Page 1

Profesorius Bronius VAĹ KELIS 1


Profesorius Bronius Vaškelis

Kaunas, 2012 m.


UDK 378.1(474.5)(092) Pr-122

Viršelio nuotraukoje prof. B. Vaškelis ir žmona S. Vaškelienė

ISBN 978-9955-12-831-1

© Juozas Augutis, 2012 © Dalia Kuizinienė, 2012 © Jurgita Staniškytė, 2012 © Indrė Žakevičienė, 2012 © Vytauto Didžiojo universitetas, 2012


TURINYS Prof. B. Vaškelio gyvenimo fragmentai

/ 8

Prof. Ph. D. Bronius Vaškelis akademinio darbo baruose

/ 10

Prof. Broniaus Vaškelio ir Stasės Vaškelienės filantropinė veikla

/ 12

Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centro išleistos knygos

/ 15

Prof. B. Vaškelio inauguracinė kalba

/ 16

Prof. B. Vaškelio mokslinė ir profesinė veikla

/ 32


PROFESORIUI BRONIUI VAŠKELIUI 90-OJO JUBILIEJAUS PROGA Gyvenimas Jums ir Jūsų kartai buvo dosnus visko – jaukaus Gimtinės grožio ir jaunystės visagalybės, dramatiškų XX a. istorijos lūžių, akademinių aukštumų ir kantraus kasdienybės šnaresio. Jūs žinojote, jog kiekvienas esame pašauktas ieškoti, laukti, tikėti, kad atrasime svarbiausią Gyvenimo tikslą ir prasmę. Jus vedė ir veda nesenkantis pažinimo – atpažinimo troškimas. Vedė ir veda atsakomybė už likimus – Tėvynės, Tiesos, žmogaus dvasinio augimo ir tų, kurie ateina kaip ateities patikėtiniai. Lai Jus visados lydi mūsų pagarba ir meilė už šią žmogiškai atkaklią atsakomybę ir gilų Tiesos ilgesį.

Tada aiškėja kelias, pančiai krinta, Kada dvasia be jokio graudžio sau Vėl ryžtas rūsčią pareigą priimti– Laisva valia likimui patarnaut.

Tai Jurgis Baltrušaitis. Ir mes – su šviesiu džiaugsmu, kad esame kartu.

Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės vardu Rektorius

prof. Zigmas Lydeka


APDOVANOJIMAI 1980 m. Geriausio dėstytojo apdovanojimas (Superior Teaching Award), The Roy and Lura Forest Jones Fund, Lafayette College, (JAV). 1998 m. VDU Senatas suteikė VDU Garbės profesoriaus vardą. 1997 m. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino V-ojo laipsnio ordino Riterio kryžius. 2000 m. Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis. 2003 m. Balio Sruogos premija už nuopelnus Lietuvos teatrologijos mokslui. 2012 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą.


PROF. B. VAŠKELIO GYVENIMO FRAGMENTAI Nesustabdoma laiko tėkmė savo sraute neša mus visus, įvykiai ir datos keičia vieni kitus ir dažnai nelieka valandėlės nors trumpam stabtelėti ir, atsisukus atgal, pasigrožėti bei pasidžiaugti tuo, kas nuveikta, padaryta, sukurta, apie ką svajota, mąstyta ir tikėta, kas buvo sutiktas šiame kelyje, su kuo buvo pakeliui, o su kuo buvo prasilenkta. Mūsų praeitis turi vieną nuostabią savybę. Ji visada tik turtėja, ji niekada niekur nedingsta, jos niekas negali nei pavogti, nei pamesti, ji nedyla ir nerūdija, jos negraužia infliacija. Net jeigu ją pamirštame, ji vis tiek egzistuoja mūsų darbuose, parašytose knygose, kitų žmonių atmintyse. Šis leidinėlis yra tik trumpas žvilgsnis atgal į plačiai žinomo mokslininko, rašytojo, literatūrologo ir teatrologo, profesoriaus Broniaus Vaškelio kelią. Kelią, kuris buvo vingiuotas ir duobėtas, su kalnais ir pakalnėmis, su akligatviais ir kliūtimis. Kelią, kuris prasidėjo prieš 90 metų Puodžių kaime, Užpalių valsčiuje, Utenos apskrityje. Kelią, kuris pokario metais išvedė Bronių Vaškelį iš Lietuvos į Vokietiją, po to į Kanadą, Jungtines Amerikos Valstijas ir galiausiai parvedė namo, į Lietuvą. Keliaudamas šiuo pasaulio ratu Bronius Vaškelis mokėsi, dirbo ir kūrė, visose savo veiklos vietose palikdamas ženklų pėdsaką kurdamas, mokydamas studentus ir rengdamas mokslininkus ar leisdamas žurnalus. Ypač ryškūs Broniaus Vaškelio darbai teatrologijoje, išeivijos teatro raidos ir dramaturgijos tyrimuose, kurie buvo atlikti profesoriaujant Pensilvanijos ir Ilinojaus universitetuose, bendradarbiaujant Čikagos Lituanistikos institute.

8


Lietuvos ir VDU atgimimas 1989 metais buvo ir Broniaus Vaškelio atgimimas. Prisidėdamas prie universiteto atkūrimo, Bronius Vaškelis neapsiribojo patarimais ir pagalba iš toli, bet atvyko i Lietuvą pats, nuo 1992 metų pradėjęs dėstyti universitete greitai tapo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, prorektoriumi ir galiausiai, nuo 1993 m. iki 1997 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. Per šį laikotarpį ir vėliau profesorius Bronius Vaškelis dirbo neįtikėtinai daug. Jo straipsniai gausiai publikuoti įvairiuose akademiniuose leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje, Bronius Vaškelis tapo daugelio Lietuvos ir tarptautinių prestižinių mokslo žurnalų redkolegijų nariu, aktyviai dalyvavo mokslinėse konferencijose, įvairių draugijų veikloje ir mokslo projektuose. Jo tritomė monografija „Žvilgsnis iš atokiau“ tapo viena iš reikšmingiausių šio laikotarpio teatrologijos studijų. Jo darbai neliko nepastebėti tiek universitete, tiek ir Lietuvos oficialiose institucijose. 1998 m. metais VDU Senatas jam suteikė VDU Garbės profesoriaus vardą, už nuopelnus Lietuvai Bronius Vaškelis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. Šalia visų jo didžių darbų moksle, universiteto kūrime, visuomeninėje veikloje, būtina paminėti ir dar vieną Broniaus Vaškelio darbą, už kurį galbūt niekas nesuteikia garbingų vardų, neduoda premijų ir apdovanojimų, bet kurį įsimena visi, ilgiau ar trumpiau su juo bendravę. Tai jo santykis su žmonėmis. Ir visai nesvarbu, ar jis diskutuoja su katedros bendradarbiu, ar aiškina studentui jo klaidas, prašo iš ministerijos klerko finansavimo mokslo žurnalui ar pasakoja auditorijai apie išeivijos kūrybą, priekaištauja pareigūnui, netinkamai pasielgusiam su piliečiu, ar tiesiog kalbasi su atsitiktiniu pakeleiviu. Visada ir visi gausiai pasisemia iš jo dvasingumo, pagarbos vieni kitiems, ramybės, išmintingo patylėjimo, atlaidumo, pasitikėjimo savimi ir kitais. Tai Dievo dovana, kuria Bronius Vaškelis dosniai dalijasi su visais greta esančiais, ir labai norisi, kad šis kilnus dosnumas niekada neišsektų. VDU mokslo prorektorius Juozas Augutis

