Page 1

298 Ft / 1 Eur

www.ujkonyvpiac.hu

XXVI. évfolyam, 2016. IV. szám

Az olvasók és a könyvszakma lapja


A tartalomból Tibor Benjámin frankfurti 4 Szabó beszámolója

15 Balázs Esztert Szepesi Dóra kérdezi

Kiadói perspektívák

Egy fotó nyomában

Ha a 2016-os rendezvényt egyetlen szóval kellene jellemezni, minden bizonnyal a koncentráltság lenne az a szó.

Az egy fiút és egy lányt ábrázoló híres fotót 1956. október 30-án, Budapesten Russel Melcher amerikai fotográfus készítette, ennek a képnek az utóéletét dolgozzák fel a kötetben.

23 N. Pál József könyvajánlója Hódolat Katalóniának?

Nemcsak a katalán futball – egy fejezet a baszk identitás és a labdarúgás összefüggésének históriáját is elbeszéli –, hanem az újabb kori spanyol történelem elsősorban kisebbségekkel kapcsolatos történetére is ráláthatunk.

Pécsi Györgyi könyvajánlója 9 Rendszerváltó versek Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam 9 éves című verse „vakmerően” és nyíltan már 1984-ben, a legérzékenyebb pontján vonta kétségbe a Kádár-rendszer legitimitását .

16 Bán Magda könyvajánlója

Makáma káma-szútra A nők vonzók, kacérak, szenvedélyesek, higgadtak és pragmatikusak, a férfiak mintha kiszolgáltatottabbak, esendőbbek és mulatságosabbak lennének. Róluk írva vaskosabb a nyelv. Akár durvák, akár gyengédek, a nő, akire vágynak, akit szeretnének megkapni – irányítja sorsukat.

26 Hahner Péterrel beszélget Sultz Sándor

Tények és tévhitek Úgy vettem észre, az olvasókat jobban érdeklik a történelmi hírességek magánéleti problémái, mint a gazdaságtörténeti és eszmetörténeti elemzések. Természetesen ez utóbbiakra is szükség van.

ÚJ KÖNYVPIAC Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Kiadja: Lafferton és Társa Kft. Szerkesztõség: 1043 Budapest, Bocskai u. 26. Tel.: 210-9933, 210-9934, Fax: 210-9935 E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu Honlap: www.ujkonyvpiac.hu HU ISSN 1215-5551

Meghitt kar ácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 2016/december új könyvpiac 3


Kiadói perspektívák FOTÓ: FRANKFURTER BUCHMESSE

Frankfurti Könyvvásár 2016 Szabó Tibor Benjámin beszámolója

Frankfurt minden évben egy hihetetlenül

gyobb könyves konzorciumok hatalmas

kurzusokat (most már negyedik éve)

pontos, éppen ezért nagyon összetett

standjainak belépő falán egyre hosszabb

kivették a szabadon látogatható vásártér-

látleletet ad/jelent a nemzetközi könyv-

felsorolás jelzi, hogy mely kiadók tartoz-

ből, és a 4-es Halléban, elzártan üzemelő

szakma aktuális állapotáról. A 2005 óta

nak az adott vezérmárkához (Penguin

(800 eurós regisztrációval lehet belépni)

Jürgen Boos vezette vásár elsősorban egy

Random House, Hachette, Bonnier,

ún. Business Clubba emelték át. A

ún. highlight trade show (vagyis egy bol-

MacMillan, Simon&Schuster, HarperCol-

könyvszakma vezető üzletemberei itt

hacikrusz, ahol az óriásplakátokkal,

lins). A tőkekoncentrációs folyamatok

osztják meg egymással tapasztalataikat,

standszörnyekkel és koncertekkel a kiál-

látványosak. Koncentrált volt a vásár

terveiket – a könyvszakma érzékeny pont-

lítók nagyobbnak, csillogóbbnak, kívá-

abban az értelemben is, hogy egyre

jai a trendfordulók, sikeres megjóslá-

natosabbnak akarják mutatni portékái-

kevesebb könyvet lehet közvetlenül a

sukon (melyik zsáner mikor válik

kat, mint amilyenek), másrészt a világ-

kiadóvállalatoktól beszerezni, most már

divatossá) egész vállalatbirodalmak sorsa

könyvest uraló tartalomügynökségek

sokszor a kisebb kiadók címei is az ügy-

múlhat, ezért ilyen témájú tanácskozás

üzletkötési pontja (összességében dollár-

nökségi lefedettség alá kerültek. És kon-

minden évben van a Business Clubban.

milliárdokért cserélnek gazdát szerzők,

centrálódik a világpiac abban az értelem-

A tartalmak felől megközelítve az ide

művek, sorozatok, portfóliók, pontosab-

ben is, hogy a nemzetközi szerzői márkák

vásár a színezőkönyvek alkonyát hozta.

ban ezek felhasználási jogosultságai),

egyre jobban eluralják az európai kiadók

Elképesztő mennyiségben és specifikáció-

harmadrészt pedig egy Hyde Park-szerű

kommunikációját is –

megszólalási pont a világ írói, könyvki-

idén tűnt fel először,

adói és kereskedői számára, egy hely,

hogy a német kiadóknak

ahol elmondhatják szakmailag, tár-

helyt adó 3-as Halléban

sadalmilag vagy esztétikailag fontos

az óriásplakátok jelentős

üzeneteiket.

részén már nem német

Ha a 2016-os rendezvényt egyetlen

szerzők

mosolyogtak,

szóval kellene jellemezni, minden bi-

hanem az adott kiadó

zonnyal a koncentráltság lenne az a szó.

által Németországban

Miközben a világkönyves piaci teljesít-

gondozott

ménye évről évre nő, a vásár mérete

New York Times best-

folyamatosan csökken. Ez már a második

seller listás írósztár.

valamelyik

év, amikor a 7-es és 8-as pavilont nem

Miközben a vásár dif-

kapcsolták be a rendezvénybe, mert nem

ferenciálódik is. A való-

volt rá szükség. Közben pedig a legna-

ban fontos szakmai dis-

4 új könyvpiac 2016/december

FOTÓ: FRANKFURTER BUCHMESSE


val kínálnak a kiadók Bassford-mutációkat (az első világsiker színezőkönyv alkotója Johanna Bassford), már minden elképzelhető tematikában

elérhetők

ezek a felnőtteknek szóló, kreatív stresszoldó termékek, de akvizíciós oldalról egyre kevésbé érdekli a piacot a színezés. A hullám lecseng. A foglalkoztatókönyvek új generációja,

FOTÓ: FRANKFURTER BUCHMESSE – ALEXANDER HEIMANN

az ún. pusztítókönyvek (tépd szét, kávézd

A magyar jelenlét számára idén is az

a hagyományos értelemben vett szépiro-

le, hajtogass belőle repülőt, kend össze

5-ös Halléban található, erre az évre

dalomra koncentrálnak (amely szegmens

rúzzsal – a legtipikusabb cím a termék-

szépen megújított nemzeti stand adott

az egész világon kisebb piaci erőt

csoportban a Nyírd ki ezt a naplót!)

otthont. A magyar kiadók, egy-két

képvisel), a kiadók kizárólag önállóan

láthatóan nem válnak jelentősebb trend-

kivételtől eltekintve, nem üzemeltetnek

próbálkoznak figyelmet kelteni, bizalmat

dé, a mutációképződés szintje nagyon

céges standokat, így a magyar sales-es

ébreszteni szerzőik, könyveik iránt. Talán

alacsony. A német thrillerek Fankfurtban

tárgyalások egy jelentős része is a

egy átütő, mindenhonnan látható piaci

mindig nagyon látványosak, de az ott esé-

közösségi térben történt, ez folyamatos

siker billentheti át a bizalmi kapcsolót a

lyesnek mutatkozó sztárkönyvek a leg-

élettel töltötte meg a platformot. Az

világkönyvesben a magyar tartalmakkal

ritkább esetben váltak/válnak valódi

alkotók közül idén Barnás Ferenc,

kapcsolatban. Jelenleg, mindenesetre, az

nemzetközi sikerré (talán Marc Elselber

Forgách András, Böszörményi Zoltán,

a helyzet, hogy a 6-os Halle harmadik

Blackoutja volt az egyik kivétel). A

Péterfy Gergely és Darvasi László kép-

emeleten elhelyezett ügynökségi center-

keményvonalas skandináv krimik ural-

viselte hazánkat Frankfurtban, az írókkal

ben (ahol egy óriási térben legalább 700

mát mára felváltotta a jóléti társadalmak

ezúttal is neves német közírók, szer-

irodalmi ügynökség kínálta a kiadóknak a

belső feszültségeire ugyanúgy koncent-

kesztők, médiaszemélyiségek beszélget-

könyveket megvételre) alig találkozhat-

ráló, de a krimiszálat hátrébb mozgató,

tek. (Az alkotói programokat 2016-ban is

tunk magyar könyves ajánlásokkal, a ügy-

vagy azt teljesen elhagyó, komor északi

a Balassi Intézet szervezte és finanszíroz-

nökségek nem foglalkoznak a szerző-

társadalmi regény, miközben tovább

ta, Publishing Hungary programján ke-

inkkel.

hódít a svéd szatíra is. Nem lehet nem

resztül.)

A vásár paiacokat kereső rights

észrevenni, hogy az amerikai kiadók

A piacilag is fontos magyar tartalmak

holderek (a jogok kezelőit) és a tartal-

kínálatában egyre nagyobb felületet

külföldre áramoltatása, sajnos, továbbra

makat kereső kiadókat köti, nagy sikerrel,

foglalnak el az abszurd könyvek. (A ter-

is rendkívül esetleges, alapvetően sikerte-

zajosan. Az ezt kísérő, színes kulturális

mékcsoportot legjobban Simone Lia They

len. Egyelőre nincs nemzetközi bizalom a

programkínálat pedig bemutat több száz

Didn't Teach THIS in Worm School [Na,

Magyarországról érkező művekkel kap-

írót a szakma képviselőinek és a sajtónak.

ezt nem tanították a kukaciskolában!],

csolatban, ezért alig történnek sales-es

Ezerfelé futó szándékok, esztétikai

amelyben a főszereplő Laurence (egy

üzletkötések, a frankfurti magyar sze-

krédók, könyvpiaci megközelítések, de a

giliszta) megpróbálja lebeszélni az

repvállalás elsősorban akvizíciós kö-

frankfurti vásár alapelveiben világkon-

önmagát flamingónak gondoló csirkét

téseket jelent. Mivel a közösségi források-

szenzus van: nyitott piac, szabad

arról, hogy megegye őt.)

ból finanszírozott programok elsősorban

véleményáramlás, folyamatos párbeszéd. 2016/december új könyvpiac 5


Eltitkolt történelem Kati Marton íróval Fejes Imre beszélget Kati Marton

A kém

Corvina Kiadó, 2016, 368 oldal, 3500 Ft

Ez a könyv a hidegháború egyik titkos

Újra igazi dokumentumregényt írt Kati Marton, méghozzá egy

részletét tárja fel. Noel Field kanyar-

olyan sötét korszakról, amely, mint a könyvből is kiderül, még

gós pályafutása az amerikai külügyminisztériumban kezdődött, ahol

sötétebb volt, mint ma gondolnánk. A regény főhőse, Noel Field

egyre magasabb tisztségeket töltött

amerikai állampolgárként beszervezett szovjet ügynök volt,

be, míg a harmincas évek közepén kvéker neveltetéséből fakadó naiv,

emberek tucatjait juttatta akasztófára, vagy élethosszig tartó

világjobbító idealizmusa hithű kom-

börtönbüntetésre. S közben ő maga is börtönben, de tanúval-

munistává nem tette – Sztálinnak

lomásait, amit kínzások és súlyos verések árán csikartak ki a

lelkes, odaadó híve, majd végül a szovjet hírszerzés beszervezett kémje.

magyar hatóságok, az összes koncepciós perben felhasználták.

Hogyan sikerült egy amerikait

Nemcsak Magyarországon, hanem Csehszlovákiában, Német-

„áttéríteni” a demokratikus beren-

országban és Lengyelországban is.

dezésről a diktatúrába? Egyszerűen naiv volt. Elhitte a kommu-

elérni, hogy mindenhol kommuniz-

igazság az alapja. Olyan komplikált

nista propagandát. Olyan ígéretekkel

mus legyen, ebben az eszmében hitt,

sztori, hogy a híres kémregény-író

csábították el, amiket nem kellett

ezért az ügyért dolgozott.

(John LeCarré) sem tudta volna mind-

volna elhinnie. De fiatal volt, idealista,

Mi volt a legfőbb feladata?

ezt kitalálni. Egy olyan emberről is

így könnyen be tudták szervezni, hogy

A Kreml folyamatosan szerette volna

szól – és persze a politikai háttérhar-

először az USÁ-ban, majd később

tudni, hogy az USA milyen lépésekre

cokról, az akkori diktatúrákról –, akit

Európában kémkedjen a szovjeteknek.

hajlandó a II. világháborúban, ho-

hiába börtönöztek be Magyarorszá-

Gondolom busásan megfizették?

gyan és miképp harcolnak a nácizmus

gon, hiába verték, kínozták, hű ma-

és annak terjedése ellen.

radt a kommunista eszmékhez, a

Nem kapott pénzt. Amerikai diplomataként amerikai fizetést kapott, de

Hogyan definiálná a könyvét?

legfőbb vágya pedig az volt, hogy ve-

mint szovjet kém nem keresett sem-

Ez egy thriller. Úgy írtam meg, mint

gyék fel a Magyar Szocialista Munkás-

mit. Egyszerűen azt szerette volna

egy regényt, de abszolút történelmi

párt tagjai közé, hiszen szabadulása

6 új könyvpiac 2016/december


után nem kívánt visszatérni az Egyesült Államokba. Magyarországon élte le utolsó évtizedeit. Tehát mégis történelmi regény? Nem száraz történelem, csak egy olyan igazság bemutatása, ami eddig rejtve volt, nem csak a magyarok elől, de a többi volt szocialista országok olvasói, és persze az amerikai olvasók elöl is. Nevezhetjük kordokumentumnak is, de olvasmányos keretek között „tálalva”. Honnan jött a könyv ötlete? Szüleim amerikai újságíróként tudósítottak Magyarországról, és ’56 után egy alkalommal sikerült rávenniük Fieldet, ami addig senkinek sem sikerült, hogy adjon nekik interjút. Mint kiderült, édesapám ugyanabban a cellában ült a Fő utcai börtönben, mint Field, akit éppen akkortájt engedtek ki. Évekkel ezelőtt megtaláltam az eredeti interjút, és elkezdtem érdeklődni a téma iránt. Hol zajlott a kutatómunka? Bejutottam a KGB archívumába és persze tanulmányozhattam az ÁVÓ irattárát is. Négy évig tartott a kutatás. Bár ez egy személyes történet, a háttér történelmi és politikai, a könyv

rázni az amerikaiaknak Magyar-

hogy egy nagyon sötét fejezete az

lényege pedig, hogy bemutassak egy

országot és a magyaroknak Amerikát.

amerikai nép történelmének. Ugyan-

emberi tragédiát, azt, hogy hogyan

Számomra Magyarország nagyon

olyan kritikus vagyok mindkét akkori

lett egy jó emberből, aki csak jót

fontos, és megpróbálok azért is dol-

oldallal szemben.

akart, tenni a világgal, kém és gyilkos.

gozni, hogy az amerikaiaknak is fon-

Sikeres amerikai újságíróként leg-

tos legyen Magyarország.

Mi lesz a következő könyve? Angela Merkelről fogok írni. Eddig

több könyve magyarországi dol-

Könyve határozottan bírálja a kom-

mindig csak férfiakról írtam, vagy

gokkal (is) foglalkozik. Miért fon-

munizmus- és szocializmus ellenes

férfi szemszögből láttattam a nőket.

tos ez önnek?

szenátor, John McCarthy amerikai

Ez igazi áttörés lesz. Szerintem.

Itt születtem, itt nőttem fel, és annyi

ámokfutását, hiszen okkoriban Ame-

Magyarországgal kapcsolatos érde-

rikában is kirakatperek tucatjait tar-

kes történettel találkozom, hogy nem

tották, olyan embereket is perbe fog-

tudok szó, illetve írás nélkül elmenni

tak és ítéltek el akiknek nem volt

mellettük. Magyarország rengeteg

közük egyik ideológiához sem.

dolgon ment keresztül, nemcsak az

Elítélem azt a boszorkányüldözést,

elmúlt évszázadban, hanem koráb-

ami akkoriban folyt, szerencsére csak

ban is, és megpróbálom elmagya-

három évig tartott, de kimondhatjuk,

Kati Marton magyar származású amerikai író és újságíró. Rádió- és tévériporterként, valamint a The New Yorker, az Atlantic Monthly, a The Times of London, a The Washington Post, a The Wall Street Journal és a Newsweek munkatársaként számos szakmai elismerést és díjat kapott, a „Titkos hatalom" című könyve felkerült a The New York Times bestseller-listájára. 2016/december új könyvpiac 7


Forradalom és megtorlás Dávid Gyula

Pécsi Györgyi könyvajánlója

1956 Erdélyben és ami utána következett Nap Kiadó, 2016, 282 oldal, 3500 Ft

„Ennek a kötetnek az írásai az 1956-os

árnyaltan megítélt szövevényes mozgá-

volt – a harmadik Bolyai-perrel szinte

magyar forradalom erdélyi/romániai

saira.

napra egy időben olvasztják be a Bolyait

eseményei és a forradalom leverését

A kutatások szerint 1956 és 1962

a román Babesbe, a Bolyai autonómiájá-

követő romániai megtorlások témája

között több mint 27 ezer politikai indít-

nak fölszámolása után pedig kezdetét

köré szerveződnek. Nem vagyok törté-

tatású letartóztatásra került sor Romá-

veszi a magyar iskolák elleni általános

nész, személyes érintettség révén van

niában, melyeket elrettentő büntetések

támadás.

közöm a történésekhez: a második

követtek, nem említve a halálra ítélteket

1956 ősze, és ami utána következett,

Bolyai-per fővádlottjaként hét évet kap-

és a börtönben agyonverteket. Az ítéltek

lényeges változást hozott a román nagy-

tam és ültem le Románia különböző

nagy száma azért abszurd, mert olyan

politikában, írja Dávid Gyula: az addigi

börtöneiben és kényszermunkatele-

elképesztő hisztérikus megtorlást alkal-

kétarcú lenini nemzetiségi politikát

pein. 1989 után ugyancsak ebben a

mazott a párthatalom elsősorban Erdély-

rövid úton fölváltotta az egyre nyíltabb

minőségben kértek megszólalásra nem-

ben, mintha valóságos forradalom és

román nacionalizmus. De megváltoz-

egyszer írásban is” – írja Dávid Gyula.

szabadságharc zajlott volna, holott csírá-

tatta a romániai magyar baloldal maga-

jában elfojtott minden megmozdulást.

tartását is, ezért hangsúlyozza, hogy

Ahogy Magyarországon, Romániában is tabu volt ’56 a diktatúrában, s csak

Könyvében Dávid Gyula áttekinti a

„semmi nem fehér vagy fekete” – s külön

a ’89-es fordulat után indulhatott el a

Sztálin halálát követő, ellentmondásos

tanulmányokban árnyalja a kommu-

múltfeltárás, akadozva, mert bár meg-

romániai enyhülés éveit, s krónikai pon-

nista Jordáky Lajos és Szabédi László ’56-

nyíltak a belügyi levéltárak, a továbbélő

tossággal 1956 őszének fontosabb erdé-

os szerepét, illetve a pártköltőnek kisze-

Szekuritate változatlanul szigorúan őrzi

lyi megmozdulásait, Az 1956–1965 kö-

melt fiatal Páskándi Géza lázadását.

a dokumentumokat, összegző munkák

zött Romániában bíróság elé állítottak

Fájdalom, hogy nem csak a továb-

csak a kétezres éveket követően tudtak

és elítéltek főbb csoportjai című összeg-

bélő román nacionalizmus próbálja elle-

elkészülni. Ezért is különösen üdvöz-

zésében pedig a demonstratív elretten-

hetetleníteni a forradalom emlékezetét,

lendő Dávid Gyula tanulmánykötete,

tésül rendezett – az olvasó számára

de a magyarországi köztudatba sem

amely rendszerezetten foglalja össze az

szinte követhetetlen, befogadhatatlan

épült be az erdélyi magyarság ’56-os

’56-os erdélyi eseményeket és az azt

mennyiségű – csoportos perek soroza-

kálváriája. Dávid Gyula könyve az első

követő megtorlást, egyben láthatjuk a

tát. A legsúlyosabb a Szoboszlai- és a

Magyarországon megjelent összegző

nagyon gyorsan egymásra torlódó,

Dobai-csoport politikai pere, és a szim-

munkaként elősegíti, hogy az 1956-os

egymást keresztező eseményeket, illet-

bolikus jelentőségű három, a kolozsvári

eseményeket a Kárpát-medencei ma-

ve ezek tükrében ráláthatunk a szellemi,

magyar nyelvű Bolyai egyetem hallgatói

gyarság történetének egészeként értel-

irodalmi élet korabeli kulcsszereplőinek

és tanárai ellen rendezett ún. Bolyai-per

mezzük.

8 új könyvpiac 2016/december


Rendszerváltó versek Októberi stációk Nagy Gáspár és 1956

Pécsi Györgyi könyvajánlója

Szerkesztette és az utószót írta: Pécsi Györgyi Nap Kiadó, 2016, 288 oldal, 3500 Ft

Ahogy Illyés Gyula Egy mondat a zsarnok-

Rendszerváltó verseknek nevezte

tasággal jellemezhető mindenkori for-

ságról verse az ’56-os forradalomnak, úgy

monográfusa, Görömbei András iro-

radalomképét kiformálták: élete utolsó

vált Nagy Gáspár 1984-ben megjelent

dalomtörténész a költőnek azokat az

éveiben a forradalom nemzeti és euró-

Öröknyár: elmúltam 9 éves című köl-

egykor botrányosnak minősített köl-

pai jelentőségét felismerve, a költő

teménye – melyben Nagy Imre elteme-

teményeit, melyek ma már méltán

egyetlen gyönyörű, méltóságteljes és

tését és a gyilkosok néven nevezését

számítanak a magyar irodalom kultikus

emelkedett folyamat állomásainak látta

követelte – a magyar forradalom emlé-

darabjainak. Okkal, hiszen hiába tiltot-

1848-at, 1956-ot és 1989-et.

kezetének ikonikus versévé. Az Örök-

ták be írásait a nyolcvanas években,

Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam 9

nyár… és az 1986-os A Fiú naplójából című

Nagy Gáspár nyilvános és egyértelmű

éves című verse „vakmerően” és nyíltan

versek megjelenését országos politikai

megszólalásai után már hallgatni sem

már 1984-ben, a legérzékenyebb pont-

botrányok követték, szerkesztők le-

lehetett ugyanúgy, mint előtte. Vallotta,

ján vonta kétségbe a Kádár-rendszer

váltása, és a szegedi Tiszatáj folyóirat

hogy „egy élére állított vers sokat tehet”,

legitimitását, ezért is emelkedhetett a

betiltása. Nagy Gáspár azonban nem-

s valóban, a történelmi felejtésre,

forradalom emlékezetének szimbó-

csak e két versével, de egész költészeté-

kábaságra, amnéziára ítélt Magyar-

lumává. ’56-os és „56-os” versei pedig

vel és ezzel a költészettel tökéletesen

országon az ő emlékező versei szólítot-

valamiképpen leképezik a magyarorszá-

egybevágó életével őrizte a magyar for-

ták meg először elemi erővel az országot

gi társadalom önképének változásait.

radalom tisztaságának és méltóságának

úgy, hogy a hatalom is beleremegett.

Ezért a gyűjteménybe olyan dokumen-

az emlékezetét.

Közéleti költészete jelentősen hoz-

tumokat, interjúrészleteket, tanul-

zájárult a nyolcvanas évek szellemi

mányokat is beválogattunk, amelyekből

ellenállásához.

– középpontban a magyar írótár-

Nagy Gáspárt – vallomása szerint – valójában az 1968-as szégyenteljes csehszlovákiai megszállás, a Prágai

Versválogatásunk közli a költő

sadalom szerveződésével – élmény-

Tavasz leverése tette érzékennyé a

összeállításában, 2002-ben a Püski

szerűen kirajzolódik a kor és korszak

történelem iránt. A Szent István napján

Kiadó gondozásában megjelent ’56-os

rendkívül mozgalmas és izgalmas törté-

az országból Csehszlovákiába dübörgő

Nagy Gáspár-verseket, ezeket egészítet-

nete. Ráláthatunk a hetvenes s külö-

testvéri tankok szégyene ébresztette rá

tük ki részben a későbbi opuszokkal

nösen a nyolcvanas, kilencvenes évek

arra, hogy a magyar forradalom vérbe-

(Fénylő arcok és tükörképek, Október végi

korántsem homogén szellemi, politikai

fojtása után 12 évvel sem beszél senki

tiszta lángok), részben azokkal a korábbi

kataklizmáira, drámáira, visszásságaira,

sem a világtörténelmi jelentőségű for-

versekkel, amelyek Nagy Gáspárban a

ellentmondásosságaira – mert ezekre is

radalomról, sem az azt követő ret-

magyar nemzet szabadsággal, hűség-

emlékeznünk kell.

tenetes megtorlásról.

gel, igazságszeretettel, morális tisz-

(Részlet a könyv utószavából) 2016/december új könyvpiac 9


Vettem egy nagy levegőt Jakupcsek Gabriella

Jakubcsek Gabriellával beszélget Szepesi Dóra*

Megúszhatatlan

Jaffa Kiadó, 2016, 298 oldal, 3490 Ft

Facebook-oldalán meglepetésként

vagyok, hogy Annát mi érdekli, mert

Volt már egy könyve, évekkel

árulta el rajongóinak, hogy egy

az olvasókat is az fogja érdekelni. Én

ezelőtt, egy beszélgető könyv, a

könyvön dolgozik, de rögtön hoz-

még nagyon benne vagyok a könyv-

Hepehupa, de ez most egy kicsit más

zátette, nem botránykönyvről van

ben, még kifelé nézek, az lesz az érde-

lesz. Mennyiben?

szó…

kes, hogy hogyan néznek rám vissza.

Ez nem egy beszélgető könyv, itt én

Nem, nem, az nem én vagyok. Sem-

Milyen témákat érint a könyvben?

beszélgetek magammal vagy a gyere-

miképpen nem gondolnám, hogy

Azokat a témákat érintem, amiken a

kemmel – gondolatban, természete-

nekem botránykönyvet kellene ír-

nők gondolkodnak. A női létet, annak

sen. Ez egy gondolkodó könyv. Ez az

nom. Én nem vagyok sértett ember,

érvényesülését. A gyerekeinket nyil-

egyik. A másik a hangvétele, ami egy

nem szoktam a sérelmeket hurcolni

vánvalóan érdekli a múlt, azt gondo-

picit folytatja, amit elkezdtem a női

magammal. Ami bánt, azt meg szok-

lom, megúszhatatlan, hogy elkezd-

talk showban, a Ridikülben. Olyan

tam beszélni, vagy legalábbis a tanul-

jünk beszélgetni arról, hogy honnan

témákat vetek fel, amelyek megfor-

ságait levonom.

jövünk, kik vagyunk, mit képviselünk.

dultak a Ridikülben is, mert állandó és

Megúszhatatlan – Ahogy a gyere-

Én még úgy nőttem fel, hogy velem

visszatérő témái az életünknek, és én

keimnek elmesélem. Sokat sejtető ez

ezeket megbeszélték. Aztán lassan

tulajdonképpen képzeletben, de ezt a

a cím! Az Olvasás Éjszakáján a

felnőtt két generáció, van köztük

beszélgetést viszem tovább. Sok

könyv kulisszatitkairól fognak

olyan, aki maximum a nagyszüleit

olyan történet van, ami részben az én

beszélgetni Juhász Annával. Elő-

ismerte, de nem biztos, hogy tudja,

történetem, részben mások történe-

zetesen mit tudhatnánk meg ezek-

kik ők.

te. Tehát azoknak az embereknek a

ből?

Érdekelne, alakult-e írás közben a

tapasztalása is benne van, akikkel

Mik a kulisszatitkok? A könyv kelet-

könyv? Hiszen ön más alkotói folya-

beszélgettem.

kezésének a körülményei, hogy miért

matokhoz szokott.

Most, hogy említette a Ridikült,

írok, mik voltak az apropói annak,

Jaj, nagyon! Ez a kulisszatitok, erről

megkerülhetetlen a kérdés, mit

hogy ezeket átgondoltam. Úgy gon-

fogunk beszélni. Most fogta meg a

tudhatunk a képernyőre való visz-

dolom, hogy ez, a gondolatiság lehet

lényegét, hogy én nagyon máshon-

szatéréséről?

a kulisszatitok. Egyébként kíváncsi

nan jövök, igen.

