Page 6

Eltitkolt történelem Kati Marton íróval Fejes Imre beszélget Kati Marton

A kém

Corvina Kiadó, 2016, 368 oldal, 3500 Ft

Ez a könyv a hidegháború egyik titkos

Újra igazi dokumentumregényt írt Kati Marton, méghozzá egy

részletét tárja fel. Noel Field kanyar-

olyan sötét korszakról, amely, mint a könyvből is kiderül, még

gós pályafutása az amerikai külügyminisztériumban kezdődött, ahol

sötétebb volt, mint ma gondolnánk. A regény főhőse, Noel Field

egyre magasabb tisztségeket töltött

amerikai állampolgárként beszervezett szovjet ügynök volt,

be, míg a harmincas évek közepén kvéker neveltetéséből fakadó naiv,

emberek tucatjait juttatta akasztófára, vagy élethosszig tartó

világjobbító idealizmusa hithű kom-

börtönbüntetésre. S közben ő maga is börtönben, de tanúval-

munistává nem tette – Sztálinnak

lomásait, amit kínzások és súlyos verések árán csikartak ki a

lelkes, odaadó híve, majd végül a szovjet hírszerzés beszervezett kémje.

magyar hatóságok, az összes koncepciós perben felhasználták.

Hogyan sikerült egy amerikait

Nemcsak Magyarországon, hanem Csehszlovákiában, Német-

„áttéríteni” a demokratikus beren-

országban és Lengyelországban is.

dezésről a diktatúrába? Egyszerűen naiv volt. Elhitte a kommu-

elérni, hogy mindenhol kommuniz-

igazság az alapja. Olyan komplikált

nista propagandát. Olyan ígéretekkel

mus legyen, ebben az eszmében hitt,

sztori, hogy a híres kémregény-író

csábították el, amiket nem kellett

ezért az ügyért dolgozott.

(John LeCarré) sem tudta volna mind-

volna elhinnie. De fiatal volt, idealista,

Mi volt a legfőbb feladata?

ezt kitalálni. Egy olyan emberről is

így könnyen be tudták szervezni, hogy

A Kreml folyamatosan szerette volna

szól – és persze a politikai háttérhar-

először az USÁ-ban, majd később

tudni, hogy az USA milyen lépésekre

cokról, az akkori diktatúrákról –, akit

Európában kémkedjen a szovjeteknek.

hajlandó a II. világháborúban, ho-

hiába börtönöztek be Magyarorszá-

Gondolom busásan megfizették?

gyan és miképp harcolnak a nácizmus

gon, hiába verték, kínozták, hű ma-

és annak terjedése ellen.

radt a kommunista eszmékhez, a

Nem kapott pénzt. Amerikai diplomataként amerikai fizetést kapott, de

Hogyan definiálná a könyvét?

legfőbb vágya pedig az volt, hogy ve-

mint szovjet kém nem keresett sem-

Ez egy thriller. Úgy írtam meg, mint

gyék fel a Magyar Szocialista Munkás-

mit. Egyszerűen azt szerette volna

egy regényt, de abszolút történelmi

párt tagjai közé, hiszen szabadulása

6 új könyvpiac 2016/december

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement