__MAIN_TEXT__

Page 1

SPORTSKI MAGAZIN BROJ 04 2020

>A KTIVNOSTI U PROJEKTU

“ODABERI SPORT”

> N EMA SPORTA BEZ RODITELJA 1


I MP R ES S U M POKRET – aktivan i zdrav udruga za promicanje tjelesne aktivnosti Stjepana Gradića 17 10000 Zagreb Republika Hrvatska mob: 091 542 1074 mali.sportasi@gmail.com malisportasi.net

PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK Barbara Spasović UREDNIK Vladimir Merslavić AUTORICE TEKSTA: Tomislava Cigić Barbara Spasović FOTOGRAFI Tino Marić Mirna Crnković

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nabava priručnika sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Sadržaj časopisa isključiva je odgovornost udruge Europskog socijalnog fonda.ZA POTICANJE POKRET – AKTIVAN I ZDRAV, UDRUGE TJELESNE POKRET - AKTIVAN I ZDRAV, UDRUGA AKTIVNOSTI ZA POTICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI, Stjepana Gradića 17, 10000 Zagreb, +385 91 542 1074, http://malisportasi.net/

Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite

Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

GRAFIČKI DIZAJN Restart Hrvojka Dolić

> KAKO ODABRATI SPORT Projekt “Odaberi sport” promiče tjelesnu aktivnost kod učenika osnovnih škola kroz dimenziju sporta u svrhu izgradnje zdravog stila života. Motivira učenike da uz edukaciju i novostečena znanja samostalno odaberu sport koji će im najviše odgovarati i u kojem će se najbolje zabaviti i dobro osjećati. Učenicima se, na njima prilagođen i prihvatljiv način, predstavljaju osnovne karakteristike i načela 26 olimpijskih sportova. Uključivanjem djece u sport kroz utjecaj sustavnog treninga, osim zdravih navika, važnih za zaštitu zdravlja, kod djece razvijamo disciplinu i komunikacijske vještine, timski duh i osjećaj pripadnosti, doživljaje potvrde, ali izgrađujemo i otpornost na neuspjehe i situacije u kojima je netko drugi u nečemu uspješniji. Na taj način sustavno im 2

se podiže razina samopoštovanja i samopouzdanja. Projekt na inovativan i djeci prihvatljivi način razvija svijest o važnosti usvajanja navika zdravog stila života, te popunjavanje slobodnog vremena kvalitetnim sadržajima, kroz razvijanje dugoročnijeg interesa za bavljenjem športom. Projekt motivira i educira učenike da odaberu judo sport kao kvalitetan sadržaj za zabavu i popunjavanje slobodnog vremena. U cilju stvaranja uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom, djeci koja su u nepovoljnom položaju i time u riziku od socijalne isključenosti, projekt omogućuje besplatno treniranje i sportsku opremu na četiri različita mjesta provedbe judo treninga na području grada Zagreba u sklopu Zagrebačkog judo saveza. Projekt jača suradnju odgojno obrazovnih


i sportskih institucija, paralelno obraćajući se i roditeljima, stvarajući utjecaj okruženja da je bavljenje sportom nešto što je opće prihvaćeno i uobičajeno. OPĆI CILJ PROJEKTA: > organiziranje slobodnog vremena djece kroz razvoj i provođenje sportskih aktivnosti > aktivnosti interdisciplinarne suradnje putem promicanja bavljenja športom i to od najranije dobi > s tvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom, > na sportsko rekreativan, ali edukativan i djeci prihvatljiv način razvijati svijest o prihvaćanju navika zdravog

stila života, te popunjavanje slobodnog vremena kvalitetnim sadržajima, kroz razvijanje dugoročnijeg interesa za bavljenjem športom, > educirati trenere za dugoročnu održivost programa, > unaprijediti kapacitete trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti za rad s djecom iz ciljnih skupina Jedan od osnovnih kriterija pravilna odabira sporta jest da dijete samostalno sudjeluje u odabiru aktivnosti za sebe, na način da ima dovoljno znanja o judo spotu i da tu aktivnost prepozna i odabere ga kao sport kojim se želi baviti. Masovno i konstantno uključivanje učenika u judo sport putem ovoga projekta rezultira stvaranjem navike 3


tjelesnog vježbanja, namećući im da u svoj identitet ugrađuju bavljenje sportom kao nešto što se samo po sebi razumije. Na taj način dugoročno očekujemo razvoj zdrave nacije.

skim igrama, čak tamo osvojiti medalje, što bi bila potvrda kvalitete ove lokalne strategije i projekta “Odaberi sport”, a društvo im treba omogućiti da ostvare svoje snove i osigurati im uvjete.