10 új könyvpiac 2016/december

Én egyelőre még azt sem tudom, hogy * Az interjú az októberi Olvasás Éjszakája előtt készült.


visszatérek-e a képernyőre. Úgy

mikor kell tudatosan lélegeznie,

kor nagyon sokat dolgozom, egy kicsit

vagyok ezzel, hogy nekem a képernyő

akkor meg tudja a kapacitást növelni

zaklatottabban élek, vagy/és naponta

nem jelent túl sokat. Nem azt mon-

sokszorosára, mind az életfunkciók

megeszem nyolc gombóc fagylaltot,

dom, hogy semmit, de az nekem egy

kapacitását, mind a szellemi kapa-

mint nyáron, akkor utána az ember

eszköz arra, hogy valamit elmondjak.

citását, a nyugalmát – és sorolhat-

azt mondja, hogy még mielőtt ki-

De nekem a könyv is egy eszköz.

nám. Én arra jöttem rá, hogy lám,

alakulna ez a rossz szokásom, váltok.

Sokkal inkább azt mondom, hogy

milyen érdekes technika! Hogyha a

Ilyenkor egy-egy ilyen módszer nekem

legyen valami jó feladat, amiben az

művészetben lehet használni a hang-

nagyon sokat segít, két-három hétig

én személyiségemre és az én tudá-

képzésben, akkor minden másra lehet

táplálkozom vagy élek valamilyen

somra van szükség, és hogy azt

használni. A tudatos légzés egy nőnél

egészséges módszer szerint, és akkor

képernyőnek, rádiónak, üzleti kom-

előjön a szülőszobán, a szakmájában

visszatalálok a saját ritmusomba.

munikációnak, PR-nek, reklámnak, a

– oly sok helyen! Milyen sokszor

Az Olvasás Éjszakája mit jelent önnek,

kommunikáció összes más műfajá-

mondjuk azt az életben: végy egy

akár konkrétan, akár elvontan?

nak hívják, mindegy. Azt gondolom,

nagy levegőt! – és indul valami új. Hát

Nálam pont fordítva van, mert álta-

hogy a tartalom a kérdés, utána meg-

én vettem egy nagy levegőt – és így

lában az éjszaka az olvasásé. Mire a

találjuk hozzá a formát. Ezt a formát

lett ez a könyv.

gyerekemet lefektetem, megvolt a

keresem most, ha képernyő, akkor

Ebben a beszélgetésben mondta el

meseolvasás, mire kijövök a szobából,

képernyő, ha könyv, akkor könyv, ha

azt is, szeret más bőrébe bújni, bu-

fél tíz. Kegyes pillanatokban még

gondolat, akkor gondolat. Szóval nem

szon utazva elképzeli, milyen éle-

találkozom a férjemmel és tudok vele

a képernyőt keresem, hanem a tar-

tek lehetnek a házak ablakai

beszélgetni. A lefekvéshez kötődik az

talomhoz keresem a formát.

mögött. Említette, hogy „a fiktív

olvasás, ami nem túl szerencsés, mert

élő

nővé válásáról” fog könyvet írni…

ilyenkor az ember nyilván már nem

Facebook kerekasztal-beszélge-

Ez nagyon érdekes lenne, gondo-

tud mennyiséget olvasni, viszont

tést, Ördög Nóra vezetésével a

lom, sokan szívesen olvasnánk! Le-

rendszeresen olvasok. A nyár az más,

tudatos én-időről. Nagyon érdekes

hetséges, hogy ez lesz a következő?

akkor el tudok keríteni olyan idősza-

volt a téma, arról beszélgettek,

Igen, igen! Ez a könyv arra volt jó,

kokat magamnak, amikor nappal is

hogy az alkotó nők, a családanyák

hogy eszembe jut, mi mindenről

tudok szabadságot teremteni az

hogyan tudnak lecsípni maguknak

lehetne még írni. Az is kulisszatitok,

olvasáshoz. Mindenki másfele van, a

egy kis saját időt. Itt ön elmondott

hogy egyszer csak rám szól a kiadó,

gyerekeink nyaralnak, nincs annyi

néhány figyelemre méltó dolgot,

hogy na, most már állj, le kell adni!

munka, akkor tudok jobban haladni.

említette például a légzéstech-

Most már ne tovább, az majd már egy

Ezért is készült nyáron ez a könyv,

nikát, amit a Színművészeti Főisko-

másik lesz. Tehát beindult egy csator-

egyébként. A rendszeres olvasás

lán tanultak.

na… Igen, ahogy ott a beszélgetésben

nekem az éjszaka vagy a késő este.

Nemrégiben

láttam

egy

Igen, én ott nagyon sok mindent meg-

elmondom, valóban a fiktív életekről

Mely szerzőkkel találkozna szíve-

tanultam, amit az életben tudok ka-

is kéne írni egy könyvet! Hogy mit

sen egy ilyen Olvasás Éjszakája ren-

matoztatni.

értek ezalatt, majd kiderül.

dezvényen, vagy ki az, aki most

A légzéstechnikára visszatérve,

Az oldalán olvashattuk azt is, hogy

foglalkoztatja?

arra gondoltam, de jó, hogy ezt

a nyári giga méretű fagyik után,

Engem több író is foglalkoztat. Most

mondja, mert lélegezni mindenki

iskolakezdéskor életmódot vált.

nyilvánvalóan nagyon érdekel, hogy a

tud, hát nem?

Miben áll ez a változás?

Kepes mit írt, mert nagyon szeretem.

Nem! Szerintem nem tud senki

Én időről-időre kipróbálok tech-

Az Olvasás Éjszakáján alapvetően a

lélegezni, az egy automatizmus, ami

nikákat, módszereket, csinálok tojás-

könyv a főszereplő, nem pedig az író.

kapott, és ha jól használja, – és ez így

kúrát, szénhidrátmentes heteket, mé-

Nálam az a furcsa helyzet, hogy a ter-

van sok minden mással –, tudatosan

regtelenítést. Gyakorlatilag, amikor

mékre a személyem fogja ráirányítani

is tud lélegezni. Vagy tudja, hogy

valamilyen időszakom lezárul, ami-

a figyelmet. 2016/december új könyvpiac 11


Földgömb Éggömb Plihál Katalin

Sultz Sándor könyvajánlója

Nyomtatott magyar föld- és éggömbök 1840–1990 HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó, 2016

A Zrínyi Könyvkiadó szépséges könyvet

máris utazhatunk képzeletben nem csak

urak, valahányan ama nagy nemzedék-

kínál önöknek: A Plihál Katalin által

a Földön, hanem a Naprendszerben. És

ből, akik tevőleg tettek 1848-ban is…

jegyzett Nyomtatott magyar föld-és

ugyanezt megtehetjük az égbolttal is –

éggömbök 1840-1990 című könyv igazi

kell ennél több?

A kötethez egy DVD is jár, ami tartalmazza az összes közölt gömb képét,

karácsonyi ajándék azoknak, akik

Plihál Katalin, az Országos Széché-

és amit Geda Mátyás jóvoltából el lehet

szeretik a szép könyvet, a térképeket, a

nyi Könyvtár Térképosztályának vezető-

történelmet, no meg a földrajzot.

je szorgos kutató és elemző munkával

Végül kis idézet a kötet bevezető-

Ezzel a kötettel egy több évszázadon

állította össze honunk földgömbjeit a

jéből: „Milyen csodálatos egy jó térkép –

át ívelő időutazáson is részt vehetünk. Ki

kezdetektől napjainkig. Ezt a vállal-

írta Samuel van Hoogstraten a művé-

ne álmodozott volna tágra nyitott pupil-

kozást megelőzte a Magyarország

szetről szóló értekezésében –, az ember,

lával, bal avagy jobb kezével a földgöm-

legszebb térképei 1528–1895 kiadványa,

hála a rajzolás művészetének, úgy látja

böt forgatva? Időnként mutatóujjal

ami 200 térkép fölötti álmodozásra

rajta a világot, mintha egy másik világ-

rábökve a gömb felszínére, és ahol a

hívja az olvasót.

ból nézné... A korai reneszánsz egyik

forgatni, rá lehet közelíteni.

gomb imígyen megállt, elképzelve, ott

Kezdetben tényleg olcsóbb volt

legszebb glóbusz-alkotásáról, Hans

milyen lehet az élet. Brazília? Afrika a 19.

odamenni a helyszínre, és megnézni,

Dorn Domonkos-rendi matematikus

században? Új Zéland, amikor még fel se

hol is van Amerika, mint rendelni egy

1480-ban Budán készült éggömbjéről

fedezték?

földgömböt. Földgömböt venni kirá-

megállapítható, hogy égitestek pozíciói-

No, de mi minden kellett ahhoz,

lyok, hercegek, grófok mulatsága. Aztán

nak meghatározására szolgált.”

hogy mi ezt gyermeki lélekkel megte-

lassan ereszkedik az ára. S aztán már

hessük? Először is rá kellett jönni arra,

olyat is lehetett kapni, ami nem is

hajóutakról

hogy a Föld gömbölyű. Aztán meg kel-

földgömb, hanem éggömb, a zodiákust

esetenként a szemünk elé bukkanó

lett találni, hogy ezen a bolygón

ábrázoló grafikákkal, amik mögött

földgömbök a földrajzi hosszúság

legalább úgy nagyjából hol, mi van.

szinte észrevétlenül hunyorogtak a csil-

számításában segítették a navigációért

S kellett egy király nagy ötlet, hogy min-

lagok. Aztán a 19.. század második felére

felelős tiszteket.

dez egy szép színesre megfestett golyón

jobb helyeken már magától értetődő

Gömb. Hangulatfestő szó. Teke sza-

akár ábrázolható is legyen, és ha a két

volt, hogy földrajztanítás e csodás

vunk bizonytalan eredetű. „A közbe-

sarkán átszúrjuk, akkor forogjon is. Sőt,

segédeszköz nélkül nem az igazi.

szédben a gömb részletének megneve-

Már az első földrajzi felfedező készült

metszeteken

némi mechanikával készíthetünk hozzá

Ennek a belátásnak magyar úttörői

zésére (félteke), illetve a tekejátékra

egy Holdat – mit Holdat! –, egy saját

voltak: gróf Batthyány Kázmér, Nagy

használatos.” Lsd. még, amikor (föld)-

Napot, és akkor már bolygókat is –, és

Károly, Ballagi Károly és Elekes Ferenc

gömbökkel tekéznek az istenek…

12 új könyvpiac 2016/december


Rettegve elhagyástól Az ÚKP beszélgetése Szurovecz Kittivel Szurovecz Kitti

Hópelyhek

Athenaeum Kiadó, 2016, 352 oldal, 3490 Ft

Korábban többször említette, hogy a

látványa adta, ahogyan M. Tóth Zsolt

line-okra egyébként is jellemző, hogy

Hópelyhek a válladon című regénye

alkot.

művészeti tevékenységben keresnek

teljesen más, mint az eddigiek. Mire

Úgy tudom, egy pszichológustól is

nyugalmat, mert az emberi kapcso-

gondolt?

kapott segítséget. Mesélne a közös

lataikban állandó viharok dúlnak. Képe-

munkáról?

sek a végletekig imádni és gyűlölni akár

Arra, hogy ezt a történetet az előzőekkel ellentétben nem a fantáziám szülte,

A saját terápiám során sokat beszéltem

egy és ugyanazt a személyt, gyakoriak

hanem maga az élet. Sok éve volt egy

a pszichológusomnak, Faragó Melindá-

náluk a hangulatváltozások, akár apró-

szerelmem, egy borderline személyiség-

nak a volt szerelmemről. A konfliktu-

ságoktól is kiborulnak, és képtelenek

zavaros férfi. A kapcsolatban nagyon

sainkról, a boldogságainkról, hogy

visszafogni az érzelmeiket. Épp ezért

sokat sérültem. Az új regényem történe-

milyen mélységeket és magasságokat

nehéz velük együtt élni, jellemzően a

te egyben a saját lelki gyógyulásom

éltünk át. Arra, hogy a problémáinkért a

környezetük legalább annyira szenved a

története is. Sok félelem volt bennem,

borderline személyiségzavar a felelős,

viselkedésüktől, mint ők maguk. Problé-

mert ennyire még sosem adtam ki a lel-

Melinda vezetett rá, ahogyan arra is,

májuk oka a bennük élő mély szeretet-

kemet, és tudom, aki őszinte, az sebez-

miként lehet egy ilyen önsorsrontó kap-

hiányból és bizalmatlanságból fakad.

hetővé válik, ám utóbb kiderült, az

csolat fogságából szabadulni és meg-

Jellemzően kiskorukban sérültek az el-

olvasók nagyon is hálásak ezért.

gyógyulni. Ez is benne van a könyvben.

sődleges kötődéseik. Éppen ezért ret-

A regény címe igazán egyedi. Van

Melindával a közös munkánk valójában

tegnek attól, hogy elhagyják őket, a sor-

valami különleges története?

nem a regényírásról szólt, hanem arról,

suk beléjük kódolta, hogy egy szerető

A történetem egyik főszereplője, Hay-

hogy kikecmeregjek a gödörből. A

kapcsolat nem lehet biztonságos.

den, jégszobrász. Szerettem volna, ha a

könyv, furán hangzik, de a terápiám

Miben segíthet ez a történet az

lehető leghitelesebb a szakmájában, így

melléktermékeként született.

olvasóknak?

jó ideig tanulmányoztam ezt a szép

A könyv férfi főszereplője Hayden, a

A történet által könnyen észreveszik, ha

hivatást, amiben csodás segítőre akad-

borderline személyiségzavaros jég-

bántalmazó párkapcsolatban élnek. Aki

tam M. Tóth Zsolt, a világhírű jég és ho-

szobrász. Miért ezt a türelmet, kon-

pdig meghitt, harmonikus kapcsolatban

mokszobrász személyében. A történe-

centrációt igénylő hivatást kapta?

él, remélem, még jobban meg fogja be-

temben, amikor Arlene először meglátja

Hayden csak a jégszobrászkodásban lel

csülni. Az egyedülálló nők, férfiak is ta-

Haydent, a férfi épp egy jéghattyút

nyugalomba. Ha úgy érzi, legszíveseb-

nulhatnak belőle: ha ismerkednek vala-

farag, és a láncfűrész nyomán a vállára

ben törne-zúzna, a hűtőkamrába rohan,

kivel, milyen jelekre érdemes figyelni, és

hull a porhó. Ez a kép beég Arlene

és a jégtömbökön tölti ki a mérgét. Mire

ha baj van, még az előtt kiszállni, mie-

emlékezetébe. A cím ötletét annak a

elkészül a szobor, lehiggad. A border-

lőtt beszippantana a sötét örvény. 2016/december új könyvpiac 13


A Növényi Növényi Norberttel beszélget Szepesi Dóra Növényi Norbert

A Növényi

Scolar Kiadó, 2016, 336 oldal, 3950 Ft

Növényi Norbert önéletrajzi regénye

ezért úgy készültem, hogy a világon

ember igen! Azt, hogy kiből lesz bajnok,

a magyar sport emblematikus alakjá-

senki nem dolgozhatott a sikerért nálam

nem lehet megmondani, de azt, hogy

nak küzdelmes, kalanddal és tanulsá-

többet, hogy a bajnokság előtt-alatt ne

kiből nem, azt igen, mert a tehetség

gokkal teli életét tárja olvasója elé:

tehessek magamnak szemrehányást.

kiválasztódik. Az a gyermek, aki

olimpiai bajnok, játszik színházban,

Mivel az újságok azt írták, hogy nincs

kényszerből jár edzésre, lóg vagy nem

filmekben, karakteres szereplője nép-

esélyem az ellenfelemmel szemben,

figyel, más irányba kell terelni, mert

szerű sorozatoknak, és ír. Hogy fér

alvás helyett számtalanszor lejátszot-

lehet, hogy másutt nagyszerűen érzi

meg egy személyben ennyi minden?

tam magamban az ellenfelemmel az el-

magát és nagy dolgokra lesz képes.