9


PROF. PH. D. BRONIUS VAŠKELIS AKADEMINIO DARBO BARUOSE Pensilvanijos universitete Bronius Vaškelis dirbo rusų kalbos lektoriumi (1962–1963), Lafayette College – rusų literatūros docentu (1964–1970), profesoriumi (1970) ir svetimų kalbų katedros vedėju (1964–1984), Ilinojaus universitete – lietuvių literatūros profesoriumi ir Lituanistikos katedros vedėju (1984–1992). Nuo 1984 m. gilinosi vien į lietuvių literatūros ir teatrologijos temas lietuvių ir anglų kalbomis. B.Vaškelis buvo vienas iš „Lituanus“ ir „Journal of Baltic Studies“ redaktorių, taip pat „Lietuvių enciklopedijos“ (Bostono) ir „Modern Languages Association“ bibliografijos bendradarbis. 1985–1989 m. – Lituanistikos instituto (Čikagoje) pirmininkas. Nuo 1991 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Atvykęs į Lietuvą, profesorius aktyviai įsitraukė į Vytauto Didžiojo universiteto veiklą. 1992 m. profesorius tapo Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, prorektoriumi, o 1993 m. sausio 27 d. buvo išrinktas universiteto rektoriumi. B. Vaškelis buvo Atkuriamojo VDU Senato ir Senato narys. Kadenciją baigė 1997 m. sausio 31 d. VDU Senatas 1998 m. gegužės 14 d. jam suteikė VDU Garbės profesoriaus vardą. Už nuopelnus Lietuvai B. Vaškelis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. 1997–2003 m. VDU Menų institute dirbo Teatrologijos katedros vedėju, nuo 2003 – literatūros ir teatrologijos profesoriumi. Šiuo metu B. Vaškelis yra Menų fakulteto Teatrologijos katedros profesorius emeritas.

10

Prof. B.Vaškelio mokslinė veikla siejasi su dramos teksto tyrimais ir išeivijos teatro istorijos raidos analize. Skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus apie išeivijos teatro genezę ir recepciją išeivijos spaudoje, Lietuvos dramaturgijos raidą ir jos tyrimų metodus profesorius pradėjo nuo 1948 m. Jo straipsniai gausiai publikuoti įvairiuose akademiniuose leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje, tarp jų ir ISI Thompson duomenų bazės žurnaluose. Profesorius Bronius Vaškelis yra daugelio Lietuvos ir tarptautinių prestižinių mokslo žurnalų redkolegijų narys, aktyviai dalyvauja jaunųjų mokslininkų rengime, mokslinėse konferencijose, įvairių draugijų veikloje ir tarpdalykiniuose mokslo projektuose. Profesoriaus veiklą šioje tyrimų kryptyje vainikavo tritomė monografija Žvilgsnis iš atokiau (Vilnius: Versus Aureus, 2004), Žvilgsnis iš atokiau: lietuviškoji scena


Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889–1990 (Vilnius: Versus Aureus, 2006), Žvilgsnis iš atokiau (Vilnius: Versus Aureus, 2012). Šiose publikacijose ryškėja analitinis požiūris į lietuviškąją dramaturgiją ir literatūrą, kurtą išeivijoje ir sovietinėje Lietuvoje, taip pat Lietuvos teatrologijai nauji struktūrinės tekstų analizės pavyzdžiai. Čia pirmą kartą rekonstruojama lietuviškojo teatro išeivijoje genezė, pagrindiniai teatro egzilyje etapai, taip užpildant tuščias Lietuvos teatro istorijos spragas. Profesorius, analizuodamas lietuvių teatro pradžią JAV, lietuvių satyros teatrų raidą, lietuvių dramos teatro sambūrių veiklą Čikagoje ir įvairias išeivijos teatro asmenybes, pateikia ne tik dar neatrastą medžiagą ir analizės įrankius, bet ir apžvelgia išeivijos teatro recepcijos strategijas, požiūrio į teatrą, susiformavusio išeivijos kultūrinėje spaudoje, studiją. Išeivijos leidiniuose Metmenys, Akiračiai, Lituanistikos darbai B. Vaškelis yra paskelbęs straipsnių, skirtų lietuvių literatūrai. Didžioji dauguma šių tekstų yra skirti sovietinės Lietuvos literatūros tendencijų refleksijai ir analizei, iškilesnių knygų pristatymui. B. Vaškelio straipsniai apie okupuotos Lietuvos literatūrą neprarado savo aktualumo: jo taiklios įžvalgos, meninės vertės kriterijų prioritetinis postulavimas prieš vienadienį ideologizavimą atkuria lietuvių literatūros vertybių hierarchiją. Autorius yra parašęs įžvalgius analitinius straipsnius apie J. Grušą, J. Mikelinską. R. Lankauską, R. Gavelį. Savo sovietmečio literatūros tendencijas ir vertimus pristatančius straipsnius anglų kalba B. Vaškelis yra skelbęs amerikiečių akademinėje spaudoje. Lietuvių ir anglų kalbomis yra publikuoti straipsniai apie Jurgio Baltrušaičio kūrybą ir diplomatinę veiklą, taip pat apie išeivijos literatūrą. B. Vaškelio mokslinė veikla įvertinta įvairiais apdovanojimais, tarp jų Balio Sruogos premija Dirbdamas VDU prof. Bronius Vaškelis plėtojo ir visuomeninę bei filantropinę veiklą. 2000 m. birželio 1 d. VDU įkurtas Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras. Tai pirmas centras VDU, pradėjęs dirbti, remiamas profesoriaus B. Vaškelio fondo. Svarbiausia centro tyrimų kryptis – literatūrinė komparatyvistika, akcentuojant tarpdalykinį aspektą. Centras užsiima mokslo tiriamąja ir leidybine veikla. Taip pat prof. B. Vaškelis aktyviai remia VDU humanitarinių mokslų plėtrą, prisidėdamas prie doktorantų ir mokslininkų stažuočių finansavimo, bibliotekos fondui dovanoja asmeninį archyvą. Profesorius remia ir talentingus VDU Teatrologijos ir Lietuvių literatūros katedrų studentus: 2011 m. jis įsteigė vardinę prof. Broniaus Vaškelio stipendiją, kasmet konkurso būdu skiriamą keturiems VDU studentams.

Dalia Kuizinienė ir Jurgita Staniškytė

11


PROF. BRONIAUS VAŠKELIO IR STASĖS VAŠKELIENĖS FILANTROPINĖ VEIKLA Nuo pat pirmųjų Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo dienų prof. B. Vaškelis ir jo žmona užsiima filantropine veikla, skatindami ir remdami itin sudėtingoje socialinėje padėtyje atsidūrusius studentus bei jaunuosius meno ir humanitarinių mokslų tyrinėtojus. Ponia Stasė Vaškelienė būdama aktyvia St. Petersburgo (Florida, JAV) lietuvių bendruomenės nare pasirūpino aukų rinkimu, kurios vėliau tapo stipendijomis, skirtomis VDU studentams. Nuo 1994 iki 2011 metų buvo išdalinta daugiau, kaip 200 tokių stipendijų. Pradžioje – kartą per semestrą, vėliau – kartą per metus, pradžioje penkiolikai – šešiolikai studentų, paskutiniu metu – aštuoniems. Tokiu būdu suaukota ir išdalinta stipendijų už ~400 000 Lt. Ponios Stasės Vaškelienės iniciatyva susikūrė ir ilgą laiko tarpą universitete gyvavo valgykla, skirta nepriteklių kamuojamiems studentams. Šios valgyklos veiklai buvo suaukota apytikriai ~220 000 Lt, kasdien buvo pamaitinama per 50 studentų. Aktyviai rinkdama šalpą VDU studentams Stasė Vaškelienė ne tik skatino ir tebeskatina jaunuosius talentus tobulėti, bet ir sudaro adekvačias sąlygas VDU studentams siekti mokslo aukštumų nepaisant socialinių skirtumų. Prof. Bronius Vaškelis nuo pat aktyvios veiklos Vytauto Didžiojo universitete pradžios rėmė gabiausius menų ir humanitarinių mokslų srities tyrinėtojus, taip ragindamas juos tobulėti. Kasmet jo dėka paremiama po kelis geriausiai besimokančius ir aktyviausius VDU menų ir humanitarinių mokslų fakulteto studentus. 2011 m. prof. Bronius Vaškelis įsteigė (įteisino) savo vardo stipendiją, taip norėdamas įvertinti ir motyvuoti siekti akademinių aukštumų jaunuosius meno ir humanitarinių mokslų tyrinėtojus. Broniaus ir Stasės Vaškelių šeima rūpinosi universiteto bibliotekos knygų kolekcijos turtinimu. Jų asmeninių pastangų dėka Vytauto Didžiojo universitetas dovanų gavo daug vertingų leidinių, profesorius universitetui dovanojo savo asmeninę biblioteką ir archyvą. Už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą, profesoriui Broniui Vaškeliui ir žmonai Stasei Vaškelienei skirtas Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. apdovanojimas – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai”. 12