Projekt je namijenjen djeci opće populacija ali ciljne skupine obuhvaćene ovim projektom su: djeca čiji su roditelji nezaposleni, čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz jednoroditeljskih obitelji, iz obitelji s troje ili više djece i s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju.

Projekt doprinosi ostvarenju zacrtanih ciljeva STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (2014.- 2020.) jer djeca s obzirom na obiteljsku strukturu imaju veći rizik od socijalne isključenosti i probleme sa socijalnom isključenosti te je potrebno prekidanje kruga prijenosa manjih mogućnosti u ranoj dobi.

Za očekivati je da će iz masovnosti bavljenja sportom proizaći pojedinci koji će svojim sposobnostima i radom ostvariti zapažene sportske rezultate, nastupati na Olimpij4

Partner Zagrebački judo savez je od velikog značaja za projekt jer posjeduje veliko iskustvo te osigurava provedbu projekta u 12


osnovnih škola na području Grada Zagreba. Partner je važan radi koordinacije aktivnosti interdisciplinarne suradnje i podizanja svijesti o važnosti sportskih aktivnosti. Projekt „Odaberi sport“ prezentiran je na međunarodnom skupu Svjetske zdravstvene organizacije, u sklopu programa „Europskih zdravih gradova“ 2011.g. Liege, Belgija, a 2012.g. kao primjer dobre prakse prezentiran je u sklopu „Tjedna preventive“, održanom u Zgrebu u organizaciji Ministarstva zdravlja i na „Stručnom skupu za ravnatelje osnovnih škola RH“, održanom u Puli. Pored toga, projekt je dobio potporu 2014. godine od Međunarodnog olimpijskog odbora, te je 2014./15. godine proveden

u osnovnim školama grada Rijeke, gdje je pokazao izuzetno dobre rezultate motiviranja za uključivanje djece u sport. U 2015. g. projekt je prezentiran na 8th u Meeting on the WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative Dubrovniku. Serijal knjiga “Mali sportaši” - kao jedan segment programa „Odaberi sport“ objavljen je 2008. godine uz potporu Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC) i Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), potvrdivši da knjige „Mali sportaši“ zadovoljavaju najviše standarde stručnosti u sportskoj literaturi. Od 2011. godine knjige su pomoćno nastavnog sredstva za predmet Tjelesni odgoj i zdravstvena kultura od 1. do 4. razreda osnovnih škola. 5


>H OW TO CHOOSE SPORT

The project “Choose Sport� promotes physical activity in pupils of primary schools through the dimension of sport aiming at constructing healthy life style. It motivates the pupils, along educating them, to use newly gained knowledge to independently choose the sport suited to them best, and in which they will have most fun and feel great. In a manner adjusted and acceptable to them, the pupils are presented the basic characteristics and principles of 26 Olympic sports.

6


By including children into sport through systematic training, except for healthy habits, important for health prevention, we are developing discipline and communication skills in children, team spirit and a sense of belonging, the experience of self confirmation, but we are further developing resilience to failures and situations in which somebody else is more successful. In this way, we are systematically increasing their levels of self respect and self confidence.

>d eveloping the awareness of accep-

This project, in an innovative way acceptable to children, develops the awareness of the importance of adopting the habits of healthy life style, and using free time for quality content, by developing long term interest for doing sports. The project motivates and trains pupils to choose judo as quality fun stuff for their free time. With the purpose of creating the conditions for equal representation in doing sports, children who have found themselves in adverse situations and thereby at risk of social exclusion, this project enables free training and sports gear in four different venues for the implementation of judo trainings in the area of the City of Zagreb within the Zagreb Judo Union. The project fosters the cooperation between educational and sports institutions, turning to parents in parallel, thereby creating the impact of the environment which stresses that doing sports is something generally accepted and customary.

iners, sports instructors and activity leaders engaged in working with children from target groups.