Azt gondolom, ha az ember akar vala-

képzelt mérkőzésemet, és ez olyan

Sajnos a szülőkkel van a legnagyobb baj,

mit, akkor arra mindig tud időt szánni.

pszichikai állapotba hozott, hogy végül

utána az edzőkkel és nem a gyer-

Mindig is felfedező típusú ember vol-

is sikerült nyernem a megálmodott

mekekkel! Mindegyik gyerek magában

tam, aki nem fél a változtatásoktól az új

technikai és taktikai elképzelésemmel.

hordozza a csodát, azokat az energiákat,

dolgok felfedezésétől. Persze, amibe

Néhány kulcsszót kiírtam magamnak

lehetőségeket, amivel sikeressé, bol-

belefogtam, azt teljes intenzitással és

a könyvéből: érdemes, álom, erőfeszí-

doggá tud válni.

alázattal csináltam és megpróbáltam

tés, fájdalom, szerencse. Ezek min-

Önéletírása nem csak sportrajongók

szeretni, mert csak akkor tudtam ered-

den életpályán fontos szerepet ját-

érdeklődésére tarthat számot, hiszen

ményt elérni az élet bármely területén,

szanak. Ön szerint melyik legmeg-

szakmai élete rendkívül szerteágazó.

ha örömömet is leltem benne, termé-

határozóbb?

Kiknek ajánlja a könyvét?

szetesen a kitartó és kemény munka

A legfontosabb az önmagunkba vetett

Mindazoknak, akik szeretik a sportot, a

mellett.

hit és a bizalom az elvégzett munkában.

művészeteket, akiket érdekel, hogy mit

Az ellenfél szerepét nagyon érdekesen

A sportban a szerencse, az alázatos és

kell tennie egy sportolónak az ered-

ábrázolja. A szovjet versenyzővel kap-

kitartó, kemény munka találkozása a

ményességért, és a siker vagy kudarc

csolatban írja, hogy éjszaka csukott

lehetőséggel. „Minden ember a maga

után. Ajánlom azoknak, akik valamiért

szemmel lépésről-lépésre elképzelte a

szerencséjének a kovácsa!”

fogva feladták a céljaikat és azoknak,

meccset, majd ugyanúgy lett a valóság-

A kisfiúk általában szeretnek birkóz-

akik tudni akarják, hogy miért ne mond-

ban is, és amikor megnyerte a mér-

ni, mégsem lesz mindegyikből élspor-

juk, hogy soha, mert mindig van út,

kőzést, megcsókolta az ellenfelét…

toló. Edzőként mit ajánl a kezdőknek?

akkor is, ha nem látjuk, de a pozitívan

Minden idegszálammal az olimpiára

Nem lehet mindenkiből bajnok, de

gondolkodó ember mindig megtalálja

koncentráltam már hosszú évek óta, és

egészséges,

és eléri a célját!

14 új könyvpiac 2016/december

pozitív

gondolkodású


Egy fotó nyomában Balázs Esztert kérdezi Szepesi Dóra Phil Casoar – Balázs Eszter

Budapest hősei

Scolar–Vince Kiadó, 2016, 260 oldal, 5995 Ft

Hat éven át nyomoztak egy 1956-os

stadt-i menekülttáborban készítettek

ezer példányban nyomtak ki (a szocia-

fénykép szereplőinek kiléte és sorsa

magyar menekülteknek. A riportból

lista tábor egyes országainak a nyelvére

után a Budapest hősei című könyv

tudtuk meg, hogy a lányt Sponga Juli-

is lefordították), „ellenforradalmár huli-

szerzői, Phil Casoar és Balázs Eszter.

annának hívták, szövőnőként dolgozott,

gánokként” ábrázolták a Melcher

Az egy fiút és egy lányt ábrázoló híres

19 éves volt. Jutka, mert ez volt a bece-

felvételén látható fiút és lányt. Ezzel

fotót 1956. október 30-án, Budapes-

neve, azt is elmondta az olasz újságírók-

szemben Nyugaton mint a szovjetekkel

ten Russel Melcher amerikai fotográ-

nak, hogy a Melcher képén látható társa,

szembeni lázadás ikonikus felvétele ter-

fus készítette, ennek a képnek az utó-

Gyuri meghalt a harcokban.

jedt el a kép. Franciaországban elsősor-

életét dolgozzák fel a kötetben. Ez

A történelem úgynevezett hiteles for-

ban baloldali csoportok használták

volt az első budapesti kép, amit

rásai is tévedhetnek. Gondolok itt

kitartóan a munkás önigazgatás, illetve

megérkezése után készített a fotós.

például Hollós Ervin 1967-ben megje-

autonómia libertárius szimbólumaként.

Hogyan lehet fél évszázad után két is-

lent „Kik voltak, mit akartak?” című

Olyannyira ikonikusnak számított, hogy

meretlen ember nyomára bukkanni?

ellenforradalmi propagandaköny-

a ’70-es években a Paris Match riportere

Kezdetben, amikor még semmilyen

vére. Az önök könyvének címlapján is

ugyanazon a helyszínen, a Nemzeti

nyom nem állt a rendelkezésünkre, őrült

látható felvétel ott a következő: Fegy-

Múzeum előtt kapott le két magyar

ötletnek tűnt, hogy megtaláljuk őket.

verben az alvilág – mit szól ehhez?

fiatalt. A francia újhullám nagy alakja,

Mintha tűt kerestünk volna a szénaka-

Melcher ikonikus felvételének a fel-

Jean-Luc Godard is felhasználta Melcher

zalban. A nyomozás elején hagyomá-

használásai is érdekeltek bennünket.

képét egyik filmjében.

nyos újságírói módszerrel próbálkoz-

Az, hogy kik, milyen céllal, hogyan,

Mi volt a céljuk a könyv megírásával?

tunk; felhívást tettünk közzé, ez azon-

milyen kontextusban közölték újra a

Két fiatal történetét szerettük volna

ban téves nyomokhoz vezetett. Amikor

felvételt. Hollós propagandakönyve a

elmondani, de egymáshoz kapcsolódva

azonban a fotóst sikerült beazonosítani

Kádár-korszakban a forradalmat mind-

több történet is olvasható könyvünk-

és felvettük a kapcsolatot a valódi fotós-

végig ellenforradalomnak nevezte. De a

ben, a képen szereplőké, a külföldi fotó-

sal, ő emlékezett arra, hogy látott a

BM adatgyűjtése is jellemző példa: ki-

soké, vagy éppen a svájci és ausztrál ’56-

felvételén szereplő lányról egy másik

gyűjtötték a nyugati képes sajtóban

os magyar emigránsoké. És arra is

képet is még 1956-ban, talán egy olasz

megjelent felvételeket, amelyek a fel-

kíváncsiak voltunk: hogyan használták

újságban. Ezen a nyomon elindulva,

kelőket ábrázolták, és így azonosították

ugyanazt a fényképet egymással ellen-

rábukkantunk az olasz Epoca egy 1956

be őket a megtorlások során. Hollós pro-

tétes politikai üzenetek közvetítésére a

novemberi riportjára, amit az eisen-

pagandakönyvében, amelyet több tíz-

vasfüggöny két oldalán. 2016/december új könyvpiac 15


Makáma káma-szútra Szávai Géza

Bán Magda könyvajánlója

Makámaszútra

Pont Kiadó, 2016, 456 oldal, 3995 Ft

Tudomásunk szerint az elmúlt két

Rövid emlékeztető a cím értelmezéséhez:

évezredben még soha senki nem kap-

MAKÁMA:

csolta össze a makámát és a káma-

kélyre. Rímes, ritmikus próza, anekdotikus történetet mesél el, később tanító

szútrát sem formailag, sem tartalmilag.

célzatú történeteket is írtak. A magyar irodalomban Arany János A poloska című

Az értelmezést kiegészíteném a makámaszútra olvasatra is, hiszen Szávai Géza regénye több nemzedéken keresztül a huszadik század fordulatokban bővelkedő kelet-európai történetét követi nyomon. Magyarok, románok,

arab irodalmi műfaj, a 10. évszázadban hozták létre és fejlesztették tö-

műve is makáma formában készült. KÁMASZÚTRA: ősi szanszkrit nyelvű összefoglalója az emberi szexualitás kultúrájá-

nak, Vátszjájana indiai filozófus gyűjtötte és dolgozta át életre tanító művé. SZÚTRA:

rövid tőmondatokban fogalmazott próza. Ez a korabeli tudományos

értekezések formája volt, a fejezetek végén kétsoros, a költői nyelv töménységét

németek egymásba kapcsolódó sorsát, a

segítségül hívó sommás bölcsességekkel.

néha tragikus néha boldog fordulatokat

világ és a szerelem fogas kérdéseivel

A regény a férfiúság regénye avagy a

iróniával, szeretettel mutatja be.

megható történetekben gazdag szöveg.

nőiség könyve? Érdekes módon a sok-

A szerző öt könyvben, 450 oldalon, rövid

Az ő gyerekkori barátja, Korom Róbert

sok sors és mentalitás a nők felé billenti

fejezetekre tagolva mesél áradó kedvvel

(az író másik alteregója) sorsa mélyen

a mérleget. A nők vonzók, kacérak,

az (első) világháborútól napjainkig.

bele-ivódik az olvasó emlékezetébe.

szenvedélyesek, higgadtak és prag-

Szereplői a daliás Aurelian Stefanes-

A két barát személyisége, életlátása ad

matikusak, a férfiak mintha kiszolgálta-

cutól a szépasszony Pompéry Konstan-

összességében egy bonyolult, izgalmas

tottabbak, esendőbbek és mulatságo-

ciáig, a táncos lejtésű Perle Miciig a

szellemiséget.

sabbak lennének. Róluk írva vaskosabb

budapesti, bukaresti segesvári és szé-

A lelki, testi szerelem ábrázolása

a nyelv. Akár durvák, akár gyengédek, a

kelykeresztúri élet jellegzetes figurái.

persze nem hiányozhat a regényből.

nő, akire vágynak, akit szeretnének

A könyv egyik főhőse Farkas Géza – az

Mondhatni, a férfi nemiszerv főszerepet

megkapni – irányítja sorsukat.

író alteregója. A róla szóló fejezetek

játszik, sőt, van olyan szereplő, Ovidiu

A Makámaszútra alcíme: Kisregé-

személyes hangúak, a szereplő gondo-

Berenga, a költő, aki e nemes szerv

nyek és nagyregények az ideiglenes emberi

lataiba, vágyaiba is betekintést enged.

fotójával szeretné megtalálni élete pár-

érintkezések zónájában. Szávai Géza már

A kisgyerekkor emlékei, a kis és nagyka-

ját. 15 másolat, 15 esély. Ennyit enged

egyszer a Valaki átment a havon című

masz fiú ismerkedése a körülötte lévő

magának zsenge ifjú korában.

kötetének alcíméül a Kisregények és

16 új könyvpiac 2016/december


a végén az olvasóban állnak össze a teljes családregények valamint az egyéni sorsok alakulása, ahogy telik a

A

Fumax Kiadó ajánlata

történelmi idő. Az alcím folytatása: az ideiglenes érintkezés zónájában. Ez a megfogalmazás tágas, hiszen az emberi érintkezés mindig ideiglenes. Az ideiglenességek folyamata adja ki az emberi életet. De vajon hol vannak a rímek Szávai ritmikus prózájában,

amit

megkövetel?

A

történetekben

a

műfaj

rímek

a

vannak,

a

párhuzamos sorsok hasonló vagy éppen ellenpontozó fordulataiban,

valamint

a

szeretkezések állandó változatosságában.

A

múlt

142x198 mm, fűzött 376 oldal, 2995 Ft A Seholember. Városi legenda. Egy férfi, akinek a nevét csak suttogva emlegetik. Azt beszélik, ha felkeresi valaki, aki reménytelen helyzetbe került, és méltó a segítségére, ő mindent elkövet, hogy megvédje és megmentse.

század embereinek alapélmé-

Ő azonban nem csupán legenda.

nye, hogy „mindent elvettek

Evan Smoaknak megvan hozzá a képessége és a forrásai is, hogy segítsen azokon, akiken senki más nem segít. Rendkívül veszélyes múltja van. Még gyerekként választották ki, hogy a szigorúan titkos Árva-program részeként tökéletes, hivatalosan nem létező ügynökké más szóval gyilkossá neveljék és képezzék ki. Ő volt X Árva. Evan egy idő után szakított az ügynökséggel, és az ott tanultakat arra használta fel, hogy minden hidat felégessen maga után.

nagyregények meghatározást adta.

tőlünk”. Ez a háborúk, rendszerek vál-

Hogy ez mit jelent, az olvasó megta-

takozásának summája. Amit nem

pasztalja: egy-másfél oldalon nagyre-

vehettek el az emberektől, az a jóízű,

gényre való témát sűrít össze. Ezzel a

ellenzéki tartalmú dugás. Aminek vége

kötettel kezdődött az addigi életmű

lett a nagy Kondukátor halála után –

rendszerezése, a gondolatok, életrajzi

gondolják a regény szereplői. Tehát a

vonatkozású írások sora. Az emlé-

szexualitás, a személyes szabadság

kezetes Székely Jeruzsálem, az Aletta

végső menedékét jelentette számukra.

bárkája, a Múlt évezred Marienbadban

Ebben egyetemesen egyet értenek a

motívumai vissza-vissza térnek Szávai

hol kisebb, hol nagyobb országok lakói a

prózájában. A csodálatos országokba hoz-

multikulturális térben, amelyben a

talak, valamint a Kivégezzük nagyapádat

román a magyarokat és a szászokat szid-

történeteinek világa ebben a regényben

ja, ők pedig viszonzásul leszólják a ma-

is megtalálható. Erdély. a kelet Svájca,

gyarokat, így megy ez már emberem-

Bukarest a kelet kapuja, azaz egyúttal

lékezet óta. Mégis együtt élnek, nem

Európa kapuja is. A Makámaszútra tehát

csak egymás mellett, ha békén hagyják

Szávai eddigi műveinek folytatása és

őket. Ez Szávai Géza műveinek egyik

egyúttal összegzése is. A kötet szer-

fontos mondandója. A másik alap-

kezete fragmentált, sok kicsi fejezetre

vetése: nézzük a világot, az emberi ter-

osztódik, a lineáris történetmesélés

mészetet kíváncsian és némi iróniával,

helyett a mozaikos szerkezetet követi,

máris jobban érezzük magunkat.

Most azonban valaki a nyomában van. Valaki, hasonló képességekkel és kiképzéssel. Valaki, aki ismeri X Árvát. Valaki, aki egyre közelebb és közelebb kerül hozzá, és kihasználja Evan gyengéjét a Seholemberként végzett küldetését , hogy megtalálja és kiiktassa őt. Az X Árva Gregg Hurwitz izgalmas, új Evan Smoak-sorozatának első darabja, feszült és mesteri thriller, amely az első oldalától kezdve beszippantja olvasóját. Zajos nemzetközi sikert aratott: megjelenésének havában az Amazon.com legjobb könyve lett, máris több, mint húsz országban fogják kiadni, számos országban vezette a sikerlistákat, a megfilmesítési jogok pedig Bradley Cooper produkciós cégénél kötöttek ki!

Kapcsolat: 06-20-258-1902 www.fumax.hu 2016/december új könyvpiac 17


A balhé csak jót A

gyerekvers

nak”, úgyhogy a fülbemászó simán

Ahány szerző, annyiféle vers, akár ma-

használatra ké-

belemászhat a metró falának fülébe.

gyar, akár francia költőkről van szó.

szül, fordítani

Érdemes jókedvűen, jóízűen fogal-

Mindamellett Bosquet tűnődő komoly-

úgy érdemes,

mazni, nem műemléket farigcsálok,

sága, majdnem misztikus hangja nemi-

hogy magyarít-

hanem eleven szöveget. Saját stílusom

gen jellemző idehaza Charpentreau

va is eleven ma-

nyilván nyomot hagy itt-ott, de

mulatságos litániái szintén elég sajá-

radjon – mond-

igyekeztem, hogy ez ne az önmeg-

tosak. Reverdy vagy Siméon társada-

ja Lackfi János, akit francia-belga vers-

valósításról szóljon, mindig a meg-

lomkritikus üzenetei sem szokványosak

antológiája, Az informatikus kutyája

oldandó feladat érdekelt. Hogyan

annyira. Az abszurddal, amit a franciák

kapcsán kérdeztünk. A költő szerint

szólalna meg magyarul Bosquet, Norge

a szürreralizmus óta anyanyelvi szinten

kár titkolózni: szóljon csak mondóka

vagy Charpentreau... Izgalmas játék ez.

beszélnek, itthon csak Weöres és

halálról és nyomorról, ha pedig fel-

Miért pont Az informatikus kutyája

Tamkó Sirató játszott óvatosan. Sze-

háborodást vált ki, annál jobb – az iro-

című, rövidke Pierre Coran-vers lett a

retünk „lemaradás-elméleteket” gyár-

dalom halála nem a balhé, hanem az

kötet címadó darabja?

tani, de szerintem nem erről van szó –

unalom.

Rengeteg címjavaslat pörgött a fejem-

más hatások érték, mozgatják a francia

ben, végül ennél maradtunk, mert

és a magyar gyerekirodalmat, más

Közel 10 év alatt 15 francia és belga

figyelemfelkeltő. A számítógépes világ-

hangok jellemzik, melyek egyként au-

költő százhúsz gyermekversét fordí-

ra való kikacsintással jelzi korunk

tentikusak.

totta le, ezek jelentek meg aztán Az

hangulatát, és azt is, hogy a francia

Sok vers szól a halálról vagy a lét- és

informatikus kutyájában. Mennyire

költők valóságos állatseregletet írtak

tudatállapotok változásáról, például

tudta megőrizni egyéni hang-

meg a legkülönfélébb módokon.

a Jacques Roubaudtól A selyem-

vételüket, mennyiben váltak inkább

A magyar közönség is ismeri a válasz-

hernyók. Miért fontos, hogy a gyer-

Lackfi- vagy lackfis verssé?

tott szerzőket?

mek ebben a formában ismerkedjen

Gyerekverset fordítani legalább annyira

Hatalmas nevek akadnak. Tardieu,

a halállal és létfilozófiai kérdésekkel?

speciális dolog, mint például színházak-

Coran, Roy, Roubaud, Carême, Jean

A halál hozzátartozik az élethez, annak

nak drámát. Nem elég a filológiai pon-

mind elképesztő eladási példány-

legfontosabb

tosság és költői ügyesség – a vers

számokat produkálnak hazájukban, de

Hogyne kellene szépen elmagyarázni a

„használatra” készül, úgyhogy a francia

mifelénk a kutya sem (még az infor-

gyerekeknek! Csak hát bennünk van

gyerekek által jól ismert játékok, ked-

matikus kutyája sem) tud róluk. Még

még némi dadusnéni-tempó: pisi-kaka

venc ételek fordításakor a magyar

mindig a legismertebb Desnos a Kaláka

nincs, halál nincs, szerelem nincs, szexu-

gyerekek ismeretei közt kell kotorászni,

énekelte, egy szál Jonatán-kapitánnyal,

alitás még annyira sincs. Korosztályos

hasonló dolgokat keresve.

és annak pelikánjával. Fura, hogy soha

dolgokat nem kell a gyerekekre zúdí-

Ha például a párizsi metróban

még magyarul francia gyerekvers-

tani, ezt én sem pártolom, ám beszélni

tevékenykedő fülbemászóról van szó,

antológia nem jelent meg. Nekem ez

miért is ne lehetne bármiről? A gyerek

hiába tudom, hogy a francia „perce-

édeni állapot: szűz hóban törtem az

meggyászolja az eltaposott bogarat, de

oreille”-ben ugyanaz a „percer” ige

utat, lubickolhattam a jobbnál jobb

kísérletezik is az elmúlással, szöcskét öl,

szerepel, mely a metróalagút-fúrásra is

szövegekben.

növényt tépáz.

vonatkozási

pontja.

használatos. Nem írhatok fülbefúrót,

Miben hasonlít és miben különbözik

Édesapám temetésén ott szaladgált

sem alagútba-mászót. Ekkor jön segít-

egy magyar és egy francia gyermek-

egyéves Kisjuli lányom és öcsém kicsije,

ségemre, hogy magyarul „füle van a fal-

vers?

Flóra, meg jelen volt anyukája karjában

18 új könyvpiac 2016/december


tesz a szövegnek Aliz unokám is. Rengetegen mondták, milyen felszabadító érzés a friss életet ott látni, mozogni a halál mellett, s nem rossz reflexeinkre hallgatva eltakarni a kicsik szemét, letagadni azt, ami nyilvánvaló Beválogatta Jean-Pierre Siméon Jaj, mi szegények! című versét is, ami keményen figyelmeztet a társadalmi egyenlőtlenségekre – vízbe fulladó migránsokra, a banánköztársaságok elnyomottjaira. Fontos, hogy minderről tudjon egy gyerek? Mert ha nem válogatom be, nem tud róla? Ez folyik a csapból is, a gyerekek Trumpról beszélgetnek az iskolában.

burgum! Érződött, hogy az illetőnek jól

mű után bezárt. Azt hittem, nagyon új

Ami húsbavágó valóság, azt érdemes

esik háborogni, mondtam is, háborgási

dolgot csinálok, mert elképesztően

normálisan átbeszélni velük, és egy jó

szabadság van. Az antológia több ezer

közvetlen viszony jött létre a témát

vers, azt hiszem, az átbeszélés, legnor-

példányban elfogyott, a balhék meg

beküldő olvasókkal. Várady Szabolcs

málisabb módja. A szórakoztatás nem

csak jót tesznek a szövegeknek. Az iro-

levele olvastán azonban a fejemre csap-

zárja ki, hogy fontos dolgokról szólhas-

dalom halála az unalom, és nem a

tam, és rájöttem, mennyire ősi dolgot

sunk értelmesen, színesen, sodróan. Így

szeretet vagy a gyűlölet, hiszen ezek

művelek. Azt írta: „jók ezek a szerep-

teszik ezt a francia szerzők, így a ma-

éltető, heves érzelmek.

versek”. Hát ennyi. Újat akarsz, és

gyarok is. Tóth Krisztina, Szabó T. Anna,

Valósággal ontja a szövegeket – hon-

Finy Petra, Varró Dani és mások jóval

lapján versgyárat is működtet, ahol

Min dolgozik jelenleg, és mikor

kendőzetlenebbül beszélnek kis és nagy

az olvasók beküldött élményeit kon-

várhatóan mikor jelenik meg?

problémákról, mint elődeink, ám ettől

vertálja irodalommá. Nem tart attól,

Számos év munkájának megjelenése

nem lettek kevésbé viccesek vagy izgal-

hogy mennyiség-minőség egyensúlyi

torlódott össze erre az őszre-télre.

masak.

játékában nevét a mennyiséggel

Kisjuli lányom kalandjairól az Élni hogy

kötik össze?

kell? kötet tudósít. Elindult a Dombontúli

Mit gondolsz, lesz olyan közfel-

nyakig ülsz a régiben.

háborodás a súlyosabb versek miatt,

Még sose hallottam, hogy egy dzsessz-

mesék sorozata. Kijött ifjúsági regé-

mint amilyen a tankönyvekbe is be-

zenészt kritizálnának, amiért túl sok

nyem, a Szerelmi nyomozás. Kaláka-CD-

kerülő Véletlen esetében volt?

hangot fúj ki a hangszerén. Az irodalom

vel láttak napvilágot a Kutyából szalonna

Aki fel akar háborodni, az úgyis fel fog...

számomra életforma, nemigen írok, ha

szólásversei. Vörös Istvánnal közös,

Aranysityak című mai magyar antoló-

nem érzem úgy, hogy valamit meg kell

magyar dalszövegekből írt munkánk, a

giám kapcsán kaptam például egy mér-

fogalmazni. Amúgy nem a sok vagy a

Csavard fel a szöveget! is kapható lesz.

ges levelet, mert egyik kollégám vala-

kevés a fő kérdés, hanem a minőség.

Claude Ponti izgalmas szülőkatalógusát

melyik versébe (nagyon finoman) bele-

Weöres minden áldott nap írt, mégse

fordítani szép munka volt, a cím

foglalta a menstruációt. Hogy hát, hogy

rosszabb költő Pilinszkynél.

magáért beszél: Cseréld le a szüleidet! Ki-

ilyet, meg hogy nahát, meg hogy irgum-

Ami a Versgyárat illeti, százhetven

ki választhat magának... 2016/december új könyvpiac 19


Az Oxford University Press ajánlata: Winnie and Wilbur Meet Santa Valerie Thomas and Korky Paul – 4500 Ft

A Winnie történetek rajongóit az Oxford Kiadó az ünnepekre való tekintettel egy szép kiadású új könyvvel lepte meg. Winnie és Wilbur már rettenetesen izgatott. Idejében elküldték a levelüket az Északi-sarkra a Mikulásnak. Kíváncsian várják mi lesz a meglepetés, mit is hoz nekik a Mikulás. Az egész ház karácsonyi égőktől, pompázik és a karácsonyfát is feldíszítették. Idejében ágyba bújtak, hogy másnap korán reggel felébredjenek. Ám éjszaka közepén miközben alszanak, bekövetkezik a katasztrófa, a Mikulás beszorul a kéményükbe, pedig még sok-sok csomag várakozik a szánján. Vajon ki menti meg a karácsonyt? Kicsiknek és nagyoknak igazán szórakoztató olvasmány.

The Oxford Shakespeare -The Complete Works Stanlei Wells and GaryTaylor – 6000 Ft

Az „avoni bárd” vagy ahogy Ben Jonson nevezte el: az avoni hattyú, valószínűleg a világ legismertebb írója, de angol nyelvterületen egész biztos. Művei nem hiányozhatnak egyetlen angolul tudó vagy tanuló könyvespolcáról sem. A második Oxford kiadású Shakespeare Összes Műve a legújabb kutatások szövegét közli. A korai kéziratok új elemzése, a pontos kronológia és a modern helyesírás követelményeinek megfelelő szöveg még azoknak is érdekes, akik jól ismerik a műveket. Először olvasható ebben a formában a III. Edward uralkodása című darab és a Sir Thomas More teljes szövege is. Érdekesség egy pompás esszé a shakespeare-i nyelvről David Crystal tollából.

Oxford Dictionary of Law 8 Edition 5400 Ft Oxford Dictionary of Finance and Banking 5 Edition 4550 Ft

Egynyelvű szakszótárak használata célszerű mert angolok írták, szerkesztették az angol gondolkodásmód szerint. Példákkal, magyarázatokkal segítenek eligazodni, hogy egy-egy szó többféle jelentése közül egy adott szövegkörnyezetben melyiket kell használni. Segít a szavak alapos megismerésében, pontos értelmezésében. Példamondatokon, nyelvtani magyarázatokon keresztül biztos útmutatást nyújtanak a helyes nyelvhasználathoz. A szakszótárak segítenek a szinonimák, angol szókapcsolatok, idiómák és vonzatos igék helyes használatának elsajátításában. Számos szakmához kapcsolódó, jól használható szótár közül válogathatnak az érdeklődők.

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9 Edition 11.500

Több, mint 185.000 szót és kifejezést tartalmaz. Az előző kiadáshoz képest 700 új szó a nyomtatott szótárban és plusz 200 új szó a DVD-ROM-on. 30 oldalnyi íráskészség fejlesztés (esszék, riportok, összefoglalók, levelek, képleírások, e-mailek, önéletrajz minták). IWriter. 10 oldalnyi beszédkészség fejlesztés (témakörök, véleménykifejtés, érvelés, prezentációk). ISpeaker. 56 oldal színes képes szótár. Visual Vocabulary Builder. A DVD-ROM-on található, Oxford IWriter: íráskészség fejlesztés, írásművek felépítése, szerkesztése a szoftver segítségével. Oxford ISpeaker: felkészítés szóbeli vizsgákra, segítség prezentációk készítésében, társalgási témák és beszédkészség fejlesztés, párbeszédek gyakorlása, brit és amerikai kiejtés tanítása videók segítségével, saját kiejtés visszahallgatása. Teacher Resources: videók, óratervek, feladatlapok.

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel: 254-0273 Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

A könyvek megvásárolhatók: Oxford Bookshop Könyvesbolt 1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpest rakpart 5. Tel: 349-3656 Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu www.famuluskonyv.hu


Irodalmi ajánlatunk Tarantula – Bob Dylan – 3740

Bob Dylan egyetlen regénye híven tükrözi 1966 szellemiségét, a kibontakozó rockandroll forradalmat, és talán legjobb lemezének, a Blonde on Blonde-nak lelki hátterét. A Just like a woman és az I want you éve ez. A verseket is tartalmazó kötetet Dylan újra és újra átjavította, majd motorbalesete hátráltatta a megjelenését, mely csak 1971-ben következett be. Addigra szinte kultikus híre lett a fénymásolatban, kézrőlkézre adott könyvnek. Dühös, vicces, de nyelvi játékosság és mély hit a művészetben jellemzi a szöveget. A 75 éves zeneköltő 2016 irodalmi Nobel-díjasa, mert „új költői kifejezésmódot teremtett” áll a svéd indoklásban.

Cometh The Hour – Jeffrey Archer – 2545

A Clifton-krónikák hatodik kötetében nem csökken az izgalom és a kaland, ahogy az megszokott a börtönviselt angol lordtól. Majd negyven éve jelent meg a Kane and Abel, amely a népszerűségi listán azonos helyen áll az Elfújta a széllel és a Ne bántsátok a fekete rigót c. regényekkel. Akkor egy kötetben intézett el Jeffrey Archer száz évnyi történelmi korszakot, most hét kötetre tervezett, amelyből ez az utolsó előtti. Louisianában szex botrány, orosz kémek Angliában, romantikus szerelem, politikai boszorkánykonyha – mindenki megtalálja a kedvére valót.

Blue – Danielle Steel – 2180

Ginny Carternek, a tévéhíradó fényes karrier előtt álló csillagának megvolt mindene, ám ez egyetlen pillanat alatt semmivé foszlott egy autóbaleset következtében. Ginny a tragédia után a világ legveszélyesebb pontjain, emberjogi aktivistaként próbál értelmet adni létezésének. A tragikus baleset évfordulóján a sors egy ragyogó kék szemű fiút sodor az útjába. A tizenhárom éves Blue Williams az utcán lakik, az égvilágon senkije sincs, és csak ritkán jár iskolába. Ginny kinyújtja a kezét a gyerek felé, és befogadja őt. Barátságuk lassan elmélyül, olyannyira, hogy Blue beavatja az asszonyt fájdalmas titkába. Vajon a Ginnyben lakozó szeretet ereje képes lesz-e begyógyítani a gyerek lelkébe égett sebeket?

Diary of A Wimpy Kid: Double Down – Jeff Kinney – 3935

Ropi, azaz Greg Heffley megpróbáltatásai tovább folytatódnak a középiskolában. Egyetlen menekülő út számára az, amiben igazán jó, a videojátékok. Természetesen szülei korántsem örülnek ennek. Azt szeretnék, ha látóköre nemcsak erre korlátozódna, s találna valamit más elfoglaltságot – bármi mást! Greg véletlenül rátalál egy videokamerára házuk pincéjében, úgy gondolja, végre eljött az ő ideje. Bebizonyíthatja, mekkora tehetség is valójában. Legjobb barátjával, Rowlely-val kitalálják, hogy készítenek egy horrorisztikus filmet és természetesen híresek és gazdagok lesznek. Vajon jó ötlet ez, vagy csak Greg bajai duplázódnak meg?

Magnus Chase and The Hammer of Thor – Rick Riordan – 4360

A Percy Jackson sorozat világhírű írója a görög, az egyiptomi istenek világa után most az északi pantheont vette célba. Thor, a Mennydörgés Istene, a Marvel-filmek révén belopódzott a nappalinkba. Most Thor kalapácsa már megint eltűnt. Magnus Chase-nek és barátainak meg kell találniuk, mégpedig gyorsan, máskülönben a halandók világa végveszélybe kerül az óriások támadása miatt, a Kilenc Világ pedig lángba borul. Segítséget csak Lokitól remélhetnek, az istenek gonosz ellenfelétől, és ennek nagy ára van.

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.

Famulus Könyvesbolt

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu Honlap: www.librotrade.hu

1137 Budapest, Újpest rakpart 5. Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu Honlap: www.famuluskonyv.hu


Tulipános forradalom N. Pál József könyvajánlója Bérczes Tibor

A holland foci

Akadémiai Kiadó, 2016, 315 oldal, 5200 Ft

Emlékszem, bűvölten csodáltam a het-

bölcsész, néderlandista, e kultúra

tartást is védeni? Mert az előítélet-

venes évek elejének Ajaxát, meg az

tisztelője, kutatója, ráadásul – szeren-

mentesség szép dolog, de mit tegyünk,

1974-es holland válogatottat. Játékuk

csére – a futball szerelmese is. Nem

ha e játék mégis a letagadott nemzeti

valami sosem látott újdonságot jelen-

monográfiát írt, egy-egy téma – az

büszkeség alkalmává lesz mindunta-

tett, szorítottam is értük rendesen,

Ajax-jelenség históriája, a holland-

lan, ha egy csapat fehér játékosai az

miért veszítették el a vébédöntőt, azó-

német (futball)viszony stb. – kifejtését

összejöveteleken külön ülnek rend-

ta sem akarom érteni, mint ahogy azt

interjúk, egy-egy jól választott cikk

szerint, ha a futball a más kultúrából

sem értettem, hogy került elő ez a

fordításai tagolják, mégis gondo-

érkezettek beilleszkedését mégsem

csoda néhány év alatt. Hisz a hollan-

latébresztő, informatív egésszé áll

oldja meg problémamentesen.

dokat a hatvanas években mi is gond

össze a kötet.

Mert az például, hogy a Hollan-

nélkül gyűrtük le általában, nem –

E „szélesebb kontextusban” a sze-

diában meghonosodott „zsidózás”

illetve csak 1945 előtt – jártak világ-

kularizált és individualizált holland

nem is antiszemitizmus, hogy az

versenyen, klubcsapataik sem villog-

életforma mint jelentős eredményeket

elkülönülés nem előítélet, hanem kul-

tak igazán, s aztán hirtelen ott termet-

hozó eszmény jelenik meg jól kive-

turális, habituális különbség csupán,

tek, messze előttünk már, a labdarú-

hetően, ám nem kritikátlanul. Bérczes

bizony igen rabulisztikusan hangzó

gás históriájába is alaposan beleszólva.

Tibor a rendszeretetnek a kreatív

érvelés nekem. Lehet, a holland más-

Nem állítom, hogy Bérczes Tibor

képességet alárendelő, ugyanakkor e

hogy éli meg ezt, de az is, hogy nagy

könyve e titkot minden eresztékében

hajlamot ki is bontó „szabadságmá-

szabadságmámorában átveri ömagát,

megfejtette nekem, de hogy a futball-

mor” hátulütőjére is figyel. Például

s megindul saját felszámolása felé.

ról szóló irodalom egyedi munkával

arra, hogy a hollandiai zsidóság német

Ám Johan Cruyff játékának emlé-

gyarapodott, azt igen. Nem „foci-

megszállás alatt való nyolcvanszáza-

két nem lehet felszámolni soha. Bér-

könyv” ez igazán (a meccsek lajstromát

lékos elpusztítása nyomán kelt lelkiis-

czes azt mondja, a zseni feltűntétől

fölösleges keresni benne), ellenben

meretfurdalás és zsigerileg „antina-

minden megváltozott. Biztosan így

társadalom- mentalitás- és kultúr-

cionalista” attitűd milyen ambivalens

van, de képesek vagyunk-e a játéknak

történet is, illetve mindez együtt, e já-

magatartásformákat hív elő. Mit jelent

arra az 1970-1974 közti csodájára

ték, mint összetett jelenség történe-

a tolarencia mindenekfelettiségére

emlékezni még, vagy a show káprázata

tiségében is vizsgált bázisán. A szerző

esküdve a velejéig intoleráns maga-

mindent elborít?

22 új könyvpiac 2016/december


Hódolat Katalóniának? N. Pál József könyvajánlója Győri Szabó Róbert

FC Katalónia

A Barca és a katalán függetlenség Akadémiai Kiadó, 2016, 384 oldal, 5200 Ft

Johan Cruyff Győri Szabó Róbert

jóval túlmutató jelenség természetét

hanem az újabb kori spanyol

könyvének is egyik főhőse, mindkét

és históriáját mondja el. A szerző

történelem elsősorban kisebbségekkel

címlapon szerepel. Amott negyed-

történész, a kisebbségi-nemzetiségi

kapcsolatos történetére is ráláthatunk.

magával, beállított képen, ifjan, még a

kérdés kutatója – dolgozatai e tárgy-

A polgárháború előtti, a Franco-

nagy sikerek előtt, emitt a rend mar-

körben jelentek meg többek között –,

korszak, meg a demokrácia immár

cona őrével vitázva, feszülten, kiállítás

aki e játéknak, kivált a Barcelonának is

négy évtizedes históriájára is, egészen

után, s a fotó akkori csapata, az FC

elszánt rajongója – gondolom – gyer-

a jelenkorig. Mi volt és mi a katalán nép

Barcelona

túlmutató

mekkora óta már. E két „témát” hozta

viszonya a spanyolokhoz, hogy alakult

valóságáról mond el valami nagyon

össze eredményesen, s olyant adott,

ki s kapott sajátos jelentést a Bar-

fontosat. Mert a holland zseni nem-

ami a labdarúgásról beszélő kötetek

celona, mi volt a nemzetállam min-

csak hazája labdarúgását változtatta

értelmes megújulását is elősegítheti.

denekfelettiségében

meg – repítette a világ élvonalába –, a

Mert alapos szaktörténészi munka ez,

Franco-éra következménye, miért

katalán csapatnak is ikonokus alakja

a futball történeti, politikai és társadal-

rögzült a „több mint egy klub” szólás a

lett 1973-1978 között játékosként, majd

mi bázisának vizsgálata, fegyelmezett

hetvenes évek elején, s miért él oly

edzőként 1988-tól 1996-ig, s a Bar-

kronológiai

elbeszélve,

szívósan manapság is, midőn a globali-

celona oly látványos és eredményes

ugyanakkor a csak a játékra kíváncsi

záció a futballban is – látszólag! – min-

stílusának az alapjait is ő rakta le.

olvasónak sem kell nagyot csalódnia,

dent elborít? Mi a Barcelona-Real

Guardiola mesterének is nevezhető, s

hisz Győri Szabó a klub fontosabb

ellentét természete, mit jelent a

ami e könyv szempontjából lényeges:

eredményeiről, azoknak ok-okozati

katalóniai spanyolok klubja, az

a Barca szurkolók emlékezetében min-

összefüggéseiről is beszámol, ráadá-

Espanyol ellen játszani, s végül miért e

dig katalán (is) marad, a gárda szimbo-

sul könyve végén még egy tábláza-

lankadatlan küzdelem, amelynek

likus jelentésével tökéletesen azono-

tokkal kiegészített függeléket is ad

fókuszában a katalán nyelv, kultúra

sult lélek, aki még elsőszülött fiát –

nekünk.

méltóságának s az önálló államnak a

önmagán

rendben

gondolkodó

Jordit – is a katalánok védőszentjéről

Ám ami igazán fontos. Nemcsak a

célképzete áll, a világ egyik legjobb és

nevezte el, barcelonai élete első hó-

katalán futball – egy fejezet a baszk

legnépszerűbb csapatával együtt

napjaiban még.

identitás és a labdarúgás összefüg-

lélegezve immár, az utóbbi jó évtized-

gésének históriáját is elbeszéli –,

ben biztosan.

Ez a könyv egy a labdarúgáson

2016/december új könyvpiac 23


Művészetből sosem elég Gerevich Józsefet kérdezi László Ágnes Gerevich József

Teremtő vágyak

Noran Libro Kiadó, 2016, 160 oldal, 4990 Ft

Óriási érdeklődés kísérte a Noran

Pszichiátriai Klinikán, és a mai

táncról, festészetről, szobrászatról,

Libro Kiadónál megjelent könyvé-

napig alkotó pszichiátriai betegek-

irodalomról, filmről – ismerete,

nek bemutatóját a Magyar Nemzeti

kel is foglalkozik. A művészetek

szeretete miként hat az ember

Galériában. Minek tulajdonítja ezt

iránti elkötelezettségében milyen

pszichéjére, gondolkodására, élet-

az érdeklődést? Az emberi kíván-

szerepet játszott az, hogy művé-

érzésére. Beszélhetünk-e a művé-

csiságnak, a művészek és múzsáik

szettörténész családban nőtt fel?

szetek iránti függőségről, annak jó

közötti titkok varázslatának?

Gyermekkoromban erős diskurzus

vagy rossz hatásáról?

A Teremtő vágyak megjelenése nem

zajlott a családban a művészetről,

Véleményem szerint a művészet

előzmények nélküli. Tíz éve osztom

könyvekről, versekről, képekről, szob-

mind érzelmi, mind intellektuális

meg a tágabb szakma képviselőivel

rokról és filmekről. Nem kellett ma-

síkon fejleszti a fejlődésben lévő

művészetpszichológiai gondolatai-

gamtól kitalálnom, milyen képeket

gyermeket és a felnőttet egyaránt.

mat, az elmúlt hat évben két művé-

nézzek meg, milyen kiállításra vagy

A képzőművészet és a film a vizuális

szeti blogot indítottam az Interneten,

színházi előadásra menjek, vagy

kultúra, az irodalom a verbális

és a Facebook-oldalamon is folyama-

milyen könyvet olvassak el.

kultúra fejlesztéséhez is hozzájárul.

tosan adok tájékoztatást műhelygon-

Tízéves koromban adta apám a

Nem hiszem, hogy beszélhetünk

dolataimról. A csaknem kilencezer

kezembe a Bovárynét, 12 évesen kap-

művészetfüggőségről, a művészet-

követő már régóta várta a könyvem

tam nővéremtől Hölderlin verses-

ből soha nem elég. Viszont kétségte-

megjelenését, tanítványaim és bará-

kötetét és Pirandello válogatott novel-

len, hogy rossz irányba is fordítható,

taim úgyszintén. Apró kis történet-

láit. Közös nyaralásaink műemlékek,

gondoljunk csak a híres Werther-

töredékeket adtam közre, a befejezés

templomok, freskók társaságában

effektusra, vagyis arra, hogy Goethe

csattanója nélkül, ezzel is felkeltve az

zajlottak. Az orvosi pálya mellett író,

hőse több fiatal öngyilkosságához

érdeklődést. Azt hiszem, a kíváncsisá-

színház- és filmrendező szerettem

járult hozzá. Vagy Bergman Rítus

got nehéz lenne ennél jobban fel-

volna lenni. Végül az orvosi pályát

című filmjére, ahol egy színházi pro-

csigázni.

választottam, de azt a szakterületét,

dukció a néző halálát okozta. Azt a

Ön pszichiáterként vált ismertté,

amely a legközelebb áll a művészet-

tévhitet kell mindenképpen elosz-

aki a pszichiátriai betegségek teljes

hez, a pszichiátriát. Az általam veze-

latni, hogy az alkotás meggyógyítja

spektrumának diagnosztikájával és

tett rehabilitációs osztályon a művé-

a pszichiátriai betegséget, mert ez

kezelésével foglalkozik. Azt viszont

szet valamennyi ága intenzíven volt

nincs így. Nagyon sok tényezőnek

kevesen tudják, hogy az 1970-es

jelen, még színházat is rendeztünk a

kell jelen lenni és egy irányba mutat-

évek második felében művészet-

páciensekkel.

ni ahhoz, hogy a gyógyulás bekövet-

terápiás osztályt szervezett a 24 új könyvpiac 2016/december

A művészetek – legyen szó zenéről,

kezzen.