2012 m. birželį VDU Senato posėdžio metu prof. B. Vaškeliui ir p. S. Vaškelienei įteikiamas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. 13


14


BRONIAUS VAŠKELIO LITERATŪRINĖS KOMPARATYVISTIKOS CENTRO IŠLEISTOS KNYGOS Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto padalinys, įkurtas 2000-ųjų birželį, sumanytas kaip komparatyvistinių studijų ir monografijų leidybos centras, lyginamosios literatūros tyrimų generatorius; leidybinė centro veikla įsibėgėjo 2001-aisiais, kada ir buvo išleista pirmoji knyga – Elinos Naujokaitienės monografija „Oskaras Milašius – mistikas ir hermetinis poetas”. Visai netrukus, 2002-aisiais, pasirodė Jolantos Kriūnienės lyginamoji studija „Vytautas Mačernis ir Vakarų kultūros kontekstai” ir Indrės Žekevičiūtės knyga „Vlado Šlaito poezijos paralelės”; 2003-aisiais išleistas Vytauto Kubiliaus straipsnių rinkinys „Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje”, 2005-aisiais – Gintarės Bernotienės komparatyvistinė monografija „Menų sąveikos ieškojimai: Judita Vaičiūnaitė ir Leonardas Gutauskas“ ir Vijolės Višomirskytės knyga „Antano Škėmos teksto strategija: nervingo persodinto augalo giesmė“, 2007-aisiais pasirodė lietuvių literatūrologijoje naują tyrimų šaką reprezentuojanti kolektyvinė Irenos Ragaišienės, Vijolės Višomirskytės ir Indrės Žakevičienės studija „Ekokritikos akivarai“, 2008-aisiais išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „Tautinio / pilietinio identiteto reprezentacija ir formavimas šiandien“, 2009-aisiais – 2011 m. Vaikų literatūros premija apdovanota Astos Gustaitienės monografija „Hansas Christianas Andersenas: pastangos (at)pažinti“, 2010-aisiais – Aurelijos Mykolaitytės monografija „Gražiosios epochos stilistika: literatūriniai XX a. pradžios žaidimai“. 2011-aisiais centre paruošta pirmoji elektroninė knyga „Literatūrinė Kauno regiono savimonė“. Indrė Žakevičienė 15


PROF. B. VAŠKELIO INAUGURACINĖ KALBA Gerbiamieji svečiai, dėstytojai, studentai ir universiteto darbuotojai, Prisipažinsiu, kad perimu atsakingąsias rektoriaus pareigas su kažkokiu netikrumo jausmu – ar būsiu vertas Senato išreikštai pozicijai, tačiau nebėra laiko abejonėms. Universitete nenumatau imtis radikalių reformų, nes per keturis metus buvo padėti tvirti humanistinės krypties Vakarų tradicijų bei aiškiai lietuviško universiteto pagrindai. Stengsiuosi juos stiprinti ir plėsti. Bus plečiamos humanistinės krypties studijos, lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, folkloristikos, etnologijos, teologijos, filosofijos studijos. Taip pat bus toliau vystomos socialinių mokslų studijos, kaip, pavyzdžiui, politologija, sociologija, socialinė rūpyba ir taip toliau. Netrukus bus pradėta leisti universiteto biuletenį, parengti pagrindinių ir aukštųjų studijų katalogai, bus leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto mokslų leidinys „Darbai ir Dienos“. Reikia stiprinti ryšius su užsienio universitetais, tam tikslui bus paskirtas rektoriaus padėjėjas, kad išvystytų glaudesnį ir platesnį bendradarbiavimą kviečiant mokslininkus ir sudarant galimybes studentams ir mūsų mokslininkams studijuoti bei stažuotis užsienio universitetuose. Taip pat bus ieškoma finansinės pagalbos užsienio šalių fonduose. Nemažiau svarbu aukštųjų studijų tolimesnis vystymas. Visuose fakultetuose bus įvedamos magistro studijos ir plečiami moksliniai tyrimai. Pažymėtina, kad studentai šalia pagrindinės specialybės įsigytų ir gretutines. Taip pat reikia skatinti studentiškų organizacijų, meno kolektyvų veiklos plėtimąsi, kas užtikrintų studentiško gyvenimo įvairovę. Mūsų universiteto tikslas – kad universitetas taptų kultūros, švietimo ir humanistinės veiklos centru Kaune. 1993 m. vasario 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto didžioji salė 16


Prof. A. Avižienis perduoda rektoriaus pareigas prof. B. Vaškeliui, 1993 m.

17


Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato nariai.

18

Sėdi pirmoje eilėje iš kairės: doc. J. Šatas, prof. V. Butkus, prof. V. Statulevičius, prof. A. Vanagas, prof. B. Vaškelis, prof. A. Avižienis, doc. J. RatkevičiūtėMisevičienė, prof. J. Vilemas, prof. V. Kaminskas, doc. A. Karoblis, prof. P. Zakarevičius. Stovi antroje eilėje: doc. A. Butkus, prof. L. Telksnys, prof. S. Masiokas, prof. L. Kairiūkštis, prof. A. Smailys, prof. J. Krikštopaitis, prof. V. Kubilius, prof. A. Tyla, prof. L. Klumbys, prof. V.Stauskas, prof. A. Buračas, prof. R. Šeiniauskas, prof. V.  Kontrimavičius, prof. Z. Zinkevičius, prof. K. Almenas, prof. R. Baltrušis, prof. K. Antanavičius, prof. F. Palubinskas, doc. R. Marčėnas, prof. L. Pranevičius, prof. V. Gronskas. Trečioje eilėje: prof. E. Kuokštis, prof. V. Kazlauskas, prof. A. Mickis, prof. V. Paliūnas, prof. S.R. Petrikis, prof. G. Kamuntvičius, doc. G. Kostkevičius, prof. N. Vėlius, prof. A. Gutmanas, doc. M. Venslauskas, prof. V. Vaičiuvėnas, prof. A. Radzevičius, doc. K. Stoškus.


Vytauto Didžiojo universiteto rektorato nariai, 1992 m. Iš kairės: Biologijos fakulteto dekanas doc. M. Venslauskas, Fizikos-matematikos fakulteto dekanas prof. G. Kamuntavičius, Menų fakulteto dekanas prof. V. Stauskas, prorektorius ir Informatikos fakulteto dekanas prof. V. Kaminskas, rektorius prof. A. Avižienis, prorektorius ir Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. B. Vaškelis, Teologijos-filosofijos fakulteto dekanas prof. V. Butkus, Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas prof. P. Zakarevičius, Socialinių mokslų fakulteto dekanas doc. J. Lapė.

19


Prof. B. Vaťkelio rektoriavimo akimirkos 1993–1997 m.

20


VDU Garbės daktaro regalijos įteikiamos prof. M. Gimbutienei, 1993 m. birželio 11 d.