GENERAL PROJECT GOALS: > o rganising free time of children

through the development and implementation of sports activities,

> activities of inter-disciplinary cooperation through promotion of doing sports, this from the earliest age,

> creating the conditions for equal representation in doing sports,

ting healthy life style in a sports but, furthermore, educative manner acceptable to children, and using free time for quality content, by developing long term interest in doing sports,

> training the trainers for long term sustainability of the programme,

> advancing the capacities of the tra-

One of principal criteria for suitable selection of the right sport is that the child independently participates in the activities for himself or herself, in a way that he or she have sufficient knowledge about judo as a sport, and that he or she recognise the activity and choose it for themselves as the sport they want to practice. Mass and constant inclusion of pupils into the judo sport through the project results in the creation of habits of physical exercise, imposing into their identity doing sports and something which is self evident. In this way, we are expecting long term development of a healthy nation. The project is aimed at the children of general population but the target groups the project encompasses are as follows: children whose parents are unemployed, whose parents who receive child benefits, those without appropriate parental care, from single parent families, from families with three or more children or with children with behavioural issues, and developmental issues. It is to be expected that mass doing sport will produce individuals who will, through their abilities and work, achieve notable sports results, participate in the Olympic games, even win medals, which would be the proof of quality for this local strategy 7


and the “Choose Sport” project, while society must enable them to realise their dreams and enable favourable conditions. The project contributes to the achievement of the goals outlined in the STRATEGY FOR COMBATTING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN THE REPUBLIC OF CROATIA (2014 - 2020), because children, in regard to family structure carry higher risk of social exclusion and issues of social exclusion, and it is necessary to break the cycle of lesser opportunities at an early age. The partner, the Zagreb Judo Union, is of great importance for the project, because they have great experience and ensure the implementation of projects in 12 primary schools in the area of the City of Zagreb. The partner is important on account of coordination of activities of inter-disciplinary cooperation and creating awareness of the importance of sports activities. The project “Choose Sport” was presented at the international conference of the World Health Organisation, within the programme of “Healthy European Cities” in Liege, Belgium, while in 2012, as an example of best 8

practice, it was presented within the “Prevention Week” held in Zagreb, which was organised by the Ministry of Health, and, also, at the “Expert panel of principals of primary schools of the Republic of Croatia,” held in Pula. Furthermore, the project received the support from the International Olympic Committee in 2014, and, in 2014 and 2015, it was implemented in primary schools of the City of Rijeka, where it was proven it had exceptionally good results in motivating children to do sports. In 2015, the project was presented at the 8th Meeting of the WHO on the European Childhood Obesity Surveillance Initiative, held in Dubrovnik. The series of books “Kid Athletes” – as a segment of the “Choose Sport” programme – was published in 2008, supported by the International Olympic Committee (IOC) and the Croatian Olympic Committee (HOO), thereby confirming the books “Kid Athletes” meet the highest standards of expertise in sports literature. From 2011, the books have been in use as an auxiliary teaching aid for the subject Physical Education and Health Culture used in grades 1 through 4 in primary schools.


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 27.09.2018. do 27.03.2020. KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt na inovativan i djeci prihvatljivi način razvija svijest o važnosti usvajanja navika zdravog stila života, te popunjavanje slobodnog vremena kvalitetnim sadržajima, kroz razvijanje dugoročnijeg interesa za bavljenjem športom. Ciljne skupine obuhvaćene ovim projektom su: djeca čiji su roditelji nezaposleni, čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz jednoroditeljskih obitelji, iz obitelji s troje ili više djece i s problemima u ponašanju. CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA (OPERACIJE):

- s tvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom, -n a sportsko rekreativan, ali edukativan i djeci prihvatljiv način razvijati svijest o prihvaćanju navika zdravog stila života, te popunjavanje slobodnog vremena kvalitetnim sadržajima, kroz razvijanje dugoročnijeg interesa za bavljenjem športom, -e ducirati trenere za dugoročnu održivost programa, -u naprijediti kapacitete trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti za rad s djecom iz ciljnih skupina

OPĆI CILJ PROJEKTA: - organiziranje slobodnog vremena djece kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti, - aktivnosti interdisciplinarne suradnje putem promicanja bavljenja športom i to od najranije dobi

OČEKIVANI REZULTATI su uključenost 50 sudionika ciljane skupine i educirani treneri, športski instruktori i voditelji aktivnosti za dugoročnu održivost programa te 3 aktivnosti za podizanje svijesti.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Ime i prezime: Vitomir Spasović Tel.: +385 91 542 1074 Email: mali.sportasi@gmail.com