A kötet fülszövegében azt írja, hogy

A színes képekkel gazdagon illuszt-

a műalkotások titkait kutatta és

rált kötet huszonöt világhírű fes-

arra lett figyelmes, hogy a fest-

tőművész – többek között Picasso,

ményeknek, szobroknak személyes

Modigliani, Frida Kahlo, Schiele,

történetük van, amely felfejthető a

Manet, Munch, Gauguin, Dalí,

művész életrajzi dokumentumain

Toulouse-Lautrec, Goya, Magritte,

keresztül. Ön szerint a személyes

Kokoschka, Vincent van Gogh,

történetek ismerete segíthet ab-

Rubens – egy-egy különös, izgalmas

ban, hogy azokat, akiket eddig nem

történetén keresztül mutatja be

érintett meg a festészetben rejlő

művész és múzsája szenvedélyes

szépség, tudás, érzelem, azok így

viszonyát, amelyből a remekmű

felfedezzék maguknak a műalkotá-

mint alkotás megszületik. Miért ők,

sokat?

miért nem mások? Mi volt a válogatásának a szempontja?

A Teremtő vágyak című könyvben leírt történetek elsősorban azokra hathat-

Az alkotókra vonatkozóan nem voltak

nak jótékonyan, akik nyitottak a

szempontjaim, mert nem belőlük

művészet iránt, de egyes műalkotá-

indultam ki, hanem egy-egy alkotá-

sokkal, képekkel nem tudnak mit kez-

sukból, azokból, amelyek titokzatos-

deni, vagy csak egy olvasatát ismerik.

egy művészi attitűd vagy egy egész

ságukkal felkeltették az érdek-

Ők beleborzonghatnak abba, milyen

életmű. Roppant egyszerűnek tűnt

lődésemet. Ez alól egyedül Marie

mély, összetett, többrétegű jelentés

felosztani például a művészeket

Laurencin volt kivétel. Az ő esetében

húzódik meg egy-egy látszólag egy-

személyes és személytelen típusra;

az Apollinaire-rel való kapcsolata

szerű kép mögött is, mint például

előbbire Munch, Vincent van Gogh,

bűvölt el, és az a körülmény, hogy két,

Vincent van Gogh üres széke. Bár a

Kahlo, Kokoschka vagy Proust szolgál-

más műfajban alkotó művész találko-

történetek egy része, hogy úgy mond-

tatott példát, utóbbira pedig Flaubert,

zott egymással; Apollinaire csodálatos

jam, önállóan is megáll, annyira izgal-

Dürer, Cézanne és Duchamp. Aztán

szerelmes versekkel hálálta meg a

mas, rendhagyó, vagy fordulatos, óva

hirtelen rá kellett döbbennem, hogy

sorsnak Laurencin szerelmét, ugyan-

intenék bárkit is attól, hogy kiragadja

vannak olyan művészek, akik a

akkor a festőnő szinte alig foglalko-

ezeket a műalkotások szövetéből.

művükön keresztül „élnek”, akiknek

zott képein az Apollinaire-kapcsolat-

A könyvbemutatón azt mondta,

az életében teljesen összefonódik a

tal.

hogy a művészi önkifejezés formái

művészi és a hétköznapi valóság. S bár

Egyetért azzal, amit Vekerdy Tamás

foglalkoztatták, amikor a könyv

ez a személyes bevonódás ismérve,

mondott a bemutatón a könyv mél-

megírásába fogott. Olyan fogal-

mégis inkább személytelen művé-

tatásakor, miszerint: a művészet, a

makra keresett és talált példákat a

szekre jellemző. Flaubert például tel-

mű, amely autonóm, megmutatja

világhírű festők munkásságában,

jesen azonosult a hőseivel, velük kelt,

azt, ami kimondhatatlan?

életében, mint például a vágyak tel-

velük

történt

Tökéletesen egyetértek Tamással. Ez

jesülése, az önmegjelenítés, a kó-

Salingerrel: a fiktív családjával élt, és

a mondata a művészetterápia irá-

dolt üzenetek, a találkozásélmény,

ha valaki közülük megbetegedett,

nyában is utat nyit: hiszen a pszichiát-

a kapcsolat, az interperszonális mű-

egész nap homeopátiás szerek adag-

riai páciensekkel való foglalkozás

vészet, és képek, amelyek soha nem

jait méricskélte, hogy meggyógyítsa a

egyik fontos elve, hogy a verbálisan

hagyják el a műtermeket. Érte-e

„pácienst”. Duchamp pedig azt is

nehezen hozzáférhető páciensek

meglepetés vizsgálódásai közben?

műalkotásnak élte meg, amikor a

lehetőséget kaphatnak arra, hogy

A művészet rengeteg meglepetéssel

meztelen Eve Babitzcal leült sakkozni.

nonverbálisan, rajzon, festményen,

szolgál. Amikor már biztos vagyok

Egy fotó is megörökítette ezt az ese-

zenén keresztül fejezzék ki érzéseiket,

abban, hogy rájöttem egy összefüg-

ményt. Akkor most ki a személyes és ki

gondolataikat. Így valóban kimond-

gésre, máris rám cáfol egy festmény,

a személytelen művész?

hatóvá válhat a kimondhatatlan.

feküdt.

Ugyanez

2016/december új könyvpiac 25


Tények és tévhitek Hahner Péterrel beszélget Sultz Sándor Hahner Péter

33 szerelmi háromszög a történelemben Animus Kiadó, 2016, 336 oldal, 3980 Ft

Hahner Péter új bestseller gyanús

lémái, mint a gazdaságtörténeti és

Európát? Ami a „népművelői dühöt”

kötettel jelentkezik 33 szerelmi három-

eszmetörténeti elemzések. Természete-

illeti, ilyesmi nem gyötör, csak éppen

szög a történelemben címmel. A három-

sen ez utóbbiakra is szükség van.

bosszant, ha elavult, régóta megcáfolt

szor száz Történelmi tévhit után most a

MINEK? – Professzor úr egyetemi

vagy áltudományos elméleteken ala-

sorsunkat formáló személyiségek

docens és másfél évtizeden át tan-

puló ismereteket adnak tovább. Amit

magánügyibe avatja be az olvasót.

székvezető volt. Választott szak-

meg lehet cáfolni, azt meg is kell. Erre

(Ami pletykát tudunk róluk, azt naná,

területének, az újkornak és Amerika

való a megismerés és a kommunikáció.

hogy rosszul tudjuk.) Ám ami biztos(?):

történelmének komoly, megbecsült

KÍVÁNCSISÁG? – Heidegger Akárkije az

minden sikeres férfi mögött ott áll a

kutatója, tudósa, különös tekintettel

a „művelt polgár”, akit senki se ismer,

NŐ, a nők, vagy netán egy másik férfi…

például a nagy francia forradalomra.

viszont a véleménye mérvadó, hiszen

És minden csodálatos hölgy mellett egy

Ehhez még a népszerű ismeretter-

mindenki rá hivatkozik. Az Akárki

férfi, vagy férfiak… netán egy másik nő.

jesztésre is adta a fejét. Mi ez a nép-

mindenre kíváncsi, minden újra, min-

művelői düh, holott ön az értelmiségi

denre, ami hír, ami szenzáció. Tehát

– A többi meg

pályát könyvtár-magyar szakon

nagyon jól informált, ám nem

csak eme érzelmi viharok folyamod-

kezdte? Vagy csak azért vállalja ezt,

mélyed el semmiben, csupán a meg-

ványaként a puszta történelem?

amiért George Mallory a Csomolung-

tudottat, mint érdekességet tovább-

ma megmászását: Mert ott van?

adja. Vajon ez a polgár az ön olvasója?

AZ

ESEMÉNYEK OKÁRÓL

A többi néma csend! – felelhetném egy

szakos

Aki az ön által kitalált formában

utalásra. De komolyra fordítva a szót: ez

voltam a Szombathelyi Tanárképző

(háromszor száz tévhit, és most a 33.

is történelem és a többi is történelem.

Főiskolán, de utána a történelem

szerelmi háromszög), tehát a rövid,

A történelmet számtalan módon be

kezdett foglalkoztatni. Talán azért, mert

szinte novellaszerű történetben

lehet mutatni. Most ezt a módját válasz-

a történelmi események olykor a

informálódik, és hálás önnek, mert

tottam, remélve, hogy így is hozzá tudok

szépirodalmi fantázia legvadabb álmait

beavatottá válik úgy, hogy ehhez

járulni történelmi ismeretek terjesz-

is felülmúlják. Ugyan ki hitte volna a 20.

erőfeszítést nem kell tennie? Ám

téséhez egy-egy korszakkal vagy szemé-

század elején, hogy egy amatőr osztrák

abban a pillanatban, amikor a mese

lyiséggel kapcsolatban. Úgy vettem

hajléktalan festő és egy szegény grúz

hosszabb – lsd. pl. Vadnyugat vagy az

észre, az olvasókat jobban érdeklik a

cipész papneveldébe küldött fia telj-

Államférfiak-, az érdeklődés rögtön

történelmi hírességek magánéleti prob-

hatalmú zsarnokként osztja majd fel

megcsappan?

Shakespeare-idézettel

a

Verlaine-

26 új könyvpiac 2016/december

Valóban

könyvtár-magyar


Valamennyien Akárkik vagyunk, kevés dologban mélyedünk el igazán. És nem kell lenézni azt az olvasót, aki nem mélyed el semmiben, de minden iránt érdeklődik. Ő tartja el az írókat, újságírókat, rendezőket, történészeket, könyvkiadókat. Meg kell becsülni, és színvonalas szolgáltatást nyújtani számára. Annyi biztos, hogy manapság a rövidebb műfajok iránt nagyobb a kereslet. Nyolcszáz oldalas Államférfiak című könyvemet jóval kevesebben olvasták el, mint a 100 történelmi tévhit-

FERENCZ JÓZSEF ÉS CSALÁDJA GÖDÖLLŐN

sorozat két-három oldalas, rövid

magánéleti gondokkal küzdenek,

Lehet vitázni azon, mi okozta a mohácsi

fejezeteit. Ezen nem érdemes méltat-

mint a névtelen tömeg – az Akárki,

csatát vagy a trianoni békeszerződést, s

lankodni, meg kell próbálni olyan for-

ugye…. Vajon lehet-e így, „őszintén”

azon is, mik voltak a következményeik.

mában közvetíteni az ismereteket,

tanítani a történelmet?

De furcsa lenne azt állítani, hogy ezek

amely iránt nagyobb a fogadókészség.

Remélem, hogy igen. Nem lehet elég-

puszta konstrukciók.

HITELESSÉG – Ön, mint „tévhit-sza-

szer felhívni a figyelmet arra a nyilván-

ÉS

kértő” és immár mint „történelmi

való tényre, hogy mindazok, akiket

elébb”, a technikai fejlődés kétségte-

bulvár riporter” mit gondol egy

márványszobrok ábrázolnak, és akiknek

len tényeit leszámítva. Vagy tettein-

elmesélt történet hitelességét illető-

a tevékenységét száraz lexikoncikkek

ket végső soron mindörökké szenve-

en az objektivitás-szubjektivitás

ismertetik, valaha hús-vér emberek

délyink motiválják? (Ez persze az első

vitáról? Tudván, hogy ön mindig a

voltak. Tétováztak, hibákat követtek el,

kérdés megismétlése.)

legfrissebb, a legpontosabb iro-

ügyetlenkedtek, sőt, még szerelmesek is

Nem feladatom ilyen filozófiai kérdések

dalomra hivatkozik, és igen alapos.

voltak. Természetesen nem ezért kerül-

megválaszolása. Az emberi termé-

Neveztek már „tévhit-irtónak”, „tévhit-

tek be a világtörténelembe, nem ezért

szetnek vannak bizonyos tartós sajá-

vadásznak”, „vadnyugatológusnak” –

emlékezünk rájuk. De talán erről az

tosságai, melyek közt ott van a rosszra

sőt, egyszer még „parfümszakértőnek”

oldalukról is érdemes megismerni őket.

való hajlam is. Majd párszáz év múlva el

is… „Történelmi bulvár riporter”? Ugyan.

TÉNY, KONSTRUKCIÓ – És ha történelmi

lehet dönteni, hogy a 18–19. században

Tanár vagyok és történész, aki meg-

személyek bizonyos tekintetben

tapasztalható civilizációs fejlődés foly-

próbál lépést tartani legalább néhány

pont olyanok, mint „mi”, akkor a

tatódott, vagy a 20. század barbársága.

területen a nemzetközi szakirodalom-

velük kapcsolatban szóba hozott

Azt hiszem, némi szerény optimizmusra

mal. És közben megpróbálja meggyőzni

események meddig csak tények, és

mégis szükség ahhoz, hogy normális

az olvasókat, hogy a történelem igen

mikortól konstrukciók? Hiszen a

életet élhessünk.

érdekes.

mesélő nyilván nem volt ott, amiről

További tervek – Már az első száz

mesél.

tévhitnél is azt nyilatkozta, ennyi

A

PLETYKA

– A „hagyományos”

AZ ÖRÖK KÉRDÉS

– „ment a világ

történelem - és irodalomtanítás egyik

A mesélő eleve olyasmiről mesél, ahol ő

elég volt, aztán szerencsére jött

íratlan, (vagy írott?) illemszabálya,

már vagy még – nincs ott. A történelem

még kétszer száz. A 33-at vajon

hogy a tanítandó hős, különösen, ha

természetesen olyan eseményekről,

követi még 66?