21


Neoficiali akimirka iš prof. M. Gimbutienės pagerbimo ceremonijos, 1993 m. Prezidentas A. Brazauskas, kun. doc. V. Vaičiūnas, prof. B. Vaškelis. 22


VDU Garbės profesoriaus vardas suteiktas prof A. Avižieniui ir akademikui J. Vilemui, 1994 m. Nuotraukoje – su VDU folkloro ansambliu „Linago“. 23


VDU Garbės profesorius A. Avižienis, Garbės daktarai A. Razma ir A. Rubšys, rektorius prof. B. Vaškelis, 1996 m. 24


Vytauto Didžiojo universiteto rektoratas, 1996 m. Sėdi iš kairės: Senato pirmininkas prof. R. Juknys, prorektorius ir Informatikos fakulteto dekanas prof. V. Kaminskas, rektorius prof. B. Vaškelis, prorektorius bei Biznio ir vadybos fakulteto dekanas prof. P. Zakarevičius; stovi – Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. E. Aleksandravičius, Studentų atstovybės prezidentas P. Lukševičius, Menų fakulteto dekanas prof. V. Stauskas, Botanikos sodo direktorius dr. R. Budriūnas, Studentų dekanas doc. J. Augutis, Aplinkotyros fakulteto dekanas doc. M. Venslauskas, Katalikų teologijos fakulteto dekanas kun. doc. V. Vaičiūnas. Nuotraukoje nėra: Socialinių mokslų fakulteto dekano doc. J. Lapės.

25


Vytauto Didžiojo universiteto Senatas, 1996 m.

26

Sėdi pirmoje eilėje iš kairės: kun. prof. P. Puzaras, prof. E. Aleksandravičius, prof. R. Juknys, prof. V. Kaminskas, prof. B. Vaškelis, prof. P. Zakarevičius, prof. V. Statulevičius, kun. doc. V. Vaičiūnas; sėdi antroje eilėje: prof. S. Ašmontas, prof. A. Mickis, prof. V. Skrupskelytė, doc. N. Klebanskaja, prof. S. Vaitekūnas, prof. D. Žemaitytė, doc. S. Samuolienė; stovi: prof. T. Bitvinskas, kun. prof. J. Juraitis, doc. V. Martišius, doc. M. Venslauskas, prof. G. Kamuntavičius, prof. V. Kubilius, prof. A. Tyla, prof. L. Pranevičius, kun. prof. V. Kazlauskas, doc. Z. Lydeka, doc. J. Augutis, prof. L. Gudaitis, prof. S. R. Petrikis, prof. A. Mitrikas, doc. V. Levandauskas, dr. R. Budriūnas. Nuotraukoje nėra: prof. A. Avižienio, prof. V. Černiaus, prof. R. Kalvaičio, prof.  E. Kaminsko, doc. J. Lapės, prof. V. Razumo, kun. prof. A. Rubšio, prof. V. Stausko, prof. K. Skrupskelio, prof. V. Šerno, prof. L. Telksnio, prof. R. Vaišnio, prof. E. Vilko, prof. Z. Zinkevičiaus.


Prof. B. Vaškelio 75-ių metų jubiliejaus šventė universitete, 1997 m. lapkričio 14 d.

27


VDU GarbÄ—s profesoriaus vardo suteikimo prof. B. VaĹĄkeliui ceremonijos akimirkos, 1998 m.

28


Rugsėjo 1-osios šventės eisenoje, 1998 m. Rektorius prof. V. Kaminskas, prof. P. Zakarevičius, prof. A. Avižienis, prof. E. Aleksandravičius, prof. B. Vaškelis. 29


Po VDU Garbės daktaro regalijų įteikimo Prezidentui Valdui Adamkui, 2002 m.

30


VDU Garbės daktaro regalijų įteikimo prof. A. Kelletat šventės akimirkos, 2010 m.

31


PROFESORIAUS B. VAŠKELIO MOKSLINĖ IR PROFESINĖ VEIKLA

32


IŠSILAVINIMAS 1958 m. Bakalauro diplomas, Toronto universitetas (Kanada) 1961 m. Magistro diplomas, Toronto universitetas (Kanada) 1964 m. Daktaro laipsnis (Ph.D), Pensilvanijos universitetas (JAV). Disertacijos tema – J.Baltrušaičio lietuviškosios poezijos kalba

MOKSLINIAI INTERESAI Drama / Lietuvių literatūra / Lietuvių išeivijos teatras

REDAGUOTI LEIDINIAI 1964–1976 m. Lituanus. Chicago : Lituanus Foundation. Duomenų bazė MLA, http://www.mla.org 1972–1976 m. Lituanus. Chicago : Lituanus Foundation. Duomenų bazė MLA, http://www.mla.org 2000–2002 m. Teatrologiniai eskizai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 33


REDAKCINIŲ KOLEGIJŲ NARYS 1972–1976 m. Bulletin of Baltic studies. Brooklyn : Association for the Advancement of Baltic studies. Duomenų bazė Thompson Scientific, http://wokinfo.com 1976–1984 m. Journal of Baltic Studies. London/New York : Routledge. Duomenų bazė Thompson Scientific, http://wokinfo.com 2005 m. Meno istorija ir kritika. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. Duomenų bazė MLA, http://www.mla.org 2006 m. Teatrologiniai eskizai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 2006 m. Lietuvos scena. Vilnius : Kopa. 2008 m. Lituanus. Chicago : Lituanus Foundation. Duomenų bazė MLA, http://www.mla.org

34


PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS MONOGRAFIJOS 1. Vaškelis, Bronius. Žvilgsnis iš atokiau. [D.] 1. / sudarytoja Dalia Kuizinienė; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas. Vilnius : Versus aureus, 2004. 494 p. ISBN 9955601213. 2. Vaškelis, Bronius. Žvilgsnis iš atokiau. [D.] 2: Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1889–1990 / sudarytoja Dalia Kuizinienė; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas. Vilnius : Versus aureus, 2006. 231 p. ISBN 9955601906. 3. Vaškelis, Bronius. Žvilgsnis iš atokiau. [D.] 3. / sudarytoja Dalia Kuizinienė; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas. Vilnius : Versus aureus, 2012. 296 p. ISBN 9789955343691. 35


SUDARYTI MOKSLO DARBAI 1. Vilniaus Universitetas, 1579–1979 : Lituanistikos instituto 1979 metų suvažiavimo darbai / spaudai paruošė Bronius Vaškelis. Chicago : Lituanistikos institutas, 1981. 260 p. 2. Blekaitis, Jurgis. Algirdas Jakševičius – teatro poetas: iš Lietuvos teatro praeities / sudarė Bronius Vaškelis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. 324 p. ISBN 9986513766.

MOKSLO STRAIPSNIAI / periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose,

registruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

1. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Saint–John Perse poezijos būdingieji bruožai // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1961, Nr. 4, p. 143–153. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 2. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. VLIK‘o ir LB santykiai // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1961, Nr. 4, p. 185–187. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 3. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Žvilgsnis į žmogiškąją problematiką // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1962, Nr. 5, p. 133–137. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 4. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Naujos apraiškos sovietinėje rusų literatūroje // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1963, Nr. 6, p. 104–119. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 5. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Pašnekesiai literatūriniais klausimais Lietuvoje 1962 metais // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1963, Nr. 6, p. 120–127. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 6. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Žmogaus grįžimas į sovietinę Lietuvos literatūrą // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1963, Nr. 7, p. 45–67. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 7. Vaškelis, Bronius. Jurgis Baltrušaitis: Lithuanian and Russian symbolist // Lituanus. ISSN 0024–5089. 1964, Nr. 3–4, p. 45–61. (Duomenų bazės: MLA, http://www.mla.org; IPSA, http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts.asp). 8. Vaškelis, Bronius. 250th anniversary of K. Donelaitis birth: east and west // Lituanus. ISSN 0024–5089. 1964, Nr. 3–4, p. 93–94. (Duomenų bazės: MLA, http://www.mla.org; IPSA, http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts.asp). 9. Vaškelis, Bronius. Vincas Krėvė (1882–1954): the Lithuanian classic // Lituanus. ISSN 0024–5089. 1965, Nr. 3, p. 5–17. (Duomenų bazės: MLA, http://www.mla.org; IPSA, http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts.asp). 36


10. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. A review: “Lithuanian under the Soviet by S. V. Vardys” // The Russian review. ISSN 0036–0341. 1966, Vol. 25, Iss. 1, p. 106. (Duomenų bazė: JSTOR, http://www.jstor.org). 11. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Lithuanian literature under the Soviets // Lituanus. ISSN 0024–5089. 1966, Nr. 3, p. 25–43. (Duomenų bazės: MLA, http://www.mla.org; IPSA, http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts.asp). 12. Stankėnas, Pr., slapyvardis. Lietuva dabartinės Lietuvos poezijoje // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1966, Nr. 12, p. 127–137. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 13. Vaškelis, Bronius. Contemporary Lithuanian drama // Lituanus. ISSN 0024–5089. 1967, Nr. 3, p. 3–27. (Duomenų bazės: MLA, http://www.mla.org; IPSA, http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts.asp). 14. Vaškelis, Bronius. Pokario partizanai sovietinėje lietuvių literatūroje // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1970, Nr. 19, p. 101–117. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 15. Vaškelis, Bronius. The assertion of ethnic identity via myth and folklore in soviet lithuanian literature // Lituanus. ISSN 0024–5089. 1973, Nr. 2, p. 16–27. (Duomenų bazės: MLA, http://www.mla.org; IPSA, http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts .asp). 16. Vaškelis, Bronius. J. Baltrušaičio kolizijos kelyje į lietuvių literatūrą // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1973, Nr. 26, p. 67–89. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 17. Vaškelis, Bronius. Iš poeto Jurgio Baltrušaičio archyvo // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1973, Nr. 26, p. 92–93. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 18. Vaškelis, Bronius. Jurgis Baltrušaitis: a Lithuanian and Russian symbolist 1873–1944 // Lituanus. ISSN 0024–5089. 1974, Nr. 1, p. 5–8. (Duomenų bazės: MLA, http://www.mla.org; IPSA, http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts.asp). 19. Vaškelis, Bronius. Book reviews: [Jurgis Baltrušaitis poetry] // Lituanus. ISSN 0024–5089. 1974, Nr. 1, p. 77–79. (Duomenų bazės: MLA, http://www.mla.org; IPSA, http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts.asp). 20. Vaškelis, Bronius. Nerimaujantis žmogus šiandieninėje Lietuvos smulkiojoje prozoje // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1974, Nr. 28, p. 154–174. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 21. Vaškelis, Bronius. The motif of anxiety in the contemporary short story of Lithuania // Fourth conference on Baltic studies: university of Illinois at Chicago circle, May 16–19, 1974 : summaries of papers / Association for the advancement of Baltic studies. Chicago : University of Illinois, 1974, p. 74–75. 37


22. Vaškelis, Bronius. The motif of anxiety in the contemporary short story of Lithuania // Journal of Baltic studies. ISSN 0162–9778. 1975, Vol. 6, iss. 2–3, p. 162–169. (Duomenų bazė: Taylor & Francis, http://www.tandfonline.com). 23. Vaškelis, Bronius. Valdovo problematika V. Krėvės dramose // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1976, Nr. 31, p. 9–32. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 24. Elskus, Albinas; Jurašas, Jonas; Jurašienė, Aušra–Marija; Landsbergis, Algirdas; Lapė, Pranas; Vaškelis, Bronius; Venclova, Tomas; Viesulas, Romas; Vizgirda, V. Ar išsimiklinome būti prispaustais: [Atsakymai į anketos klausimus apie soviet. Lietuvos meną] // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1978, Nr. 35, p. 166–187. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 25. Vaškelis, Bronius. Lietuvių teatro JAV pirmasis dešimtmetis JAV 1889–1899 // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1980, Nr. 40, p. 120–152. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 26. Vaškelis, Bronius. Balio Sruogos „Milžino paunksmė“ ir Vytauto Didžiojo komiteto konkursas // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1981, Nr. 41, p. 135–150. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 27. Vaškelis, Bronius. Kūrybos laisvės kaina: pastabos V. Kubiliaus studijos apie K. Borutą proga // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1981, Nr. 42, p. 65–93. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 28. Vaškelis, Bronius. Trečio fronto keliai ir klystkeliai // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1982, Nr. 44, p. 62–87. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 29. Vaškelis, Bronius. Vertingas, bet su atspalviais mokslinis veikalas // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1983, Nr. 45, p. 183–191. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 30. Vaškelis, Bronius. Pokalbis su Sigitu Geda apie Lietuvos ir išeivijos poeziją [Santaros–Šviesos suvažiavime 1988. IX.9: apie A. Baltakį, K. Binkį, A. Mackų, A. Žukauską, J. Marcinkevičių, E. Mieželaitį, N. Miliauskaitę, G. Patacką, J. Juškaitį, K. Bradūną, J. Meką ir kt. kalbėjosi Bronius Vaškelis] // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1988, Nr. 55, p. 88–110. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 31. Vaškelis, Bronius. Kristijonas Donelaitis laiko tėkmėje // Metmenys. ISSN 0543–615X. 1989, Nr. 57, p. 172–180. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org). 32. Vaškelis, Bronius. Folklore in Lithuanian literature // Lituanus. ISSN 0024–5089. 1990, Nr. 4, p. 68–80. (Duomenų bazės: MLA, http://www.mla.org; IPSA, http://www.ipsa. ca/en/publications/abstracts.asp). 33. Vaškelis, Bronius. Išvietintas aktorius: minint Henriko Kačinsko 100 metų gimimo sukaktį // Metmenys. ISSN 0543–615X. 2004, Nr. 84, p. 18–40. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org).

38


MOKSLO STRAIPSNIAI / kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 34. Vaškelis, Bronius. Iš Jurgio Baltrušaičio kūrybos palikimo // Lituanistikos darbai. Brooklyn, 1973, p. 233–247. 35. Vaškelis, Bronius. The short stories of Romualdas Lankauskas // Baltic literature and linguistics. Columbus : Association of the advancement of Baltic studies, 1973, p. 83–87. 36. Vaškelis, Bronius. Jurgis Baltrušaitis laiškų šviesoje // Lituanistikos darbai. Chicago : Lituanistikos instituto leidykla, 1979, p. 157–192. 37. Vaškelis, Bronius. Nepriklausomybės laikotarpio lietuvių istorinė drama // Lituanistikos instituto 1977 metų suvažiavimo darbai. Chicago : Lituanistikos institutas, 1979, p. 131–141. 38. Vaškelis, Bronius. Lithuanian dramatists and their works // Baltic drama: a handbook and bibliography. Prospect Heights (Ill) : Waveland press, 1981, p. 387–560. ISBN 0917974638. 39. Vaškelis, Bronius. Lithuanian American theatre // Ethnic theatre in the United States. London: Greenwood press, 1983, p. 319–333. ISBN 9783640501878. 40. Vaškelis, Bronius. Dramaturgas ir teatralas Bronius Laucevičius–Vargšas // Lituanistikos instituto 1981 metų suvažiavimo darbai. Chicago, 1985, p. 269–285. 41. Vaškelis, Bronius. Išėjimo–negrįžimo leitmotyvo užuomazgos // Išėjęs negrįžti: Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje. Chicago : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1986, p. 234–252. 42. Vaškelis, Bronius. Krėvės „Skirgailos“ dramatiškumas ir tragiškumas // Lituanistikos darbai. Chicago : Lituanistikos institutas, 1986, p. 31–41. 43. Vaškelis, Bronius. Lietuvių satyros teatro apžvalga // Antras kaimas: veidai ir tekstai / sudarė A. Titus Antanaitis. Chicago : Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 1989, p. 15–24. ISBN 0932042287. 44. Vaškelis, Bronius. The theme of leaving and not returning (about Marius Katiliškis) // Egzodo literatūros atšvaitai : išeivių literatūros kritika 1946–1987 / sudarė L. Mockūnas. Vilnius: Vaga, 1989, p. 590–620. ISBN 5415002537. 45. Vaškelis, Bronius; Kelertienė, Violeta; Šilbajoris, Rimvydas; Zalatorius, Albertas. Lietuva keičia laiką...:[pokalbis] //Atgimimo balsai / sudarytojas J. Šlekys. Vilnius : Vyturys ; Lietuvos rašytojų sąjunga, 1991, p. 221–229. ISBN 5790006701. 39