9


10


11


> AKTIVNOSTI U PROJEKTU “ODABERI SPORT” 1. IZVANNASTAVNI PROGRAM “MALI SPORTAŠI” >p roveo se u 12 osnovnih škola na području grada Zagreba uključene u porjekt: O.Š. Trnjanska, O.Š. A.Kovačića, O.Š. Jure Kaštelana, O.Š. J.Klovića, , O.Š.Matije Gupca, O.Š. D. Trstenjaka, O.Š. D. Trstenjaka (područna), O.Š. Kajzerica, O.Š. Horvati, O.Š. M. Krleže, O.Š. Prečko, O.Š. Kralja Tomislava. U školama se provela popularizacija tjelesne aktivnosti, kroz interaktivni izvannastavni program „Mali sportaši “ edukacije o sportu i motiviranja masovnog uključivanja djece u sport. Poseban naglasak dan je na motiviranje ciljane skupine i omogućavanja njihove afirmacije u judo sportu. Svaka škola imala je jednog predstavnika edukatora (učiteljicu

12

razredne nastave) i dobila je edukacijsko promidžbene materijale. Edukatori su prošli kratku edukaciju o načinu provedbe Izvannastavnog program “Mali sportaši” te projekta u cjelini kroz teme: „Zašto je važno odabrati sport“ Maša Bogić, stručna specijalistica komunikacijskog menadžmenta „Mali sportaši“ Vitomir Spasović, profesor kineziologije, dugogodišnji judo trener „Odaberi sport“ Dean Bogić, profesor kineziologije, predsjednik Zagrebačkog judo saveza, dugogodišnji profesor u osnovnoj školi predmeta tjelesne i zdravstvene kulture


Program je proveden u od trajanju 10 školskih sati u periodu od ožujka do svibnja 2019. godine. U sklopu provođenja programa koristeći se priručnicima „Mali sportaši 1 – 5“ , učenici su educirani o osnovnim načelima i karakteristikama 26 olimpijskih sportova. U sklopu provedbe programa, edukatori su po samostalnom odabiru, provodili i dodatne segmente edukacije učenika: > p rovedba literarne i likovne aktivnosti

Nastavna cjelina: 1, Broj sati: 2 Priručnik “Mali sportaši” 1 Uvodni dio: Upoznavanje i identifikacija učenika s crtanim likovima, s njihovim različitim izgledom, antropološkim dimenzijama i karakternim osobinama. Ukazivanje na negativnosti lošeg ponašanja i lošeg društva. Prezentacija sportova: Džudo, atletika, skokovi u vodu, košarka, jedrenje.

> p rezentacije sporta učenika iz razreda a koji su već uključeni u taj sport

Poruka: “Uključimo se i mi, nagovorimo i druge učenike da se bave sportom, to će nam pomoći da ostanemo zdravi, da steknemo dobre navike i nove prijatelje.”

> p rezentacije sporta učenika iz viših razreda a koji su uključeni u neki sport

Nastavna cjelina: 2, Broj sati: 2 Priručnik “Mali sportaši” 2

> o biteljska povelja o sportu > f otografiranje aktivnosti > r oditeljski sastanak prezentacija programa Mali sportaši > p rezentacija programa drugim učiteljicama

Kod doktora: Predočavanje učenicima potrebe za kretanjem i vježbanjem radi zdravlja. Preporuka za vježbanjem, tj. tjelesnom aktivnošću kroz dimenziju sporta, njegovi direktni učinci na zdravlje, jača organizam i čini ga otpornijim, prevencija pretilosti… Važnost higijene u sportu i

13


životu općenito, poticanje higijenskih navika. Važnost prehrane, njezina redovitost, raznolikost, naglasak na kvaliteti piramide prehrane. Prezentacija sportova: Plivanje, tenis, mačevanje, odbojka, biciklizam. Poruka: “U sportu ćemo se od puno kretanja i vježbanja i umoriti. Da bi nam se vratila snaga, moramo se redovito i pravilno hraniti, ići na vrijeme na spavanje. Moramo paziti i na higijenu da se ne razbolimo. Sve to pomoći će nam da nastavimo s vježbanjem i zabavom u sportu.” Nastavna cjelina: 3, Broj sati: 2 Priručnik “Mali sportaši” 3 Antičke Olimpijske igre: Povijesni razvoj