éppen pozitív a megítélése, idealizált

folyamatokról ad képet, amelyek elmúl-

Nem, egészen más terveim vannak. De

alak. Ha pedig az adott kor éppen

tak, már nem léteznek, tehát csak kons-

ha most valaki a szememre veti, hogy

nem szereti, akkor nagyon gonosz. Ön

trukció formában tudjuk felidézni vala-

ugyanezt mondtam az első és második

viszont hús-vér embereket mutat be

mennyit. De konstrukció és konstrukció

100 tévhit… megjelenése idején is, akkor

az olvasónak, akik éppen olyan

között nagy különbség lehetséges.

megfogott… 2016/december új könyvpiac 27


Ilyen még nem volt Nánási Anita könyvajánlója Mark Frost

Twin Peaks titkos története

Athenaeum Kiadó, 2016, 368 oldal, 3990 Ft

A rejtélyes kisvárosokról szőtt történetek

ták a tengerentúlon annak idején a

beszélünk, ez a könyv tágabb és szűkebb

közül az egyik legérdekesebben elmesélt

konkrét Twin Peaks-i magnónaplót.)

értelemben is különlegesnek számít.

és legegyedülállóbb hangulatú Twin

Angol nyelvterületen több könyv jelent

A szerző persze azzal nem titkolt céllal

Peaksé: a Laura Palmer-gyilkosság, annak

meg a sorozathoz köthetően – még Twin

írta meg ezt a könyvet, hogy felcsigázzon

felderítése, és az azt követő és körülölelő

Peaks útikalauza is elkészült, amelyben

minket az új évad előtt. A gazdagon

események idestova 26 éve írták be magu-

úgy vezetnek végig miket a városon,

illusztrált kötet tulajdonképpen nem is

kat a tévésorozatok történelmébe. David

mintha lelkes turisták lennék. És akkor

regény, hanem egy akta, és ebből kifolyólag

Lynch és Mark Frost sorozata jövőre

még azokról a kötetekről nem is be-

talán nem olyan gördülékeny – viszont a

újraéled, ennek örömére pedig utóbbi egy

széltünk, melyek nem a szórakoztató iro-

rengeteg levél, újságcikk, fénykép, illusztrá-

könyvvel is hozzájárult a Twin Peaks-

dalom berkein belül születtek, hanem

ció található benne, amelyek olyan színessé

legendához.

elemzik és boncolgatják a kultsorozatot.

teszik, hogy igazi csemegének számít a

A Twin Peaks titkos története valószínű-

Na, de olyan könyv, mint a Twin Peaks

Twin Peaks-rajongó olvasó számára. A

leg az egyik legkülönlegesebb kiadvány,

titkos története, ilyen még nem volt. És nem

könyv megszeretéséhez, megértéséhez

amit egy rajongó a témában valaha is a

csak Twin Peaks témában, hanem úgy

nem egy klasszikus regényt kell várnunk: ez

kezébe vett. Ahhoz pedig, hogy ez

alapból a tévésorozatokat illetően nem

a sztori nem úgy működik, hogy van egy

egyértelművé váljon, ki kell térnünk egy ki-

sok ilyen remekül összerakott kiadvány

bevezetés, egy kibontakozás, egy nagy

csit a már korábban megjelent kötetekre.

látott napvilágot – szóval, nagy pacsi Mark

konfliktus, meg egy katarzis. Ilyenekből –

Magyarul, még az Fabula gondo-

Frostnak. A tévésorozatos könyvek nem

mint ahogy már fentebb említettük – már

zásában, jelent 1991-ben a Jennifer Lynch

ritkaságok hazánkban sem, gondolok itt

született egy-kettő.

által jegyzett Ki ölte meg Laura Palmert?

többek között a Buffy, a vámpírok réme, a

Úgy kell a kezünkbe vennünk a Twin

című könyv, majd rá egy évre Scott Frost

Bűbájos boszorkák, a Lost, sőt még a nagy

Peaks titkos történetét, mintha mi is nyo-

tollából Dale Cooper naplója. Bár utóbbi

dél-amerikai szappanopera-láznak kö-

mozást folytató ügynökök lennénk. Akár-

enyhén szólva megtévesztő: a fülszöveg és

szönhetően a Vad angyal regényvál-

csak Tamara Preston, akinek a jegyzeteivel

a hátlapon látható Audrey Horne-fénykép

tozataira – azonban ezek többnyire tulaj-

van ellátva a kötet. Mintha a kezünkbe kap-

azt sugallja, hogy a könyv Cooper ügynök

donképpen nem túl tehetséges szerzők

nánk az utóbbi évtizedek legrejtélyesebb

Twin Peaks-ben magnóra vett kommen-

sokszor unalmas és rosszul megírt fanfic-

városkájának teljes és rettentően részletes

tárjainak leirata. Ehhez képest Dale 13

tionjei voltak. A Twin Peaks titkos története

feltérképezését, legyen szó indián legen-

éves korától kezdett naplója, egészen

a hazai könyvpiacon ezt a negatív tenden-

dákról, családi viszályokról, vagy akár az 51-

azzal bezárólag, hogy elindult nyomozni a

ciát igyekszik megtörni.

es körzethez köthető Földön kívüli észle-

Laura Palmer-gyilkosság ügyében. (Egyéb-

Lényeg a lényeg: akár a tévésoroza-

lésekről. Ebbe a szerepbe pedig nagyon

ként hangoskönyv formában, Kyle

tokhoz készült kiadványokról, vagy

könnyen beleélheti magát az olvasó.

MacLachlan felolvasásával tényleg kiad-

konkrétan a Twin Peakshez köthetőkről

Mondhatni, minden út Twin Peaks-bevezet!

28 új könyvpiac 2016/december


Barátaim! Azt kérték tőlem, hogy

Atyáink hagyták ránk törvé-

Megkérdeztem a ti Nagy Fehér

mutassam meg nektek a szívemet.

nyeinket, amelyeket ők is atyáiktól

Főnökeiteket, ki hatalmazta föl

Boldog vagyok, hogy erre lehető-

tanultak. Ezek jó törvények voltak.

őket, hogy azt mondják az indián-

ségem nyílik. Az igazsághoz nem

Azt mondták nekünk, bánjunk úgy

nak, maradj egy helyben, miközben

kell sok szó. Szeretném, ha a

mindenkivel, ahogy az bánik ve-

az azt látja, hogy a fehér emberek

fehérek népe megértené az én népemet. Néhányan közületek vad állatoknak hiszik az in-

Mark Frost Twin Peaks titkos története

diánokat. Beszélek nektek a

(részlet)

népemről, s aztán eldönthe-

Joseph főnök beszéde

titek, hogy az indián is ember

oda mennek, ahová nekik tetszik. Nem tudnak válaszolni. Én csak azt kérem, bánjanak velem úgy, mint mindenki mással. Ha nem mehetek a saját otthonomba, hadd legyen o-

vagy nem. Szerintem sok bajt és

lünk; hogy soha ne szegjük meg

lyan helyen az otthonom, ahol az

vérontást elkerülhetnénk, ha nyi-

elsőként a megállapodást; hogy

enyéim nem halnak meg olyan

tottabb lenne a szívünk. Az igaz-

hazudni gyalázat; hogy csak az

gyorsan. Ha a körülményeinkre

sághoz nem kell sok szó.

igazat mondjuk; hogy szégyen, ha

gondolok, nehéz a szívem. A

valaki elveszi, ami egy másik

fajtámbeliekkel gyakran számkive-

emberé, és nem fizet érte.

tettként bánnak, gyakran egyik

Engem In-mut-yah-lal-latnak, Hegyek Fölött Vonuló Viharnak hívnak. A sut-pa-luk vagy nez-percék

Azt tanultuk, hogy a Nagy

helyről a másikra űzik őket, gyakran

wal-lam-wat-kin csoportjának törzs-

Szellem mindent lát és hall, és

főnöke vagyok. Harmincnyolc téllel

sohasem felejt; hogy halála után

Mi csak azt kérjük, hogy tekint-

ezelőtt születtem. Apám is törzs-

minden ember olyan szellemott-

senek embernek. Hadd legyek

főnök volt. Pár éve halt meg. Jó

hont kap, amilyet megérdemel: ha

szabad ember, utazhassak szaba-

nevet hagyott itt e földön.

jó ember volt, jó otthona lesz, ha

don,

Lewis és Clark voltak az első

rossz ember volt, rossz otthona

kereskedhessek szabadon, ahol

fehér emberek, akik országunkba

lesz. Én ebben hiszek, és egész

nekem tetszik, követhessem sza-

jöttek. Sok mindent hoztak, amit

népem is ugyanebben hisz.

badon atyáim vallását, beszél-

lelövik őket, mint az állatokat.

dolgozhassak

szabadon,

népünk még soha nem látott. Egye-

Ha a fehér ember békében akar

hessek szabadon, gondolkozhassak

nesen beszéltek, és a mi népünk

élni az indiánnal, élhet békében. El

és cselekedhessek önállóan – és

nagy ünnepséggel bizonyította,

lehet kerülni a bajt. Bánj minden

betartok minden törvényt vagy vál-

hogy a szívünkben barátság van. Ők

emberrel egyformán. Adj minde-

lalom a büntetést. Ha a fehér

megajándékozták a főnökeinket,

gyiknek egyforma törvényt. Adj

ember úgy bánik az indiánnal,

népünk megajándékozta őket. Sok

mindegyiknek egyforma esélyt a

ahogy a sajátjaival, akkor nem lesz

lovunk közül odaadtuk nekik, ahány-

gyarapodásra, az életre.

több háború. Mindannyian egy apa

Minden embert a Nagy Szellem-

és anya gyermekei leszünk, egy

főnök teremtett. Megmutatta ne-

éggel fölöttünk, egy országgal

Minden nez-percé indián barát-

kem, mi van a szívében. Mind-

köröttünk, egy kormánnyal mind-

ságot kötött Lewisszal és Clarkkal.

annyian testvérek vagyunk. A föld

annyiunknak.

Főnökeink elmondták nekik, ho-

minden népek anyja, s minden nép-

Akkor a Nagy Szellemfőnök,

gyan kell szólni a Nagy Szellem-

nek egyformán joga van hozzá. Azt

aki odafent kormányoz, rámo-

főnökkel földünk sok-sok rejtélyéről.

várni bárki embertől, aki szabadnak

solyog erre a vidékre, esőt küld

Az ő áldásával népem áthaladást biz-

született, hogy hagyja ketrecbe

ránk, hogy lemossa a testvéreim

tosított nekik országunkon, és ígérte,

zárni magát, hagyja elvenni azon

sebei nyomán támadt vérfoltokat

hogy soha nem visel háborút fehér

jogát, hogy oda menjen, ahová neki

a föld arcáról.

ember ellen. A nez-percék soha nem

tetszik, olyan, mint azt várni a

szegték meg ígéretüket.

folyótól, hogy visszafelé folyjék.

ra szükségük volt, ők cserébe fegyvereket és dohányt adtak nekünk.

Ezt az időt várja és ezért imádkozik az indián faj. 2016/december új könyvpiac 29


Csak egy nap a világ Dr. Osman Péter könyvajánlója Sebastiano Salvetti

Legendás autók

Corvina Kiadó, 2016, 272 oldal, 12.000 Ft

Megragadó tárlattal és történettel

szerepében az autó hamar divat-

akárcsak a „jobb” társadalmi körök-

szolgál ez az elegáns album. Kultú-

cikké vált, nem kis részben ezért is

ben.

ránk remekeinek egy markáns

születtek ezek a tündöklő gépek.

vonulata, a vágy büszkén mutoga-

Találkozik ebben a gyártók törek-

meghatároztak

tott tárgyai tárulnak elénk – még

vése, hogy újból és újból eladhassák

amely az automobilok dicsőségét és

képeken nézni is öröm. Ezek az

termékeiket, s a tehetőseké, akik

ünneplését hozta. Az autók fényko-

autók messze többek, mint a tech-

nagyrészt azért veszik meg újra és

ra az 1900-as évek elején kezdődött,

nikai csodái, mint a formatervezés

újra, hogy látványosan birtokolják e

és az 1960-as évek végéig tartott,

remekei: szépségük, eleganciájuk,

téren is a divat mindenkori legfris-

amikor minden idők legizgal-

az erő és a teljesítmény belőlük

sebb alkotásait, a javak legjavát, s

masabb modelljei születtek. Min-

áradó sugallata nagyrészt önma-

ezzel is megjelenítsék – többnyire

den autó hátterében egy egész világ

gáért valók, hogy ezzel a birtokosát

elsősorban másoknak, nemritkán

húzódik meg: temérdek energia,

dicsérjék, s szólnak a korról, amely

úgyszintén a maguk örömére, netán

befektetés, kutatás, kísérletezés,

létrehozta őket. Fő rendeltetésük

önbizalom erősítőként/-pótlékként

öröm és fájdalom gyümölcse vala-

nem a közlekedés, helyváltoztatás,

–, hogy a „jobbak”, sőt azok krémje

mennyi. [S bennük a koruk csúcs-

hanem a kiemelkedés, a magas stá-

közé tartoznak.

fényei csillognak – O. P.] Válogatá-

tusz hirdetése, a luxus megjelení-

„Az itt bemutatott modellek egy

korszakot,

A kiemelkedően elegáns autó

sunkban azokat a modelleket mu-

látványos birtoklása gyakran eg-

tatjuk be, amelyek történelmet ír-

Társadalmi szerepe szerint a 20.

zisztenciális kérdés. Igen találó

tak. Válogatásunkból reményeink

század talán leginkább kimagasló

mondás, hogy (Beverly Hills-ről

szerint kirajzolódik az autók hősko-

emblematikus terméke az elegáns

szólva): „Az ember nem hajthat

rának fejlődéstörténete.” a kötet-

autó. Maga az autó korunk egyik

végig a Sunset Boulevard-on a 3 mil-

ből. A káprázatosan szép, doku-

leggyakoribb, többé-kevésbé nélkü-

lió dollárt érő házával, de ha egy

mentáció értékű, gazdag, képa-

lözhetetlen haszonállata, tulaj-

Rolls-Royce volánja mögött ül, min-

nyagot kitűnő jellemzések, rész-

donosának igényei és lehetőségei

denki azt feltéte-lezi róla, hogy az

letes műszaki ismertetők és adatok

szerint egyben az életmód, a szóra-

egyik 3 milliós villa fenn a hegyek-

teszik teljesebbé, hogy lássuk és

kozás kelléke. A legjava pedig

ben biztosan az övé.” Márpedig,

érezzük e bámulatos jószágokat (s

kiemelkedően fontos presztízs-hor-

ahol a gazdagság = sikeresség, az

az autók szerelmeseit, miközben

dozó: bámuljátok, s becsüljetek

pedig az üzleti megbízhatóság

örülnek a találkozásnak, mardossa

érte, érvényesüljek általa! Ebbéli

valószínűsítője, ott ez sokat számít,

is a sárga irigység).

tése, a gyönyörködtető életérzés.

30 új könyvpiac 2016/december


2016. IV. szám