46. Vaškelis, Bronius. Egzodo dramaturgija: bendroji apžvalga ir nepriklausomybės amžininkai // Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990 / redaktoriai: K. Bradūnas, R. Šilbajoris. Chicago : Lituanistikos institutas, 1992, p. 320–330. 47. Vaškelis, Bronius. Kiti žemininkų–lankininkų kartos dramaturgai // Lietuvos egzodo literatūra, 1945–1990 / redaktoriai: K. Bradūnas, R. Šilbajoris. Chicago: Lituanistikos institutas, 1992, p. 599–608. 48. Vaškelis, Bronius. Tautosaka lietuvių literatūroje // Tautosakos darbai. ISSN 1392–2831. 1994, Nr. 3, p. 92–100. 49. Vaškelis, Bronius. M. Katiliškio novelės „Apyaušrė“ meninė raiška // Darbai ir dienos. ISSN 1392–0588. [T.] 1 (1995) , p. 183–186. 50. Vaškelis, Bronius. Atgimęs Vytauto Didžiojo universitetas // Lietuvos mokslas : iliustruotas mokslo žurnalas Lietuvai ir pasauliui. ISSN 1392–4044. 1996, T. 4, kn. 8, 1996, p. 3–17. 51. Vaškelis, Bronius. Jurgis Baltrušaitis ir Lenkijos ultimatumas // Darbai ir dienos. ISSN 1392–0588. [T.] 3 (1996), p. 227–242. 52. Vaškelis, Bronius. Universitetas amžių tėkmėje // Universitetas ir valstybė: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / sudarytojas P. Žiliukas; Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Kauno medicinos akademija, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos veterinarijos akademija. Kaunas : Technologija, 1997, p. 5–11. ISBN 998613451X. 53. Venclova, Tomas; Vaškelis, Bronius; Jurašienė, Aušra Marija; Jurašas, Jonas; Lapė, Pranas; Landsbergis, Algirdas; Vizgirda, Viktoras. Ar išsimiklinome būti prispaustais? : [atsakymai į klausimus apie sovietinės Lietuvos kūrybinį gyvenimą] // Tylusis modernizmas Lietuvoje, 1962–1982. Vilnius : Tyto alba, 1997, p. 154–170. ISBN 9986160502. 54. Vaškelis, Bronius. Egzodo dramaturgija: bendroji apžvalga ir nepriklausomybės amžininkai // Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990 / redaktoriai: K. Bradūnas, R. Šilbajoris. Vilnius: Vaga, 1997, p. 320–330. ISBN 5415004459. 55. Vaškelis, Bronius. Kiti žemininkų–lankininkų kartos dramaturgai // Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990 / redaktoriai: K. Bradūnas, R. Šilbajoris. Vilnius : Vaga, 1997, p. 599–608. ISBN 5415004459. 56. Vaškelis, Bronius. Jurgis Baltrušaitis – žmogus ir poetas // Jurgis Baltrušaitis: poetas, vertėjas, diplomatas / redaktorė D. Mitaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, p. 56–72. ISBN 9986513707. 40


57. Vaškelis, Bronius. Jurgis Blekaitis – režisierius ir poetas // J. Blekaitis. Algirdas Jakševičius – teatro poetas / sudarytojas B. Vaškelis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999, p. 295–317. ISBN 9986513766. 58. Vaškelis, Bronius. JAV Lietuvių teatro pradžia (1889–1899) // Lietuvos teatro žygis: pirmojo viešo lietuviško spektaklio šimtmečiui: mokslinė konferencija, Vilnius, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 1999 m. vasario 22 d. / Klaipėdos universitetas, Lietuvos klojimo teatro draugija, Lietuvos teatro istorijos ir tradicijų draugija; sudarytojas P. Bielskis; redakcinė komisija: V. Maknys… [et al.]. Klaipėda : [LKTD], 1999, p. 38–48. 59. Vaškelis, Bronius. Autobiografija. Išėjusiems negrįžti // Kauno vainikai / parengė P. Venclovas. Kaunas: „Nemunas“ leidybinė grupė, 2000, p. 293–294. ISBN 9986411300. 60. Vaškelis, Bronius. „Kritika yra tam tikra karo forma“: A. Nykos–Niliūno poleminės įžvalgos // Darbai ir dienos. ISSN 1392–0588. [T.] 22 (2000), p. 145–150. 61. Vaškelis, Bronius. Kristijonas Donelaitis laiko tėkmėje // Egzodo Donelaitis: lietuvių tekstai apie Kristijoną Donelaitį / sudarytojas M. Vaicekauskas. Vilnius : Aidai, 2001, p. 475–484. ISBN 9955445297. 62. Vaškelis, Bronius. Apie Balio Sruogos poezijos rinkinius // Balys Sruoga: kūrybos studijos ir interpretacijos / sudarytojas Rimas Žilinskas. Vilnius : Baltos lankos, 2001, p. 213–214. ISBN 9955429380. 63. Vaškelis, Bronius. Apie lietuvybės idėją Balio Sruogos dramose // Balys Sruoga: kūrybos studijos ir interpretacijos / sudarytojas Rimas Žilinskas. Vilnius : Baltos lankos, 2001, p. 216–221. ISBN 9955429380. 64. Vaškelis, Bronius. Apie Miuncheno metų Balio Sruogos eilėraščių ciklus // Balys Sruoga: kūrybos studijos ir interpretacijos / sudarytojas R. Žilinskas. Vilnius : Baltos lankos, 2001, p. 214–215. ISBN 9955429380. 65. Vaškelis, Bronius. Išvietintas aktorius: Henriko Kačinsko 100–ųjų gimimo metinių sukaktį minint // Teatras: laikas ir asmenybė: konferencijos, skirtos žymaus Lietuvos aktoriaus Henriko Kačinsko 100–osioms gimimo metinėms, pranešimai / sudarytojai: A. Guobys, J. Stankevičienė. Vilnius : Efrata, 2003, p. 5–15. ISBN 9955562161. 66. Vaškelis, Bronius. Ilgintis prarastų namų (Atžalyno taku) // Darbai ir dienos. ISSN 1392–0588. [T.] 39 (2004), p. 169–177. 67. Vaškelis, Bronius. Šiuolaikinės teatro teorijos apmatai: pirmosios teatrologinės disertacijos Kaune // Darbai ir dienos. ISSN 1392–0588. [T.] 39 (2004), p. 198–199. 41


68. Vaškelis, Bronius. Lithuanian displaced persons theatre: 1945–1949, Germany // Beginnings and ends of emigration: life without borders in the contemporary world: a collection of scholarly essays / editor D. Kuizinienė. Vilnius : Versus aureus, 2005, p. 263–267. ISBN 9955601507. 69. Вашкелис, Б.; Станишките, Ю. Эстетика постмодернизма в сценической игре: теоретические перспективы и методологические проблемы // Becнiк Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта культуры i мастацтвау. 2005, No. 4, c. 18–24. 70. Vaškelis, Bronius. Kazys Boruta: maišto–pašaukimo problema // Šimtamečių literatūrinė karta: bendrumai, skirtybės, tekstai ir kontekstai: mokslinės konferencijos medžiaga, 2005, Kaunas / sudarytojai: R. Antanaitienė, D. Juozilaitytė. Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2006, p. 41–46. ISBN 9955711019. 71. Vaškelis, Bronius. Išeivio Vinco Nagornoskio dramaturginės ir teatrinės pastangos // Vytauto Maknio 100-osioms gimimo metinėms skirtos respublikinės konferencijos medžiaga: konferencijos „Lietuvos teatro raida pokario metais“ straipsnių rinkinys / sudarytojai: A. Guobys, K. Kaluinaitė. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 125–131. ISBN 9789955203803. 72. Vaškelis, Bronius. Vytautas Kubilius tebekalba mums // Nepaklusęs laikui: atsiminimai apie Vytautą Kubilių / sudarytoja D. Mitaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 155–171. ISBN 9786094250484.