14

Olimpijskih igara, njihova važnost i organizacija. Važnost i cijenjenost tadašnjih atleta, njihovi sportski uspjesi, prvi sportovi u kojima su nastupali sportaši, a koji su se održali do današnjih dana. Prezentacija sportova: Sportska gimnastika, vaterpolo, hrvanje, rukomet, ritmička gimnastika, streljaštvo. Poruka: “Sport je zabavan i veseo, u sportu se stječu novi prijatelji. Potrebno je upoznati sportove kako bi svatko izabrao onaj koji mu se najviše sviđa i u kojem će najviše uživati. Sportova ima različitih: onih s loptom, bez lopte, onih u vodi, na vodi, borilačkih… Odaberete li sport u kojem ćete se najbolje zabavljati, ostat ćete u njemu cijeli život i to će biti vaše pravo bogatstvo.”


Nastavna cjelina: 4, Broj sati: 2 Priručnik “Mali sportaši” 4 Uvodni dio: Moderne Olimpijske igre: Povijesni razvoj Olimpijskih igara, njihova važnost i njihova organiziranost danas. Nastup najboljih sportaša cijeloga svijeta. Organizacija i način održavanja Igara. Prezentacija sportova: Veslanje, taekwondo, konjički sport, stolni tenis, nogomet Poruka: “Kad odaberete sport, postat ćete dio velike sportske obitelji, upoznat ćete mnoge gradove i države i družiti se s prijateljima sa svih krajeva svijeta. Provest ćete vrijeme u zabavi i veselju. Bit će tu suza, poraza i padova, ali bit će i smijeha, pobjeda i velikih uspjeha. Zato nemojte dopustiti da vam se

dogodi da ne probate taj svijet i takav način života. Nađite sport za sebe.” Nastavna cjelina: 5, Broj sati: 2 Priručnik “Mali sportaši” 5 Za mame i tate: Obraćamo se djeci, koja bi trebala s roditeljima razgovarati o sportu. Današnji odgoj djece gotovo je nezamisliv bez vježbanja i bavljenja sportom, kroz škole, sportske klubove, na dječjim i sportskim igralištima, pa sve do igara na običnom travnjaku. U zdravom tijelu zdrav duh! Prezentacija sportova: Hokej na travi, streličarstvo, sinkronizirano plivanje, dizanje utega, badminton. Poruka: “Na kraju ovog sportskog

15


putovanja, kad ste upoznali olimpijske sportove i dobili puno novih saznanja, nadamo se da ćete lakše odabrati sport za sebe. Sport će vam osnažiti organizam i učiniti vas zdravima i lijepima. Pružit će vam puno užitaka i lijepih događaja, zaštitit će vas od loših pojava i društva, bit će vaše pravo bogatstvo.”

2. DJEČJA PREDSTAVA O JUDU „OLIMPIJSKE PRIČE“ Kao dodatne inovativne aktivnosti motivacije uključivanja učenika u judo sport u školama uključenim u projekt provedena je dječja predstava „Olimpijske priče“. Pričanje priča je tradicionalan način komunikacije s djecom. Predstave su provodili glumci, koji su na zabavan i zanimljiv način pričati istinitu priču o malenom Jigoru Kanu, koji je želio postati velik i jak i postao je judaš, te njegovom odrastanju kroz sport. U sklopu predstave judo sportaši proveli su demonstracije judo bacanja i zahvata. Sve škole za svoje

16

knjižnice dobile su na poklon slikovnice, sportsku lektiru o judu sportu „Nježan put“. Koncept prezentacije kroz dječju predstavu i slikovnica o judu „Nježan put“ djeci se jako sviđaju, motiviraju ih na uključivanje u judo sport i njegovanje vrlina poput upornosti, snagew, hrabrosti i težnje uspjehu, ali i na čitanje te otvaranje drugim kulturama. Treba istaknuti da projekt na masovnoj osnovi povećava motivaciju djece za bavljenje sportom. Učiteljicama se također sviđa koncept prezentacije - kombinacija glumca i priče, dobro raspoloženje, opuštenost, humor, dinamika, kreativnost, neposrednost i interakcija s djecom te ideja promicanja judo sporta i vrlina koje sport razvija. Učiteljice potvrđuju da su slikovnice i odgojno i edukativno vrijedne: motiviraju djecu na bavljenje sportom, uče vrlinama, otvaraju novim kulturama i pridonose prevenciji rizičnih ponašanja. Predstavljaju novost i visoko su kvalitetne.


