBW in 2012.”

Jan Bent tijdens de jubileumbijeenkomst van OBW

Gesprekspartner Bent werd voorzitter van OBW, met een redelijk constant ledenaantal van rond de

OBW is ontstaan.” De Meddose hovenier heeft veel plezier in dergelijke activiteiten

110 ondernemers in alle denkbare sectoren. De samenstelling van het bestuur is een

naast zijn eigen onderneming. “Ik krijg energie van mooie projecten.”

afspiegeling van de diversiteit onder de leden. Het zevenkoppig bestuur bestaat naast hem als hovenier uit een installateur, agrarisch coach, melkveehouder, organisatiebureau,

Nieuw project

grafisch vormgever en een toeristisch ondernemer. Inmiddels is OBW niet meer weg

Het nieuwste initiatief van OBW is het project ‘Buitengebied zoekt bewoners’, met

te denken. “We worden gevraagd en gehoord, we zijn gesprekspartner binnen de

als ondertitel ‘Betaalbaar wonen en werken voor ondernemende mensen: jong en

gemeente en in de regio en we doen actief mee in WCL.”

oud’. “We zijn bezig met de laatste puntjes op de i te zetten voor dit project dat als doel heeft om mensen die nieuw gebruik willen maken van erven en boerderijen, te

VreWin

stimuleren en te ondersteunen met informatie en voorlichting. Het koppelt mensen

Tijdens de eerste bijeenkomst na de oprichting ontstond enigszins spontaan een

die samen iets willen realiseren en geeft advies aan erfeigenaren die medebewoners

werkgroepje Duitsland, zo vertelt Jan Bent. “De leden wilden nauwere contacten

zoeken of nieuwe functies willen ontwikkelen. We zien kansen voor een levendige en

met ondernemers over de grens. Patrick Terbraak was de initiator en kartrekker. Het

vitale toekomst van het buitengebied door boerderijen, stallen en schuren te splitsen

was de opstap naar de oprichting van het Duits-Nederlandse samenwerkingsverband

in woningen en bedrijfsruimten.” Na de zomer wordt het project – met een looptijd van

VreWin in september 2013. Meteen bleek hoe weinig we van elkaar wisten. Niet alleen

drie jaar – officieel gelanceerd.

bedrijfsmatig, maar ook over algemene zaken. Onze Duitse buren kenden bijvoorbeeld het Steengroevetheater niet. Daarom hebben we hen toen daarbij uitgenodigd. Omgekeerd stonden wij aan deze kant van de grens versteld van de verscheidenheid aan industriële bedrijven in Vreden.” Bent heeft inmiddels de rol van Terbraak

“Ik krijg energie van mooie projecten.”

overgenomen en onderhoudt goede contacten met de voorzitter van de Vredener Wirtschaftsvereinigung Matthias Plewa van het bedrijf Baufuchs Plewa. “Gelukkig zit

Ambassadeur

de schwung er na de coronajaren nu weer in. Het netwerk blijkt zinvol en effectief; het

Jan Bent (65) blijft zichzelf ontwikkelen door te leren. Zo volgde hij onder andere de

levert contacten op. We weten elkaar te vinden en daar komt samenwerking uit voort.”

cursus ‘Ambassadeur leefbare stad’, een speciale leergang in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Wat hem dat heeft opgeleverd? “Met name

Trots

veel bevestiging, maar zeker ook nieuwe inzichten over hoe je zo goed mogelijk met de

Bij de grensoverschrijdende ondernemersgroep is vanuit Winterswijk naast OBW

buitenruimte omgaat. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, hoe we omgaan met water en

ook de ondernemerskring OWIN aangesloten, ABH-City en de toeristische sector zijn

het belang van biodiversiteit.”

vertegenwoordigd via Winterswijk Marketing en namens de gemeente Winterswijk en Stadt Vreden schuiven beleidsmedewerkers aan. De ondernemers ontmoeten elkaar voornamelijk tijdens de verschillende bedrijfsbezoeken over en weer, waarvoor ze via hun eigen organisatie worden uitgenodigd. “Ik ben er wel trots op, dat dit platform vanuit

www.vereniging-obw.nl


Winterswijk buiten binnen

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.