STRAIPSNIAI / kultūros, profesiniuose ir kituose leidiniuose 73. Jonas Vėlaikis, slapyvardis. Keturi dabartinės Lietuvos poetai. Vytautas Karalius // Tėviškės žiburiai. ISSN 0040–4063. 1965, Nr. 34, p. 5. 74. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Keturi dabartinės Lietuvos poetai. Alfonsas Maldonis // Tėviškės žiburiai. ISSN 0040–4063. 1965, Nr. 35, p. 5. 75. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Keturi dabartinės Lietuvos poetai. Justinas Marcinkevičius // Tėviškės žiburiai. ISSN 0040–4063. 1965, Nr. 36, p. 5. 76. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Keturi dabartinės Lietuvos poetai. Judita Vaičiūnaitė // Tėviškės žiburiai. ISSN 0040–4063. 1965, Nr. 37, p. 5. 42


77. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Janina Degutytė // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1968, Nr. 3, p. 9. 78. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Vytautė Žilinskaitė // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1969, Nr. 1, p. 8–9. 79. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Jonas Mikelinskas // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1969, Nr. 2, p. 8–9. 80. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Sigitas Geda // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1969, Nr. 4, p. 8. 81. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Romualdas Lankauskas // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1969, Nr. 6, p. 8–9. 82. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Juozas Grušas // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1969, Nr. 8, p. 8–9. 83. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Vytautas Kubilius // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1970, Nr. 3, p. 8. 84. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Vladas Šimkus // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1970, Nr. 7, p. 8. 85. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Juozas Aputis // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1970, Nr. 9, p. 8–9. 86. Vėlaikis, Jonas, slapyvardis. Marcelijus Martinaitis // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1971, Nr. 2, p. 8. 87. Vaškelis, Bronius. Raimondas Kašauskas // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1972, Nr. 1, p. 8–9. 88. Vaškelis, Bronius. Raimundas Samulevičius: gyvybė ar „savoji tiesa“ // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1973, Nr. 2, p. 8, 14. 89. Vaškelis, Bronius. Poetas ir diplomatas tarnyboje // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1973, Nr. 8, p. 8–9. 90. Vaškelis, Bronius. Poetas ir diplomatas tarnyboje // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1973, Nr. 9, p. 8–9. 91. Vaškelis, Bronius. Poetas ir diplomatas tarnyboje // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1973, Nr. 10, p. 13. 92. Vaškelis, Bronius. Icchokas Meras: prie duobės vaikystę praradęs // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1974, Nr. 8, p. 8–9, 11. 93. Petraitis, Petras, slapyvardis. Naujas tarybinės kritikos žodis ar nauja rašytojų linčiavimo akcija // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1976, Nr. 2, p. 6–9. 94. Vaškelis, Bronius. Romualdas Granauskas // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1977, Nr. 4, p. 12–13. 95. P. J., slapyvardis. Poetas Kazys Jakubėnas – kovotojas ir kankinys // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1978, Nr. 3, p. 12–13. 43


96. Širvydas, Vytautas. Pasigendu tautinio solidarumo: pokalbis su [žurnalistu] Vytautu Širvydu: [kalbėjosi B. Vaškelis; su redakcijos prierašu apie autorių] // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1980, Nr. 6, p. 6–8. 97. Blekaitis, Jurgis; Vaškelis, Bronius; Jurašienė, Aušra. Poetų namai : [ištraukos iš 27–ajame Santaros–Šviesos suvažiavime vykusio literatūrinio pokalbio] // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1981, Nr. 1. p. 4–5. 98. Vaškelis, Bronius. Gelbėkime senąją periodiką // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1981, Nr. 2, p. 11–13. 99. Vaškelis, Bronius. Br. Vargšas–Laucevičius: išeivio įnašo trapumas // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1982, Nr. 7, p. 6–8. 100. Vaškelis, Bronius. Antirecenzija: antimonologas „monologui“ // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1983, Nr. 8, p. 15–16. 101. Vaškelis, Bronius. Kas bus ir ką duos Lituanistikos katedra // Pasaulio lietuvis. ISSN 1732–0135. 1984, Nr. 10, p. 4–6. 102. Vaškelis, Bronius. Lituanistikos katedros antrieji metai // Pasaulio lietuvis. ISSN 1732–0135. 1985, Nr. 11, p. 21. 103. Vaškelis, Bronius. Pavasaris, poezija ir Lietuva // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1985, Nr. 7, p. 13, 15–16. 104. Vaškelis, Bronius. Juozo Vaišnio knyga „Praktinė lietuvių kalbos vartosena” // Laiškai lietuviams. Chicago: Tėvai jėzuitai, 1986, Nr. 3, p. 97–102. 105. Vaškelis, Bronius. Apie lituanistikos katedrą // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1986, Nr. 9. p. 10–11. 106. Vaškelis, Bronius. Sąžinės maištas: pastabos Ričardo Gavelio knygos „Nubaustieji“ proga // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1988, Nr. 10, p. 11, 16. 107. Vaškelis, Bronius. Kauno universitetas, kaip tautinės kultūros studijų centras // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1989, Nr. 6, p. 1, 3. 108. Vaškelis, Bronius. Žvilgsnis į K. Donelaičio stilistiką // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1989, Nr. 9, p. 7–8. 109. Vaškelis, Bronius. Kaip rašysime naują literatūros istoriją? // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1989, Nr. 10, p. 11–12. 110. Vaškelis, Bronius. Vincas Kudirka – palikimas visai tautai // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1990, Nr. 3, p. 8–9, 12. 111. Vaškelis, Bronius. Žvilgsnis į J. Savickio „Žemė dega“ // Kultūros barai. ISSN 0134–3106. 1990, Nr. 4, Vilnius: Spauda, p. 54–62. 44


112. Vaškelis, Bronius. Lietuvių išeivių dramos teatro žymesnieji momentai // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1991, Nr. 3, p. 6–9. 113. Vaškelis, Bronius. Išėjusiems negrįžti // Akiračiai. ISSN 1042–1580. 1992, Nr. 6, p. 12. 114. Vaškelis, Bronius. Apie UIC Lituanistikos katedrą // Mūsų vytis. ISSN 1822–3664. 1992, Nr. 4, p. 14–15. 115. Vaškelis, Bronius. Pasaulio išmintis į tautą keliauja per universitetus // Kauno diena. ISSN 1392–7639. 1994, gruodžio 22, p. 1, 4. 116. Vaškelis, Bronius. Penkeri atkurtojo [Kauno] Vytauto Didžiojo universiteto metai // Universitas Vytauti Magni. ISSN 1648–1313. 1994, gegužės 24, p. 1–2. 117. Vaškelis, Bronius. Pokalbis su [Kauno Vytauto Didžiojo] universiteto rektoriumi prof. B.Vaškeliu / [parengė] V. Lanauskaitė // Universitas Vytauti Magni. ISSN 1648–1313. 1994, lapkritis (Nr. 6), p. 1–2. 118. Vaškelis, Bronius. Vytauto Didžiojo universitetas gyvuoja ir gyvuos / kalbėjosi R. Jurelionis // XXI amžius. ISSN 2029–1299. 1994, birželio 3, p. 1, 7. 119. Vaškelis, Bronius. Vytauto Didžiojo universitetas pavojuje // Kauno diena. ISSN 1392–7639. 1994, kovo 15, p. 9. 120. Vaškelis, Bronius. Tylusis intelektualas: [su literatūrologu, Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, VDU rektoriumi, prof. Broniu Vaškeliu kalbasi Petras Palilionis] // Kauno diena. ISSN 1392–7639. 1995, gruodžio 9, p. 17, 20. 121. Katkevičius, Vladas; Mintautas, Rimvydas; Vaškelis, Bronius; Mikutavičius, Ričardas; Palilionis, Petras; Šablauskas, Artūras. Ką reiškia [1941 m.] Birželio sukilimas šiandien?: / parengė M. Lūžytė // Kauno laikas. 1995, birželio 23, p. 5. 122. Privačių aukštųjų mokyklų rytdiena: „Mokslo Lietuvos“ apskritasis stalas : [pasisakymai: J. Tartilas, J. Puodžius, B. Vaškelis, E. Garšva, A. Ramonas, R. Brazis, V. Bernotas ]/ užrašė G. Kriščiukaitienė, J. Elekšis // Mokslo Lietuva. ISSN 1392–7191. 1996, kovo 7, p. 4–5. 123. Vaškelis, Bronius. Atgimęs Vytauto Didžiojo universitetas [Kaunas] // Lietuvos mokslas. ISSN 1392–4044. 1996, T. 4, kn. 8, p. 3–17. 124. Vaškelis, Bronius. Tvirtybės šaltinis – nesugadinto kaimo genai ir jaunystės polėkiai: pokalbis su VDU rektoriumi prof. B.Vaškeliu / kalbėjosi J.Plavičienė // XXI amžius. ISSN 2029–1299. 1996, gegužės 8, p. 3. 45