„Judo školica“ > judo trening provodi se na četiri različita područja Grada Zagreba: 1. O .Š. Malešnica (Ul.Ante Topića Mimare) 2. O .Š. Cvjetno naselje (Cvjetna cesta 17) 3. J UDO KLUB LIKA (Strohalov prolaz) 4. O .Š: Kaptol (Kaptol 16)

U cilju stvaranja uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom, djeci koja su u nepovoljnom položaju i time u riziku od socijalne isključenosti, a koja su se kroz provedbu programa „Odaberi sport“ odabrala judo kao svoj sport, omogućilo se besplatno treniranje te dobivanje športske opreme – judo kimono za trening. Projekt se obraća općoj populaciji školske djece, ali ciljna skupina su djeca u nepovoljnom socijalnom položaju i time u riziku od socijalne isključenosti (djeca čiji su roditelji nezaposleni, čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz jednoroditeljskih obitelji, iz obitelji s troje ili više djece, djeca s problemima u ponašanju i s teškoćama u razvoju).

17


> N EMA SPORTA BEZ RODITELJA Važno je da se čovjek bavi sportom, da bude fizički aktivan te da te navike počne stvarati još u ranom djetinjstvu. No, dok je dijete, u rijetkim će se slučajevima sam početi zanimati za određeni sport i zaputiti se ka tom putu. Bez roditelja, nema ni sporta. Odgovorni roditelj imaju na dužnosti dijete usmjeriti i u sportskom smjeru njegova razvoja, kao i u školskom. Roditelji su ti koji djeci prvi predstave sport, objasne važnost fizičke aktivnosti, motiviraju ih te u konačnici financiraju te voze i odvoze na treninge i natjecanja. Uz roditeljsku podršku, koja je djetetu u svemu najvažnija, dijete će razviti zdravu disciplinu, usvojiti važnost treniranja te tako ostati u odabranom sportu i potencijalno postizati visoke rezultate. Roditelji su ti koji se prvi moraju informirati o sportu, zašto je toliko važan za njihovo dijete, kako bi to isto znanje prenijeli djetetu i pomogli mu odabrati pravi sport za njega. Ponekad roditeljima problem predstavljaju financije i kilometraža; neki sportovi su skuplji od drugih, zbog opreme ili članarine, a neki sportski klubovi se roditeljima čine ‘’predalekima’’ da bi nekoliko puta tjedno tamo dovozili i odvozili svoje dijete.

18

Također, roditeljima nekad predstavlja napor kada im dijete isprobava nekoliko različitih sportova za redom dok se još traži u onom pravom za njega. Zbog toga, može se dogoditi da roditelj sam odabere sport za svoje dijete i vrši mu pritisak da ostane u nečemu što možda nikako nije za njega. Obično je u takvim slučajevima roditelj ili ne dovoljno informiran ili previše ambiciozan. Time se, naravno, stvara samo kontraefekt jer takvo iskustvo može biti traumatično za dijete te se zbog toga nastavi odupirati svakom sportu i u odrasloj dobi. Odgovoran roditelj trebao bi u svim tim potencijalnim problemima i dalje nastojati u tome da dijete bude fizički aktivno, kolikogod nekad takav put mogao potrajati. No, proces se može značajno olakšati ako se stupi u kontakt s profesorom kineziologije. Sport je igra kroz koju se dijete zabavlja ali i uči; psihički i fizički pozitivno razvija. Osim što sport ima direktan, pozitivan utjecaj na razvoj djeteta, roditeljska uloga u pomaganju odlazaka na djetetove treninge i natjecanja također doprinosi boljoj međusobnoj komunikaciji unutar cijele obitelji i bliži odnos.


19


Sport je pravo i potreba suvremenog čovjeka, čimbenik zdravlja, sredstvo odgoja i obrazovanja. Uključivanjem djece u judo sport, u judo klub, sustavnim treningom, osim zdravih navika, važnih za zaštitu zdravlja, kod njih razvijamo disciplinu i komunikacijske vještine, timski duh i osjećaj pripadnosti, doživljaje potvrde, ali izgrađujemo i otpornost na neuspjehe i situacije u kojima je netko drugi u nečemu uspješniji. Na taj način sustavno se kod djece podiže razina samopoštovanja i samopouzdanja.

20

Profile for Uni Forma

ODABERI SPORT 4  

ODABERI SPORT 4  

Profile for uniforma
Advertisement