125. Vaškelis, Bronius. Vytauto Didžiojo universitetui svetimi pastatai nerūpi: [pokalbis su VDU rektoriumi prof. B. Vaškeliu, prorektoriumi P. Zakarevičiumi ir prorektoriumi aukštosioms studijoms ir mokslui V. Kaminsku] / užrašė Vituolis Joneliūnas // Lietuvos aidas. ISSN 1648–4215. 1996, rugsėjo 19, p. 15. 126. Humanitariniai centrai Kaune – konfrontacija ar bendradarbiavimas?: [pasisakymai: Bronius Vaškelis, Vytautas Kaminskas, Povilas Zakarevičius, Jonas Čepinskis, Antanas Vidžiūnas, Viktoras Vaidotas Palys, Ramutis Čepinskas // Universitas Vytauti Magni. ISSN 1648–1313. 1996, spalis–lapkritis (Nr. 7), p. 4–5, 8. 127. VDU rektorato vadovai: „Ne mes esam iniciatoriai, bet pertvarkai nesipriešinsim”: [pasisakymai: Vytautas Kaminskas, Bronius Vaškelis, Povilas Zakarevičius, Juozas Augutis ] / užrašė Aldona Kibirkštienė // Kauno diena. ISSN 1392–7639. 1996, rugsėjo 13, p. 1, 3. 128. Vaškelis, Bronius. Lietuvos universiteto reikšmė Lietuvai // Mokslas ir technika. ISSN 0134–3165. 1997, Nr. 1, p. 4–5. 129. Vaškelis, Bronius. „Amerika pirtyje“ Amerikoje // Kultūros barai. ISSN 0134–3106. 1997, Nr. 2, p. 77–79. 130. Vaškelis, Bronius. Poetas už jūrų marių: [apie B.Brazdžionį] // Dienovidis. ISSN 1392–2483. 1997, spalio 3–9 (Nr. 36), p. 15. 131. Vaškelis, Bronius. Ketveri metai: [pokalbis su buvusiu Kauno VDU rektoriumi prof. B. Vaškeliu] / kalbėjosi N. Kreimerienė // Universitas Vytauti Magni. ISSN 1648–1313. 1997, vasaris–kovas (Nr. 10), p. 5. 132. Vaškelis, Bronius. Jonas Mekas – avangardinio kino kūrėjas // Žemaičių saulutė. ISSN 1822–6817. 1998, rugsėjo 4, p. 1, 5, 8.   133. Vaškelis, Bronius. JAV lietuvių teatro pradžia // Kultūros barai. ISSN 0134–3106. 1999, Nr. 8–9, p. 96–102. 134. Vaškelis, Bronius. Bronius Vaškelis: teatras įdomus staigmenomis / užrašė Vilius Litvinavičius // Lietuvos aidas. ISSN 1648–4215. 1999, gegužės 27, p. 15. 135. Vaškelis, Bronius.  Prof. Bronius Vaškelis: rodės, atvykau tik vieneriems metams / kalbėjosi Kristina Ramanauskaitė // Kauno diena. ISSN 1392–7639. 1999, balandžio 20, p. 14. 136. Vaškelis, Bronius. Bronius Vaškelis: „Gyvenimas iš naujo – tarsi pataisyta knyga, išleista antrąkart“ / kalbino Inga Kaušylaitė // Indraja. ISSN 2029–9753. 2000, Nr. 3, p. 6–7. 137. Vaškelis, Bronius. Pirmoji „Lietuvių literatūros enciklopedija“ // Dienovidis. ISSN 1648–133X. 2001, Nr. 6, p. 59–60. 46


138. Vaškelis, Bronius. Anos kareiviškos dienos // Panevėžio balsas. ISSN 1392–8201. 2001, rugpjūčio 11, p. 7. 139. Vaškelis, Bronius. Anos kareiviškos dienos // Trimitas. ISSN 1392–4753. 2002, Nr. 1, p. 44–45. 140. Vaškelis, Bronius. Pirmoji Lietuvių literatūros enciklopedija : [recenzija] Rec. kn.: Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius : Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001 // Dienovidis. ISSN 1648–133X. 2001, Nr. 6, p. 59–60. 141. Vaškelis, Bronius. O galulaukėje stovi vis dar vienišas Donelaitis... : [straipsnio „Kristijonas Donelaitis laiko tėkmėje“, išspausdinto knygoje „Egzodo Donelaitis“, pradžia ir pabaiga] // Donelaičio žemė. 2002, sausis–vasaris, p. 1–2. 142. Vaškelis, Bronius. Anos kareiviškos dienos // Lietuvos aidas. ISSN 1648–4215. 2003, liepos 28, p. 5. 143. Vaškelis, Bronius. Išeivių dramos teatras JAV: Lietuvos scena kalbina teatrologą prof. ph.d. Bronių Vaškelį / kalbėjosi Martynas Petrikas // Lietuvos scena. ISSN 1822–4210. 2006, Nr. 3, p. 8–10. 144. Vaškelis, Bronius. Teatras – nelaiminga meilė // Kultūros barai. ISSN 0134–3106. 2007, Nr. 1, p. 77–82. 145. Vaškelis, Bronius. Aleksandras Vitkauskas Amerikoje // Lietuvos scena. ISSN 1822–4210. 2007, Nr. 3, p. 41–43. 146. Vaškelis, Bronius. Pirmieji aštuoneri PLB Lituanistikos katedros metai: 1984–1992 // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. 2008, birželio 7, p. 2. 147. Vaškelis, Bronius. Stasio Pilkos viešnagė Amerikoje (1926–1929) // Lietuvos scena. ISSN 1822–4210. 2009, Nr. 2, p. 58–62. 148. Vaškelis, Bronius. Elena Žalinkevičaitė–Petrauskienė Augsburgo lietuvių dramos teatre // Lietuvos scena. ISSN 1822–4210. 2009, Nr. 4/17, p. 57–60. 149. Vaškelis, Bronius. B. Vaškelis: „Kliūtys buvo nugalėtos, o nepritekliai išgyventi“// Universitas Vytauti Magni. ISSN 1648–1313. 2009, balandis (Nr. 4), p. 5. 150. Vaškelis, Bronius. Su svajone per gyvenimą // Lietuvos scena. ISSN 1822–4210. 2011, Nr. 1, p. 26–31.

Parengė VDU Menų fakulteto Teatrologijos katedra ir Biblioteka

47


Pr-122

Profesorius Bronius Vaškelis / Sudarytoja Janina Masalskienė. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. – 48 p. ISBN 978-9955-12-831-1

Profesorius Bronius Vaškelis Nuotraukos

Jono Petronio, Vlado Urbono, Alvydo Vaitkevičiaus, Vytauto Didžiojo universiteto Redagavo

Robertas Keturakis Maketavo

Alina Butrimė Išleido Vytauto Didžiojo universitetas

K. Donelaičio g. 58 44248, Kaunas www.vdu.lt Spausdino UAB spaustuvė „Morkūnas ir Ko“

UDK 378.1(474.5)(092)


ISBN 978-9955-12-831-1

52

Profesorius Bronius Vaškelis  

Knyga apie VDU profesorių Bronių Vaškelį, išleista jo 90-ojo jubiliejaus proga

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you